ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို မည္သို႔ေတြ႕ႀကံဳခံစားႏိုင္မည္နည္း? သင္ခန္းစာ- ၁၃ ( အပိုင္း ၁ ) Lesson 13: How to Experience God's Love (part 1)

လူသားတိုင္း၏ အနက္႐ိႈင္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ခ်စ္ျခင္းကိုခံရရန္လိုအပ္မႈပင္ျဖစ္ သည္။ အထီးက်န္ ၍ ခ်စ္ျခင္းမခံရဟု ခံစားရျခင္းဟာ ေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ုပ္ တို႔အထဲမွ အမ်ားစုသည္ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ႀကိမ္မဟုတ္၊ တစ္ႀကိမ္တြင္ ခံစားရေလ့ရွိသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ ေကာင္မေလးတဦးက ဤသို႔ ေရးခဲ့သည္။ ““မႏွစ္တုန္းက၊ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း ၃ဦးဟာ ေသေၾကာင္း ႀကံဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဘ၀ဟာ သူတို႔အတြက္ အလြန္ခက္ခဲ ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ မခံႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဤ ေလာကဟာ သူတို႔အား ၀ါးၿမိဳလိုက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕တစ္ခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ ဟာ ေသျခင္းပဲလို႔ သူတို႔ ထင္ခဲ့ၾကတယ္။

အထီးက်န္ျခင္းသည္ တစ္ကမၻာလုံး၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ဤအရာက သင္၏အတြင္းပိုင္းကို တိုက္စားသည္။ ဤအရာသည္ ဟာတာတာႀကီးခံစားရမႈ၊ ေသမွာကိုေၾကာက္ရြံ႕မႈ စသည္တို႔ကို သင္ဆီသို႔ သယ္ေဆာင္လာၿပီး အျခားသူမ်ား၏ နားလည္ေပးမႈႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းကိုလည္း ဆာေလာင္ေစသည္။ အထီး က်န္ျခင္းသည္ နာမက်န္းမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး နာက်င္ေစသည္။ နာက်င္လြန္းသျဖင့္ ဤအရာမွ ေ၀းရာသို႔ ေရွာင္ေျပးႏိုင္ရန္အတြက္ သူတို႔ဟာ ဘာကိုမဆိုလုပ္လိမ့္မည္။ သင့္တြင္ သူငယ္ခ်င္းတစ္သန္းရွိေသာ္လည္း၊ သင္ဟာအထီးက်န္ေနႏိုင္ေသးသည္။ သင္ဘယ္ကိုသြားသြား၊ ဘာလုပ္လုပ္၊ ဘာျဖစ္ရန္ႀကိဳးစား ႀကိဳးစား၊ အထီးက်န္ျခင္းဟာ သင္၏ႏွလံုးသားကို တိုက္စားသည္။

အထီးက်န္သူမ်ားသည္ ေမတၱာကိုလိုအပ္သည္။ ေမတၱာသည္ အထီးက်န္မႈကို သတ္ႏိုင္သည္။ လူမ်ားသည္ ခ်စ္ျခင္းကို ခံရရန္ အလြန္အမင္း လိုအပ္သည္။ လူတိုင္းဟာ သူတို႔အတြက္ အေရးပါသူ တဦးဦး၏ ခ်စ္ျခင္းကို ခံရရန္ လိုအပ္သည္။ သင္၏အေျခအေနက မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ၊ သင့္အား ေက်နပ္ေစမည့္ ေမတၱာတစ္ခုရွိသည္။ ဤေမတၱာကို လူတိုင္းေတြ႕ႀကံဳခံစားႏိုင္သည္။ ထိုေမတၱာမွာ အဘယ္ နည္း? ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူ႔သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏ ေမတၱာေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

အထီးက်န္မႈအေၾကာင္းေရးသားခဲ့ေသာ ေကာင္မေလးသည္ အထီးက်န္မႈအား ကုသမည့္ေဆးကို ဘုရားသခင္ ႏွင့္ သူ၏ေမတၱာေတာ္၌ ရွာေတြ႕ခဲ့သည္။ သူမက ဤသို႔ေရးခဲ့သည္။ ““ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ၿပီး ေယ႐ႈက ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို ျပသခဲ့သည္။ .... သူသည္ ေကာင္းကင္ ဘံုရွိ ပလႅင္ေတာ္ကို စြန္႔၍ လူမ်ားၾကားတြင္ ေလွ်ာက္သြားလ်က္ လူသားမ်ားအား ေမတၱာျပႏိုင္ရန္အတြက္ လူသားဇာတိကို ႏွိမ့္ခ်စြာ ခံခဲ့သည္။ သူသည္ ကားတိုင္ေပၚ ၌ အေသခံသည့္အထိ ေတာက္ေလွ်ာက္နာခံမႈ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေသျခင္း၏အခ်ည္အေႏွာင္ကို ထေျမာက္ႏိုင္ေသာတန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ေဖာက္ထြင္းခဲ့သည္။ .... သခင္ေယ႐ႈကို သင္၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ ၀င္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ သနားျခင္းဂ႐ုဏာေတာ္ ကို သင့္ဆီသို႔ ယူေဆာင္လာေပးရန္ ေတာင္း ဆိုပါ။

 

ကမၻာေပၚရွိ အႀကီးမားဆံုးအခ်စ္ဇာတ္လမ္း

ကမၻာေပၚရွိ အႀကီးမားဆံုးအခ်စ္ပံုျပင္ကို က်မ္းစာထဲတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ဤပံုျပင္သည္ မွန္ေသာ အျဖစ္ အပ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚတြင္ထားေသာ ဘုရားသခင့္ ေမတၱာေတာ္ အေၾကာင္း ပင္ ျဖစ္သည္။

ဤလက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္သည္ လူသားအား ဖန္ဆင္းျခင္းအားျဖင့္ စတင္သည္။ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းခဲ့ သမွ်ေသာ သတၱ၀ါတို႔တြင္ လူသည္ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ကို ဘုရားသခင္က လူသားအား ေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္အား ခ်စ္ရန္ႏွင့္ နာခံရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သလို၊ ဘုရားသခင္အား မနာ ခံရန္ႏွင့္ မိမိလမ္း မိမိသြားရန္လည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ဘာျဖစ္ခဲ့လဲဆိုတာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိပါသည္။ လူသားသည္ ဘုရားသခင္အား ပုန္ကန္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ သြားခဲ့သည္။ ဤအခ်က္သည္ ပထမဆံုးလူျဖစ္ေသာ အာဒံအတြက္သာမက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး အတြက္လည္း မွန္ကန္သည္။ ““ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔သည္ ကိုယ္လမ္းသို႔ အသီးသီး လိုက္သြားၾကသည္ျဖစ္၍””ဟု က်မ္းစာကဆိုသည္။ (ေဟရွာ ၅၃း၆)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပုန္ကန္မႈႏွင့္ မနာခံမႈေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြဲကြာသြားၿပီး သူ၏ေမတၱာကို မေတြ႕ၾကံဳ မခံစားႏိုင္ေတာ့ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကြဲကြာ႐ံုသာမက၊ လူအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းသင္းရာ၌လည္း ျပသနာရွိလာသည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ိုးရွင္းေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ့္နည္းလမ္းအတိုင္း ကိုယ္လုပ္လိုၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတြင္းပိုင္းမွ တစံုတစ္ခုက ဤသို႔ေျပာေနသည္။ ““ငါ့နည္းအတုိင္း ငါလုပ္မယ္။ ငါလုပ္ခ်င္တာကို ငါလုပ္မယ္””

တကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး မိမိအလိုအတိုင္းသာျဖစ္လိုေသာဆႏၵသည္ လူတိုင္း၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ဇာတိသေဘာအရ ရွိေနၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပသနာအားလံုး၏ ဇစ္ျမစ္လည္းျဖစ္သည္။ ဤအရာက မိသားစု ျပသနာမ်ားကိုျဖစ္ေစၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးမ်ား ကိုလည္း အျခားအရာတစ္ခုခုက ပ်က္စီးေစသည္ထက္ သာ၍ ပ်က္စီးေစသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ့္လမ္းအတိုင္း ကိုယ္သြားၿပီး ကိုယ့္ကိစၥကိုပဲ ကိုယ္လုပ္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး၊ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို ေတြ႕ႀကံဳ ခံစားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခ်စ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး သူဆီသို႔ ေခၚေဆာင္ လိုဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ သူသားေတာ္ အား ေလာကသို႔ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေသခံရဲေလာက္ေအာင္ ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားခ်စ္သည္။

ေယ႐ႈသည္ ဘုရား၏သားေတာ္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သူ႔အသက္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့သည္။ မည္သူကမွ ေယ႐ႈ၏အသက္ကို အတင္းအဓမၼ ရယူခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သူကိုယ္တုိင္က စြန္႔လႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက ““ငါသည္ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔၍ ေနာက္တဖန္ယူဦးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ .... ငါ့အသက္ကို အဘယ္သူကမွ မလုမယူ။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ငါစြန္႔၏”” ဟုဆို သည္။ (ေယာ ၁၀ း ၁၇၊ ၁၈)

ေယ႐ႈႀကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာ ေသျခင္းသည္ အရက္စက္ဆံုးႏွင့္ ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္အေကာင္းဆံုးေသျခင္း မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေရာမစစ္သည္မ်ားသည္ ေယ႐ႈ၏အက်ႌကိုခၽြတ္ၿပီး သူ၏လက္မ်ားအား တိုင္တစ္တိုင္ေပၚသို႔ ခ်ည္ေႏွာင္လိုက္သည္။ သူသည္ ခၽြန္ထက္ေသာသံခၽြန္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ ၾကာပြတ္ျဖင့္ ႐ိုက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။ ေယ႐ႈသည္ ဤၾကာပြတ္ျဖင့္အ႐ိုက္ခံရခ်ိန္၌၊ သံခၽြန္မ်ားသည္ သူ၏အသားကို ေဖာက္၀င္သြားၿပီး သူ၏ေနာက္ေက်ာသည္ ေသြးမ်ားျဖင့္ စိုရႊဲေနသည္။ ေလးလံေသာကားတိုင္ကို အတင္းအၾကပ္ ထမ္းေစခဲ့ၿပီး သူ႔အားေလွာင္ေျပာင္ကာ တံေတြးျဖင့္ေထြးခဲ့သည္။ ထိုကားတိုင္အား သူ႔အား တင္သတ္မည့္ ေနရာသို႔ေရာက္သည့္အထိ ထမ္းခဲ့ရသည္။

ေယ႐ႈသည္ ဦးေခါင္းခြံအရပ္ဟု အမည္ရေသာေနရာ၌ ကားတင္သတ္ျခင္းကိုခံရသည္။ သူ႔လက္မ်ားႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ားသည္ ကားတိုင္ေပၚ၌ သံျဖင့္႐ိုက္ထားျခင္းကိုခံရသည္။ သူခိုးႏွစ္ဦးကိုလည္း ေယ႐ႈႏွင့္အတူ ကားတိုင္ေပၚ၌ တင္သတ္ခဲ့သည္။ တဦးသည္ ေယ႐ႈ၏ညာဘက္၌ရွိၿပီး တဦးသည္ ေယ႐ႈ၏ဘယ္ဘက္၌ရွိသည္။ ထိုလူမ်ားသည္ အလြန္ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏အျပစ္မ်ား အတြက္ အေသသတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈ၌ အျပစ္လံုး၀မရွိဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေယ႐ႈဟာ ဘာေၾကာင့္အေသခံရန္ လိုအပ္သနည္း?

ကားတိုင္ေပၚ၌ ေယ႐ႈအေသခံရန္ဘာေၾကာင့္လိုအပ္သည္ကို လူမ်ားစြာတို႔သည္ နားမလည္ၾကပါ။ သူတို႔က ““ဘုရားသခင္က ငါတို႔ကို ဒီအတိုင္း အျပစ္ မလႊတ္ေပးႏိုင္တာလဲ? ေယ႐ႈက ဘာေၾကာင့္ေသရ မည္နည္း? ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဒီအတိုင္းအျပစ္ မလႊတ္ေပးႏိုင္သည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဘုရားသခင္သည္ ဤစၾက၀ဠာႀကီး၏ ေျဖာင့္မွန္ ေသာ တရားသူႀကီးျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ၏ပညတ္(ဥပေဒ) မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ““အျပစ္ရွိေသာ ၀ိညာဥ္သည္ အမွန္ေသရမည္””ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ကို ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ေသသင့္ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခ်စ္ၿပီး အျပစ္လႊတ္ေပးလိုေသာ္လည္း မေျဖာင့္မမွန္လုပ္၍မရပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မွန္ေသာအရာကိုသာ အၿမဲတမ္းလုပ္သည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္သည္ သူလုပ္သမွ် အရာတိုင္း၌ ေျဖာင့္မတ္စြာလုပ္သည္””ဟု ေျပာ ထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာေၾကာင့္၊ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ေက်ာ္ၾကည့္သြား၍ မရသလို၊ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ မသိသလိုမ်ိဳး ေန၍လည္း မရပါ။

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေျဖာင့္မတ္မႈကို ေစာင့္ထိန္းလ်က္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ကယ္တင္ျခင္း ကို မည္သို႔ျပင္ဆင္စီမံခဲ့သနည္း? သူသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအား လူပုဂိ္ၢဳလ္တဦးျဖစ္ေသာ သူ၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ ေပၚသို႔ စုပံုတင္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ကယ္တင္ျခင္းအား စီမံ ခဲ့သည္။ လူအိုတစ္ဦးအား တရား႐ံုးထဲသို႔ ေခၚသြင္းလာခဲ့သည္။ သူသည္ ေပါင္မုန္အနည္းငယ္ကို ခိုးေသာေၾကာင့္  စြဲခ်က္တင္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔မွာ အျပစ္ရွိလား ဟု တရားသူႀကီးကေမးေသာအခါ၊ အျပစ္ ရွိသည္ဟု သူက၀န္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ သူက ““ကၽြန္ေတာ္ အရမ္း ဆာေလာင္ ေနလို႔ ေပါင္မုန္႔အား ခိုးမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”” ဟုျဖည့္ေျပာခဲ့သည္။ တရားသူႀကီးသည္ လူမ်ားအား ခ်စ္ၿပီး ဥာဏ္ပညာ ရွိကာ ၾကင္နာေသာ ႏွလံုးသားရွိသူျဖစ္သည္။ သူက ထိုလူအိုအား ““  ကၽြန္ေတာ္ သင့္အား သနားဂ႐ုဏာ သက္မိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေတြဟာဆာေလာင္ေနတ့ဲအတြက္ ခိုးတာမ်ိဳးကို လုပ္တာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြင့္မျပဳ ပါဘူး။ သင္ဟာ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒဏ္ေၾကးမေဆာင္ရင္ ေထာင္ထဲ၀င္ရပါလိမ့္မယ္။

လူအိုက သူ၏ေခါင္းကို လႈပ္ခါၿပီး ““ကၽြန္ေတာ္မွာ ပိုက္ဆံမရွိပါဘူး”” ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ ထိုအခါ တရားသူႀကီး သည္ အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာအရာတစ္ခုကို ျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏တရားသူႀကီး ၀တ္႐ံု ကိုခၽြတ္ကာ၊ စားပြဲတစ္ခုေပၚ၌ တင္ထားၿပီး ထိုလူအိုရွိရာသို႔ ဆင္းသြားခဲ့သည္။ သူ၏လက္အား ထိုလူ၏ ပခံုးေပၚ၌တင္ထားလ်က္ သူက ဤသို႔ဆိုခဲ့သည္။ ““သင့္ရဲ႕ တရားသူႀကီးတဦးအေနနဲ႔ ဆိုရင္၊ သင့္အား အျပစ္ဒဏေပးရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ သင့္ရဲ႕မိတ္ေဆြ တဦးအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ဒဏ္ေၾကးကို သင့္ကိုယ္စား ေပးေဆာင္ေပးပါမည္။ တရားသူႀကီးသည္ သူ၏အိတ္ကပ္ ထဲမွ ပိုက္ဆံကို ေပးကာ ထိုလူအို၏ဒဏ္ေၾကးအား ေပးေဆာင္ခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ထိုလူအိုကဲ့သို႔ပင္ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒဏ္ေၾကးကို မေပးေဆာင္ ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာ ပညတ္ေတာ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အျပစ္ဒဏ္ကို ခံသင့္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သားေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အလြန္ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏တရားသူႀကီး ၀တ္႐ံုမ်ားကို ခၽြတ္ကာ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံရန္ ဤေလာကအတြင္းသို႔ ႂကြဆင္းလာခဲ့သည္။ က်မ္းစာ တအုပ္လံုး၌ အဖိုးထိုက္ဆံုး အမွန္တရားမွာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားခ်စ္လြန္းသျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုကို စြန္႔ခြာကာ လူဇာတိ ခံယူၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ ကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံခဲ့သည္ဆုိေသာ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ား၏ အဖိုးအခကိုေပးေခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံပါက၊ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျဖာင့္မွန္စြာခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအား ေက်ာ္ၾကည့္မသြားသလို မသိသလိုမ်ိဳး ဟန္လည္း မေဆာင္ပါ။ သူသည္ သူတို႔အား အျပစ္လႊတ္ေပးႏိုင္ျခင္းမွာ သူတို႔အတြက္ သြန္းခဲ့ေသာခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ကို ျမင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚတြင္ထားေသာ ဘုရား၏ေမတၱာေတာ္ကုိ သံသယ မ၀င္သင့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ သူ႔သားေတာ္အား အေသခံေစျခင္း၌ သူ၏ေမတၱာေတာ္ကုိ ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ငါတုိ႔သည္ အျပစ္ရိွစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႔အတြက္အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔အား အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္ မူသည္ ကုိ ငါတုိ႔အားထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏။ ေရာမ ၅း၈

 

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္အား ဘာေၾကာင့္ မေတြ႕ၾကံဳ၊ မခံစားရသနည္း?

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ပ္တုိ႔အားဤမွ်ခ်စ္ပါက၊ ကၽြန္ပ္တို႔သည္သူ၏ေမတၱာအား ဘာေၾကာင့္ မေတြ႔ႀကံဳ မခံစား ရသနည္း၊ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ သူ၏ေမတၱာေတာ္အား မခံစားရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ သူႏွင့္ကြဲကြာ ေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ အသက္တာကုိ ရရွိရန္ႏွင့္သူ၏ေမတၱာကုိ ေတြ႔ႀကံဳခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကုိ ခံရမည္၊ ေယ႐ူက““ ဒုတိယေမြးျခင္းကုိ မခံေသာသူသည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ မျမင္ရဟု”” အမွန္ အကန္ ဆုိခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ေမြးျခင္းကုိခံျခင္းက ဘာကုိဆုိလုိသနည္း၊ ၀ိညာဥ္ေရးအရျပန္လည္ ေမြးဖြားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ မိသားစုအတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္၊ ကၽြန္ပ္တုိ႔သည္ ခႏၶာပုိင္းအရ ေနာက္တဖန္ မေမြးဖြား ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ၀ိညာဥ္ေရးအရမူ ေနာက္တႀကိမ္ေမြးဖြားႏုိင္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ေမြးဖြားႏုိင္ရန္အတြက္၊ ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ ေနာင္တရ, ရမည္ျဖစ္ၿပီး သခင္ေယ႐ူ အား ကၽြန္ပ္တုိ႔၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

 

ေနာင္တရျခင္းဆုိသည္မွာ ဘာကုိဆုိလုိသနည္း?

ေနာင္တရျခင္းဆုိသည္မွာ ေနာက္ျပန္လည့္ျခင္းျဖစ္သည္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ လမ္းမွားအတုိင္း သြားေနေသာ ေၾကာင့္ ေနာက္ျပန္လွည္ရန္ လုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ လမ္းခရီးေတာ္၌ မသြားေနဘဲ ကုိယ္လမ္းကုိယ္သြားေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႔သည္ ကုိယ္လမ္းသုိ႔ အသီးသီး လုိက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍”” ဆုိသည္။

လူတိုင္း၏ ႏွလုံးသား၏ေအာက္ေျခတြင္ မာနေထာင္လႊားေသာတစုံတရာရွိၿပီး ထုိအရာက ဤသုိ႔ေျပာေနသည္။ ““ ငါလုပ္ခ်င္တာကုိ ငါလုပ္မယ္”” ဤအရာသည္ အျပစ္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔အား အလြန္ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ကုိ နာက်င္ေစသည္၊ ေယ႐ူက ““ သင္ေနာင္တမရလွ်င္၊ သင္ဟာပ်က္စီးမည္။ ဟုဆုိခဲ့သည္။ ေနာင္တရျခင္း ဆုိသည္မွာ သင္၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ငုိေႂကြးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ လူမ်ားတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၌ ငုိေႂကြးျမည္တမ္း ၾကေသာ္လည္း၊ ေနာင္တမရၾကပါ၊ ေနာင္တရျခင္းဆုိသည္မွာ အစာမစားဘဲ သင္၏ကုိယ္ခႏၶာကုိ ေဘးဒဏ္ျဖစ္ေစျခင္းမ်ဳိး လည္း မဟုတ္ပါ။ ထုိအရာမ်ားကုိ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သူကမွ သူတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကုိ မဖယ္ရွားခုိင္ပါ။ ေနာင္တရျခင္း ဆုိသည္မွာ သင္၏အျပစ္မ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနျခင္းမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ဦးသည္ ေထာင္ထဲ၌ရွိစဥ္ သူ၏ဒုစ႐ုိက္အျပစ္မ်ားအတြက္ ဒုကၡခံစားေနရေသာေၾကာင့္ ၀မ္းနည္းေနႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ေထာင္မွလြတ္ေသာအခါ သူ၏အက်င့္ဆုိးမ်ားကုိ ျပန္က်င့္မည္။ ေနာင္တရျခင္းဆုိသည္မွာ ေၾကာက္ရြံမႈ လည္း မဟုတ္ပါ။ တခါတရံဆဲဆုိတတ္ေသာ အေလ့အထရွိသူတဦးသည္ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရခ်ိန္၌ တိတ္ဆိတ္သြားႏုိင္ၿပီး သနားျခင္း ဂ႐ုဏာ ထားရန္အတြက္ ဘုရားသခင္အား ေတာင္းဆုိလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ အႏၲရာယ္မွလြန္ေျမာက္သြားေသာအခါ၊ ဆဲဆုိျခင္းကုိ ျပန္လည္ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ သူတုိ႔သည္ ေနာင္တမရေသးပါ။

ေနာင္တရျခင္းဆုိသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ႏွလုံး၏ သေဘာထားေျပာင္းလဲသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈ႕ မ်ားကို ၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြားေၾကာင္းကုိ သိႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္အား ကားတုိင္ထက္သုိ႔ ေရာက္ေစေသာအရာမွာ ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္ နားလည္သည္။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္အားခ်စ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္အတြက္အေသခံခဲ့ ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္နားလည္သည္။ ေယ႐ူ၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ေထာက္႐ႈ၍ ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္မ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္အား ကၽြႏု္ပ္ေတာင္းဆုိသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏လမ္းအတုိင္း မဟုတ္ဘဲ၊ သူ၏လမ္းခရီးေတာ္ အတုိင္း ေလွ်ာက္သြားရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေၾကာင္းကုိ ဘုရားသခင္အား ေျပာျပမည္။

 

အဖြားရဲ႔ သုိးေမႊးထိုးတဲ့အပ္

လူငယ္တစ္ဦးက ငယ္ရြယ္စဥ္ သူ၏ခုိးတတ္သည့္ အက်င့္မည္သုိ႔ ေပ်ာက္သြားပုံကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္ေျပာျပသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အား အဖြားက ျပဳစုေစာင့္ုေရွာက္ခဲ့ၿပီး ႀကီးျပင္းေစခဲ့ပါသည္။ သူမဟာ ရင့္က်က္တဲ့ ခရစ္ယာန္ အမ်ိဳးသမီးတဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူမက ကၽြန္ေတာ္ကုိခ်စ္ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူမကုိခ်စ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ရြယ္စဥ္က၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ခုိးတတ္တဲ့အက်င့္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဟာ ဆင္းရဲၿပီး အျခားသူေတြ႔ပုိင္တဲ့အရာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ခိုးယူခဲ့တယ္။ ခိုးတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အဖြားက ကၽြန္ေတာ့္အား အျပစ္ေပးေပမယ့္၊ ကၽြန္ေတာ္အား မရပ္တန္႔ ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့အရာ တစ္ခုခု ကိုေတြ႕ပါက ကၽြန္ေတာ္ယူထားလိုက္ပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာ အဖြားက ကၽြန္ေတာ္ကိုေခၚၿပီး ““ သားေရ၊ မင္းခိုးတာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ငါအျပစ္ဒဏ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေပေနခဲ့ေပမယ့္၊ မင္းကိုေတာ့ ေကာင္းက်ိဳးတစ္ခုမွ မျဖစ္ေစခဲ့ဘူး။ ငါမင္းကို အရမ္းခ်စ္တဲ့ အတြက္ ၊ ဒါကို ဆက္မလုပ္ ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။ မင္းမပိုင္တဲ့အရာကို ေနာက္တႀကိမ္ အိမ္ကိုယူလာရင္၊ ငါဟာ သိုးေမႊးထိုးတဲ့အပ္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူၿပီး မီးထဲမွာနီရဲသြားတဲ့အထိ အပူေပးမယ္။ ၿပီးေနာက္ ခိုးတတ္တဲ့မင္းရဲ႕ လက္ကို အပ္နဲ႔ထိုးပစ္မယ္။ ဒါမွ မင္းစိတ္ထဲမွာ စြဲသြားမွာ””။

ကၽြန္ေတာ္ဟာအတန္ၾကာ မခိုး၀ွက္ေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အဖြားဟာ ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္တတ္တဲ့ သူဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္တန္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အက်င့္ဆိုးကို ျပန္က်င့္ ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အိတ္ကပ္ေဖာင္းပြလ်က္ အိမ္ကိုျပန္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဖြားက အိတ္ကပ္ ေဖာင္းေနတာကို သတိျပဳမိခဲ့ပါတယ္။ ပထမေတာ့၊ သူဟာဘာမွမေျပာေပမယ့္၊ ၾကာလာေတာ့သူဟာ မသည္းခံႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ““မင္းရဲ႕အိတ္ကပ္ထဲကဟာေတြ အကုန္လံုးကို ထုတ္လိုက္စမ္း”” ဟုအမိန္႔ေပးေသာ အခါ ကၽြန္ေတာ္ထုတ္လိုက္သည္။ ဓားတစ္ေခ်ာင္း၊ ေဘာလံုးႏွစ္လံုး၊ ခဲဖ်က္ႏွင့္ ပိုက္ဆံအခ်ိဳ႕ထြက္က်လာသည္။ ““သား၊ ဒါေတြကိုဘယ္ကရလာတာလဲ? (အေျဖသံမထြက္ေပၚလာ) အဖြားက ထိုေမးခြန္းကို ထပ္မံ ေမးခဲ့ရာ ကၽြန္ေတာ္မေျဖခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ အဖြားက ““ကဲ ငါလုပ္မယ္လို႔ေျပာထားတာကို လုပ္ေတာ့မယ္””။

သူမသည္ သိုးေမႊးထိုးတဲ့အပ္ကို မီးထဲထည့္လိုက္သည္ အပ္နီရဲလာေသာအခါ ““သား၊ သားလက္ ကို ေပးစမ္း”” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္လက္မ်ားအား ကမ္းေပးခ်ိန္၌ တံုရီေနေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ မွားေၾကာင္းႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ကိုခံသင့္ေၾကာင္းကို သိခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္အဖြားသည္ ေခတၱမွ် ရပ္တန္႔ကာ ““လူေလး၊ သားအက်င့္ဆိုးရဲ႕ အတိမ္အနက္ကို နားလည္ဖို႔အတြက္နဲ႔ ဤအက်င့္ဆိုးအား စြန္႔ ပစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပမာတစ္ခုကို ျပသရမယ္။ ဒီမွာၾကည့္ ထိုသို႔ေျပာၿပီးေနာက္ သူမ၏လက္ကို ျဖန္႔လိုက္ကာ သိုးေမႊးထိုးတဲ့အပ္အား မီးထဲမွဆြဲယူကာ သူမ၏လက္ထဲသို႔ ထိုးစိုက္ လိုက္သည္ ထိုအခါ ရွဲကနဲ ျမည္သြားၿပီး ေညာ္နံ႔ႏွင့္ မီးခိုးအနည္းငယ္ ထြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူမသည္ အပ္ကို လက္ထဲမွျပန္ဆြဲထုတ္ လိုက္ၿပီး သူမလက္ကိုျဖန္႔ကာ ““ေသခ်ာၾကည့္ထား”” ဟု ကၽြန္ေတာ့္အား ေျပာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကၽြန္ေတာ္၏ ခိုး၀ွက္တတ္ေသာအက်င့္ဆိုးသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ကၽြန္ေတာ့္အား အလြန္ခ်စ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ခ်စ္ေသာသူအား ထိခိုက္ေစခဲ့ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္အျပစ္ ဒုစ႐ိုက္၏ ျပင္းထန္မႈ အေျခအေနကို နားလည္ခဲ့ခ်ိန္၌ ကၽြန္ေတာ့္အက်င့္ဆိုးအား စြန္႔ပစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဘယ္အရာက ဤေကာင္ေလးစိတ္ႏွလံုး၏ သေဘာထားကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့သနည္း? သူ႔အား သူ႔ အဖြားက မည္မွ်ခ်စ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔ကိုယ္စား ေ၀ဒနာခံစားခဲ့သည္ကို သူနားလည္ခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခရစ္ေတာ္က မည္မွ်ခ်စ္ၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ ေ၀ဒနာခံစားခဲ့သည္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔ နားလည္သိရွိေသာအခါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စိတ္ႏွလံုး၏ သေဘာထားသည္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာထားေျပာင္းလဲသြားေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲ လာမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚတြင္ ထားေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာ ေမတၱာမရွိႏိုင္ပါ။ က်မ္းစာက ““ကိုယ္အေဆြ အဘို႔အလိုငွာ၊ ကိုယ္အသက္ကို စြန္႔ျခင္းေမတၱာထက္ သာ၍ျမတ္ေသာ ေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌မွ်မရွိ””ဟု ဆိုသည္။ ေယာ ၁၅း၁၃

 

သင္၏တုံ႔ျပန္မႈက မည္သို႔နည္း?

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲ၌ ေနာင္တရၿပီး ခရစ္ေတာ္အား ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ ရယူေသာသူမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ဘံုဟု အမည္ရေသာ သာယာလွပသည့္ ေနရာ၌ သူႏွင့္အတူ ထာ၀ရကာလေနရမည္ဟု ဘုရားသခင္က ေျပာထားသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ၊ သူ႔အား မခ်စ္လို႔၊ နာမခံလိုေသာသူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္က ေနရာတစ္ေနရာ ကို ျပင္ဆင္ထားသည္ဟု က်မ္းစာက ႐ိုးရွင္းစြာေျပာထားသည္။ ငရဲသည္ ပုန္ကန္၊ နာမခံေသာသူမ်ားအတြက္ ထာ၀ရကမၻာ ျဖစ္သည္။

သင္သည္ လမ္းမွားကိုသြားေနသည္ဟု နားလည္သိရွိပါက ယခုပင္ ဘုရားသခင္ဘက္သို႔လွည့္ပါ။ ဘုရားသခင္က ““ငါဆံုးမေသာ စကားကိုနားေထာင္၍ ေျပာင္းလဲၾကေလာ့။ ငါ့၀ိညာဥ္ကို သင္တို႔အေပၚသို႔ ငါသြန္းေလာင္း၍၊ .... ”” ဟု ဆိုသည္။ သု ၁း၂၃ ဘုရားသခင္က သင့္အား ဤသို႔ေျပာေနသည္။ သင္ဟာ ငါ့ဆီသို႔ျပန္လာပါက၊ သင့္အတြက္ ငါအရာ အားလံုးကို လုပ္ေပးမည္။

သင္က ဤသို႔ေျပာႏိုင္သည္။ ““ဘုရားသခင္အား ဒီလိုမ်ိဳး ႐ိုင္းျပစြာဆက္ဆံၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဘုရားသခင္က ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္အား လက္ခံႏိုင္မွာလဲ?”” သင္သည္ သူ႔ထံသို႔ အမွန္တကယ္ ေနာင္တ ရလ်က္ျပန္လာပါက၊ သူသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သင့္အားႀကိဳဆိုလက္ခံလိမ့္မည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ က်မ္းစာထဲရွိ လွပေသာ ဥပမာတစ္ခုအားျဖင့္ ထိုအခ်က္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ လုကာအခန္းႀကီး ၁၅ ၌ ေပ်ာက္ေသာ သား ဥပမာျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္သိၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ က်မ္းစာထဲရွိ ပံုဥပမာကို အရင္ဖတ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး သင္သည္ ဤပံုဥပမာကို ပိုမိုနားလည္ ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိေခတ္သံုးစကားျဖင့္လည္း ေျပာျပမည္။

ေပ်ာက္ေသာသား

လူတဦးတြင္ သား ၂ဦးရွိသည္။ အငယ္တေယာက္က သူ႔ဖခင္အား ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ ““အေဖ၊ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အေမြေတြကို ကၽြန္ေတာ့္ကိုေပးပါ။ အေဖ့ပိုင္ဆိုင္မႈရဲ႕ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့အပိုင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ရခ်င္တယ္”” ထိုအခါ ဖခင္ျဖစ္သူက ဘာေၾကာင့္လဲသား? တစ္ခုခုမွားေနလိုလား? ဟုေမးခဲ့သည္။ သားျဖစ္သူက ““ဘာမွ မမွားပါဘူးအေဖ၊ ကၽြန္ေတာ္ဒီေနရာမွာ ေနရတာၿငီးေငြ႕ေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ့ပံုစံအတိုင္းပဲ အသက္ရွင္ ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လြတ္လပ္ခ်င္တယ္။”” ဟုေျပာခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဖခင္သည္ သူ႔သားမ်ားအား အေမြခြဲေပးခဲ့သည္။ ရက္အနည္းငယ္ ၾကာၿပီးေနာက္၊ သားငယ္သည္ သူရတာေတြကို စုစည္းၿပီး ေ၀းလံေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးထြက္ကာ ဘ၀သစ္ရွာခဲ့သည္။

သားငယ္သည္ အိမ္မွထြက္ခဲ့ရာ ဂိတ္၀တစ္ခုတြင္ လူစိမ္းတဦးႏွင့္ ေတြ႕ခဲ့သည္။ လူစိမ္းက သူ႔အား ႏႈတ္ဆက္ လိုက္ၿပီး ““မင္းနာမည္ဘယ္သူလဲ? ဟု ေမးခဲ့သည္။ ““ကၽြန္ေတာ့္နာမည္က Matt ပါ။ ခင္ဗ်ား နာမည္က ေရာ””ဟု ““ျပန္ေမးေသာအခါ အခ်ိဳ႕ကေတာ့၊ ငါ့ကို မေကာင္းဆိုး၀ါး (စာတန္)လို႔ေခၚၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ နာမည္ကို ငါ လုံး၀ မႀကိဳက္ဘူး။ မေကာင္းဆိုး၀ါးနဲ႔လည္း ငါကမတူပါဘူး။ ဟုတ္တယ္ ဟုတ္? ““မတူပါ ဘူးခင္ဗ်ာ”” ““ခင္ဗ်ာပံု ၾကည့္ ရတာ သူမ်ားေတြ႕နဲ႔မတူ၊ တမူထူးျခားတဲ့သူပါ”” ဟုတ္တာ ေပါ့ကြ။ ငါ့မွာ ခ်မ္းသာေက်ာ္ၾကားတဲ့ အထက္တန္းလႊာ မိတ္ေဆြ မ်ားစြာရွိတယ္။ ငါသူတို႔ကို ခ်မ္းသာလာ ေအာင္ကူညီေပးတယ္။ စကားမစပ္ မင္းက ဘယ္ကို သြားေနတာလဲ? ““ကၽြန္ေတာ္က အေပ်ာ္ရွာေနတာဗ်။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေလာကအတြင္းသို႔ ၀င္ၿပီး လုပ္ခ်င္တာကိုလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေဖဆီက အေမြ ေတာင္းခဲ့တယ္””

““မင္းလုပ္ခဲ့သမွ်ေတြထဲက အေကာင္းဆံုးလုပ္ရပ္ပဲ ေကာင္ေလး၊ မင္းဟာ ဘ၀ကိုတစ္ခါပဲ ျဖတ္သန္းႏိုင္တဲ့ အတြက္ မင္းရႏိုင္သမွ်ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ရမယ္။ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ေတြကို မင္ရခ်င္ရင္၊ မင္းကိုငါကူညီေပးမွာေပါ့။ ငါမင္းကို အေကာင္းဆံုးေနရာေတြကို ေခၚသြားၿပီး သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ငါမိတ္ဆက္ေပးမယ္။”” ေ၀းလံလွေသာ ႏိုင္ငံ၌ မေကာင္းဆိုး၀ါးသည္ Matt အား သူငယ္ခ်င္းအသစ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

““ေဟ့ ေဘာ္ဒါေတြ၊ Matt ကို မင္းတို႔နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးမယ္။ ငါတို႔ရွာေနတာမင္းလိုလူမ်ိဳးပဲ။ ငါတို႔ ပါတီပြဲႀကီး တစ္ခု လုပ္မလို႔။ မင္းကိုလည္း ဂုဏ္သေရရွိ ဧည့္သည္အျဖစ္ တက္ေရာက္ေစလိုတယ္။ (ကုန္က် စရိတ္ကိုေတာ့ မင္းကေပးေပါ့) ထိုေနရာ၌ သူသည္ အျပစ္ရွိစြာ အသက္ရွင္ျခင္းျဖင့္ သူပိုင္ေသာ ဥစၥာမ်ား ကို သံုးျဖဳန္းပစ္လိုက္သည္။ ဥစၥာမ်ားအားလံုးကို ျဖဳန္းတီးၿပီးေနာက္တြင္ ထိုနယ္ေျမ၌ ငတ္မြတ္ျခင္း ေဘးႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရာ သူသည္ လိုအပ္မႈရွိသူတဦး ျဖစ္လာသည္။

မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ Matt ရဲ႕ ပိုက္ဆံအားလံုး ကုန္သြားရာ၊ သူ႔အားကူညီမည့္ မိတ္ေဆြမ်ားကို ရွာခဲ့ သည္။ “Jim ၊ ငါပိုက္ဆံျပတ္ေနၿပီ။ ေဒၚလာ ၁၀၀ ေလာက္ကူညီေပးႏိုင္မလား? ေဆာရီးပဲ Matt ငါလဲ မြဲ ေနတယ္ကြ၊ ငါမင္းကို ကူညီခ်င္ေပမယ့္၊ ငါ့အေျခအေနကို မင္းသိပါတယ္။ Matt သည္ အျခားမိတ္ေဆြ တဦးထံသြားခဲ့သည္။ “Mike ပါတီေတြအားလံုးအတြက္ ငါဒကာခံခဲ့တာကို မင္းသိပါတယ္။ အခုငါေရခန္း ေနၿပီ။ ငါ့ကို ပိုက္ဆံနည္းနည္းေလာက္ ေခ်းပါလား?”” ““မင္းမြဲေနတာၾကားရလို႔ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ Matt ဒါေပမယ့္  ငါမကူညီႏိုင္ဘူး။ ငါ့ကိုယ္ငါ ေစာင့္ေရွာက္ ရဦးမယ္ေလ။”” ထို႔ေနာက္ သူသည္ ထိုႏိုင္ငံသားတစ္ဦးထံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အေစခံခဲ့သည္။ ထိုသူသည္ Matt အား လယ္ကြင္းထဲသို႔ ေစလႊတ္ၿပီး ၀က္မ်ားအား အစာေကၽြးေစခဲ့သည္။ Matt သည္ ၀က္စာျဖစ္ေသာ ပဲေတာင့္မ်ားကိုပင္ ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ အ၀စားရန္ပင္ မည္သူမွ သူ႔အား မေပးကမ္းခဲ့ပါ။

“Sir ကၽြန္ေတာ္အလုပ္တစ္ခုလိုတယ္ဗ်”” ““ေဆာရီးပဲ ေကာင္းေလး၊ ငါမင္းကို မခန္႔ႏိုင္ဘူး။ ငါတို႔ငတ္မြတ္ျခင္း ေဘးနဲ႔ ႀကံဳေနတာကို မင္သိတာပဲ။ အေျခအေနေတြက ခက္ခဲလြန္းတယ္ကြ။ ““ဆရာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို အလုပ္တစ္ခုေလာက္ ေပးပါလားဗ်ာ။ လုပ္ခဘယ္ေလာက္ပဲရရ စားစရာတစ္ခုခုေကၽြးရင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္မွာပါ။ အစာမစားရတာ ၂-ရက္ရွိၿပီဗ်။ ဘာကိုမဆိုလုပ္ပါမယ္”” ““ဒါဆိုေကာင္းၿပီ။ ငါ့မွာ၀က္အခ်ိ႕ရွိတယ္။ မင္းသြားေက်ာင္းေပါ့။ မင္းအလုပ္ ေကာင္းေကာင္း လုပ္ ရင္ စာစရာ တစ္ခုခု မင္းကိုငါေပးမယ္။””

၀က္မ်ားအား ေက်ာင္းေနစဥ္အတြင္း Matt သည္ ဤသို႔ေတြးခဲ့သည္။ ငါတကယ့္ကိုလူမိုက္ပဲ။ ငါလိုတဲ့ အရာ အားလံုးကိုရႏိုင္တဲ့  ငါ့အိမ္ကို ငါစြန္႔ခြာခဲ့တယ္။ အခုဆိုရင္၊ ငါဟာ ပိုက္ဆံေတြကိုလည္း ျဖဳန္းပစ္လိုက္ၿပီ။ ငါဟာ အလြန္ဆာေလာင္ေနတာေၾကာင့္၊ ၀က္ေတြစားတဲ့      အစာကိုေတာင္မွ ငါစားခ်င္ ေနတယ္။””

Matt သည္ သတိျပန္၀င္လာေသာအခါ သူက ““ငါဒီလိုငတ္မြတ္ၿပီး ေသလုေမ်ာပါးျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ငါ့အေဖ ရဲ႕ အေစခံေတြဆီမွာေတာင္ ပိုလ်ံေနလို႔ စြန္႔ပစ္ရမည့္ ေပါင္မုန္႔ေတြရွိမွာပဲ။ ငါ့အေဖဆီအခု ထသြားၿပီး ဒီလိုေျပာမယ္။ အေဖ၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေကာင္းကင္ဘံုအား ဆန္႔က်င္လွ်က္၊ အေဖ့အေရွ႕၌ အျပစ္ျပဳမိပါၿပီ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေဖ့ရဲ႕သား မျဖစ္ထိုက္ေတာ့ပါဘူး။ အေဖ့ရဲ႕ အေစခံတစ္ဦးသာ ကၽြန္ေတာ္ အားျဖစ္ေစပါ။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေနပါေစလို႔ ငါဆႏၵျပဳတယ္။ ငါ့အေဖရဲ႕ အေစခံေတြကေတာင္ ငါ့ထက္ အဆတစ္ရာမက ပိုၿပီးအဆင္ေျပေနတယ္။ သူတို႔မွာ ေနထိုင္စရာ အိမ္ေကာင္း ေတြ ရွိၿပီး စားစရာေတြ ကလည္း အလွ်ံပယ္ပဲ။ ငါ့မွာေတာ့ ေသေလာက္ေအာင္ငတ္မြတ္ေနတယ္””ဟု မိမိဘာသာ ေတြးေတာေန ခဲ့သည္။

ငါဒီလိုမ်ိဳးစိတ္ႀကိဳက္အသက္ရွင္ၿပီးေနာက္၊ အေဖကငါ့ကို ခြင့္လႊတ္ပါ့မလား?။ ငါဟာ သူ႔ရဲသား လံုး၀ မျဖစ္ထိုက္ ေတာ့ပါဘူး။ သူငွားထားတဲ့အေစခံတဦးျဖစ္ခြင့္ရရင္၊ ငါေက်နပ္ပါၿပီ။ ငါဘယ္ေလာက္ မိုက္မဲခဲ့လဲဆိုတာကို ျပန္သြားၿပီး ေျပာရမယ္။ ခြင့္လႊတ္ေပးဖို႔ သူ႔အားေတာင္းဆိုၿပီ သူရဲ႕အေစခံတဦးျဖစ္ ခြင့္ေပးဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုမယ္””

ထို႔ေနာက္သူသည္ ထ၍ သူ႔ဖခင္ထံသို႔ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္သူသည္ သူ႔ဖခင္ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ ေနရာ၌ ရွိေနစဥ္ပင္၊ သူ႔ဖခင္သည္ သူ႔အားျမင္သြားၿပီး သနားဂ႐ုဏာသက္သျဖင့္၊ သူ႔အားဆီးႀကိဳရန္ ေျပး လာၿပီး၊ သူ၏လည္ပင္းကို ဖက္၍ နမ္းခဲ့သည္။ Matt သည္ သူအိမ္ေဟာင္းႏွင့္ နီးရာသို႔ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ သူဖခင္သည္ သူ႔အားျမင္သြားၿပီး ဤသို႔ေရရြတ္ခဲ့သည္။ ““ဟိုမွာ ငါျမင္ေနရာတာ Matt ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား။ သူ႔နဲ႔အေတာ္တူတာပဲ။ ဟုတ္ၿပီး၊ သူပဲ သူ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့စတိုင္ကို ငါမွတ္မိတယ္။””

ဖခင္ျဖစ္သူသည္ Matt ဆီသုိ႔ ေျပးသြားခဲ့ၿပီး သူ႔သားအား ဖက္ကာ အနမ္းမိုးရြာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ေပ်ာက္ေသာ သား သိသြားေသာအရာ၂-ခုရွိသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ သူသည္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အျပည့္အ၀ ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္း ခံရေၾကာင္း ကို သိရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ သူသည္ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္လက္ခံျခင္းကိုခံရ ေၾကာင္းကို သိရွိခဲ့သည္။ သူ႔ဖခင္ဟာ သူ႔အေပၚ တြင္ မည္သို႔သေဘာထားလဲဆိုတာကို သိရွိခဲ့သည္။ သူသည္ သူ႔ဖခင္၏ ႏွလံုးသားအား သိရွိနားလည္ခဲ့သည္။ သူ႔ဖခင္ သည္ သူ၏အျပဳအမူအားျဖင့္ ဤသတင္းစကားကို သူ႔သားအားေပးခဲ့သည္။ ““ငါမင္းကိုခ်စ္တယ္။ မင္းျပန္လာတဲ့ အတြက္ ငါအရမ္း၀မ္း ေျမာက္တယ္။”” သင္သည္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ေနာင္တတရားႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပန္လာပါက သူသည္  သင့္အားအထက္ပါပုံစံအတိုင္း ႀကိဳဆိုလက္ခံလိမ့္မည္။ သူသည္ သင့္အား အနမ္းမိုးရြာမည္။ သင္၏အျပစ္မ်ား အားလံုး သည္ လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အျပည့္အ၀လႊတ္ျခင္းကိုခံရသည္။ ယံုၾကည္သူတိုင္းက ဤသို႔ေျပာႏိုင္သည္။ ““ခရစ္ေတာ္ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ငါ့အျပစ္ေတြအားလံုးကို ခြင့္လႊတ္ေပးတယ္”” သင္သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရ႐ံုမက၊ ဘုရားသခင္ က သင့္ အေပၚတြင္ မည္သို႔သေဘာထားသည္ကိုလည္း သိႏိုင္သည္။ သူ႔သေဘာထားမွာ သူသည္ သင့္အား စိတ္ႏွလံုး အႂကြင္းမဲ့ခ်စ္သည္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သင့္အား သူ႔ႏွလံုးသားအတြင္းသို႔ ေခၚသြင္းပံုမွာ ေပ်ာက္ေသာသား၏ဖခင္ က သူ႔သားအား ဖက္ၿပီး သူ႔ႏွလံုးသားအတြင္းသို႔ ေခၚသြင္းထည့္ပံုမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သင့္အား ““ငါမင္းကိုခ်စ္တယ္၊ ငါမင္းကိုခ်စ္တယ္၊”” ဟုေျပာေနသည္။

 

မေစာင့္ဆိုင္းပါႏွင့္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္မွ်ခ်စ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူထံသို႔ျပန္လာေသာအခါ မည္သို႔မည္ပံု ႀကိဳဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိႏိုင္ရန္အတြက္ ေယ႐ႈက အထက္ပါပံုဥပမာအား ေျပာျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ေမးရမည့္ ေမးခြန္းမွာ သင္ ယခုဘယ္မွာနည္း? ခမည္းေတာ္၏အိမ္ႏွင့္ ေ၀းကြာလွေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ သင္ရွိေနသေလာ? သူ႔အိမ္ရွိရာသို႔ ဘာေၾကာင့္ မျပန္လာသနည္း?

သင္သည္ ဆိုး၀ါးေသာအျပစ္ႏြံအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ေကာင္းက်ေရာက္ခဲ့မည္။ သင္၏အသက္တာကို တည့္မတ္ေအာင္ လုပ္ၿပီးမွသာ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပန္သြားႏိုင္မည္ဟု စာတန္က သင့္အား ေျပာေနမည္။ စာတန္၏ စကားမွာ မုသားသာျဖစ္သည္။ သင္၏လက္ရွိအေနအထား၊ ဘ၀၌ပင္ သူ႔ဆီျပန္လာဖို႔ ဘုရားသခင္က ေျပာေနသည္။

သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရၿပီဟု သင္ထင္ေသာ္လည္း မေသခ်ာပါက ဤကိစၥအား ယခုပင္ ေျဖရွင္းပါ။ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္အား သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ အေစာပိုင္းက လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူ႔ အတြက္ အသက္ရွင္

မေနခဲ့ပါ။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပန္လာလိုေသာ္လည္း၊ သူက သင့္အားမည္ သို႔ ႀကိဳဆိုလက္ခံမည္ကို သင္ စဥ္းစားေနလိမ့္မည္။ ေနာက္ထပ္မေစာင့္ပါႏွင့္၊ ယခုလက္ရွိ သင့္ဘ၀၌ပင္ သူဆီသို႔ျပန္လာပါ။ ဘုရားသခင္ဟာ သင္ ထင္ထားတာထက္ ပိုၿပီး ၾကင္နာ၍ ေမတၱာႏွင့္ ျပည့္၀သည္ကို သင္သိရွိလာလိမ့္မည္။ သူသည္ သင့္အား ၀မ္းေျမာက္ စြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုလိမ့္မည္။ သင့္အေပၚတြင္ ထားရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမွာ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ေကာင္းေကာင္းဆု ေတာင္းတတ္စရာမလိုပါ။ သင့္ႏွလံုးသားမွလာေသာ ႐ိုးရွင္းေသာ စကား ကိုသာ ဘုရားသခင္ၾကားလိုသည္။ ဤသို႔ပင္ ေျပာႏိုင္သည္။ ““အဖဘုရားသခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္ဟာ အဖအား ဆန္႔က်င္လ်က္၊ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳမိပါၿပီ။ ကၽြန္ုပ္ဟာ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး ပုန္ကန္နာမခံတက္ေသာသူတဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုကၽြႏ္ုပ္သင့္ဆီသို႔ ျပန္လာပါၿပီ။ ကၽြန္ုပ္ဟာ သခင္ေယ႐ႈအား ကၽြႏ္ုပ္၏ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ သခင္အျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္ ပါသည္။

 

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ကၽြႏ္ုပ္ေပၚရွိ အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာအခ်စ္ဇာတ္လမ္းအား က်မ္းစာထဲတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚတြင္ ထား ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

၂။ တကိုယ္ေကာင္းဆန္၍ မိမိအလိုအတိုင္း လုပ္လိုေသာစိတ္ဆႏ္ၵသည္ ဇာတိသေဘာေၾကာင့္ လူတိုင္း၏ႏွလံုးသား ထဲတြင္ ရွိၿပီး ဤသို႔ေသာစိတ္ဆႏၵသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပသနာမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ပင္ျဖစ္သည္

၃။ ေယ႐ႈခရစ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ား၏ အဖိုးအခကို ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ခရစ္ေတာ္အား ယံုၾကည္လက္ခံပါက ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျဖာင့္မတ္စြာ အျပစ္လႊတ္ေပးႏိုင္သည္။

၄။ ““ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံျခင္း””ဆိုသည္မွာ ၀ိညာဥ္ေရးအရ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေမြးဖြားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ မိသားစု အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္သြားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ေမြးဖြားႏိုင္ရန္ အတြက္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ ေနာင္တရ, ရမည္ျဖစ္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံရမည္။

၅။ ေနာင္တရျခင္းဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းငိုေႂကြးျခင္းျဖစ္သည္။

၆။ ေနာင္တရျခင္းဆိုသည္မွာ ေနာက္ျပန္လွည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္တရျခင္းအားျဖင့္ သင့္စိတ္ႏွလံုး၏ သေဘာထား ေျပာင္းလဲသြားၿပီးေနာက္ သင္၏လုပ္ေဆာင္မႈအျပဳအမူမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲသြားသည္။

၇။ ေကာင္းေလး၏ စိတ္ႏွလံုး၏သေဘာထား ေျပာင္းသြားျခင္း၏ရလဒ္ျဖစ္ေသာ ခိုးတတ္ေသာ အက်င့္ေပ်ာက္သြားျခင္းမွာ သူ႔အဖြားက သူ႔အားအလြန္ခ်စ္ၿပီး သူ႔အတြက္ ေ၀ဒနာခံစားခဲ့ေၾကာင္း ကို သိရွိနားလည္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၈။ ခရစ္ေတာ္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား မည္မွ်ခ်စ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ႀကီးစြာေသာ ေ၀ဒနာ ခံစားခဲ့ျခင္းကို နားလည္သိရွိခ်ိန္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုး၏သေဘာထား ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာ ထားေျပာင္းလဲသြားျခင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။

၉။ ဖခင္သည္ သူ႔ဆီသို႔ေျပးလာၿပီး သူ႔အားဖက္ကာ အနမ္းမိုးရြာေသာအခါ၊ သူ႔ဖခင္သည္ သူ႔အား လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အျပည့္အ၀ ခြင့္လႊတ္လိုက္ေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔အားခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးစြာျဖင့္ လက္ခံ ေၾကာင္းကို ေပ်ာက္ေသာသားသည္ သိရွိနားလည္သြားခဲ့သည္။

၁၀။ သင္သည္ ဆိုး၀ါးေသာ အျပစ္ႏြံတြင္းသို႔ က်ဖူးပါက၊ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ျပန္မလာမီ သင္၏ အသက္တာအား တည့္မတ္ေအာင္အရင္လုပ္ရမည္။

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)