ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မည္သို႔ေတြ႕ႀကံဳခံစားႏိုင္မည္နည္း? (သင္ခန္းစာ -၁၄)(အပိုင္း -၂) Lesson 14: How to Experience God's Love (part 2)

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္ဖြဲ႕ရျခင္းထက္ သာ၍ ေက်နပ္ဖြယ္ ေကာင္းေသာအရာ ဤကမၻာေပၚတြင္ မရွိပါ။ စၾကာ၀ဠာကို ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးအရ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈရွိျခင္းသည္ သင့္ဘ၀ရွိ လိုအပ္ခ်က္တိုင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္။ ေယ႐ႈက ““ငါမူကား သိုးတို႔သည္ အသက္လြတ္႐ံုမက၊ အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ ျပည့္စုံေစျခင္းငွာ လာသတည္း”” ဟုဆိုသည္။ ေယာ ၁၀ း ၁၀

ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာအဆင့္ (၅) ဆင့္

(၁) ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳခဲ့ၿပီ။

(၂) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အားခ်စ္သည္။

(၃) ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အေသခံခဲ့သည္။

(၄) သူကို လက္ခံရယူသည္။

(၅) ကၽြႏ္ုပ္၌ ထာ၀ရအသက္ရွိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဘ၀ကို ခရီးတစ္ခုအေနျဖင့္ ေတြးၾကည့္ႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းရာသို႔ သြားခဲ့ ၾကေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေနာင္တရေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္ဘက္သို႔ ျပန္လည္ဦးတည္ လိုက္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းကို အဆင့္ (၅)ဆင့္အား ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္းအေနျဖင့္ ေတြးၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထိုအဆင့္ (၅)ဆင့္ကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းက ဘာကိုဆိုလုိသည္ကို ဤအဆင့္ (၅)ဆင့္က ျပသမည္။ ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွ စတင္၍ အဆင့္တိုင္း ကို ဖတ္ပါ။ ယခုတြင္ အဆင့္တစ္ခုစီကို ေလ့လာ၍ ဘာကိုဆိုလိုေၾကာင္းကို ေျပာပါမည္။ အဆင့္တစ္ဆင့္ စီတိုင္းအတြက္ က်မ္းတစ္ပုဒ္ကို အသံုးျပဳပါမည္။

 

(၁) ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳခဲ့ၿပီ

 

““လူအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ အသေရပ်က္ၾကၿပီ”” ေရာ ၃း၂၃ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဤသို႔ေျပာေနသည္။ ““ငါသည္ အျပစ္တစ္ခါမွမလုပ္ဖူးတဲ့ လူေကာင္းမ်ား ကို ရွာေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူသား အားလံုးဟာ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကို ငါသိ၏။ မိမိဟာ အျပစ္သား ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိၿပီး ငါ့ထံသို႔ ျပန္လာလိုသူမ်ားကို ငါရွာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ငါသည္ မည္မွ်ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ႂကြယ္၀ျပည့္စံုသည္ကို ထိုသူအားငါျပမည္။ သူ႔အတြက္ အရာရာ တိုင္း ကို ငါလုပ္ေဆာင္ လိမ့္မည္””

(၂) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အားခ်စ္သည္

 

““ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကို ရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏”” ေယာ ၃ း ၁၆

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ရွင္တစ္ဦးကို လိုအပ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ဘုရားသခင္က သူ႔သားေတာ္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဤက်မ္းပုဒ္ကို ေနာက္တစ္ေခါက္ ဂ႐ုတစိုက္ထပ္ဖတ္ပါ။ ““ေလာကီသား””ဟု ဘုရားသခင္က ဆိုရာ၌ မည္သူတို႔ကို ဆိုလိုသနည္း? ေလာက ရွိ လူအားလံုးကိုဆိုလိုသည္။ သင္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ““သူအေပါင္းတို””ဟု ဆိုရာ၌ မည္သူတို႔ကို ဆိုလိုသနည္း? ဘုရားသခင္က ““မည္သူမဆို””ဟုဆိုလိုသည္။ သင္လည္းပါ၀င္သည္။ သင္၏နာမည္ကို ဤက်မ္းပုဒ္ရွိ ကြက္လပ္ထဲတြင္ ထည့္ႏိုင္သည္။ ယခုပင္ လုပ္ၾကည့္ပါ။

““ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ --------- သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္။ ထာ၀ရအသက္ ကို ရ ေစျခင္းငွာ၊ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္-------ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏””။

သင့္နာမည္ ကြက္လပ္ထဲထည့္ၿပီးေနာက္ ဤက်မ္းပုဒ္ကို ထပ္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္ၿပီး ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ လက္ေဆာင္တစ္ခုကို သင့္အားေပးထားေၾကာင္းကို ဤက်မ္းပုဒ္က ေျပာေနသည္။ ဘုရားသခင္ က သင့္ကိုေပးေသာ လက္ေဆာင္မွာ အဘယ္နည္း? သူသားေတာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကို ခ်စ္ၿပီး သင္၏ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သခင္အျဖစ္ သခင္ေယ႐ႈကို သင့္ အားေပးအပ္ခဲ့သည္။

 

(၃) ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အေသခံခဲ့သည္။

““ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ အသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အားထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူ၏”” ေရာမ ၅း၈

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္းကို ဤက်မ္းပုဒ္က ေျပာျပသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံရန္ သူ၏သားေတာ္ကို ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္အားလံုးတို႔ကို ကားတိုင္ထက္ရွိ သူ႔သားေတာ္ေပၚ၌ စုပံုတင္ ထားခဲ့သည္ဟု က်မ္းစာကဆိုသည္။ ေယ႐ႈ၌ အျပစ္ လံုး၀မရွိေသာ္လည္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ထမ္းထားခဲ့သည္။ ေယ႐ႈေသေသာအခါ သူက ““ဤအမႈၿပီးၿပီ””ဟု ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။ သူလာလုပ္ေသာအလုပ္ကို လုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ား၏ အဖိုးအခကို သူေပးေခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေယ႐ႈအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္အားလံုးကို ေျဖာင့္မတ္စြာျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ ေပးႏိုင္ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ေက်ာ္ၾကည့္သြားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သြန္းခဲ့ေသာ သူ႔သားေတာ္၏အေသြးေတာ္ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့႐ံုမက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္ရွင္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သခင္အေနျဖင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့သည္။ သူသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္တက္သြားခဲ့ၿပီး ယခုတြင္ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာလက္ေတာ္ဘက္၌ ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ေျမႀကီးရွိ တန္ခိုးအာဏာ အားလံုး ကို သခင္ေယ႐ႈအား ေပးထားသည္။ သင္၏အျပစ္မ်ား ကို ခြင့္လႊတ္ရန္ႏွင့္ သင့္အားဘုရားသခင္၏ သားသမီး တဦး ျဖစ္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ တန္ခိုး သူ႔၌ရွိသည္။

 

(၄) ကၽြႏ္ုပ္သည္ သူ႔ကိုလက္ခံသည္။

““ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ဘုရားသခင္၏ သား ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏”” ေယာ ၁ း ၁၂

ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတဦး မည္သို႔ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို ဤက်မ္းပုဒ္က ေျပာျပသည္။ သခင္ ေယ႐ႈကို သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးတဦး ျဖစ္လာသည္။ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတဦးျဖစ္လာႏိုင္ရန္အတြက္ သင္ယံုၾကည္ရမည့္ အရာတစ္ခုႏွင့္ လက္ခံရမည့္သူတဦးရွိသည္။ သင္လက္ခံရမည့္ သူ မွာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သင့္အား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္ လည္း၊ သင္သည္ သူ႔ကိုလက္ခံရမည္။ သင္သည္ သူ႔ကို သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံေသာအခါ သင္ဟာ ဘုရား သခင္၏သားသမီးတဦး ျဖစ္လာသည္။

သခင္ေယ႐ႈကို ကၽြႏ္ုပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ မည္သို႔ယံုၾကည္လက္ခံရမည္နည္း? သင္၏ စိတ္ႏွလံုး အတြင္းသို႔ သူ႔အား၀င္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သူ႔အား ယံုၾကည္လက္ခံသည္။ သင္၏ စိတ္ႏွလံုး သည္ တံခါးေပါက္ရွိေသာအိမ္ႏွင့္တူသည္။ သခင္ေယ႐ႈက ““ငါ သည္ တံခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ေန၏။ အၾကင္ သူသည္ ငါ၏အသံကိုၾကား၍ တံခါးကိုဖြင့္အံ့။ ထိုသူ ရွိရာသို႔ ငါ၀င္၍””ဟုဆိုသည္။ ဗ်ာ ၃း၂၀

(၅) ကၽြႏ္ုပ္၌ ထာ၀ရအသက္ရွိသည္။

““သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကိုရ၏”” ေယာ ၃ း ၃၆

သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို ယံုၾကည္ပါက၊ ထာ၀ရအသက္ကိုရသည္ဟု ဤက်မ္းပုဒ္က ေျပာျပထားသည္။ ဤက်မ္းပုဒ္ကို က်ယ္က်ယ္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ““သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရ၏””

ယခုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အဆင့္(၅) ဆင့္ကို ရွင္းျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကို သင္၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံရန္ သင္ဟာ အသင့္ျဖစ္ၿပီးေလာ? သင္သည္ ယခုပင္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအျခင္းအရာသည္  သင္ႏွင့္ သခင္ အၾကားရွိ ကိစၥသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္တဦးတည္း ေနႏိုင္မည့္ တိတ္ဆိတ္ေသာေနရာကို ရွာႏိုင္ပါက အေကာင္း ဆံုး ျဖစ္ေပမည္။ ယခုတြင္ သင္ဟာ သခင္ေယ႐ႈအား စကားေျပာရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆင့္ တစ္ဆင့္စီ တိုင္းကို ေသခ်ာျပန္လည္ ေတြးေတာဆင္ျခင္ၿပီး စကားမ်ားကို ျငင္သာစြာေျပာပါ။

 

၁။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳခဲ့ၿပီ။

သခင္ေယ႐ႈ၊ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳခဲ့ၿပီဆိုတာကို သိပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ား အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အမွန္ တကယ္ ေနာင္တရၿပီး အျပစ္လုပ္ျခင္းအား ရပ္တန္႔လိုပါ၏။

 

၂။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အားခ်စ္သည္။

ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္အားအလြန္ခ်စ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားအတြက္ သင္၏သားေတာ္ကို စြန္႔ လႊတ္ခဲ့သည္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ၏။

 

၃။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အေသခံခဲ့သည္။

သခင္ေယ႐ႈ၊ သခင္ဟာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္ထက္၌ အေသခံ ခဲ့တာကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အား အလြန္ခ်စ္သည့္အတြက္ သခင့္အား ေက်းဇူးတင္ပါ၏။

 

၄။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သူ႔ကိုလက္ခံရယူသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၊ ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ႏွလံုးအတြင္းသို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ခံယူပါ။ ယခုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သခင့္အား ယူတင္၀တ္ ေဆာင္ပါ၏။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္ အားလံုးတို႔ကို လႊတ္ၿပီးကၽြႏ္ုပ္ကို ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတဦးျဖစ္ေစပါ။

သင္သည္ ေယ႐ႈကို သင္၏စိတ္ႏွလံုးအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚေသာအခါ၊ သူက ဘာလုပ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာထားသနည္း? သူက ““ငါ၀င္လာမည္””ဟု ေျပာထားသည္။ သူသည္ ေျပာသည့္အတိုင္းလုပ္မည္ေလာ? လံုး၀ လုပ္ပါမည္။ သင္သည္ သင္၏စိတ္ႏွလံုးအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ သူ႔အားအေလးအနက္ ဖိတ္ေခၚပါက သူသည္ ၀င္လာမည္။ ယခုတြင္ သင္သည္ သူႏွင့္သက္ဆိုင္သြားၿပီး သူသည္လည္း သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သြားသည္။ ထာ၀ရကာလ သက္ဆိုင္ သြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 

၅။ ကၽြႏ္ုပ္၌ထာ၀ရအသက္ရွိသည္။

““ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ႏွလံုးအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ခံယူေသာေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈအား ေက်းဇူးတင္ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္အား ထာ၀ရအသက္ကို ေပးသည့္အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါ၏”” ေယ႐ႈသည္ သင္၏ အျပစ္မ်ား အတြက္ အေသခံသည္ကို ယုံၾကည္ၿပီး သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံပါက သင္သည္ ထာ၀ရ အသက္ ကိုရသည္။ သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီ ျဖစ္သည္။ သင္၏အျပစ္မ်ားသည္ လႊတ္ျခင္းခံရၿပီး သင္ဟာ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတဦး ျဖစ္လာသည္။ ထိုမွ်ေလာက္ ႐ိုးရွင္းပါသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီးဆိုတာကို ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္အားသိေစလိုသည္။

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္က လူပုဂိ္ၢဳလ္တဦးအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လုပ္ခဲ့ေသာအရာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ ျခင္းခံရသည္။ သင္သည္ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သခင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံၿပီးပါက သင္၌ ထာ၀ရအသက္ရွိသည္ကို ဘုရားသခင္က သိေစလိုသည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သင္တု႔ိသည္ ထာ၀ရအသက္ကို ကိုယ္တိုင္ရသည္ဟု သိေစျခင္းငွာ၊ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔ အားငါေရး၍ ေပးလိုက္၏။”” ဟုဆိုသည္။ ၁ေယာ ၅း၁၃

ဤစကားသည္ မည္သူ႔စကားျဖစ္သနည္း? ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ သိၾကသည္။

 

ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတဦးျဖစ္ရျခင္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အထူးျခားအေကာင္းမြန္ဆံုးအရာ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင္အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္ခုကို ေျပာျပပါရေစ။ ကမၻာေပၚ၌ ရွိစဥ္ကာလတြင္ သင္၏ဘ၀ဟာ အၿမဲတမ္း လြယ္ကူမွာေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ သင္၏အိမ္သို႔ သြားရာခရီးတြင္ သင္သည္ ဒုကၡ၊ ျပသနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရေပမည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ ေၾကာက္ရြံ႕စရာမလိုပါ။ ဘာေၾကာင့္နည္း? အေၾကာင္းမွာ သခင္ေယ႐ႈသည္ သင္၏စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူက ဤသို႔ကတိေပးထားသည္။ ““ငါသည္သင့္အား ဘယ္ေတာ့မွမစြန္႔”” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ေဟၿဗဲ ၁၃း၅ခ

 

ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း ႏွင့္ လက္ခံျခင္းကိုခံရသည္။

လူတိုင္းအတြက္ အနက္႐ိႈင္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲမွ ႏွစ္ခုမွာ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ခံရရန္ႏွင့္ လက္ခံျခင္းကို ခံရရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထဲမွ အမ်ားစုသည္ အျခားလူမ်ား၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း ကို ခံရရန္ အတြက္ မ်ားစြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေကာင္းဆံုးျပဳမူေျပာဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ အျခား လူမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းကြက္မ်ားအားျဖင့္ အထင္ႀကီးေစေလ့ရွိၾကၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႐ႈံးနိမ့္မႈမ်ားကိုမူ ဖံုးကြယ္ထားၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဇာတိအစစ္အမွန္က မည္သို႔လဲ ဆိုတာကို အျခားသူမ်ားက သိသြား လွ်င္၊ သူတို႔က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အား ျငင္းပယ္မည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းကို ရရွိရန္လိုအပ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အနက္႐ိႈင္း ဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္ကို နားလည္သျဖင့္၊ သူက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အျပည့္အ၀ခ်စ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လက္ခံႏိုင္ရန္ အတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ျပင္ဆင္စီမံခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ တည္ေစသည္။

 

က်မ္းစာက ““ထိုဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌တည္ေနၾက၏””ဟုဆိုသည္။ ၁ေကာ ၁ း ၃၀

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ တည္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းကို ခံရၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၾကည့္ေသာအခါ၊ ခရစ္ေတာ္ အတြင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တည္ေန သည္ ကို ေတြ႕သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ တည္ေသာေၾကာင့္  ထာ၀ရကာလခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း ကို အျပည့္အ၀ ခံရသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးတာေတာင္မွ၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အမွန္တကယ္ ခ်စ္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ရန္မွာ တခါတရံ အနည္းငယ္ ခက္ခဲ့ေလ့ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရန္သူ စာတန္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို စိတ္႐ႈပ္ ေထြး ေစလိုၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို သံသယ၀င္ေစသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရးအရ လဲက်ေသာအခါမ်ိဳးတြင္၊ စာတန္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အထူးသျဖင့္ႏွိပ္စက္ေလ့ရွိသည္။ အမွန္တရားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္တင္ခဲ့ခ်ိန္၌ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းေကာင္း သိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အဆိုး၀ါးဆံုးအေျခအေနကိုပင္ သူေတြ႕ရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူ႔သားေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတြက္ အေသခံေစရန္ စြန္႔ေတာ္မူသည္တိုင္ေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခ်စ္ေတာ္မူသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပုန္ကန္လိုေသာ သေဘာရွိၿပီး မုန္းတီးစိတ္ရွိေနခ်ိန္၌ပင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ အားခ်စ္ခဲ့ၿပီး ေရြးႏႈတ္ကာ သူ႔ထံသို႔ ေခၚေဆာင္လာပါက၊ ယခုသူႏွင့္သက္ဆိုင္သြားေသာအခ်ိန္၌ ကၽြႏ္ုပ္ အား ခ်စ္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ အပါအ၀င္ မည္သူကမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မခ်စ္ေတာ့ပါဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ခံစားရေသာ အခိ်န္မ်ား ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ခံစားခ်က္မ်ားသည္ မွန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ အသက္ရွင္ၾကၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားအားျဖင့္ အသက္မရွင္ရၾကပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္အား ယုံၾကည္ၾကပါစို႔။ သင္ခံစားရသည္ျဖစ္ေစ၊ မခံစား ရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္ ေျပာေသာ အရာရာတိုင္းသည္ မွန္ကန္သည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ““ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူျခင္း ေမတၱာေတာ္ ကို ငါတို႔သည္သိ၍ ယံုၾကည္ၾက၏””

 

ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ျပႆနာတစ္ခုရွိသည္။

သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈကို သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံရယူလိုေသာ္လည္း၊ တစံုတခုက သင့္ကို ေနာက္မွ ဆြဲထားသည္ဟု သင္ခံစားရႏိုင္သည္။ သင့္တြင္ရွိေနႏိုင္ေသာ ျပသနာအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာ ၾကပါစို႔။

 

ဤအရာဟာ အျခားသူတဦးအတြက္လို႔ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္လို႔မထင္ဘူး

သင္သည္ ေယာ ၃း၁၆ကို ဖတ္ၿပီး သင္က ““ဤအရာဟာ မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ အျခားသူတဦးအတြက္လို႔ ထင္တယ္””ဟုေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရာဟာ သင့္အတြက္လည္း ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္သည္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ””ဟုဆိုရာ၌ သင့္အေၾကာင္းေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ဟာ ေလာက ထဲတြင္ ရွိေသာ ေလာကီသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ““ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္းတို႔ သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္။ ထာ၀ရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာဟု ဆိုရာတြင္လည္း သင့္အား ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခ်စ္ၿပီး သင့္အတြက္ အေသခံရန္ သူ႔သားေတာ္ကို စြန္႔ခဲ့သည္။ သင္၏ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ သူ႔အား လက္ခံရန္အတြက္ သူက တိုက္တြန္းသည္။

 

ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံရယူပါက လူ႔ဘ၀ကေပးရန္ကမ္းလွမ္းထားေသာ အရာမ်ားကို လက္လႊတ္ရမွာလား?

မလႊတ္ရပါ။ သူ၏သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးအရ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ ႏိုင္ျခင္း ထက္ သာ၍ စိတ္လႈပ္ရွားေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာ ဤကမၻာေပၚတြင္ မရွိပါ။ ဘ၀ဟာ အထီးက်န္ၿပီး တဦးတည္း ႐ုန္းကန္အသက္ရွင္ရမည့္အရာ ျဖစ္စရာ မလိုပါ။ ခရစ္ေတာ္ အုပ္စိုး ေနပါက၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းလွ သည္။ သူစီမံထားေသာ ပံုစံမွာလည္း ဤပံုစံပင္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက ““ငါမူကား၊ သိုးတို႔သည္ အသက္ႏွင့္လြတ္႐ံုမက၊ အထူးသျဖင့္အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုေစျခင္းငွာ လာသတည္း။”” ဟုဆိုသည္။ ေယာ ၁၀ း ၁၀

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခအေနမ်ိဳး၌ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္လာႏိုင္မည္ဟု မထင္ပါ

 

ခရစ္ေတာ္အား သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံရယူျခင္းဟာ စိတ္ႏွလံုးေျပာင္းလဲျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ ဤအျခင္း အရာသည္ မည္သည့္အခ်ိန္၊ အေျခအေနတြင္မဆိုျဖစ္ႏိုင္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္အားကယ္တင္ေသာအခါ သင့္ အတြင္း ၌ အသက္ရွင္ရန္ ၀င္လာသည္။ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို သူ႔အတြက္ အသက္ရွင္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းတန္ခိုးကို သင့္အားေပးသည္။ ““လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပစ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ဟာ က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီ။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္အား ခြင့္လႊတ္ ေပးႏိုင္ ပါ့မလား?

သင္သည္ နက္႐ိႈင္းေသာအျပစ္ႏြံထဲသို႔ က်ေရာက္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား ျပန္ဆြဲ တင္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံရယူေသာအခါ၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ အျပစ္အားလံုးကို လႊတ္ေပးသည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏အေသြးေတာ္သည္ ငါတို႔ အျပစ္ ရွိသမွ် ကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏””ဟုဆိုသည္။ ၁ေယာ ၁း၇ သင္ဟာ အျပစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တကယ္ ေနာင္တရ ၀မ္းနည္းျခင္းရွိရန္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိသည္။ အျပစ္ကိုေၾကာခိုင္းသြားရေလာက္ေအာင္ ေနာင္တရျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သင္၏အျပစ္မ်ားကို သူထံတြင္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး သင့္ အတြက္ သြန္းခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္အား ယံုၾကည္ ပါက၊ သင္၏ အျပစ္မ်ားဟာ လႊတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္က သင့္အား သိေစလိုသည္။ က်မ္းစာက ““ကိုယ္အျပစ္တို႔ကို  ေဖာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစ႐ိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္ သည္ သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္း၊ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏””ဟုဆိုသည္။ ၁ေယာ ၁ း ၉

 

ကၽြႏ္ုပ္၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဘယ္လိုထင္ၾကမလဲဆိုတာကို စိုးရြံ႕သည္။

သက္တူရြယ္တူမ်ား၏ ဖိအားမ်ားအား ကုသရမည့္ေဆးမွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သင္၏ဆက္ႏြယ္မႈသည္ သင္ ရရွိ ႏိုင္ေသာ အျခားဆက္ႏြယ္မႈမ်ားထက္ မ်ားစြာသာ၍ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို နားလည္ထားရန္ ျဖစ္သည္။ သင္၏ ထာ၀ရ ပန္းတိုင္သည္ သူႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈအေပၚတြင္ မူတည္သည္။ သင္၏မိတ္ေဆြမ်ား က ကဲ့ရဲ႕မွာ၊ ဟိုထင္ ဒီထင္မွာကို ေၾကာက္ ၍ ခရစ္ေတာ္အားျငင္းပယ္ျခင္းဟာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွ သည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကို မယံုၾကည္သလို၊ ငရဲရွိေၾကာင္းကိုလည္းမယံုပါ။

သင္၏မယံုၾကည္မႈသည္ ဘုရားသခင္၊ ေသျခင္း၊ စီရင္ျခင္း (သို႔) ငရဲကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ သင္ ေသဆံုးသည္ႏွင့္ တစ္မိနစ္အတြင္း သင္ဟာ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ခရစ္ေတာ္၏ အထံေတာ္တြင္ ၀မ္းေျမာက္ေနလ်င္ ၀မ္းေျမာက္ ေနမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက သင္သည္ ငရဲ၌ ငရဲ၏ထိတ္လန္႔ ေျခာက္ျခားစရာမ်ားကို လက္ေတြ႕ ခံစား ေနရမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်စ္လွစြာေသာမိတ္ေဆြ၊ သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းမခံရဘဲ ေသခ်င္ေသမည္။ အခ်စ္မခံဘဲေတာ့ မေသပါ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ သင့္အတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အား သင္၏ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ယခုပင္ယံုၾကည္ပါ။ ေအာက္ပါ ဆုေတာင္းခ်က္သည္ သင့္ကိုကူညီေပး လိမ့္မည္။

““သခင္ဘုရား၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျပစ္သားတဦးျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ၏သားေတာ္ ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္အတြက္ သူအေသခံခဲ့တာကို ယံုၾကည္ပါ၏။ သခင္ေယ႐ႈ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ေတာ္မူပါ။””

 

အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ Diane Patmont  သည္  Skyline High School in Oakland, California  အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ဒရမ္ေမဂ်ာကို ယူထားေသာ ေရပန္းစားေသာသူမ်ားထဲမွ တဦးျဖစ္သည္။ သူမဟာ ေခ်ာေမာ လွပၿပီး လွပ တက္ႂကြ႐ံုသာမက၊ ထူးခၽြန္ၿပီး မိတ္ေဆြမ်ားစြာရွိေသာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမဟာ ဖ်တ္လတ္ တက္ႂကြၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနတတ္သူတဦးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ ေလးနက္မႈရွိေသာ အရာမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ေတြးေတာသည္။ လူ႔ဘ၀ရွိ ေမးခြန္းႀကီးမ်ား၏အေျဖကို သူမ သိလိုသည္။ ငါဘယ္က လာသနည္း? ဘာေၾကာင့္ဒီေနရာမွာ ရွိေနတာလဲ? ေသဆံုးၿပီးရင္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ?

တစ္ခါတြင္ သူမက ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ ဤဘ၀တြင္ ေလွ်ာက္လိုက္ႏိုင္သည့္ လမ္းေပါင္းမ်ားစြာရွိ ေသာေၾကာင့္ ဘယ္လမ္းကို ေလွ်ာက္ရမလဲဆိုတာကို ဘယ္လိုသိႏိုင္မွာလဲ”” မိတ္ေဆြႏွစ္ဦးက သူမအား လမ္းျပခဲ့သည္။ တစ္ညေနတြင္ မိန္းကေလးႏွစ္ဦးသည္ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္တဦး၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳး ကို ရရွိရန္လိုအပ္ေသာ Diane  ၏ လိုအပ္ခ်က္ ကို ခံစားမိခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ႏွင့္အတူ ဘုရားေက်ာင္း တက္ရန္ Diane  အား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ထိုေနရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ Diane  ၏ စိတ္ႏွလံုးကို စကားေျပာခဲ့ၿပီး သူမဟာ သူမ၏ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္တဦး ကို လိုအပ္ေသာ သူမ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို သိနားလည္ခဲ့သည္။ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းပြဲၿပီးေနာက္၊ သူမသည္ သင္းအုပ္ဆရာကို သြားေတြ႕ခဲ့သည္။ သင္းအုပ္ဆရာသည္ က်မ္းစာကိုဖြင့္ၿပီး ““ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရား ျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔ မေရာက္ရ””ဟုဆိုေသာ က်မ္းပုဒ္ကို  Diane  အား ၫႊန္ျပေပးခဲ့သည္။ ေယာ ၁၄ း ၆

Diane သည္ ဒူးေထာက္လ်က္၊ သူမ၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သူမ၏စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ အား ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ သူမ၏အျပစ္မ်ားဟာ လႊတ္ျခင္းခံရၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူမ၌ ထာ၀ရ အသက္ကို ရ ရွိ ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က သူမအား လံုး၀ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေစခဲ့သည္။ ““သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သူသည္ ထာ၀ရအသက္ကိုရ၏”” ေယာ ၃း၃၆ သူမဟာ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီ ဆိုတာကို ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ က အာမခံ စိတ္ခ်ေစေသာေၾကာင့္ သူမ၏ ၀မ္းေျမာက္မႈသည္ အကန္႔အသတ္မရွိေတာ့ပါ။

ထို႔ေနာက္ ေႏြဦးအားလပ္ရက္ခရီးထြက္ရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္လာၿပီး သူမ၏မိသားစုသည္ Iowa   ရွိ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ထံသို႔ လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ Diane  သည္ ခရီးႏွင့္ပတ္သက္၍  (မေကာင္းတာ တခုခုျဖစ္မည္ဟု) စိတ္ထင့္ခဲ့ၿပီး ဤအေၾကာင္းကိုလည္း အျခားမိတ္ေဆြမ်ားကို ဖြင့္ေျပာခဲ့သည္။ ““ဤ ခရီးကေန ငါျပန္လာႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ငါခံစားေနရတယ္။” ဘယ္သူကမွ် သူမ၏စကားကို အေလး အနက္မထားခဲ့ပါ။ ““တစ္ပတ္အတြင္း ေတြ႕ၾကတာေပါ့””ဟု သူတို႔က ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

Diane  သည္ ခရီးအတြက္ ထုတ္ပိုးေနစဥ္ ““ငါျပန္မလာႏိုင္ေတာ့ရင္၊ ဘယ္လိုလုပ္ရပါ။”” ခရစ္ေတာ္ ငါ့ အတြက္ လုပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြကို ငါ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး သိႏိုင္ေတာ့မွာလဲ? ငါစာတစ္ေစာင္ ေရးထားမွပဲ””ဟု သူမဘာသာေတြးခဲ့သည္။ သူမတစ္ခုခုျဖစ္သြားပါက သူမ၏စာကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ Diane  သည္ သူမ၏အခ်စ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္းကိုေခၚၿပီး ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ “ Lynn  ငါဒီခရီးကေန ျပန္မလာ ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ စားပြဲေပၚမ်ာတင္ထားတဲ့ ငါ့စာကို ယူၿပီး အျခားသူေတြကို ဖတ္ျပေပးလို႔ရမလား?””

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ဤမိသားစုသည္ Nevada  ေတာင္တန္းရွိ ေကြ႔ေကာက္ေသာလမ္းမ်ားကို ျဖတ္ေမာင္းခ်ိန္၌ ရာသီဥတုသည္ ဆိုးရြားလွသည္။ ဘာမွ်မျမင္ရေလာက္ေအာင္ သဲႀကီးမဲႀကီးရြာေနေသာ မိုးေၾကာင့္၊ ကားသည္ ႐ုတ္တရက္ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့သြားၿပီး တာ႐ိုးကိုေက်ာ္ျဖတ္ကာ ထိုးဆင္းသြားသည္။ ကားသည္ ေတာင္ေအာက္သို႔ထိုးဆင္းသြားခ်ိန္၌ Diane  ႏွင့္ သူမ၏အစ္မသည္ ေနရာလဲၿပီးခါစျဖစ္သည္။ Diane  သည္ ကြဲစင္သြားေသာ မွန္အမ်ားစု၏ ပစ္မွတ္ ျဖစ္ခဲ့ ရရွာသည္။ အကူအညီမ်ား ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ေရာက္လာခဲ့ေသာ္လည္း၊ လူနာတင္ယာဥ္သည္ ၅-မိုင္အကြာရွိ အနီးဆံုး ေဆး႐ံုသို႔ သဲႀကီးမဲႀကီး ရြာေနေသာမိုးေအာက္တြင္ ေမာင္းခဲ့ရသည္။

ေသြးလြန္ေနသည္အခ်ိန္၌ပင္ Diane  သည္ သူမ၏ကယ္တင္ရွင္နာမည္ကို ခဏခဏေရရြတ္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ သူမသည္ သူမ၏ဖခင္အား ““အေဖ၊ သမီးေသေတာ့မွာလား?ဟု ေမးခဲ့ရာ သူမ၏ဖခင္က ““သမီး အေျခအေန ေကာင္း သြားမွာပါ””ဟု ေျဖခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Diane  သည္ သူမ ေသေတာ့မွာကို ခံစားမိခဲ့ၿပီး ေအာင္ႏိုင္သူေလသံမ်ိဳးျဖင့္ ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ ““သမီးေသရမွာကို မေၾကာက္ဘူး။ သမီးဘယ္ကိုသြား ေနလဲဆိုတာကို သမီးသိတယ္”” လူနာ တင္ယာဥ္သည္ ေဆး႐ံုသို႔ ေရာက္လုနီးအခ်ိန္ေလးတြင္Diane  သည္ ဤေလာကမွထြက္ခြာသြားၿပီး သူမ အလြန္ခ်စ္ ေသာ သူမကယ္တင္ရွင္၏ထံေတာ္ပါးသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ဘ၀ရွိ Diane  ၏အႀကီးမားဆံုးေသာစိတ္ဆႏၵမွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ သူမအတြက္ လုပ္ခဲ့ေသာ အရာမ်ားကို အျခားသူမ်ားၾကားသိေစရန္ျဖစ္သည္။ သူမေသဆံုးခါနီးအခ်ိန္ေလးတြင္ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ““ကၽြန္မ အတြက္ ေယ႐ႈ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့အရာကို လူတိုင္းအား ေျပာျပပါ””ဟူေသာ သူမ၏ ဆႏၵကို သူမ ေရးခဲ့ေသာစာအားျဖင့္ ျဖည့္ ဆည္း ႏိုင္ခဲ့သည္။

 

Diane  ေရးခဲ့ေသာစာ

ယခု ၈ နာရီ ၃၅ မိနစ္ခန္႔ရွိၿပီ။ ဤညဟာ ေသာၾကာေန႔ညျဖစ္ၿပီး မနက္ျဖန္မနက္က်ရင္၊ ကၽြန္မ တို႔ဟာ Iowa ကို ခရီးထြက္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူတဦးဟာ အနာဂတ္မွာ ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာကို မသိႏိုင္ဘူး လို႔ ခံစားမိတယ္။ ကၽြန္မ ဆိုလိုတာက၊ ကၽြန္မ မိသားစုနဲ႔ ယခုသြားမယ့္ခရီးမွာ ကၽြန္မဟာ ေသဆံုးသြားႏိုင္ ေျခရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မအား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေစလိုတဲ့ ကိစၥမ်ားစြာ ရွိေသးတာေၾကာင့္ ကၽြန္မ  မေသႏိုင္ေသးဘူလို႔လဲ ထင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ္ တကယ္လို႔ ေသသြားခဲ့ရင္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ဤစာကိုေရးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ကၽြန္မဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုကို ရွာေဖြသိရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္မမွာ ရွိတဲ့၊ ရွိလာႏိုင္တဲ့ ျပသနာအားလံုးရဲ႕အေျဖကို သိရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတရားဟာ အေရးႀကီးတဲ့အရာ မဟုတ္ဘဲ၊ ကၽြန္မရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို သိကၽြမ္းၿပီး သူ႔ကိုယံုၾကည္ျခင္း ကသာ အေရးၾကီးတဲ့အရာျဖစ္တာကို သိနားလည္ ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မဟာ ကယ္တင္ျခင္းခံရတဲ့ ခရစ္ယာန္တဦး မျဖစ္မီက၊ ကၽြန္မရဲ႕ဘ၀ဟာ ဟာတာတာႀကီး ျဖစ္ေနၿပီး တစ္စံု တစ္ခု လိုအပ္ေနတယ္ဟု ခံစားခဲ့ရ ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မဟာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို ရရွိ ခဲ့တာေၾကာင့္ ကၽြန္မဘ၀ဟာ ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

သခင္သည္ သူတို႔၏ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မသိတဲ့သူေတြအတြက္မူ၊ ကၽြန္မေျပာတာေတြဟာ စစ္မွန္မႈ မရွိဘူးလို႔ ထင္ေကာင္းထင္ပါလိမ့္မည္။ ဒါေပမယ့္ ေက်းဇူးျပဳ၍၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္မ ခံစားခဲ့ရတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ကၽြန္မရဲ႕ သင္းအုပ္ဆရာနဲ႔ စကားသြားေျပာၾကည့္ဖို႔ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ သူကသင့္ကို ေျပာ ျပပါလိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ကၽြန္မဟာ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ေန႔ Church  service အၿပီးမွာ သူရဲ႕ စာဖတ္ခန္းထဲမွာ ရွိေနခဲ့လို႔ ပါပဲ။ အဲ့ဒီေန႔က စၿပီး၊ သခင္ဟာ ကၽြန္မရဲ႕ႏွလံုးသားကို လံုး၀ဥႆုန္ ေျပာင္းလဲ ေစခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မအတြက္ သူလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ အရာေတြနဲ႔ သင္သာ သူကိုခြင့္ျပဳပါက သင့္အတြက္ မည္မွ် သူလုပ္ေဆာင္ေပးမည္ကို စကားလံုးမ်ားအားျဖင့္ ေျပာျပ၍ မရႏိုင္ပါ။

ကၽြန္မရဲ႕သင္းအုပ္ဆရာ, Lynn, Leslie, Laurie,  ကၽြန္မရဲ႕ အဖိုးအဖြားတို႔နဲ႔ သင္စကားသြားေျပာ ၾကည့္ဖို႔ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သြားေျပာၾကည့္ပါ။ ကၽြန္မရဲ႕ က်မ္းစာအုပ္ေအာက္ရွိ Pat ရဲ႕ ေမွ်ာ္ လင့္ျခင္းမ်ား လို႔ နာမည္ေပးထားတဲ့ ေသတၱာေပၚမွာရွိတဲ့ အရာေတြကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ က်မ္းစာကိုလည္း ဖတ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းေပါ့။ ကၽြန္မ ဘာေျပာေနတာလဲဆိုတာကို သိႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္မအတြက္ ဖတ္ေပးၾကပါ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒါဟာ ဘာသာတရားမဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာသာတရားက သင့္ကို ဘယ္ကိုမွပို႔ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ခရစ္ေတာ္က သာ သင့္ကိုေကာင္းကင္ဘံုဆီသို႔ ပို႔ေပးမွာပါ။ ေက်ာ္လႊားစြန္႔ပယ္ရမယ့္ အမွားမ်ားစြာ ကၽြန္မမွာရွိတာကို ကၽြန္မသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔အကူအညီနဲ႔ဆို ကၽြန္မလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္မဒီခရီးကေန ျပန္လာတဲ့အခါ၊ ကၽြန္မရဲ႕ ဘ၀ကို သခင္က မည္သို႔ေျပာင္းလဲ ခဲ့သည္ကို မွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္ အျပည့္ ေရးဖို႔ ကတိေပးထားပါတယ္။ ဤသို႔ေရးႏိုင္ဖို႔ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကို ဆက္လက္အသက္ရွင္ေစဖို႔လည္း ဆုေတာင္းပါတယ္။

ကၽြန္မေျပာတဲ့အတိုင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ လုပ္ပါ။ က်မ္းစာထဲရွိ ဤက်မ္းပုဒ္မ်ားကို သတိရပါ။ ၁ေယာ ၅း၁၁, ၁၂, ၁၃ ““သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔အား ထာ၀ရအသက္ကို ေပးေတာ္မူ၍၊ ထိုအသက္သည္လည္း သားေတာ္၌ပါ၏။ သားေတာ္ကို ရေသာသူသည္ အသက္ကို ရ၏။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို မရေသာသူမူကား အသက္ကိုမရ။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာ သင္တို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ကိုယ္တိုင္ရသည္ဟု သိ ေစျခင္း ငွာ ဤအရာမ်ားကို သင္တို႔အား ငါေရးေပးလိုက္၏။””

သူသည္ ယေန႔တြင္ အသက္ရွင္ေနၿပီး ဆုေတာင္းသံမ်ားကို အေျဖေပးသည္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ သတိရပါ။ သင္ သည္ အရင္ကမလုပ္ရေသးပါက ယခု ဒူးေထာက္လွ်က္ သင့္စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ သူ႔အား လက္ခံပါ။ သင္သည္ ထိုသို႔ မလုပ္ မခ်င္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို သိရွိခံစားႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ လုပ္ပါ။ သူဟာ သင့္ကိုေစာင့္ေနပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္၌ ထားရွိ တဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းကို ကၽြန္မဟာ သိရွိေၾကာင္း ႏွင့္ သူသည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လူတိုင္းအား ေက်းဇူးျပဳ ၍ ေျပာျပပါ။

ခရစ္ေတာ္၌

Diane Patmont

 

ကၽြန္မရဲ႕အရင္းႏွီးဆံုးသူငယ္ခ်င္း Diane by Lynn Jennings

Diane Patmont ဟာ ကၽြန္မရဲ႕အခင္ဆံုး၊ အရင္းႏွီးဆံုး သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ဖလွယ္ျခင္း၊ ႏွစ္ေယာက္ထဲ ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း၊ အတူတကြ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဖတ္ျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ခဲ့ၿပီး သူႏွင့္အတူ အခ်ိန္ေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကုန္ဆံုးေစခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ အျခားေသာ မိန္းကေလးေတြ နဲ႔ အတူ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ပါတီပြဲေတြနဲ႔ အျခားေသာလူမႈေရးအရ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ားကို ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း အားျဖင့္ မၾကာခဏ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ Diane  သည္ ဘုရားေက်ာင္း ပံုမွန္တက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သခင္ဟာ လူတဦး၏ ဘ၀ကို မည္မွ်ေျပာင္းလဲေစ ႏိုင္သည္ကို သိရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကၽြန္မနဲ႔အတူ ဘုရားေက်ာင္း စတက္သည့္အခါ မွ သာ ခရစ္ေတာ္ကို သူမရဲ႕ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံဖို႔ စတင္ေျခလွမ္းခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ထဲက သူငယ္ခ်င္းတဦးက ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ခဲ့ေသာအခ်ိန္တြင္  Diane  ကလည္း သူမ၏ ဘ၀တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ရန္ အေလးအနက္ စဥ္းစားလာခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၂၈-ရက္ေန႔ နံနက္၀တ္ျပဳစည္းေ၀းပြဲအၿပီးတြင္ ကၽြန္မဟာ Diane  နဲ႔အတူ သင္းအုပ္ဆရာရဲ႕ စာဖတ္ခန္းထဲသို႔ သြားခဲ့တယ္။ ထိုေနရာ၌ သူမဟာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သူမရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ခဲ့တယ္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ Diane  သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အလြန္စိတ္ ၀င္စားလာခဲ့သည္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ တယ္လီဖုန္း ေျပာတဲ့အခါ၊ က်မ္းပုဒ္ေတြနဲ႔ ပေရာဖက္စကားေတြကို မၾကာခဏ ေဆြးေႏြး၊ ေ၀မွ်ခဲ့ပါတယ္။ Diane  ဟာ တစ္ပတ္ကိုတစ္ႀကိမ္ သင္းအုပ္ဆရာနဲ႔ စကားေျပာၿပီး က်မ္းစာထဲရွိ က်မ္းပုဒ္အခ်ိဳ႕ရဲ႕ အေျဖေတြကို ရွာေဖြခဲ့ၿပီး၊ ခရစ္ယာန္ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္တာေတြကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဧၿပီ ၅-ရက္ေန႔ ညေနေႏွာင္းပိုင္းမွာ ကၽြန္မဟာ Diane   နဲ႔ ဖုန္းေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ေန႔မွာ သူမရဲ႕ မိသားစုနဲ႔ အတူ  Iowa ကို အားလပ္ရက္ ခရီးထြက္မယ္လို႔ေျပာခဲ့တယ္။ သူမက “အကယ္၍ ငါျပန္မလာႏိုင္ ဘူးဆိုရင္၊’’  ငါ့အခန္းထဲ ကို သြားၿပီး ငါခ်န္ထားခဲ့တဲ့ သက္ေသခံခ်က္ကိုယူၿပီး လူတိုင္းကို ဖတ္ျပပါ။ စာကို ဘယ္မွာထားမလဲဆိုတာကို ကၽြန္မနဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးေနာက္ စားပြဲေပၚမွာ ထားခဲ့ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ႏွစ္ရက္အ ၾကာမွာ Diane ဟာ  Nevada  မွာ ကား မေတာ္တဆမႈ၌ ေသဆံုးခဲ့တယ္၊ ကၽြန္မဟာ ထိုသတင္းၾကားတဲ့အခါ၊ ကၽြန္မ အေမကိုေျပာၿပီး သူမ ေရးခဲ့တဲ့စာကို အရ ယူမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ရလည္းရခဲ့တယ္။ ေျပာထားတဲ့ေန ရာမွာပဲ စာကိုရွာေတြ႕ခဲ့တယ္။

သူမရဲ႕ခရီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နိမိတ္ဆိုးကို ျမင္ခဲ့တာလား? ကၽြန္မကေတာ့ အဲ့ဒီလိုမထင္ပါဘူး။ သခင္ဟာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ Diane  ကိုစကားေျပာခဲ့တယ္လို႔ ကၽြန္မ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ““အကယ္၍ ကၽြန္မသာ ေသသြားခဲ့ရင္....””ဟု Diane ကေျပာရာ၌၊ သူမဟာ သူမ၏သခင္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံခဲ့ေၾကာင္းကို ေသခ်ာေစခ်င္ လို႔ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္မယံုၾကည္ပါတယ္။ ဤကမၻာေပၚမွာ ကၽြန္မ ဟာ ထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတဦးကို ဆံုး႐ႈံးလိုက္ရၿပီဆိုတာကို သိေပမယ့္ သူနဲ႔ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ ရမွာကို ကၽြန္မေသခ်ာသိပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မရဲ႕ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သခင္ေယ႐ႈကို လက္ခံရရွိထားတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏွစ္ဦးဟာ ေကာင္းကင္ဘံု မွာ တဖန္ ထပ္ေတြ႕ၾကဦးမွာပါ။

 

ေမးခြန္းမ်ား (မွန္/မွား)

၁။    ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပုဂိ္ၢဳလ္ေရးအရေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ႏိုင္ျခင္းထက္သာ၍ ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာ ဤအရာတြင္မရွိပါ။

၂။    ဘုရားသခင္၏ သားသမီးတဦးျဖစ္လာရန္အတြက္ ပထမဆံုးလုပ္ရမည့္ အဆင့္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္ေျပာထားေသာအရာကို လက္ခံရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာထားျခင္းျဖစ္သည္။

၃။    ဘုရားသခင္က ““ေလာကီသားအားလံုးတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ””ဟုဆိုရာ၌ ကမ္ၻာေပၚရွိ လူသားအားလံုး ကိုဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

၄။    ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အလြန္ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာလက္ေဆာင္ တစ္ခုကို ေပးထားသည္။ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ဘုရားသခင္၏လက္ေဆာင္မွာ သူ၏သားေတာ္ ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သခင္အျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။

၅။    ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခ်မ္းသာေအာင္လုပ္ေပးၿပီး နာမက်န္မျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရား သခင္သည္ သူ၏ေမတၱာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပသသည္။

၆။    ဘုရားသခင္၏သားသမီးတဦးျဖစ္လာႏိုင္ရန္အတြက္ သင္ယံုၾကည္ရမည့္အရာ တစံုတခုႏွင့္ လက္ခံရမည့္သူတဦး ရွိသည္။ သင္လက္ခံရယူရမည့္သူမွာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ျဖစ္သည္။

၇။    ေယ႐ႈခရစ္သည္ သင့္အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့သည္ကို ယံုၾကည္ၿပီး သင္၏ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ သူ႔အားယံုၾကည္လက္ခံပါက သင္၌ထာ၀ရအသက္ရွိသည္။

၈။    ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္ခံစားခ်က္ေကာင္းေနေသာေၾကာင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ထာ၀ရအသက္ရွိသည္ကိုသိ ၾကသည္။

၉။    သူ႔သားေတာ္က လူပုဂိ္ၢဳလ္တဦးအေနျဖင့္ လုပ္ခဲ့ေသာအရာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ၏ ကယ္တင္ျခင္း ကို ခံရသည္။ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သခင္အျဖစ္ ယံုၾကည္ပါက သင္၌ ထာ၀ရအသက္ ရွိေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္က သင့္အားသိေစလိုသည္။

၁၀။    သက္တူရြယ္တူမ်ား၏ ဖိအားကို ကုသရမည့္ေဆး၀ါးမွာ သင္ႏွင့္ေယ႐ႈခရစ္၏ဆက္ႏြယ္မႈသည္ သင္ရရွိႏိုင္ေသာ အျခားေသာ ဆက္ႏြယ္မႈအားလံုးထက္ မ်ားစြာသာ၍ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို သိရွိ ထားရန္ျဖစ္သည္။

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)