ျမန္မာဂိေဒါင္ သာသနာျပဳမ်ာ ၉၈ဦး ကေလးျမိဳ႕ တလတာသင္တန္း ျပီးစီး။ မတ္လ ၂၀၁၇

ျမန္မာဂိေဒါင္ သာသနာျပဳမ်ာ ၉၈ဦး ကေလးျမိဳ႕ တလတာသင္တန္း ျပီးစီး။ မတ္လ ၂၀၁၇
.
ပုသိမ္ျမိဳ႕ ေျမျပန္႕သာသာနာ ဓမၼဆရာမ်ားျဖစ္ေသာ ဆရာဟန္ရင္(ေယာန)၊ ဆရာထိန္လင္း ႏွင့္ ၆ေယာက္တို႕ ..တလတာသင္တန္းကို ကေလးျမိဳ႕တြင္ မိတ္သဟာရအတူ ၾကသည္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္သူ ၃ဦး ဆရာဦးဂင္ခန္႕ခြါလ္ ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား တလေက်ာ္ အတူမိတ္သဟာရျပဳၾကပါသည္။ ယခုအၾကိမ္သည္ စတၱဳထအၾကိမ္ျဖစ္သည္။ ဆရာစိုင္းေအး (မီဒီယာႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ပေရာဖက္အဖြဲ႕) ၂ရက္လာေရာက္ ပါ၀င္သြားၾကပါသည္။
.
ျမန္မာဂိေဒါင္စာေစာင္ အမွတ္(၁)(၂)(၃) တို႕ကို သာသနာျပဳဓါတ္ပံုမ်ား ေ၀ဆာစြာ အမွတ္တရ ဓမၼဒါနအျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

သာသနာျပဳသင္တန္းသား(၁၀၄)ႏွင့္ ZBCM ရံုးခ်ဳပ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား စာေစာင္အမွတ္(၁)
ေထာက္ၾကန္႕၊ ရန္ကုန္ (ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆) အားသစ္ေလာင္းသင္တန္း၊ စာေစာင္အမွတ္(၂)
ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာ၊ဒီဇင္ဘာ၊ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာေစာင္အမွတ္(၃)
.
ပံုမ်ား
ေယရႈရုပ္ရွင္ကားျပစဥ္
ဆရာျမင့္ေအာင္(၀င္းသို) သင္တန္းေပး
Rev. လန္ဇကပ္ႏွင့္ မံုးကိုးတာ၀န္ထမ္းေသာ ဆရာဂိုငိုက္မာန္မိသားစု
Rev လန္ခန္႕ထန္၊ Rev.ေဒါင္ဇေဟာက္(ပြင့္ျဖဴ)
ဆရာဂင့္ခုပ္(ရပ္ေစာက္)ႏွင့္အသင္းေတာ္
ဆရာမ မန္ခင္းက်ိန္ (မင္းကင္းကုန္း) ႏွင့္ အသင္းသားမ်ား
ဆရာမလြိဳင္ဇင္းက်ိန္(ေရနံ႕သာ)
ဆရာလန္းထန္ ႏွင့္ ဆရာစိုးသူ
ဆရာကမ္၊ ဆရာမတင္တင္ဦး၊ ဆရာဂို၈ိုက္မန္
ဆရာမလန္ဇမ္းလြန္း၊ ဆရာဂင္ခုပ္၊ ဆရာေအာင္၀င္းလတ္၊ ဆရာထြန္းထြန္းဦး၊ ဆရာဆြမ္းပီး၊ ဆရာမဟပ္ဇပဲ၊ ဆရာမက်ိန္စန္းလြန္၊ 
ထံုးဖိုတြင္တာ၀န္က်ေသာ ဆရာမင္းမင္း၊ 
စစ္ေတြမွာတာ၀န္က်ေသာ ဆရာမတင္တင္ဦး
ရန္ကုန္ဒဂံုဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆရာမ၀ဲ ႏွင့္ သိကၡာေတာ္ရဆရာထန္
ေျမာက္ဒဂံုဆရာေအာင္ျမင့္
ေထာက္ၾကံ့ Jirih Assembly Church မွ ဆရာထန္ဆြမ္းမုန္းအိမ္ေရွ႕
ဆရာေအာင္လင္းထိုက္
ကရ၀ိတ္တြင္ ဆရာမညန္ခန္႕လြန္
ဆရာမတင္ေမထြန္း
ပဲခူးတိုင္းၾကာအင္းမွာ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာထန္
ဆရာေက်ာ္၀င္းေအာင္
ဆရာမ Grace Myo, ဆရာမနိမ္လမ္းက်ိန္
ဆရာတြန္ခန္႕ဆြမ္း
ဆရာႏိုင္ဘြား (ေအးသာယာ)
ဆရာဟန္ရင္ (ပုသိမ္၊ သစ္ပုတ္ကုန္း)