ေဒးဗစ္ႏွင့္ေယာ္နသန္ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း ...UBDavid.Org

http://ubdavid.org/advanced/advanced.html

ယခုက်မ္းစာ ေလ့လာျခင္းမ်ားဟာ ပိုျပီးထူးျခားစြာေလ့လာလိုတဲ့ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား နဲ႕ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာနဲ႕ေရးသားထားေပမဲ့ လြယ္ကူတဲ့အဂၤလိပ္စာလံုးမ်ား သံုးထားလို႕ အဘိဓါန္စာအုပ္ သံုးစရာေတာင္ မလိုေလာက္ပါဘူ။ ဒီအခဏ္းမွာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း စုစုေပါင္း ၁၁၂ ခု ပါဝင္ပါတယ္။ အခန္းေပါင္း (၆)ခု ခြဲျပီး ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ အတူေဆြးေႏြးဖို႕ ဝိညာဥ္ေရးရာမိတ္ေဆြ (ညီအစ္ကို ျဖစ္ေစ၊ ညီအစ္မျဖစ္ေစ) ႏွစ္ေယာက္ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုရွင္းလင္းေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

*All About Me—the Big # 1  (သခဏ္းစာ ၂၁ ခု)

*The Way to Heaven   (သခဏ္းစာ ၁၄ ခု)

*New Life in Christ II   (သခဏ္းစာ ၁၂ ခု)

*New Life in Christ III   (သခဏ္းစာ ၂၅ ခု)

*Practical Christian Living   (သခဏ္းစာ ၂၄ ခု)

*God's Great Salvation   (သခဏ္းစာ ၁၆ ခု)


လက္ေတြ႕ခရစ္ယာန္အသက္တာ Practical Christian Living (24 lesson) ကိုေတာ့ ဆရာအန္ဒရူး ဘာသာျပန္စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ 


အင္တာနက္မွာ ဖတ္လိုသူမ်ားအတြက္ သင္ခဏ္းစာ (၂၄)ခု ကို ေအာက္ပါလင့္အတိုင္း ျမန္မာဘာသာနဲ႕ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ 
http://www.slideshare.net/murannezine/ch-livinglessons2014

အဂၤလိပ္လို ဖတ္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ ဘာသာရပ္ၾကြမ္းက်င္မႈရဖို႕ အဂၤလိပ္ဘာသနဲ႕ပဲ  အေမးအေျဖ (Quiz) အပါအဝင္ ဖတ္ၾက ေလ့လာၾကဖို႕၊အားေပးတိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ 
http://ubdavid.org/advanced/advanced.html


ဘုရားသခင္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားစြာ ရရွိပါေစ။ မုရန္ 
.
.


All About Me — the Big #1

a series of lessons that deals with the SELF life in all of us

LessonsQuizzes
1. Intro and The Fall of Satan Quiz #1
2. The Kingdom of Darkness Quiz #2
3. The Kingdom of Light Quiz #3
4. The Objectives of the Flesh Quiz #4
5. The Sins of the Flesh Quiz #5
6. The Answer to the Self Life Quiz #6
7. The Results of Living in the Spirit Quiz #7
8. Three Kinds of Men Quiz #8
9. The Natural Man Needs the Gospel Quiz #9
10. The Carnal Man Needs to be Taught the Lordship of Christ Quiz #10
11. The Fruit of the Spirit Quiz #11
12. The Results of Living for Christ Quiz #12
13. How to Deal with the Flesh Around Us Quiz #13
14. What Breaks Fellowship Quiz #14
15. Delighting in Life's Disciplines Quiz #15
16. One Body in Christ Quiz #16
17. The Local Church Quiz #17
18. The Parachurch Quiz #18
19. Power Quiz #19
20. Secular Humanism Quiz #20
21. Christianity Quiz #21

^top

The Way to Heaven - some basics of the Christian faith

The Way to Heaven

(this course reviews some of the main basics of the Christian faith)

LessonsQuizzes
Intro: Heaven and How to Get There Quiz
1. What is God Like? (part 1) Quiz #1
2. What is God Like? (part 2) Quiz #2
3. What Happened? Quiz #3
4. The Savior Sent from God Quiz #4
5. Why Did Jesus Die? Quiz #5
6. The Resurrection of Jesus Christ Quiz #6
7. What Must I Do to be Saved? (part 1) Quiz #7
8. What Must I Do to be Saved? (part 2) Quiz #8
9. The Greatness of God's Son Quiz #9
10. God's Great Salvation Quiz #10
11. How Can I KNOW that I am Saved? Quiz #11
12. The Way of Victory Quiz #12
13. What Happens After Death? Quiz #13
14. God Wants You to Know the TRUTH! Quiz #14

^top

a course all about Jesus Christ - New Life in Christ II

New Life in Christ II

a course all about Jesus Christ

LessonsQuizzes
JESUS CHRIST... 1. The Promised Savior Quiz #1
2. The Mighty God Quiz #2
3. The Great Teacher Quiz #3
4. The Lamb of God Quiz #4
5. The Risen Lord Quiz #5
6. Lord of All Quiz #6
7. Our Intercessor Quiz #7
8. Our Righteousness Quiz #8
9. Our All in All Quiz #9
10. Our Life! Quiz #10
11. Our Coming King Quiz #11
12. Our King Forever! Quiz #12

^top

an overview of Christian theology from creation to the Second Coming - New Life in Christ III

New Life in Christ III

LessonsQuizzes
1. Introduction; and Creation Quiz #1
2. Creation of Man Quiz #2
3. Satan Quiz #3
4. The Fall of Man Quiz #4
5. In Adam Quiz #5
6. God's 2nd Man Quiz #6
7. The New Birth Quiz #7
8. In Christ Quiz #8
9. A New Relationship Quiz #9
10. A New Kingdom Quiz #10
11. A New Master Quiz #11
12. A New Power Quiz #12
13. Love Not the World Quiz #13
14. Victory Over Satan Quiz #14
15. How to Live the Christian Life Quiz #15
16. Consecration Quiz #16
17. One Body in Christ Quiz #17
18. The Local Church Quiz #18
19. The Great Commission Quiz #19
20. Approved unto God Quiz #20
21. Leading Souls to Christ Quiz #21
22. Prayer and Warfare Quiz #22
23. How to Overcome Temptation Quiz #23
24. Victory in Christ Quiz #24
25. Jesus is Coming Soon! Quiz #25

^top

lessons with lots of practical help for Christian living

Practical Christian Living

LessonsQuizzes
1. Facts, Faith, Feelings Quiz #1
2. How to be Sure you are Saved Quiz #2
3. The Best Choice Quiz #3
4. How to Overcome Feelings of Inferiority Quiz #4
5. Learning to Accept Myself Quiz #5
6. Why Isn't Christ Real to Me? Quiz #6
7. How to Gain a Clear Conscience (part 1) Quiz #7
8. How to Gain a Clear Conscience (part 2) Quiz #8
9. God's Discipline Quiz #9
10. God's Authority Quiz #10
11. God's Delegated Authority Quiz #11
12. God's Chastening Quiz #12
13. Understanding Our Deepest Needs (part 1) Quiz #13
14. Understanding Our Deepest Needs (part 2) Quiz #14
15. Learning to be Content Quiz #15
16. Dealing with Anger Quiz #16
17. Reaction and Resentment Quiz #17
18. Turning from Bitterness to Forgiveness Quiz #18
19. Building Right Relationships (part 1) Quiz #19
20. Building Right Relationships (part 2) Quiz #20
21. Love One Another Quiz #21
22. Managing our Finances Quiz #22
23. God's Guidelines for Giving Quiz #23
24. The Christian's Secret of a Happy Life Quiz #24

^top

God's Great Salvation - God's wonderful gifts to those who believe Him

God's Great Salvation

LessonsQuizzes
1. God's First Man Quiz #1
2. God's Second Man Quiz #2
3. The Death of the God-Man Quiz #3
4. God's Mighty Victory Quiz #4
5. God's New Creation Quiz #5
6. God's Called-Out Assembly Quiz #6
7. Sanctified in Christ Jesus Quiz #7
8. Forgiven Forever! Quiz #8
9. Justified Freely by His Grace Quiz #9
10. Made Righteous in Christ Quiz #10
11. Sonship Quiz #11
12. God's New Covenant Quiz #12
13. God's Great Plan Quiz #13
14. The Blessed Hope Quiz #14
15. How to Enjoy God (part 1) Quiz #15
16. How to Enjoy God (part 2) Quiz #16

^top