သခင့္ဘုန္းအမႈေတာ္ သာသနာကို ယုဒသန္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေလ်ာက္လွမ္းျခင္း Going On With Christ စာအုပ္ငယ္ေလးမ်ား (ခရစ္ယန္အသက္ရွင္မႈကိုေလ႕လာျခင္း )

၁။ ခရစ္္ေတာ္၌ရွိေသာအသက္တာသစ္ New Life In Christ 
၂။ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႕မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း FELLOWSHIP WITH CHRIST 
၃။ ခရစ္ေတာ္နဲ႕အတူေလ်ာက္လွမ္းျခင္း WALKINH WITH CHRIST 
၄။ ခရစ္ယန္ဂုဏ္အင္လကၡဏာ Character of the Christian
၅။ ယံုၾကည္ျခင္း၏အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား Foundation for Faith 
၆။ အမႈေတာ္ျမတ္၌ႀကီးထြားျခင္း Growng in Service 
၇။ ေမ်ာ္လင့္ျခင္းရွိေသာအသက္တာ The Life of Hope 
၈။ မိတ္သဟာ႐ွိေသာအသက္တာ The Life of Fellowship 
၉။ ေအာင္ျမင္ေသာအသက္တာ The Life of Victory 
၁၀။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုကိုယ္တိုင္ရွာေဖြျခင္း Search the Scriptures on your own

တေယာက္တည္းဖတ္ျခင္း ေကာင္းေပသည္။ ပိုမိုထိေရာက္မႈမွာ မိသားစုလိုက္ အသင္းေတာ္အဖြဲ႕ငယ္ေလးမ်ားလိုက္ အပါတ္စဥ္ တစ္ပါတ္ တအုပ္ႏႈန္း ၂လတာ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။

နာခံလိုက္ေလ်ာက္ေသာ ခရစ္ယန္အသက္တာ အတြက္

ခရစ္ေတာ္ဗဟိုျပဳ ကာ
' ဆုေတာင္းျခင္း
' ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေလ့လာျခင္း
' မိတ္သဟာရဖြဲ႕ျခင္း ႏွင့္
' သက္ေသခံျခင္းမ်ား။

 

 

သခင့္ဘုန္းအမႈသာသနာ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ ၂လ သင္တန္း (သံတြဲ /က်ိဳင္းတံု) ျမန္မာျပည္မွဆရာမ်ားနဲ႕ စင္ကာပူျပန္ဆရာမ်ား JBCS အသင္းေတာ္ ပို႕ခ်ခ်က္ စာေစာင္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။

မွ တပည့္ေတာ္ျဖစ္သင္တန္း ျမန္မာျပည္တြင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ သင္တန္းတာဝန္ခံမ်ား  ဆရာရဲေနာင္၊ ဆရာျမင့္ေအာင္၊ ဆရာစဝင္းထက္၊ ဆရာေစာသႏိုးထူး၊ ဆရာဂြ်ိဳင္း  (ဇူလိုင္-ၾသဂုတ္ သံတြဲျမိဳ႕။  ၾသဂုတ္-စက္တင္ဘာ က်ိဳင္းတံု)
သင္တန္းေၾကး ၁၅၀၀၀ က်ပ္
ပို႕ခ်မည့္ဘာသာရပ္ မ်ား
- ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ  (ဆရာေစာကြယ္ဝါး)
- တစ္ဦးခ်င္း ဧဝံေဂလိ (ဆရာေအာင္ျငိမ္း)
- ဧဝံေဂလိႏွင့္သာသနာ (ဆရာမန္းေအာင္ေက်ာ္ျမင့္)
- Love, Dating, Marrage (ဆရာလာဂ်ာ၊ ဆရာမ မီးမီး)
- ကေလးသူငယ္ဧဝံေဂလိ (စီအီးအက္)
- သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္း (ဆရာရဲဝင့္လတ္)
- ဝိညာဥ္ေရး (ဆရာမဇင္မာသြင္)
- က်မ္းစာေလ့လာျခင္း (ဆရာစထိုက္ေဝဆိုင္)
- တပည့္ေတာ္ျဖစ္ျခင္း (ဆရာဂြ်ိဳင္း၊ ဆရာရဲေနာင္၊ ဆရာစေဇာ္ဝင္းထက္)

သင္တန္းစည္းကမ္းမ်ား
- ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေသစာ ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲခြင့္ လံုးဝခြင့္မျပဳ
- သမီးရည္းစားထားခြင့္မျပဳ
- သတ္မွတ္ခ်ိန္မွလြဲ၍ ဖုန္းသံုးစြဲခြင့္မျပဳ
- ညစ္ညဴးၾကမ္းတမ္းေသာ စကားေျပာျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း လံုးဝမျပဳရ။
- မိမိတစ္ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ စည္းကမ္းရွိရမည္။
- တစ္ကိုယ္ေရ သန္႕ရွင္းမႈရွိရမည္။

- သင္တန္းက႑အသီးသီးတြင္ မိမိအသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္၍
- သင္တန္းမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္ေသာစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား မလြဲမေသြ လိုက္နာျခင္းရွိရမည္။

Vision:  To know Him and make Him known

Mission: Revival, Worship, and Bible Training.  Worship Training Center, Evangelism and Discipleship Training, Recreation Center, Socisal Outreach

 

Organization -  Jesus  a leader.  
Spritual leaders  ဆရာေစာၾသဂတ္စတပ္၊ ဆရာေစာကြယ္ဝါး၊ ဆရာေစာသႏိုးထူး၊ ဆရာစထိုက္ေဝဆိုင္၊

Board Members:  Rev Dr ထြန္းလင္းဦး၊ ဦးေစာေဝါလ္ထယ္ခိုင္၊ ဦးေဌးသြင္၊ ေဒၚႏိုင္စိုးစု၊ ဆရာမ အယ္လ္ေနာ (ဘ႑ာထိန္း)

ပိုမိုသိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ - 
ခရစ္ေတာ္အတြက္ တပည့္ေတာ္မ်ား သာသနာျပဳလုပ္ငန္း 
စာတိုက္ေသတၱာအမွတ္ ( ၃၂၁)
ဗဟိုစာတိုက္ႀကီး ရန္ကုန္