++အသစ္ေသာေမြးဘြားျခင္း Ehsehwah Saw (က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ား)

++အသစ္ေသာေမြးဘြားျခင္း

က်မ္းစာ၌ နိေကာဒင္အမည္ရွိေသာ သူတေယာက္သည္ ညအခါ သခင္ေယရႈထံ စကားေျပာရန္လာခဲ့၏။ ထိုသူသည္ ဘာသာေရး ကိုင္းရႈိင္းသူ၊ ယုဒတရားဇရပ္သို႔ သစၥာရွိစြာမွန္မွန္တက္သူ၊ မ်ားစြာဆုေတာင္းေသာသူ၊ အလွဴေပးေသာသူ၊ ေကာင္း ေသာ အမႈမ်ားကို ျပဳေသာ သူျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္းသူ၏အသက္တာ၌ တစံုတခုလိုအပ္ေနေသးေၾကာင္းကို ခံစားေနရေသာ သူ လည္း ျဖစ္ေပ၏။ နိေကာဒင္သည္ သခင္ ေယရႈ၏အသစ္ေသာ သြန္သင္ျခင္းမ်ားက သူ႔အသက္တာ၏ လိုအပ္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု စဥ္းစားမိခဲ့၏။ နိေကာဒင္ ၌ သြန္သင္မႈ အသစ္ထက္သာ၍ လိုအပ္ေသာအရာသည္ ဘုရားသခင္၏မိသားစု၌ ဘုရားသားအျဖစ္ တဖန္ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္ျဖစ္ေပသည္။ ေယ႐ႈက''ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကိုမျမင္ရဟုငါ အမွန္အကန္ ဆိုသည္ ဟုျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။''ဟုဆိုသည္။ (ေယာ၊၃း၃)
သခင္ေယရႈ၏ေျပာစကားက သူ႔အားတုန္လႈပ္ေစခဲ့ၿပီး၊ သူသည္အက်င့္ေကာင္းေသာသူ၊ ဘာသာေရးကိုင္းရႈိင္းသူ၊ ဘုရားသခင္၏ အလုပ္မ်ား၌ ေပးလွဴေသာသူ၊ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား က်မ္းစာ သင္ေပးေသာ ဆရာတဦး၊ ဤအရာမ်ားအားလံုးက သူ၌ရိွေသာ္လည္း၊ သို႔ေသာ္ သူသည္ ဘုရားသားတဦးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ေယရႈက ''ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိပကတိျဖစ္၏။ ဝိညာဥ္ေတာ္ ေမြးေသာအရာသည္ ဝိညာဥ္ ျဖစ္ ၏။ -ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရမည္ဟု ငါေျပာသည္ကို အ့ံၾသျခင္း မရွိႏွင့္။'' ဟု ဆိုသည္။ (ေယာ၊၃း၆,၇)
ဤသြန္သင္ခ်က္မ်ားက နိေကာဒင္တဦးတည္းကိုသာမက အားလံုးေသာသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေပသည္။ သင္သည္ မည္ သူမည္ဝါျဖစ္ပါေစ၊ ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံရန္ အမွန္လိုအပ္ေပသည္။


အဘယ္ေၾကာင့္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရန္လိုအပ္ပါသနည္း။ အျပစ္သားမ်ဳိးႏြယ္အဝင္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အျပစ္ဒဏ္ကို စီရင္ျခင္း၊ ခံထားရ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ပထပဦးဆံုးေသာသူ အာဒံသည္ ဘုရား၏ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ အညီ ဖန္ဆင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္ခဲ့၏။ ဘုရား၏ စကားနားမေထာင္ျခင္းက အျပစ္သား ျဖစ္ေစခဲ့၏။ အာဒံသည္ လူသားတရပ္လံုး၏အစ၊ တနည္း ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ၿပီး၊ သူ၏အျပစ္ဗီဇကို လူသား တရပ္လံုးသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့၏။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထာဝရေသျပစ္ကို ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံထားရၿပီးျဖစ္၏။ အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရား သခင္ႏွင့္ ထာဝရအဆက္ျပတ္ၿပီး ငရဲမီးအိုင္၌ေနရေပမည္။ ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။


သို႔ေသာ္၊ က်မ္းစာ၌ သတင္းေကာင္း ရိွေပသည္။ ထိုသတင္းေကာင္းကား၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံၿပီး၊ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီး။ သူသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ဘုရား၏သားသမီး မ်ား ျဖစ္ ေသာ အသစ္ေသာ မ်ဳိးႏြယ္၏ဦးေကာင္း ျဖစ္လာခဲ့၏။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ပထမေမြးျခင္းသည္ အျပစ္သားအာဒံ၏ မ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ ကိုကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံၿပီး ေနာက္ ဘုရားသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရား၏မိသားစုဝင္ ျဖစ္လာခဲ့ ေပသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ဒုတိယေမြးျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 

 က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ား (လင့္ခ္)
https://www.facebook.com/ehsehwah.saw