ဘဝျပႆနာမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္အၾကံျပဳသည့္ သမၼာက်မ္းလမ္းညႊန္မ်ား - ဆရာေအာ္နယ္ညိဳ (Rev, Dr)

ဘဝျပႆနာမ်ားအတြက္လမ္းညႊန္အၾကံျပဳသည့္ သမၼာက်မ္းလမ္းညႊန္မ်ား

စကားခ်ီး

၁၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႕ သာသနာခရိးသြားေရာက္ရာတြင္ Rev Howard Hodgson က ကြ်န္ေတာ့ကို စာအုပ္တစ္အုပ္ လက္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ဖတ္ၾကည့္ရာ က်မ္းစာသင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ ဘဝျပႆနာ ေတြ႕ၾကံဳရသူမ်ားကို ကူညီႏိုင္ငရန္ အလြန္ေကာင္းမြန္ ထိေရာက္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ပါက အလြန္အက်ိဳးေက်းဇူး ၾကီးမည္ဟု ယံုၾကည္ခံယူသျဖင့္ ဤစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္ ေရးသားထုတ္ေဝလိုက္ပါသည္။

ႏို႕စို႕ကေလးအရြယ္၌သာ ရွိေနေသးေသာ ျမိဳ႕မမီ ႏွစ္ျခင္း သာသနာနယ္ အသင္းေတာ္မ်ားရွိ အသင္းေတာ္ငယ္မ်ားအတြက္ အထူးရည္စူး၍ ကြ်န္ေတာ္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။

စာအုပ္ကို ရရွိသူတိုင္း ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ရရွိမည့္ အျပင္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေဝငွျခင္းအားျဖင့္ ေလ့လာခံယူသူတိုင္း အေပၚသို႕ ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ အျဖာျဖာတို႕သည္ အားလံုးအေပၚ ၾကြယ္ဝစြာ သြန္းေလာင္းပါေစ ဟု ကြ်န္ေတာ့္အေနျမင့္ ေမတၱာပို႕အပ္ပါသည္။

အမႈေတာ္ျမတ္၌

ေအာ္နယ္ညိဳ
သင္းအုပ္၊ လြိဳင္ေကာ္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

********

ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး Peace, Rest

၁။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႕ထံသို႕ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လာေသာသူအား ျငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေပးမည္။ (မႆဲ ၁၁း၂၈-၃၀)

၂။ သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ျပီးေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရွိသူ၌ စိတ္ႏွလံုးျငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးအပ္မည္  (ေရာ ၅း၁)

၃။ သခင္ေယရႈသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕အား ျငိမ္သက္ျခင္းကို ေပး၏။ (ေယာ ၁၄း၂၇)

၄။ သခင္ေယရႈသည္ ကြ်ႏိုပ္တို႕အတြက္ အျပစ္စီရင္ျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ျငိမ္သက္ျခင္း ရရွိ၏။ (ေဟရွယ ၅၃း၅)

၅။ သခင္ေယရႈေျခေတာ္ရင္း၌ ငိုယုိေသာမိန္းမသည္ ျငိမ္သက္ျခင္း ရရွိခဲ့၏။ (လု ၇း၃၆-၅၀၊ လု ၇း၄၈၊ လု ၇း၅၀)

၆။ ဘုရားသခင္ကို ႏွိမ့္ခ်စြာ ယံုၾကည္ကိုးစားေသာသူသည္ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိ၏။ (ဆာလံ ၄း၈)

၇။ ဘုရားသခင္သည္ လူ၏အမ်ိဳးေတာ္သို႕ ျငိမ္သက္ျခင္း ဂတိေပး၏။ (ဆာလံ ၈၅း၈)

၈။ ဝိညာဥ္ေတာ္ အုပ္စိုးသူ၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ျငိမ္သက္ျခင္းရွိ၏။ (ေရာ ၈း၆)

၉။ ျငိမ္သက္ျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ အသီးျဖစ္သည္။ (ဂလာ ၅း၂၂-၂၃)

၁၀။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိအေပၚ၌ ဆည္းကပ္ခိုလႈံေသာသူတို႕အား ျငိမ္သက္ျခင္းေပး၏။ (ေဟရွာ ၂၆း၃-၄)

၁၁။ ဘုရားသခင္၏ ျငိမ္သက္ျခင္းသည္ ယံုၾကည္လွ်က္ ဆုေတာင္းေသာသူတို႕ထံ သက္ေရာက္ေစ၏။ (ဖိလိပၸိ ၄း၆-၇)

၁၂။ သခင္ေယရႈသည္ ျငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ျဖစ္သည္။ (ေဟရွာ ၉း၆)

၁၃။ အေျဖာင့္မတ္စြာ အသက္ရွင္ေသာသူသည္ ျငိမ္သက္ျခင္းပကတိရွိ၏။ (ေဟရွာယ ၉း၆)

၁၄။ စိတ္ႏွလံုးက်ိဳးပဲ့ေသာသူကို ဘုရားသခင္က ျပန္လည္ရွင္သန္ေစလွ်က္၊ အနာတို႕လည္း ျငိမ္းေစျပီး၊ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုသြန္းေလာင္းေပးမည္။ (ေဟရွာ ၅၇း၂၁)

၁၅။ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားက "ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း " ..ဟု ေျပာေသာ္လည္း ျငိမ္သက္ျခင္းမရွိပါ။ (ေယယမိ ၈း၁၁-၁၂)

*********

ျငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္မ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းသူမ်ား Peacemakers, Peacekeepers

၁။ ရန္ကိုျငိမ္းေစေသာသူတို႕သည္ မဂၤလာရွိ၏ ဟု သခင္ေယရႈ ေျပာၾကားခဲ့၏ (မႆဲ ၅း၉)

၂။ လူတိုင္းႏွင့္သင့္ျမတ္ေအာင္ ေနႏိုင္ရန္ သင္အတတ္ႏိုင္ဆံုး ၾကိဳစားအားထုတ္ပါ။ (ေဟျဗဲ ၁၂း၁၄၊ ေရာမ ၁၂း၁၈)

၃။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစား၍နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။ လိမ္လည္ေသာစကား၊ ဆိုးေသာစကားမ်ားကို မေျပာပါႏွင့္။ (ဆာလံ ၃၄း၁၃-၁၄)

၄။ ဘုရားသခင္ထံမွ လာေသာအသိဥာဏ္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းျဖစ္၏။ (ယာကုပ္ ၃း၁၇-၁၈)

၅။ စံုလင္ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ကိုယ္တည္း ရွိလ်က္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအသက္ရွင္ပါ။ (၂ေကာ ၁၃း၁၁)

၆။ မိမိသားသမီးမ်ား တစ္လံုးတစ္ဝတည္း၊ တစ္စိတ္တစ္သေဘာတည္း ေနထိုင္ေပါင္းေဖၚျခင္း၌ ဘုရားသခင္သည္ အလြန္ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ (ဆာလံ ၁၃၃း၁-၃)

၇။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ သင့္အား ဆန္႕က်င္ျပီး သင္၏ဆက္ဆံမႈသည္ ျပက္ေတာက္ခဲ့လ်င္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ရန္ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ ထိုသို႕ျပဳရန္ တနဂၤေႏြေန႕ ဘုရားေက်ာင္းတက္ျခင္းထက္ အေရးၾကီးပါသည္။ (မႆဲ ၅း၂၃-၂၄)

၈။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က သင့္ကို ျပစ္မွားလွ်င္ သင္ကစျပီး ထိုပဋိပကၡကိုေျဖရွင္းပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ပါ။ (မႆဲ ၁၈း၁၅)

၉။ ထိုသူသည္ သင့္ကိုနားမေထာင္လွ်င္၊ အျခားယံုၾကည္သူတစ္ဦး (သို႕မဟုတ္) ႏွစ္ဦး၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံပါ။ (မႆဲ ၁၈း၁၆)

၁၀။ ထိုသူတို႕ကို နားမေထာင္က အသင္းေတာ္ကို ေျပာၾကားပါ။ (မႆဲ ၁၈း၁၇)

၁၁။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အတူတကြေပါင္းဖက္ျခင္းႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းကို ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ အမွန္တကယ္ ေမတၱာထားရွိပါ။ ဆန္႕က်င္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အျပစ္မ်ားကို လစ္လ်ဴပါ။ (၁ေပ၁း၂၂-၂၃၊ ၁ေပ၄-၈)

၁၂။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အတူတကြေပါင္းေဖၚျခင္းကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေပးခဲ့သည္။ (၁ေပ ၃း၈-၁၁)

၁၃။ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို အသံုးျပဳျပီး၊ တစ္ဦးကို တစ္ဦး အေစခံပါ။ ခါးသီးေသာ ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းကို ေရွာင္ပါ။ (ဂလာ ၅း၁၃-၁၅)

၁၄။ တစ္လံုးတစ္ဝတည္းႏွင့္ အတူတကြ ေပါင္းသင္းျခင္းကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ အျပစ္သေဘာသဘာဝႏွင့္ ျပည့္ဝေသာ အမႈအက်င့္မ်ားကို စြန္႕ပယ္ပါ။ (ဂလာ ၅း၁၉-၂၀၊ ဂလာ ၅း၂၂-၂၃)

၁၅။ သခင္ေယရႈေပးထားေသာ ေရႊပညတ္ခ်က္ကို လိုက္နာပါ။ (မႆဲ ၇း၁၂)

၁၆။ သည္းခံပါ။ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး စိတ္ရွည္ပါ။ (သုတၱံ ၁၅း၁၈၊ သုတၱံ ၂၀း၃၊ သုတၱံ ၂၆း၂၁၊ သုတၱံ ၁၃း၄)

၁၇။ ေဒါသထြက္ေသာသူသည္ ကြဲျပားျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစ၏။ (သုတၱံ ၂၉း၂၂)

၁၈။ အျခားသူတစ္ဦး၏ ေဒါသကို ဆြေပးျခင္းသည္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျဖင္းကို ျဖစ္ေပၚေစ၏။ (သုတၱံ ၃၀း၃၃)

၁၉။ ခရစ္ေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျမွင့္တင္ပါ။ (ေကာ ၃း၁၂-၁၃)

၂၀။ ဘုရားသခင္ေပးအပ္ေသာ မတူညီေသာ၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ တစ္လံုးတစ္ဝတည္း သေဘာကို ညင္သာစြာလက္ခံပါ။ (ဧဖက္ ၄း၁-၁၆၊ ဧဖက္ ၄း၂-၆)

၂၁။ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ျငင္းခုန္စရာအမူအရာမ်ားတြင္ စီရင္ျခင္းငွါ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ (ေရာ ၁၄း၁-၂၃၊ ေရာ ၁၄း၁၊ ေရာ ၁၄း၁၉)

၂၂။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ စကားအေျပာအဆို ယဥ္ေက်းပါ။ တည္ေဆာက္စရာျဖစ္ေစပါ။ (ဧဖက္ ၄း၁၅၊ ဧဖက္ ၄း၂၉)

၂၃။ ျငင္းခုန္စရာ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ သင့္အေနႏွင့္လံုးဝ လက္မခံႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားကို တစ္လံုးတစ္ဝတည္း သေဘာျဖင့္လက္ခံပါ။ မူလပန္းတိုင္မွာ သခင္ဘုရားကို ခ်ီးေျမွာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ (ေရး ၁၅း၅-၇)

၂၄။ တရားဥပေဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ ခရစ္ယာန္ျငင္းခုန္ျခင္း ျဖစ္ပြားလာပါက၊ မယံုၾကည္သူမ်ားထံ အကူညီေတာင္းရန္မသြားပါႏွင့္။ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္သူတစ္ဦး (သို႕မဟုတ္) ယံုၾကည္သူမ်ားထံ အကူညီေတာင္းပါ။ (၁ေကာ ၆း၁-၈၊ ၁ေကာ၆း၁၊ ၁ေကာ၆း၄-၆)

၂၅။ အျခားခရစ္ယာန္တစ္ဦးအား တရားရံုးသို႕ေရာက္ေစျခင္းထက္၊ မမွန္ေသာညွင္းဆဲျခင္းကို ခံရန္ ဆႏၵမရွိပါ။ (၁ေကာ၆း၇)

၂၆။ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားရန္ႏွင့္ အသင္းကြဲရန္ ခပ္သိမ္းေသာ မေကာင္းျမတ္သည့္သေဘာမ်ားကို ပယ္ရွားပစ္ပါ။ (ဧဖက္ ၄း၃၁)

၂၇။ သင့္ကိုျပစ္မွားေသာသူမ်ားကို ခြင့္လႊတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခြင့္လႊတ္သကဲ့သို႕၊ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ပါ။ သူ႕တစ္ပါးအျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ျခင္းတြင္၊ ဘုရားသခင္ကို အတုယူပါ။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမရွိပဲ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိႏိုင္ပါ။ (ဧဖက္ ၄း၃၂၊ ဧဖတ္ ၅း၁-၂)

*********

အေၾကာင္းအရာမ်ား (မာတိကာ Index)

အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈ Adultery  စာမ်က္ႏွာ-၁

ဒုကၡေဝဒနာ၊ အျပစ္ဒဏ္၊ သြန္သင္ဆံုးမ၊ စမ္းသတ္စစ္ေဆးျခင္း Affliction, Discipline, Chastisement, Trials

ေဒါသအမ်က္ထြက္ျခင္း Anger, Hot Temper

ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ Assurance of Salvation

အျပစ္လႊဲခ်ျခင္း  Blame Shifting

ကေလးသူငယ္မ်ား  Children

အသင္းေတာ္၊ သန္႕ရွင္းသူမ်ား၏ အဖြဲ႕အစည္း  Church, Communion of Saints

အသင္းေတာ္စည္းကမ္းေသဝပ္ျခင္း  Church Discipline

ႏွစ္သိမ့္မႈ  Comfort

ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္း၊ အတင္းအဖ်င္းစကား၊ လိမ္ညာျခင္း Communication, Gossip, Lying

အသိစိတ္၊ ၾသတၱပစိတ္၊ လိပ္ျပာ Conscience

တင္းတိန္ေရာင့္ရဲျခင္း၊ တက္မက္လိုခ်င္ျခင္း၊ ဦးစားေပးခ်က္မ်ား  Contentment, Coveting, Priorities

ေသျခင္း၊ ထာဝရအသက္  Death, Eternal life

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း  Decision Making

စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း Depression

ေကာင္းေသာ (သို႕) ဆိုးေသာစံနမူနာ  False Prophets, Teachers

ေၾကာက္ရြံ႕ပူပန္ျခင္း  Fear

အျပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္ျခင္း  Forgiveness of Sins

သူ႕တစ္ပါးအျပစ္ကိုခြင့္လႊတ္ျခင္း  Forgiving Others

မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းဖြဲ႕ျခင္း  Friendships

ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲျခင္း  Giving

လိင္တူဆက္ဆံျခင္း  Homosexuality

ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း Hope

ေယရႈသခင္ကို အတုခိုးျခင္း  Imitating Jesus

သူ႕တစ္ပါးကိုခ်စ္ျခင္းႏွင့္အေစခံျခင္း  Loving and Serving Others

ဘုရားကိုခ်စ္ျခင္း  Loving God

တဏွာတပ္မက္ျခင္း၊ဆိုးသြမ္းေသာအသာသီသအလိုဆႏၵ  Lust, Evil Desires

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ လင္ႏွင့္မယားဆက္ဆံမႈ  Marriage, Husband/Wife Relationships

ထမ္းပိုးမညီေသာအိမ္ေထာင္မ်ား  Mixed Marriages

နာခံျခင္း၊ ပညတ္ေတာ္မ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္  Obedience, Keeping the Commandments

ဆိုးယုတ္ေသာအရာမ်ားကို ေအာင္ျမင္ျခင္း  Overcoming Evil

အျပစ္ကိုေအာင္ျမင္ျခင္း၊ေျပာင္းလဲျခင္း  Overcoming Sin, Changing

ျငိမ္သက္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး  Peace, Rest

ျငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္မ်ား၊ ျငိမ္ခ်မ္းေရးကိုထိန္းသိမ္းသူမ်ား  Peacemakers, Peacekeepers

ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျဖင္း  Persecution

ဆုေတာင္းျခင္း၊ ဘုရားရွင္ကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း Prayer, Waiting on the Lord

အဟုန္တေရြ႕ေရြ႕တိုးတက္ေသာ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျခင္း  Progressive Sanctification

ဘုရားသခင္၏ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးမႈ  Providence of God

ေနာင္တရျခင္း  Repentance

ကယ္တင္ျခင္း  Salvation

အတၱဆန္ျခင္း  Self-Centeredness

ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျဖင္း၊ စည္းကမ္းေသဝပ္ျခင္း  Self-control, Self-discipline

မိမိကိုယ္ကို သနားျဖင္း၊ စိတ္ညွိဳးငယ္ျခင္း  Self-pity, Brooding

လိပ္အသက္တာ  Sex Life

လိပ္မႈဆိုင္ရာ အက်င့္ပ်က္ျခင္း  Sexual Immorality

ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္မႈ  Temptation

ခေလးသူငယ္မ်ားကို သြန္သင္ျခင္း  Training Children

ကိုးစားျခင္း၊ ဘုရားသခင္၌ယံုၾကည္ျခင္း  Trust, Faith in God

သတိေပးခ်က္မ်ား၊ ေနာင္တရရန္ႏွင့္နာခံလိုက္ေလ်ာ္ရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း  Warnings, Calls to Repentance and Obedience

အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ပ်င္းရိျခင္း  Work, Laziness

စိတ္ပူပန္ေသာကေရာက္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ  Worry, Anxiety

ပ်ိဳရြယ္ခ်ိန္  Youth

**********

မွတ္ခ်က္။

ဆရာေတာ္ေအာ္နယ္ညိဳသည္ ဇႏၷဝါရီ၊ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၄တြင္ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ သာသနာခရီးစဥ္လာေရာက္လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာသည္ ယခင္က ေမတၱတမန္မဂၢဇင္းတြင္ ပင္တိုင္ေရးသား၊ ေဝငွခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံျပားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ရွိေနသာ ျမန္မာ၊ ကရင္မ်ားအတြက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ ၾသစေၾတလ်ား ..တို႕တြင္ ဘဝရပ္တည္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသူမ်ားထံ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သာသနာခရီးသြားေရာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အထက္ပါ စာအုပ္သည္ တိုရင္း၊ လိုရွင္းျဖင့္ က်မ္းပိုဒ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ျပီး၊ မိမိအသက္တာအတြက္ ဘဝအခက္အခဲမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အလြန္အသံုးဝင္ပါသည္။ အျခားမိတ္ေဆြမ်ား၏ ဘဝအခက္အခဲမ်ားအတြက္လည္း က်မ္းပိုဒ္မ်ားကိုးကားျပီး အခ်င္းခ်င္း၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္း၊ တရားေဒသနာေဝငွျခင္း စသည္တို႕အတြက္ အထူးအသံုးဝင္ပါသည္။ စာအုပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ေဝးလံစြာေနထိုင္သူမ်ား မိမိတို႕အသင္းေတာ္အတြက္ အသံုးျပဳလုိသူမ်ား၊ ထပ္မံေဝငွလိုသူမ်ား PDF file (of) Paper Book 175 pages ကိုမွာၾကားႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္။ 
ဆရာေအာင္ႏိုင္  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +65 8282 2795 (Sigapore)

ဆရာေအာ္နယ္ညိဳမွ ဓမၼဓါနအျဖစ္ ေဒါင္းလုပ္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ (21MB)
http://www.mediafire.com/view/b4qedas1ibt8iuc/life.and.bible.saya.awnal.nyo2.pdf