နံနက္၇နာရီ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း နဲ႕ ဆန္းေဒးစကူး သီဆိုခ်ီမြမ္းျခင္း ဆရာမ မူဆဲေလ ဖူျမစံ က်မ္းစာေက်ာင္း ဆရာမ

နံနက္၇နာရီ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း နဲ႕ ဆန္းေဒးစကူး သီဆိုခ်ီမြမ္းျခင္း

၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၇

ပိုးကရင္အသင္းေတာ္ ပုသိမ္

.

က်မ္းပိုဒ္ ဆာလံ၁၃၆ ခ်ီးမြမ္းျခင္း

ယေန႕မနက္ morning devotion လာေရာက္ခြင့္အတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတယ္။ က်မ မနက္အိပ္ယာထ လုပ္စရာေတြမ်ား .. အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒီေနရာ ဘုရားေက်ာင္းကို လာဖို႕ခက္ေနတယ္။ ဆုေတာင္းခြန္အားယူရင္.. ဘုရားအတြက္ ဒါေလးေတာင္မလုပ္ႏိုင္ဘူးလား .. ခြန္အားယူရင္း ေရာက္ရွိလာပါတယ္။

.

လူၾကီးေတြေတာ့ မနက္ခြန္အားယူ က်မ္းစာေလ့လာ ေဆြးေႏြးၾကသလို ..ကေလးငယ္မ်ား ဖူျမစံက်မ္းစာေက်ာင္းသားမ်ားလည္း ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္း သီဆိုခိ်ီးမြမ္းၾကတာ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္းပါ။

.

.

ဆာလံ ၁၃၆

ဆာလံက်မ္း အခန္းၾကီး ၁၃၆

၁ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍၊ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူး ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။

၂ ဘုရားတို႔၏အရွင္ ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။

၃ အရွင္တုိ႔၏သခင၊္ ဘုရားရွင္၏ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။

၄ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ အ့့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကို တပါတည္းသာ ျပဳေတာ္မႈထေသာ၊

၅ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ပညာတရားအတိုင္း ေကာင္းကင္ ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊

၆ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ေရေပၚမွာ ေျမႀကီးကိုျဖန္႔ေတာ္မူထေသာ၊

၇ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ အလင္းအိမ္ႀကီးတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊

၈ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ ေန႔ကို အုပ္စိုးရေသာေနကို၎၊

၉ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ညဥ့္ကို အုပ္စိုးရေသာ လႏွင့္ၾကယ္မ်ားကို၎ ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊

၁၀ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွာ သားဦးမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူထေသာ၊

.

၁၈-၂၀ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ အာေမာရိျပည္ကို အစိုးရေသာ ရွိဟုန္မင္းကို၎၊ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ဗာရွန္ျပည္ကုိ အစိုးရေသာ ၾသဃမင္းကို၎၊ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ ဘုန္းႀကီးေသာ ဘုရင္မ်ားကို၎လုပ္ႀကံေတာ္မူထ ေသာ၊ ...

http://www.murann.com/BurmeseBible/public/

.

.

 

ဆရာမ မူဆဲေလ 

ဖူျမစံ က်မ္းစာေက်ာင္း ဆရာမ


ဒီေနရာ မလာႏိုင္သူမ်ားအတြက္လည္း သတိရဆုေတာင္းရပါမယ္။ လာခ်င္ေပမဲ့ မလာႏိုင္တဲ့ အိပ္ယာထဲလဲေနသူ၊ အနာေရာဂါေၾကာင့္ မက်န္းမာသူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနရတာကိုပဲ သူတို႕အတြက္ ခ်ီးမြမ္းစရာျဖစ္ပါတယ္။ 

.

သက္ေသခံျခင္း (ပါဝင္သူတဦး)

က်ေနာ္ အဖြားက အသက္ ၁၀၅ႏွစ္တိုင္ေအာင္ အသက္ရွင္ေနခဲ့ေပမဲ့ သူမ အိပ္ယာထဲ လဲေနတာက အႏွစ္၂၀ေလာက္ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ့္ မိခင္က ျပဳစုေပးျပီး ဖခင္က အဖြားကို .. ကခ်င္ျပည္နယ္ မရမ္းေက်းရြာကေန ေက်ာပိုးျပီး မီးရထားစီး ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ေနအိမ္ထိေအာင္ ေမတၱာနဲ႕ သယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဖြားဟာ အိပ္ယာထဲမွာ လဲေနေပမဲ့ အျမဲတမ္း ခရစ္ေတာ္နဲ႕အတူ အသက္ရွင္ပါတယ္။ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား အသံၾကားရင္ .. ေျမးေလးမ်ား အသံၾကားရင္ သူက အသံေသးေသးေလးနဲ႕ လွမ္းေခၚျပီး လာသူတိုင္းကို ေခါင္းကိုင္ ေကာင္းၾကီးေပးပါတယ္။ အိမ္မွာ အဖြားတေယာက္ အသက္ရွင္ေနတယ္ သိထားေတာ့ တအိမ္လံုး ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ရပါတယ္။ ေအာ္ဟစ္ ရန္ျဖစ္တာေတြ မလုပ္ျဖစ္ပဲ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေလာက္ ျငိမ္သက္ျခင္းရေစပါတယ္။ အဖြားကြယ္လြန္သြားေပမဲ့လည္း အဖြားေပးခဲ့တဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားစြာ ယခုတိုင္ ခံစားေနရတာ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ ယေန႕ သက္ေသခံလိုပါတယ္။ ဒီတပါတ္ ဆရာမ မာဂရက္နဲ႕ အဖိုးအဖြား ၃အိမ္ကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ဒါက အသင္းေတာ္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းပါ။ ဒီ လဲေနတဲ့ အဇိုးအဖြားေတြဟာ အသင္းေတာ္ရဲ့ သူတို႕ငယ္စဥ္က အမ်ားၾကီးလုပ္ေပးခဲ့ပါျပီ။ ယခု ကိုယ္ခႏၱာ အားနည္း၊ အသင္းေတာ္ထံ မလာႏုိင္ေပမဲ့ ..သူတို႕ဝိညာဥ္ခြန္အားက ၾကီးပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနသေရႊ႕ သူတို႕ဟာ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေနမယ္။ သူတို႕ နာက်င္ခံစားေနတယ္လို႕ က်ေနာ္ မျမင္ပါဘူး။ ယံုၾကည္သူ အဖိုးအဖြားမ်ား ခရစ္ေတာ္ကို ေအာက္ေမ့တိုင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဝမ္းသာျခင္း ျငိမ္သက္ျခင္းေတြ အဖိုးအဖြား ခံစားေနရတာ ေသခ်ာပါတယ္။ အနာေရာဂါေတြလည္း တကယ္ ျငိမ္သက္သာေစပါတယ္။ ကိုယ္ေတြ႕ပါ။ 

.

အျခားသူမ်ားလည္း က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ခြန္အားရသလို သက္ေသခံ ခ်ီးမြမ္းၾကပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳရာမွာ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းျခင္းဟာ အျမင့္မားဆံုး ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

.

ေစတနာနဲ႕ေမတၱာ ..

က်မထံ ပိုက္ဆံ လာေခ်းတဲ့လူ .. မေပးပဲလဲ မေနႏိုင္... ေရာ့ ..ေနာက္လံုးဝမလာနဲ႕၊ မေပးဘူး .. လို႕ ေမတၱာေဒါသနဲ႕ အသံက်ယ္က်ယ္ ေျပာမိတယ္။ ဒါေလာက္ေတာင္ ပိုက္ဆံ လိုေနရသလား ..စိတ္ပ်က္မိတယ္။ အသံကို က်ယ္က်ယ္ ရွည္ရွည္ ေအာ္ေျပာျခင္းနဲ႕ပဲ ေမတၱာျပရပါတယ္။ ေစတနာ နဲ႕ ေျပာတာကေတာ့ တာဝန္အရေပါ့။ အမႈေဆာင္တေယာက္အေနနဲ႕ ေမတၱာနဲ႕ေျပာႏိုင္ဖို႕ ဘုရားသခင္ထံ ခြန္အားေတာင္းခံရပါတယ္။ လူေတြရဲ့ ဆိုးညစ္မႈေတြ ျမင္ရတိုင္း မိမိအေပၚ လိမ္ပတ္ေျပာဆိုတာ သိရတိုင္း ဥပကၡာမထားႏိုင္ပဲ ..သူတို႕အျပစ္ေတြ ေဖၚထုတ္ေျပာမိတယ္။ ဘာပဲ ျဖစ္ပါေစ .. ခရစ္ေတာ္ထံက ေမတၱာ က်မတို႕ရရွိထားရင္ .. ဂရုဏာေဒါသ နဲ႕ ေမတၱာနဲ႕ ေျပာဆိုရပါတယ္။ 

.

ဒီေန႕ သီခ်င္း နဲ႕ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ရြတ္ဆို ခ်ီးမြမ္းၾကပါတယ္။ 

.

.

မနက္၈နာရီမွာ ဆန္းေဒးစကူး ကေလးမ်ား၊ ဖူျမစံ (ပိုးကရင္) က်မ္းစာေက်ာင္းသားမ်ား နဲ႕ လူၾကီးမ်ားအပါဝင္ အားလံုး အတန္းလိုက္ တစုစီ သီဆိုခ်ီးမြမ္းၾကျပန္တယ္။

ေမြးေန႕အတြက္လည္း ဟက္ပီဘတ္ေဒး သီခ်င္းဆိုၾကတယ္။ လက္ေဆာင္ ခ်ိဳခ်င္ေလးေတြ ေပးၾကတယ္။ က်မ္းပိုဒ္ေတြ ရြတ္ၾကတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္း ေက်းရြာမ်ားကေန ပုသိမ္ျမိဳ႕ ေက်ာင္းလာတက္တဲ့ ေက်ာင္းသားကေလးငယ္မ်ား (ေဘာ္ဒါေဆာင္ ကေလးငယ္၁၀၀ေက်ာ္) အတြက္ အသင္းေတာ္မွ ဆုေတာင္းေပးျပီး မနက္ဆန္းေဒးစကူး အစီအစဥ္ ၉နာရီမွာ ျပီးဆံုးပါတယ္။

.

.

ကေလးမ်ား အေဆာင္ျပန္၊ မနက္စာ စားေသာက္ၾကတယ္။ ေန႕ ၁၀း၃၀ မွာ ပင္မအသင္းေတာ္ၾကီး ပံုမွန္ တနဂၤေႏြ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ အသင္းေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ ညေန ၄နာရီ စီအီး လူငယ္ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္း လုပ္ၾကတယ္။ အိမ္ေထာင္ဝတ္ျပဳျခင္း ဖိတ္ၾကားရင္ ဖူျမစံေက်ာင္းသားမ်ား ၂၀ေက်ာ္ကို ဦးေဆာင္ေစပါတယ္။

.

တနဂၤေႏြ တေန႕တာ ဘုရားေက်ာင္းတခုရဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ တကမၻာလံုး ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားလည္း ဒီလိုပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ အသင္းေတာ္မ်ားကေတာ့ တပါတ္ ၇ ရက္လံုး လူငယ္၊ လူၾကီး၊ ကေလး အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမ်ား ၊ လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား နဲ႕ ျပည့္ၾကပ္ေနတဲ့ အသင္းေတာ္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။

ဘုရားသခင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ။ အာ မင္

မုရန္

၁၂ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၇။

ျပည္ေထာင္စုေန႕၊ ႏွစ္၇၀ေျမာက္ ပင္လံုညီလာခံ...