သင္ခန္းစာ (၃၄) အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္း THE RAPTURE OF THE CHURCH

နိဒါန္း

ခရစ္ေတာ္ဤေလာကသို႔ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေတာ္မမူမီျဖစ္ေပၚလာမည့္အျဖစ္အပ်က္တခုကိုသမၼာက်မ္းစာကထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ သြန္သင္ထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို “အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္း” ဟုရည္ၫႊန္းေျပာၾကားၾကပါသည္။ “အသင္းေတာ္” ႏွင့္ “ခ်ီေဆာင္ျခင္း” ေ၀ါဟာရမ်ားကိုအနက္ဖြင့္ၿပီးခရစ္ေတာ္သည္ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ျဖင့္ႂကြလာေတာ္မမူမီျဖစ္ေပၚမည့္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ၊ အႏီၱခရစ္ေပၚထြန္းမည့္ကာလတို႔မတိုင္မီအသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္းျဖင့္ယေန႔အသင္းေတာ္ အတြက္ဘုရားသခင္၏ ထူးကဲေသာအႀကံအစည္ကိုနားလည္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္လွ်က္ ဤသင္ခန္းစာကိုပို႔ခ်ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

ဤသင္ခန္းစာသည္အေရးႀကီးေသာသင္ခန္းစာျဖစ္ပါသည္။ တိေမာေသၾသ၀ါဒစာဒုတိယေစာင္ ၂း၁၅ တြင္ သမၼာတရားကိုမွန္ကန္စြာပိုင္းျခားတတ္ရမည္ဟုဆိုထားပါသည္။ အသင္းေတာ္အားဓမၼေဟာင္းေခတ္ပေရာဖက္ႀကီးမ်ား လံုး၀နားမလည္ခဲ့ေသာအသစ္အဆန္းျဖစ္ေၾကာင္း (ဧ ၃း၅။ ၁ ေပ ၁း၁၀-၁၂)လူမ်ိဳးေတာ္ျဖစ္ေသာဣသေရလလူမ်ိဳး ႏွင့္ထိုလူမ်ိဳးႏွင့္ထိုလူမ်ိဳးအတြက္ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္မွာကြဲျပားေနေၾကာင္း (၁ေကာ ၁၀း၃၂) (ေရာ ၁၁း၂၅-၂၇)။ ဤေက်းဇူးေတာ္ကလာသည္ အျခားကာလမ်ားႏွင့္မတူတမူထူးေနေၾကာင္းကိုမသိသေဘာမေပါက္လွ်င္ (ဧ ၃း၂-၆) ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္ကိုနားမလည္ျခင္းျဖစ္ပါမည္။ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ေဟာေျပာျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယုဒအမ်ိဳးသားႏွင့္တပါးအမ်ိဳးသားပါ၀င္ေသာ ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံရသည့္ ယံုၾကည္သူမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းေတာ္ကို ယေန႔ကာလတြင္ တည္ေဆာက္ လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုကိုယ္ခႏၶာသည္ျပည့္စံုျခင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ ထိုအသင္းေတာ္သည္ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ရွိ ေနေစျခင္းငွာ (၁သက္ ၄း၁၅-၁၇) ဤေလာကမွခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရပါမည္။ ဤအခ်က္သည္ အသင္းေတာ္ ၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ အခ်ိန္အေရြးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေတာ္မူျခင္း အေၾကာင္းနွင့္ ပါတ္သက္၍အ ထက္ပါေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေနေသာသြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ က်မ္းစာႏွင့္မကိုက္ညီပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ကတိေတာ္ မ်ားကိုလြဲမွားေစပါသည္။

သင္ခန္းစာ

၁။         အသင္းေတာ္ဆိုသည္မွာအဘယ္နညး္။ ဘုရားသခင္သည္ ဤေလာကတြင္မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေနပါသနည္း။

က။        အသင္းေတာ္ကိုဂရိဘာသာအားျဖင့္ EKKLESIA ဟုေခၚပါသည္။ “ေခၚထုတ္ျခင္း” ဟုအဓိပၸါယ္ရွိပါ သည္။ မူလတြင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီအစည္းအေ၀းက်င္းရန္ေခၚဖိတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာအစုအစည္းတခုခု သို႔ဖိတ္ျခင္း၌အသံုးျပဳပါသည္။ အသင္းေတာ္ႏွင့္ပါတ္သက္၍အသံုးျပဳရာတြင္ “ေခၚထုတ္ျခင္းခံရသူ မ်ား” ျဖစ္ပါသည္။ ယခုေခတ္ကာလယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္တပါးအမ်ိဳးသား မ်ားပါ၀င္ပါသည္။ (ဧ ၂း၁၆၊ ၃း၆) ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာကိုတည္ေဆာက္ရန္ဤေလာကမွေခၚ ထုတ္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ဧ ၄း၄၊ ေရာ ၈း၂၈ စသည္)

ခ။         အသင္းေတာ္ကို “ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာ”ဟုေခၚပါသည္။ (ဧ ၁း၂၂၊၂၃။ ၂း၁၆။ ၃း၆)

ဂ။         အသင္းေတာ္ကို “ခရစ္ေတာ္၏သတို႔သမီး”ဟုေဖာ္ျပလွ်က္အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ (ဧ ၅း၂၃၊ ၃၀-၃၂)။

ဃ။        ဘုရားသခင္သည္ယေန႔ဘာလုပ္ေနပါသနည္း။ တမန္ေတာ္၀တၱဳ - ၁၅း၁၄-၁၇ ကိုဖတ္ပါ။ ၎သည္ ထိမိစြာေဖာ္ျပေသာပေရာဖက္ျပဳခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ တပါးအမ်ိဳးသား (လူမ်ိဳးေပါင္း) ကိုအၾကည့္ႂကြလာေတာ္မူလွ်က္” နာမေတာ္ျဖင့္သမုတ္ေသာလူတို႔” ကိုထိုသူတို႔အထဲမွေရြးထုတ္ လွ်က္ရွိပါသည္။ ထိုလူစုသည္အသင္းေတာ္၊ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာသတို႔သမီးျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳ ပါ။ ဤအမႈၿပီးစီး၍ေနာက္ဆံုးေသာ၀ိညာဥ္ကို ကယ္တင္ၿပီးအသင္းေတာ္သို႔ပို႔ေဆာင္ၿပီးေနာက္ မည္သို႔ျဖစ္မည္နည္း။ “ထို႔ေနာက္ဒါ၀ိဒ္တဲကိုေဆာက္တည္ျပန္မည္” ခရစ္ေတာ္သည္ -ဣသေရလ ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းငွာႂကြလာလွ်က္ “ဒါ၀ိဒ္၏ေျဖာင့္မတ္ေသာအၫႊန္႕” အျဖင့္မိမိ၏ ပလႅင္ေတာ္ကိုတည္ေထာင္ပါမည္။ (ေယရမိ ၂၃း၃-၆)။ အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီးေသာ အခါျဖစ္ပါမည္။ ေရာမ ၁၁း၂၅-၂၇ ကိုေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။ တပါးအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔၏ျပည့္စံုျခင္း သည္တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ဘုရားသခင္လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာအလုပ္ၿပီးျပည့္စံုျခင္းကိုရည္ၫြန္း ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏ကယ္တင္ရွင္သည္ႂကြလာပါမည္။

၂။         ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေတာ္မူျခင္းသည္လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အတြက္အဓိပၸါယ္တမ်ိဳးစီျဖစ္ေနပါသည္။

က။        ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ခရစ္ေတာ္ေမရွိယႂကြလာေတာ္မူျခင္းသည္ ပါလက္စတိုင္းေဒသတြင္ၿငိမ္းခ်မ္း မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (တရား ၃၀း၂-၉)

ခ။         ကမၻာေပၚရွိလူအသီးသီးတို႔၌ခရစ္ေတာ္ဤေလာကသို႔ ႂကြလာေတာ္မူျခင္းသည္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကိုတည္ေဆာက္မည့္လူစြမ္းေကာင္း (   ) ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ (ဇာခရိ ၁၄း၉)

ဂ။         အသင္းေတာ္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေတာ္မူျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ သည္။ (ေကာ ၁း၂၇) အသင္းေတာ္သည္ ပါလက္စတိုင္းတြင္ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းကိုေမွ်ာ္လင့္ ျခင္း၌၎၊ ဤေလာ၌ခရစ္ေတာ္၏အုပ္စိုးျခင္း၊ စိုးစံျခင္း၌၎ပါ၀င္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုန္းအသေရေတာ္ႏွင့္အတူေကာင္းကင္သို႔ခ်ီေဆာင္လွ်က္၊ သခင္ဘုရားအားအာကာသေကာင္း ကင္၌ဆံုေတြ႔မည့္အေၾကာင္းကိုသာေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။ (၁ သက္ ၄းစ၁၅-၁၇)။

၃။         ခ်ီေဆာင္ျခင္းေ၀ါဟာရ၏အဓိပၸါယ္။

က။        ဓမၼသစ္က်မ္းကို လက္တင္ဘာသာသို႔ျပန္ဆိုေသာအခါ ၁ သက္ ၄း၁၇ ပါခ်ီေဆာင္ျခင္းကို Rapere ဟုျပန္ဆိုခဲ့ပါသည္။ စြန္ သို႕မဟုတ္ သိန္းငွက္တို႔သည္ သားေကာင္ကိုဖမ္း၍ခ်ီႂကြျပန္သြားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

ခ။         လက္တင္ဘာသာ Repere မွ အဂၤလိပ္ဘာသာ ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သမၼာက်မ္းစာသင္တန္း မ်ားတြင္ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို Caught up သို႔မဟုတ္ Snatched away ဟုသြန္သင္ၿပီးသခင္ဘုရား ႏွင့္အတူအစဥ္မျပတ္ရွိရန္ခ်ီေဆာင္ေတာ္မူျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္။

၄။         ခ်ီေဆာင္ျခင္းကိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္အခ်ိဳ႕။

က။        ေယာ ၁၄း၁-၃

(၁)        ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္တပ္ႀကီးမပါဘဲႂကြလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏အမ်ိဳးသမီးတည္းဟူေသာအသင္းေတာ္အတြက္ တစ္ကိုယ္တည္းႂကြလာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

(၂)        အေမဂဒံုစစ္ပြဲႀကီးစတင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုသိမ္းဆည္းရန္” သာႂကြလာျခင္းျဖစ္သည္။

(၃)        ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၉း၁၁-၁၅ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာက္မက္ဖြယ္အေျခအေနႏွင့္ယခု အျဖစ္အပ်က္သည္လံုး၀မတူေၾကာင္းသတိျပဳပါ။

ခ။         ၁ သက္ ၄း၁၅-၁၇။

(၁)        ဤေနရာတြင္ခရစ္ေတာ္သည္ ေလာကသို႔ေရာက္လာျခင္းမရွိဘဲမိုးတိမ္အထိသာေရာက္ လာပါသည္။

(၂)        ဤေနရာတြင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ “အတြက္” ႂကြလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္ “အတူ” မရွိပါ။

(၃)        ဤေနရာတြင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္သို႔တက္ႂကြျခင္းျဖစ္ၿပီးေလာကသို႔ဆင္းသက္ လာျခင္းမဟုတ္ပါ။

ဂ။         ၂ သက္ ၂း၁-၅။

(၁)        အထံေတာ္၌စည္းေ၀းျခင္းအေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ (အငယ္ ၁)။

(၂)        ဤေနရာတြင္ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ အႏၱီခရစ္ျဖစ္ေသာဒုစ႐ုိက္လူတည္းဟူေသာဖ်က္ဆီးျခင္း ၏သားေရာက္လာျခင္းထက္ေစာေနေၾကာင္းအထင္အရွားေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

၅။         ဘယ္အခ်ိန္တြင္ျဖစ္မည္နည္း။

က။        BEAMA သို႔မဟုတ္ ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္မတိုင္မီ (၂ ေကာ၊ ၅း၁၀)။

(၁)        ဤတရားစီရင္ျခင္းသည္ ေကာင္းကင္၌ျဖစ္လွ်က္ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေတာ္ မမူမီကာလျဖစ္ပါသည္။

(၂)        ဤတရားစီရင္ျခင္းကို ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေတာ္မူၿပီးေနာက္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။

(၃)        ျဖဴေသာပလႅင္ႀကီးျဖင့္တရားစီရင္ျခင္းသည္ (ဗ်ာ၊ ၂၀း၁၁-၁၅) အျပစ္သားမ်ား အတြက္ သာျဖစ္သကဲ့သို႔ (၂ေကာ၊ ၅း၁၀) ၏တရားစီရင္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္သာ ျဖစ္သည္။

(၄)        ထို႔ေၾကာင့္ဤတရားစီရင္ျခင္းသည္ ခ်ီေဆာင္ျခင္း ေနာက္ျဖစ္လွ်က္ခရစ္ေတာ္ဤေလာက သို႔ႂကြလာေတာ္မမူမီျဖစ္သည္။

ခ။         သခင္ဘုရား၏ေန႔မတိုင္မီ။

(၁)        သက္သာေလာနိတ္ၾသ၀ါဒစာဒုတိယစာေစာင္ကိုထိုစဥၤေ၀ဒနာခံစားေနရေသာခရစ္ယာန္ မ်ားအတြက္ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကိုဧကန္အမွန္ႀကံဳရမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေသာသခင္ဘုရား၏ေန႔ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေၾကာင္းအာမခံခ်က္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (၂ သက္ ၂း၁-၈)

(၂)        အငယ္ - ၂ တြင္ ဘုရားသခင္၏ေန႔ရက္ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၃)        သခင္ဘုရား၏ေန႔ရက္မတိုင္မီျဖစ္ေပၚမည့္ အေၾကာင္း (၂)ခ်က္ကို အငယ္-၃ တြင္ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

က -      “ေဖာက္ျပန္သင္းခြဲျခား” သို႔မဟုတ္ “ခြဲခြာျခင္း” သည္ ခ်ီေဆာင္ျခင္း ကိုရည္ ၫႊန္းထားပါသည္။

ခ -        ဒုစ႐ုိက္လူေပၚလာျခင္း

မွတ္ခ်က္ - ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ အႏၱီခရစ္မေပၚမီျဖစ္ပါသည္။

(၄)        ေယာလ ၁း၁၅ တြင္ “ထာ၀ရဘုရား၏ေန႔ရက္” သည္ “အနႏၱတန္ခိုးရွင္ဖ်က္ဆီးျခင္း ေဘးကဲ့သို႔ေရာက္လာမည္။” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ လူတို႔၏အမႈအေရးမ်ားတြင္ကိုယ္တိုင္တို္က္႐ုိက္ပါ၀င္ပတ္ သက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၅)        သမၼာက်မ္းစာကိုေသခ်ာစြာေလ့လာသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေန႔ရက္ (၁ ေကာ ၁း၈၊ ဖိ ၁း၆၊၁၀။ ၂း၁၆) ခ်ီေဆာင္ျခင္းကိုရည္ၫႊန္းေသာက်မ္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ BEAMA ႏွင့္ ထာ၀ရဘုရား၏ေန႔ရက္ ကိုကြဲျပားျခားနားစြာႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ျခင္းရွိပါသည္။

ဂ။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုမ႐ုတ္သိမ္းမီ။

၂ သက္ ၂း၆၊၇ ကိုဖတ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။            သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယေန႔အခိ်န္တြင္ယံုၾကည္သူတို႔၌ က်ိန္း၀ပ္ပါ သည္။ ၁ ေကာ ၆း၁၉။ ယံုၾကည္သူမရွိေတာ့သည့္ေနာက္ခ်ီေဆာင္ျခင္း ကိုခံရၿပီးေနာက္သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုလည္း႐ုပ္သိမ္းပါသည္။

(၁)        အငယ္ ၃ ႏွင့္ ၇-၈ တို႔၏ဆိုလိုရင္းမွာထပ္ေနပါသည္။ အငယ္ - ၃ တြင္ခ်ီေဆာင္ျခင္းေပၚ လာေသာအခါဒုစ႐ုိက္လူေပၚလာပါသည္။ အငယ္-၇-၈ တြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကို႐ုပ္သိမ္းေသာအခါအဓမၼလူသည္ထင္ရွားပါလိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္။            ခ်ီေဆာင္ျခင္းအမႈမၿပီးမီအႏၱီခရစ္သည္ ေပၚမလာေၾကာင္းထင္ရွားပါသည္။

ဃ။        အမ်က္ေတာ္ေန႔ရက္မတိုင္မီ။ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလမတိုင္မီ

(၁)        ကမၻာႀကီးတြင္ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလက်ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ (မႆဲ ၂၄း၂၁-၂၂။ ေယရမိ ၃၀း၇။ ဒံေယလ ၁၂း၁)

(၂)        ထိုေန႔ရက္သည္ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ထင္ရွားေသာေန႔ႀကီးႏွင့္တထပ္တည္းျဖစ္ပါ သည္။ (ဗ်ာ ၆း၁၇၊ ၁၅း၁။ ၁၆း၁။

(၃)        ေဘးဒဏ္ႀကီးကလ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ေန႔ရက္၊ တရားစီရင္ရာေန႔ရက္သည္ယံု ၾကည္သူမ်ားအတြက္မဟုတ္ပါ။ (၁ သက္ ၅း၉) ထိုေဘးဒဏ္မွ ယံုၾကည္သူသည္ကင္း လြတ္လိမ့္မည္။ (ေရာ ၅း၉) ယံုၾကည္သူသည္ထိုေဘးဒဏ္မွယခုပင္လွ်င္ကယ္တင္ျခင္းခံရ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ (၁သက္ ၁း၁၀)

မွတ္ခ်က္။      ။        ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလရွိသန္႔ရွင္းသူမ်ားသည္ (ဗ်ာ ၇း၉-၁၅) အရအ သင္းေတာ္မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိတရားကိုတႀကိမ္တခါမွ်ၾကားဖူးျခင္းမရွိေသာ္ လည္း၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာဧ၀ံေဂလိဆရာ ၁၄၄၀၀၀ တို႔၏ေဟာေျပာခ်က္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲလာမည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းေန႔ရက္မတိုင္မီကယ္တင္ျခင္းရႏိုင္ ရန္အခြင့္အေရးရႏိုင္ပါလွ်က္ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာသူတို႔သည္ ထာ၀ရဆံုး႐ႈံးျခင္းသို႔ေရာက္မည့္ ေၾကာင္းလွည့္ျဖားျခင္းကိုခံရမည္။ (၂ သက္၂း၁၀-၁၂)

၆။         ခ်ီေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းတို႔၏ျခားနားခ်က္။

ခ်ီေဆာင္ျခင္း၌ ခရစ္ေတာ္သည္ -                             ႂကြလာျခင္း၌ခရစ္ေတာ္သည္-

၁။         အာကာသသို႔ႂကြလာမည္                                            ၁။      ေျမႀကီးေပၚသို႔ႂကြလာမည္

၂။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ႂကြလာမည္                                       ၂။      ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူႂကြလာမည္

၃။         ေကာင္းခ်ီးေပးရန္ႂကြလာမည္                                      ၃။      တရားစီရင္ရန္ႏွင့္စစ္တိုက္ရန္ႂကြလာမည္။

၄။         မိုးတိမ္စီး၍ႂကြလာမည္                                               ၄။      သံလြင္ေတာ္ေပၚသို႔ႂကြလာမည္

၅။         ေလာကကိုတရားမစီရင္                                             ၅။      ေလာကကိုတရားစီရင္မည္

၆။         သန္႔ရွင္းသူမ်ားကိုေကာင္းကင္သို႔ယူေဆာင္မည္။               ၆။      သန္႔ရွင္းသူမ်ားကိုေလာကသို႔ယူေဆာင္ လာမည္

၇။         မေမွ်ာ္လင့္ေသာအခ်ိန္- အခ်ိန္မေရြးႂကြလာမည္               ၇။      နမိတ္လကၡဏာမ်ားျပ၍ႂကြလာ မည္

၈။         လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာလာမည္                                                  ၈။      လူတိုင္းျမင္ေတြ႕ရမည္

၉။         စာတန္ကိုခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳ                                       ၉။      စာတန္ကိုအနက္ဆံုးေသာတြင္း ထဲ၌ခ်ည္ေႏွာင္မည္

၁၀။       အသင္းေတာ္အတြက္သာႂကြလာမည္                             ၁၀။    ကမၻာႀကီးတခုလံုးကိုေကာင္းခ်ီး ေပးရန္ႂကြလာမည္

၁၁။       ေကာင္းကင္တပ္မေတာ္မပါဘဲႂကြလာမည္                       ၁၁။    ေကာင္းကင္တပ္မေတာ္ႀကီးပါလွ်က္ႂကြ လာမည္

၁၂။       ကယ္တင္ျခင္းအမႈၿပီးဆံုးေစရန္ႂကြလာမည္                     ၁၂။    ဘုရားသခင္ကဒါ၀ိဒ္အားေပးထားေသာ ကတိျပည့္စံုရန္ႂကြလာမည္

မွတ္ခ်က္။      ။        အခ်က္တိုင္းတြင္သက္ဆိုင္ရာက်မ္းခ်က္မ်ားကိုးကားေဖာ္ျပလွ်က္သင့္ေတာ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ေလ့လာၿပီးျဖည့္စြက္ႏိုင္ရန္ခ်န္လွပ္ထားပါသည္။

၇။         ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍မည္ကဲ့သို႔သေဘာထားရမည္နည္း။

က။        ခရစ္ေတာ္ျပန္ႂကြလာမည့္အခ်ိန္ကိုေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေနရန္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုတိုက္တြန္းထားပါသည္။      (ဖိ ၃း၂၀။ ေဟ ၉း၂၈။ တိတု ၂း၁၃) ၀မ္းေျမာက္စြာဆံုေတြ႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ႏွင့္အတူေတြ႔လို ေသာစိတ္ျပည့္ ျဖင့္ေစာင့္စားရပါမည္။

ခ။         ခရစ္ေတာ္ႂကြလာမည့္အခ်ိန္ကိုငံ့လင့္၍ေနရမည္ (၁ သက္ ၁း၁၀) ကိုယ္ေတာ္သည္ အခ်ိန္မေရြး ႂကြလာ ေတာ္မူႏိုင္သည္ျဖစ္၍မလာမခ်င္းျပင္ဆင္လ်က္ငံ့လင့္ေနရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ။         ႏိုးၾကားစြာေစာင့္ၾကည့္ေနရန္ျဖစ္ပါသည္။ (၁ သက္ ၅း၆)

ၿမိဳ႕႐ုိးေပၚတြင္ကင္းေစာင့္လွ်က္ေနေသာတပ္သားကဲ့သို႔ခရစ္ယာန္သည္ မိုးလင္းမည့္အခ်ိန္ခ်ီေဆာင္ ျခင္း ေန႔ရက္ကိုေမွ်ာ္လင့္ရပါမည္။ သတိႀကီးစြာႏိုးႏိုးၾကားၾကား၊ ႐ုိးသားၿငိမ္သက္စြာသခင္ဘုရားႂကြ လာမည့္ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဃ။        ေပၚထြန္းလာမည့္အခ်ိန္ကိုေတာင့္တရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ တိ ၄း၇-၈ သခင္ဘုရားႂကြလာမည့္အခ်ိန္ ကိုေတာင့္တလ်က္သခင္ဘုရားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ငံ့လင့္ေတာင့္တေနေသာ သူ တို႔အားဓမၼသရဖူ - (crown of righteousness) ကိုေပးမည္ဟုကတိေပးထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ “သခင္ေယ႐ႈႂကြလာေတာ္မူပါ” ဟုရွင္ေယာဟန္ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္မွာအံ့ၾသစရာရွိပါသလား

၈။         ခ်ီေဆာင္ျခင္းတြင္မည္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားပါ၀င္သနည္း။

က။        ခရစ္ေတာ္သည္မိမိ၏အနႏၱတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္

(၁)        ေသမင္းအေပၚပြဲခံေတာ္မူမည္ (၁ ေကာ ၁၅း၅၅-၅၇)

(၂)        ပုပ္ပ်က္ျခင္းတရားကိုေခ်ဖ်က္မည္ (၁ ေကာ ၁၅း၅၃)

(၃)        ေျမႀကီး၏ဆြဲငင္ျခင္းနိယာမကိုေခ်ဖ်က္မည္။ (၁ သက္ ၄း၁၅း၁၇)

ခ။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အားနည္းေသာ၊ ေသတတ္ေသာ၊ ဇာတိပကတိျဖစ္ေသာ ပုပ္ပ်က္တတ္ေသာခႏၶာကိုယ္ သည္ထိုအခါမပုပ္မပ်က္စီးတတ္ေသာ၊ ၀ိညာဥ္ပကတိျဖစ္ေသာ၊ တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ မေသတတ္ ေသာကိုယ္ခႏၶာအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားပါမည္။ (၁ ေကာ ၁၅း၄၂-၅၄။ ဖိ ၃း၂၁ စသည္ကိုဖတ္ပါ။

ဂ။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ခရစ္ေတာ္ကိုကိုယ္တိုင္ေတြ႕ျမင္ရသည္သာမက ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကမည္။ (၁ေယာ ၃း၂။ ယု ၂၄။ ဖိ ၃း၂၁ စသည္)

ဃ။        ကမၻာေျမျပင္မွမိုးတိမ္တိုင္ အာကာသ၌ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရမည္။ (၁ သက္ ၄း၁၆-၁၇)

င။         ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘုန္းအသေရေတာ္ကို အေမြခံၾကရမည္။ (ေရာ ၈း၁၇-၁၈။ ၁ ေပ ၄း၁၃။ ၅း၄။)

၉။         ေနာက္ဆံုးတိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျခင္း။

က။        ဤႀကီးမားေသာလုပ္ရပ္သည္ ယံုၾကည္သူအားမည္ကဲ့သို႔ေျပာပါသနည္း။

(၁)        သက္သာႏွစ္သိမ့္ျခင္းရွိေလာ့ (၁သက္ ၄း၁၈)

-           ခရစ္ေတာ္ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ျမင္ရေသာအခါအရာရာသည္ ထိုက္တန္ေနပါလိမ့္မည္။

-           ခရီးလမ္းဆံုးသို႔ေရာက္ေသာအခါခရီးလမ္း၌ ပင္ပန္းခဲ့သမွ်သည္ ဘာမွ်မဟုတ္ သကဲ့သို႔ျဖစ္လာပါမည္။

(၂)        ၿမဲၿမံခိုင္ခံ့ေသာစိတ္ရွိေလာ့ (ေဟ ၆း၁၉၊ ၁ သက္ ၅း၆)

-           အားမငယ္ႏွင့္၊ ရပ္စဲျခင္းမျပဳႏွင့္၊ သံသယမရွိႏွင့္။

-           အသက္တာ၏မုန္တိုင္းေမြေႏွာက္ေနစဥ္ဤေမွ်ာ္လင့့္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ ေက်ာက္ဆူးျဖစ္ေစပါ။

(၃)        သတိႏွင့္ေစာင့္ေနေလာ။ (မႆဲ ၂၅း၁၃။ ၁ သက္ ၅း၆)

-           ပတ္၀န္းက်င္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ်ကိုသတိျပဳပါ။ အမႈေတာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အခြင့္ အလမ္းကိုေစာင့္ပါ။

-           ငါျပန္၍မလာမီတိုင္ေအာင္ျပဳေလာ့ (လု ၁၉း၁၃)

(၄)        သီးသန္႔ထားေသာအသက္တာ (Separate) သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာ အညစ္အေၾကး ကင္း ေသာအသက္တာကိုအသက္ရွင္ေလာ့။

(တိ ၂း၁၁၊ ၁၃။ ၁ ေယာ ၃း၃)၊ မသန္႔ရွင္းေသာအျပစ္မ်ားကိုစြန္႔ပစ္ေလာ့။ မသန္႔ရွင္းေသာ အဆက္အႏြယ္အားလံုးျဖတ္ပါ။ ေလာကထဲမွထြက္လာပါ။ သခင္ေယ႐ႈႂကြလာေတာ္မူ ေသာအခါသင့္ကိုမေတြ႕ေစလိုေသာေနရာ၊ သင္ေျပာသည္ဟုမၾကားလိုေသာစကား၊ သင္ လုပ္သည္ဟုမထင္ေစလိုေသာအလုပ္စသည္မ်ားအားလံုးကိုေရွာင္ပါ။

ခ။         ေနာက္ဆံုးအေျခအေနျဖင့္ မယံုၾကည္ေသာသူတို႔အားမည္သို႔ေျပာပါသနည္း။

၁။         ဘုရားသခင္ႏွင့္ေတြ႕ျခင္းငွာျပင္ဆင္ပါ (အာမုတ္ ၄း၁၂)

၂။         သင္၏အျပစ္ကိုေနာင္တရပါ။ (လု ၁၃း၃)

လႊဲၾကေလာ့၊ အဘယ္ေၾကာင့္အေသခံလုိၾကသနည္း။ (ေယဇေက်လ ၃၃း၁၁)

၃။         ထာ၀ရဘုရားသခင္ကိုယခုပင္ရွာၾကေလာ့။ (ေဟရွာ ၅၅း၆)

၄။         သင္၏စိတ္ႏွလံုးကိုမခိုင္မာေစပါႏွင့္ (ေဟၿဗဲ ၃း၁၃)

အခ်ိန္သည္ တေရြ႕ေရြ႕ကုန္လြန္ေလၿပီ။ မလြဲမေရွာင္ႏုိင္ေသာအမႈအတြက္ျပင္ဆင္ပါ။

ကမၻာေျမႀကီးေရလႊမ္းမိုးခဲ့သည္ကိုသတိျပဳပါ။ (ကမၻာဦး ၇)

မိုက္ေသာသတို႔သမီးတို႔ကိုသတိျပဳပါ။ (မ ၂၅း၁-၁၃)

သတိမမူေသာအျပစ္ကိုမက်ဴးလြန္ပါႏွင့္။ ကမၻာေလာကႀကီးဟူေသာသေဘၤာသည္ နစ္လု ၿပီ။ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာအသက္ကယ္ေလွသို႔၀င္ပါ။

“သင္တန္းသားတိုင္းေျဖဆိုရန္ေမးခြန္းမ်ား”

(အေျဖကိုေပးထားေသာစာရြက္တြင္ေျဖပါ)

၁။         ဤသင္ခန္းစာတြင္ သင္ခန္းစာ၏တန္ဘိုး၊ သင္ခန္းစာ၏အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္မည္ဟုသင္ယူဆေသာ အခ်က္မ်ားကိုလိုရင္းေရးပါ။

၂။         “အသင္းေတာ္”ဟူေသာစကားလံုးကိုအနက္ဖြင့္ပါ။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္အသင္းေတာ္ကိုႏွစ္မ်ိဳးေဖာ္ျပထားရာ က်မ္းၫႊန္းမ်ားျဖင့္ေျဖပါ။

၃။         ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔တြင္ေလာက၌အဓိကအားျဖင့္မည္သည့္အမႈကိုျပဳေနသနည္း။

၄။         တပါးအမ်ိဳးသားအတြက္ျပည့္စံုျခင္းဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

၅။         အသင္းေတာ္၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ ယုဒလူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္မည္သို႔ ကြာျခားသနည္။

၆။         RAPTURE ဟူေသာစကားအရင္းအျမစ္ကိုေဖာ္ျပလ်က္အသင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ဆိုလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ။

၇။         ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္ BEAMA ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ေပၚလာမည္နည္း။ က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ျပပါ။

၈။         သခင္ဘုရား၏ေနရပ္တြင္သက္သာေသာနမ္တိၿမိဳ႕သားယံုၾကည္သူမ်ားပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္းေပါလုသည္မည္ သို႔ႏွစ္သိမ့္သနည္း။

၉။         သခင္ဘုရား၏ -“ေန႔ရက္”သည္ “ခရစ္ေတာ္၏ေန႔ရက္” ႏွင့္မည္သို႔ကြာျခားပါသနည္း။

၁၀။       သက္သာေလာနိတ္ၾသ၀ါဒစာ ထူး စာေစာင္ ၂း၃ ႏွင့္ သက္သာေလာနိတ္ၾသ၀ါဒစာေစာင္ဒုတိယစာေစာင္ ၂း၆-၈ တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါမည္သည့္တူညီမႈသို႔မဟုတ္အလားတူေဖာ္ျပမႈမ်ားကိုေတြ႔ရပါသနည္း။

၁၁။       အသင္းေတာ္သည္ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလကိုျဖတ္သန္းသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္းသင္မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပမည္နည္း။ က်မ္းၫႊန္းျပပါ။

၁၂။       “ခ်ီေဆာင္ျခင္း” ႏွင့္ “ဒုတိယႂကြလာျခင္း” တို႔၏ကြားျခားမႈအနည္းဆံုး (၆)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၃။       ခရစ္မ်ားအေနျဖင့္ဤအျဖစ္အပ်က္ေပၚထားရွိရမည့္သေဘာထားေလးခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။ က်မ္းၫႊန္းေရးပါ။

၁၄။       ခ်ီေဆာင္ျခင္း တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ျဖစ္စဥ္အနည္းဆံုးသံုးခုကိုေရးပါ။ က်မ္းၫႊန္းျပပါ။

၁၅။       ခ်ီေဆာင္ျခင္း သည္သင့္အတြက္မည္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္းဤသင္ခန္းစာကိုအေျခခံလ်က္ေရးပါ။

၁၆။       ခရစ္ေတာ္အမွန္ျပန္လာမည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍သန္႔ရွင္းသူတို႔အားလည္းေကာင္း အျပစ္သားတို႔ အားလည္းေကာင္း သင္သည္မည္သို႔တိုက္တြန္းမႈေပးႏိုင္ပါသနည္း။ က်မ္းၫႊန္းေဖာ္ျပပါ။

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)