သင္ခန္းစာ (၃၀) ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္။ (1)

(ပဋိညာဥ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပဋိညာဥ္ငယ္မ်ား)

နိဒါန္း

ပဋိညာဥ္ဆိုရာ၌ ဘုရားသခင္သည္ လူႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာသေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ တြင္ ပဋိညာဥ္(၈)ခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္၏။ ယာယီသေဘာျဖစ္၏။ အျခား ပဋိညာဥ္မ်ားသည္ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ျခင္းမရွိပါ။ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိညာဥ္မ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းႏွင့္သာသက္ဆိုင္ပါသည္။ (ဥပမာ- အာဒံ) အခ်ိဳ႕မွာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ပါသည္။ (ဥပမာ-ဣသေရလလူမ်ိဳး) ပဋိညာဥ္(၄)ပါးမွာ ပဋိညာဥ္ႀကီးျဖစ္၍ က်န္(၄)ပါးမွာပဋိညာဥ္ငယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ယာယီျဖစ္လ်က္ အျခားပဋိညာဥ္မ်ားသည္ ထာ၀ရမေျပာင္းမလဲ မပ်က္မစီးႏိုင္ေသာပဋိညာဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဤပဋိညာဥ္မ်ားသည္ ေခတ္ကာလအဆက္ဆက္အတြက္ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူသားတို႔၏သမိုင္းျဖစ္ေသာ ပဌမလူသားအာဒံကိုဖန္ဆင္းျခင္းမွ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္ကို ဖန္ဆင္းသည္ အထိ အက်ံဳး၀င္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကိုခ်စ္ေသာခရစ္ယာန္မ်ား၊ ဆက္ကပ္ထားေသာ က်မ္းစာေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ ဤပဋိညာဥ္မ်ားကိုအကၽြမ္းတ၀င္နားလည္ႏိုင္ရန္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ႀကီးႏွင့္ ထာ၀ရကာလႀကီးအတြက္ ဘုရား၏ ႀကံစည္ေတာ္မူခ်က္တို႔ကို တိုေတာင္းေသာအခ်ိန္အတြင္း ျမင္သြားႏိုင္ေစရန္ ႀကံစည္ရည္ရြယ္လ်က္ ဤ သင္ခန္းစာ ကို ျပင္ဆင္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာ အေရးႀကီးပံု။

ဘုရားသခင္သည္ လူသားႏွင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာပဋိညာဥ္ေတာ္မ်ားကို သင္သည္သိရွိထားရမည္။ မသိပါက သမၼာက်မ္းစာကို ဘယ္ေသာအခါမွ် တိက်မွန္ကန္စြာသိရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤသင္ခန္းစာသည္အေရးႀကီး လွပါသည္။ ဤပဋိညာဥ္မ်ားကို ေခတ္ကာလႀကီးမ်ားအလိုက္ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ပဋိညာဥ္ တရားေဟာင္းႏွင့္ ပဋိညာဥ္ တရားသစ္ဟူ၍ႏွစ္ပိုင္းရွိပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္း အလံုးစံုတို႔သည္ ေပၚ လြင္လာၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္အရာမ်ားသည္ ကုန္လြန္သြား၍ မည္သည့္အရာမ်ားသည္ ထာ၀ရျဖစ္ေၾကာင္းကို လည္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္မ်ားကို သိရွိခြင့္ရရွိေသာအခါ သာ၍ ႀကီးေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူပါေစေသာ။

မွတ္ခ်က္။          ဤပဋိညာဥ္မ်ားေလ့လာရာတြင္က်မ္းခ်က္အေျမာက္အမ်ားပါ၀င္ေနျခင္း၊ အေသးစိတ္ ေသခ်ာေလ့ လာရန္လိုအပ္ေနျခင္း စသည္မ်ားေၾကာင့္ သင္ခန္းစာ(၂)ပိုင္းအျဖစ္ ခြဲေ၀ထားပါသည္။

“တရားစီရင္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ကို ခ်န္ထားမည္ျဖစ္၍ ေနာက္ဆံုးေလ့လာမည့္အခ်က္(၂)ခ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယ အႀကိမ္ႂကြလာျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ပဋိညာဥ္ႏွင့္ေခတ္ကာလတို႔၏ဆက္ႏြယ္ပံု

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္။          ဘုရားသခင္သည္ လူသားအားမိမိေက်းဇူးေတာ္ကိုအေျခခံလ်က္၊ မိမိကိုယ္ကို တိုင္တည္ လ်က္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးမႈ၊ အခ်ည္အေႏွာင္မရွိ တဖက္သတ္ေၾကျငာထားေသာ “ငါထာ၀ရဘုရား” သည္ ျပည့္စံုေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ ပါသည္။

သေဘာသဘာ၀။              ပဋိညာဥ္(၄)ခုမွာ ယာယီသေဘာကိုေဆာင္လ်က္ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ဧဒင္ပဋိညာဥ္၊ အာဒံပဋိညာဥ္၊ ေနာဧပဋိညာဥ္ ေမာေရွပဋိညာဥ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ကိုပဋိညာဥ္ငယ္မ်ားဟုေခၚပါသည္။ က်န္ပဋိညာဥ္တရား(၄)ခုသည္ အေျခအေန ေပၚတြင္ မူတည္ျခင္းမရွိ၊ ထာ၀ရျဖစ္ပါသည္။

(အာျဗဟံပဋိညာဥ္၊ ပါလတိနပဋိညာဥ္၊ ဒါ၀ိဒ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္တရားေတာ္သစ္)။

ပဋိညာဥ္လကၡဏာမ်ား။       (၁)        ဘုရားသခင္ႏွင့္လူသားတစ္ဦးအၾကား၊ (အာဒံႏွင့္ဧဒင္ဥယ်ာဥ္တြင္၊ က၊ ၂း၁၆)

(၂)        ဘုရားသခင္ႏွင့္လူသားမ်ိဳးႏြယ္။ (ေနာဧပဋိညာဥ္၊ က၊ ၉း၉)

(၃)        ဘုရားသခင္ႏွင့္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး။ (ဣသေရလလူမ်ိဳး၊ ေမာေရွပဋိညာဥ္တြင္၊ ထြက္၊ ၁၉း၃)

(၄)        ဘုရားသခင္ႏွင့္လူသားမိသားစုတစ္စု။ (ဒါ၀ိဒ္မိသားစု၊ ဒါ၀ိဒ္ပဋိညာဥ္၊ ၂ ရာ၊ ၇း၁၆)

(၅)        ဘုရားသခင္ႏွင့္ သခင္ေယ႐ႈ၏သြန္းေတာ္မူေသာ အေသြးေတာ္ကို မိမိ၏ ကယ္ တင္ျခင္း အတြက္ ယံုၾကည္ေသာလူသားအားလံုး။

(ေဟၿဗဲ၊ ၈း၈။ ၁ ေကာ၊ ၁၁း၂၅။ ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၀-၂၃)

ပဋိညာဥ္(၈)ပါး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္

 

သမိုင္းဦးမွေရလႊမ္းမိုးျခင္းအထိ။

ဧဒင္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ အာဒံပဋိညာဥ္ကိုေလ့လာျခင္း။

၁။         ဧဒင္ပဋိညာဥ္။

က။        အျပစ္မဲ့ေသာကာလတြင္ ဘုရားသခင္သည္လူသားႏွင့္ျပဳခဲ့ေသာပဋိညာဥ္ျဖစ္ပါသည္။

ခ။         လူသားတို႔ေလာကတြင္အသက္ရွင္ျခင္းသည္ အျပစ္ကင္းမဲ့ေနမႈအေပၚတြင္သာ အေျခတည္ ေနပါ သည္။

ဂ။         က၊ ၁း၂၆ မွ ၃း၆ အထိ။ ေသာ့ခ်က္။ က၊ ၁း၂၈ ႏွင့္ က၊ ၂း၁၅-၁၇။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္မွႏွင္ထုတ္ေသာ၊ က၊ ၃း၂၄တြင္ အထြဋ္အထိပ္သို႔ေရာက္သည္။

ဃ။        အဓိကအခ်က္မ်ား။

၁။         လူသည္တိုးပြားမ်ားျပား၍ ေျမႀကီးကိုျပည့္ေစရမည္။ (က ၁း ၂၈) (႐ုပ္၀တၱဳမ်ားကို တိုး

တက္ ေစရန္ လူ၏အတတ္ပညာကို လြတ္လပ္စြာ အသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ ဘုရား၏ခြင့္ျပဳခ်က္)

၂။         လူသည္ ေျမႀကီးကို မိမိအတြက္ အုပ္စိုးရမည္။ (က ၁း ၂၈)

၃။         ဖန္ဆင္းထားေသာ တိရိစာၦန္မ်ားအေပၚ အုပ္စိုးရမည္။ (က ၁း၂၈)

၄။         ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကို ေစာင့္ေရွာက္၍ စားေသာက္ရမည္။ (က ၂း၁၅-၁၆)။

၅။         စမ္းသပ္ျခင္းတစ္ရပ္ေပးထားသည္။ သစ္သီးတစ္မ်ိဳးကို မစားရဘဲေနရမည္။ (ေကာင္းမ ေကာင္းကို သိကၽြမ္းရာအပင္။ ထိုအပင္၏အသီးကိုကား မစားရ၊ က၊ ၂း၁၇)

၆။         က ၃း၁၁-၁၇ ကိုသတိျပဳပါ။ လူသည္လံုး၀က်႐ႈံးခဲ့သည္။ ၃း၆။ (ဧ၀သည္ လွည့္ျဖားျခင္း ကိုခံ၏။ ၁တိ၊ ၂း၁၄)

၇။  အျပစ္သည္ မည္သည့္အမႈကိုျပဳပါသနည္း။ က ၃း၆-၉။ အျပစ္သည္ ေလာကထဲသို႔ ၀င္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရာ ၅း၁၂။

၈။         ဤေခတ္ကာလသည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀ကိုဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ေမာင္းထုတ္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ ခဲ့ပါသည္။ (က ၃း၂၄။ ၁၄-၂၄) ကိုသတိျပဳပါ။

၉။         ခရစ္ေတာ္ကိုဒုတိယလူအျဖစ္႐ႈျမင္ထားပါသည္။ ပထမ အာဒံလက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေသာအ ရာမ်ားကိုျပန္လည္ရယူေသာ ေနာက္ဆံုးေသာ အာဒံျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ၁ ေကာ၊ ၁၅း၄၄-၄၉။ ၁၅း၂၀-၂၂။ ေကာ၊ ၂း၁၀ႏွင့္ေရာ၊ ၅း၁၇-၁၉။

(က)      အာဒံသည္ နားမေထာင္ေသာသူျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္နားေထာင္ေသာသူျဖစ္သည္။ ၁ေကာ၊၁၅း၂၂။ ေယာ၊ ၄း၃၄။ ေယာ၊ ၁၇း၃။ ဖိ၊ ၂း၈-၉။

(ခ)        အာဒံသည္ စာတန္၏တန္ခိုးေအာက္အညံ့ခံသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ စာတန္ကိုေအာင္ပြဲ ခံသည္။ မ၊ ၄း၁၀-၁၁။

(ဂ)        အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏သမၼာတရားႏွင့္ေကာင္းျမတ္ျခင္းကိုျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္ သည္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ေယာ၊ ၁း၁၇။

(ဃ)      အာဒံသည္ဘုရားသခင္ရွိေနျခင္းကို လက္လြတ္လိုက္ရသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ျပန္လည္ ရယူသည္။ ဧ၊ ၂း၁၃။

(င)        အာဒံသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႔မႈလက္လြတ္လိုက္ရသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ျပန္လည္ရယူသည္။  ၁ေယာ၊ ၁း၃-၇။

(စ)        အာဒံသည္ မိမိအဆင့္အတန္းႏွင့္အုပ္စိုးမႈတန္ခိုးကိုလက္လြတ္လိုက္ရသည္။ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပန္လည္ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ေရာ၊ ၈း၁၆-၁၇။ ဗ်ာ ၅း၁၀၊ ၂တိ၊ ၂း၁၂။

(ဆ)      ဆူးပင္၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ေခၽြး၊ ဖံု၊ က်ိန္ျခင္းတို႔သည္ အာဒံ၏က်ဆံုးျခင္းႏွင့္ အတူ ေရာက္ရွိ လာေသာ အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(ဇ)        လူသားတို႔၏ဆံုး႐ႈံးျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ စီမံစီစဥ္ေပးေသာအရာ၊ က၊ ၃း၂၁။

 

၂။         အာဒံပဋိညာဥ္။

က။        အသိတရားအုပ္စိုးေသာကာလတြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူႏွင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္ျဖစ္ပါသည္။ (ဧဒင္ ဥယ်ာဥ္မွ ႏွင္ထုတ္ခ်ိန္ႏွင့္ ေရလြမ္းမိုးျခင္းအၾကား)

ခ။         က်ဆံုးၿပီးျဖစ္ေသာလူသားႏွင့္ ကတိျပဳထားေသာ ကယ္တင္ရွင္တို႔တြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ အုပ္စိုးေသာႏိုင္ငံေတာ္ကာလအထိ ဆက္လက္တည္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ေရာ၊ ၈း၂၁။

ဂ။         က်မ္းခ်က္။ က၊ ၃း၁၄-၁၉။

ဃ။        အဓိကအခ်က္မ်ား။ (လူသည္ စာရိတၱကိုထိန္းသိမ္းရန္ တာ၀န္ကိုေပးထားသည္။)

(၁)        ေႁမြအားက်ိန္ထားသည္။ က၊၃း၁၄။ ၂ ေကာ၊ ၁၁း၃။ ဗ်ာ၊ ၁၂း၉ တို႔ႏွင့္ယွဥ္ဖတ္ပါ။ (ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေႁမြဆိုးတို႔၏ဆက္ဆံပံု။ (ေတာ၊ ၂၁း၅-၉။ ေယာ၊ ၃း၁၄-၁၅)

(၂)        ကယ္တင္ရွင္ေပးမည္ဟု ပထမဆံုးကတိေပးျခင္း။ (က ၃း၁၅)။ (မ်ိဳးေစ့အစျပဳျခင္း)

မွတ္ခ်က္။            ေခတ္ကာလ အဆက္ဆက္ တိုက္ခိုက္ရေသာတိုက္ပြဲအစ။

(၃)        မိန္းမအေျခအေနေျပာင္းလဲသြားျခင္း။ (က ၃း၁၆)။

က။        ပြားမ်ားျခင္းအတြက္တာ၀န္

ခ။         ကေလးေမြးရာ၌ နာက်င္ျခင္း

ဂ။         ေယာက်္ား၏ဦးေဆာင္မႈခံရျခင္း၊

မွတ္ခ်က္။            အျပစ္ေၾကာင့္ပံုစံသစ္။ (ဧ၊ ၅း၂၂-၂၅။ ၁တိ၊ ၂း၁၁-၁၄)။

(၄)        သက္ေတာင့္သက္သာျပဳရေသာဧဒင္ဥယ်ာဥ္ရွိအလုပ္သည္ (က၊၂း၁၅) ပင္ပန္းစြာလုပ္ရ ေသာ အလုပ္ျဖစ္လာသည္။ (၃း၁၈-၁၉) ေျမႀကီးကိုက်ိန္ထားေသာေၾကာင့္ (က၊၃း၁၇)

(၅)        အလႊဲမေရွာင္ႏုိင္ေသာ၀မ္းနည္းျခင္း (က၊၃း၁၇)

(၆)        တိုေတာင္းေသာအသက္တာ၊ အမွန္ေသရမည္။ (ယာ၊ ၁း၁၅။ ေရာ၊ ၆း၂၃)။

(၇)        ခရစ္ေတာ္အား “မိန္းမ၏အမ်ိဳး” ဟုမွတ္ယူသည္။ ဂလ၊ ၄း၄-၅။ ဗ်ာ၊ ၁၂း၁-၅)။

သက္တ့ံ၌ဘုရားသခင္

(ေနာဧပဋိညာဥ္)

၁။         မည္သည့္က်မ္းခ်က္။          က၊ ၉း၁-၁၇၊ ၂၉။

၂။         မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေပးသနည္း။ ေရလႊမ္းမိုးၿပီးေနာက္။ လူသည္အသိတရားအုပ္စိုးေသာကာလ သို႔မဟုတ္ စာရိတၱအတြက္တာ၀န္ယူရေသာကာလ၌ ဆံုး႐ႈံးၿပီးေနာက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဆံုး႐ံႈးျခင္းသည္ လူသားအစိုးရ ကာလသို႔ ပို႔ေဆာင္သြားပါသည္။

၃။         အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္။         အာဒံပဋိညာဥ္အရေပးထားေသာအသက္တာ အသက္ရွင္မႈႏွင့္အျပစ္ က်ဴးလြန္မႈ မေပၚေပါက္ေစရန္ လူသားအုပ္စိုးေသာ အစိုးရကာလ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ သည္။

၄။         မည္သူႏွင့္ပဋိညာဥ္ျပဳသနည္း။          လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ဘုရားသခင္ျပဳထားေသာပဋိညာဥ္သစ္ ျဖစ္ပါသည္။ (က၊ ၉း၉)

၅။         အဓိကပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ား။

က။        ေသဒဏ္အမိန္႔ရွိလာပါသည္။ လူသားအစိုးရ၏အႀကီးဆံုးေသာတာ၀န္မွာလူတို႔၏အသက္တာ သန္႔ ရွင္းေနေအာင္ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ လူသည္ထိုတာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ဥပေဒျဖင့္စနစ္ တ က်အုပ္စိုးရန္ ျဖစ္လ်က္ေသျခင္းအတြက္အသက္ေသေစေသာအမိန္႔ကိုပါခ်မွတ္ပါသည္။က၊၉း၅-၆။

မွတ္ခ်က္။

(၁)        ယခင္ကလူသည္အျခားလူသား၏အသက္ကိုေသေစျခင္းငွာအခြင့္မေပးခဲ့ပါ။ က၊ ၄း၁၀- ၁၅၊၂၃။

(၂)        ဤအခ်ိန္တြင္ဘုရားသခင္သည္မိမိအာဏာအခ်ိဳ႕ကိုလူလက္သို႔လြဲအပ္ေပးထားပါသည္။

(၃)        လူသည္ယခုသတိျပဳရန္အခ်က္ (၂)ခ်က္ရွိပါသည္။ အသိတရားႏွင့္အုပ္စိုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၄)        လူသည္ လူသားခ်င္း၏စကားကို နားေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ခ။         ေျမႀကီးအား ေနာက္ထပ္က်ိန္ျခင္းမရွိပါ။ က၊ ၈း၂၁။

ဂ။         ကမၻာေျမႀကီးသည္ ေနာက္ထပ္ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ က၊ ၉း၁၀-၁၆။

ဃ။        ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ား အတည္ျဖစ္ပါသည္။ (က၊ ၈း၂၂- ၉း၂)။

င။         တိရိစာၦန္တို႔၏အသားကို စားရသည္။ သို႔ေသာ္အေသြးကိုမစားရ။ က၊ ၉း၃-၄။

စ။         ေရွ႕လာမည့္အရာ အျမာက္အမ်ားကို ႀကိဳတင္ ေဟာေျပာထားပါသည္။

၁။         ဟာမ၏သားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ၊ ခါနန္ႏွင့္သားစဥ္ေျမးဆက္တို႔သည္ အစ္ကိုတို႔၏ ကၽြန္ျဖစ္ရ မည္။ က၊ ၉း၂၅-၂၆။

၂။         ေရွမ၏သားစဥ္ေျမးဆက္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ဆံမႈတြင္ အထူးျပဳထားျခင္းခံရမည္။ က၊ ၉း၂၆-၂၇။ ဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပေတာ္မူခ်က္အေပါင္းသည္ ေရွမ၏အမ်ိဳးမွ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ ေပၚလာရမည္။

၃။         ယာဖတ္၏သားစဥ္ေျမးဆက္သည္ပြားမ်ား၍လူမ်ိဳးအမ်ားျဖစ္မည္။ က၊ ၉း၂၇။ အုပ္စိုးျခင္း၊ သိပၸံအတတ္၊ ၀ိဇၨာအတတ္အားလံုးကိုပင္ယာဖက္အမ်ိဳးမွေပၚလာပါသည္။ ဤသုိ႔ပင္ လူ သမိုင္းသည္ - ဤေဟာေျပာခ်က္မ်ား၏ျပည့္စံုမႈကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

၆။         လကၡဏာမ်ား။

က။        အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားသည္ ယာယီသေဘာေဆာင္လ်က္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေျမႀကီးေပၚသို႔ႂကြ ဆင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခါ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။  ၁၉း၁၁-၁၆။ လူသားအစိုးရျခင္းသည္ ထိုကာလတိုင္ေအာင္ရွိေနမည္ျဖစ္ သည္။

ခ။         ကတိေတာ္မ်ားသည္ အေျခအေနေပၚ မူတည္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ယေန႔တြင္ပင္ ထိေရာက္လ်က္ ရွိပါသည္။

၇။         အာမခံခ်က္။        သက္တံ့။ က၊ ၉း၁၂-၁၇။

၈။         လူ၏ဆံုး႐ႈံးျခင္း။    ေျဖာင့္မတ္စြာမအုပ္စိုးျခင္း။

ဗာဗုလုန္ - က၊ ၁၁း၉။ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚလာလ်က္။ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားေပၚေပါက္ လာပါ သည္။

၉။         ခရစ္ေတာ္ကို မည္သို႔ ျမင္သနည္း။ ေရွမ၏အႀကီးဆံုးေသာသား။

ေကာ၊ ၂း၉။ မွတ္ခ်က္။ ေကာ၊ ၂း၃၊ ေယာ၊ ၁း၁၇။  ခရစ္ေတာ္သည္ေရွမ၏ သားေျမးမ်ား မွ ဆင္းသက္ပါသည္။ က၊ ၉း၂၆-၂၇။

 

အာျဗဟံႏွင့္ကတိေတာ္ေျမ။

(အာျဗဟံပဋိညာဥ္)

၁။         မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေပးပါသနည္း။

ဗာဗုလုန္ေမွ်ာ္စင္တြင္လူတို႔ဆံုး႐ႈံးၿပီးေသာအခါ။ လူသားအစိုးရအဆံုးသတ္ေသာအခါကတိေတာ္ကာလ ထဲသို႔ ၀င္လာပါသည္။

၂။         ဘယ္မွာေတြ႔ႏိုင္သလဲ။ က၊ ၁၂း၁-၃၊ ၆-၇။ ၁၃း၁၄-၁၇။ ၁၅း၁-၂၁။ ၁၇း၁-၁၄။ ၂၂း၁၅-၁၈။

၃။         ရည္ရြယ္ခ်က္။      ဣသေရလလူမ်ိဳးကို ထူေထာင္လ်က္ အာဒံအားကတိျပဳထားေသာ ကယ္တင္ျခင္းကို ျဖည့္ စြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္။ လူသားအားလံုးတို႔အတြက္ ကယ္တင္ရွင္ကို၎၊ ဣသေရလအမိ်ဳးအတြက္ ဘုးရားသခင္ျပင္ဆင္ထားေတာ္မူေသာ အႀကံအစည္ကို အာျဗဟံ အားျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္၎ ျဖစ္ပါသည္။

၄။         မည္သူႏွင့္ျပဳပါသနည္း။ မူလအားျဖင့္အာျဗဟံႏွင့္ပဋိညာဥ္ျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္္ ပဋိညာဥ္၏ အက်ယ္ အ၀န္းမွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတာ္၊ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားႏွင့္အသင္းေတာ္တို႔ပါ၀င္ပါ သည္။ ဣဇက္၌၎၊ ယာကုပ္၌၎အတည္ျပဳထားပါသည္။ က၊ ၁၇း ၁၉။ ၂၈း၁၂-၁၃။

၅။         အဓိကထိေရာက္မႈ။

ေျမႀကီးနယ္ေျမ။    က၊ ၁၃း၁၅-၁၇။ ၁၅း၇။ ၂၁း၁၈။

နယ္ေျမအပိုင္းအျခားေပးထားပါသည္။ ထာ၀ရကာလအတြက္ျဖစ္သည္။ ပါလတိန ပဋိညာဥ္ တြင္ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားပါသည္။

မ်ိဳးဆက္။            က၊ ၁၃း၁၅။ ၁၅း၅။ သဘာ၀သားေျမးမ်ားအတြက္။

ခရစ္ေတာ္၊ ၀ိညာဥ္ေရးရာမ်ိဳးဆက္၊ ဂလ ၃း၁၆။

ယံုၾကည္သူမ်ား၊ ေရာ၊ ၄း၁၃-၁၆။ ဂလ ၃း၆-၉ ဒါ၀ိဒ့္္ပဋိညာဥ္ျပည့္စံုျခင္း။

ေကာင္းႀကီး နည္းမ်ားစြာျဖင့္ျပည့္စံုၿပီး။ ပဋိညာဥ္သစ္ထြင္ပိုမိုပီျပင္မည္။

၆။         လကၡဏာမ်ား။      ထာ၀ရျဖစ္လ်က္အေျခအေနေပၚတြင္တည္မွီျခင္းလံုး၀မရွိ။ က၊ ၁၂း၂။ ၁၇း၇-၈။

သက္ေသ။ (၁)     ပဋိညာဥ္မ်ားအားလံုးမွာထာ၀ရႏွင့္အေျခအေနေပၚမူမတည္ေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(၂)     အေရဖ်ားလွီးျခင္းအေပၚကန္႔သတ္ထားမႈမရွိပါ။ က၊ ၁၇း၉-၁၀ ႏွင့္ ေရာ၊ ၄း၉-၁၂ တို႔ကိုတြဲ ၾကည့္ပါ။

(၃)     အေရဖ်ားလွီးမဂၤလာမခံယူမွီကတိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။

(၄)     ထိုကတ္သည္ မေဖာက္ျပန္ႏိုင္ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္းကအာမခံသည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၆း၁၃-၁၈။

(၅)     ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းတို႔မွ ဣသေရလအမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ေဖာ္ျပထားေသာ အရာမ်ားကိုအနက္ဖြင့္ရာ၌အေျခအေနေပၚမူတည္ျခင္းမရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

(၆)     ကတိထားေတာ္မူခ်က္တြင္ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္သျဖင့္ က်န္ေသာအရာမ်ားသည္လည္း ျပည့္စံုမည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ယုတၱိရွိလွပါသည္။

၇။         ဤအျမင္ကိုဆန္႔က်င္သူမ်ားက

(၁) ရာဇ၀င္သမိုင္းအရျပည့္စံုၿပီးျဖစ္သည္။ (မမွန္ပါ)

(၂) အေျခအေနကိုေဖာ္ျပျခင္းမျပဳေသာ္လည္း ထည့္တြက္ရန္လိုသည္။ (လွ်ိဳ႕၀ွက္ႀကံစည္မႈျဖစ္သည္)

(၃) ကတိေတာ္ျပည့္စံုျခင္းအတြက္ အရည္ဖ်ားလွီးမဂၤလာခံယူရန္ လိုအပ္သည္။ (မမွန္ပါ)

(၄) ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံယူႏိုင္ရန္ နာခံမႈသည္အၿမဲပင္ အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိလွသည္။ (မမွန္ပါ)

(၅) ခရစ္ေတာ္၌ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္သည္။ စံုလင္ေအာင္ျပည့္စံုျခင္းမရွိပါ။ (ေျမႀကီးနယ္ေျမမ်ားမပါပါ)။

၈။         ပဋိညာဥ္ပါအခ်က္မ်ား။

က။           ႀကီးမားေသာႏိုင္ငံႀကီးထူေထာင္ရန္ႏွင့္ထိုႏိုင္ငံ၏ခိုင္ၿမဲလံုၿခံဳမႈကိုအာမခံထားပါသည္။ က၊ ၁၂း၂။

(၁)     ေျမႀကီးနယ္ေျမကို ကတိေပးထားေသာဣသေရလျပည္တြင္အေျခခံအားျဖင့္ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ က၊ ၁၇း၈။

(၂)     ဣသေရလ၏ထာ၀ရတည္ရွိေနမႈကို အာမခံထားပါသည္။

(၃)     ထိုေျမ၌ထိုအမည္သည္ အစဥ္ရွိေနရမည္။ (လက္ရွိအေျခအေနကိုသတိျပဳပါ)

(၄)     အာျဗဟံသည္ လူမ်ိဳးအမ်ားတို႔၏ အဘျဖစ္မည္။ က၊ ၁၇း၄။ ဣရွေမလႏွင့္ ဧေသာတို႔တြင္ အေျခခံအားျဖင့္ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္သည္။

ခ။            ဘုရားသခင္သည္ အာျဗဟံအား ကတိမ်ားေပးထားပါသည္။ က၊ ၁၂း၂-၃။

(၁)     လူမ်ိဳးအမ်ားအျပားတို႔၏အဘျဖစ္ေစသည္။ က၊ ၁၇း၁၆။

(၂)     ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံရမည္။ “ငါသည္သင့္ကိုေကာင္းႀကီးေပးမည္။”

(က)      ဣသေရလမွတဆင့္

(ခ)        အာျဗဟံ၏နမူနာမွတဆင့္ ေရာ၊ ၄း၁၉-၂၅။

(ဂ)        ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဂလ၊ ၃း၁၆။

ဂ။            တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔အားကတိအခ်ိဳ႕ကိုေပးထားသည္။ က၊၁၂း၃။

(၁)     သင့္ကိုေကာင္းႀကီးေပးသူကို ငါေကာင္းႀကီးေပးမည္။

(၂)     သင့္ကိုက်ိန္ဆဲေသာသူကို ငါက်ိန္ဆဲမည္။ ဤအခ်က္သည္ လူ႔သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးက သက္ေသခံေသာအရာျဖစ္လ်က္ မ်ားစြာေသာလာေလဦးမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။         ေယာလ၊ ၃း၁-၈။ ဇာ၊ ၁၄း၁-၃။ မ၊ ၂၅း၃၃-၄၆။

(၃)     သင့္အားျဖင့္လည္း လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုခံရၾကလိမ့္မည္။

ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၌ျပည့္စံုေသာဧ၀ံေဂလိသတင္း၀မ္းေျမာက္ဘြယ္သတင္းျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔အတူ ဤပဋိညာဥ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာပတ္သက္ေန ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။၏

မွတ္ခ်က္။      ေရာ၊ ၄း၃။ ဂလ၊ ၃း၆-၉၊ ၁၄၊၁၆၊ ၂၉။ ၄း၂၂-၃၁။

၉။         အနာဂတ္ကာလအတြက္ ႀကိဳတင္တြက္ဆျခင္း။

အကယ္၍ဤပဋိညာဥ္သည္ ထာ၀ရျဖစ္လ်က္ေျပာသည့္အတိုင္း တိုက္႐ုိက္အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ မည္ဆိုပါက-

(က)      ဣသေရလသည္ ရပ္တည္ရမည္။ ေျပာင္းလဲရမည္။ ျပန္လည္တည္ေထာင္ရမည္။ အေၾကာင္းမွာ အနာဂတ္တြင္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ျခင္းကို အာမခံထားပါသည္။

(ခ)        ပါလတိနနယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ ပိုင္ရွင္၏အမည္မွာ ဣသေရလျဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ပါလတိန ပဋိညာဥ္တြင္ ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(ဂ)        ဤကတိေတာ္မ်ားသည္ အသင္းေတာ္၌၎အသင္းေတာ္အားျဖင့္၎ျပည့္စံုျခင္းမရွိပါ။

(၁)        ဣသေရလလူစစ္ႏွင့္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကို ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ကြဲျပားစြာ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ တ၊ ၃း၁၂။ ၄း၈။ ၂၁း၂၈။ ေရာ၊ ၁၀း၁။

(၂)        အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ဣသေရလႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

(၃)        ယုဒလူ JEW ဟူေသာစကားလံုးသည္ အသင္းေတာ္ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ ၍ ထင္ရွားစြာ အသံုးျပဳထားပါသည္။

(၄)        အေသြးအသား “မ်ိဳးဆက္” သည္ ထိုေျမကို ဆက္လက္ပိုင္ဆိုင္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

(၅)        အေသြးအသားဣသေရလႏွင့္အသင္းေတာ္သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ကြဲျပားျခားနား လ်က္ ရွိပါသည္။ ေရာ၊ ၁၁း၁-၂၅။ ၁ ေကာ၊ ၁၀း၃၂။ ထို႕ေၾကာင့္အသင္းေတာ္သည္ ပဋိညာဥ္ပါ ဣေသရလ၏ေနရာကို ၀င္ေရာက္ရယူျခင္း မရွိပါ။

(၆)        အသင္းေတာ္သည္ မ်ိဳးေစ့ျဖစ္ေသာ“ခရစ္ေတာ္၌”ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ ခံစားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဂလ၊ ၃း၁၆၊ ၆း၉။

အာျဗဟံ၏နမူနာျပယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္အားခ်ီးမြမ္းပါ။ ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူတို႔၌ ထားရွိေသာကတိေတာ္မ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္အားခ်ီးမႊမ္းပါ။ ေရာ၊ ၃း၂၂။ ၄း၁၁။

သိနေတာင္မွမိုးခ်ိန္းသံ။

(ေမာေရွပဋိညာဥ္)

၁။         အဘယ္မွာေတြ႕ရပါသနည္း။ ထြက္၊ ၁၉း၅-၃၁း၁၈။ ထြက္၊ ၁၉း၁၆ႏွင့္ ၂၀း၁၈ ကိုသတိျပဳပါ။

၂။         မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးပါသနည္း။

က။        ကတိေတာ္ကာလသည္ မေအာင္ျမင္ပဲ ႐ႈံးဆံုးေသာအခါ။ (အဲဂုတၱဳျပည္၌ဣသေရလအမ်ိဳး)

ခ။         ပင္လယ္နီကိုျဖတ္၍ အဲဂုတၱဳျပည္မွကယ္လြတ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္

ဂ။         ပညတ္ေတာ္ေခတ္ကာလအစျပဳမည့္အခ်ိန္။

၃။         မည္သူႏွင့္နည္း။    ဣသေရလလူမ်ိဳး၊ ထြက္၊ ၁၉း၆။

၄။         ပဋိညာဥ္၏သေဘာ။

က။        အေျခအေနေပၚမူတည္သည္။ ထြက္၊ ၁၉း၅။ ငါ့ပညတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္လွ်င္ -

ခ။         အာျဗဟံပဋိညာဥ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ။ က၊ ၁၂း၂-၃။

ဘုရားသခင္က “ငါသည္”ဟုေျပာထားပါသည္။

ဂ။         ဤပဋိညာဥ္တြင္ ေပးမည့္ကတိထက္ လိုအပ္ခ်က္သည္ အရင္လာပါသည္။ အာျဗဟံပဋိညာဥ္တြင္ ကတိသည္ လိုအပ္ခ်က္ ထက္ေစာ၍ လာပါသည္။

၅။         လကၡဏာ။

ဥပုသ္ေန႔။            ထြက္ ၃၁း၁၂-၁၇။ ဘုရားသခင္သည္ ဥပုသ္ေန႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွာ အၿမဲပင္သတိ ေပးထားသည္။ သူတို႔၏ ၀န္ထုပ္မ်ားကိုယူထားၿပီးျဖစ္၍ ဥပုသ္ေန႔ကိုေစာင့္ရန္ သူတို႔၏တာ ၀န္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။         အက်ယ္အ၀န္း။    က႑ႀကီး(၃)ခုပါ၀င္ပါသည္။

က။        ပညတ္ေတာ္။ ထြက္ ၂၀း၁-၂၆။ ဘုရားသခင္ ၏ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဆႏၵကို ေဖာ္ ျပ ထားပါသည္။

ခ။         စီရင္ျခင္း။ ထြက္ ၂၁း၁-၂၄း၁၁။ ဣသေရလလူတို႔၏လူမႈေရးဘ၀ကို အုပ္စိုး ပါ သည္။

ဂ။         ၀ိနည္းမ်ား။ ထြက္ ၂၄း၁၂-၃၁း၁၈။ ဣသေရလလူတို႔၏ဘာသာေရးဘ၀ကို အုပ္ စိုးပါသည္။

ဃ။        ဤက႑ႀကီး (၃)ရပ္သည္ ပညတ္တရားဟုေခၚဆိုေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ မ၊ ၅း၁၇-၁၈။

၇။         အဓိကအေျခအေန - နာခံျခင္း (ထြက္၊ ၁၉း၅)။

၈။         ဣသေရလ၏ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ဘုရား၏စီရင္ခ်က္။

က။        ၄ ရာ၊ ၁၇း၇

ခ။         တရား၊ ၂၈း၆၃ (၆ ရာ၊ ၃၆း၁၅-၁၆ ႏွင့္ တ၊ ၇း၄၁-၄၂ ကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါ)။

၉။         ထိုဆံုး႐ႈံးမႈသည္ကတိေတာ္ကိုပ်က္ျပားေစၿပီေလာ။

လံုး၀ပ်က္ျပားေစျခင္းမျပဳပါ။ ဂလ ၃း၁၇-၁၈။

၁၀။       ပဋိညာဥ္ကာလ။ ခရစ္ေတာ္အထိ။

က။        မ၊ ၅း၁၇။      ပညတ္ေတာ္ကို ျပည့္စံုေစရန္။

ခ။         ဂလ၊ ၃း၂၄။   ခရစ္ေတာ္ မလာမွီတိုင္။

ဂ။         ေရာ ၁၀း၄။     ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္စံုလင္၏။

ဃ။        ဂလ၊ ၃း၁၉။    ကတိေတာ္ကို ခံေသာအမ်ိဳးအႏြယ္ မျဖစ္မွီတိုင္၊

၁၁။            ရည္ရြယ္ခ်က္။              ျဖစ္ေစလိုျခင္းႏွင့္မျဖစ္ေစလိုျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္မ်ိဳးလံုးပါ၀င္သည္။

ျဖစ္ေစလိုေသာအရာမ်ား

က။        စာရိတၱႏွင့္ျပဳျပင္ေရးအတြက္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကိုေထာက္လ်က္ - တရား၊ ၆း၂၄၊ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ပို႔ ေဆာင္ေသာအထိန္း ဂလ၊ ၃း၂၄။

ခ။         ပူေဇာ္သကၠာအေသြးအားျဖင့္ ဖံုးကြယ္ၿပီးျဖစ္လ်က္ အာျဗဟံအားေပးထားေသာကတိေတာ္ႏွင့္ အႀကံဳး၀င္ေသာလူတို႔အတြက္ ေနထိုင္ေရးလမ္းၫႊန္အျဖစ္ ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထြက္၊ ၁၂း၁၃။ ပႆခါ သိုးသငယ္ကို သတိျပဳပါ။

ဂ။         ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ လူမ်ိဳးေတာ္၏သန္႔ရွင္းျခင္းကို ေဖာ္ျပရန္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထြက္၊ ၁၉း၅-၆။

ဃ။        ၀ိနည္းအထံုးအဖြဲ႔အားျဖင့္၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္မင္းကို ဘုရားသခင္၏ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဣသေရလ အား၎၊ ပူေဇာ္သကၠာမ်ားတင္လွဴရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားအတြက္ အကြယ္အကာ၊ အျပစ္ေျဖရာ အျဖစ္ေပးထားပါသည္။ ၀တ္၊ ၁၆း၆ ႏွင့္ ၁၇း၁၁

င။         ပူေဇာ္သကၠမ်ား၊ တဲေတာ္ႏွင့္ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္လက္၀ါးကပ္တိုင္ကိုပံု ေဆာင္ထားသည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၉း၆-၁၄။

မျဖစ္ေစလိုေသာအရာမ်ား။

က။        အျပစ္ေၾကာင့္ ထိုပညတ္မ်ားထပ္၍ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဂလ၊ ၃း၁၉။ ေရာ၊ ၇း၇၊ ေရာ၊ ၃း၂၀။

ခ။         ပါးစပ္အားလံုး ႏုတ္ပိတ္ရန္။ ေရာ၊ ၃း၁၉။

ဂ။         အျပစ္စီရင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္။ ၂ေကာ ၃း၇-၉။

ဃ။        ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရန္ ေပးျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဂလ၊ ၂း၁၆၊၂၁

၁၂။            ခရစ္ယာန္ႏွင့္ေမာေရွပဋိညာဥ္။

က။        ခရစ္ယာန္သည္ ပညတ္တရားေအာက္၌အမွန္ပင္မရွိ။

(၁)        ေရာ၊ ၆း၁၄။ “ေက်းဇူးတရားလက္၌ရွိ” သည္။

(၂)        ေရာ၊ ၃း၂၁-၂၂။ ပညတ္တရားႏွင့္မစပ္ဆိုင္။

(၃)        ေရာ၊ ၁၀း၄။ ပညတ္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ျပည့္စံုျခင္းရွိ၏။

(၄)        ဖိ၊ ၃း၉။ ပညတ္တရားအားျဖင့္ရေသာ ကိုယ္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို မကိုးစားဘဲ၊

(၅)        ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၁၁-၁၇။ အသစ္ေပးေသာ ေက်းဇူးေတာ္ပဋိညာဥ္တရား။

ခ။         ပညတ္တရားႏွင့္ေက်းဇူးတရား။

ပညတ္တရား ေက်းဇူးတရား

သိုးသည္သိုးထိန္းအတြက္အေသခံ၏။             သိုးထိန္းသည္ သိုးအတြက္အေသခံ၏။

လူသားအားလံုးေသရ၏။                                         လူအားလံုးရွင္ရ၏။

ဘုရားသခင္က “သင္သည္ မလုပ္ရ                            ဘုရားရွင္က “ငါျပဳမည္” ဟုမိန္႔သည္။

ဟုမိန္႔” သည္။

လူအားလံုးအျပစ္စီရင္ျခင္းခံရမည္                              ယံုၾကည္သူမ်ားအျပစ္စီရင္ျခင္းမခံရ။

အေျခအေနေပၚမူတည္သည္။                                   အေျခအေနေပၚမူတည္ျခင္းမရွိ။

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလိုအပ္သည္။                                    ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုတပ္ဆင္ေပးသည္။

ယာယီသေဘာျဖစ္သည္။                                         ထာ၀ရအတြက္ျဖစ္သည္။

ဂ။         ယုဒလူတို႔သည္ ပညတ္တရားေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သေဘာမေပါက္ေသာေၾကာင့္ ပညတ္ တရား ကိုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁ တိ၊ ၁း၈-၉ ႏွင့္ ေရာ၊ ၉း၃၁၊ ၁၀း၄ ကိ္ုယွဥ္၍ပူးတြဲဖက္ပါ။ ယေန႔တြင္လည္း လူအေျမာက္အျမား သည္ ဤအမွားကိုပင္ ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။              လူသားတို႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္သည္ ပဋိညာဥ္ မည္မွ်ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသနည္း။

၂။              ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ မ႐ုိေသဘြယ္ရာ တစ္ခြန္းတစ္ေလမွ်မပါေသာ္လည္းထို ပဋိညာဥ္မ်ား အနက္ အခ်ိဳ႕ကို အငယ္ဟုေခၚေ၀ၚထားပါသည္။ မည္မွ်ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ေခၚေ၀ၚထားပါသနည္း။

၃။              ပဋိညာဥ္တရားကို ေလ့လာရန္အဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသနည္း။

၄။              ပဋိညာဥ္ (၈)ပါးတို႔ကို အစဥ္လိုက္ေရးပါ။

(၁)  (၂)  (၃)  (၄)  (၅)   (၆)   (၇)   (ဂ)

၅။              ေခတ္ကာလႀကီးမ်ားအလိုက္ထို ပဋိညာဥ္တို႔ကိုျပန္စီပါ။

(၁) (၂)  (၃)  (၄) (၅)  (၆)  (၇)  (ဂ)

၆။              ပဋိညာဥ္ငယ္ (၄)ပါး၏ အမည္ကိုေရးပါ။

ပဋိညာဥ္ႀကီး (၄)ပါး၏ အမည္ကိုေရးပါ။

အငယ္   …………..

အႀကီး    …………..

၇။              ပဋိညာဥ္ႀကီးတစ္ပါးကိုတတ္ႏိုင္သမွ်အနက္ဖြင့္ပါ။

၈။              ပဋိညာဥ္ (၈)ပါး ေရးျပလ်က္တစ္ပါးစီ၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေရးပါ။

၉။              ဧဒင္ ပဋိညာဥ္ အဓိက (၉) ခ်က္အနက္ အနည္းဆံုး (၅)ခ်က္ကိုေရးပါ။

(၁)  (၂)  (၃)  (၄)  (၅)

၁၀။            အာဒံႏွင့္ခရစ္ေတာ္တို႔၏ျခားနားခ်က္(၇)ခုကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ေရးသားထားပါသည္။ အနည္းဆံုး (၄)ခ်က္ ကိုက်မ္းၫႊန္းႏွင့္တကြေျဖပါ။

(၁)        (၂)        (၃)        (၄)

၁၁။            အာဒံ ပဋိညာဥ္ ပါရွိေသာက်မ္းခ်က္ကိုျပပါ။

၁၂။            အာဒံ ပဋိညာဥ္အရ ေအာက္ပါတို႔တြင္မည္သို႔ျဖစ္ပါသနည္း။

ေျမဆိုး -

မိန္းမ -

ေျမႀကီး -

လူေယာက်္ား -

၁၃။            အာဒံ ပဋိညာဥ္တြင္ ခရစ္ေတာ္အား မည္သို႔ျဖစ္ပါသနည္း။

၁၄။            ေနာဧ ပဋိညာဥ္ကို က်မ္းစာ၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ေတြ႔ရပါသနည္း။ မည္သူ႔အား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေပး ထားသနည္း။

၁၅။            ေနာဧ ပဋိညာဥ္အရ ေအာက္ပါမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္သည္ မည္သို႔မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါသနည္း။

(၁)        ေသဒဏ္ေပးျခင္း

(၂)        ရာသီဥတုအေျခအေန

(၃)        တိရိစၦာန္အသား

(၄)        သက္တံ့။

၁၆။            ေနာဧ ပဋိညာဥ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ကို မည္သို႔ျမင္ပါသနည္း။

၁၇။            အာျဗဟံ ပဋိညာဥ္၌ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေျဖပါ။

(၁)        က်မ္းစာတြင္အဘယ္မွာေတြ႕ရပါသနည္း။

(၂)        အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား။

(၃)        အဓိက က႑ႀကီးမ်ား။

(၄)        အဓိက က႑ႀကီးမ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကို က်မ္းခ်က္ျဖင့္ေဖာ္ျပပါ။

(၅)        အနာဂတ္ကာလတြင္ ႀကိဳတင္တြက္ဆခ်က္မ်ားကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးပါ။

၁၈။            ေမာေရွ ပဋိညာဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေျဖပါ။

(၁)        က်မ္းစာတြင္မည္သည့္ေနရာ၌ေတြ႔ရပါသနည္း။

(၂)        မည္သူႏွင့္ျပဳထားပါသနည္း။

(၃)        ပဋိညာဥ္၏သေဘာ။

(၄)        ပဋိညာဥ္၏ လကၡဏာ။

(၅)        အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္။

(၆)        အာျဗဟံ၌ေပးထားေသာကတိေတာ္မ်ားသည္ ဣသေရလလူတို႔၏ဆံုး႐ႈံးမႈေၾကာင့္ပ်က္ျပယ္ျခင္း ဖ်က္သိမ္းျခင္းရွိပါသေလာ့။ မျဖစ္လွ်င္အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ က်မ္းခ်က္ျဖင့္ေျဖပါ။

(၇)        ပဋိညာဥ္၏ကာလသည္ မည္မွ်ရွည္ၾကာပါသနည္း။

၁၉။            ခရစ္ယာန္ႏွင့္ေမာေရွ ပဋိညာဥ္တို႔၏ ဆက္စပ္မႈမည္သို႔နည္း။

၂၀။            ပညတ္တရားေအာက္၌ရွိျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူးတရားေအာက္၌ရွိျခင္းတို႔၏ျခားနားခ်က္(၇)ခုကိုဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အနည္းဆံုး (၄)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

 

အမည္၊   ____________________________                       ရက္စြဲ     _____________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)