သင္ခန္းစာ (၂၃) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ (အပိုင္းသံုး) "ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသူ၏ အမႈေဆာင္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ႏွစ္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ျပည့္၀ျခင္း ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ျပည့္၀စြာခံယူရမည့္အေၾကာင္း"။


နိဒါန္း

ဤသင္ခန္းစာသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ဆိ္ုင္ေသာသင္ခန္းစာမ်ားမွေနာက္ဆံုးအပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္း၌သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုအထူးအေလးအနက္ထားျခင္းေၾကာင့္၊ သင္ၾကား မႈႏွင့္ပီျပင္စြာရွင္းျပႏိုင္ရန္အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံစားသိရွိရ၍ ဤသင္ခန္းစာကိုအထူးအေလးေပး ဆက္ ကပ္ၾကပါသည္။ သင္ခန္းစာ (၂၁)တြင္ သံုးပါးတဆူတည္းျဖစ္ေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားအစစ္ အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့သည္။ သင္ခန္းစာ (၂၂)ဖန္ဆင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေဆြးေႏြးၿပီး ဓမၼေဟာင္း က်မ္းစာမွသခင္ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာႏွင့္မယံုၾကည္သူတို႔အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ယခုစာစဥ္၏ ေနာက္ဆံုး အခန္းတြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွစ္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဆုေက်းဇူး၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ ျပည့္၀ျခင္းႏွင့္ မည္ကဲ့သုိ႔၀ိညာဥ္ေတာ္ခံယူရမည္ကိုသင္တို႔အားသိေစလိုပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

ယံုၾကည္သူတိုင္း၏တာ၀န္မွာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအ ေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးရႈပ္ေထြးမႈ၊ နားမလည္မႈ၊ သေဘာမေပါက္ႏိုင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာ၌ ယေန႔အသင္းေတာ္တြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းကို ပီျပင္ထင္ရွားေအာင္ႀကိဳးစားရွင္းျပပါ မည္။ ဧဖက္ ၅း၁၈ တြင္ယံုၾကည္သူတိုင္းသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ျပည့္၀ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာထားပါသည္။ ဧ၀ံေဂလိတရားကုိထိေရာက္စြာတင္ျပႏိုင္ရန္၄င္း၊ ၀ိညာဥ္မ်ားကယ္တင္ျခင္း၌ေအာင္ျမင္ေစရန္၄င္း၊ သမၼာတရားကိုမွန္ ကန္စြာသေဘာေပါက္နားလည္ရန္၄င္း၊ ခရစ္ေတာ္၌ဘုန္းေတာ္၀င္စားရန္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အေရး ႀကီး၍ဤသင္ခန္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာမွန္ကန္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အထူးလိုအပ္ ပါသည္။

သင္ခန္းစာ

၁။       ယံုၾကည္သူမ်ားသို႔ႏွင့္အသက္တာတြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္

" THE MINISTRY OF THE HOLY SPIRIT TO AND IN THE LIVES OF BELIEVER"

(က)         အသစ္ေသာအသက္တာသို႔ေျပာင္းလဲေစသည္ He Ragenerates –

ဧဖက္ ၂း၁ ၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အျပစ္လြန္က်ဴးေသာသူမ်ားႏွင့္ အျပစ္သားမ်ားအားေသ ျခင္းမွအသစ္ေသာအသက္ရွင္ျခင္းအသက္တာကိုေပးသည္။ ေယာ ၃း၅-၈ ႏွင့္ ေယာ ၆း၆၃ အရ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ဒုတိယေမြးျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းကို ေပးသနားသည္။

မွတ္ခ်က္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သခင္ေယ႐ႈကိုခ်ီးေျမႇာက္ေသာအခါ ေယာ ၁၆း၁၃ အျပစ္ထင္ရွား စြာစီရင္ခံရသူ ေယာ ၁၆း၈ ေနာင္တရ၍ခရစ္ေတာ္ ကိုယံုၾကည္ေသာအျပစ္ သားမ်ားသည္ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္၍ယံုၾကည္လာေစသည္။

(ခ)        ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံေပးျခင္း ၁ ေကာ ၁၂း၁၃၊ ဂလာတိ ၃း၂၇၊ ေရာ ၆း၃ အရ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱဇံ (He Baptizes) ဆိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ကုိယ္ခႏၶာ၌ အဂၤါအသီးသီး ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ ၅း၃၀ သခင္ဘုရား၏အသားေတာ္ အရုိးေတာ္အ၀င္ျဖစ္သည္။

(ဂ)        တံဆိပ္ခတ္သည္ He seals ဧဖက္ ၁း၁၃-၁၄၊ ၄း၃၀၊ ၂ေကာ ၁း၂၂ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ရွိျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ သခင္ဘုရားႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္းပင္ျဖစ္ သည္။ ၂တိ ၂း၉ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တံဆိပ္ခတ္ျခင္းကိုခံရသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားဘုရားသခင္၏သားမ်ားအျဖစ္ထာ၀စဥ္ျဖစ္ေစသည္။

(ဃ)      က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏ He Indwells ေယာ ၁၄း၁၇၊ ၇း၃၈-၃၉၊ ၁ေကာ ၆း၁၉ ၀ိညာဥ္ ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူျခင္းဆိုသည္မွာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္းတြင္ စြဲၿမဲ စြာေနထိုင္ေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၁၅း၄-၅၊ ေယာ ၁၄း၁၆-၁၇။

(င)        ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေစသည္ He Assures ေရာ ၈း၁၆၊ ဂလာ ၄း၆ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသား မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းစိတ္အတြင္းမွသက္ေသခံေပးသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား ဘုန္းအသေရကိုအေမြခံရန္အာမခံေပးထားျခင္းခံရေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ ၁း၁၄၊ ၂ ေကာ ၅း၅။

(စ)        ဦ္းေဆာင္ေပးသည္ He Leads ေရာ ၈း၁၄။ ဂလာ ၅း၁၆-၂၅။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏သြန္သင္ျခင္းကိုေန႔စဥ္ခံယူျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္အတူအသက္ရွင္ျခင္း၊ ေလွ်ာက္ ျခင္း။

(ဆ)      ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေစသည္ He Satistfies ေယာ ၄း၁၃-၁၄၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သခင္ခရစ္ ေတာ္ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ ထာ၀ရအသက္ရွင္ေသာစမ္းေရတြင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တဖန္ ငတ္မြတ္ ျခင္းမျဖစ္ေစ ပါ။

(ဇ)        သြန္သင္ေတာ္မူ၏ He Instructs ေယာ ၁၄း၂၆၊ ၁၆း၁၃၊ ၁ေကာ ၂း၉-၁၄။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ သည္ သြန္သင္ပို႔ခ်မည့္ဥပဇၥၽာယ္ဆရာ၊ သစၥာတရားကိုေဖာ္ျပမည့္သူျဖစ္သည္။

(စ်)       ထည့္သြင္းေပးသည္ He Infills တ ၂း၄၊ ၄း၈၊ ၃၁၊ ၉၅း၁၈။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ျပည့္စံုေစသည္။

(ည)      တန္ခိုးေပးသည္ He Enpowers တ ၁း၈။ အျပစ္တရားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အခြင့္ အာ ဏာေပးသည္။  ေရာ ၈း၂ သက္ေသခံႏိုင္ရန္တန္ခိုးေပးေတာ္မူ၏။ တ ၁း၈။ ၁ေကာ ၈း၂၊ ၁ သက္ ၁း၅ ဆုေတာင္းတတ္ဖို႔ရန္တန္ခိုးေပး၏။ ေရာ ၈း၂၆-၂၇ ၀ိညာဥ္အသီး သီးရန္ တိုးပြားဘို႔ရန္တန္ခိုး ေပး၏။ ဂလာတိ ၅း၂၂။

၂။         ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံ (ႏွစ္ျမႇဳပ္ျခင္း) THE BARTISM OF THE HOLY SPIRIT.

(က)      ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွစ္ျခင္းစကားလံုးသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးအႀကီးအက်ယ္႐ႈပ္ေထြးမႈသေဘာ ထားျခင္းမတိုက္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ တခ်ိဳ႕ကလံုး၀အျပစ္ကင္းစင္သန္႔ရွင္းျခင္းဟု သတ္ မွတ္ၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ကထူးဆန္းေသာဘာသာစကားေျပာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည္။ ဆက္စပ္ေနသည္ဟုယူ ဆၾကသည္။

(ခ)        ဤကဲ့သို႔႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ရျခင္းမွာ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ ဗတၱိဇံအမ်ိဳးအစားတခုထက္မကေဖာ္ျပထား ခ်က္ကို လက္မခံလိုျခင္း ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

(ဂ)        ႏွစ္ျခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ -

၁။         ေယာဟန္၏ဗတၱိဇံ The Baptism of John - တ ၁း၂၂ ဤႏွစ္ျခင္းသည္ အစၥေရးတို႔ႏွင့္ သာလံုး၀သက္ဆိုင္သည္။ မ ၃း၁-၂၊  လု ၇း၂၉ -ေနာင္တဆိုင္ေသာဗတၱိဇံျဖစ္သည္။ လု ၃း၃ တမန္ ၁၃း၂၄ ဤဗတၱိဇံသည္အျပစ္ကိုစြန္႔၍ဘုရားသခင္ထံျပန္လာရန္ႏွင့္သူတို႔၏ စစ္မွန္ေသာေနာင္တရျခင္းကိုေဖာ္ျပသည္။

၂။         ေရျဖင့္ဗတၱိဇံေပးျခင္း Water Baptism သခင္ခရစ္ေတာ္ကုိယ္တိုင္ေရ၌ဗတၱိဇံယူျခင္း၊ မာ ၁း၉-၁၀၊ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေရ၌ဗတၱိဇံေပးရန္ေစခိုင္းခဲ့ သည္။ မ ၂၈း၁၉ ေရ ဗတၱိဇံသည္ ယံုၾကည္ေသာသူမ်ား၏ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ေသၿပီး ျပန္လည္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို လကၡဏာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဟုတ္မွန္ ေၾကာင္း ျပသည္။ ေရာ ၆း၄၊ ေတာ ၂း၁၂ ဗတၱိဇံႏွင့္ပတ္သက္၍ဥပမာမ်ားကို တ ၈း၁၂၊ တ ၈း၃၆-၃၉၊ ၁၆-၃၃ တို႔တြင္ေတြ႔ႏိုင္၏။

၃။         ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗတၱိဇံခံျခင္း Baptism by the Spirit.

၁ေကာ ၁၂း၁၃ - ယံုၾကည္သူတိုင္း အျပစ္တရားမွေနာင္တရၿပီး ယံုၾကည္ေၾကာင္း၀န္ခံ လွ်င္ ခရစ္ေတာ္၌ႏွစ္ျခင္းခံယူျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာ ၆း၃-၄၊ ဂလာတိ ၃း၂၇ ထို႔ေနာက္ထို သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္အဂၤါအသီးသီးျဖစ္လာသည္။ ၁ေကာ ၁၂း၁၃း၂၇ ဧဖက္ ၂း၁၅-၁၆၊ ၅း၃၀ အသင္းေတာ္ဟုေခၚေ၀ၚျခင္းခံရသည္။ ဤနစ္ျမႇဳပ္ျ့ခင္းသည္ အေျခအေန ေပၚတြင္မူတည္၍တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ပဲ တ ၁း၅ ႏွင့္ ျခားနားသည္။

၄။         ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ႏွစ္ျခင္းေပးျခင္း Baptism with the Spirit.

တ ၁း၅

(က)      ဗတၱိဇံေယာဟန္၏အဆိုအရ ဗတၱိဇံေပးသူသည္ သ၀ခင္ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပင္ ျဖစ္၏။ မ ၃း၁၁၊ မာ ၁း၈၊ လု ၃း၁၆၊ ေယာ ၁း၃၃၊ ေပတ႐ု၊ တ ၂း၃၃ ႏွင့္ လု ၂၄း၄၉၊ တ ၁း၅၊၈။

(ခ)        တ ၁း၅ စသည့္ လု ၂၄း၄၉ ကိုျပန္၍ေရးသားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာေစာင္ ႏွစ္ခုလံုးကိုေရးသားေသာလုကာ၏အဆိုမွာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗတၱိဇံအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။

(ဂ)        တ ၂း၄ တြင္ဂတိေတာ္အတိုင္းျပည့္စံုေသာအခါ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ၿပီးအျခားေသာဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ေျပာဆိုၾကသည္။

(ဃ)      ထိုဗတၱိဇံသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္းမွ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ တ ၁း၈ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး၊ လု ၂၄း၄၉ ေကာင္းကင္တန္ခိုးကိုအပ္ႏွင္းျခင္း၊ တ ၂း၄ ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖည့္ေပးျခင္း။

(ဃ)      တ ၁း၅-၈ ႏွင့္ ၁ ေကာ ၁၂း၁၃ ၏ထူးျခားေသာျခားနားခ်က္ကိုသတိျပဳပါ။

(၁)        လူအမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ As to People

-           ေကာ ၁၂း၁၃ ကယ္တင္ျခင္းခံရေသာယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္းဇာတိ ပကတိမ်ားျဖစ္၏။

-           တ ၁း၅-၈ ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ေသာတပည့္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေယာ ၂၀း၂၁။

(၂)        တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ As to Responsibility

-           ၁ ေကာ ၁၂း၁၃ မရွိျပည့္စံုေသာအခ်က္

-           တ ၃း၅-၈ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားမရမခ်င္းေစာင့္ရန္ျဖစ္သည္။

(၃)        ဗတၱိဇံေပးသူႏွင့္ ပတ္သက္၍ As to Baptizer

-           ၁ ေကာ ၁၂း၁၃ - ဗတၱိဇံေပးသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

-           တ ၁း၅-၈ - ဗတၱိဇံေပးသူသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။

(၄)        ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ As to Purpose

-           ၁ ေကာ ၁၂း၁၃၊ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေျခအေနကိုျပသည္။

-           တ ၁း၅-၈ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အတြင္း (In) ႏွင့္အေပၚ (Upon) ၌ရွိေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏တန္ခိုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေျခအေနကို ေဖာ္ျပသည္။

(၅)        အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ As to Results

-           ၁ ေကာ ၁၂း၁၃ - ယံုၾကည္ေသာအျပစ္သားမ်ားသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၌ႏွစ္ျမႇဳပ္ ျခင္းခံရ၍ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္လာၿပီး၄င္းမွ အသင္းေတာ္ျဖစ္လာသည္။

-           တ ၁း၅-၈ ဒုတိယေမြးျခင္းျဖင့္၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ေသာတပည့္ေတာ္မ်ားကို ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံု၍လူ ၃၀၀၀ သည္ ကယ္တင္ျခင္းရခဲ့သည္။ ေယာ ၂၀း၂၂၊ တ ၂း၄၁-၄၂။

(င)        ထို႔ေၾကာင့္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ႏွစ္ျခင္းအေၾကာင္းကိုေဟာၾကားသည္ျဖစ္ေစ သင္ၾကားပို႔ခ် သည္ျဖစ္ေစ၊ သင္၏တင္ျပမႈႏွင့္၄င္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား(သို႔) ျဖစ္သင့္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားကိုျပတ္သားစြာရွင္းျပရန္အထူးလိုအပ္ေပသည္။

(စ)        သို႔ေသာ္ ဧဖက္ ၄း၅ ၌ သခင္တပါး၊ ယံုၾကည္ျခင္းတပါး၊ ဗတၱိဇံတပါးဆိုသည္မွာဘာေၾကာင့္လဲ၊

၁။         တေလာကလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဗတၱိဇံတပါးသာရွိသည္။ ၄င္းမွာ ခရစ္ေတာ္၌ျမႇဳပ္ႏွံေစ ေသာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံျဖစ္၍ ထိုဗတၱိဇံအားျဖင့္သာ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ႏိုင္သည္။ ၁ေကာ ၁၂း၁၃ ေရျဖင့္ႏွစ္ျခင္းမခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ၀ိညာဥ္တန္ခိုးမရသည္ ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္သို႔သြားႏိုင္၏။ ခရစ္ေတာ္၏ဗတၱိဇံမခံလွ်င္မူေကာင္းကင္ဘံုသို႔မသြား ႏိုင္ေၾကာင္းရွင္ေပါလုကသြန္သင္ျခင္းျဖစ္၏။

၂။         မွတ္ခ်က္။            စဥ္းစားရန္အခ်က္။ မႆဲ ၁၈း၁၆ တြင္လူႏွစ္ဦးသံုးဦးသက္ေသရွိလွ်င္ စကားတည္၏ဟုဆိုထား၏။ ဤတြင္ႀကီးမားေသာသက္ေသခံခ်က္ ၂ ခုေတြ႔ရသည္။

(က)      ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေရ၌ဗတၱိဇံ ခံယူျခင္းသည္ခရစ္ေတာ္၌၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ဗတၱိဇံခံၿပီး (၁ ေကာ ၁၂း၁၃) သခင္ခရစ္ေတာ္အားယံုၾကည္လက္ခံေၾကာင္းသက္ေသခံ ေၾကညာ၍ ထိုသခင္၏ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ေလွ်ာက္ရန္ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

(ခ)        ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ၿပီးဗတၱိဇံခံျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ျမႇဳပ္ႏွံၿပီးေၾကာင္းေကာင္း ကင္ႏိုင္ငံ၏သက္ေသခံခ်က္ (HEAVEN'S Witness) ပင္ ျဖစ္သည္။

(ဆ)      ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ႏွစ္ျခင္းဆိုသည္မွာအျခားေသာဘာသာစကားျဖစ္သည္ဆိုေသာသြန္သင္ခ်က္မ်ား သည္ ဘာကိုဆိုလိုေနပါသလဲ၊ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေျဖမ်ားကိုလာမည့္သင္ခန္းစာ၌ေလ့ လာရမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ရန္။  လုကာ ၂၄း၄၉ ဂတိျပဳထားေသာလကၡဏာသည္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာျခင္း မဟုတ္ဘဲဧ၀ံေဂလိတရားကိုရဲ၀ံ့စြာေဟာေျပာႏိုင္ေသာတန္ခိုးပင္ျဖစ္၏။

မွတ္ခ်က္။ ဓမၼေဟာင္းရွိေဗဇေလလ (ထြ ၃၁း ၂-၅)၊ ေမာေရွ၊ ဧလိယ၊ ေရွာလု၊ ရွံဆံု၊ ဒါ၀္ိဒ္တို႔ႏွင့္ ဓမၼသစ္ရွိဧလိဇဘက္၊ ဇာခရိ၊ ႏွစ္ျခင္းေယာဟန္၊ ေပါလု၊ သေတဖန္၊ ဗာနဗ၊ တမန္ေတာ္ ၄း၃၁ တြင္းရွိခရစ္ယာန္မ်ားတို႔သည္ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးမေျပာဘဲ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပည့္၀သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀သူျဖစ္၏။ တ ၁၀း၃၈။ လု ၄း၁၈ သို႔ေသာသည္ အျခားေသာဘာသာစကားမေျပာပါ။

မွတ္ခ်က္။ သမိုင္းေၾကာင္းကိုျပန္လည္အသစ္ျပဳျပင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာမာတင္လူသာ၊ ကယ္(လ္)ဗင္ (Calvin)၊ ဇြင္လီ (Zwingli)၊ ေနာ့ (စ္) (Knox) ႏွင့္ သမိုင္း၀င္အႀကီးမားဆံုးေသာ ဧ၀ံေဂလိဆရာမ်ား၊ ၀ိညာဥ္ကယ္တင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာေဒးဗစ္ဘရိန္းေနာ့ (David Brainard)၊ ေဂ်ာ(န္)၀က္(စ္)လိ (John Wesley)၊ ဂၽြန္(န္)သန္အက္(ဒ္) ၀ပ္ (Johnathon Edwards)၊ ခ်ားလ္ဖင္နိ (Charles Finney)၊ အာ(ရ္) ေအေတာ္ရီ (R.A Torrey)၊ ဒီအယ္ (လ္) မူးဒီ (D.L Moody)၊ ႏွင့္ ေဘလီဆန္းေဒး (Belley Sunday) တို႔သည္ အျခားေသာဘာသာစကားေျပာသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

မွတ္ခ်က္။            ရွင္းလင္း၍႐ိုးသားခ်က္မွာအျခားေသာသာဘာစကားမေျပာဘဲ မိမိဘာသာစကား ကိုသာေျပာၿပီး ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကိုရယူႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

။       ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဆုေက်းဇူးမ်ား (The Gifts Of The Spirit)

၁ ေကာ ၁၂း၁-၁၁၊ ေရာ ၁၂း၆-၈၊ ဧ ၄း၈-၁၁ ကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး (၂၁)ခုရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔ ကိုသိသင့္ပါသည္။

(က)         ဤအရာမ်ားသည္ ဆုေက်းဇူးသာျဖစ္၍ ၀ယ္ျခင္း၊ ေတာင္းျခင္း၊ ထိုက္တန္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ရရွိ ေသာအရာမဟုတ္ဘဲ အဘိုးအခမေပးဘဲရရွိႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္ ေက်းဇူးပင္ ျဖစ္သည္။ ၁ေကာ ၁၂း၇

(ခ)           ဆုေက်းဇူးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္၊ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္သာရျခင္းျဖစ္၏။ ေရာ ၁၂း၆၊ ၁ ေကာ ၁၂း၁၁ ထို႔ေၾကာင့္သင္၌ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။

(ဂ)           ဆုေက်းဇူးမ်ားမွာအမ်ိဳးမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ၁ ေကာ ၁၂း၄ အသင္းေတာ္ကိုစီစဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္လက္ေတြ႕က်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၁ ေကာ ၁၂း၅-၆

(ဃ)         ဤ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကိုအလြဲသံုးစားမျပဳလုပ္ပဲ သခင္ခရစ္ေတာ္၏အုပ္စိုးမႈေအာက္ တြင္အ သံုးျပဳရန္ျဖစ္သည္။ ၁ ေကာ ၁၂း၅ ဤဆုေက်းဇူးမ်ားကို မိမိသေဘာအတိုင္းမျပဳရေခ်။

(င)           ၁ ေကာ ၁၂း၇၊ ၁၁ အရ ခရစ္ယာန္တိုင္း၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးရရွိသည္။

(စ)           ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္တခုကတခုထက္ပို၍အေရးႀကီးသည္မရွိသကဲ့သို႔၀ိညာဥ္ဆု ေက်းဇူးမ်ားတြင္လည္းပို၍အေရးႀကီးသည္မႀကီးသည္မရွိပါ။

(ဆ)         မည္သည့္ဆုေက်းဇူးမ်ားမဆို၀ိညာဥ္ေတာ္ပို၍မ်ားသည္နည္းသည္ဟုမဆိုႏိုင္ပါ။ မည္သူ တဦး တေယာက္မွ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးေၾကာင့္အျခားသူမ်ားအေပၚအာဏာမေပးႏိုင္ေခ်။ အျခားေသာ ဘာသာ စကားေျပာျခင္းေၾကာင့္ပို၍၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ျပည့္၀သည္မဟုတ္ပါ။

(ဇ)           ၁ ေကာ ၁၂း၃၀ အရ လူတိုင္းအျခားေသာဘာသာစကားေျပာႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

(စ်)          အျခားေသာဘာသာစကားေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းဆုေက်းဇူးသည္ထူးဆန္းအံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာ အရာ(သို႔)အထူးသျဖင့္တန္ခိုးအာဏာရရွိေသာသက္ေသမွန္ကန္ခ်က္မဟုတ္ ဆုေက်းဇူးမ်ား စြာ ထဲမွတခု သာျဖစ္သည္။

၁ ေကာ ၁၂း၂၈ တြင္အျခား ေသာလာေသာစကား ေျပာႏိုင္ျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးအနည္း ဆံုး ဟုယူဆရသည္။ ပေရာဖက္ျပဳျခင္းျဖစ္ေသာဧ၀ံေဂလိတရားမ်ားေဟာၾကားျခင္းသည္ ပို၍အ ေရးႀကီး သည္ ဟု ၁ ေကာ ၁၄း၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

မွတ္ခ်က္။   ထို႔ေၾကာင့္ဘုရားသခင္မေပးေသာဆုေက်းဇူးအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ပါႏွင့္ ဘုန္း ေတာ္၌၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၿပီးမိမိ၌ရွိေသာ အရည္အခ်င္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစရန္အတြက္အသံုးျပဳၾကပါ။

၄။         ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ျပည့္၀ျခင္း The Fulness of the spirit

(က)      ဘုရားသခင္သည္ ျပည့္စံု၊ စံုလင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဧဖက္ ၃း၁၉ ခရစ္ေတာ္၏ ျပည့္စံုျခင္း ဧဖက္ ၄း၁၃။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ျပည့္စံုျခင္း ဧဖက္ ၅း၁၈။

မွတ္ခ်က္။ သံုးပါးတဆူျဖစ္ေသာဘုရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္ျပည့္၀ ေစခ်င္ ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။

(ခ)        ေယာ ၁၄း၁၆-၁၇ ႏွင့္ တမန္ေတာ္ ၁း၈ ကိုဖတ္ရန္ -

ဓမၼက်မ္းစာ၌သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚတြင္အမႈေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

(၁)        ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္အတူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား The WITH MINISTRY

(က)      ေယာ ၁၆း၈         -           အျပစ္စီရင္ျခင္း

(ခ)        ေယာ ၃း၅-၈        -           အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း

(ဂ)        ေယာ ၁၄း၁၄ - ၁၆-           ႏွစ္သိမ့္ျခင္း

(ဃ)      ေယာ ၁၄း၂၆       -           သြန္သင္ျပသျခင္း

(င)        ေယာ ၁၆း၁၃-၁၅  -           ခရစ္ေတာ္ကိုေဖာ္ျပျခင္း

(စ)        ေရာ ၈း၁၄           -           ဦးေဆာင္ျခင္း

(ဆ)      ေယာ ၁၄း၁၆       -           က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူျခင္း။

(၂)        အတြင္း၌ေဆာင္ရြက္ျခင္း The IN ministry

(က)      ေကာ ၆း၁၉         -           ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္က်ိန္း၀ပ္ရာဗိမာန္

(ခ)        ဂလာ ၅း၂၂         -           ၀ိညာဥ္အသီးကိုသီးစႏိုင္သည္။

(ဂ)        ေရာ ၈း၂၆-၂၇     -           ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားနည္းမႈ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားကို ကူညီမစမႈ

(ဃ)      ေရာ ၈း၁၆၊ ဂလာ ၄း၆-၇     -           ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈေပးသည္။

(င)        ဂလာ ၅း၁၆         -           လူ႔ဇာတိကိုေအာင္ျမင္ခြင့္ေပးသည္။

(စ)        ေရာမ ၁၅း၁၆       -           ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားသန္႔ရွင္းေစသည္။

(၃)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ၌ အမႈေဆာင္ခ်က္     The UPON ministry

(က)      ေဟရွာ ၆၁း၁-၂    -           ခရစ္ေတာ္အေပၚ၀ိညာဥ္ဆင္းသက္၊ လု ၄း၁၈   -                                      ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာရန္၀ိညာဥ္ေတာ္သြန္းေလာင္းေပး

(ခ)        ေဟရွာ ၄၄း၃       -           ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ဂတိေတာ္

(ဂ)        တ ၁း၈၊ တ ၂း၁၇၊ ၂ေကာ ၁၂း၉၊ ၁ေပ ၄း၁၄ ျပည့္စံု၊ စံုလင္ျခင္း

(ဃ)      ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာ၌ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္မေဆာင္ခင္ယဇ္ပေရာဟိတ္၊ ပေရာဖက္၊ ရွင္ဘုရင္မ်ားအားတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ဘိသိတ္ေပး၏။ နာဇရက္ ၿမိဳ႕သား ေယ႐ႈအားဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ တန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္လည္းေကာင္းဘိသိတ္ေပးသည္။

(င)        ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၊ စမၼသစ္က်မ္းႏွစ္ခုစလံုးတြင္တရားေဟာႏိုင္ရန္တန္ခိုးေပး၏။ တ ၁း၈ - သုိ႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာအမႈကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ - တရား ၁၄း၆

(ဂ)           အက်ဥ္းခ်ဳပ္။      ။     မည္သူမဆို ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အမႈေဆာင္ပါက ႏွစ္သိမ့္မႈ သြန္သင္မႈ ဦးေဆာင္လမ္းျပမႈ ကို ခံရမည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အတြင္း၌ ကိန္း၀ပ္ျခင္းခံရပါက ၀ိညာဥ္အသီးမ်ား သီး၍၊ မိမိအားနည္းေသာ အေျခအေနမွွခြန္အားျပန္လည္ရရွိ၊ ကယ္တင္ျခင္း ဆုေက်းဇူးအတြက္ စိတ္ခ်ရ၍အသက္တာ၏ ေအာင္ျမင္မႈကိုရရွိသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ထိုသူ အေပၚ၌ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္းသိပါက ဧ၀ံေဂလိတရားကို ထိေရာက္စြာ ေဟာေျပာ ႏိုင္၍ ၎မွာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာအေတြ႕အႀကံဳကိုရရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုး - အဘယ္ကဲ့သို႔၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ႏို္င္မည့္အေၾကာင္း

FINALLY, HOW CAN YOU BE FILLED WITH THE SPIRIT

(က)         ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္ Resting ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈႏွင့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္ ေရြး ေကာက္ခံရ     မ ၁၁း၂၈ -၂၉

(ခ)           ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း (ဆာငတ္ျခင္း) By Thirsting - ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကိုဆာ ငတ္ျခင္းရွိရမည္။ မ ၅း၆ ေယာ ၁၇း၃၇-၃၉

(ဂ)           ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း By Confessing - အျပစ္အားလံုးကို၀န္ခ်ရမည္၊ ဘုရားသခင္ထံခ်ည္း ကပ္ရာ၌တားဆီးေသာအရာမ်ားကို ျပတ္သားစြာေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၁ ေယာ ၁း၈-၉၊ လု ၂၈း၁၃

(ဃ)         စြန္႔လႊတ္ျခင္း By Forsaking

၁။         မိမိကိုယ္ကိုအားကိုးမႈ အျခားသူမ်ားအေပၚယံုၾကည္အားကိုးျခင္းမွစြန္႔လြတ္ျခင္း ဖိ ၃း၇-၁၀ သင့္ကိုအလြယ္တကူေႏွာင့္ယွက္သည့္ ေလးလံေသာ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးအျပစ္ မ်ားကိုဖယ္႐ွား ျပစ္ျခင္း      ။ ေယာ ၁၂း၁လွည့္ျဖားတတ္ေသာေလာဘစိတ္ႏွင့္ ပုတ္ပ်က္ တတ္ေသာလူေဟာင္းကိုခၽြတ္ပယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။        ဧ ၄း၂၂

(င)           ေပးဆပ္အပ္ႏွံျခင္း By Yielding - ကိုယ္၊ စိတ္၊ ႏွလံုးသံုးပါးစလံုးသခင္ဘုရားကိုဆက္ကပ္ ရမည္။ မည္သည့္ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ိဳးကိုမွ်မထားရ။ လံုး၀ - ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုနာခံလိုက္ ေလွ်ာက္ပါ။    ေရာ ၁၂း၁၊ ၆း၁၃၊ တ ၅း၃၂

(စ)           ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ By Praying - လု ၁၁း၁၃၊ တ ၄း၃၁ မိမိသည္ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈရၿပီး ေနာက္ငတ္မြတ္ျခင္း၊ ၀န္ခံျခင္း၊ စြန္႔လြတ္ျခင္း၊ အပ္ႏွံျခင္းမ်ားၿပီးေနာက္ဘုရားရွင္အားဆု ေတာင္းပါက၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖင့္ျပည့္၀ေပလိမ့္မည္။

(ဆ)         ယံုၾကည္ျခင္း By Believing       မာ ၁၁း၂၄ - ဆုေတာင္းၿပီးေနာက္ခံစားရမည့္အရာအတြက္ မေစာင့္ႏွင့္။ ဘုရားရွင္သည္ မိမိ၏ဆုေတာင္းသံကိုၾကားေၾကာင္းယံုၾကည္ၿပီးဘုရားရွင္အေျဖ ေပးၿပီဟုစိတ္ခ်ၿပီးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ -

နိဂံုး -       ဤသင္ခန္းစာအတြက္မ်ားစြာဆုေတာင္းပါ။ ႏွလံုးသြင္းပါ၊ ၎၏မွန္ကန္ေသာသမၼတရားမ်ားကို အေျပာသက္သက္ဟုသေဘာမထားဘဲလက္ေတြ႕က်စြာက်င့္သံုးပါ။ ေလာကႀကီးက၀ိညာဥ္ ေတာ္ျပည့္၀ေသာသူမ်ားကိုအလြန္ေတြ႕ခ်င္ေနသည္။ ဘုရားရွင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္ သည္အမွန္တကယ္ပင္ - ၀ိညာဥ္ေတာ္ျပည့္၀သူျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းဆက္ကပ္ပါ-

ေမးခြန္းမ်ား

၁။            သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ျပဳလုပ္ေပးေသာအရာ (၆)မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(စ)

၂။            သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္တံဆိပ္ခပ္ႏွိပ္ျခင္းဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

-

-

-

၃။            သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အျပစ္မွကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈကိုမည္သို႔ျပဳလုပ္ေပးသနည္း။

-

-

-

၄။            ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ရွိေနေသာႏွစ္ျခင္း (၄)မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

၅။            ေရ၌ႏွစ္ျခင္းဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။ ၎၏ထူးျခားခ်က္ကိုေဖာ္ျပ၍က်မ္းၫႊန္းႏွင့္တကြေဖာ္ျပ ပါ။

-

-

-

၆။            ၁ ေကာ ၁၂း၁၃ သည္မည္သည့္ဗတၱိဇံအမ်ိဳးအစားျဖစ္သနည္း။ ၎ဗတၱိဇံကိုမည္သည့္အခ်ိန္ တြင္ မည္သို႔လက္ခံႏိုင္သနည္း။ မည္သို႔အက်ိဳးရွိသနည္း။ က်မ္းၫႊန္းေဖာ္ျပပါ။

-

-

-

-

-

၇။            တမန္ေတာ္ ၁း၅ သည္ မည္သည့္ဗတၱိဇံအမ်ိဳးအစားျဖစ္သနည္း။ မည္သူဗတိၱဇံေပးသနည္း။ ဤဗတၱိဇံ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည့္စံုေသာဗတၱိဇံအေထာက္အထားမ်ားကိုက်မ္းၫြန္း ႏွင့္တကြေဖာ္ျပပါ။

-

-

-

-

-

-

-

၈။            ၁ ေကာ ၁၂း၁၃ ႏွင့္ တ ၁း၅ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဗတၱဇံ (၂)ခု၏ျခားနားခ်က္ (၃)ခုကိုေဖာ္ျပ ပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

၉။            ဧဖက္ ၄း၅ တြင္ေဖာ္ျပေသာ ဗတၱိဇံတပါးဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

-

-

၁၀။          ဗတၱိဇံခံျခင္း၏သက္ေသႏွစ္ခုမွာအဘယ္နည္း။

(က)

(ခ)

၁၁။          ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ဗတၱိဇံခံျခင္းသည္အျခားေသာဘာသာစကားေျပာျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းေဖာ္ ျပပါ။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၂။          ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးႏွင့္ဆိုင္ေသာေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

(က)      ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးတစံုတခုရႏိုင္ပါသလား

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(ခ)        ရပါကဘာေၾကာင့္လဲ၊ မရဘာကဘာေၾကာင့္လဲရွင္းျပပါ။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ဂ)        ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ဆုေက်းဇူးေတြေပးသလဲ။

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(ဃ)      ခရစ္ယာန္တိုင္းဆုေက်းဇူးရရွိပါလား။

(င)        ဆုေက်းဇူးမ်ားသည္ တခုထက္ပို၍အသေရရွိပါသလား။

(စ)        မည္သူတဦးတေယာက္ဆုေက်းဇူးက၀ိညာဥ္ေတာ္ပို၍ရသည္ဟုေျပာဆိုႏိုင္ပါသ ေလာ။

(ဆ)      ဆုေက်းဇူးအားလံုးကိုမည္သူရႏိုင္ပါသလဲ။

(ဇ)        အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဘာသာစကားေျပာျခင္းအားျဖင့္ပို၍၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးရႏိုင္သည္ (သို႔) ပို၍၀ိညာဥ္တန္ခိုးရသည္ဟုေျပာႏိုင္ပါသေလာ။

---------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၃။          ဓမၼသစ္တြင္ရွိေသာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေဆာင္ျခင္းသံုးမ်ိဳးကို က်မ္းၫႊန္းႏွင့္ ေဖာ္ ျပပါ။

(က) ---------------------------------------------------------------------------------------------(ခ) ----------------------------------------------------------------------------------------------(ဂ) ----------------------------------------------------------------------------------------------         ---------------------------------------------------------------------------------------------------

အမည္၊   ____________________________           ရက္စြဲ၊ ___________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)