ေက်းဇူးေတာ္မနက္ခင္းပါ။ ေကာင္းႀကီးႏွင့္ေကာင္းႀကီးေပးပိုင္႐ွင္(သို႔)ေကာင္း ႀကီးေပးေသာဘုရားအေႀကာင္း

Zaw Thu Linn with Phoebe KunZaw and 51 others.

ေက်းဇူးေတာ္မနက္ခင္းပါ။
ေကာင္းႀကီးႏွင့္ေကာင္းႀကီးေပးပိုင္႐ွင္(သို႔)ေကာင္း
ႀကီးေပးေသာဘုရားအေႀကာင္းဆက္ပါမည္။
ေကာင္းႀကီးမွာျမင္ရေသာေကာင္းႀကီးႏွင့္မျမင္ရ
ေသာေကာင္းႀကီးဟုအေျခခံႏွစ္မ်ိဳးခြဲပါမည္။
ေကာင္းကင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာေကာင္းႀကီးႏွင့္ေျမႀကီး
ေကာင္းႀကီးဟုလဲခြဲျခားရပါသည္။
ယေန႔အမ်ားစုကျမင္ရေသာ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းျပည့္စုံမႈ
ကိုေကာင္းႀကီးခံစားရသည္ဟုေက်နပ္သေဘာက်
ေနတတ္သည္။
ျမင္ရေသာေကာင္းႀကီးဟုေျပာေသာ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း
ျပည့္စုံမႈကတကယ္ေတာ့ဘဝမွာစစ္မွန္ေသာျပည့္စုံ
ျခင္းမဟုတ္ေသးပါ။
မျမင္ရေသာေကာင္းႀကီးဟုသတ္မွတ္သည့္မဂၤလာ႐ိွ
ျခင္း၊ျငိမ္သက္ျခင္း၊ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမ်ားကသာဘဝ
မွာပိုအေရးႀကီးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။
ျမင္ရေသာေကာင္းႀကီး၊မျမင္ရေသာေကာင္းႀကီးႏွစ္
မ်ိဳးလုံး၏အရင္းအျမစ္ကေကာင္းႀကီးေပးပိုင္႐ွင္ခရစ္
ေတာ္ဘဲျဖစ္ပါသည္။
အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ဘုရားထက္ဘယ္အရာမွပို၍အဓိကမက်ပါ။
အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာဘုရားထက္ဘယ္အရာမွပိုအေရးမႀကီးပါ။
အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာဘုရားထက္ဘယ္အရာမွပို၍
ဦးစားမေပးသင့္ပါ။
ယုံႀကည္သူဟာေကာင္းႀကီးေပးေသာဘုရားကို
ရထားတဲ့သူျဖစ္ပါသည္။အာမင္။
ေကာင္းႀကီးမခံစားရမွာစိုးရိမ္ပူပန္မေနပါနဲ့မိတ္ေဆြ
ေကာင္းႀကီးေပးပိုင္႐ွင္ဘုရားကိုယ္တိုင္သင့္အသက္တာထဲမွာက်ိန္းဝပ္အတူ႐ိွေနပါသည္။အာမင္။
ေက်းဇူးေတာ္မနက္ခင္းပါ။ေဇၚသူလင္း။

 
Facebook Post
https://www.facebook.com/zaw.thulinn/posts/10210074414726751