အသစ္ေသာ ေမြးဘြားျခင္း - A New Birth (ဆရာေအာင္ႏိုင္ HCF Bible Study)


ဖတ္ရန္က်မ္းခ်က္မ်ား။ ေယာ၊ ၃း၁-၂၁။ေယာ၊ ၁း၁ဝ-၁၃။ေယာ၊ ၈း၃၂-၄၄။

ေသာ့ခ်က္ က်မ္းပိုဒ္။ '' ေယရႈက၊ ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံ ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏နိုင္ငံေတာ္ကိုမျမင္ရဟု ငါအမွန္
အကန္ဆိုသည္ဟု ျပန္၍မိန္႔ေတာ္မူ၏'' (ေယာ၊ ၃း၃)

အျပည့္အစံု၊ ဖတ္ရႈရင္း၊ နားဆင္ရန္ ေအာက္ပါလင့္ကိုႏွိပ္ပါ။
http://www.murann.com/sermons/mp3/a.new.birth.biblestudy.andrew.15mar2014.hcf.htm

ယခင္ သင္ခန္းစာ၌ ဤကမၻာႀကီးတြင္ အိမ္ေထာင္စု ႏွစ္စုသာလွ်င္႐ွိေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့ရၿပီး ျဖစ္သည္။ ပဌမ လူ အာဒံ သည္ အိမ္ေထာင္စု တခု၏ ဦးေခါင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ဒုတိယလူ ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ အျခား အိမ္ေထာင္တခု၏ ဦးေခါင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လူမ်ားယူဆၾကသည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ လူသားအားလံုး၏ ဘခင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအယူအဆ သည္ မွန္ကန္ျခင္းမ႐ွိပါ။ ခရစ္ေတာ္၏အိမ္ေထာင္စု၌ ႐ွိေသာသူမ်ားသာလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၏ ဘခင္ ျဖစ္သည္။ အာဒံ၏အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား၏ဝိညာဥ္ေရးရာ ဘခင္သည္ စာတန္ျဖစ္သည္။ လူသားအားလံုး၏ဘခင္သည္ ဘုရားသခင္ မဟုတ္ ေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈ ျမြက္ဆိုခဲ့၏။

အျပည့္အစံု၊ ဖတ္ရႈရင္း၊ နားဆင္ရန္ ေအာက္ပါလင့္ကိုႏွိပ္ပါ။ 
http://www.murann.com/sermons/mp3/a.new.birth.biblestudy.andrew.15mar2014.hcf.htm