သင္ခန္းစာ (၃၆) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံုးပါးတစ္ဆူ (တလံုးတ၀တည္း) ဘုရား Our Triune God


(သန္႔ရွင္းေသာ သံုးပါးတဆူဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား)

The Doctrine of the Holy Trinity

နိဒါန္း

သမၼာက်မ္းစာ၌ ပါရွိေသာ ထာ၀ရဘုရားသည္ တပါးတည္းေသာ ဘုရားျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္အားျဖင့္ သံုး ပါးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔မွာ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ သံုးဦးအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ထာ၀ရဘုရားသည္ တပါးတည္းသာျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ သမၼာက်မ္းစာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကုိ အခုိင္အမာတင္ျပႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္သ တင္းစကားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေဟာေျပာတတ္ေစရန္အတြက္ ဤနက္နဲေသာအရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာနားလည္သ ေဘာေပါက္သည္အထိ ေလးေလးနက္နက္ေလ့လာဆည္းပူးရပါမည္။

ဤသင္ခန္းစာ၏ အေရးႀကီးမ

၁။         ကမာၻေပၚတြင္ ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္းရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ အယူ၀ါဒ (၃) မ်ဳိးရွိပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ ယုဒဘာသာအယူ၀ါဒ၊ မဟာေမဒင္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ၀မ္းေျမာက္ ဖြယ္ရာ သတင္းစကားကုိ ဤေလာကသုိ႔ ေဟာေျပာရာတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ တမူ ထူးျခားခ်က္ကို နားလည္ ထားရမည္ျဖစ္သည္။

၂။         ခရစ္ယာန္တို႔သည္။ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသံုးဆူကုိ ယံု ၾကည္စြာ ကုိးကြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေခ်ပႏုိင္ရန္အ တြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျပင္ဆင္ထားရေပမည္။

၃။         သမၼာက်မ္းစာသည္ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားကိုသာ ေဖာ္ျပထား၍ မ်ားစြာေသာ ဘာသာတရားတုိ႔ ယံု ၾကည္ သကဲ့သုိ႔ ဘုရားအမ်ားကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္းသိရွိထားရမည္။

၄။         သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားစစ္စစ္မဟုတ္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း ပုဂၢိဳလ္တပါးအျဖစ္ သီးျခား တည္ရွိေနျခင္းမရွိဟု Unitarian မ်ား၏ အျငင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေျဖဆုိႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။

၅။         သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားရွင္ကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ုပ္တုိ႔သည္ “ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေနာက္ တရျခင္း” (တ ၂၀း၂၁) “၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ တဖန္ေမြးဖြားျခင္း (ေယာ ၃း၅) မ်ားရွိရန္လုိအပ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာ၏ အဓိကအေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ သင္သည္ သမၼာက်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏ အေၾကာင္းကုိ သိရွိသက္ေသခံႏုိင္ေစရန္၊ ေဖာ္ျပေတာ္မူေသာ သံုးပါးကုိ သိထားရမည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုိသံုးပါး တုိ႔ က ထုိဘုရားသည္ ဘုန္တန္ခိုးေတာ္ (Glorious) ၊ ထာ၀ရ (Eternal) ၊ အရာခပ္သိမ္းတပ္စြမ္းႏုိင္ျခင္း (Omnipotent) ၊ အရာ ခပ္သိမ္းကုိ သိေတာ္မူျခင္း (Omniscient) ႏွင့္ျပည့္စုံလွ်က္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပသည္ ဟုနားလည္ထားရပါမည္။

သင္ခန္းစာ

၁။         သမၼာက်မ္းစာသည္ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါမည္။

The Bible Asserts the Unity of God

(က) ေဟရွာ ၄၉း၂၂          -           ငါသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားမရွိ။

(ခ) ေဟရွား ၄၅း၅             -           ငါတပါးတည္းသာ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားသခင္မရွိ။

(ဂ) ေဟရွား ၄၄း၆             -           ငါသည္အဦးဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ ေနာက္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။ ငါမွတပါးအျခားေသာ

ဘုရားသခင္မရွိ။

(ဃ) ၁ တိ ၂း၅                 -           ဘုရားသခင္တဆူတည္းရွိေတာ္မူ၏

(င) ၁ ေကာ ၈း၄               -           တဆူတည္းေသာ ဘုရားသခင္မွတပါး အဘယ္ဘုရားသခင္မွ်မရွိ။

(စ) တရား ၆း၄                 -           အိုကၠုသေရလအမ်ဳိး နားေထာင္ေလာ့။ ငါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္

ေတာ္မူ၏။

မွတ္ခ်က္။            ။           တဆူတည္းျဖစ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္တပါးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဆူတည္းဟူ ေသာစကား၏ အဓိပၸါယ္မွာ ခြဲျခား၍မရျခင္း၊ ျပည့္စံုျခင္း၊ တာ၀ရတည္ၿမဲျခင္းတုိ႔ကုိ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ပုဂိၢဳလ္သံုးပါးျဖင့္ ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ တဆူတည္းေသာ ဘုရားျဖစ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆက္ကပ္ျခင္းအမႈတြင္ အေျခခံ၀တၱရားျဖစ္ပါ သည္။ ငါတုိ႔ ဘုရားသခင္တာ၀ရဘုရားသည္ တဆူတည္းေသာ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ”သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့၊ အစြမ္းသတၱိရွိသမွ်ႏွင့္ ခ်စ္ေလာ့။ (တရား ၆း၄-၅)

၂။         သမၼာက်မ္းစာသည္ အမ်ားအျပားကုိ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(က) က ၂း၂၄                  - ထုိသူတုိ႔သည္ တသားတကုိယ္တည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။

(ခ) က ၁၁း၆                   - ၾကည့္႐ွဴေလာ့၊ လူတမ်ဳိးသည္း…

(ဂ) ၁ ေကာ ၃း၆-၈           - စုိက္ပ်ဳိးေသာသူႏွင့္ ေရေလာင္းေသာသူသည္ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္၏။

(ဃ) ၁ ေကာ ၁၂း၁၃         -ငါတုိ႔ရွိသမွ်သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တပါးတည္းအားျဖင့္ တကုိယ္တည္းထဲသုိ႔ ဗတၱိဇံကုိ ခံၾက ၏။

(င) ေယာ ၁၇း၂၁              - ထုိသူအေပါင္းတုိ႔သည္ ငါတုိ႔၌ သင္တုိ႔အေပါင္းသည္ တလံုးတ၀တည္းျဖစ္ၾက၏။

၃။         ဘုရားသခင္သည္ ပုဂိၢဳလ္သံုးပါးအေနျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိေဖာ္ျပေသာ္လည္း ဘုရားရွင္သည္ တလံုးတ၀တည္း ျဖစ္ လွ်က္ တစ္ဆူတည္းသာျဖစ္ေနပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္မ်ားတြင္ တလံုးတ၀တည္းဟူေသာ စကားအား စုေပါင္းညီၫႊတ္မႈကုိ ေဖာ္ျပရာ တြင္ အသံုုးျပဳထားပါသည္။ “တညီတၫႊတ္တည္းျဖစ္ျခင္း” သင္တုိ႔သည္ တစိတ္တသေဘာတည္းျဖစ္၍ ၄င္းသူတုိ႔ သည္ တစိတ္တသေဘာတည္းျဖစ္၍ ၄င္းဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ ေဟၿဗဲဘာသာအားျဖင့္ (Yasheed) တစ္ (one)  ဟူေသာ စကားသည္ တခုတည္းဟု အဓိပၸါယ္ရွိ လ်က္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးေလ့မရွိပါ။

အထက္ပါက်မ္းပုဒ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ တစ္ (one) သည္ (achard) ျဖစ္လွ်က္ စုေပါင္းညီၫႊတ္မႈကုိသာ ျပပါသည္။

က။        ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္သည္ ဗဟု၀ုစ္ (အမ်ား) ကိန္း ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ ၁း၁ -“ အစဦး၌ ဘုရားသခင္ (Elohim) သည္” ဟုဆုိရာ၌ Elohim သည္ ဗဟု၀ုစ္ကိန္းျဖစ္လွ်က္ သံုးပါးတဆူဘုရားကုိ ရည္ၫႊန္းပါသည္။ ဓမၼေဟာင္က်မ္းတြင္ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္အျဖစ္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳထားပါသည္။

ခ။         ဘုရားသခင္သည္ မိမိကုိယ္ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိရာတြင္ ဗဟု၀ုစ္ကိန္း နာမ္စားကုိသာ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။

(၁) က ၁း၂၆                   - ငါတုိ႔ပံုသ႑ာန္ႏွင့္ တညီတည္း လူကုိဖန္ဆင္းၾကစုိ႔

(၂) က ၃း၂၂                   - လူသည္ ငါတုိ႔တြင္ တပါးပါးကဲ့သို႔ျဖစ္၍

(၃) ေဟရွာ ၆း၈                - ငါသည္ အဘယ္သူကုိ လႊတ္ရမည္နည္း။ ငါတုိ႔အဘုိ႔ အဘယ္သူသြာမည္နည္း။

မွတ္ခ်က္။            ။           က ၁း၂၆ တြင္ ငါတုိ႔ဟူေသာ စကားသည္ ဘုရားသခင္က ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ တုိင္ ပင္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေဟရွား ၄၀း၁၄ တြင္ ဘုရားသခင္ “အဘယ္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ေတာ္မူသနည္း” ဟု ေဖာ္ျပထားပါ သည္။ လူကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာတြင္ ေကာင္းကင္တမန္၏ ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္တညီတည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄။         ဘုရားသခင္သည္ သံုးပါးတဆူ (တလံုးတ၀တည္း) ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ဓမၼေဟာင္း၊ ဓမၼသစ္ႏွစ္ေစာင္လံုး တြင္ သြန္သင္ထားပါသည္။

က-ဓမၼေဟာင္းက်မ္း (In the Old Testament)

(၁)        ဘုရားသခင္၏ မိမိကုိယ္ကုိိ ထင္ရွားျပသျခင္း (Theophanes)- ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္၏ ထင္ရွားေဖာ္ ျပျခင္း။

ဥပမာ - ဟာဂရႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း         က ၁၆း၇-၁၂

အာျဗဟံႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း      က ၁၈

ေမာေရွႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း      ထြက္ ၃း၂

ဂါေဒါင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း       တရားသူႀကီး ၆း၁၁

မွတ္ခ်က္။            ။           ဤထင္ရွားေဖာ္ျပျခင္းမ်ားသည္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းဟု ခံယူထားပါ သည္။

က ၃၁း၁၁-၁၃ တြင္ “ငါကား ေဗသလအရပ္၏ ဘုရားျဖစ္၏”

ထြ ၃း၂၆ တြင္ ငါသည္သင့္အဘ၏ ဘုရား

က ၁၈း၁၇ ထာ၀ရဘုရားကလည္း

၂။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ မဟာအမႈေတာ္

က ၁း၂၊ ၆း၃။ ၄၁း၃၈။ ထြက္ ၂၈း၃။ ၃၁း၃။ ေတာ ၁၁း၁၇-၂၅။

၃။         ဘုရားသခင္၏ ဗဟု၀ုစ္ကိန္းပါနာမေတာ္မ်ား Elohim

၄။         မိမိကုိယ္ကုိ ၫႊန္ရာတြင္ ဘုရားသခင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဗဟု၀ွစ္ကိန္းပါနာမ္စားမ်ား “ငါတုိ႔ပံုသ႑ာန္ ႏွင့္အညီ တည္း လူကိုဖန္ဆင္းၾကစို႔”

ခ။ ဓမၼသစ္က်မ္း (In the New Testament)

မွတ္ခ်က္။            ။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ အေပၚယံေဖာ္ျပျခင္းသက္သက္။ သြယ္၀ုိက္ေျပာဆုိျခင္းသက္သက္မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ ေသခ်ာစြာသြန္သင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁) ခရစ္ေတာ္ဗတၱိဇံခံစဥ္စဥ္တြင္ (မ ၃း၁၆-၁၇)

သားေတာ္သည္ ဗတၱိဇံခံေနပါသည္။ ေကာင္းကင္မွ ခမည္းေတာ္စကားေျပာေနပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ လည္း  ခ်ဳိးငွက္ကဲ့သို႔ ဆင္းသက္ေနေတာ္မူပါသည္။

(၂) အသင္းေတာ္အား မဟာအမႈေတာ္ကို အပ္ႏွင္းစဥ္-(မ ၂၈း၁၉)

ဗတၱိဇံမဂၤလာေပးရာတြင္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမေတာ္၌ ေပးရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

(၃)၂ ေကာ ၁၃း၁၄ တြင္ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပၚလုက ေကာင္ႀကီးေပးရာ၌ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ေက်းဇူေတာ္၄င္း၊ ဘု ရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ မိႆဟာရေတာ္၄င္း၊ သင္တုိ႔အေပၚ၌ ရွိေစသတည္း။

(၄)        ၁ ေပ ၁း၁၂ တြင္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္၏ ေရြးေကာက္ျခင္း၊ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္ အားျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းရာသုိ႔ ေရာက္ေစျခင္း။

(၅)        ေယာ ၁၄း၁၆ တြင္ ငါ(သားေတာ္ဘုရား) သည္ ခမည္းောတ္ (ခမည္းေတာ္ဘုရား) ကိုေတာင္း၍ ခမည္းေတာ္ သည္ သမၼာတရားကုိျပေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ (သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္) တည္းဟူေသာ ဥပဇၩာယ္ဆရာကို သင္တုိ႔ႏွင့္ အတူအစဥ္မျပတ္တည္ေနေစျခင္းငွာ သင္တုိ႔အားေပးေတာ္မူမည္။

(၆)        သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း

မွတ္ခ်က္။            ။           သံုးပါးတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းမည္သည့္ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈကမွ ရွင္လင္းေအာင္ ေဖာ္ျပႏုိင္ ျခင္းမရွိေသာလည္း ဤအရာမ်ားသည္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

ႀတိဂံ      =          အနားသံုးဖက္ရွိေသာ္လည္း ႀတိဂံမွာတစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္။

A three leaf of clover

=          ရြက္တြင္ အရြက္သံုးရြက္ျမင္ရေသာ္လည္း တစ္ရြက္သာျဖစ္ပါသည္။

=          အရြယ္ညီေရဖန္ခြက္သံုးလံုး

အေရအတြက္သံုးခုျမင္ရေသာ္လည္း ျပဳလုပ္ထားေသာပစၥည္းကတစ္

မ်ဳိးတည္းျဖစ္၏

အခ်ိန္                =          အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္

အတုိင္းအတာ      =          အလ်ား၊ အနံ၊ အျမင့္

၆။         နိဂံုး

သံုးပါးတစ္ဆူ (တစ္လံုးတစ္၀) ဘုရားအေၾကာင္းကုိ မည္သည့္လူသား၏ ဥာဏ္အားျဖင့္မွ် ျပည္စံုေအာင္၊ နား လည္းႏုိင္ျခင္းမရွိ၊ နက္နဲေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာတြင္ သြန္သင္ထားပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ထုိဘုရားအား ကုိးကြယ္ရမည္။ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မည္။ ေလးျမတ္ရမည္။ ပုဂၢိဳလ္သံုးပါးသည္ တစ္ဆူတည္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂၢိဳလ္အသီးသီးတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္အမွ် အသီးသီးရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ေတာ္မူမည့္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေသာ ထုိသံုးပါးတုိ႔၏ အမႈေတာ္ကို ျမင္ရေသာအခါ အထူး၀မ္းေျမာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းသားတုိင္းေျဖဆုိရန္ ေမးခြန္းမ်ား

၁။         သံုးပါးတဆူဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယံုၾကည္ခ်က္အေရးႀကီးေၾကာင္း မိမိကုိယ္တုိင္ စာသားျဖင့္ ေရးျပပါ။

၂။         ဤယံုၾကည္ခ်က္ နားလည္ေအာင္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိ အနည္းဆံုး (၃) ခ်က္ေရးသားပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

၃။         ဘုရားသခင္သည္ တစ္ဆူတည္းျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ က်မ္းခ်က္ (၄) ခ်က္ေရးျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)        သင္ခန္းစာတြင္မပါေသာ က်မ္းခ်က္တစ္ခုေရးျပပါ။

၄။         က်မ္းစာတြင္ တစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင္းအရာ (၄) ခုကို ေဖာ္ျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

၅။         သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဘုရားသခင္ကုိ ရည္ၫႊန္းသည့္ တစ္ (one ) သည္မည္သို႔ ဆုိလုိပါသနည္။

၆။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္သံုးပါးတဆူကိုေဖာ္ျပသည့္နည္းလမ္း(၄)ခုကိုေရးပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

၇။         ဘုရားသခင္သည္ မိမိကိုယ္ကိုရည္ၫႊန္း၍ဗဟု၀ုဒ္နာမ္စားကို အသံုးျပဳခဲ့ေသာက်မ္းပိုဒ္အနည္းဆံုးတခုကိုေရး ျပပါ။

၈။         ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္သံုးပါးတဆူဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ၫႊန္းေသာက်မ္းခ်က္အနည္းဆံုး(၅)ခုေဖာ္ျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

၉။         သံုးပါးတဆူကိုသင္ခန္းစာတြင္မပါေသာအျခားသဘာ၀နည္းလမ္းတခုျဖင့္ရွင္းျပပါ။

(က်မ္းပိုဒ္မဟုတ္ပါ)

၁၀။       ဤယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္လက္ခံမႈအေျခအေနကိုစာပုိဒ္တိုတိုႏွင့္ေရးပါ။

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)