အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာဆရာေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ Jesus Christ The Great Teacher သင္ခန္းစာ (၃)

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊

ပဌမပိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားမွ သခင္ေယ႐ႈသည္ မည္သူနည္းဟူေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕ကို သင္ သိခဲ့ရၿပီး။ သူသည္ ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ကတိေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ခဲ့သမွ်ေသာ သူမ်ားတြင္ အႀကီးျမတ္ဆံုး ေသာ ဆရာလည္းျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈကဲ့သို႔ေသာ ဆရာတစ္ဦးမွ် မ႐ွိခဲ့ပါ။ သူ႔အားေျပာၾကသည္မွာ'ထိုသူေဟာေျပာသကဲ့သို႔ အဘယ္သူမွ် မေဟာ ေျပာ စဖူး ပါ'ဟု ေျပာၾကသည္။

ဤသင္ခန္းစာ၌ သခင္ေယ႐ႈသြန္သင္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာတခ်ဳိ႕ကို ေလ့လာၾကမည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ သူ၏အ့ံဘြယ္ ေသာ သြန္သင္ ခဲ့ေသာအရာ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ေလ့လာရန္ တတ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

++လမ္းႏွစ္သြယ္

ေယ႐ႈက ကြၽႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာသည္ ဤေနရာ၌ ခရီးတခုႏွင့္တူေၾကာင္းကို ေျပာပါသည္။ ေယ႐ႈက အသက္တာ လမ္းသည္ လမ္းႏွစ္သြယ္႐ွိေၾကာင္းကို ေျပာပါသည္။ က်ယ္ေသာလမ္းတစ္လမ္းႏွင့္ အျခားက်ဥ္းေသာလမ္း တစ္လမ္း႐ွိသည္။

အသက္တာ၌ မည္သည့္လမ္းကိုလိုက္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ လြတ္လပ္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလမ္း ႏွစ္ သြယ္သည္ မည္သည့္ ေနရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းကို သင္သည္ သိသင့္ပါသည္။ေယ႐ႈက လမ္းက်ယ္သည္ပ်က္စီးျခင္း(ငရဲ)သို႔ ဦးတည္ၿပီး လမ္းက်ဥ္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ဦးတည္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက လူမ်ားကိုက်ဥ္းေသာလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ တိုက္ တြန္းပါသည္။ ေယ႐ႈက'က်ဥ္းေသာ တံခါးကို ဝင္ၾကေလာ့။ ပ်က္စီးျခင္း သို႔ ေရာက္ေသာလမ္းႏွင့္တံခါးသည္ က်ယ္ဝန္းသည္ျဖစ္၍ ဝင္ေသာ သူတို႔သည္မ်ားၾက၏။'ဟုဆိုသည္။ (မ၊၇း၁၃)

++ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ငရဲ

ေယ႐ႈကေကာင္းကင္ဘံုသည္ အမွန္တကယ္႐ွိေသာေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူမ်ား အတြက္ ျပင္ ဆင္ ထားေသာေနရာ ျဖစ္သည္။'ငါ့အဖ၏အိမ္ေတာ္'ဟု ေယ႐ႈေျပာပါသည္။ သူကတပည့္ေတာ္မ်ားကို' ငါ့အဘ၏ အိမ္ ေတာ္၌ ေနစရာ အခန္း အမ်ား႐ွိ၏။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို သင္တို႔အား ငါမေျပာဘဲမေန။'ဟုဆို၏။(ေယာ၊၁၄း၂)

ေယ႐ႈက ငရဲသည္လည္း အမွန္တကယ္႐ွိေသာေနရာျဖစ္ေၾကာင္း သင္ပါသည္။ 'မီးမၿငိမ္းရာ ငရဲမီး'ဟု ေယ႐ႈ ရည္ညြန္း ပါသည္။ ေယ႐ႈက လူမ်ားကို အျပစ္၏အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ သက္ေရာက္ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္သတိ ေပးပါသည္။

++ပညတ္တရား

သခင္ေယ႐ႈက ထာဝရဘုရား၏ပညတ္တရားသည္ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊သန္႔႐ွင္းျခင္း႐ွိေၾကာင္း သင္ခဲ့ပါသည္။ ေယ႐ႈက' ပညတိၱ က်မ္း၊ အနာဂတိၱက်မ္းမ်ားကို ဖ်က္ပယ္ျခင္းငွါ ငါလာသည္ဟု မထင္ၾကႏွင့္။ ဖ်က္ပယ္ျခင္းငွါ ငါလာသည္မဟုတ္။ျပည့္ စံုေစျခင္းငွါ ငါလာ သတည္း။'ဟုဆိုသည္။(မ၊၅း၁၇)

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား သင္သည္မွာ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကို အျပင္အျမင္ျဖင့္သာ နာခံေစါင့္ထိန္း႐ံု သက္ သက္ မွ်သာမဟုတ္ပါ၊ စိတ္ႏွလံုးတြင္းမွလည္း ေစါင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ သင္သည္ လူတစ္ဦးကို စိတ္တြင္ မုန္းခဲ့ ေသာ္ ဘုရား သခင္၏အျမင္၌ သင္သည္ လူသတ္သမားျဖစ္သည္။(၁ေယာ၊၃း၁၅ ကိုၾကည့္ပါ)

သင္က 'တစ္စံုတစ္ေယာက္သည္ ပညတ္ေတာ္ကိုျပည့္စံုစြာ ေစါင့္ထိန္းႏိုင္ခဲ့ပါသလား'ဟုေမးႏိုင္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈမွ တပါး ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္ကို မည္သူမွ်ျပည့္စံုစြာ မေစါင့္ထိန္း ႏိုင္ခဲ့ပါ။ ပညတ္ေတာ္ကို ေစါင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္  မည္သူမွ် ကယ္တင္ျခင္း သို႔ မေရာက္ႏိုင္ပါ။ က်မ္းစာက'ပညတ္တရား၏အက်င့္အားျဖင့္ အဘယ္သူမွ် ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ မေရာက္ႏိုင္ရာ'ဟု ဆိုသည္။(ဂလာ၊၂း၁၆ခ)

'ပညတ္တရားကိုေစါင့္ထိန္းျခင္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ဘယ္သူမွ် မေရာက္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ဘာေၾကာင့္ ပညတ္တရားကိုေပးခဲ့ပါသနည္း။'

ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ပညတ္တရားကို ေပးခဲ့ရျခင္းသည္-

(၁) ဘုရားသခင္၏အျမင္၌ အမွန္ႏွင့္အမွား ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။

(၂) ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္႐ွင္တစ္ဦး လိုအပ္ေၾကာင္းကို ျမင္ေတြ႕လာႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက'...ပညတ္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ငါတို႔ကိုပို႔ေဆာင္၍ ငါတို႔၏အထိန္းျဖစ္သည္။'ဟုဆိုသည္။(ဂလာ၊၃း၂၄)

ယခုခ်က္ျခင္း သင္သည္ ပညတ္ေတာ္ (၁ဝ)ပါးကို ဖတ္ျခင္းျဖင့္ သင့္အသက္တာကို စဥ္းစားပါ။ ပညတ္ေတာ္၏ မည္သည့္အခ်က္ကို သင္သည္ စကားအားျဖင့္၄င္း၊ စဥ္းစား ႀကံစည္ျခင္းျဖင့္၄င္း၊ အျပဳအမူ၊ အက်င့္အားျဖင့္ ခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့ျခင္းကို  ျမင္ ၾကည့္ပါ။

12

(၁) ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားကို မကိုးကြယ္ရ။

(၂) ႐ုပ္တုဆင္းတုကို ကိုယ္အဘို႔ မျပဳလုပ္ရ၊ ဦးမခ်ဝတ္မျပဳရ။

(၃) သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏နာမေတာ္ကို မုသာႏွင့္ဆိုင္၍ မျမြက္မဆိုရ။

(၄) ဥပုတ္ေန႔ကို သန္႔႐ွင္းေစျခင္းငွါ ထိုေန႔ရက္ကိုေအာက္ေမ့ေလာ့။

(၅) သင္၏မိဘကို ႐ိုေသစြာျပဳေလာ့။

(၆)လူအသက္ကို မသတ္ႏွင့္

(၇)သူ႔မယားကို မျပစ္မွားႏွင့္။

(၈) သူ႔ဥစၥာကို မခိုးႏွင့္။

(၉) ကိုယ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသူ တဘက္၌ မမွန္ေသာ သက္ေသကို မခံႏွင့္။

(၁ဝ) ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူ၏ဥစၥာတစံု တခု ကိုမွ် တတ္မက္လိုခ်င္ေသာစိတ္ မ႐ွိေစႏွင့္။

++ေနာင္တရျခင္း

သခင္ေယ႐ႈက ႐ွင္းလင္းစြာ ဆိုခဲ့သည္မွာ လူသည္မိမိ၏အျပစ္မ်ားကို ေနာင္တရျခင္းမ႐ွိလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ကယ္တင္ျခင္း သို႔ မေရာက္ႏိုင္ပါ။

ေယ႐ႈက 'သင္တို႔႐ွိသမွ်သည္လည္း ေနာင္တမရလွ်င္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။'ဟုဆိုသည္။(လု၊၁၃း၅)

ေနာင္တရျခင္းကား အဘယ္နည္း။ သင္သည္ အမွားကို ျမင္လာျခင္းႏွင့္ အမွားကိုဝန္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ ၄င္းမွေနာက္သို႔ လွည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္၏ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားမွ ေနာက္လွည့္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈထံသို႔ လာျခင္းျဖစ္သည္။

လုကာအခန္း(၁၅)၌ ေနာင္တရရန္အတြက္ သ႐ုပ္ေဖၚ႐ွင္းလင္းေသာပံုျပင္တခုျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈေျပာၾကားခဲ့၏။ ေယ႐ႈက 'တဖန္မိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ တစံုတေယာက္ေသာသူ၌ သားႏွစ္ေယာက္ရွိ၏။-သားအငယ္သည္အဘထံသို႔သြား၍၊ အဘ၊ အကြၽႏ္ုပ္ ရထိုက္ေသာအေမြ ဥစၥာကို ေဝ၍ေပးပါဟုေတာင္းပန္လွ်င္၊ အဘသည္ဥစၥာမ်ားကို ေဝ၍သားတို႔အား ေပးေလ၏။-ထိုေနာက္ မ်ားမၾကာ၊ သားအငယ္သည္ မိမိ ဥစၥာမ်ားကိုသိမ္းယူ၍ ေဝးစြာေသာျပည္သို႔သြားၿပီးလွ်င္၊ ထိုျပည္မွာ ကာမဂုဏ္၌ လြန္က်ဴးေသာအားျဖင့္ ဥစၥာႁပုန္းတီး၍၊-ရွိသမွ်ကုန္ေသာအခါ၊ ထိုျပည္၌ ႀကီးစြာေသာ အစာေခါင္းပါးျခင္းျဖစ္၍၊ သူသည္ အလြန္ ဆင္းရဲျခင္း သို႔ ေရာက္၏။- ထိုအခါျပည္သားတေယာက္ထံသို႔ သြား၍အ ေစခံလွ်င္၊ ဝက္တို႔ကို ေက်ာင္းေစျခင္းငွါ သူ႔သခင္သည္ ေတာသို႔ ေစလႊတ္သျဖင့္၊-သူသည္ဝက္ စားတတ္ေသာပဲေတာင့္ကိုပင္ စားခ်င္မတတ္ ငတ္မြတ္လ်က္ေနရ၏။ အဘယ္ သူမွ် အစာကို မေကြၽး။ထိုအခါသတိရလွ်င္၊ ငါ့အဘ၏ အိမ္၌အခစားေသာသူမ်ားတို႔သည္ ဝစြာစားရၾက၏။ ငါမူကားဤျပည္၌ ေသေအာင္အငတ္ခံရ၏။-ငါထ၍အဘထံ သို႔ သြားမည္။ အဘ၊အကြၽႏ္ုပ္သည္ဘုရားသခင္ကို¤င္း ကိုယ္ေတာ္ကို¤င္း ျပစ္ မွား ပါၿပီ။-ယခုမွစ၍ကိုယ္ေတာ္၏သားဟူ၍ ေခၚျခင္းကို မခံထိုက္ပါ။ သူငွါးအရာ၌ အကြၽႏ္ုပ္ကို ထားေတာ္မူပါဟု ငါေျပာမည္ဟူ၍ အၾကံ ရွိ သည္ႏွင့္၊-ထ၍အဘထံသို႔သြားေလ၏ သြား၍ ေဝးေသးေသာအခါ အဘသည္သူ႔ကိုျမင္လွ်င္၊ သနားေသာစိတ္ရွိသည္ႏွင့္ ေျပးသြား ၍ သား၏လည္ပင္းကို ပိုက္ဘက္လ်က္နမ္း႐ႈပ္ ေလ၏။- သားကလည္း၊ အဘ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္ကို¤င္း၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ၄င္း ျပစ္မွားပါၿပီ။ ယခုမွစ၍ကိုယ္ေတာ္၏သားဟူ၍ ေခၚျခင္းကို မခံထိုက္ပါဟုဆိုလွ်င္၊-အဘက၊ ျမတ္ေသာဝတ္လံုကို ယူခဲ့၍ သူ႔ကိုၿခံဳၾက၊ သူ၏လက္၌ လက္စြပ္တန္ဆာကိုဆင္ၾက။-ေျခနင္းကိုလည္း စီးေစၾက။ ဆူေအာင္ေကြၽးေသာ ႏြားကေလးကို ယူ၍ သတ္ၾက။ သို႔ၿပီးမွ ငါတို႔သည္ စားၾကကုန္အံ့။ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကိုႁပုၾကကုန္အံ့။-ငါ့သားသည္အထက္ကေသ၏၊ ယခုရွင္ျပန္၏။ အထက္ က ေပ်ာက္၏၊ ယခုေတြ႔ျပန္၏ဟု အေစ အပါးတို႔ကိုဆိုၿပီးမွ၊ ထိုသူ အေပါင္းတို႔သည္ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကိုႁပုၾက၏။'ဟုဆို၏။(လု၊၁၅း၁၁-၁၈) အဘသည္ သား၏ အျပစ္မ်ားကို အခမဲ့အျပစ္လြတ္လ်က္ သူ၏အိမ္ထဲသို႔ ျပန္၍လက္ခံခဲ့ၿပီး သူ႔သားအတြက္ စားေသာက္ပြဲကို ျပင္ဆင္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့၏။ ဤကား  ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္မ်ားကို ေနာင္တရလ်က္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပန္လာခဲ့ေသာ္ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ၿပီး၊  လက္ခံေတာ္မူ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပေသာ လွပေသာ ႐ုပ္ပံုတခုျဖစ္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္သည္ သူ၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္ေနာင္တရခဲ့ၿပီး၊ တဖန္ေမြးျခင္းကိုခံရခဲ့ေသာ္  သူ၏အသက္ တာ ၌ ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက 'လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌႐ွိလွ်င္  အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၲဝါ ျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာ အရာတို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ အသစ္ျပဳျပင္ၾကလိမ့္မည္။' ဟုဆိုသည္။(၂ေကာ၊ ၅း၁၇)

++အသစ္ေသာေမြးဘြားျခင္း

က်မ္းစာ၌ နိေကာဒင္အမည္ရွိေသာ သူတေယာက္သည္ ညအခါ သခင္ေယရႈထံ စကားေျပာရန္လာခဲ့၏။ ထိုသူသည္ ဘာသာေရး ကိုင္းရႈိင္းသူ၊ ယုဒတရားဇရပ္သို႔ သစၥာရွိစြာမွန္မွန္တက္သူ၊ မ်ားစြာဆုေတာင္းေသာသူ၊ အလွဴေပးေသာသူ၊ ေကာင္း ေသာအမႈမ်ားကို ျပဳေသာ သူျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္းသူ၏အသက္တာ၌ တစံုတခုလိုအပ္ေနေသးေၾကာင္းကို ခံစားေနရေသာ သူ လည္းျဖစ္ေပ၏။ နိေကာဒင္သည္ သခင္ ေယရႈ၏အသစ္ေသာ သြန္သင္ျခင္းမ်ားက သူ႔အသက္တာ၏ လိုအပ္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု စဥ္းစားမိခဲ့၏။ နိေကာဒင္ ၌ သြန္သင္မႈအသစ္ထက္သာ၍ လိုအပ္ေသာအရာသည္ ဘုရားသခင္၏မိသားစု၌

13

ဘုရားသားအျဖစ္ တဖန္ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္ျဖစ္ေပသည္။ ေယ႐ႈက'ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကိုမျမင္ရဟုငါ အမွန္အကန္ ဆိုသည္ ဟုျပန္၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏။'ဟုဆိုသည္။ (ေယာ၊၃း၃)

သခင္ေယရႈ၏ေျပာစကားက သူ႔အားတုန္လႈပ္ေစခဲ့ၿပီး၊ သူသည္အက်င့္ေကာင္းေသာသူ၊ ဘာသာေရးကိုင္းရႈိင္းသူ၊ ဘုရားသခင္၏ အလုပ္မ်ား၌ ေပးလွဴေသာသူ၊ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား က်မ္းစာ  သင္ေပးေသာ ဆရာတဦး၊ ဤအရာမ်ားအားလံုးက သူ၌ရိွေသာ္လည္း၊ သို႔ေသာ္ သူသည္  ဘုရားသားတဦးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ေယရႈက 'ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိ ပကတိ ျဖစ္၏။     ဝိညာဥ္ေတာ္ ေမြးေသာအရာသည္ ဝိညာဥ္ ျဖစ္၏။ -ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရမည္ဟု ငါေျပာသည္ကို အ့ံၾသျခင္း မရွိႏွင့္။' ဟု ဆိုသည္။ (ေယာ၊၃း၆,၇)

ဤသြန္သင္ခ်က္မ်ားက နိေကာဒင္တဦးတည္းကိုသာမက  အားလံုးေသာသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေပသည္။ သင္သည္ မည္ သူမည္ဝါျဖစ္ပါေစ၊ ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံရန္ အမွန္လိုအပ္ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရန္လိုအပ္ပါသနည္း။ အျပစ္သားမ်ဳိးႏြယ္အဝင္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အျပစ္ဒဏ္ကို စီရင္ျခင္း၊ ခံထားရ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ပထပဦးဆံုးေသာသူ အာဒံသည္ ဘုရား၏ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ အညီ  ဖန္ဆင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္ခဲ့၏။ ဘုရား၏ စကားနားမေထာင္ျခင္းက အျပစ္သား ျဖစ္ေစခဲ့၏။ အာဒံသည္ လူသားတရပ္လံုး၏အစ၊ တနည္း ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ၿပီး၊ သူ၏အျပစ္ဗီဇကို လူသား တရပ္လံုးသို႔ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့၏။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထာဝရေသျပစ္ကို ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံထားရၿပီးျဖစ္၏။  အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာဝရအဆက္ျပတ္ၿပီး ငရဲမီးအိုင္၌ေနရေပမည္။ ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းလွေပသည္။

သို႔ေသာ္၊ က်မ္းစာ၌ သတင္းေကာင္း ရိွေပသည္။ ထိုသတင္းေကာင္းကား၊  ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံၿပီး၊ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီး။ သူသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ဘုရား၏ သားသမီး မ်ား ျဖစ္ ေသာ အသစ္ေသာ မ်ဳိးႏြယ္၏ဦးေကာင္း ျဖစ္လာခဲ့၏။ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ပထမေမြးျခင္းသည္ အျပစ္သားအာဒံ၏ မ်ဳိးႏြယ္ဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ ကိုကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံၿပီးေနာက္ ဘုရားသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရား၏မိသားစုဝင္ ျဖစ္လာခဲ့ ေပသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ဒုတိယေမြးျခင္းျဖစ္ေပသည္။

++ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈ

သင္သည္ ဘုရား၏မိသားစုအထဲ၌ ေမြးဘြားျခင္းခံရၿပီးခဲ့ေသာ္ သင္သည္  ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းကို သိရန္ ဘုရားသခင္ အလို႐ွိသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေၾကာင္းကို သိႏိုင္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌  ဘုရားသခင္က ေျပာထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မ်ားစြာေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ သူတို႔၏ကယ္တင္ျခင္း၌ စစ္မွန္ေသာ စိတ္ခ်မႈ မ႐ွိရျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ရမည့္အစား သူတို႔၏စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ဦးစားေပး ႐ွာေဖြေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္  သူ၏ယံုၾကည္သူမ်ားကို 'သိုး'အျဖစ္ မၾကာခဏ ေျပာဆို၏။ သူက'ငါ့သိုးတို႔သည္ ငါ့စကားသံကို နားေထာင္ ၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏။ ထိုသိုးတို႔ကို ငါသိ၏။-ထာဝရ အသက္ကိုလည္း ငါေပး၏။ ထိုသိုးတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္ၾကလိမ့္မည္။ အဘယ္သူမွ်ထိုသိုးတို႔ကို ငါ့လက္ မွမႏႈတ္မယူရာ။'ဟုဆိုသည္။(ေယာ၊၁ဝး၂၇-၂၈)

ေယ႐ႈ ဘာေျပာသနည္း။  သူက သူ၏သိုးမ်ားသည္ သူ႕စကားသံကို နားေထာင္ၿပီး သူ႔ေနာက္သို႔လိုက္ေၾကာင္း ေျပာပါ သည္။ သူတို႔ကို ထာဝရအသက္ကို သူေပးေၾကာင္း သူေျပာပါသည္။ သူတို႔သည္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ ကင္းလြတ္ေၾကာင္းကို ေယ႐ႈေျပာပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္ကိုသခင္ေယ႐ႈပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္သည္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အရ သူ႔ကိုကိုင္ဆြဲလ်က္ 'ငါသည္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းကို ငါသိသည္'ဟုေျပာဆိုၾကပါစို႔။

++သခင္ဘုရားကို ဝန္ခံေျပာဆိုျခင္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေၾကာင္း သိလွ်င္ ခ်က္ျခင္းပင္ အျခားေသာသူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံခဲ ျခင္းကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေျပာသင့္ပါသည္။  က်မ္းစာက'...ထာဝရဘုရားႏႈတ္၍...ေ႐ြးေတာ္မူေသာ သူတို႔သည္ဝန္ခံ...ၾကေစ..'ဟုဆို ၏။(ဆာ၊၁ဝ၇း၂-၃)

႐ွင္မာကု အခန္း(၅)၌ နတ္ဆိုး စြဲေသာ သူတေယာက္အေၾကာင္းကို ေတြ႕ရ၏။ ေယ႐ႈသည္ သူ၏အထဲမွ နတ္ဆိုးကို ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၿပီး သူ႔အား'သင္သည္ ကိုယ္အိမ္သို႔သြားေလာ့။ထာဝရဘုရားသည္ သနားျခင္းစိတ္ေတာ္ႏွင့္ သင္၌အဘယ္မွ်ေလာက္ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူသည္ကို သင္၏အေဆြအမ်ဳိးတို႔အား ျပန္ၾကားေလာ့'ဟုဆို၏။(မာ၊၅း၁၉)

သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကိုကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံရ႐ွိၿပီးခဲ့ေသာ္ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိတ္ေဆြမ်ားအား ေျပာ ရန္ သခင္ဘုရား အလို႐ွိသည္။  အသစ္ေသာခရစ္ယာန္တေယာက္သည္ ခ်က္ျခင္းပင္  သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားကို အစျပဳ  ေျပာသင့္ ပါသည္။ 'ကြၽႏ္ုပ္ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ရယူခဲ့ၿပီး'ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈက သူ႔ကိုလူမ်ားေ႐ွ႕တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဝန္ခံခဲ့လွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခမည္းေတာ္ေ႐ွ႕တြင္ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုဝန္ခံ လိမ့္မည္ဟု ေျပာပါ၏။ သို႔ေသာ္ သူ႔ကို႐ွက္လွ်င္ သူသည္တဖန္ၾကြလာခ်ိန္၌ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ႐ွက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။

14

++သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္

ေယ႐ႈသည္ ေလာက၌႐ွိခဲ့စဥ္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း႐ွိ၏။ တပည့္ေတာ္မ်ား သည္ သူတို႔၏ဆရာ၊ သူတို႔၏ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈႏွင့္အတူ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ႐ွိၾက၏။  တေန႔ေသာအခါ  ေယ႐ႈက သူသည္ မၾကာခင္ သူတို႔ႏွင့္ခြဲခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ဤအရာက သူတို႔ကို အလြန္ဝမ္းနည္းေစ၏။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈသည္ အ့ံဘြယ္ ကတိမ်ားျဖင့္ သူတို႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေစခဲ့သည္။ 'ခမည္းေတာ္သည္ သမၼာတရားကို ျပေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တပါးေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာကို သင္တို႔ႏွင့္အတူအစဥ္မျပတ္တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တို႔အား

ေပးေတာ္မူမည္။-ထိုဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေလာကီသားတို႔သည္ မသိမျမင္ေသာ ေၾကာင့္ မခံမယူနိုင္ၾက။ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ တည္ေန၍၊ သင္တို႔၌ ရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သိရၾက ၏'(ေယာ၊၁၄း၁၆း၁၇)

သခင္ေယ႐ႈ ေစလြတ္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွထ ေျမာက္ၿပီးေနာက္ ရက္(၅ဝ)ေျမာက္ ပင္ေတကုေတၲပြဲေန႔၌ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားတြင္ ကိန္းဝပ္ရန္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလြတ္ခဲ့၏။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ လူတေယာက္သည္တဖန္ေမြးျခင္းကို ခံရေသာ္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ ေတာ္သည္ ခ်က္ျခင္းပင္ သူ၌႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။'ယံုၾကည္သူတိုင္း သူတို႔၏အထဲ၌ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ႐ွိပါသလား။' အမွန္ပင္ သူတို႔၌႐ွိ၏။ က်မ္းစာက '...ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္ကို မရေသာသူသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္မဆိုင္'ဟုဆိုသည္။(ေရာ၊၈း၉)

သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘာကိုျပဳလုပ္ပါသနည္း။ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခရစ္ေတာ္၏  အေၾကာင္းအရာမ်ား ကိုသင္ျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို လမ္းညြန္ျခင္း၊ႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ဆုေတာင္းျခင္း၌မစျခင္း၊အျပစ္ကို ေအာင္ျမင္ရန္ သူသည္   ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား တန္ခိုးကိုေပးျခင္း၊ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သာ၍တူလာရန္ သူသည္ မစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။  ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ ကိန္းဝပ္ရန္ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလြတ္ခဲ့ေသာ သခင္ေယ႐ႈကို အလြန္မွေက်းဇူး တင္သင့္ပါသည္။

++အျခားေသာ သူမ်ား၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ျခင္း

သခင္ေယ႐ႈက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္သည္ အခမဲ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကိုလြတ္သကဲ့သို႔ အျခားေသာသူ မ်ား၏ အျပစ္မ်ား ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အခမဲ့ ခြင့္လြတ္ရမည္ဟု သင္ေတာ္မူ၏။

အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုသင္ရန္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရင္တပါးႏွင့္ သူ၏ကြၽန္တေယာက္၏ အ ေၾကာင္း ပံုတခုကိုေျပာခဲ့၏။ ကြၽန္သည္ ဘုရင္ႀကီးကိုေပးရန္အေၾကြး ေဒၚလာ(၁ဝ)သန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြမ်ားစြာ႐ွိ၏။ ဘုရင္သည္  ကြၽန္ကို သူ၏အေၾကြးကို ေပးရန္ေခၚေသာအခါ ကြၽန္သည္မေပးႏိုင္ပါ။ ဘုရင္သည္ကြၽန္အား သူႏွင့္တကြ ဇနီးႏွင့္သားသမီးမ်ား ကို သူ႔ထံေရာင္းလ်က္ ကြၽန္ခံရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့၏။

ကြၽန္သည္ ဘုရင့္ေ႐ွ႕ေမွာက္ ျပတ္ဝပ္လ်က္သနားရန္ အသနားခံ၏။ ဘုရင္သည္ သနားျခင္းစိတ္ႏွင့္  သူ၌ႀကီးစြာေသာ အေၾကြးး ႐ွိသမွ် ကို လႊတ္၍ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူ၏။

ကြၽန္သည္ မည္သည့္အမႈကို ျပဳခဲ့သည္ကို သင္သည္ သိပါသလား။ ထိုကြၽန္သည္ ထြက္သြားရာတြင္ မိမိ ေငြေဒနာရိ တရာ ေၾကြးတင္ေသာ ကြၽန္ခ်င္းတေယာက္ကို ေတြ႔လွ်င္ လည္ပင္းကိုၫႇစ္၍ ငါ့ေငြကိုဆပ္ေပးေလာ့ဟုဆို၏။ ထိုကြၽန္ခ်င္းသည္ ေၾကြးရွင္ ၏ေျခရင္း၌ ျပပ္ဝပ္လ်က္ ကြၽန္ေတာ္ကို သည္းခံေတာ္မူပါ။ ေၾကြးရွိသမွ်ကို ဆပ္ပါမည္ဟု ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း၊ ေငြရွင္သည္ နားမေထာင္ဘဲသြား၍ ေၾကြးကို မဆပ္မျခင္း တိုင္ေအာင္ သူ႔ကို ေထာင္ထဲမွာ ေလွာင္ထား၏။ ထိုအမႈအရာကို အျခားေသာ ကြၽန္ခ်င္းတို႔သည္ျမင္လွ်င္ အလြန္နာၾကည္းေသာစိတ္ႏွင့္သြား၍၊ ႁပုေလသမွ်တို႔ကို မိမိတို႔ဘုရင္၌ ၾကားေလွ်ာက္ၾက၏။  ထိုအခါ ဘုရင္သည္ ထိုကြၽန္ကိုေခၚ၍၊ ဟယ္ ဆိုးညစ္ေသာ ကြၽန္၊ သင္သည္ငါ့ကို ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ သင္၌တင္သမွ်ေသာ ေၾကြးး ကို ငါရွင္းလင္းေစ၏။ ငါသည္ သင့္ကိုသနားသကဲ့သို႔ သင္သည္လည္း ကြၽန္ခ်င္းကို မသနားအပ္သေလာဟု ဆိုလ်က္၊ အမ်က္ ထြက္၍ေၾကြးရွိသမွ်ကို မဆပ္မည္တိုင္ေအာင္ အာဏာသားတို႔ လက္ကိုအပ္ေလ၏။ သင္တို႔သည္လည္း ညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္း တို႔ကိုစိတ္ႏွလံုးပါလ်က္ အျပစ္မလႊတ္လွ်င္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ ငါ၏အဘသည္ ထိုနည္းတူ သင္တို႔ကို စီရင္ေတာ္မူ လတံ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ဤပံုျပင္၌ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘယ္အရာကို သင္ေနေၾကာင္းကို သင္သည္နားလည္ပါသလား။ ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔ က်င္လ်က္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္မ်ားစြာကို ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေပၚ သနားဂ႐ုဏာျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ား၊ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လြတ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေပၚ ႀကီးစြာ ေသာသနားျခင္းေက်းကို ျပဳခဲ့ခ်ိန္မွ စ၍ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အျခားေသာသူမ်ားျပဳခဲ့ေသာ အနည္းငယ္ေသာအျပစ္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ခြင့္လႊတ္သင့္ပါသည္။ က်မ္းစာက 'အခ်င္း ခ်င္း ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနား စံုမက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ သင္တို႔၏  အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္း အျပစ္လႊတ္ျခင္း ႐ွိၾကေလာ့။'ဟု ဆိုသည္။(ဧ၊၄း၃၂)

++ထာဝရဘုရားကိုခ်စ္ျခင္း

သခင္ေယ႐ႈက ပညတ္အားလံုးတို႔တြင္ ဘုရားသခင္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့  ခ်စ္ျခင္းသည္ အႀကီးျမတ္ဆံုး

15

ျဖစ္ေသာ ပညတ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔ကိုခ်စ္ျခင္းသည္ ထာဝရဘုရားကို ခ်စ္ျခင္း ျဖစ္၏။

ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ၊ အသီး သီးေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကိုသာ၍ ခ်စ္လာေလ၊ သူ႔ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔သာ၍ ဝမ္းေျမာက္ေစပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ သင့္အား အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေၾကာင္းကို သင္သည္ စဥ္းစား  ခဲ့ဘူးပါသလား။ သူသည္ သင့္ကို အလြန္ ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သင့္အတြက္အေသခံရန္ စိတ္႐ွိေတာ္မူသည္။ သူသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အလြန္ခ်စ္သကဲ့သို႔ သခင္ေယ႐ႈ သည္ သူကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခ်စ္ရန္ အလို႐ွိသည္။ 'ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ေ႐ွးဦးစြာ ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ၾက၏။'(၁ေယာ၊၄း၁၉)

သခင္ေယ႐ႈကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခ်စ္ေၾကာင္းကို မည္ကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေဖၚျပၾကမည္နည္း။ သူ႔ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ခ်စ္ေၾကာင္းကို သူ၏ပညတ္တို႔ကို  ေစါင့္ေ႐ွာက္ျခင္းျဖင့္ ေဖၚျပရမည္။ ေယ႐ႈက'သင္တို႔သည္ငါ့ကိုခ်စ္လွ်င္ ငါ့ပညတ္တို႔ကို ေစါင့္ေ႐ွာက္ၾကေလာ့' ဟု ဆို၏။ (ေယာ၊၁၄း၁၅)

သခင္ေယ႐ႈကိုခ်စ္ျခင္းႏွင့္ သူ၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေစါင့္ေ႐ွာက္ျခင္း၌ ႀကီးစြာေသာဆုလဒ္ ႐ွိပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ သူ႔ကို ခ်စ္ျခင္းႏွင့္  သူ၏ပညတ္မ်ားကို ေစါင့္ေ႐ွာက္ခဲ့လွ်င္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူၿပီး၊    သခင္ ေယ႐ႈသည္လည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူ႐ွိေၾကာင္း ထင္႐ွား ျပေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေယ႐ႈက'ငါ့ပညတ္တို႔ကို ရ၍ ေစါင့္ေ႐ွာက္ ေသာ သူသည္ ငါ့ကို ခ်စ္ေသာ သူ ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုခ်စ္ေသာသူကို ငါ့ခမည္းေတာ္သည္လည္း ခ်စ္ေတာ္မူမည္။ ငါသည္လည္း ထိုသူကို ခ်စ္၍ သူ႔အား ကိုယ္တိုင္ ထင္႐ွား မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏'ဟုဆို၏။(ေယာ၊၁၄း၂၁)

႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ရေသာ သမၼာက်မ္းစာ ရတနာ

ေယ႐ႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္၏ႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူသည္။ သူ႔ကိုခ်စ္လွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္သည္သူ႔ကို နာခံရေပလိမ့္မည္။

သင္ခန္းစာ (၃) ေမးခြန္းမ်ား

အေျဖမွန္ကို ေ႐ြးပါ။ ေမးခြန္းတခုအတြက္ ( က သို႔ ခ သို႔ ဂ ) ျဖစ္ပါသည္။

၁။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ သြန္သင္သည္မွာ ေကာင္းကင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေသာ လမ္းသည္

(က) အလြန္ က်ယ္သည္။

(ခ ) က်ဥ္းသည္။

(ဂ ) လူမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ရမည့္ လမ္း တစ္လမ္း ျဖစ္သည္။

၂။ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို ျပည့္စံုစြာ ေစါင့္ထိန္းေသာသူ ဘယ္မွ်ေလာက္ ႐ွိပါသနည္း။

(က) သခင္ေယ႐ႈမွတပါး မည္သူမွ် မ႐ွိပါ။

(ခ ) သန္႔႐ွင္းေသာ လူ အနည္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

(ဂ ) ေကာင္းေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား အားလံုးနီးပါး ျဖစ္သည္။

၃။ ဘုရား၏အျမင္၌ အမွားႏွင့္အမွန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရန္ ဘုရားသခင္က ပညတ္တရားကို ေပးျခင္းႏွင့္ ထို႔အျပင္

(က) ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေရာက္ရန္ ဘာလုပ္ရမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာပါသည္။

(ခ ) ေကာင္းေသာခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ရန္ ျပဳရမည့္အရာမ်ားကို သိေစသည္။

(၈ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကယ္တင္႐ွင္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

၄။ ေနာင္တရျခင္း၏ အေကာင္းဆံုး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္းမွာ၊

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းျခင္း သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သည္။

(ခ ) ေကာင္းေသာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ရန္ အလို႐ွိျခင္း ျဖစ္သည္။

(၈ ) ေနာက္လွည့္ျခင္း၊ အျပဳအမူေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ေစေသာ စိတ္ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္သည္။

၅။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တဖန္ ေမြးျခင္းကို အမွန္ခံ ရမည္။ အေၾကာင္းမွာ၊

16

(က) ဘာသာေရးသမားမ်ားႏွင့္အတူ ေကာင္းစြာ ယွဥ္၍ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပဳေပးလိမ့္မည္။

(ခ ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးသည္ အျပစ္သားမ်ဳိးႏြယ္၀င္ ျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ အျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းကို ခံထားရ၏။

(ဂ ) ဘုရား၏ပညတ္ေတာ္ကို ျပည့္စံုစြာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လိုက္ႏိုင္ရန္ ျပဳေပး လိမ့္မည္။

၆။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေၾကာင္း သိရွိၿပီးေနာက္  ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ျပဳသင့္သည္မွာ၊

(က) သခင္ေယ႐ႈကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္းကို အျခားသူမ်ားကို ေျပာရမည္။

(ခ ) ေကာင္းေသာ ခရစ္ယာန္ မျဖစ္လာမခ်င္း အျခားသူမ်ားကို မေျပာရပါ။

(ဂ ) ေယရႈသည္ ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရာ၌ အျခားသူမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း မျဖစ္ရန္ သတိထားရမည္။

၇။ မည္သူ၌ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္း၀ပ္ျခင္း ႐ွိပါသနည္း။

(က) ယံုၾကည္သူ အားလံုး၌။

(ခ ) ရင့္က်က္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ား သာလွ်င္။

(ဂ ) ယံုၾကည္သူ အနည္းငယ္ သာလွ်င္။

၈။ ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ၊ အသီး သီးေသာ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မွာ၊

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏က်န္႐ွိေသာ အသက္တာ၏အက်ဳိးထိခိုက္ျခင္းမ႐ွိရန္ ေယ႐ႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈကို ေစါင့္ထိန္းရမည္။

(ခ ) သခင္ေယ႐ႈကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္ရမည္။

(၈ ) ဘာသာတရား အနည္းငယ္ ႐ွိ ႐ံုမွ် ျဖစ္ရမည္။

၉။ (ေယာ၊ ၁၄း၁၅) အရ သခင္ေယ႐ႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ခ်စ္ေၾကာင္း ျပသရန္ မွာ။

(က) ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္သို႔ သာသနာျပဳတေယာက္ အျဖစ္သြားျခင္း။

(ခ ) စံုလင္ေသာ၊ စ႐ိုက္ေကာင္းေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္႐ွင္ျခင္း။

(၈ ) သူ၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေစါင့္ထိန္းျခင္း။

၁၀။ ေယ႐ႈက ေယာ၊ ၁၄း၂၁ ၌ သူကိုခ်စ္ျခင္းႏွင့္ သူ၏ပညတ္ကို ေစါင့္ေ႐ွာက္ျခင္း၌ ရမည့္ ဆုလဒ္ႀကီးတခုမွာ၊

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌ အခက္အခဲ့ ဘယ္ေသာအခါမွ် ႐ွိလိမ့္မည္မဟုတ္။

(ခ ) သူသည္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းေသာ က်န္းမာျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေပးလိမ့္မည္။

(ဂ ) သူကိုယ္တိုင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၌ ထင္႐ွားေတာ္မူျခင္း (ဧကန္အမွန္ သူအတူ႐ွိေနျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း) ႐ွိလိမ့္မည္။

သင္သည္ ဤ သင္ခန္းစာ ေလ့လာျခင္း၌ ဘယ္အရာသည္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။

 

All Lesson of "New Life"
http://murann.com/newlife