သင္ခန္းစာ (၃၅) ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကြလာျခင္း


နမိတ္လကၡဏာ၊ ဘုန္းက်က္သေရ၊ တန္ခုိး၊ အံ့ဘြယ္ေသာအႏွစ္တစ္ေထာင္စုိးစံျခင္း။

နိဒါန္း။

Audio File
http://murann.com/mp3/rogma/35.christ.second.coming.mp3

သင္သည္ ဤသင္ခန္းစာ၊ စာစဥ္မ်ားကုိ အစဥ္အတုိင္း ေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီး ဤသင္ခန္းစာသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာသည္ဆုိပါက သင္၏ မွတ္သားဘြယ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ သင့္အား ဂုဏ္ျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ သင္ခန္းစာေပါင္းသံုးဆယ္ငါးခုကုိ ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ သမၼာက်မ္းစာတြင္ပါရွိ ေသာ အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိလာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုန္းတန္ခုိးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို ေဆာင္လ်က္ႂကြလာေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း အရာ ကဲ့သုိ႔ ေနာက္ဆံုးေလ့လာရန္ သင့္ေတာ္ေသာ သင္ခန္းစာမရွိေတာ့ဟု ယူဆမိပါသည္။ သင္ခန္းစာ (၃၄) တြင္ ခရစ္ ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းတုိ႔၏ ျခားနားခ်က္ (၁၂) ခ်က္ျဖင့္ ေလ့လာၿပီးပါသည္။ ျပန္ ၾကည့္လုိမည္ဟု ယူဆပါသည္။

သင္ခန္းစာ (၃၂)တြင္ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေတာ္မူမီ ေနာက္ဆံုးျဖစ္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့ လာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤေလာကတြင္ ဘုရားတကာတုိ႔၏ ဘုရင္၊ အရွင္တကာတုိ႔၏ အရွင္အျဖစ္ စုိးစံရန္တဖန္ႂကြလာ ေတာ္မူမည့္ နမိတ္လကၡာမ်ားကုိ ေရတြက္ၿပီး အႏွစ္တစ္ေထာင္စုိးစံသည့္ ကာလႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အံ့ၾသဖြယ္နက္နဲ ေသာ အရာမ်ား အခ်ဳိ႕ကုိ ေလ့လာၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ ထာ၀ရအႀကံေတာ္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သမၼာက်မ္းစာ က ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကုိယ္ေတာ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းသည္ ဘုရားသ ခင္၏ အဓိကအႀကံေတာ္ထဲအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ကတိေပးထားေသာ အါၿဗံဟံပဋိ ညာဥ္၊ပါလာတိနပဋိညာဥ္၊ ဒါ၀ိဒ္ပဋိညာဥ္ႏွင့္ ပဋိညာဥ္သစ္တုိ႔ကုိ ျပည့္စံုေစျခင္ငွာ ႂကြလာေတာ္မူေၾကာင္းကုိ ေလ့လာ ရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

ဤအေၾကာင္းကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအေနျဖင့္ လည္းေကာင္းသိရွိထားရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ မ်က္ျမင္ဘ၀တြင္ အမွန္ျဖစ္ေသာ စာအုပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရန္ႏွင့္သိထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လက္ေတြ႕မ်က္ျမင္တဖန္ႂကြလာေတာ္မူမည္။ အဖဒါ၀ိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ေပၚတြင္ ထုိင္၍ ဤကမၻာတြင္ အႏွစ္တစ္ေထာင္မ်က္ျမင္စုိးစံေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္တဖန္ႂကြေတာ္မူျခင္းႏွင့္ တြဲလာေသာနိမိတ္လကၡဏာ အေျမာက္အမ်ားရွိပါသည္။ ထုိအ ရာမ်ားကိုလည္း သိထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤနမိတ္လကၡဏာမ်ားသည္ ယခုတြင္ပင္ ရွိေနၿပီးေၾကာင္းကုိ ေထာက္လွ်င္ အသင္းေတာ္အား ခ်ီေဆာင္မည့္ကာလသည္ အမွန္ပင္ အလြန္နီးကပ္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏုိင္ပါ သည္။ ဤကဲ့သို႔ အစဥ္အလုိက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္စဥ္တြင္ အသင္းေတာ္သည္ မည္သည့္ေနရာမွ ၀င္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ သိထားရန္မွာလည္း အေရးႀကီးလွပါသည္။

၁။         ခရစ္ေတာ္တဖန္ႂကြလာမည့္လကၡဏာမ်ား

အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္းအတြက္ နိမိတ္လကၡဏာတစ္စံုတစ္ရာမွ် ေပးထားျခင္းမရွိေသာ္ လည္း ခရစ္ေတာ္တဖန္ႂကြလာေတာ္ မမူခင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ နိမိတ္လကၡာအေျမာက္အမ်ားကုိ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ ျပထားပါသည္။

ဤလကၡဏာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ (လု ၂၀း၂၅-၂၈) သခင္ေယ႐ႈက “ထုိအမူအရာတုိ႔သည္ ျဖစ္စရွိ ေသာ အခ်ိန္ကာလေရာက္လုနီးသည္ကုိ ေထာက္သျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ေခါင္းကုိႂကြၾကေလာ့”ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ “ဤစ ကားမ်ားသည္ ဣသေရလလူတုိ႔အား မူလအားျဖင့္ ေျပာေသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါထုိနိမိတ္လကၡဏာ မ်ားသည္ စတင္၍ ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းျမင္ေတြ႕ေနရပါၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

က။ ဣသေရလႏုိင္ငံျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ျပန္လည္ တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ကုိ ျပန္ လည္သိမ္းပိုက္ျခင္း။

ေယဇေက်လ ၃၆း၈-၁၀၊ ၂၄၊ ၂၈။  ၃၇း၂၁-၂၂။ လု ၂၁း၂၄။

(၁)        ၁၉၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ျပည္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ Balfour Declaration အရ ယုဒလူမ်ဳိးမ်ားအား ပါလက္စတုိင္းတြင္ အတည္တက်ေနထိုင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္းပါရွိပါသည္။ (ဘုရားသခင္တြင္ ဤအမႈကို ၾကာျမင့္စြာ ကပင္ ေဆာင္႐ြက္ထားျပီ ျဖစ္ပါသည္)။

(၂)        ၁၉၄၈ ခု ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဣသေရလလူတုိ႔သည္ အစၥေရးႏုိင္ငံအျဖစ္ ႏုိင္ငံျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုိ္င္ခဲ့ပါ သည္။

(၃)        ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ေဟာင္းကုိ ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုထုိၿမိဳ႕ သည္ ယုဒလူမ်ဳိးတုိ႔၏ လက္ထဲတြင္ရွိလ်က္ အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျပန္ျဖစ္ေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။          တစ္ပါးအမ်ဳိးသားကာလသည္ ဘီစီ ၆၀၄ တြင္ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးသည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ စတင္သိမ္းပုိက္သည္မွ အစျပဳခဲ့ပါသည္။ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ လက္ထဲတြင္ ဤ “ကာလ” မ်ားမျပည့္စံုမီ ဆက္လက္ တည္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ အတြင္ပထမဆံုးအျဖစ္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတုိ႔လက္ထဲ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အနာဂတၱိေဟာေျပာခ်က္မ်ားဆုိင္ရာဘီးသည္ ေႏွးေကြးစြာလည္ပတ္ေနသည္ဟု ယူဆရ ေသာ္လည္း ယခုအခါ “တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ား၏ ကာလ”သည္ ၿပီးျပည့္စံုေနၿပီးဟု ယူဆဘြယ္ျဖစ္ပါသည္။

ခ။         ကမၻာ့စစ္ႀကီးႏွင့္ လက္ရွိလက္နက္တပ္ဆင္မႈ

(၁)        စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ကမာၻဦးကပင္ဤကမၻာေလာကႀကီး၏ လကၡဏာတစ္ခုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ ဆံုးေန႔ရက္သည္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာစစ္ပြဲႀကီးျဖင့္ လကၡဏာျပဳထားပါသည္။ မ ၂၄း၆-၇ ကုိဖတ္ပါ။

(၂)        ေယာလ ၃း၉-၁၂ တြင္မုိက္မဲစြာ လက္နက္အၿပိဳင္အဆုိင္တပ္ဆင္ၾကမည့္အေၾကာင္းကုိ ေနာက္ဆံုးေသာ ကာလ၏ သေဘာသဘာ၀အျဖစ္ အနာဂတၱိျပဳထားပါသည္။ ယေန႔ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္း ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ကုိ စစ္ျပင္ ဆင္ျခင္းအတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ (တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁.၃ သန္း) ယခု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ဘ၀သက္တန္း၌ ပင္ဗ်ာ ဒိတ္က်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပ်က္စီးျခင္းမ်ဳိးကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ႏ်ဴက လီးယားလက္နက္မ်ား ပုိင္ဆုိင္လာၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။

ဂ။         ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္း မ ၂၄း၇

ကမၻာ့လူသားတုိ႔၏ မွတ္တမ္းတင္ၿပီးေသာ သမုိင္းစဥ္တေလွ်ာက္ထက္ခုရာစုတြင္ ေျမငလ်င္ပုိမုိလႈပ္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။  ေျမငလ်င္ဆက္လက္လႈပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တုိးတက္လာလ်က္ေနာက္ဆံုးအလြန္ျပင္း ထန္ေသာ ေျမႀကီးလႈပ္ရွင္ျခင္းမွာ မလြဲမေရွာင္သာႀကံဳေတြ႕ရမည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက သေဘာတူညီ ထားၾကပါသည္။ ကမၻာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ဘူးေသာသမွ် ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္းမ်ားအနက္ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ ေျမ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းကုိ ႀကံဳေတြ႕ၿပီးေနာက္ ခရစ္ေတာ္တဖန္ႂကြလာလာျခင္းသုိ႔ ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ ၁၆း ၁၇၊ ၁၈။ ဇာ ၁၄း၄-၅။

ဃ။        ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း။ မ ၂၄း၇။

ဗ်ာဒိတ္ ၆း၅၊ ၆ တြင္ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းတည္းဟူေသာ ျမင္းနက္သည္ ျမင္းျဖဴတည္းဟူေသာ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ ျမင္းနီတည္းဟူေသာ စစ္ပြဲေနာက္မွ ေပၚထြက္လာပါသည္။ World Church Service Reports အရ လူဦးေရ ၁၀၀၀ သန္းခန္႔သည္ အစာအဟာရျပည့္၀စြာ စားသံုးျခင္းမျပဳရဘဲ ငတ္မြန္းေခါင္းပါး ေနရသည္။ ေန႔စဥ္လူသံုးေသာင္းသည္ အစာအဟာရျပတ္လတ္၍ ေသၾကရသည္။ လာမည့္ဆယ္ႏွစ္အတြင္း လူသန္းတစ္ေထာင္သည္ အစာအဟာရျပတ္လတ္၍ ေသၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းကာလ သည္ ယခုပင္ေရာက္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

င။         စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္းႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈတုိးတက္ျခင္း။

က ၆း၅၊ ၁၁၊ ၁၂။ ၂ တိ ၃း၁-၅။ လု ၁၇း၂၆-၃၀။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လူဦးေရတုိးပြားနႈန္းထက္ ရာဇ၀တ္မႈသည္ အဆ (၁၁) ဆျမန္ဆန္ စြာ တုိးတက္ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ ေအပီသတင္းဌာန၏ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္အရ ေန႔စဥ္ လူသတ္မႈေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္၊ မုဒိန္း မႈေပါင္း ၂၄၀ ေက်ာ္၊ လက္နက္ကိုင္လုယက္မႈေပါင္း ၄၅၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊ လိမ္လည္မႈ၊ လွည့္ဖ်ားမႈ၊ ခုိးမႈတုိ႔ သည္။ ေနရာတုိင္းတြင္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ညစ္ညမ္းေသာ ႐ုပ္ပံုထုတ္လုပ္မႈသည္ အလြန္ျဖစ္ထြန္းေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္လ်က္ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာသန္း ငါး ေထာင္ ေက်ာ္ဘုိးလုပ္ကိုင္ရသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္တရားဥပေဒကုိ ပမာဏမျပဳဘဲ လိင္တူဆက္ဆံသူ ၂၅ သန္း ေက်ာ္တုိ႔သည္ ဆႏၵျပၾကသည္။ စိတ္ပညာရွင္တစ္ဦး၏ အဆုိအရ “မုဒိန္းမႈက်ဴးလြန္မႈသည္ ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ယေန႔ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေခတ္၏ စိတ္ေနသေဘာထားကုိ ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္”။

ေပါလုသည္ “ေနာက္ဆုးေသာကာလ” ၏ လကၡဏာမ်ားအျဖစ္ ဆုိးရြားလွေသာအရာမ်ားကုိ စာရင္း ျပဳထားရာ။ ယခုထုိအရာမ်ားကုိပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႕ေနၾကရပါသည္။

ခရစ္ေတာ္တဖန္ႂကြလာေတာ္မမူမီ ကမၻာႀကီးသည္ ေနာဧလက္ထက္၌ကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ဆုတ္ယုတ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္သည္ ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ လုယက္တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ေနထုိင္ျခင္း ေခတ္ကာလျဖစ္ေနပါသည္။

စ။         မိစာၦပေရာဖက္မ်ား၊ အတုအေယာင္ဆရာမ်ား

၁ တိ ၄း၈၊ ၂ ေပ ၂း၁။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ အနည္းဆံုးအယူမွားေသာ အုပ္စု CULT ငါးေထာင္ခန္႔လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေနပါသည္။ ထုိအရာအားလံုးတုိသည္ အမွန္တရားကုိ လွည့္ဖ်ားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ေကာက္ယူရရွိ ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ဓမၼတကၠသုိလ္မွ ေအာင္ျမင္လာ၍ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေတာ့မည့္ က်မ္းစာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၅၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္။ ခရစ္ေတာ္အပ်ဳိကညာမွ ေမြးဖြားျခင္းကို မယံုၾကည္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ တမ လြန္ဘ၀၌ အသက္ရွင္ျခင္းမယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္ေလာကသုိ႔ မ်က္ျမင္တဖန္ႂကြလာ မည္ကုိ မယံုၾကည္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဘာသာေရးတြင္ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ခ်က္၏ လကၡဏာကုိ ေနရာ တုိင္းတြင္ ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဆ။        အျခားထင္ရွားေသာ လကၡဏာမ်ား။

(၁)        လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ျခင္း၊ လု ၂၁း၂၅ ယေန႔ကမာၻတြင္ျဖစ္ေပၚေသာ မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားကုိ သတိျပဳပါ။

(၂)        ႐ုရွားသည္ စစ္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းႏွင့္ ေနာင္တြင္ အစၥေရးႏုိင္ငံအား ေခ်ဖ်က္မည့္သ ေဘာမ်ားး။ ေယဇ ၃၈ႏွင့္ ၃၉။

(၃)        ေရာမအင္ပါယာျပန္လည္အသက္၀င္ျခင္း။ ဒံ ၂း၄၃-၄၅။ ၇း၂၃၊ ၂၄ ႏွင့္ဗ်ာ ၁၃း၁၊ ၁၇း၁၂ တုိ႔ကုိ ေသျခာစြာဖတ္ပါ။ သားရဲသည္ ႏုိင္ငံဆယ္ႏုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္မည္။ ဥေရာပဘံုေစ်းတြင္ ႏုိင္ငံ ၁၀ ႏုိင္ငံပါ၀င္ပါသည္။ ေရာမအင္ပါယာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၄)        အသိပညာႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈတုိးတက္ျခင္း။ ဒံ ၁၂း၄။

မွတ္ခ်က္။ အျခားနိမိတ္လကၡဏာမ်ားလည္းရွိေနပါေသးးသည္။ ထုိအရာမ်ားကုိ ပုိင္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့လာထားပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေခတ္ကာလ၏ အဆံုးပိုင္းသို႔ လ်င္ျမန္စြာခ်ီတက္သြားလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုန္းတန္ခုိးဘာႏုေဘာ္ ေတာ္ျဖင့္ တဖန္ႂကြလာေတာ္မူမည့္အခ်ိန္ေရာက္လုေၾကာင္းကုိ ဤနမိတ္လကၡဏာမ်ားျဖင့္ သိသာေလာက္ၿပီးဟု ယူ ဆ ပါသည္။

၂။         ခရစ္ေတာ္တဖန္ႂကြလာေတာ္မူျခင္း၏ ဘုန္းတန္ခုိး။

၁ ေပး ၁း၁၁ တြင္ ဓမၼေဟာင္းပေရာဖက္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ခံစားရမည့္ ေ၀ဒနာကုိ ႀကိဳတင္ျမင္ ထားေၾကာင္း။ “ဆင္းရဲခံၿပီးမွ ၀င္စားေတာ္မူရေသာ ဘုန္းစည္းစိမ္ ”ကိုျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အသင္း ေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္းကုိ ျမင္ေတြ႕ရျခင္းမရွိပါ။ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ တဖန္ႂကြလာ ေတာ္မူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျမင္ခဲ့ၾကပါသည္။

က။        ဘုန္းေတာ္

(၁)        ခရစ္ေတာ္တဖန္ႂကြလာေတာ္မူေသာ အခါျမင္ေတြ႕ၾကားနာရမည့္အရာမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအာျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(က)      မ ၂၄း၂၇-၃၁။

လွ်ပ္စစ္သည္အေရွ႕မွ ျပက္၍ အေနာက္တုိင္ေအာင္ထြန္းလင္းျခင္း။ ေနႏွင့္လတုိ႔သည္ အလင္း ေရာင္ကုိမေပး။ ေကာင္းကင္တမန္တုိ႔သည္ တံပုိးခရာကုိ ျပင္းစြာမႈတ္ၾကမည္။ ႀကီးစြာေသာ ဘုန္းတန္ခုိးအာႏုေဘာ္ကုိ ေဆာင္လ်က္မုိးတိမ္ကုိစီး၍ ႂကြလာေတာ္မူမည္။

(ခ)        ၂ သက္ ၁း၇-၁၀။

သန္ရွင္းေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားၿခံရဲလ်က္ေပၚလာမည္။ မ ၂၅း၃၁။

မီးလွ်ံအားျဖင့္ ႂကြလာေတာ္မူမည္။ အျပစ္သားတုိ႔အား ထာ၀ရပ်က္စီးျခင္းတည္းဟူေသာ အျပစ္ဒဏ္ကုိ စီရင္ေတာ္မူ မည္။ တန္ခိုးရွိေသာဘုန္းေတာ္ႏွင့္တကြႂကြလာေတာ္မူမည္။

(ဂ)        ဗ်ာ ၁၉း၁၁-၁၅။

ေကာင္းကင္ဘံုဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိမည္။ တရားသျဖင့္စစ္ရင္ျခင္းႏွင့္ စစ္တုိက္ျခင္းငွာ ျမင္းျဖဴစီလ်က္ႂကြ လာေတာ္မူမည္။ သူ၏ အမည္ကားသစၥာႏွင့္သမၼာျဖစ္၏။ မ်က္စိေတာ္ သည္ မီးလွ်ံကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ ေခါင္းေတာ္ေပၚ၌ သရ ဖူမ်ားစြာ ေဆာင္းထား၏။ အေသြး၌ ႏွစ္ၿပီးေသာ အ၀တ္ကုိ ၀တ္၏။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူေသာ အမည္ရွိ၏။ ေကာင္းကင္တပ္မေတာ္သည္ ျမင္ျဖဴကုိစီလ်က္ေနာက္ေတာ္သုိ႔ လုိက္ၾက၏။ လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ဒဏ္ခတ္စရာဘုိ႔၊ ထက္ေသာသန္လ်က္သည္ ခံတြင္းထဲကေထြက္၏ ဘုရင္တုိ႔၏ ဘုရင္၊ သခင္တုိ႔၏ သခင္ဟူေသာ ဘြဲ႕အမည္နာမရွိ၏။

(၂)        ခရစ္ေတာ္အား “ဘုန္းႀကီးေသာရွင္ဘုရင္”ဟု ေခၚထားပါသည္။ ဆာ ၂၄း၇-၁၀။

(၃)        ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းကုိေဆာင္လ်က္ႂကြလာေတာ္မူမည္။ မာ ၈း၃၈။

(၄)        ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုန္းတန္ခုိးအာႏုေဘာ္ကုိ ေဆာင္လ်က္ႂကြလာေတာ္မူသည္ကုိ လူသားအေပါင္း တုိ႔သည္ ျမင္ရ ၾကမည္။

(၅)        ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိသန္႔ရွင္းသူတုိ႔၌ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္ႂကြလာေတာ္မူပါသည္။ ၂ သက္ ၁း၁၀။ ေကာ ၃း၄။ ယုဒ ၁၅။

(၆)        ခရစ္ေတာ္သည္ ဂုဏ္သေရႏွင့္ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကုိ ခံထုိက္၏။ ဗ်ာ ၄း၁၁။ ၅း၁၂။

မွတ္ခ်က္။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအသေရဆုိသည္မွာ ကုိယ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည့္အတုိင္း ပုိင္ဆုိင္သမွ်တုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခမည္ေတာ္ဘုရားသခင္သည္ သူ၌ ဘုန္းထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ေယာ ၁၃း၃၁။ ၁၄း၁၃။

ခ။         တဖန္ႂကြလာေတာ္မူျခင္း၏ တန္ခုိးေတာ္။

(၁)        အသင္းေတာ္ကုိ ခ်ီေဆာင္ျခင္း၌ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ႂကြလာေတာ္မူေသာ အခါသူ၏ တတ္စြမ္းႏုိင္ မႈမ်ားအားျဖင့္ သူ၏ တန္ခုိးေတာ္ထင္ရွားေပၚလြင္မည္ျဖစ္သည္။

(က)      ေသမင္းကုိ ေအာင္၍ ကၽြႏု္ုပ္တုိ႔၌ သက္ေရာက္ေသာ ေသမင္း၏ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကုိ ျဖတ္ေတာ္ရန္။ ၁ သက္ ၄း၁၅-၁၄။ ၁ ေကာ ၁၅း၅၀-၅၁။ ေယာ ၅း၂၅။

(ခ)        ပုပ္ပ်က္ျခင္းနိယာမကုိ ဖ်က္ဆီး၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား အသစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို ေပးေသာ အခါ ။ ဖိ ၃း၂၀-၂၁။ ၁ ေကာ ၁၅း၅၁။ ၁ ေယာ ၃း၂။

(ဂ)       ေျမႀကီး၏ ဆြဲငင္ျခင္းနိယာမကုိ ေဘးဖယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိ္ယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသုိ႔ တက္ႂကြေစေသာအခါ ၁ သက္ ၄း၁၅-၁၇။ ေယာ ၁၄း၃။

(ဃ)     သခ်ၤဳိင္းကုိ ေအာင္ျမင္လ်က္ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံရေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ကုိ တခ်ိန္ တည္း ထေျမာက္ေစေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္ေသာသူတုိ႔သည္အဦးထေျမာက္ ၾကလိမ့္မည္။ ၁ သက္ ၄း၁၆။

(၂)        ကမာၻေျမေပၚသုိ႔တဖန္ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္၏ တန္ခုိးေတာ္သည္ အ့ံၾသဖြယ္ျဖစ္ လ်က္။ ႏႈိင္းဆႏုိင္ ဘြယ္ရာမရွိပါ။ တန္ခုိးေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံု၍ အထြဋ္အထိပ္ျဖစ္ပါသည္။

(က) ကုိယ္ေတာ္အားစစ္တုိက္ရန္ စု႐ံုးေနၾကေသာ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ တပ္မေတာ္မ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ေသာ တန္ခုိးေတာ္။ ဗ်ာ ၁၉း၁၅-၁၉။

မွတ္ခ်က္။            ဒံေယလ ၂း၃၄-၃၆ ပါေခ်ဖ်က္ေသာ ေက်ာက္တံုးသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ဇာခရိ ၁၂း၉ ႏွင့္ ၁၄း၂ ကိုလည္းဖတ္ပါ။ ဤတန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ တပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ကမာၻတန္ ခုိးအင္အားမ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္၍ အဆံုးသတ္ ေစသည္။ ဆာ ၂း၈-၉။

(ခ)        အႏၱိခရစ္သုိ႔မဟုတ္ သားရဲႏွင့္သူ၏ မိစၦာပေရာဖက္တုိ႔ေအာင္၍ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုးအား မီးအုိင္ ထဲသုိ႔ပစ္ခ်ႏုိင္ေသာ တန္ခုိးေတာ္။ ဗ်ာ ၁၉-၁၉-၂၀။

မွတ္ခ်က္။            ဤအႀကိ္မ္တြင္ စာတန္အားခ်ည္ေႏွာင္လ်က္အနက္ဆံုးေသာတြင္းထဲ၌ အႏွစ္တစ္ေထာင္ ခ် ထားသည္။ ဗ်ာ ၂၀း၁-၃။

(ဂ)        ဣသေရလလူတုိ႔အား ကမၻာအရပ္ရပ္မွ စု႐ံုးလ်က္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ကာကြယ္ေတာ္မူ ေသာ တန္ခုိး။ မ ၂၄း၃၁။ ၉၁း။ ၁၃း၁။ တရား ၃၀း၅-၆။ ေရာ ၁၁း၂၅-၂၇။ ေယ ၂း၃-၆။

(ဃ)      ဒါ၀ိဒ္ပလႅင္၌ ဘုရင္အျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတည္ေဆာင္မည္။ လု ၁း၃၂-၃၃။ တ ၁၅း၁၄-၁၆။ အာစရိ ၁၄း၉၊ ဗ်ာ ၁၉း၁၅၊ ေယာ ၂၃း၅-၆၊ ၃၃း၁၄-၁၇။

(င)        ေခတ္အဆက္ဆက္က သစၥာရွိ သန္႔ရွင္သူမ်ားအား သူႏွင့္အတူ ဤေလာက၌ စုိးစံရန္ အ တြက္ ေခၚေဆာင္ႏုိင္ ေသာ တန္ခုိးေတာ္။ ဗ်ာ ၁၉း၁၄။ ၅း၁၀။ ယုဒ ၁၄။ ဗ်ာ ၂၀း၅-၆။ မၾကာမီကခ်ီေဆာင္ျခင္းခံေသာအသင္းေတာ္လည္ပါ ၀င္ပါအသည္။

ကိုယ္ေတာ္တန္းခုိးေတာ္သည္ ကမၻာမ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုလံုးသို႔ မွီလိမ့္မည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္အုပ္စိုးေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ထူေထာင္မည္။ ဇာ ၁၄း၉-၇။ ခရစ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံအားလံုးကုိ အုပ္ ခ်ဳပ္ေတာ္မူမည္။ ဗ်ာ ၁၉း၁၅။

၃။         ခရစ္ေတာ္၏ အႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးျခင္း။

ဒါ၀ိဒ္ပဋိညာဥ္၊ မၾကာေသးမီက ေလ့လာခဲ့ေသာ ပဋိညာဥ္တြင္ ဒါ၀ိဒ္၏ ရာဇပလႅင္၌ လည္းေကာင္း၊ သားစဥ္ေျမးဆက္၌ လည္းေကာင္း အဆက္မျပတ္ေစျခင္းငွာ ကတိထားေတာ္မူပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္က ဒါ၀ိဒ္၌ ျပဳေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္ကုိ ျပည္စံုေစလ်က္၊ ဒါ၀ိဒ္၏ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အတတ္အျဖစ္ ဒါ၀ိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ေပၚ တြင္ ထုိင္လ်က္ ဣသေရလႏုိင္ငံတစ္ခုလံုးႏွင့္ ကမၻာကုိအုပ္စုိးကာ၊ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕၌ အႏွစ္တစ္ေထာင္စုိးစံေတာ္မူမည္ ဟု သမၼာက်မ္းစာက ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တမန္ ၁၅း၁၆။ လု ၁း၃၂-၃၃။ ေယ ၂၃း၅။ ၃၃း၁၅-၁၇။

မွတ္ခ်က္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းခ်က္မ်ားကုိ အရွိအရွိအတုိင္း ရွင္းလင္းစြာ ေရးသား သည္ႏွင့္အညီ လက္ခံပါက ခရစ္ေတာ္သည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္စုိးစံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံ မည္ျဖစ္သည္။

က။        အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလ၏ အခ်က္အလက္မ်ား။

(၁)        ဗ်ာ ၂၀း၁-၁၀ ကုိဖတ္ပါ။

(၂)      စာတန္အား သံႀကိဳးႀကီးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္၍ အနက္ဆံုးေသာတြင္းထဲ၌ အႏွစ္တစ္ေထာင္ ေလွာင္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းသူမ်ားအား ေနာက္ထပ္မလွည့္စားႏုိင္မည့္အ ေၾကာင္း အလံုပိတ္၍ တံဆိပ္ခတ္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၃)        သန္႔ရွင္းသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အႏွစ္တစ္ေထာင္ စုိးစံမည္ျဖစ္ပါသည္။ (အငယ္ ၄-၆) ႏွင့္ ဗ်ာ ၅း၁၀။

မွတ္ခ်က္။            အသင္းေတာ္သည္ မၾကာေသးမီက ေကာင္းကင္သုိ႔ ခ်ီေဆာင္ထားျခင္းခံရၿပီးျဖစ္၍ ၁ သက္ ၄း၁၅-၁၈။ ဘုန္းႀကီးေသာ ကုိယ္ခႏၶာရရွိလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကမၻာကုိ အုပ္စိုးရန္ေလာကသုိ႔ ဆင္းသက္လာသည္မွာ ယံုမ်ားဘြယ္ရာမရွိပါ။ ယုဒ ၁၄။ ဗ်ာ ၁၉း၁၄။ ၂၀း၄။

(၄) ပဌမထေျမာက္ျခင္း၌ ပါ၀င္ခဲ့ေသာသူမ်ား၊ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရေသာအသင္းေတာ္၊ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၌ သားရဲ၏ အမွတ္တံဆိပ္ကုိ လက္မခံ၊ သားရဲကုိကုိးကြယ္ျခင္းမျပဳေသာေၾကာင့္ ေခါင္းျဖတ္ခံရေသာသာသနာ အာဇာနည္မ်ားတုိ႔ သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလစုိးစံၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ ၂၀း၄-၆။

ဓမၼေဟာင္းေခတ္ကာလသန္႔ရွင္းသူမ်ားအားလည္း ေဘးဒဏ္ႀကီးကာမတုိင္မီေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဒံ ၁၂း၁-၃။

(၅) အႏွစ္တစ္ေထာင္လြန္ေသာအခါ စာတန္ကုိသူ၏ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရာထဲမွ လႊတ္လုိက္၍ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားအား လွည့္ဖ်ားရန္ ရွာရန္ႀကံလိမ့္မည္။ (အငယ္ရ) လူအမ်ားတုိ႔သည္ စာတန္၏ ေနာက္သုိ႔လုိက္မည္ဟုဆိုျခင္းေၾကာင့္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ ကာလ၌ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရန္ ဆႏၵအျပည့္မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ “သံလွံတံ” ႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မည္။

ဗ်ာ ၁၉း၁၅။

(၆) သူပုန္မ်ားကုိ မီးေလာင္ကၽြမ္းလ်က္၊ စာတန္အားလည္း မီးအုိင္ထဲသုိ႔ပစ္ခ်ပါသည္။ အငယ္ ၉း၁၀

ခ။ အႏွစ္တစ္ေထာင္၏ အက်ယ္အ၀န္း။

(၁) ဣသေရလသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးအတြက္ထုိ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလ၌ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာျဖစ္လိမ့္မည္။

ဇာ ၈း၁၃။ ၂၁-၂၃။

(၂) ခရစ္ေတာ္၏ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ တစ္ကမၻာလံုးျဖစ္လိမ့္မည္။ ဇာ ၁၄း၉။ ဒံ ၂း၃၅ (ထိခုိက္ေသာ ေက်ာက္သည္ ေျမႀကီး တျပင္လံုးကုိ ဖံုးလြမ္းလိမ့္မည္။) ေဟရွား ၁၁း၉ ကိုလည္းဖတ္ပါ။

(၃) ဓမၼေဟာင္းေခတ္ သန္႔ရွင္းသူမ်ား။ ဒံ ၁၂း၁-၃။

(၄) ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလအတြင္း ထြက္လာၾကေသာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူမ်ား။ ဗ်ာ ၇း၉၊ ၁၃-၁၄။ ၂၀း၄။ (ေခါင္းျဖတ္ခံ၍)

(၅) သားရဲ၏ အမွတ္လကၡဏာကုိ ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ား။ ဗ်ာ ၂၀း၄

(၆) ဣသေရလတုိ႔အား ယံုၾကည္စိတ္ခ်လ်က္ ေျဖာင့္မတ္စြာဆက္ဆံေသာ သူမ်ား။ ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၄။

မွတ္ခ်က္။ ခရစ္ေတာ္သည္ “သံလွံတံ” အားျဖင့္ အုပ္စုိးေနရျခင္း၊ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကုန္ခါနီးတြင္  ခရစ္ေတာ္ ၏ အုပ္စိုးျခင္းကို မခံလုိေသာသူသန္းခ်ီ၍ ရွိေနျခင္းမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္။ အါမေဂဒုန္စစ္ပြဲႀကီးကုိလည္းေကာင္း၊ ေဘးဒဏ္ႀကိးကာလ၌ လည္းေကာင္း အေသမခံရဘဲ လြတ္ေျမာက္ေသာသူမ်ားရွိေသးေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါသည္။

ဃ။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ ကာလ၏ သေဘာသဘာ၀။

(၁) ထုိကာလသည္ အာဏာအားျဖင့္ က်ေရာက္မည္။ ဗ်ာ ၁၉း၁၅။

(၂) မ်က္ျမင္ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရတစ္ဖြဲ႕ထူေထာင္မည္။ ေဟရွာ ၉း၆။

(က) ခရစ္ေတာ္အုပ္စုိးမည္။ ေဟရွာ ၉း၇။

(ခ) ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ။ ေဟရွာ ၂း၃။ မာလခိ ၃း၁-၄။

(ဂ) ယုဒလူတုိ႔သည္ ၀င္ေရာက္ကူညီမည္။ ေဟရွာ ၃၂း၁။ ၄၀း၁၀။

(ဃ) တမန္ေတာ္ ဆယ္ႏွစ္ပါးတုိ႔သည္ ဣသေရလျပည္တြင္ တရားသူႀကီးအျဖစ္တာ၀န္ယူမည္။ မ ၁၉း၂၈။

(င) သန္႔ရွင္းသူမ်ား (အသင္းေတာ္) သည္ ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ စုိးစံမည္။ ဗ်ာ ၅း၉-၁၀။

(၃) ေအာက္ပါက်မ္းခ်က္မ်ားကုိ မွတ္သားၿပီး မည္သုိ႔သြန္သင္ထားသည္ကုိ သတိျပဳပါ။

(က) ေဟရွား ၂း၁-၄။ လမ္းခရီးေတာ္တုိ႔ကုိ ၫႊန္ျပသြန္သင္ၾကမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္  သူတုိ႔၏ တရားသူႀကီးျဖစ္မည္။ စစ္မက္ေနာက္ထပ္မျဖစ္ရ။ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕မွ  ဥပေဒႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထြက္မည္။

(ခ) ေဟရွာ ၉း၆-၇။ အုပ္စုိးျခင္းအာဏာစက္ရွိလိမ့္မည္။ အစုိးရသည္ တန္ခုိးႀကီးလိမ့္မည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ မပ်က္ျပားရ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းျဖင့္ အစုိးရကုိ အမိန္႔ေပးမည္။

(ဂ) ေဟရွား ၁၁း၁-၁၀။ ဆင္းရဲသားႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ေသာသူမ်ားအတြက္ မွ်တမႈရွိမည္။ ငယ္-၄၊ သားရဲတုိ႔၏ ေၾကာက္မက္ ဘြယ္ရာမ်ားမရွိ ငယ္-၆၊ ေႁမြဆုိးသည္ မကိုက္ေတာ့၊ ငယ္ - ၈၊ အခ်င္းခ်င္းၫွင္ဆဲဖ်က္ဆီးျခင္းမရွိ၊ ငယ္ - ၉ ထာ၀ရဘု ရားကုိ သိကၽြမ္းျခင္းပညာလြမ္းမုိးျပည့္စံုမည္။ ငယ္-၉

(ဃ) ေဟရွာ။ ၆၅း၁၈-၂၅။ ေရ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕၌ ငိုေႂကြးသံ ေအာ္ဟစ္သံေနာက္တဖန္မၾကားရ၊ ငယ္ ၁၈-၁၉။ ေသတတ္ ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါလ်က္၊ အသက္ရွည္စြာေနရမည္။ ငယ္-၂၀။

လွည့္ဖ်ားျခင္း၊ ခုိးယူျခင္း၊ မ႐ုိးသားျခင္းမရွိ။ ငယ္ ၂၂-၂၃။

ေတာေခြး၊ ျခေသၤတုိသ့ည္ သုိးငယ္ႏွင့္အတူေနမည္။

(င)        ေဟရွာ ၆၆း၁၂-၁၄။

ဣသေရလသည္ ၿငိမ္သက္လ်က္သက္သာလ်က္ရွိမည္။

(စ)        ေရာ ၈း၁၉-၂၂။

ေျမႀကီးမွ က်ိန္းျခင္း အမဂၤလာကုိ ပယ္ရွားမည္။

(စ)        ဗ်ာ ၂၀း၃။

စာတန္ကုိဖယ္ရွားၿပီးျဖစ္၍ လွည့္စားျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ စံုစမ္းျခင္းမရွိ။

(ဇ)        ေဇဖနိ ၃း၉။

သန္႔ရွင္းေသာ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးတည္းသာ သံုးရမည္။

(င)        နိဂံုးခ်ဳပ္စဥ္းစားျခင္း။

(၁)        အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလ၏ အဆံုး၌ ပလႅင္ျဖဴႀကီးတရားပုလႅင္သည္ ေပၚလာလ်က္ ကမၻာဦးမွစ၍ ရွိခဲ့ေသာ အျပစ္ သားမ်ား၏ အျပစ္ကုိ တရားစီရင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ ၂၀း၁၁-၁၅။

(၂)        ဤကမၻာကုိဖ်က္ဆီးလ်က္။ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ ေပ ၃း၁၀-၁၄။ ဗ်ာ ၂၁း၁။

(၃)        အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလသည္ တရားစီရင္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳလ်က္တရားစီရင္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ေၾကာင္းကုိ သတိျပဳရပါမည္။

(က)      အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလတြင္ ျပဳလပ္ခဲ့ေသာတရားစီရင္ျခင္းသည္ လူမ်ဳိးတုိ႔အား တရားစီရင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မ ၂၅း၃၁-၄၆။

(ခ)        အဆံုး၌ တရားစီရင္ျခင္းသည္ ပလႅင္ျဖဴႀကီး၌ အျပစ္သားမ်ားကုိသာ တရားစီရင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ ၂၀း၁၁-၁၅။

မွတ္ခ်က္။            ေသခ်ာေရရာစြာ ေရးသားထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ားမရွိလ်င္ ရဲရင့္စြာ ေဟာေျပာျခင္းမျပဳရန္ ခံယူထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လွ်ိဳ၀ွက္နက္နဲေသာ အရာမ်ားရွိပါသည္။ ေရးထားၿပီးေသာအရာမ်ား သင္သိထားၿပီးေသာအ ရာမ်ား၌သာ၀မ္းေျမာက္ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ မထင္ရွားေသာအရာ၌ တိက်စြာမေျပာပါႏွင့္။

သင္ခန္းစာမ်ားကုိ မွန္မွန္ျပဳလုပ္ခဲ့၍ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်နပ္မိပါ သည္။ ဤေနာက္ဆံုးသင္ခန္းစာသည္ သင့္အား ခြန္အားျဖစ္ေစလ်က္၊ ႂကြယ္၀ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ေမွ်ာ္ ၾကည့္ပါ။ သင္၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ မေ၀းေတာ့ပါ။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         သမၼာက်မ္းစာ၌ သြန္သင္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိထားရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္လက္ခံရန္ အ ဘယ္ေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသနည္း။

၂။         သင္ခန္းစာ (၃၄) တြင္ အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းတုိ႔၏ ျခားနားခ်က္ (၁၂) ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး ေနာက္အေရးႀကီးေသာအခ်က္ ၆ ခ်က္အနည္းဆံုး ေဖာ္ျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

(၆)

၃။         ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုန္းတန္ခုိးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို ေဆာင္လ်က္ႂကြလာေတာ္မမူမီျဖစ္မည့္ နိမိတ္လကၡာဏာ ၁၀ ခုကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတုိ႔အထဲမွ အေရးႀကီးဆံုးဟု သင္ယူဆထားေသာ နိမိတ္ ၆ ခုကုိ ေရးျပပါ။ က်မ္းၫႊန္းတစ္ခုစီထည့္ေပးပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

(၆)

၄။         ၁၉၆၇ ခု ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ အစၥေရးတုိ႔သည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ေဟာင္းကုိ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ထားပါသည္။ ထုိ သိမ္းပုိက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔အေရးပါအရာေရာက္သနည္း။

၅။         ယေန႔ေခတ္တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေရွးယခင္က မပုိင္ဆုိုင္ခဲ့ဘူးေသာ အရာမ်ားထဲမွ မည္သည့္အရာကုိ ပုိင္ဆုိင္ထား ပါသနည္။

ေနာဧလက္လက္၏ လကၡဏာ (၄) ခုကိုေရးျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

၇။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပေရာဖက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁ ေပ ၁း၁၀ အရ မည္သို႔ သိရွိရပါသနည္း။

၈။         “ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းတန္ခုိးအာႏုေဘာ္” ဟုဆုိရာ၌ မည္သုိ႔ဆုိလုိပါသနည္း။

၉။         ဆာလံ ၂၄း၇-၁၀ တြင္ ခရစ္ေတာ္အားမည္သူ႔ေခၚပါသနည္း။

၁၀။       ဗ်ာ ၁၉း၁၁-၁၅ ကိုဖတ္ၿပီးေနာက္ ခရစ္ေတာ္တဖန္ႂကြလာေတာ္မည့္ ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ခုကုိ ေဖာ္ျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

(၆)

၁၂။       ဒါ၀ိဒ္ပဋိညာဥ္ မည္ကဲ့သို႔ အာမခံထား၍ ခရစ္ေတာ္သည္ ထုိကတိေတာ္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔  ျပည့္စံုေစပါသနည္။

၁၃။       ဒုတိယအႀကိမ္ခရစ္ေတာ္ႂကြလာျခင္း၌ အသင္းေတာ္သည္ မည္ကဲ့သုိ႔ပါ၀င္ပါသနည္း။

၁၄။       ပထမထေျမာက္ျခင္း၌ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ မည္သူမ်ားနည္း။

၁၅။       အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလ၏ ျမင္ကြင္းသည္ မည္မွ်က်ယ္၀န္းပါသနည္း။ က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ျပပါ။

၁၆။       ခရစ္ေတာ္သည္ “သံလွံတံ” ျဖင့္အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလကုိ အုပ္စိုးခဲ့ရေၾကာင္းေပၚလြင္ေစရန္ အႏွစ္ တစ္ေထာင္ ကာလလြန္ေသာအခါ မည္သုိ႔ျဖစ္လာပါသနည္း။

၁၇။       ေဟရွာ ၁၁း၁-၁၀ ဖတ္ၿပီးေနာက္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလ၏ လကၡဏာ (၅) ခုကို စာရင္ျပဳပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

(၅)

၁၈။       အႏွစ္တစ္ေထာင္လာကသည္ တရားစီရင္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳလ်က္တရားစီရင္ျခင္းျဖင့္ပင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ တရားစီရင္ျခင္းတုိ႔၏ အမည္ကုိ ေဖာ္ျပလ်က္က်မ္းစာတြင္ မည္သည့္ေနရာ၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပပါ။

၁၉။       ေပၚလြင္ထင္ရွားျခင္းမရွိေသးေသာအရာမွားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

၂၀။       ဤသင္ခန္းစာကုိ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သင့္တြင္ လက္ေတြ႕သေဘာအားျဖင့္ မည္သု႔ိတန္ဘုိးရွိပါသနည္း။

အမည္၊   ____________________________           ရက္စြဲ၊ ___________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)