သင္ခန္းစာ (၂၅) ဆုေတာင္းျခင္း အဓိပၸါယ္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္တန္ခိုး


နိဒါန္း

ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏ အသက္တာတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းကို တန္ဘိုးျဖတ္ရန္ခက္ခဲလွပါသည္။ ေကာင္းကင္စည္း စိမ္စီးဆင္းရာ တံခါးကိုဖြင့္ေသာ၊ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုတို႔၏စိတ္၀ိညာဥ္ထဲတြင္ဘုရားသခင္ကို လႈပ္ရွားေစေသာ အရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္ကိုထြက္လာေစလ်က္၊ ထိုတန္ခိုးေတာ္သည္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အ႐ိုးတြင္းခ်ဥ္ဆီ၌ ေတာက္ေလာင္ေစ ၿပီးခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုတို႔ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူေၾကာင္းကိုအမွန္သိရွိေစပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ကိုႏွိမ့္ခ်ေစသည္။ သမၼာတရားကိုျမင္ေစရန္မ်က္ေစ့ဖြင့္ေပးပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတိုင္းလိုက္ ေလွ်ာက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အပူအပင္မ်ားကို ဘုရားသခင္အေပၚသို႔တင္ပို႔လ်က္ မၫႇာမတာျပဳတတ္ေသာအျပစ္ႏွင့္အျပစ္၏အခမ်ား စာတန္၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တြန္းလွန္ႏိုင္ရန္ ေက်းဇူးေတာ္ကို ျမင္ေတြ႔ေစပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ဆုမေတာင္းေသာေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ ခ်က္ရန္ပင္ေၾကာက္မက္ဘြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာကိုေလ့လာၾကေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔အသက္ တာတြင္ အစဥ္သျဖင့္ ဆုေတာင္းလ်က္ ဆုေတာင္းျခင္း၏မြန္ျမတ္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ တန္ခိုးကိုသိရွိခံစား ႏိုင္ေစရန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေတာင့္တခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးျခင္း

ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္းကို တံု႔ျပန္ရန္ ဘုရားသခင္သည္ အလိုေတာ္ရွိသည္မွန္လွ်င္ (မာ၊ ၁၁း၂၄) ဆုမေတာင္းဘဲေနျခင္းသည္ အလြန္အျပစ္ႀကီးေသာအေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေစပါသည္။ (၁ရာ၊ ၁၂း၁၃) ဆုေတာင္း ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ထြက္လာေစေသာအရာျဖစ္သည္ မွန္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ရွိ ေၾကာင္းအမွန္သိေစရာျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနကိုေျပာင္းလဲေစေသာအရာျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ျဖစ္ခဲ့သမွ်ကိုေျပာင္းလဲ၍ ခရစ္ယာန္အသက္တာကိုလည္ပတ္ေစေသာယႏၱရားျဖစ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္ကဲ့သို႔ဆုေတာင္းရမည္ကို သိရွိေအာင္ ေလ့လာျခင္းသည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာ၏ အလြန္အဘိုး ထိုက္လ်က္အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းမွာေလ့လာသူ အေပါင္းတို႔အား ဆုေတာင္းျခင္း၏အဓိပၸါယ္ကို သိရွိေစရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္တကြ မည္ကဲ့သို႔ထိေရာက္စြာ ဆုေတာင္းရမည္ကို သိရွိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ျဖစ္၍ခရစ္ယာန္တိုင္း ဆုေတာင္းျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၁။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဆုေတာင္းရန္အမိန္႔ေပးထားပါသည္။

အေသြးအသားကိုယ္ကာယ၏ေအာက္တြင္ အားငယ္လ်က္ေနစဥ္ ေမ့ေလ်ာ့ေသာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို မျပစ္မွားမိေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အားနည္းခ်က္သိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ယာန္၏အသက္တာခိုင္မာမႈႏွင့္ တိုးတက္ႀကီးပြားမႈအတြက္ ဆုေတာင္းရန္ အမိန္႔ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က။        ဓမၼေဟာင္းက်မ္းျဖင့္ သ႐ုပ္ျပျခင္း

၁။         ေဟရွာ၊ ၅၅း၆။ “ေတြ႔ႏိုင္သည့္ကာလတြင္ ထာ၀ရဘုရားကိုရွာေလာ့။” နီးေတာ္မူသည့္ကာလ တြင္ဆုေတာင္းပဌနာျပဳၾကေလာ့။

၂။         ဘုရားသခင္က၊ ေရွာလမုန္အား (၆ရာ၊ ၇း၁၄) ----ငါ့လူတို႔သည္ ----ဆုေတာင္းပဌနာျပဳပါလွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ နားေထာင္မည္။

၃။         ရွေမြလက၊ ၁ ရာ၊ ၁၂း၂၃ တြင္ “ ငါမူကား၊ သင္တို႔အဘို႔ဆုမေတာင္းဘဲေနသျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားကို ျပစ္မွားျခင္းအမႈသည္ ငါႏွင့္ေ၀းပါေစေသာ။

၄။         ဆာလံေရးသူဒါ၀ိဒ္က ဆာလံ၊ ၅၅း၁၇ တြင္ “ညဦးအခ်ိန္၊ နံနက္အခ်ိန္၊ မြန္းတည့္အခ်ိန္တို႔၌ငါသည္ လည္းညည္းတြားျမည္တမ္း (ဆုေတာင္း၍) ငါ၏အသံကိုၾကားေတာ္မူမည္။

ခ။         ဓမၼသစ္က်မ္းျဖင့္ သ႐ုပ္ျပျခင္း

၁။         သခင္ေယ႐ႈက၊ လု၊ ၁၈း၁ တြင္ “လူတို႔သည္ အားမေလ်ာ့ဘဲႀကိဳးစား၍ ဆုေတာင္းရမည္။” မ၊ ၇း၇။ မ၊ ၂၆း၄၁။ ေယာ၊ ၁၆း၂၄။

၂။         ရွင္ေပါလုက ၁သက္၊ ၅း၁၇ တြင္ “မျခားမလပ္ဆုေတာင္းပဌနာျပဳၾကေလာ့။” ဧ၊ ၆း၁၈“ကာလအစဥ္ စိတ္ႏွလံုးပါလ်က္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ျဖင့္ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။” ေရာ၊ ၁၂း၁၂၊ ၁၅း၃၀။ ဖိ၊ ၄း၆-၇။ ၁တိ၊ ၂း၁။ ေကာ၊ ၄း၂။

၃။         တမန္ေတာ္ယာကုပ္က၊ ယာ၊ ၄း၂တြင္ “သင္တို႔သည္ တပ္မက္၍မရၾက---အေၾကာင္မးူကား၊ ဆုမေတာင္းဘဲေနၾက၏။” ယာ၊ ၁း၅ ႏွင့္ ၅း၁၆-၁၇။

၂။         ဆုမေတာင္းဘဲေနျခင္းအျပစ္။

ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မသိက်ိဳးကၽြံလုပ္ရမည့္ကိစၥမဟုတ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္သူတစ္ဦး ကာလအစဥ္ စိတ္ႏွလံုးပါ   လ်က္ အရွိန္ႀကီးစြာပဌနာျပဳရန္ အမိန္႔ေပးထားပါသျဖင့္ ဆုမေတာင္းဘဲေနျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသည္။

က။        နားမေထာင္ေသာအျပစ္ျဖစ္ပါသည္။

ဆုမေတာင္းေသာခရစ္ယာန္သည္ အမန္႔ကိုမနာခံ၊ နားမေထာင္ေသာခရစ္ယာန္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က ဆုေတာင္းရန္ေပးခဲ့ေသာ အမိန္႔ေတာ္ကို မလိုက္နာသည္သာမက မိမိ၀ိညာဥ္၌လိုအပ္ေသာမရွိမျဖစ္သည့္ ၀ိညာဥ္အာဟာ ရကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခ။         ဘုရားသခင္ကို တိုက္႐ုိက္ဆန္႔က်င္ျပစ္မွားေသာအျပစ္ျဖစ္ပါသည္။ ( ၁ရာ၊ ၁၂း၂၃)။

ယံုၾကည္သူ၏ ယံုၾကည္ေသာဆုေတာင္းခ်က္ကို တံု႔ျပန္ရန္ ဘုရားသခင္သည္ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဆုမေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ကုိခ်ည္ေႏွာင္၍ တန္ခိုးေတာ္ကုိကန္႔ သတ္ပါ သည္။

ဂ။         အသင္းေတာ္ကို ျပစ္မွားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဧဖက္၊ ၆း၁၈။ “ အားမေလ်ာ့ဘဲ---သန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔အဘို႔ဆုေတာင္းလ်က္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကေလာ့ ဆုမေတာင္းဘဲေနျခင္းသည္ အသင္းေတာ္အေပၚ၍သြန္းေလာင္းမည့္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္း အားလံုးကို ပိတ္ပင္ဆီးတားျခင္းျဖစ္သည္။

ဃ။        လူသားအခ်င္းခ်င္းျပစ္မွားေသာအျပစ္ျဖစ္ပါသည္။

၁ တိ ၊၂း၁၊ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အဘို႔ဆုေတာင္းပဌနာျပဳျခင္း၊ ေမတၱာပို႔ျခင္း---ငွာငါတိုက္တြန္းေသြးေဆာင္၏။ အေမရိကန္ျပည္ရွိ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္မိမိတို႔တိုင္းျပည္အတြက္၊ မိမိတို႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္၊ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳခဲ့ၾကလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ပလႅင္ေတာ္သို႔ေရာက္လာေသာဆုေတာင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္အေပၚသို႔က်ေရာက္လာေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကိုအဘယ္သူသည္ တိုင္းတာႏုိင္မည္ နည္း။ “ရွင္ဘုရင္မွစ၍ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မင္းအာဏာရွိေသာသူအေပါင္းတို႔” သူအဘို႔ေန႔စဥ္ဆု ေတာင္းရန္ ဘုရားသခင္အလိုရွိသည္။

င။         မိမိကိုယ္မိမိျပစ္မွားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယာ၊ ၄း၂။ သင္တို႔---မရၾက။ အေၾကာင္းမူကားဆုမေတာင္းဘဲေနၾက၏။ ဆုမေတာင္းဘဲေနျခင္းေၾကာင့္ထိုသူ ၏၀ိညာဥ္ဆံုး႐ႈံးမႈကို မည္သူသည္ တိုင္းတာႏိုင္မည္နည္း။ ယံုၾကည္သူ၏အသက္တာတြင္ေတြ႕ရေသာဘာမွ် မပိုင္ဆိုင္၊ ဆံုး႐ႈံးမႈ၊ ျပဳမိေသာအျပစ္၊ အသက္တာ၌ေအာင္ျမင္မႈမရေသာဆံုး႐ႈံးမႈအားလံုးတို႔သည္ ဆုေတာင္း ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔၇ွိရပါသည္။

စ။         မယံုၾကည္ျခင္းအျပစ္ျဖစ္ပါသည္။

ဆုမေတာင္းဘဲေနျခင္းသည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းမရႏိုင္ေသာ မယံုၾကည္မႈျဖစ္ပါသည္။ မာ၊ ၁၁း၂၃ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ပါ။ “ယံုမွားေသာစိတ္ႏွင့္ကင္း၍၊ သင္တို႔၏ဆုေက်းဇူးကိုရမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ဆုေတာင္းသမွ်ကိုရ ၾကလိမ့္မည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆုေတာင္းျခင္းသို႔ ဆြဲေဆာင္ပါသည္။ မယံုၾကည္ျခင္း၊ ယံုမွားျခင္းသည္ ဆုေတာင္းျခင္းေ၀းကြာေစပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္း စိတ္ခ်ေစ သည္။

၃။         ဆုေတာင္းျခင္း၏ သေဘာသဘာ၀

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအရာမ်ားအနက္ အမ်ားစုသည္ သခင္ဘုရား၏အမႈေတာ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေန ျဖင့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ခဲ့ရာ ကိုယ္ေတြ႕ခံစားေတြ႔ႀကံဳခ်က္အရ၊ ရရွိေသာအရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

က။        ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ယံုၾကည္သူအၾကားအသံထြက္၍ျဖစ္ေစ၊ အသံမထြက္ ဘဲျဖစ္ေစ၊ ဆက္သြယ္မႈျဖစ္ပါသည္။

ခ။         ဆုေတာင္းျခင္းသည္ စကားေျပာျခင္းျဖင့္ အစျပဳၿပီး ႐ႈျမင္ျခင္း (ျမင္ေတြ႔ျခင္း) အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ရွိေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကို ဘုရားသခင္အား ေျပာျပရေသာစကားေျပာနည္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ။         ဆုေတာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ေကာင္းကင္၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို လိုခ်င္၍ေျမႀကီးမွ ေအာ္ဟစ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆာ၊ ၆၅း၂။ “ပဌနာစကားကို နားေထာင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားကိုယ္ေတာ္ထံသုိ႔ လူသား တိုင္းတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္ရၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ လူသားတို႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းကို ပမာဏ မျပဳသူမဟုတ္၊ နားေလးသူလည္းမဟုတ္၊ ေျမႀကီး၏ေအာ္ဟစ္သံကိုဘုရားအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေျဖ ရွင္းရန္ အသင့္ရွိေနပါသည္။

ဃ။        ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အဖံုးကန္႔လန္႔ကာဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးလို အပ္ခ်က္မ်ားကို ဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ နက္နဲစြာျမင္ႏိုင္ေစရန္ ကန္႔လန္႔ကာဖြင့္ျပျခင္းျဖစ္၍၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျမင္ၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္၏ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ ပညာႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္ ကို အျခားအခ်ိန္မ်ားႏွင့္မတူ ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

င။         ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိမိေတာင္းေသာအရာကိုမရလွ်င္ မေက်နပ္သျဖင့္ မိမိဆႏၵကို ထပ္တလဲလဲ ေဖာ္ျပေသာကေလးငယ္ႏွင့္တူသည္။

စ။         ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္မီးေတာက္ေလာင္ေစရန္ မီးေမႊး ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္တံခါးကိုဖြင့္ေသာ“ေသာ့” ျဖစ္သည္။ အလင္းေရာင္တည္းဟူေသာ သမၼာတရားကိုလင္းေစေသာ မီးခလုတ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာျမတ္ႀကီးစီး၀င္ လာႏိုင္ရန္ ေကာင္းႀကီးတံခါးဖြင့္ေပးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။

၄။         ဆုေတာင္းျခင္း၏လကၡဏာမ်ား

ယံုၾကည္သူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ဆံေျပာဆိုေနေသာအရာမ်ားသည္ အသြင္ (၅)မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ ျပႏိုင္ပါသည္။ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေလွ်ာက္လဲျခင္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမႊမ္းျခင္းႏွင့္ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖိ၊ ၄း၆-၇။ ဧ၊ ၆း၁၈။ ၁တိ၊ ၂း၁ ကိုဖတ္ပါ။

က။        ကိုးကြယ္ျခင္း။      အေျခခံအားျဖင့္ကိုးကြယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္အားခ်စ္ေၾကာင္းႏွင့္ခ်ီးမႊမ္း ျခင္းကို ေဖာ္ျပေသာအရာျဖစ္ပါသည္။

၁။         ဆာ၊ ၁၀၀း၄။“ေက်းဇူးေတာ္ႀကီးပါသည္ဟု ၀န္ခံလ်က္ တံခါးေတာ္တို႔ကို၎၊ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီး မြမ္းလ်က္ တန္တိုင္းေတာ္တို႔ကို၎ ၀င္ၾကေလာ့။”

၂။         ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၁၅။    ထို႔ေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ၀န္ခံလ်က္ႏႈတ္ ခမ္းအသီးတည္းဟူေသာခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ကို သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေတာ္၍အစဥ္ပူေဇာ္ၾကကုန္အံ့။

ခ။         ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း။         ဂရိဘာသာအားျဖင့္ DEESIS ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္၊ ေတာင့္တခ်က္ ကို အထူးျပထားပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ေတာင္းျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ ႐ုိေသႏွိမ့္ခ်မႈျဖင့္ ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ။         ေလွ်ာက္လဲျခင္း။

ေဟၿဗဲ၊ ၇း၂၅ႏွင့္ ၁တိ၊ ၂း၁ ကို သတိျပဳပါ။ တရား႐ုံးေ၀ါဟာရျဖစ္ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူအတြက္ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္၍၊ ေလွ်ာက္လဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ခ်က္။ ေရာ၊ ၁၁း၃ “ဘုရား သခင္ေရွ႕မွာဣသေရလအမ်ိဳးတစ္ဘက္၌ (ဧလိယကမည္သို႔) ေလွ်ာက္ထားသည္ဟု က်မ္းစာ၌ပါ ေသာအေၾကာင္းကိုသင္တို႔မသိၾကသေလာ။” သူတပါး၏ကိုယ္စားဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ သို႔၀င္၍ေလွ်ာက္လဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရာမ၊ ၈း၂၇။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔ ဆုေတာင္းေသာအမႈကို ေစာင့္မေတာ္မူသည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၇း၂၅ တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတြက္ေလွ်ာက္လဲလ်က္ရွိေနပါသည္။

ဃ။        ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း။

၁ သက္၊ ၅း၁၇-၁၈ တြင္“မျခားမလပ္ဆုေတာင္းပဌနာျပဳၾကေလာ့။ အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ၾကေလာ့။ ဖိလိပၸိ၊ ၄း၆ တြင္ “အရာရာ၌ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္တကြ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳေသာ အားျဖင့္ သင္တို႔ေတာင္းပန္လိုေသာအရာမ်ားတို႔ကို ဘုရားသခင္အားၾကားေလွ်ာက္ၾကေလာ့။ ထို႔ ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆုေတာင္းရာတြင္ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသည္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

င။         ေတာင္းခံျခင္း

အေျခခံအားျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ အေျဖရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍၊ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ အေလးေပးေဖာ္ျပပံုကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေတာင္းခံျခင္း၏ အေရးႀကီးပံုကို အထူးျပဳရန္အတြက္ လံုေလာက္ေနပါသည္။

၁။         မႆဲ၊ ၇း၇-၈“ေတာင္းၾကေလာ့။ ေတာင္းလွ်င္ရမည္”--- ေတာင္းေသာသူမည္သည္ကား ရ၏။

၂။         မႆဲ၊ ၁၈း၁၉“ေျမႀကီးေပၚမွာ သင္တို႔တြင္ သေဘာခ်င္းတူ၍၊ ဆုေတာင္းလွ်င္၊ ေတာင္းသမွ်ေသာဆုတို႔ကို---ေပးေတာ္မူလတံ့။

၃။         မႆဲ၊ ၂၁း၂၂။ ယံုၾကည္ျခင္းပါလ်က္ ပဌနာျပဳ၍ဆုေတာင္းသမွ်တို႔ကို သင္တို႔သည္ ရၾကလိမ့္မည္။

၄။         လုကာ၊ ၁၁း၁၃။“ထိုမွ်မက ေကာင္းကင္ဘံု၌ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘသည္ ဆုေတာင္း ေသာ သူတို႔အား သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သာ၍ေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေလာ။”

၅။         ေယာဟန္၊ ၁၄း၁၃-၁၄“ငါ့နာမကိုအမွီျပဳလ်က္၊ ေတာင္းသမွ်အတိုင္းငါျပဳမည္။ ---တစ္စံု တစ္ခုေသာဆုကိုေတာင္းလွ်င္ ေတာင္းသည့္အတိုင္း ငါျပဳမည္။

၆။         ေယာဟန္၊ ၁၅း၇ “သင္တို႔သည္ ေတာင္းခ်င္းသမွ်ကိုေတာင္း၍၊ ရၾကလိမ့္မည္။”

၇။         ေယာဟန္၊ ၁၆း၂၄။ “ယခုတိုင္ေအာင္ ငါ၏ နာမကိုအမွီျပဳ၍ သင္တို႔သည္ အဘယ္ဆုကိုမွ် မေတာင္းၾကေသး။ သင္တို႔သည္ ၀မ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း စံုလင္ေစျခင္းငွာ ေတာင္းၾကေလာ့။ ထိုသို႔ေတာင္းလွ်င္ရၾကလိမ့္မည္။

၈။         ယာကုပ္၊ ၁း၅-၆။“တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ပညာကိုလိုလွ်င္---ဘုရားသခင္ကို ေတာင္းေစ” သို႔ရာတြင္ ေတြးေတာျခင္းမရွိဘဲ ယံုေသာစိတ္ႏွင့္ေတာင္းရမည္။

၉။         ယာကုပ္၊ ၄း၂-၃။ “ သင္တို႔သည္ တပ္မက္၍မရၾက၊ အေၾကာင္းမူကား - ဆုမေတာင္းဘဲေနၾက၏။ ဆုေတာင္းလွ်င္--- အလြဲေတာင္းေသာေၾကာင့္မရၾက။”

၁၀။       ၁ ေယာ၊ ၅း၁၄။ “ငါတို႔သည္ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ တစ္စံုတစ္ေသာဆုကိုေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ (အျခားေသာက်မ္းခ်က္အေျမာက္အမ်ားထပ္မံ၍ ျဖည့္စြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။         ေတာင္းထားေသာဆုအတြက္ အေျဖမည္သို႔ရယူမည္နည္း။

ဤေနရာတြင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္သည္ မည္သည့္အရာနည္း။ တံခါးကိုဖြင့္ေပးေသာ ေသာ့ သည္ မည္သည့္ေသာ့နည္း။ သခင္ေယ႐ႈဆုေတာင္းသည္ ကိုၾကားၿပီးေနာက္ တပည့္ေတာ္တစ္ဦးက “သခင္ဘုရား၊ ဆုေတာင္းေစျခင္းငွာ---ကၽြႏ္ုပ္တို႔တို႔အား နည္းေပးေတာ္မူပါ” ဟုတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးလည္းနည္းေပးရန္ေတာင္းရပါမည္။ ေသာ့ေခ်ာင္း (၁၁) ေခ်ာင္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၁၁)ခု၊ နည္းလမ္း (၁၁)ခုကို ဆုေတာင္းရာတြင္အေျဖရရွိေစရန္ သမၼာက်မ္းစာ၌ အေျဖေပးထားပါသည္။

က။        ခရစ္ေတာ္၌တည္၍ေတာင္းျခင္း။ ေယာ၊ ၁၅း၇။

ခ။         နာခံလ်က္ဆုေတာင္းျခင္း။ ၁ေယာ၊ ၃း၂၂။

ဂ။         သနားေသာစိတ္ႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္း။ ေဟၿဗဲ၊ ၅း၇။

ဃ။        မျဖစ္မေနေတာင္းျခင္း။ လုကာ၊ ၁၁း၅၊၈။

င။         မျခားမလပ္ဆုေတာင္းျခင္း။ ၁ သက္၊ ၅း၁၇။ ဧ၊ ၆း၁၈။ လု၊ ၁၈း၁။

စ။         ေယ႐ႈနာမ၌ဆုေတာင္းျခင္း။ ေယာ၊ ၁၄း၁၃၊၁၄။

ဆ။        ယံုၾကည္ျခင္း၌ ဆုေတာင္းျခင္း။ မာ၊ ၁၁း၂၄။ မ၊၂၁း၂၂။ ယာ၊ ၁း၆။

ဇ။         အရွိန္ႀကီးစြာ ဆုေတာင္းျခင္း။ ယာ၊ ၅း၁၆-၁၇။

စ်။         ရဲရင့္စြာဆုေတာင္းျခင္း။ ေဟၿဗဲ၊ ၄း၁၆။ ၁ ေယာ၊ ၃း၂၁။

ည။        အလိုေတာ္ႏွင့္ အညီဆုေတာင္းျခင္း။ ၁ ေယာ၊ ၅း၁၄

ဋ။         ၀ိညာဥ္၌ဆုေတာင္းျခင္း၊ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ဆုေတာင္းျခင္း။ ဧဖက္၊ ၆း၁၈။ ေရာ၊ ၈း၂၆-၂၇။

၆။         ဆုေတာင္းျခင္း၏အဟန္႔အတားမ်ားအဘယ္ေၾကာင့္မ်ားစြာေသာ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား အေျဖမရသနည္း။

က။        ႐ုိးသားမႈမရွိေသာရည္ရြယ္ခ်က္။ ယာ၊ ၄း၃

ခ။         စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ သံသယ။ မာ၊ ၁၁း၂၃။ မ၊ ၂၁း၂၂။ ယာ၊ ၁း၆-၇။

ဂ။         စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ဒုစ႐ုိက္ရွိေနျခင္း။ ဆာလံ၊ ၆၆း၁၈။ ေဟရွာ၊ ၁း၁၅။

ဃ။        အလိုေတာ္ကုိထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမျပဳျခင္း။ ၁ ေယာ၊ ၅း၁၄။ ေရာ၊ ၈း၂၇။ လု၊ ၂၂း၄၂။

၁ ေယာ၊ ၅း၁၄။ “ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္၌ ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီတစ္စံုတစ္ခုေသာဆုကုိေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ သင္သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌၊ ဆုေတာင္းေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္၊ သင္၏ဆု ေတာင္းခ်က္ကို ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ေစာင္မၾကည့္႐ႈေတာ္မူေၾကာင္းကို သတိရပါ။ (ေရာ၊ ၈း၂၇)။ တစ္စံုတစ္ရာ သတိထားျခင္းမရွိဘဲဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔အ လွ်င္စလို၀င္လ်က္ အေရးမႀကီးေသာအရာမ်ားကို မိမိကိုယ္က်ဳိးအတြက္သာၾကည့္၍ မိုက္မဲစြာ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာဆုေတာင္းခ်က္မ်ားမွာ အေျဖရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဆုေတာင္းခ်က္ မွန္သမွ် တို႔ သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ အႀကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ ကိုက္ညီရပါမည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေဂသေရွမန္ဥယ်ာဥ္တြင္ ဆုေတာင္းစဥ္ “သို႔ေသာ္လည္းအကၽြႏ္ုပ္အလိုရွိသည္အတိုင္း မျဖစ္ပါေစ ႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္အလိုရွိသည္အတိုင္း ျဖစ္ပါေစေသာ ” ဟုဆုေတာင္းခဲ့သည္မွာ အဓိကပုံစံနမူနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လု ၂၂း၄၂။

၁ ေယာ၊ ၅း၁၄။ “ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္၌ ရဲရင့္ျခင္းအေၾကာင္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီတစ္စံုတစ္ခုေသာဆုကို ေတာင္းလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ သင္သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌၊ ဆုေတာင္းေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္၊ သင္၏ဆု ေတာင္းခ်က္ကို ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ေစာင္မၾကည့္႐ႈေတာ္မူေၾကာင္းကုိ သတိရပါ။ (ေရာ၊ ၈း၂၇)။ တစ္စံုတစ္ရာ သတိထားျခင္းမရွိဘဲဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔ အလ်င္စလို၀င္လ်က္၊ အေရးမႀကီးေသာအရာမ်ားကို မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာၾကည့္၍ မိုက္မဲစြာ ေတာင္းေလွ်ာက္ေသာဆုေတာင္းခ်က္မ်ားမွာ အေျဖရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ဆုေတာင္းခ်က္မွန္သမွ်တို႔ သည္ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္၊ အႀကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ ကိုက္ညီရပါမည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေဂသေရွမန္ဥယ်ာဥ္တြင္ဆုေတာင္းစဥ္ “သို႔ေသာ္လည္းအကၽြႏ္ုပ္အလိုရွိသည္အတိုင္း မျဖစ္ပါေစ ႏွင့္။ ကိုယ္ေတာ္အလိုရွိသည္အတိုင္း ျဖစ္ပါေစေသာ” ဟုဆုေတာင္းခဲ့သည္မွာ အဓိကပံုစံနမူနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လု၊ ၂၂း၄၂။

င။         ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္တို႔ကို နာခံလိုက္ေလွ်ာက္မႈမရွိျခင္း။ ၁ ေယာ၊ ၃း၂၂။ ၁ေယာ၊ ၂း၃-၅။ ၁ေယာ၊ ၃း၂၂။ “ ငါတို႔သည္ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္၍၊ ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အက်င့္တို႔ကိုက်င့္ေသာေၾကာင့္၊ ဆုေတာင္းသမွ်တို႔ကို ဘုရားသခင္ထံေတာ္မွရၾက၏။”

ရွင္ေယာဟန္ၾသ၀ါဒစာပထမေစာင္တြင္ “ပညတ္ေတာ္” ဟုဆိုရာ၌ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ အလိုေတာ္ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁ေယာ၊ ၂း၃-၅ ကိုဖတ္ပါ။ သင္ေတာင္းေသာဆုကိုရလိုပါလွ်င္ႏွိမ့္ခ်စြာ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ဘုရားသခင္၏အ လိုေတာ္ကို လိုက္လ်က္ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ေသာ အရာမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၇။         ဆုေတာင္းျခင္း၏ အံ့ၾသဘြယ္တန္ခိုး။

ဆုေတာင္းျခင္း၏ တန္ခိုးအတိုင္းအဆကို ေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ပထမ။    ဘုရားသခင္သည္ ၾကားေတာ္မူလ်က္ အေျဖေပးေသာနည္း

၁။         ဆာ၊ ၆၅း၂။

၂။         ေဟရွာ၊ ၆၅း၂၄။

၃။         ေယရမိ၊ ၃၃း၃။

၄။         ၆ရာ၊ ၇း၁၄။

၅။         ၁ေပ၊ ၃း၁၃။

ဒုတိယ။ ဆုေတာင္းလွ်င္ ႀကီးမားေသာအရာမ်ားေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားပါသည္။

၁။         မာ၊ ၁၁း၂၄။

၂။         မႆဲ၊ ၁၈း၁၉။

၃။         ေယာ၊ ၁၄း၁၄။

၄။         မႆဲ၊ ၂၁း၂၂။

၅။         ယာကုပ္၊ ၅း၁၆။

တတိယ။ သမၼာက်မ္းစာ၌ ဆုေတာင္းျခင္းတန္ခိုးကိုျပခဲ့ေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ျပည့္ေနပါ သည္။

၁။         ေယာ႐ႈဆုေတာင္းလ်က္ေနသည္၊ ရပ္ေနေလ၏။ ေယာ႐ႈ၊ ၁၀း၁၂-၁၄။

၂။         ယာကုပ္သည္ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ လံုးေထြးသူအသက္ခ်မ္းသာ ရသည္သာမက၊ ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းခံရ၏။ ကမၻာ၊ ၃၂း၂၅-၂၈။

၃။         ေမာေရွဆုေတာင္း၍၊ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္သည္ ဣသေရလလူတို႔အား ပ်က္စီးေစမည့္ေဘးမွ ရပ္တံ့ေစသည္။ (ထြက္၊ ၃၂း၁၀-၁၄)။

၄။         ဧလိယဆုေတာင္း၍၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွ မီးက်ေလ၏။ (၁ရာ၊ ၁၈း၃၆-၃၈)။

သမၼာက်မ္းစာတြင္ အျခားသ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္အေျမာက္အမ်ားရွိပါသျဖင့္ ထပ္မံရွာ ေဖြပါ။

နိဂံုး

ဤသင္ခန္းစာကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းနိဂံုးခ်ဳပ္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

က။        ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္ အထူးလိုအပ္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ အတူတကြရွိေနေတာ္မူျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္တို႔ကို ဆုေတာင္းျခင္းမရွိဘဲေတြ႕ထိခံစားႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ခ။         ဘုရားသခင္သည္ ဆုေတာင္းေသာအခါ ၾကားေတာ္မူလ်က္ အေျဖေပးေတာ္မူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆုေတာင္းျခင္း၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈကို တိုင္းတာ၍မရႏိုင္ပါ။

ဂ။         ဆုေတာင္းျခင္းကို မသိက်ိဳးႏြံလုပ္၍မရပါ။ ဆုေတာင္းရန္မွာ အမိန္႔ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဃ။        အထေျမာက္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာဆုေတာင္းခ်က္သည္ ေၾကကြဲေသာႏွလံုးသားမွ ယံုၾကည္ခ်က္ ျဖင့္ ဆုေတာင္းခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

င။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔အက်င့္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမူအရာသည္ မ႐ုိးသားေသာအခါ၊ စိတ္ႏွလံုး၌ ယံုၾကည္စိတ္ခ် မႈနည္း၍၊ သံသယပါလာေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္မျပဳေသာအခါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ားသည္ အေျဖမရဘဲ က်န္ေနပါသည္။

စ။         ဆုမေတာင္းဘဲေနျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏လက္ေတာ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္ အသင္းေတာ္ရရွိမည့္ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ဆံုး႐ႈံးသည္သာမက ၀ိညာဥ္ကိုလည္း မႀကီးထြားေစပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ဆုေတာင္းျခင္း၌၊ ဆက္ကပ္ၾကလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္း ေတာ္ထင္ရွားရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာအျပည့္အ၀ရယူႏိုင္ၾကပါေစ။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         နိဒါန္းႏွင့္ ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံုတို႔ကို ေသခ်ာဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီးေနာက္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သင္၏ ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးေသာက႑မွပါ၀င္ေၾကာင္း အတိုခ်ဳပ္ေရးပါ။

၂။         ဘုရားသခင္သည္ ဆုေတာင္းရန္ အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္းကို ဓမၼသစ္ ၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတို႔မွ အေထာက္အ ထားတစ္ခုစီျပေျဖဆိုပါ။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ က်မ္းခ်က္တစ္ပိုဒ္စီေရးျပပါ။

၃။         ဆုမေတာင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာရေသာ အျပစ္ (၆)မ်ိဳးကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၄)ခုတို႔၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ႏိုင္ေသာေနရာတြင္ က်မ္းၫႊန္းေပးပါ။

၄။         အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ (၁) ႏွစ္ဖက္သြားလမ္း (၂)ကန္႔လန္႔ကာျခင္းႏွင့္ေဖာ္ျပျခင္း (၃) စကား ေျပာျခင္းႏွင့္ ၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔ႏွင့္တူပါသနည္း။

၅။         ဆုေတာင္းျခင္း၏ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားကို အတိုခ်ဳပ္ရွင္းျပပါ။

က။        ကိုးကြယ္ျခင္း

ခ။         ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း

ဂ။         ေလွ်ာက္လဲျခင္း

ဃ။        ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းျခင္း

၆။         ေတာင္းျခင္းသည္ ဆုေတာင္းျခင္း၏ အေျခခံအမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာ ဓမၼသစ္က်မ္းၫႊန္း အနည္းဆံုး (၆)ခုကို စာရင္းျပဳပါ။ သင္ခန္းစာပါ က်မ္းခ်က္ျဖစ္ရန္မလိုပါ။

၇။         သင္ခန္းစာတြင္ ဆုေတာင္းျခင္းေသာ့ခ်က္၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ (၁၁)ခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတို႔အနက္မွ အနည္းဆံုး (၆)ခုကို က်မ္းၫႊန္းနွင့္ တကြေဖာ္ျပလ်က္ အဓိပၸါယ္ရွင္းျပပါ။

၈။         သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ သူတို႔၏ဆုေတာင္းခ်က္ကို မည္သည့္အခါမွ်မရရွိခဲ့ေၾကာင္း အေၾကာင္းရင္း (၅) ခ်က္ကို က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။

၉။         ဆုေတာင္းျခင္းသည္ တန္ခိုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသင္ခန္းစာတြင္ နည္းလမ္း(၃)မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းတို႔ကို ေဖာ္ျပပါ။

၁၀။       ဆုေတာင္းျခင္း၏ တန္ခိုးကို ေဖာ္ျပေသာ သမၼာက်မ္းစာပါ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈေရးပါ။ ဤသင္ခန္းစာပါအခ်က္မ်ား ျဖစ္ရန္မလိုပါ။

၁၁။       ဤသင္ခန္းစာကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ သက္ရရွိေသာဆုေတာင္းျခင္း၏ တန္ခိုးႏွင့္ တန္ခိုးကုိ အတိုခ်ဳပ္ေရးပါ။

အမည္၊   ____________________________           ရက္စြဲ၊ ___________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________           သင္တန္းသားနံပါတ္၊ ___________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)