သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃၂) ေနာက္ဆံုးေသာကာလ


ေခတ္ကာလ၏ ေနာက္ဆံုးေသာအခ်ိန္ - ေနာက္ဆံုးေသာကာလႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံပံုေသ ယံုၾကည္ခ်က္။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေအာက္ပါအခ်ိန္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ သခင္ဘုရား၏ေန႔၊ အႏၲိခရစ္၊ ေဘးဒဏ္ႀကီး ကာလ၊ ဒံေယလ၏ ခုႏွစ္ေျမာက္ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ အာမေဂဒုန္စစ္ပြဲႀကီး။

နိဒါန္း။ သင္ခန္းစာ(၃၄ ) တြင္ အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်မ္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ အျပည့္ အစံု ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤ အခ်ိန္၏ေန႔ရက္ကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ ႀကိဳတင္၍ ပေရာဖက္ ျပဳထားေသာ အရာမ်ားသည္ အမွန္ျဖစ္လာသည့္ ေန႔ရက္မတုိင္မီ သူတုိ႔သည္ သိႏုိင္စြမ္း မရွိပါ။ ႀကိဳတင္၍ ပေရာဖက္ ျပဳထားေသာ အရာမ်ားသည္ အမွန္ျဖစ္လာသည့္ ေန႔ရက္မတုိင္မီလူတုိ႔သည္ သိႏုိင္စြမ္း မရွိပါ။ ထုိအရာတုိ႔ ျပည့္စံု လာမည့္ အခ်ိန္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ အစဥ္သျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားရန္ ဘုရားသခင္အလုိရွိပါသည္။

အသင္းေတာ္အား ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ သခင္ဘုရား၏ ေန႔ကုိ၎၊ အႏၲိခရစ္ကုိ၎၊ ဒံေယလ ေဖာ္ျပ ထား ေသာ ခုႏွစ္ဆယ္ေျမာက္သီတင္းကုိ၎၊ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ ကုိ ၎၊ ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲႀကီးျဖစ္ကုိ၎ ေဘးဒဏ္ႀကီး ကာလကုိ၎၊ ေနာက္ဆံုး စစ္ပြဲႀကီး ျဖစ္ေသာ အာမေဂဒုန္စစ္ပြဲကုိ၎ တစ္ဆက္တည္း ေခၚေဆာင္လာပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားလ်က္ ႂကြလာေတာ္ မမူမွီ ဤသင္ခန္းစာကုိ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ဤအျဖစ္ အပ်က္မ်ားသည္ တစ္ခုခ်င္း သင္ခန္းစာ တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဤအရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းနားလည္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ အတုိခ်ဳပ္ ထားပါ သည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

“အေ၀းဆံုးကုိ ျမင္ႏုိင္ေသာ သူသည္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ေနထုိင္ႏုိင္လိမ့္မည္” ဟု ကၽြႏုိပ္တုိ႔ ယံုၾကည္လက္ခံ ထားၿမဲျဖစ္ပါသည္။ ပေရာဖက္မ်ားေဟာၾကားေသာအနာဂတၱိက်မ္းတုိ႔ကုိ ပုိမုိနားလည္ပါက ယခုေခတ္ကာလအ ေၾကာင္း ကုိ ပုိမုိနားလည္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

“အနာဂတၱိက်မ္းစကားတုိ႔ကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ျခင္းသည္ “ ခုိင္ခန္႔ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကုိ ရရွိျခင္း၊ ကမၻာႀကီးၿပိဳလဲ ေနခ်ိန္ ရပ္တည္ရန္ ခုိင္မာေသာ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ကမၻာလူသားတုိ႔ နားမလည္ ႀကံစည္၍ မမွီႏုိင္ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ႀကိဳ တင္၍ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတၱိက်မ္းစကားတုိ႔ မွန္ကန္မႈကုိ အရာမေရာက္ေအာင္ ေျပာဆုိ ဆန္႔က်င္ေနသူရွိေနေသာ္လည္း သမၼာ က်မ္းစာတြင္ အနာဂတၱိစကားတုိ႔သည္ အမ်ားစုအျဖစ္ အဓိကအင္အားအျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္ကုိ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ႀကိဳတင္သတိရျခင္းသည္ ႀကိဳတင္လက္နက္တပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ႀကိဳတင္သိထားျခင္းအားျဖင့္ မယံုၾကည္သူတုိ႔အား “က်ေရာက္လတၱံေသာ ေဘးမွေရွာင္ကြင္းႏုိင္ရန္” သစၥာရွိစြာ၊ လိမၼာပါးနပ္စြာ သတိေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။       သခင္ဘုရား၏ ေန႔ (The day of the Lord)

က။        ခရစ္ေတာ္၏ေန႔ရက္(the Day of Christ)ႏွင့္ သခင္ဘုရား၏ေန႔တုိ႔သည္ မ်ားစြာ ကြဲျပား ျခားနား ေၾကာင္း ကုိ သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာသူ အေနျဖင့္ သတိျပဳရပါမည္။

(၁)        ခရစ္ေတာ္၏ ေန႔ရက္သည္ အသင္းေတာ္အား ခ်ီေဆာင္ျခင္း ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလႅင္ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။.  ဖိ ၁း၆-၁၀၊ ၂း၁၆။ ၁ ေကာ ၁း၇-၈။ ၃း၁၃။ ၂ ေကာ ၁း၁၄။ ၄း၈ တုိ႔ကုိဖတ္ပါ။

(၂)        သခင္ဘုရား၏ေန႔သည္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းမွ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ကုိ ထူေထာင္ ျခင္း တုိ႔အၾကား ကာလျဖစ္သည္။၂ သက္ ၂း၂။ ၂ ေပ ၃း၁၀။ ေယာလ ၁း၁၅။ ဇာခရိ ၁၄း၁-၄။ ဤက်မ္းခ်က္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္တုိ႔တြင္ ခရစ္ေတာ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကြေတာ္မူျခင္းႏွင့္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ ကာလႀကီးကုိပါ သက္ဆုိင္ေနပါသည္။ ဗ်ာ ၂၁း၁။

ခ။         (၁)        သက္သာေလာနိၾသ၀ါဒစာ ဒုတိယေစာင္ကုိ ေရးသားရာတြင္ ထုိေခတ္ယံုၾကည္သူတုိ႔အား “ခ်ီေဆာင္ျခင္း” သည္ ေရာက္လာျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ေသာ “သခင္ဘုရား၏ေန႔” သုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း စိတ္ခ်ႏုိင္ရန္ အာမခံေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂ သက္ ၂း၁-၈။

(၂)        သခင္ဘုရား၏ ေန႔ရက္မေရာက္မီ အရာ (၂) ခုသည္ ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဤအခ်က္တြင္ အငယ္ ၃ ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(က)      ေဖာက္ျပန္သင္းခြဲျခင္း၊ အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္၍ စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္သူႏွင့္ မယံုၾကည္သူတုိ႔ကုိ အသင္း ေတာ္ထဲ၌ ခြဲျခားျခင္း။

(ခ)        ဒုစ႐ုိက္လူတည္းဟူေသာ ပ်က္စီးျခင္း၏ သား၊ အႏၲိခရစ္သည္ ေပၚလာမည္။

ဂ။         ဤစကားလံုးသည္ ွဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာတြင္ အသံုးျပဳထားေသာ ေ၀ါဟာရျဖစ္ပါသည္။

(၁)        ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာတြင္ ၇၅ ႀကိမ္ထက္မနည္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

(၂)        ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပါ ပေရာဖက္ႀကီးမ်ားသည္ အသင္းေတာ္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကုိ မျမင္ခဲ့ပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ တန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ ႂကြလာေတာ္မူျခင္းကုိ ျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အႏၲိခရစ္၊ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၊ အႏွစ္တစ္ေထာင္စုိးစံျခင္းတုိကုိ ျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။

(၃)        ေယာလ ၁း၁၅ တြင္ သခင္ဘုရား၏ ေန႔ကုိ “ထာ၀ရဘုရား၏ ေန႔ရက္၊ အနႏၲတန္ခုိးႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းေဘး”ဟု ေရးထားပါသည္။

ဃ။        လူသားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံမ်ားတုိ႔၏ အေရးတုိ႔တြင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ကုိယ္တုိင္ စတင္၀င္ ေရာက္စြက္ဖက္ပါ၀င္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁)        နယ္နိမိတ္မွတ္တုိင္းမ်ားမွာ ခရစ္ေတာ္၏ ေန႔တည္းဟူေသာ ခ်ီေဆာင္ျခင္း ၁ ေကာ ၁း၈၊ ဖိ ၁း၆ ႏွင့္ဘုရားသခင္၏ ေန႔ ၂ ေပ ၃း၁၂ ျဖစ္ပါသည္။ ပလႅင္ျဖဴႀကီးတရားစီရင္ျခင္း (အျပစ္သားမ်ားအတြက္သာ)ႏွင့္ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ ေပၚလာျခင္း။

၂။       အႏၲီခရစ္။

“ဒုစ႐ုိက္လူ” “ပ်က္စီးျခင္း၏သား” သည္ အသင္းေတာ္အား ခ်ီေဆာင္ျခင္း မျပဳမီကာလတြင္ ထင္ရွား ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိေသးသည္ကုိ သတိျပဳရပါမည္။ ၂ သက္ ၂း၁-၃၊ “ဆီတားေသာသူ” သုိ႔မဟုတ္ “တားဆီးေသာ သူ” (သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္) သည္ ေလာကမွ ႐ုပ္သိမ္းၿပီးေသာအခါ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ၂ သက္ ၂း၆-၈။ ကမၻာတြင္ ယခုျမင္ရေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အႏၲိခရစ္ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္း အားလံုး သည္  မုိက္မဲမႈ သာ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ေပၚလာျခင္းကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အႏၲိခရစ္ ေပၚလာျခင္း ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရမည္ မဟုတ္ပါ။

က။     ေငြေၾကးစနစ္အရေသာ္၄င္း၊ ကိန္းဂဏန္အရ၄င္း၊ လူမႈေရးအရ၄င္း၊ ဘာသာစကားအရ၄င္း၊ နုိင္ငံေရးအရ၄င္း ကမၻာႀကီးသည္ ကမၻာ့အစုိးရေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ လ်င္ျမန္စြာ ဦးတည္လ်က္ရွိ ပါသည္။ ထုိအစုိးရကုိ အာဏာရွင္တစ္ဦးက အာဏာသိမ္းျခင္းကုိ  သမၼာက်မ္းစာတြင္ “သားရဲ” သုိ႔မဟုတ္ အႏၲိခရစ္ ဟု ေခၚထားပါသည္။

ခ။      ထုိသူ အမွန္ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား။         
ထုိသူသည္ အမွန္ပင္ ရွိေၾကာင္းကုိ သမၼာက်မ္းစာထဲ၌ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၊ ဓမၼသစ္က်မး္တုိ႔တြင္ အထပ္ထပ္ အမည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေခၚလ်က္ အတည္ျပဳထားပါသည္။

၁။  ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္       
က။           ေနာက္မွလာေသာသခင္။  ဒံေယလ ၉း၂၆။      
ခ။            ရြံ႕ရွာဘြယ္ေသာအရာ။  ဒံေယလ ၉း၂၇။         
ဂ။            ခ်ဳိငယ္။ ဒံေယလ ၇း၂၈။

ဃ။           ရဲရင့္ေသာမင္းႀကီး ဒံ ၈း၂၄။

င။            ေအာင္ျမင္ေသာ အရွင္ဘုရင္။ ဒံ ၁၁း၃၆။

စ။            အရွဳရိလူ။ ေဟရွား ၁၀း၅-၁၂။

ဆ။       ဗာဗုလုန္ရွင္ဘုရာင္။ ေဟရွာ၊ ၁၄း၄။

ဇ။        မုိက္ေသာသိုးထိန္း။ ဇာခရိ ၁၁း၁၅။

၂။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္-

(က)        ဒုစ႐ုိက္လူ  - ၂ သက္ ၂း၃။

(ခ)          ပ်က္စီးျခင္း၏ သား ၂သက္ ၂း၃။

(ဂ)          အဓမၼလူ ၂ သက္၂း၈။

(ဃ)        ဖ်က္စီးတတ္ေသာ ရြံရွာဘြယ္အရာ။ မ ၂၄း၁၅။

(င)          အႏၲိခရစ္။ ၁ ေယာ ၂း၁၈-၂၂။

(စ)          သားရဲ။ ဗ်ာ ၁၃း၈-၁၀။

ဂ။            မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပၚလာမည္နည္း။

(၁)       အဆံုးစြန္ေသာကာလ (ဣသေရလလူ႔သမုိင္း) ဒံ ၈း၂၃။

(၂)       ေရာမအင္ပါယာေဟာင္းကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ၿပီးေနာက္။ ဒံ ၇း၇-၈။ ဗ်ာ ၁၃း၁-၂။

(၃)       ဒံေယလ၏ ခုႏွစ္ဆယ္ေျမာက္သီတင္းကုိလည္း သူသည္ ေခၚေဆာင္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္ သူသည္ ဣသေရလလူ တုိ႔၏ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒံ ၉း၂၇။

(၄)       အသင္းေတာ္ခ်ီေဆာင္ၿပီးေနာက္မွ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ သက္ ၂း၁-၃။ ဆီးတားေသာ သူ အား ဖယ္ရွား ၿပီးမွသာ ေပၚလာႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ သက္ ၂း၆-၇။

ဃ။             မည္သည့္အရပ္ကလာပါသနည္း။

(၁)       ေရာမအင္ပါယာေဟာင္းကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ထားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဒံ ၇း၈။ မ၊၂၄း၂၅။ ထုိသူသည္တစ္ပါးအမ်ဳိးသားထဲမွ ျဖစ္မည္ဟု အခ်ဳိ႕က ယံုၾကည္ထားပါသည္။ ဒံ ၁၁း၃၈။ ဒံ ၇း၈ သည္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ Antiochous Epiphanes (၁၇၅-၁၆၃ ဘီစီ) ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သူသည္ ယုဒလူတုိ႔ကုိ မုန္းသူ ျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔၏ ဗိမာန္ေတာ္ကို ဖ်က္ဆီခဲ့ပါသည္။

င။             သူ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္စ႐ုိက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

(၁)        သူသည္ လူတုိ႔၏ စိတ္ကူ ယဥ္သက္သက္ျဖစ္မည္။

(၂)        အလြန္ဘ၀င္ျမင့့္ေသာသူျဖစ္မည္။ ဒံ ၁၁း၃၇။ သူတကာတုိ႔ထက္ ကုိယ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္ လိမ့္မည္။

(၃)        ဘုရားတရားမရွိသူ၊ ဘုရား႐ုိေသမႈကင္းမဲ့သူ ျဖစ္မည္။ မိမိကုိ မိမိဘုရားအရာ၌ တင္မည္။ ၂ သက္ ၂း၄။ ဒံ ၁၁း၃၆-၃၉။ ဘုရားတုိ႔၏ ဘုရားတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍ တစ္ပါးေသာ ဘုရားမ်ားကုိ ပမာဏမျပဳ။

(၄)        အံ့ဘြယ္ေသာစကားကုိ ေျပာလိမ့္မည္။ (ဒံ ၈း၂၅) စကားေျပာအလြန္ေကာင္းလိမ့္မည္။ အလြန္ေသြး ေဆာင္ တတ္လိမ့္မည္။ ဒံ ၇း၈။ သူသည္ လိမၼာစြာျပဳသျဖင့္။ အလြန္ ေသြးေဆာင္ တတ္ လိမ့္မည္။ ဒံ ၇း၈။ သူသည္ လိမၼာစြာ ျပဳသျဖင့္။ မုသားလည္း ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ေသာအားျဖင့္ ဖ်က္ဆီး၍။ ၂ သက္ ၂း၉ ကုိ လည္းဖတ္ပါ။

(၅)        သူသည္ မုသာကုိ ေျပာသူ လွည့္စားသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂သက္ ၂း၉-၁၀။ မုသာႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ထူးဆန္း ေသာတန္ခုိး ၊နိမိတ္လကၡာဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ၎၊ မတရားေသာလွည့္ဖ်ားျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ၄င္း လာလိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္။ ယေန႔တြင္ပင္ အေယာင္ေဆာင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လူ႔အႀကံအဖန္ လွည့္စားမႈျဖစ္ေသာ ေခတ္သစ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ အလြယ္တကူ လွည့္စားသည္ကို ပုိသတိျပဳပါ။

(၆)        သူသည္ စာတန္၏ ပညာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္တန္ခုိးအာဏာျဖင့္ လႈပ္ရွားလိမ့္မည္။ ၂ သက္ ၂း၉။ “စာတန္ျပဳျပင္ေသာ အားျဖင့္။ ဗ်ာ ၁၃း၄ သားရဲ၌ အာဏာစက္ကုိ ေပးေသာ နဂါး (စာတန္) ကုိ ကုိးကြယ္ၾက၏။

ထုိသူသည္ စိတ္ဆႏၵအေတြးအေခၚ အလြန္လိမၼာ၍ လူတုိ႔က သူ႔အား နားမလည္ႏုိင္ျခင္း၊ လွည့္ဖ်ားျခင္း၊ ထက္ျမက္ သြက္လက္ျခင္း၊ စာတန္ကုိယ္တုိင္၌ ရွိေသာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုလိမ့္မည္။

စ။        သူ၏ အာဏာအက်ယ္အ၀န္း

(၁)        သူသည္ ဥပေဒႏွင့္ဓေလ့ထံုးစံကုိ ေျပာင္းလဲေစႏုိင္ေသာ တန္ခုိးအာဏာရွိလိမ့္မည္။ ဒံ ၂၅

(၂)        ကမၻာစီးပြားေရးကုိ လံုး၀အုပ္စုိးလိမ့္မည္။ ဗ်ာ ၁၃း၁၆-၁၇။

(၃)        ဘာသာေရးအေပၚတြင္ လံုး၀ ခ်ဳပ္ကုိင္လိမ့္မည္။ ဗ်ာ ၁း၃။

ထာ၀ရတရားကုိ ဂ႐ုမျပဳ၊ နာမေတာ္ကုိ ႐ႈတ္ခ်၍ မိမိကုိယ္ကုိ ခ်ီးေျမႇာက္လ်က္၊ ႐ုပ္တုကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး ကုိးကြယ္ေစသည္။ ၂ သက္ ၂း၄ ႏွင့္ ဒံ ၁၁း၃၆ ကိုဖတ္ပါ။

(၄)        ျပည့္တန္ဆာအမည္ရွိေသာ အတုအေယာင္ ဘာသာေရးစနစ္၏ အကူအညီျဖင့္ သူသည္အာဏာကုိ ရယူ သည္။ ထုိစံနစ္သည္ သူ႔အား စုိးမုိးရန္ ႀကိဳးစားသည္။ ထုိအခါသူသည္ စနစ္ကုိ ဖ်က္ဆီးသည္။ ဗ်ာ ၁၇း၃။ ၁၆း၁၇။

၅)         သူ၏ တန္ခုိသည္ ေမရွိယႏွင့္ ယုဒလူတုိ႔ကုိသာ ရည္ညြန္းေနလိမ့္မည္။

ဆ။        သူ၏ က်ဆံုးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးခရီး။

(၁)        ထုိသူသည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ၾကမ္းတမ္းစြာအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကာလသည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကလာတြင္ သံုးႏွစ္ခြဲၾကာ လိမ့္မည္။ ဗ်ာ ၁၃း၅

(၂)        ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏ အဆံုးတြင္ စုစည္းထားေသာ တပ္ႀကီးမ်ား သိမ္းပုိက္၀ုိင္းရံခ်ီတက္ၾကလိမ့္မည္။ ဇာခရိ ၁၄း၂။

(၃)        အာမေဂဒုန္စစ္ပြဲႀကီးကုိ စတင္တုိက္ခုိက္သည္။ ဗ်ာ ၁၆း၁၃-၁၆။ ထုိစဥ္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ တပ္ႀကီး ကုိ ေခၚေဆာင္လ်က္ သားရဲႏွင့္ သားရဲ၏ လူတုိ႔အား စစ္တုိက္မည္။ သားရဲ၏တန္ခုိးကုိ ခ်ိဳးဖဲ့မည္။ ဗ်ာ ၁၉း၁၅-၁၉။ ၂ သက္ ၂း၈။

(၄)      သားရဲကိုဖမ္း၍ မီးအိုင္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလ၏။ ဗ်ာ၊ ၁၉း၂၀။

၃။         ေရာက္လတၱံေသာ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္ ဒံေယလ၏ ခုႏွစ္ဆက္ေျမာက္ေသာ သီတင္း

ခရစ္ေတာ္သည္ ေယာ ၁၆း၃၃ တြင္ ကပ္ကာလအဆံုး၌ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလကုိ ကတိျပဳထားသည့္ အတုိင္း ၎၊ အသင္းေတာ္သည္ စပိန္ျပည္တြင္ ႏိွပ္ကြပ္စဥ္က၎၊ အေမွာင္ေခတ္တြင္၎၊ ႀကီးစြာေသာ ညႇင္းဆဲျခင္း ကုိခံရၿပီးျဖစ္၍ ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူတုိ႔သည္ အသင္းေတာ္၌ မႀကံဳဘူေသာ ေဘးႀကီး က်ေရာက္လိမ့္မည့္ အေရးကို ျငင္းပယ္လုိၾကပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္၌ က်ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဘးဒဏ္မ်ားႏွင့္ မႏိႈင္းယွဥ္သာေသာ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ စာျဖင့္ ေျပာျပ၍ မရေလာက္ေအာင္ ခက္ခဲေသာ မႀကံဳစဘူး အခက္အခဲသည္ ဤကမၻာေပၚသုိ႔ က်ေရာက္ ဦးမည္ ျဖစ္ ပါသည္။ ဒံ ၁၂း၁။ ေယာ ၃၀း၇။ မ ၂၄း၁၅-၂ ၁။ ၂၉ ႏွင့္ ဗ်ာ ၇း၁၄ ကိုဖတ္ပါ။

က။        မည္သည့္အခ်ိန္တြင္အစျပဳသနည္း။

(၁)        အသင္းေတာ္ကုိ ခ်ီေဆာင္ၿပီး ဆီးတားထားေသာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ႐ုပ္သိမ္း ၿပီး ေနာက္ ၂ သက္ ၂း၁-၈။

(၂)        သခင္ဘုရားသည္ ဘုန္းတန္ခုိးအာႏုေဘာ္ျဖင့္ ႂကြလာေတာ္မမူမီ။ မ ၂၄း၂၉။

(၃)        ဒံေယလ၏ ခုႏွစ္ဆယ္ခုေျမာက္သီတင္းအစျပဳေသာ အခ်ိန္ ဒံ ၉း၂၇။ (ဒံ ၉း၂၀-၂၇ ဖတ္)

(က) သီတင္းပတ္ တစ္ပတ္ကို တစ္ႏွစ္ႏွင့္ဆက္၍ေျပာသည္မွာ အစဥ္အလာျဖစ္သည္။ က၊ ၂၉း၂၇။ ဒံ၊ ၉း၂၈-၃၀။

(ခ)        သီတင္း(၆၉) ပတ္ ၾကာေသာအခါ ေမရွိယသည္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရမည္။ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရမည္။ (ေအဒီ ၇၀)။ တနည္းအားျဖင့္ ဒံေယလျမင္ေသာ သီတင္း ၆၉ ႏွင့္ ၇၀ အၾကာတြင္ ၾကား ကာလ ရွိလိမ့္မည္။

(ဂ)        သီတင္းပတ္သည္ ဣသေရလလူတုိ႔ႏွင့္ အႏၲိခရစ္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စာခ်ဳပ္အားျဖင့္ အစျပဳ မည္။ သံုးႏွစ္ခြဲ ၾကာ ေသာအခါ ထုိစာခ်ဳပ္ပ်က္မည္။ က်န္ သံုးႏွစ္ခြဲႏွစ္သည္ “ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ” ျဖစ္ သည္။ မ ၂၄း၁၅ တြင္ ေဖာ္ျပထားလ်က္ ျပည့္စံုျခင္းမရွိေသးပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ည္း ေနာင္တြင္ျဖစ္မည့္ အရာ ဟု ေဖာ္ျပထား ပါ သည္။

ခ။         ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏ အဓိကလကၡဏာမ်ား။

(၁)        အမ်က္ေတာ္ဖလားကုိ သြန္းေလာင္းရာကာလျဖစ္သည္။

(က)      ဣသေရလအေပၚ စာတန္၏အမ်က္။ ဗ်ာ ၁၂း၉၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ဗ်ာ၁၃း၇။

(ခ)        ခရစ္ေတာ္၏ အမ်က္ေတာ္။ ဗ်ာ ၆း၁၆၊ ၁၇ သုိးသငယ္၏ အမ်က္ေတာ္။

(ဂ)        ဘုရားမဲ့ေသာ သူတုိ႔အေပၚခမည္းေတာ္၏ အမ်က္။

ခရစ္ေတာ္ကုိ ျငင္းပယ္၍ သားရဲ၏ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ခံေသာသူတုိ႔အေပၚ ထြက္ေသာအမ်က္။ ဗ်ာ ၁၄း၉-၁၁။ ၁၅း၇။ ၁၆း၁-၁၂။ လု ၂၁း ၂၄။

(၂)        လူမ်ဳိးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ဳိးအေပၚ တရားစီရင္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ေယဇ ၂၀း၃၇၊ ၃၈။ ဗ်ာ ၃း၁၀။ ၁၄း၇။ ၁၆း၁။ မ ၂၅း၃၁၊ ၄၆။

(၃)        သားရဲႏွင့္ မိစာၦပေရဖက္တုိ႔သည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ရာ ၾကမ္းတမ္းစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။ ဗ်ာ ၁၃း၁-၁၀။ (၅း၅း၇) ဗ်ာ၊ ၁၃း၁၁-၁၈ (၁၄-၁၆-၁၇)

(၄)        နတ္ဆုိး၏ လႈပ္ရွားမႈ ျပန္႔ပြားေနေသာကာလျဖစ္သည္။ ဗ်ာ ၁၆း၁၃-၁၄။

(၅)        လူုတုိ႔ခံစားေနရေသာ ေ၀ဒနာ၊ ဆင္းရဲျခင္း၊ ပ်က္စီျခင္းတုိ႔သည္ ေရတြက္တုိင္းတာ၊ ေျပာဆုိ၍ မရေသာ ကာလ ျဖစ္လိမ့္မည္။

(က)      လူသားသည္ ေန၏ ေလာင္ၿမိဳက္ျခင္းေၾကာင့္ အပူေလာင္ျခင္း၊ အံသြားခဲႀတိတ္ျခင္း၊ ညည္းတြားျခင္း၊ ေသရန္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ဗ်ာ ၆း၁၂။

(ဃ)      သစ္ပင္ျမက္ပင္တုိ႔၏ သံုးစုတစ္ခုသည္ ေလာင္ကၽြမ္းလိမ့္မည္။ ဗ်ာ ၈း၇။ ပင္လယ္ ေရ သံုးစုတစ္စုသည္ လူေသ၏ ေသြးကဲ့သုိ႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဗ်ာ ၈း၈။ ၁၆း၃။

ဂ။         ဤေဘးဒဏ္ႀကီးမ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား။

(၁)        ဣသေရလလူတုိ႔အား ဆံုးမ၍ ေမရွိယအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္ေပၚသည္။ ေယဇ ၂၀း၃၇၊ ၃၈။ ေယ ၃၀း၇ တြင္ ဤကာလသည္ ယာကုပ္အမ်ဳိး၌ အမႈေရာက္ေသာေန႔ ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၂)        ခရစ္ေတာ္ကုိ ျငင္းပယ္လ်က္ သားရဲ၏ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ ခံယူေသာ တစ္ပါးအမ်ဳိးသား တုိ႔ အား ဒဏ္ေပးေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဗ်ာ ၁၆း၂။ ေယာလ ၁၄း၃။ မိကၡာ ၅း၁၅။

(၃)        တစ္ပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ကာလကုိ အဆံုးသတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

လု ၂၁း၂၄။ တ ၁၅း၁၄-၁၆။

ဃ။        မည္မွ်ၾကာပါမည္နည္း။

(၁)        ဒံေယလ၏ သီတင္း (၇၀)။ ဒံ ၉း၂၀-၂၇။ ၇ ႏွစ္တစ္ပတ္ျဖင့္ ေရတြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “မင္း” သည္ ဣသေရလ လူတုိ႔ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းျဖင့္ အစျပဳခဲ့သည္။ ထုိကာလကုိ သီတင္းတစ္ပတ္ျဖင့္ အတည္ ျပဳပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ျဖင့္ ေရတြက္ေသာ သီတင္းျဖစ္ပါသည္။

(၂)        ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလသည္ ဒံေယလ၏ သီတင္း ၇၀ ၏ အဆံုးပုိင္းတစ္၀က္တြင္ ဤေလာကသုိ႔ ၀င္ေရာက္ လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(က)      ထုိ ၇ ႏွစ္အလယ္တြင္ “မင္း” သည္ ဣသေရလလူတုိ႔ႏွင့္ျပဳထားေသာ ပဋိညာဥ္ကုိ ဖ်က္၍ ဗိမာန္ေတာ္ကုိ ညစ္ညမ္းေစၿပီး။ ေယ႐ုရွ်လင္ၿမိဳ႕တြင္ မိမိကုိယ္မိမိဘုရားအျဖစ္ တည္ေထာင္သည္။ ဒံ ၉း၂၇။ ၁၁း၃၇။ မ ၂၄း၁၅-၂၂။ ၂ သက္ ၂း၉။

(ခ)        ထုိ သံုးႏွစ္ခြဲႏွစ္ကာလကုိ သံုးမ်ဳိးေခၚေ၀ၚထားပါသည္။

၁။         တစ္ကာလ၊ ႏွစ္ကာလ၊ ကာလတစ္၀က္- ဒံ ၁၂း၇၊ ဗ်ာ ၁၂း၁၄။

၂။         လေလးဆယ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဗ်ာ ၁၁း၂။ ၁၃း၅။

၃။         ရက္ေပါင္းတစ္ေထာင္ႏွစ္ရာေျခာက္ဆယ္။ ဗ်ာ ၁၂း၆၅။

(ဂ)        အာမေဂဒံုစစ္ပြဲႀကီးျဖင့္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္သုိ႔ ေရာက္မည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုန္းတန္ခုိး ေတာ္ျဖင့္ ႂကြာလျခင္း ႏွင့္ ဆက္ပါမည္။

၄။         အာမေဂဒုန္စစ္ပြဲႀကီ

ခရစ္ေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဒံေယလသည္ လည္းေကာင္း၊ ကမၻာတြင္ စစ္ရိပ္ေငြ႕ အၿမဲသန္း ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေဟာေျပာထားပါသည္။ ဒံ ၉း၂၆။  မ ၂၄း၆-၈။

ထုိ႔အျပင္ ယခုေခတ္ကာလသည္ အာမေဂဒုတ္စစ္ပြဲႀကီးျဖင့္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလျဖင့္ အဆံုးသတ္လ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက သြန္သင္ထားပါသည္။

က။        အာမေဂဒုန္ဆုိသ့ည္မွာ အဘယ္နည္း။

(၁)        နတ္ဆုိး၏ ၀ိညာဥ္သည္ စာတန္၏ ညစ္ညဴးေသာ ၀ိညာဥ္သံုးပါးျဖစ္ေသာ နဂါး၊ သားရဲ၊ မိစာၦပေရာဖက္တုိ႔  စုေပါင္း၍ ေျမႀကီးသာအေပါင္းတုိ႔အား စစ္တုိက္ျခင္းငွာ စု႐ံုးေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဗ်ာ ၁၆း၁၃-၁၆။

(၂)        တစ္ကမာၻလံုးပါ၀င္သည္။ ဗ်ာ ၁၆း၁၄။

(၃)        အနႏၲတန္ခုိးရွင္၏ ေန႔ရက္ဟုေခၚပါသည္။

(၄)        အငယ္ “၁၄” တြင္ “စစ္တိုက္ျခင္းငွာ စု႐ံုးသည္”ဟူေသာ စကားသည္ စစ္ပြဲတစ္ခါတုိက္ျခင္း မဟုတ္ပဲ နယ္ေျမ အပုိင္ရယူေရးအၿပီး တုိက္ခုိက္ေရးျဖစ္ပါသည္။

(၅)        ထုိေန႔သည္ လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚသခင္ဘုရား၏ အမ်က္ေတာ္ေန႔ျဖစ္ပါမည္။

(က)      ဣသေရလလူမ်ဳိးအေပၚ ဆက္ဆံမႈအတြက္ ေယာလ ၃း၂။ ၁၂။ မ ၂၅း၃၂။

(ခ)        သူတုိ႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္။ ေဟရွာ ၂၆း၂၁။ ၃၄း၂-၃၊ ၈။

ခ။         အာေမေဂဒုန္ အဘယ္မွာ ရွိသနည္း။

(၁) ထုိစကားလံုးသည္ အမွန္မွာ အာေမေဂဒုန္ေတာင္ Mountain of Megiddo ျဖစ္ပါသည္။ ပါလက္ စတုိင္းေဒသ၊ ေျမာက္အလယ္အရပ္၊ ေယာဒန္ျမစ္အေနာက္ဘက္၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘယ္ဆယ္မုိင္။ ေျမထဲပင္လယ္ကမ္းေျခမွ ၁၅ မုိင္အကြာေနရာျဖစ္သည္။ Jezreel လြင္ျပင္၏ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိသည္။

(၂)        ဤအရပ္ေဒသသည္ စစ္ပြဲႀကီးမ်ားစြာ တုိက္ခဲ့ေသာ ေဒသျဖစ္ပါသည္။

(က)      ေဒေဗာရႏွင့္ဗက္ရက္တုိ႔ ကာနန္လူတုိ႔ကုိ အျပတ္တုိက္ခဲ့ေသာေနရာ။ တရား ၄-၅။

(ခ)        ဂိေဒါင္သည္ မိဒ်န္လူတုိ႔ကုိ အႏုိင္တုိက္ခဲ့ေသာ ေနရာ။ တရား  ၇။

(ဂ)        ဖိလိတၱိလူတုိ႔သည္ ေရုာလုအား သတ္ေသာေနရာ။ ၁ ရာ ၃၁း၈။

(ဃ)      အဟိယကုိ ေယဟု သတ္ေသာေနရာ။

(င)        ေယာရွိမင္းႀကီးအား အီဂ်စ္လူတုိ႔ သတ္ေသာေနရာ။ ၄ ရာ ၂၃း၂၉။

(၃)        ပါလက္စတုိင္းေဒသ ေနရာအားလံုးတုိ႔သည္ ဤစစ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါ သည္။

(က)      ဇာခရိ ၁၂း၂-၁၁ အရ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သည္ ၀ုိင္းထားမည္။ တုိက္ပြဲ၏ ဗဟုိခ်က္သည္ အာေမေဂဒုန္၏ ေတာင္ဘက္ တြင္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

(ခ)        ဗ်ာ ၁၄း၁၄-၂၀။ အေသြးသည္ တစ္ဆယ္ေျခာက္ ယူဇနာ ခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ၁၈၂ မုိင္ေက်ာ္၌ ျမင္းဇက္ႀကိဳး ကုိ မွီသည့္တုိင္ေအာင္ရွိသျဖင့္ ဣသေရလျပည္တစ္ ျပည္စာျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)        စစ္ပြဲႀကီးထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ား။

(၁)        သားရဲ သုိ႔မဟုတ္ အႏၲိခရစ္သည္ ဣသေလလူတုိ႔ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိလ်က္ အတုအေယာင္ လံုၿခံဳမႈကုိ ရရွိ ေစ သည္။ ဒံ ၉း၂၇။ ေယဇ ၃၈း၈၊ ၁၁၊ ၁၄။

(၂)        ႐ုရွားက သားရဲဘက္ ပါ၀င္ပတ္သက္မည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္။ ပါလက္စတုိင္တစ္ဖက္တြင္ ရပ္တည္သည္။ ေယဇ ၃၈း၁-၆။ လုယူရန္ (အငယ္ ၈၂) ပင္လယ္ေသ၏ ခ်မ္းသာကုိ လုယူရန္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

(၃)        ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္မွ မီးမုိးကုိ ႐ုရွားတပ္ႀကီးအေပၚသုိ႔ က်ေစသည္။ (အငယ္ ၂၂)၊ ႐ုရွား၏ ေမးတြင္ သံခ်ိတ္ႏွင့္ ခ်ိတ္သည္။ (အငယ္ ၄)၊ ႐ုရွားကုိ ဣသေရလ ေတာင္မ်ား ေပၚတြင္ ရွိက္ခ်သည္။ (၃၉း၂) တပ္ႀကီး၏ ေျခာက္စု တစ္စုခ်န္ခဲ့၍ ျပန္လည္ထြက္ခဲ့သည္။

ဤအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္၏ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ ယုဒလူ တစ္သိန္း ေလးေသာင္း ေလးေထာင္တုိ႔၏ သာသနာေၾကာင့္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ဘက္ သုိ႔ ေျပာင္း လဲလာၾကသည္။ ဗ်ာ ၇း၃-၄၊ ၁၄။ ေယဇ ၃၈း၂၃။ ၃၉း၂၂။

(၄)        ႐ုရွား၏ ဆံုး႐ံႈးမႈေၾကာင့္ အားယူကာ ႏုိင္ငံတကာတပ္မ်ားသည္ အႏၲိခရစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္သုိ႔ ပါလက္ စတုိင္း တြင္ စုေ၀းလာၾကသည္။ ေျမာက္အရပ္၊ အေရွ႕အရပ္ႏွင့္ ေတာင္ရွင္ဘုရင္တုိ႔ပါ၀င္ၾကသည္။ ဒံ ၁၁း၄၀-၄၅။

(က)      စစ္ပြဲ႔ျဖစ္ပြားရန္ နတ္ဆုိး၏ ၀ိညာဥ္က ေသြးေဆာင္သည္။ ဗ်ာ ၁၆း၁၄။

(ခ)        ဣသေရလႏုိင္ငံကုိ ရယူရန္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားပါ၀င္တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ ဇာခရိ ၁၂း၂-၃။ ၁၄း၃။

(၅)        အေရွ႕ဘက္မွ  ၂ သန္းပါ၀င္ေသာ တပ္ႀကီး ခ်ီတက္လာသည္။

(တ႐ုတ္ျဖစ္မည္ေလာ) ဥဖရတ္ျမစ္သည္ ခန္းေျခာက္လ်က္ တပ္သားတုိ႔သည္ စစ္ပြဲထဲသို႔ ၀င္ၾက၏။ ဗ်ာ ၉း၁၄-၁၆။ ၁၆း၁၂။

မွတ္ခ်က္။ အႏၲိခရစ္သည္ ပါလက္စတုိင္သုိ႔ ၀င္ေသာအခါ ဣသေရလႏွင့္ျပဳထားေသာ ပဋိညာဥ္ကုိ ဖ်က္သည္။ ဒံ ၉း၂၇။ “ရြ႕ရွာဘြယ္ေသာ ဖ်က္ဆီးျခင္းကုိ ခရစ္ေတာ္မိန္႔ၾကားခဲ့သကဲ့သုိ႔ ျပဳသည္။ မ ၂၄း၁၅။ ဤ အခ်ိန္သည္ “ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ”ဟု ေခၚဆုိေသာကာလျဖစ္ပါသည္။ ေလ့လာၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မ ၂၄း၂၁။

(၆)        ေၾကာက္မက္ဘြယ္စစ္ပြဲႀကီးအဆံုးတြင္ ေကာင္းကင္၌ လူသား၏ အမွတ္လကၡဏာ ေပၚ လာသည္။ မ ၂၄း၂၉-၃၀။  ဤလကၡဏာမ်ားသည္ မည္သုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ မထားပါ။

(၇)        သုိ႔ရာတြင္ သားရဲအေနျဖင့္ ထုိလကၡဏာသည္ ဘုန္းတန္ခုိးအားႏုေဘာ္ေတာ္ျဖင့္ ခရစ္ ေတာ္ ႂကြလာ ေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔အင္အားရွိသမွ်ကုိ ခရစ္ေတာ္ ဘက္ သုိ႔ လွည့္၍တုိက္ခုိက္ သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထုိစစ္တပ္ကုိ ေခ်ဖ်က္၍ အႏိၲခရစ္ႏွင့္သူ၏ မိစၧာပေရာဖက္တုိ႔အား မီးအုိင္ထဲသုိ႔ ပစ္ခ်သည္။ ထုိ႔ေနာက္ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ တြင္ ရာဇပလႅင္ ထူေထာင္သည္။ ဗ်ာ ၁၉း ၁၁-၂၁ ကုိ ေသခ်ာဖတ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုန္းတန္ခုိးအာႏုေဘာ္ျဖင့္ ျပန္လည္ႂကြလာျခင္း အေသးစိတ္ ကုိ ေနာက္ သင္ခန္း စာတြင္ ေလ့လာရပါမည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ဘုရားသခင္၏ အနာဂတၱိစကားေတာ္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိထားရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီး ပါသနည္း။

၂။         ခရစ္ေတာ္၏ ေန႔သည္ ဘယ္အရာနည္း။ ရည္ၫႊန္က်မ္း ႏွစ္ခ်က္ေပးပါ။

၃။         သခင္ဘုရား၏ ေန႔ႏွင့္ မည့္သုိ႔ျခားနားပါသနည္း။ က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ ျပပါ။

၄။         သခင္ဘုရား၏ ေန႔မေရာက္မီမည္သည့္အရာႏွစ္ပါးျဖစ္ရမည္နည္း။

၅။         သခင္ဘုရား၏ ေန႔ဆုိသည္မွာ မည္သုိ႔ျဖစ္၍ သူ၏ နယ္ျခား မွတ္တုိင္မ်ားကား အဘယ္နည္း။

၆။         ယခုျမင္ေတြ႕ေနရေသာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အႏၲိခရစ္အျဖစ္ယူဆေသာ၊ အယူအဆမ်ားသည္ မုိက္မဲမႈ ျဖစ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ယူဆရပါသနည္း။

၇။         အႏိၲခရစ္အားေပးထားေသာ အမည္မ်ားသည္ အႏၲိခရစ္၏ အမွန္ျဖစ္ရပ္ကို အမွန္ပံုေပၚေစသည့္ အားေလွ်ာ္ စြာ ဓမၼေဟာင္းမွ အမည္ (၃) ခုႏွင့္ ဓမၼေဟာင္းမွ အမည္ (၃) ခုတုိ႔၏ အမည္ကုိ ေရးျပပါ။

ဓမၼေဟာင္း          (၁) (၂) (၃)

ဓမၼသစ္               (၁) (၂) (၃)

၈။         ကမၻာ့ဇတ္ခံုေပၚသုိ႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ လာေရာက္မည္နည္း။

၉။         ဒံေယလ ၇း၇၊ ၈၊ ၂၄ ႏွင့္ ဒံေယလ ၁၁း၃၈ တုိ႔ကုိ ေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈၿပီေနာက္ သူ၏ အေမြ ဥစၥာ၊ သူ႔ႏုိင္ငံသား ႏွင့္ မည္သည့္ႏုိင္ငံမွ တက္လာမည္ဟု ယူဆပါသနည္း။

၁၀။       ဤပုဂၢိဳလ္၏ အက်င့္စာရိတၱ၊ အရည္အခ်င္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္မည္သုိ႔ သိထားပါသနည္း။

၁၁။       သူ၏ အာဏာသည္ အထြဋ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္၊ သူ႔တန္ခုိးအာဏာသည္ မည္သူ႔ဘက္ကုိ ရည္ၫႊန္းပါ သနည္း။ က်မ္းခ်က္ျပပါ။

၁၂။       သူသည္မည္သည့္အခ်ိန္တြင္  မည္သည့္အရပ္၌ က်ဆံုးသြားရမည္နည္း။ က်မ္းခ်က္ျဖင့္ျပပါ။

၁၃။       ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏ အဆုိးဆုံးေသာအခ်ိန္ကာလအျဖစ္ ကမာၻကသိရမည့္အခ်ိန္သည္ ေရာက္လာျခင္းမရွိ ေသးေၾကာင္းကုိ မည္သည့္ က်မ္းခ်က္က ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။

၁၄။       ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၏ ရွည္ၾကာေသာ ကာလသည္ မည္မွ်နည္း။ ထုိကာလ၏ နယ္ျခား မွတ္တုိင္မ်ား (အစႏွင့္ အဆံုး) ကားအဘယ္နည္း။ ဒံေယလ၏ ခုႏွစ္ဆယ္သီတင္းႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆက္စပ္ ေနပါ သနည္း။

၁၅။       ေဘးဒဏ္ႀကိကာလ၏ လကၡာဏာ (၅) ခုကုိ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎အနက္ (၃) ခုကုိ က်မ္းခ်က္ျဖင့္ေဖာ္ျပပါ။

၁၆။       ေဘးဒဏ္ႀကီးေပးရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ (၃) ရပ္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ေျဖပါ။

၁၇။       အာေမေဂဒုန္ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ေနာက္ဆံုးစစ္ပြဲျဖစ္ေသာ ဤစစ္ပြဲကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြား ပါ သနည္း။ တိက်ႏုိင္သမွ် တိက်ေအာင္ေျဖပါ။

၁၈။       ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ႏွင့္တကြ ပါလက္စတုိင္းေဒသတစ္ခုလံုးသည္ ထုိတုိက္ပြဲနယ္ေျမအျဖစ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း မည္သည့္ က်မ္းခ်က္က ေဖာ္ျပပါသနည္း။

၁၉။       ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၆း၁၄ တြင္ “စစ္တုိက္ျခင္းငွာစုေ၀း”ဟူေသာ စကားသည္ မည္သုိ႔ ဆုိလုိပါသနည္။

၂၀။       ေလာကႀကီး၏ ေနာက္ဆံုးႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္အေကာင္းဆံုးေသာ စစ္ပြဲ၏ အဆံုးသတ္ခန္း ႏွင့္ ေၾကာက္ မက္ဘြယ္ ေကာင္းပံုကုိ တတ္စြမ္းႏုိင္သမွ်ေရးျပပါ။

အမည္ -------------------------

လိပ္စာ -------------------------                                                                   ရက္စြဲ----------------------------

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)