သင္ခန္းစာ (၂၄) ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား


နိဒါန္း

ဤသင္ခန္းစာကို ကၽြႏ္ုပ္ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္တြင္ Pentateuch ေခၚေမာေရွ (၅)က်မ္း၍ ပံုေဆာင္ခ်က္ အေျမာက္ အမ်ားေတြ႕ရွိရေသာအခါအားတက္မိပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုပံုေဆာင္မႈအားလံုးကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းသတိျပဳမိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစယခုေဖာ္ျပထားေသာပံုေဆာင္မႈမ်ားသည္ အား လံုးကိုသိလိုေသာ၀ိညာဥ္ဆာေလာင္မႈေပၚေပါက္ေစမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈခရစ္သည္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္သာမကဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာတြင္ပါ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ အဓိကေဖာ္ျပလိုေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္းအၿမဲသတိျပဳရပါမည္။

ေယာ၊ ၅း၃၉။       ထိုက်မ္းစာ (ဓမၼေဟာင္း) ပင္ငါ၏သက္ေသျဖစ္၏။

လုကာ၊ ၂၄း၂၇။    ထိုအခါေမာေရွ၏က်မ္းစာမွစ၍ပေရာဖက္တို႔၏က်မ္းစာ၊ (ဓမၼေဟာင္း) ၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုရည္မွတ္၍ ေရးထားသမွ်ေသာက်မ္းစာခ်က္အနက္ကိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေတာ္မူ၏။

လုကာ၊ ၂၄း၄၄။    ေမာေရွ၏က်မ္းစာ၌လည္းေကာင္း၊ ပေရာဖက္တို႔၏က်မ္းစာ၌လည္းေကာင္း၊ ဆာလံက်မ္းစာ၌ လည္းေကာင္း ငါ့ကိုရည္မွတ္၍ေရးထားသမွ်ေသာအခ်က္တို႔သည္ျပည့္စံုရမည္။

တ၊ ၈း၃၅။           ဖိလႅိပၸဳသည္ မိမိႏႈတ္ကိုဖြင့္၍ထိုက်မ္းခ်က္ (ေဟရွာ ၅၃)ကိုအစြဲျပဳလ်က္ ေယ႐ႈ၏အေၾကာင္းတည္း ဟူေသာဧ၀ံေဂလိတရားကိုေဟာေလ၏။

တ၊ ၁၇း၂-၃။        ေပါလုသည္---ဥပုသ္ေန႔သံုးရက္တြင္က်မ္းစာ (ဓမၼေဟာင္း)ကို အမွီျပဳ၍ထိုသူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏွီေႏွာ သျဖင့္၊ ခရစ္ေတာ္သည္အေသခံရမည္။ ေသျခင္းမွထေျမာက္ရမည္။ ငါေျပာေသာေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔ကိုရွင္းလင္းစြာဖြင့္ျပေလသည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာတြင္ခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္သည္ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အရိပ္မ်ား၊ သ႑ာန္မ်ား၊ စကားသ႐ုပ္မ်ား၊ ျဖင့္လွ်ိဳ႕၀ွက္ဖံုးကြယ္ထားလ်က္ရွိပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္လံုး၀ေပၚလြင္ေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ "ေျပာရလွ်င္" အသစ္သည္ အေဟာင္းထဲ၌ပါ၀င္လွ်က္၊ အေဟာင္းကိုအသစ္အားျဖင့္အနက္ဖြင့္ရပါသည္။ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းမွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေပါင္း (၈၀၀)ေက်ာ္ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ေတြ႕ရွိရၿပီး၎တို႔အနက္မွအမ်ားစုသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ရည္ၫႊန္းထားပါသည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွပံုေဆာင္ခ်က္အေၾကာင္းေလ့လာျခင္းျဖင့္ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ၏အေရးပါမႈကိုပိုမိုသတိျပဳမိေစရန္ႏွင့္ထိုအရာမ်ားကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ခရစ္ေတာ္အားခ်စ္ခင္မႈပိုလာေစမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္လ်က္၊ ဤသင္ခန္းစာကို ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္ူစာအေရးႀကီးပံု။

ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာရွိသမွ်၏ ဗဟိုခ်က္၊ အဓိကအခ်က္အေၾကာင္းႀကီးျဖစ္သည္။ စာအုပ္တိုင္းတြင္ ခရစ္ေတာ္ကိုပံု ေဖာ္ထားပါသည္။ ေမာေရွ (၅)က်မ္းတြင္ခရစ္ေတာ္၏ပံုေဆာင္ခ်က္အေျမာက္အျမားေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤပံုေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာေလ့လာမႈတြင္အားတက္မႈျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး၊ ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာကို ႏွစ္သက္မႈတိုးပြားလာေစသည္သာမက၊ ခရစ္ေတာ္၌ဆက္ကပ္မႈပိုမိုနက္႐ႈိင္းလာေစပါမည္။ ပံုေဆာင္ခ်က္ မ်ားကိုနားလည္ျခင္းအားျဖင့္ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာသက္၀င္လႈပ္ရွားလာေစပါသည္။ ဤက်မ္းစာသည္အမွန္အားျဖင့္စာ အုပ္ေပါင္း(၆၆)အုပ္ပါ၀င္ေသာ္လည္းထိုစာအုပ္မ်ားတို႔သည္ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္သကၠာ၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း အားျဖင့္ လူသားတို႔၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ခရစ္ေတာ္၏အနာဂတ္ဘုန္းအသေရေတာ္ အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပေသာစာအုပ္ ႀကီးတစ္အုပ္သာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္ခန္းစာ

၁။         ပံုေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းအခြင့္အာဏာ။

(က)      လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္၊ ၁ေကာ ၁၀း၁-၁၁ကိုဖတ္ပါ။

(ခ)        ပစၥည္းမ်ား၊ သ႑ာန္မ်ား၊ အေရာင္အဆင္း၊ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ပူေဇာ္သကၠာ၊ ပြဲရက္စသည္မ်ား၊ တဲေတာ္ကဲ့သို႔ေသာအေၾကာင္းမ်ား၊ ေဟၿဗဲ၊ ၉း၁-၂၆ ကိုဖတ္ပါ။

၂။         ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား၏အဓိပၸါယ္။

(က)      ေပၚလြင္ေသာအရာမ်ား။

(၁)        ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ေဖာ္ျပထားလ်က္ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပထားေသာပံု ေဆာင္မ်ားသည္ဘုရားသခင္၏စနစ္တက်အႀကံအစည္ရည္ရြယ္ထားခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔ကိုေအာက္ပါအတိုင္းစုစည္းေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

(က)      လူမ်ား    -           ဥပမာ အာဒံ၊ ေရာ၊ ၅း၁၄။

(ခ)        ႏိုင္ငံ      -           ဣသေရလ၊ ၁ ေကာ၊ ၁၀း၁၁။

(ဂ)        ပစၥည္း    -           ကန္႔လန္႔ကာ၊ ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၁၉-၂၀။

(ဃ)      အထံုးအဖြဲ႔ -         ေရြးႏႈတ္ျခင္း၊ ေဟၿဗဲ၊ ၉း၁၁-၁၂

(င)        အခန္းအနား -      တေဆးမဲ့ပြဲ - ၁ ေကာ၊ ၅း၇

(စ)        တိရိစၦာန္ -           သိုးသငယ္၊ ေယာ ၁း၂၉

(၂)        ထိုပံုေဆာင္မ်ားကို၊ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ပံုပမာအရိပ္ (ေဟၿဗဲ ၈း၅) ပံုပမာ (ေဟၿဗဲ ၉း၉) အရိပ္ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁) ဟုရည္ၫႊန္းထားပါသည္။

(ခ)        မေပၚလြင္ေသာအရာမ်ား။

(၁)        ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အရာ၀တၱဳျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႔ျဖစ္သည္ဟုျပည့္စံုျခင္း    လကၡဏာ၊ ပံုေဖာ္မႈလကၡဏာေဖာ္ျပထားျခင္းမျပဳလွ်င္ ထိုအရာအားလံုးပံုေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ သည္ဟုမသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။

(၂)        ခၽြင္းခ်က္။            ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ထင္ရွားစြာေထာက္ျပျခင္းမရွိေသာ္လည္း တစ္စံု တစ္ခု၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ဥပမာ- ေယာသပ္ကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးတို႔၏အသက္တာသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာအရအဓိပၸါယ္ေပၚလြင္လ်င္ ပံုေဆာင္ခ်က္အျဖစ္မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

၃။         ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္။

(က)      ဥပမာ - ၁ ေကာ၊ ၁၀း၁၁။    "ထိုအေၾကာင္းအရာရွိသမွ်တို႔သည္ပံုသက္ေသျဖစ္အံ့ေသာငွာ ထိုသူတို႔ ၌ေရာက္ၾက၏။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ခရစ္ေတာ္၏အမႈကိုေဆာင္ရြက္ရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္ဆံရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္ကဲ့သို႔ေမွ်ာ္လင့္ရမည္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္ ထိုပံု ေဆာင္မ်ားရွိေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ခ)        ငါတို႔ကိုဆံုးမစရာျဖစ္ရပ္။     ၁ ေကာ၊ ၁၀း၁၁။ ငါတို႔ကိုဆံုးမစရာဘို႔က်မ္းစာ၌ေရးထားလ်က္ရွိ သတည္း ထိုပံုေဆာင္မ်ားသည္ သ႐ုပ္ျပအျဖစ္သာေရးထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ျခင္း၊ ပိုမိုသန္႔ရွင္းေစရန္ဆံုးမျခင္း၊ ပိုမိုဆက္ကပ္ေသာအသက္တာရွိေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၂ တိ ၃း၁၆၊၁၇။

(ဂ)        ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္။ ေရာ၊ ၁၅း၄။ "က်မ္းစာ၌အထက္ကေရးထားသမွ်သည္ ငါတို႔ကိုဆံုးမၾသ ၀ါဒေပး၌ေရးထားသတည္း" ပံုေဆာင္မ်ားသည္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္းမွ်သာမဟုတ္၊ ႀကီးမားမွန္ကန္ေသာ သစၥာတရားအတြက္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ေရာမ၊ ၄း၂၃၊၂၄။

(ဃ)      ခရစ္ေတာ္အားထင္ရွားေပၚလြင္ေစလ်က္ကိုယ္ေတာ္၏အေၾကာင္းကိုသြန္သင္ရန္။ လုကာ၊ ၂၄း၂၇။

"ထိုအခါက်မ္းစာမ်ား၌ကိုယ္ေတာ္ကိုရည္မွတ္၍ေရးသားထားသမွ်ေသာက်မ္းစာခ်က္အနက္ကိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေတာ္မူ၏" လု၊ ၂၄း၄၄။ "ငါ့ကိုရည္မွတ္၍ေရးထားသမွ်ေသာ အခ်က္တို႔သည္ ျပည့္စံုရမည္" ေယာ၊ ၅း၃၉။

၄။         ကမၻာဦးက်မ္းမွပံုေဆာင္မ်ား။

(က)      အာဒံ။    ဓမၼသစ္က်မ္း၏ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို၊ ၁ေကာ၊ ၁၅း၄၅။ ေရာ၊ ၅း၁၄ တို႔တြင္ေလ့လာပါ။ အာဒံသည္အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ခရစ္ေတာ္အားပံုေဆာင္လ်က္၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ဆန္႔က်င္ ဘက္ျဖစ္ပါသည္။

(၁)        တူညီေသာအခ်က္မ်ား။

(က)      အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း၏အဦးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အာဒံသည္အေဟာင္း၌ (က၊ ၁း၂၆-၂၈။ လု ၃း၃၈။ က၊ ၂း၁၅-၂၆) ခရစ္ေတာ္သည္ အသစ္၌ (ဗ်ာ၊ ၁၁း၁၅၊ ၂၀း   ၊ ၂ ေကာ ၅း၁၇။ ဧ၊ ၂း၁၀၊ ၄း၂၄)။

(ခ)        ထိုသူႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိ၍နံေဘးရွိဒဏ္ရာမ်ားမွသတို႔သမီးမ်ားျဖစ္လာ၊ ေပးစားသည္။ (က၊ ၂း၂၂-၂၅။ ဧ၊ ၅း၂၂-၃၂)။

(ဂ)        ထိုသူႏွစ္ဦးစလံုးကိုစာတန္သည္အံတုခဲ့ပါသည္။

(က၊ ၃း၁-၆။ မ ၄း၁-၁၁)။

(ဃ)      ႏွစ္ဦးစလံုးကိုယ္ကာယတပ္မက္မႈျဖင့္စံုစမ္းျခင္းခံရပါသည္။

(က၊ ၃။ မ၊ ၄း၃-၄)။

(၂)        မတူညီေသာအခ်က္မ်ား။

(က)      အာဒံအားအသက္ေပးထားပါသည္။ က၊ ၂း၇။

ခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ကိုေပးသည္။ ၁ ေကာ၊ ၁၅း ၄၅။ ေယာ၊ ၁၀း၁၀၊၂၈။

(ခ)        အာဒံ၌လူတိုင္းေသရသည္။ ၁ ေကာ၊ ၁၅း၂၃။

ခရစ္ေတာ္၍ယံုၾကည္သူတိုင္းအသက္ရွင္ေစ၏။ ၁ ေကာ၊ ၁၅း၂၂။ ၁ ေယာ၊ ၅း၁၂။ ေယာ၊ ၂၀း ၃၁။

(ဂ)        အာဒံအားဆံုး႐ႈံးေသာသတို႔သမီးေပးထားပါသည္။ က၊ ၂း၂၂-၃း၆။ ခရစ္ေတာ္အားမဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေသာသတို႔သမီးကိုေပးထားပါသည္။

ဧ၊ ၅း၂၅-၂၇။ ဗ်ာ၊ ၁၉း၇-၈။

(ဃ)      အာဒံသည္ကမၻာေလာက၌ျဖစ္၍အေသြးအသားမ်ိဳးဆက္ကိုေခါင္း ေဆာင္ေစသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာ၏ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းကင္ဆိုင္ရာျဖစ္သည္။ သူသည္ေကာင္း ကင္ကလာေသာသခင္ျဖစ္သည္။

၁ ေကာ၊ ၁၅း ၄၆-၄၈။

(ခ)        ဧ၀ -     ယံုၾကည္သူႏွင့္အသင္းေတာ္ကိုပံုေဆာင္သည္။

(၁)        အာဒံမွတစ္ဆင့္ဖန္ဆင္းျခင္းခံရသည္။ က၊ ၂း၂၂။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား "ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္" ၌ဖန္ဆင္းထားပါသည္။ ၂ ေကာ၊ ၅း၁၇။

(၂)        သူသည္အာဒံ၏သတို႔သမီးျဖစ္လ်က္အာဒံအားေထာက္မရန္ျဖစ္ပါသည္။ က၊ ၂း၁၈-၂၄။ အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ သတို႔သမီးျဖစ္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အလုပ္လုပ္ သည္။ ဧ၊ ၅း၂၂-၃၂။ ေယာ၊ ၃း၂၈-၂၉။ ၂ ေကာ ၆း၁။

(၃)        အာဒံ၏ပကတိကိုေပးထားပါသည္။ က၊ ၅း၂။ ၂ ေကာ၊ ၁၁း၂-၃။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားခရစ္ေတာ္ ၏ပကတိကိုေပးထားပါသည္။ ဂလာ၊ ၂း၂၀။ ၂ ေပ၊ ၁း၄။ ၂ေကာ၊ ၅း၇။

(ဂ)        သားေရ၀တ္လံု။    က၊ ၃း၂၁။ အာဒံ၏အရွက္ကိုဖံုးကြယ္ရန္ ဘုရားသခင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ၀တ္ လံုျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္သူအား၀တ္ဆင္ေပးလိုက္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ၀တ္လံုကိုပံု ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖိ၊ ၃း၉။ ၁ ေကာ၊ ၁း၃၀။ ေဟရွာ၊ ၆၁း၁၀။ ေရာ၊ ၃း၂၁။ ဗ်ာ ၁၉း၈။

(ဃ)      ကာဣနႏွင့္ အာေဗလ။       ဤညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ယံုၾကည္သူႏွင့္မယံုၾကည္သူတို႔ႏွစ္ဦး ၏ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္မႈကိုပံုေဆာင္ထားသည္။ က၊ ၄း၁-၁၅။ ကာဣနသည္ မိမိတြင္အျပစ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံရန္ျငင္းပယ္လ်က္ မိမိလက္မွျဖစ္ေသာအရာႏွင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ေသာအရာကို ဘု ရားသခင္သည္လက္ခံမည္ဟုယူဆလ်က္ယူေဆာင္လာပါသည္။ ျငင္းပယ္ေတာ္မူျခင္းခံရေသာအခါ မိမိအတြက္ေဒါသကိုခြင့္ျပဳလ်က္သူ႔အသက္ကိုသတ္မႈျဖစ္ေစပါသည္။ အာေဗလသည္၀ိညာဥ္ ပက တိလူကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ သဘာ၀အားျဖင့္ကာဣနထက္ေကာင္းေသာသူမဟုတ္ေသာ္လည္း "ကာ ဣနပူေဇာ္ေသာယဇ္ထက္သာ၍ယဇ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ဘုရားသခင္အားပူေဇာ္၏" ေဟၿဗဲ၊ ၁၁း၄။ သူသည္နာခံသူျဖစ္ပါသည္။ မိမိသည္အျပစ္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳလ်က္ကယ္တင္ ျခင္းအတြက္မိမိကိုယ္စားအေသြးသြန္းမွျဖစ္မည္ဟုယံုၾကည္သည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၁၁း၄၊ ၁ ေယာ၊ ၃း၁၂၊ ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၂။

(င)        သိုးစုတြင္အဦးဘြားေသာသား။ က၊ ၄း၄။ ခရစ္ေတာ္အားေ၀ဒနာကိုယူတင္၀တ္ေဆာင္ေသာကယ္ တင္ရွင္အျဖစ္ေဖာ္ျပရာတြင္သိုးသငယ္သည္အထိေရာက္ဆံုး၊ အေပၚလြင္ဆံုး၊ အစဥ္သျဖင့္ေဖၚျပႏိုင္ ေသာပံုေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ေယာ၊ ၁း၂၉၊ ေဟ၊ ၉း၂၆ သားသတ္အိမ္သို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ သတ္ဘို႔ရာထားေသာ၊ သိုးသငယ္ကဲ့သုိ႔ ခရစ္ေတာ္သည္ျပန္၍ရန္တံုမမူေသာႏွိမ့္ခ်ေသာအျပစ္ အ နာအဆာကင္းမဲ့ေသာသိုးသငယ္ကိုပံုေဆာင္ထားပါသည္။ ေဟရွာ ၅၃း၇။ မ၊ ၂၆း၅၂-၅၄။

(စ)        ဧေနာက္။            က၊ ၅း၂၂-၂၄။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကာလတြင္အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနမည့္ယံုၾကည္သူ အားပံုေဆာင္ပါသည္။ ထိုယံုၾကည္သူသည္ သခင္ဘုရားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္"မိုးတိမ္သုိ႔ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရ လ်က္" ေလာကတြင္က်ေရာက္ေသာေဘးဒဏ္ႀကီးကာလႏွင့္ကင္းလြတ္သြားျခင္းကိုပံု ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေဟၿဗဲ၊ ၁၁း၅ ႏွင့္ ၁ သက္၊ ၄း၁၆-၁၇။

(ဆ)      အာၿဗဟံ။            က၊ ၁၅း၆။ ဖခင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ ေသာယံုၾကည္သူတိုင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပံုေဆာင္ပါသည္။ ဂလာ၊ ၃း၆-၇။

ေရာ၊ ၄း၃။ ယာ၊ ၂း၂၃။ သားေတာ္ရင္းကိုမႏွေမ်ာေသာခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ကိုပံုေဆာင္ပါ သည္။ က၊ ၂၂း၉။ ေရာ၊ ၈း၃၂။ မိမိသားအတြက္သတို႔သမီးရွာေဖြေပးေသာဖခင္ က၊ ၂၄။ ေရာ၊ ၇း၄။ ၂ ေကာ၊ ၁၁း၂။

(ဇ)        ေမလခိေဇဒဏ္။    ("ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဘုရင္" ဟု၎၏အမည္၌အဓိပၸါယ္ရွိေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္( က၊ ၁၄း၁၇၊၁၈။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၊ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေသာခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္း ဟုအဓိပၸါယ္ရွိေသာ "ရွာလင္" ၏အရွင္မင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ရွင္ဘုရင္၏အခြင့္အာဏာရျခင္း၊ သူ၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သက္တမ္းသည္အဆံုးမရွိျခင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္ျခင္းကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၇း၂။ ၅း၆။ ၆း၂၀။

(စ်)       စာရာ။    က၊ ၂၁း၃။           ေက်းဇူးတရားကိုပံုေဆာင္ပါသည္ ဟာဂရကဲ့သို႔ကၽြန္မ မဟုတ္၊ "လြတ္လပ္ေသာမိန္းမ"ျဖစ္သည္။ က၊ ၁၇း၁၅-၁၉။ ဂလ၊ ၄း၂၁-၃၁။

(ည)      ဣဇက္။  က၊ ၂၁း၃။ မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းတို႔ကိုပံုေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ အထင္ရွားဆံုး အခ်က္ မ်ားမွာ -

(၁)        ခရစ္ေတာ္သည္ေသျခင္းတိုင္ေအာင္နာခံျခင္း။ က၊ ၂၂း၁-၁၀။ ဖိ၊ ၂း၅-၈။

(၂)        တပါးအမ်ိဳးသားသတို႔သမီးေခၚထုတ္ထားေသာသတို႔သမီး၏လင္ေယာက်္ားအျဖစ္ခရစ္ ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ျခင္း။

က၊ ၂၄။ မ၊ ၁၆း၁၈။ ဧ၊ ၅း၂၂-၃၁။

(၃)        ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း။ ေဟ၊ ၁၁း၁၇-၁၉။

(ဋ)        ခ်ံဳပုတ္၌ခ်ိဳၿငိလ်က္ရွိေသာသိုး။          က၊ ၂၂း၁၃ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနရာတြင္အစားထိုးခံရေသာ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ကိုယ္စားပူေဇာ္သကၠာျပဳေသာခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း ၅-၁၀။ ၁၁း၁၇-၁၉။

(ဌ)        ကမၻာဦးက်မ္းအခန္းႀကီး - ၂၄။

အာၿဗဟံ - မိမိသားအတြက္သတို႔သမီးအလိုရွိေသာခမည္းေတာ္ဘုရား။

ကၽြန္      - မိမိအေၾကာင္းကိုမည္သည့္အခါမၽွ်ေျပာဆိုျခင္းမျပဳေသာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္။ သတို႔သမီးကုိရယူလ်က္သတို႔သားကို ခ်ီးေျမႇာက္သူ။ သတို႔သားထံမွဆုလာဘ္မ်ားစြာကိုယူေဆာင္ ၍သတို႔သမီးအားေပးသူ။ ၁ ေကာ၊ ၁၂း၇-၁၁။ ဂလ၊ ၅း၂၂-၂၃။ သတို႔သမီးအားသတို႔သားသို႔ပို႔ ေဆာင္ယူလာသူ။ ၁ သက္ ၄း၁၆ - ၁၇။ ေရာ၊ ဂး၁၁။

ေရဗတၱ။        အသင္းေတာ္အားအပ်ိဳကညာေရႊးခ်ယ္ထားေသာသတို႔သမီးအျဖစ္ပံုေဆာင္ပါသည္။ ငယ္ - ၁၆၊ ၂ ေကာ၊ ၁၁း၂။ ဧ၊ ၅း၂၈-၃၂။

ဣဇက္။        ကၽြႏ္ုပ္ေျပာျပခ်က္အရ သတို႔သမီးကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူ ၁ ေပ၊ ၁း၈။ သတို႔သမီးကိုေတြ႔ ဆံုရန္ႏွင့္လက္ခံယူရန္ထြက္ႀကိဳသူ ၁ သက္၊ ၄း၁၆-၁၈။

(ဍ)        ေယာသပ္။     ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္တိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္ လည္းစိစစ္ေသာအခါခိုင္လံုျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ပံုေဆာင္ေၾကာင္းျငင္းပါယ္၍မရပါ။

(၁)        ဖခင္၏ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းခံရသူ။ က၊ ၃၇း၃။ ေယာ ၃း၃၅။ ၅း၂၀။ ၁၇း၂၄-၂၆။

(၂)        ညီအစ္ကိုတို႔မုန္းျခင္းခံရေသာသူ။ က၊ ၃၇း၄။ ေယာ၊ ၁၅း၂၅။

(၃)        သူေျပာေသာစကားေၾကာင့္ညီအစ္ကိုတို႔ကိုစိတ္ပ်က္ေစလ်က္ညီအစ္ကိုတို႔၏ျငင္းပါယ္ျခင္း ကိုခံရသူ။ က၊ ၃၇း၈။ ေဟရွာ၊ ၅၃း၃။ ေယာ၊ ၁၅း၁၈၊ ၂၄၊၂၅။

(၄)        သ႑ာန္အားျဖင့္သူသည္ ေသျခင္းမွရွင္သန္ထေျမာက္၍ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားတုိ႔အတြက္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္ၿပီး တစ္ပါးအမ်ဳိးသား သတို႔သမီးကိုရရွိသည္။ က။ ၃၇း၂၄။ မ၊ ၂၇း၃၅-၃၇။ တ၊ ၂း၂၃။

(၅)        သ႑ာန္အားျဖင့္ သူသည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္၍တစ္ပါး အမ်ဳိသားတို႔အတြက္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္ၿပီးတစ္ပါးအမ်ဳိးသား သတိုသမီးကိုရရွိသည္။က၊ ၄၁း၁-၄၅။ တ၊ ၁၅း၁။ က၊၅း၂၂-၃၂။

(၆)        မိမိညီအစ္ကိုမ်ားႏွင့္သင့္ျမတ္မႈရရွိေစရန္မိမိကိုယ္တိုင္ေစ့စပ္လ်က္ထိုသူတို႔ကိုခ်ီးေျမႇာက္ ခဲ့သည္။ က၊၄၅း၁-၁၅ တရား၊၃၀း၁-၁၀။ေရာ၊ ၁၁း၁-၂၅-၂၆

၅။         ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းမွပုံေဆာင္မ်ား

(က)      က်မ္းတစ္ေစာင္လုံးသည္ေရြးႏႈတ္ျခင္းကိုပံုေဆာင္ထားပါသည္။

(၁)        ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းျပဳေတာ္မူေသာအမႈျဖစ္ပါသည္။ ၃း၇-၈။ ေယာ ၃း၁၆။ ဧ၊ ၁း၇။

(၂)        ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအားျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၂း၃။ ေယာ၊ ၃း၁၇။ ေကာ၊ ၁း၁၄။

(၃)        အေသြးအားျဖင့္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၂း၁၃၊ ၂၃၊၂၇။ ၁ ေပ၊ ၁း၁၈၊၁၉။

(၄)        တစ္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္သည္။ ၆း၆။ ၁၃း၁၄။ ေရာ၊ ၈း၂၊ ဂလ၊ ၅း၁၆။

(ခ)        ေမာေရွ။  ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္ (တရား၊ ၁၈း၁၅၊ တမန္၊ ၃း၂၂) ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ဘုရား သခင္ေရြးေကာက္ထားသူျဖစ္သည္။ (ထြက္၊ ၃း၇-၁၀) ကယ္လႊတ္ေသာသူျဖစ္သည္။ (ထြက္၊ ၃း၇-၁၀၊ ေဟရွာ ၆၁း၁-၂။ လု၊ ၄း၁၈။ ၂ ေကာ ၁း၁၀၊ ၁ သက္ ၁း၁၀)။

(၁)        ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသည္။ (ထြက္၊ ၃း၇-၁၀။ တ၊ ၇း၂၅)။

(၂)        ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကျငင္းပယ္သျဖင့္တစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားဘက္သို႔ဦးလွည့္ရသည္။ ထြက္၊ ၂း၁၁-၁၅။ တ၊ ၂၈း၁၇-၂၈။

(၃)        ျငင္းပယ္ျခင္းခံရေသာအခါသတို႔သမီးတစ္ဦးကိုရရွိသည္ ၂း၁၆-၂၁။ ၂ ေကာ၊ ၁၁း၂။

(၄)        ဣသေရလအမ်ိဳးသားကယ္လႊတ္သူအျဖစ္တစ္ဖန္ေပၚလာလ်က္လက္ခံျခင္းခံရသည္။ ၄း၂၉-၃၁။ တ၊ ၁၅း၁၄-၁၇၊ ေရာ၊ ၁၁း၂၄-၂၆။

(၅)        ပေရာဖက္အျဖစ္ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္သည္။

တ၊ ၃း၂၂-၂၃။ ေရွ႕ေနအျဖစ္ပံုေဆာင္သည္။ ၃၂း၃၁-၃၅။ ၁ ေယာ၊ ၂း၁-၂။ အယူခံ၀င္ေပး သူအျဖစ္ပံုေဆာင္သည္။ ၁၇း၁-၆။ ေဟ၊ ၇း၂၅။ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ပံု ေဆာင္ပါသည္။ တရား၊ ၃၄း၄-၅။ ေဟ၊ ၂း၁၀။

(ဂ)        ပႆခါပြဲေတာ္။     ထြက္၊ ၁၂း၁-၂၈။ ခရစ္ေတာ္အားကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပႆခါသိုးသငယ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရြးႏႈတ္ရွင္ အျဖစ္ပံုေဆာင္ထားပါသည္။ ေယာ၊ ၂း၂၉။ ၁ ေကာ၊ ၅း၆-၇။ ၁ ေပ၊ ၁း၁၈၊၁၉ သိုးသငယ္သည္ -

(၁)        အျပစ္မပါသူျဖစ္ရမည္။ ထြက္၊ ၁၂း၅-၆။ လု၊ ၁၁း၅၃-၅၄။ ေယာ၊ ၈း၄၆။ ၁၈း၃၈။ ၁ ေပ၊ ၁း၁၉။

(၂)        ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးေသာသိုးသငယ္ကိုသတ္ရမည္။ ထြက္၊ ၁၂း၆။ ေယာ၊ ၁၂း၂၄။ ေဟ၊ ၉း၂၂။ တ၊ ၂း၂၃။ ဗ်ာ၊ ၅း၆။ လု၊ ၉း၂၂။ ဗ်ာ ၁၃း၈။

(၃)        အေသြးကိုသံုး၍ထိုးရမည္။ ထြက္၊ ၁၂း၇။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္အသံုးျပဳၾကရသည္။ ေယာ၊ ၃း၃၆။ ေရာ၊ ၃း၂၅။

(၄)        ထိုထိုးထားေသာအေသြးတစ္မ်ိဳးတည္းသည္သာအျပစ္ဒဏ္ခံရန္စီရင္ျခင္းမွကင္းလြတ္ေစ ေသာခိုလႈံရာျဖစ္ပါသည္။ ထြက္၊ ၁၂း၁၃။ ေဟ၊ ၁၀း၁၀-၁၄။ ၁ ေယာ၊ ၁း၇။

(၅)        ပြဲေတာ္၊ ေရြးႏႈတ္ျခင္းၿပီးေနာက္ျပဳလုပ္ရေသာပြဲ၊ ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ အသက္မုန္႔၊ သခင္ဘုရား၏ညစာႏွင့္ဆက္ႏြယ္ပါသည္။ ေယာ၊ ၆း၄၈။ မ၊ ၂၆း၂၆-၂၈။ ၁ ေကာ၊ ၁၁း၂၃-၂၆။

(ဃ)      မာရ။      ထြက္၊ ၁၅း၂၂-၂၇။ ခါးေသာေရကိုခ်ိဳေစသည့္၊ သစ္ပင္သည္ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခါးသီးေသာဘ၀အသက္တာကို ကရာနီ (သစ္တိုင္) အားျဖင့္ခ်ိဳေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁ ေပ၊ ၁း၆-၈။

(င)         မႏၷ။       ထြက္၊ ၁၆း၃၅။ ဤေပါ့ပ်က္ေသာစားစရာ (ေကာ၊ ၂၁း၅) သို႔မဟုတ္၊ ေကာင္းကင္ဆန္စပါး (ဆာ၊ ၇၈း၂၄-၂၅) သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ “ေကာင္းကင္ကျဖစ္ေသာမုန္႔” သည္ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျခင့္မိမိအသက္စြန္႔၍ယံုၾကည္သူသည္အသက္ရွင္မည့္အေၾကာင္းျပဳေတာ္မူသည္။ (ေယာ၊ ၆း၄၉-၅၁) ခရစ္ေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္ကိုလိုက္နာျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္း ကင္ကလာေသာအသက္မုန္႔ကိုစားသံုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ေယာ၊ ၆း၃၈-၄၁)။ မႏၷ၏အရြယ္ အစားသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ (ေသးငယ္ျခင္း၊ လူသားဆန္ျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း) ပံုသ႑ာန္အားျဖင့္ (လံုး၍ထာ၀ရျဖစ္ျခင္း) အမည္အားျဖင့္ (အဘယ္အရာနည္းဟုဆိုလို သည္။ ေလာကသည္ ထိုသူကိုမသိ) ကမာဏအားျဖင့္ (လူတိုင္းအတြက္အလံုအေလာက္ ရွိပါသည္။)

(စ)        ေတာအရပ္၌ရွိေသာေက်ာက္။           ထြက္၊ ၁၇း၆။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္ျခင္း “ေက်ာက္” ျဖစ္ ေသာခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္ ၁ေကာ၊ ၁၀း၄။ မ၊ ၁၆း၁၈။ ၁ ေကာ၊ ၃း၁၁။ ၁ ေပ၊ ၂း၄-၈။ ဧ၊ ၂း၂၀။ ဆာ၊ ၆၂း၂၊၆။ ေဟရွာ ၈း၁၄။ ၂၈း၁၆၊ ေတာ၊ ၂၀း၁၁။

ဤေက်ာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေကာင္းျမတ္ေသာအျမင္အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။

(၁)        အရုိက္ခံရသည္။ (ခရစ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔) ဘုရားသခင္၏႐ုိက္ျခင္း ေဟရွာ၊ ၅၃း၄။ လူ၏႐ုိက္ျခင္း ၊ေယာ၊ ၁၈း၂၂-၂၃။

(၂)        ေရထြက္လာသည္။ (သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အသက္ရွင္ေစသည့္တန္ခိုးေတာ္) ေယာ၊ ၇း၃၇-၃၉။ ေရာ၊ ၈း၂။ ေယာ၊ ၆း၆၃။

(၃)        ထိုသူတို႔သည္ မထိုက္တန္ၾက။ (ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း)

ေရာ၊ ၃း၉-၁၂။

(၄)        ေရကိုအခမဲ့ေသာက္သံုးၾကရသည္။ (ထို႔အတူကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္ျခင္း) ေရာ၊ ၅း၁၆။ ၁၈။

(၅)        ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာျဖစ္သည္။ (ထို႔အတူကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရရွိ ေသာ ကယ္တင္ျခင္း၊ ဧ၊ ၂း၈-၉။

(၆)        ေရသည္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ။ (ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္) ၂ ေကာ၊ ၉း၈။ ေရာ၊ ၅း၂၀။

(၇)        လူတို႔သည္ေသာက္လ်က္ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္အသက္ရွင္ရန္သာရွိပါသည္။(ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌လည္း ထို႔အတူ) ေယာ၊ ၇း၃၈-၃၉။

(ဆ)      တဲေတာ္။       ထြက္၊ ၂၅-၃၁ ႏွင့္ ၃၆-၄၀။

တဲေတာ္မွတ္တမ္းတစ္ရပ္လံုးသည္အေသးစိတ္ခရစ္ေတာ္ကုိပံုေဆာင္ပါသည္။ ထိုအထဲ၌ရွိသမွ်တို႔ သည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအရာ၌ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ပါသည္။ ဤသုိ႔အတိုေကာက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ အလံုးစံုကိုေလ့လာလိုေသာသေဘာထြက္ေပၚေစမည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။ တဲေတာ္သည္ပံုေဆာင္ ျဖစ္ေၾကာင္းေပၚလြင္ေစရန္ ေဟၿဗဲ၊ ၉း၁-၂၆ ကို ေသခ်ာဖတ္ပါ။

(၁)        တဲေတာ္သည္ပံုေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္းဓမၼသစ္က်မ္းသည္ပံုစံ (၃)မ်ိဳးျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္-

(က)      အသင္းေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ဘုရားေက်ာင္း၊ ၂၅း၈ ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ကိန္း၀ပ္ရာအရပ္။ ဧ၊ ၂း၁၉-၂၂။

(ခ)        ယံုၾကည္သူႏွင့္စပ္ဆိုင္၍၊ ၂ ေကာ ၆း၁၆။

(ဂ)        ေကာင္းကင္ဆိုင္ရာပံုသ႑ာန္အျဖစ္၊ ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၃-၂၄။

(၂)        တဲေတာ္၌အသံုးျပဳထားေသာအေရာင္မ်ားပင္လွ်င္ပံုေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုလက္ခံ ထားသည့္ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ - ေရႊသည္ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားျဖစ္ျခင္းကိုကုိယ္စားျပဳသည္၊ ေငြသည္ေရြးႏႈတ္ျခင္းကိုအထူးျပဳသည္။ ေၾကး၀ါသည္ တရားစီရင္ျခင္းကိုေဖာ္ျပသည္။ အျပာသည္ ေကာင္းကင္ဆိုင္ရာေကာင္းကင္၏ပကတိကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ ခရမ္းေရာင္ (ေမာင္းေသာအထည္) သည္ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားျဖစ္ျခင္းကိုေဖာ္ျပလ်က္၊ အနီေရာင္ (ၾကက္ေသြးေရာင္) သည္ အေသြးအားျဖင့္ပူေဇာ္သကၠာကိုေျပာေနပါသည္။

(၃)        ပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္။       ထြက္၊ ၂၅း၁၀၊ ၃၇း၁-၅။ အကာရွသစ္သားႏွင့္ျပဳလုပ္၍ ေရႊစင္ႏွင့္မြန္းမံျခင္းသည္၊ ခရစ္ေတာ္၏လူသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ဘုရားျဖစ္ျခင္းကိုပံု ေဆာင္ ပါသည္။ ထိုေသတၱာတြင္ပါ၀င္ေသာပညတ္ေတာ္ေရးထားေသာေက်ာက္ျပာ၊ မႏၷ၊ အာ႐ုန္ ၏လွံတံ (ေဟၿဗဲ၊ ၉း၄) တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္သည္မိမိစိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ပညတ္ကိုထားရွိ လ်က္မိမိလူတို႔အတြက္၀ိညာဥ္အစာျဖစ္ၿပီးေသျခင္းမွ ရွင္သန္ထေျမာက္သူအျဖစ္ပံုေဆာင္ ထားပါသည္။

(၄)        ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္။           ထြက္၊ ၂၅း၁၇-၂၃။ ၃၇း၆-၉ ေသတၱာကိုဖံုးေသာေရႊျပားေပၚ တြင္အျပစ္ေျဖရာေန႔ေရာက္ေသာအခါယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္အေသြးကိုျဖန္းပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္မဲ့ေသာတိရိစၦာန္၏အေသြးကိုျမင္ေသာအခါ မိမိသန္႔ရွင္းျခင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားေျပေစၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိေတာ္မူပါသည္။ တရားေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္ ေၾကာင္းခိုင္မာၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းလည္းေက်နပ္မႈရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္တရားပလႅင္ျဖစ္မည့္ထိုေနရာသည္ “ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္” ျဖစ္လာရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေသစားေသသူ၊ လူစား၀င္သူ၊ ကိုယ္စားပူေဇာ္သူကိုပံုေဆာင္လ်က္ဘုရား သခင္၏ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းကိုေက်နပ္ေစေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။ ေရာ၊ ၃း၂၄-၂၆။

(၅)        စားပြဲေတာ္။          ထြက္၊ ၂၅း၂၃။ ၃၇း၁၀-၁၆။

ခရစ္ေတာ္သည္အသက္ေပးႏိုင္သူ၊ အသက္ကိုဆက္ေပးေသာဘုရားသခင္၏မုန္႔ျဖစ္ ေၾကာင္းေဖာ္ေနပါသည္။ ေယာ၊ ၆း၃၂-၅၈။

(၆)        မီးတိုင္။   ထြက္၊ ၂၅း၃၁၊ ထြက္၊ ၃၇း၁၇-၂၄။ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႕၌ရွိေသာ၀ိညာဥ္ခုႏွစ္ပါးတို႔၏ တန္ခိုးအားျဖင့္ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ ေယာ၊ ၁း၄၊ ၉။ ၈း၁၂။ ၉း၅။ ေဟရွာ ၁၁း၂။ ဗ်ာ ၁း၄။

(၇)        ပိတ္ေခ်ာထည္။     ထြက္၊ ၂၆း၁။ ၃၆း၈။ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုပံုေဆာင္ပါ သည္။ ဗ်ာ၊ ၁၉း၈။ ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တိုင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကုိေဖာ္ျပပါသည္။

(၈)        အတြင္းကန္႔လန္႔ကာ။         ထြက္၊ ၂၆း၃၁။ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္ကိုပံုေဆာင္ထားပါ သည္။ ေဟ၊ ၁၀း၂၀။ မ၊ ၂၆း၂၇း၅၀-၅၁။

(၉)        ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္။ ထြက္၊ ၂၇း၁။ ၃၈း၁-၂။ အျပစ္ကင္းေသာကိုယ္ေတာ္ကိုဘုရား သခင္ အားပူေဇာ္လ်က္ (ေဟၿဗဲ၊ ၉း၁၄) ဤေလာကတစ္ခုလံုးအတြက္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ “ျပည့္စံုေသာ မီး႐ႈိ႕ရာယဇ္” အျဖစ္လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ပူေဇာ္ခဲ့ေသာခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။

(၁၀)      ဆီ။        ေလာင္း၍ရေသာသံလြင္ဆီ၊ ထြက္၊ ၂၇း၂၀။ ၃၈၈-၂၈။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္သာကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အလင္း ၌သြားလာႏိုင္သည္။ ဇာ၊ ၄း၂-၆။ ၁ ေယာ ၁း၇။ ဂလ၊ ၇၅း၁၆။ ေဟ၊ ၁း၉။ ခရစ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ဘိသိတ္ခံရပါသည္။ တ၊ ၁၀း၃၈။

(၁၁)      အာ႐ုန္ႏွင့္သားမ်ား။           ထြက္၊ ၂၈း၁။ ေတာ၊ ၃း၁၀။ ခရစ္ေတာ္သည္ အာ႐ုန္၏ပံုစံ အတိုင္းယဇ္ပုေရာဟိတ္၏အမႈကိုေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ေဟ၊ ၈း၁-၆။ ၉း၁-၂၈ အာ႐ုန္၏ သားမ်ားသည္အသင္းေတာ္ေခတ္တြင္ယံုၾကည္သူ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားကို ရည္ၫႊန္းပါ သည္။ ဗ်ာ၊ ၁း၆၊ ၁ ေပ ၂း၉။

(၁၂)      နံ႔သာေပါင္းကိုမီး႐ႈိ႕ရာပလႅင္။            ထြက္၊ ၃၀း၁။ ၃၇း၂၅-၂၉။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စားအယူ ခံ၀င္ေနေသာခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၇း၂၅၊ ေယာ၊ ၁၇း၁-၂၆။

(၁၃)      ၀င္းတံခါး။           ထြက္၊ ၃၈း၁၈-၂၉။

ကယ္တင္ျခင္း၏တစ္ခုတည္းေသာတံခါးျဖစ္ေသာခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ ေယာ၊ ၁၀း၉။ ေယာ၊ ၁၄း၆။ တံခါးေပါက္တစ္ေပါက္တည္းသာရွိသည္။ ထိုတံခါသည္က်ယ္ ပါသည္။ ၂၇ ေပ။ (ထို႔အတူကယ္တင္ျခင္းတံခါးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ ၂၂း၁၇) တံခါး၌ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာအရာမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ႏွိမ့္ခ်မႈကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ အေရာင္မ်ား သည္ ခရစ္ေတာ္၏စိတ္ေနသေဘာထားကိုေဖာ္ျပလ်က္တံခါးတိုင္ (၄) တိုင္တို႔သည္လည္း ဧ၀ံေဂလိက်မ္း (၄)က်မ္းအားျဖင့္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၆။           ၀တ္ျပဳရာက်မ္းမွပံုေဆာင္မ်ား။        သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္းတြင္ပံု ေဆာင္ အားလံုးသည္ ခရစ္ေတာ္အားပံုေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(က)      ပူေဇာ္သကၠာမ်ား။        ပူေဇာ္သကၠာ (၅)မ်ိဳးတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကမိမိခႏၶာကိုယ္အားႀကီး ျမတ္ ေသာပူေဇာ္သကၠာျပဳျခင္းကိုေဖာ္ျပပါသည္။ ပထမ (၃)မ်ိဳးသည္ “ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ” ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ျပည့္စံုျခင္းႏွင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ေဆာင္ရန္ ဆက္ကပ္ျခင္းကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ က်န္ႏွစ္ခုမွာ “ေမႊးႀကိဳင္ေသာအနံ႔ ကိုမေပးေသာ ပူေဇာ္ သကၠာ” ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္သား၏ဒုစ႐ုိက္ႏွင့္အျပစ္၏အခကိုသယ္ ေဆာင္ေသာခရစ္ေတာ္ ကုိပံုေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁)        မီး႐ႈိ႕ရာယဇ္။  စက္၊ ၁း၃-၁၇။ ၆း၈-၁၃။ ဘုရားသခင္အား အျပစ္မဲ့ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ အျဖစ္မိမိကိုယ္မိမိပူေဇာ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းျခင္းသည္ ေက်နပ္ မႈရရွိ၍ တရားေတာ္မႈျခင္းသည္လည္း ေဖာ္က်ဴးႏိုင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မိမိစိတ္သေဘာ အရေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ ကိုယ္စား၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပါ။ “ထိုသခင္ ကိုယုံၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ေမာေရွ၏ တရား အတိုင္းမလႊတ္ႏိုင္ေသာ အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ ႏွင့္လႊတ္ရၾက”ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ တ၊ ၁၃း ၃၉။ ေဟ ၁၀း၇။ ၂ ေကာ ၅း၁၉။

(၂)        ေတာစဥ္ပူေဇာ္သကၠာ။ ၀တ္၊ ၂း၆-၁၄-၁၅။၂၁း၁၇။ အေသြးပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။ ခရစ္ ေတာ္၏အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာ လူ႔ဘ၀ကိုပုံေဆာင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံမွ မ်က္ႏွာသာ ရရွိ ေစရန္လက္ေဆာင္ဆက္သျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ “ေဘာ ဇဥ္ပူေဇာ္ သကၠာ”တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏ အသက္မုန္႔ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ကိုရွင္ေစေသာသူျဖစ္ သည္။ ယုံၾကည္သူစားရေသာ အသက္မုန္႔ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ကိုရွင္ေစေသာသူ ျဖစ္၏။ ယုံၾကည္သူစားရေသာ အသက္မုန္႔ျဖစ္၏။ ေဟၿဗဲ ၇း၂၆။ ေယာ ၆း၅၁။

(၃)        မိတ္သဟာယယဇ္။ ၀တ္၊ ၃း၁-၁၇။၇း၁၁-၁၃။ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူျခင္း အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူတုိ႔စပ္ၾကား ေစ့စပ္ေပးသူ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေပးသူ ျဖစ္ပါ သည္။ ေရာ ၅း၁။ ေကာ ၁း၂၀။

(၄)ႏွင့္(၅)     အျပစ္ေျဖရာယာဇ္ႏွင့္ဒုစ႐ိုက္ေျဖရာယာဇ္။ အျပစ္အမ်ဳိးအစားမွ အပ ဤပူေဇာ္ သကၠာမ်ားသည္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၀တ္ ၄း၅ ႏွင့္ ၆း၁-၇။

အျပစ္ေျဖရာယာဇ္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူတို႔၏အျပစ္ရွိေသာ ပကတိကိုအျပစ္ ေျဖေပးပါသည္္္။ ခရစ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုစား အျပစ္ရွိသူျဖစ္ေစပါသည္။ ၂ ေကာ ၅း၂၁။ ဤေနရာတြင္ အျပစ္ဆိုသည္မွာ ပစ္မွတ္ကိုလႊဲမွားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရာ ၃း၁၃။ ယင္ေကာင္အား “တပ္ျပင္တြင္” မီး႐ႈိ႕ရပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ခရစ္ေတာ္အား “တပ္ျပင္တြင္” ပူေဇာ္ရပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၁၃း၁၁။

ဒုစ႐ိုက္ေျဖရာယဇ္။ ခရစ္ေတာ္အား အျပစ္သား၏ မွားယြင္းေသာအျပဳအမႈမ်ား ႏွင့္ လြန္က်ဴးေသာ ဒုစ႐ုိက္မ်ားသယ္ပိုးေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ထားသည္။ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သစ္တုိင္မွာခံေတာ္မႈျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္သား၏ ဒုစ႐ိုက္မ်ားအားေျဖလြတ္လိုက္ ၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ ၁ ေပ၊ ၂း၂၄။ေဟရွာ၊ ၅၃း၆။

(ခ)        ဣသေရလပြဲေတာ္မ်ား။

(၁)        ပသခါပြဲေတာ္။            ၀တ္၊ ၂၃း၄-၅။ ထြက္၊ ၁၂း၁၂-၁၃။ ပႆခါသိုးသငယ္ကို သတ္၍အေသြးကိုအိမ္တံခါးထုပ္ႏွင့္တံခါးတိုင္ႏွစ္ဘက္၌ထိုးျခင္းျဖင့္ေသျခင္း၊ေကာင္း ကင္တမန္၏လက္မွလြတ္ရေသာေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳေသာပြဲျဖစ္ပါသည္။ခရစ္ ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ပသခါျဖစ္သည္။

(၂)        အဇုမပြဲ။        (တေဆးမဲ့ပြဲ)        ၀တ္၊ ၂၃း၆-၈။

တေဆးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ (အျပစ္၏လကၡဏာ) မုန္႔အားလံုးကိုလႊင့္ပစ္ရသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာ၊ မုန္႔ (တေစးမဲ့မုန္႔) ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေပးေသာ မုန္႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္မိတ္သဟာယဖြဲ႕၍၊ ကိုယ္ေတာ့္ ကိုစား၍ အသက္ရွင္မည္ဆိုလွ်င္ တေစးအားလံုးႏွင့္ကင္းစင္ေအာင္ေနရပါမည္။ ၁ ေကာ၊ ၅း၇။ ၂ ေကာ၊ ၇း၁၁။

(၃)        ေကာက္သစ္ပြဲ။           ၀တ္၊ ၂၃း၉-၁၄။

အဦးရိတ္ေသာေကာက္လွိဳင္းကိုဘုရားသခင္ေရွ႕တြင္ခ်ီလႊဲရသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ပသခါ ပြဲေတာ္တြင္အေသခံေတာ္မူသည္။ “အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႔တြင္အဦးသီးေသာ အသီး” ျဖစ္ မည္အေၾကာင္းေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူ၏။ (၁ ေကာ ၁၅း၂၀၊ ၂၃။)

(၄)        ပင္ေတကုေတၱပြဲ။         ၀တ္၊ ၂၃း၁၅-၂၇။ ဒုတိယအႀကီးျမတ္ဆံုးပြဲ (၅၀ ဟုဆိုလို သည္။) သီတင္းပြဲ။ေကာက္သစ္ပြဲေနာက္ရက္(၅၀)တြင္ ထိုပြဲေန႔က်ပါသည္။ ခရစ္ ေတာ္ ရွင္ျပထေျမာက္ ၿပီးေနာက္ရက္ (၅၀)ျဖစ္ပါသည္။ မုန္႔မ်ားကိုယူလာရပါသည္။ ေကာက္လႈိင္း မဟုတ္ေတာ့ပါ။ တေစးပါလာပါသည္။ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔တြင္ သန္႔ ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူတို႔အားမုန္႔တစ္လံုးတည္း အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းေပး ပါသည္။ ၁ ေကာ၊ ၁၂း၁၂-၁၃။ သို႔ ေသာ္အျပစ္ (တေစး) သည္အသင္းေတာ္၌ ပါလာပါသည္။ တ၊ ၆း၁-၁၀။

(၅)        တံပိုးမႈတ္သံ။ ၀တ္၊ ၂၃း၂၃-၂၅။ ေကာက္သိမ္းၿပီးေနာက္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ။

တံပိုးမ်ားမႈတ္လ်က္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္နားရသည္။ ခရစ္ေတာ္တစ္ဖန္ႂကြလာေသာအခါ တံပိုးမႈတ္၍ေခတ္သစ္ကာလသို႔ကူးေျပာင္းသြားပါမည္။ ၁ သက္၊ ၄း၁၆။ ၁ ေကာ၊ ၁၅း ၅၂။ ဤပြဲေန႔သည္ ဣသေရလူမ်ိဳးေနာင္တရေသာေၾကာင့္ေနရာေဟာင္းကုိျပန္ေပး မည့္အခ်ိန္ကိုေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိပါသည္။ အသင္းေတာ္ကာလကုန္လြန္ၿပီးေနာက္ေပၚ လာမည့္ေန႔သစ္။ တ၊ ၁၅း၁၄-၁၇။

(၆)              အျပစ္ေျဖရာပြဲေန႔။ ၀တ္၊ ၂၃း၂၆-၃၂။ သေကေနပြဲ (တဲေတာ္ပြဲ) ေန႔မတိုင္မီ ႏွစ္စဥ္ (၅)ရက္ကိုအစာေရွာင္ျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ ျဖင့္ျပဳလုပ္ရေသာပြဲျဖစ္ပါသည္။ ဤေန႔တြင္ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္အသန္႔ရွင္းဆံုးဌာနေတာ္ထဲသုိ႔၀င္၍ဣသေရလအမ်ိဳးအတြက္အျပစ္ေျဖျခင္းကိုျပဳရပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္မင္းျဖစ္သည္။ ေဟၿဗဲ၊ ၉း၁-၁၁။ ၂၆။ ပံုေဆာင္အားျဖင့္ဤပြဲေန႔သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးအားခရစ္ေတာ္တစ္ဖန္ႂကြလာေတာ္မူမည့္ေန႔ရက္အတြက္၊ သန္႔ရွင္း ေစျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တရား ၊၃၀း၁-၁၀။

(၇)              သေကေနပြဲ။              ၀တ္၊ ၂၃း၃၃-၃၄။

(တဲေတာ္ပြဲ) သေကေနပြဲဆိုရာတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားတဲျဖင့္ ေနရေသာပြဲျဖစ္ သည္။ အသင္းေတာ္တြင္သခင္ဘုရား၏ညစာပြဲေတာ္ကိုျပဳလုပ္ရသကဲ့သို႔ဣသေရလ လူတို႔သည္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕၌ကယ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းကိုသတိရလ်က္ က်င္းပေသာပြဲျဖစ္ပါသည္။

အငယ္ ၄၃။ ေရွ႕လာမည့္ကာလဘုန္းအသေရကိုေမွ်ာ္လင့္လ်က္ေနၾက၏။ ၁ ေကာ၊ ၁၁း၂၄-၂၆။

၇။           ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပါအျခားပံုေဆာင္မ်ား

(က)      ေၾကး၀ါေႁမြ႐ုပ္။           ေတာ၊ ၂၁း၅-၉။

ခရစ္ေတာ္အားကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိယ္စားအျပစ္ရွိသူျဖစ္ေစေတာ္မူျခင္းကုိပံုေဆာင္ပါသည္။ ၂ ေကာ ၅း၂၁။ ေယာ၊ ၃း၁၄-၁၅။

(ခ)        ေယာ႐ႈ။

ေယာ႐ႈ ၁း၁-၉။           ခရစ္ေတာ္ကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကယ္တင္ျခင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ - ေဟ၊ ၂း၁၀။

(၁)  ေမာေရွ၏ေနာက္သို႔လိုက္သည္။ ေယာ၊ ၁း၁၇။

(၂)  ေအာင္ပြဲသုိ႔ပို႔ေဆာင္သည္။ ၂ ေကာ၊ ၂း၁၄။

(၃)  မေအာင္ျမင္မႈအတြက္ေရွ႕ေနျဖစ္သည္။ ၁ ေယာ၊ ၂း၁၊ ၂၊၄။

(၄)  အေမြေတာ္ကုိခြဲေ၀ေပးသည္။ ဧ ၁း၁၁-၁၄။

(ဂ)        ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုျဖတ္ျခင္း (ေယာ႐ႈ - ၃)

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူအေသခံျခင္းႏွင့္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကိုပံုေဆာင္ပါသည္။ ေရာ၊ ၆း၁-၁၈။ ဧ၊ ၂း၅-၆။ ေကာ ၃း၁-၃။ ခါနန္ျပည္သို႔၀င္ျခင္းသည္ ေကာင္းကင္သုိ႔၀င္ျခင္းကိုပံုမေဆာင္ပါ။ အေၾကာင္းမွာထိုကာလသည္စံုစမ္းျခင္း၊ တိုက္ပြဲ၀င္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေသာစစ္ပြဲ၊ မေအာင္ျမင္ ေသာစစ္ပြဲမ်ားေရာေထြးေနပါသည္။ေသျခင္းကုိေအာင္ျမင္၍ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရေသာအသက္တာ၊ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးတို႔ႏွင့္စစ္ခင္းရေသာခရစ္ေတာ္၌အသက္ရွင္ရေသာအသက္တာကိုသာ ပံုေဆာင္ပါသည္။ ဧ၊ ၆း၁၂၊ ၁၃ ကိုယ္ကာလ၏အားနည္းျခင္းကိုလည္းပံုေဆာင္ပါသည္။ ဂလ၊ ၅း၁၆-၁၇။

(ဃ)      ႐ုသႏွင့္ေဗာဇ။

႐ုသသတၱဳ ၂း၁။ ၃း၁၀-၁၈။ ၄း၁-၁၀ ကိုဖတ္ပါ။ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားျဖစ္ေသာ႐ုသသည္ မိမိကယ္တင္ျခင္းအတြက္အမ်ိဳးသားခ်င္းေရြးႏႈတ္ပိုင္သူေဗာဇထံ၌ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိပါသည္။ ေဗာဇသည္ေရြးဘိုးကိုေပး၍႐ုသကိုထိမ္းျမားသည္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အမ်ိဳးသားခ်င္း ေရြးပိုင္သူျဖစ္ပါသည္။

၈။           နိဂံုး။

ပံုေဆာင္မ်ားကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္က်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္း အားျဖင့္ျဖစ္ လ်က္ (၂ တိ ၃း၁၆) ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်သည္သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကိုသာသက္ေသခံၾကသည္။ (ေယာ၊ ၅း၃၉၊ လု၊ ၂၄း၂၇၊ ၄၄။ တ၊ ၈း၃၅။) ဟူေသာအခ်က္ကိုေသခ်ာစြာေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္ပါမည္။ ထိုအသိစိတ္ရရွိသည္သာမ ကသင္ကိုယ္တိုင္ထိုလယ္၌က်က္စားေသာသိုးေတာ္စုျဖစ္ေနေၾကာင္းသတိျပဳပါ။ မေဖာ္ျပရေသးေသာပံုေဆာင္မ်ား၊ မေလ့လာရေသးေသာပံုေဆာင္မ်ားရွိေနပါေသးသည္။ သင္၏စိတ္၀ိညာဥ္ေက်နပ္မႈရရွိသည္ အထိနက္နဲစြာ ေလ့ လာရေသာ အခြင့္ရွိမည့္အေၾကာင္းဆုေတာင္းပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။        ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏အဓိကအခ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းတေစ့တေစာင္းေဖာ္ျပထားေသာဓမၼသစ္က်မ္း ၫႊန္း(၃)ခုကိုေဖာ္ျပလ်က္၊ မည္သို႔ေဖာ္ျပေၾကာင္းအနည္းငယ္ေရးပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

၂။         ခရစ္ေတာ္အားဓမၼေဟာင္းတြင္ျမင္ရေသာပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။

၃။         ပံုေဆာင္မ်ားကိုေသခ်ာေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္အက်ိဳးအျမတ္(၃)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

၄။         ပံုေဆာင္ျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္သမၼာက်မ္းစာ၏အခြင့္အာဏာမည့္သို႔ရွိပါသနည္း။

၅။         ပံုေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ပံုေဆာင္၏အဓိပၸါယ္ကိုအနက္ဖြင့္ျပလ်က္ပံုေဆာင္တြင္အနည္း ဆံုးပါ၀င္ရမည့္အခ်က္ (၃) ခ်က္ကိုပါေဖၚျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

၆။         ပုဂၢိဳလ္ (သို႔မဟုတ္) အရာတစ္ခုခုအားမည္သည့္အခါတြင္ပံုေဆာင္မဟုတ္ဟုသတ္မွတ္ရမည္နည္း။ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါသေလာ၊ ရွိလွ်င္အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

၇။         ပံုေဆာင္မ်ားရွိျခင္း၏အက်ိဳး (၄)မ်ိဳးကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တို႔အနက္အနည္းဆံုး (၃)ခုတို႔ကိုက်မ္းၫႊန္းေပးလ်က္ေဖာ္ျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

၈။         အာဒံႏွင့္ဧ၀တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူညီ၍ပံုေဆာင္ခ်က္ရွိပါသည္။ က်မ္းစာ၏ေထာက္ခံ စစ္ေဆးခ်က္တင္ ျပပါ။

အာဒံ။

ဧ၀။

၉။         ဤသင္ခန္းစာတြင္ကမၻာဦးက်မ္းမွပံုေဆာင္ေနာက္ထပ္ (၁၁)ခုကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုပံုေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ဓမၼသစ္က်မ္းကပံုေဖာ္ထားပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ဓမၼသစ္က်မ္းအရေဖာ္ ထုတ္ေပးပါ။

(က)      သားေရ၀တ္လံု။

(ခ)        ကာဣနႏွင့္အာေဗလ။

(ဂ)        သိုးစုတြင္အဦးဘြားေသာသား။

(ဃ)      ဧေနာက္။

(င)        အာၿဗဟံ။

(စ)        ေမလခိေဇဒက္။

(ဆ)      ခ်ံဳဖုတ္၌ ခ်ိဳညိွလ်က္ရွိေသာသုိး။

၁၀။       ကမၻာဦးက်မ္း ၃၇-၄၅ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာေယာသပ္သည္ခရစ္ေတာ္အားပံုေဆာင္ရန္သင့္ျမတ္ေၾကာင္း သင္၏ခြဲျခားစိတ္ျဖာမႈျဖင့္စာရင္းျပဳပါ။ က်မ္းၫႊန္းမ်ားထည့္ေပးပါ။

၁၁။       ခရစ္ေတာ္၌ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရရွိေသာေရြးႏႈတ္ျခင္းကို ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္းတစ္ခုလံုးသည္ ပံု ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းအေၾကာင္းႀကီး (၄)မ်ိဳးျဖင့္ေဖာ္ျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

၁၂။       ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ မည္သို႔ပံုေဆာင္ၾကပါသနည္း။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းၫႊန္းမ်ားျပပါ။

(က)      ေမာေရွ               (ခ)        ပသခါပြဲေတာ္                               (ဂ)        မာရ။

(ဃ)      မႏၷမုန္႔။               (င)        ေတာအရပ္၌႐ွိေသာေက်ာက္တံုး။

၁၃။       တဲေတာ္သည္ ပံုေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္းဓမၼသစ္က်မ္းသည္ (၃)မ်ိဳးခြဲ၍ေဖာ္ျပထားပံုကိုရွင္းျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

၁၄။       ေအာက္ပါမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ပံုေဆာင္ေၾကာင္းကိုအတိုခ်ဳပ္ရွင္းျပပါ။

(က)      ပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္။

(ခ)        ေရွ႕ေတာ္မုန္႔တင္ရာစားပြဲ။

(ဂ)        မီးတိုင္။

(ဃ)      ပိတ္ေခ်ာထည္။

(င)        အတြင္းကန္႔လန္႔ကာ။

(စ)        ၀င္းတံခါး။

၁၅။       ၀တ္ျပဳရာက်မ္းတြင္ေဖာ္ျပထားေသာပူေဇာ္သကၠာ (၅)မ်ိဳးသည္မည္သည့္အေျခခံအဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါသနည္း။

(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

၁၆။       ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏ပြဲေတာ္ (၇)မ်ိဴးကိုေဖာ္ျပပါ။ ထိုပြဲေတာ္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍မည္ကဲ့သို႔ ေဖာျ္ပေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(စ)

(ဆ)

၁၇။       ေအာက္ပါမ်ားသည္မည္ကဲ့သို႔ပံုေဆာင္ၾကပါသနည္း။

(က)      ေၾကး၀ါေႁမြ႐ုပ္။

(ခ)        ေယာ႐ႈ။

(ဂ)        ေယာဒန္ျမစ္ကိုျဖတ္ကူးျခင္း။

(ဃ)      ေဗာဇ။

၁၈။       ဤပံုေဆာင္မ်ားကိုေလ့လာျခင္းသည္သင့္အတြက္မည္ကဲ့သုိ႔အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္းသင္ခံစားခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

အမည္၊   ____________________________           ရက္စြဲ၊ ___________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________           သင္တန္းသားနံပါတ္၊ ___________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)