သင္ခန္းစာ (၂၂) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ (အပိုင္းႏွစ္) ဖန္ဆင္းျခင္း၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၊ က်မ္းစာ၊ ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ႏွင့္မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေတာ္


နိဒါန္း

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းသင္ခန္းစာ (၃)ခုတို႔သည္ တဆက္တည္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ခန္းစာ (၂၁) တြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လ်က္တန္ခိုးေတာ္သက္သက္လႊမ္းမိုးျခင္းသက္သက္မဟုတ္ ေၾကာင္းေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားျဖစ္လ်က္သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားတြင္၊ တစ္ပါး အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီးဘုရား၏ဂုဏ္အဂၤါလကၡဏာအားလံုး၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားတြင္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ ရြက္ေတာ္မူခ်က္မ်ားႏွင့္ညီစြာအမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးသမၼာက်မ္းစာပါအမွတ္တံဆိပ္မ်ားေတြ႔ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာတြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူျုခင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဓမၼေဟာင္း က်မ္း၊ က်မ္းစာ၊ ခရစ္ေတာ္၏သက္ေတာ္စဥ္တြင္လည္းေကာင္း၊ မယံုၾကည္သူတို႔အသက္တာတြင္လည္းေကာင္း မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုေလ့လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၊ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေတာ္တို႔ကို အေသ အခ်ာ ေလ့လာၿပီးမွသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ရပ္တည္ခ်က္၊ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္တန္ခိုးေတာ္တို႔ကိုနား လည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်းဇူးတင္ သေဘာေပါက္ႏိုင္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ တန္ခိုး ေတာ္ မဟုတ္၊ ခံစားခ်က္မဟုတ္၊ အေတြ႕အႀကံဳမဟုတ္၊ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လ်က္ ကိုယ္ေတာ္အား သိရန္၊ ခ်စ္ရန္၊ ကိုးစားရန္၊ နာခံရန္ႏွင့္မွီခိုရန္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိဖို႔လိုပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ အမႈ ေတာ္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္းေကာင္း၊ ပိုမိုျပည့္စံုႂကြယ္၀က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိႏုိင္ေစရန္ ဤသင္ခန္းစာကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သင္ခန္းစာ

၁။         ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း၌သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္

(က)      ေရွးဦးစြာကမၻာဦးက်မ္း၌သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား၏လႈပ္ရွားမႈကိုၾကည့္ၾကစို႔။

(၁)        ကမၻာဦး ၁း၂၆။ "ငါတို႔ပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီတသ႑ာန္တည္းလူကိုဖန္ဆင္းၾကစို႔"

မွတ္ခ်က္။ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားႏွင့္ တူေအာင္လူကိုဖန္ဆင္းထားပါသည္။

(၂)        ကမၻာဦး ၁၁း၇။ "လာၾက၊ ဆင္းသက္ၾကကုန္အံ့။ သူတို႔သည္အခ်င္းနားမလည္ေစျခင္းငွာ သူတို႔စကားကို႐ႈပ္ေထြးၾကကုန္အံ့"။

မွတ္ခ်က္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရွးဦးစြာကပင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

(ခ)        သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္စၾကၤာ၀ဠာတစ္ခုလံုးကိုဖန္ဆင္းရာ၌ပါ၀င္ခဲ့သည္။

(၁)        ကမၻာဦး ၁း၂။ "ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာလႈပ္ရွားေတာ္မူ၏"။

(၂)        ေယာဘ ၂၆း၁၃။ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္မိုးေကာင္းကင္တန္ဆာမ်ားကိုုျပင္ေတာ္မူ၏"။

(၃)        ဆာ ၃၃း၆။ ထာ၀ရဘုရား၏ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အားျဖင့္မိုးေကာင္းကင္ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ေတာ္အသက္ - (၀ိညာဥ္ေတာ္) အားျဖင့္မိုးေကာင္းကင္တန္ဆာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။

မွတ္ခ်က္။ ဓမၼေဟာင္း၊ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတို႔တြင္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ၀ိညာဥ္ေတာ္ကကိုယ္စားျပဳထားပါသည္။

ေကာ၊ ၁၊၁၆၊၁၇ ႏွင့္ ေဟၿဗဲ ၁း၂ ကဲ့သို႔ေသာက်မ္းပိုဒ္မ်ားသည္ဖန္ဆင္း ေတာ္မူျခင္းကို ခရစ္ေတာ္ သားေတာ္ဘုရားအားအမြမ္းတင္ထားပါ သည္။စၾကၤာ၀ဠာဖန္ဆင္းရာတြင္သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားတြင္ပါ၀င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သံုးဦးအတူတကြပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းေပၚလြင္လွပါသည္။

(ဂ)        သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္လူသားတို႔ကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ တို္က္႐ုိက္ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

(၁)        ကမၻာဦး ၂း၇။ "သူ၏ႏွာေခါင္းထဲသို႔ဇီ၀အသက္ကိုမႈတ္သြင္းေတာ္မူလွ်င္လူသည္ အသက္ရွင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္ေလ၏"

မွတ္ခ်က္။            သမၼာက်မ္းစာတြင္၀ိညာဥ္အသက္ကို သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေဖာ္ ျပရာတြင္ အသံုးျပဳထားပါသည္။

(၂)        ေယာဘ ၃၃း၄။     "ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ အနႏၱ တန္ခိုးရွင္၏အသက္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုအသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ။

၂။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေတာ္

(က)      ၾသကာသေလာကႀကီးကိုဖန္ဆင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္လည္းေကာင္းသန္႔ ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ကမၻာဦး ၁း၂၊ ၂း၇။

(ခ)        အျပစ္သားမ်ားႏွင့္ အတူရွိလ်က္မေကာင္းမႈကိုတားဆီးခဲ့သည္။ ကမၻာဦး ၆း၃၊ ၂သက္ ၂း၆-၇ ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ဤေနရာတြင္လည္းဆီးတား သူသည္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)        ယံုၾကည္သူ၌ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူပါသည္။

(၁)        က ၄၁း ၃၈။ " ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုရ၍ဤကဲ့သို႔ေသာသူ"

(၂)        ဆာ ၅၁း၁၃။ "သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုလည္း႐ုပ္သိမ္းေတာ္မမူပါႏွင့္"။

(၃)        ၁ေပ၊ ၁း၁၁။ "သူတို႔အထဲ၌ရွိေသာခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္သက္ေသခံေသာ အခါ"။

(၄)        ေတာ၊ ၂၇း၁၈။ " ထာ၀ရဘုရားကလည္း ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ရေသာႏုန္၏သားေယာ႐ႈကို ေခၚ၍"

(ဃ)      ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အေပၚသို႔ဆင္းသက္ေတာ္မူၿပီးႀကီးမားေသာတန္ခိုးေပးပါသည္။

(၁)        ဧလဒဒ္ႏွင့္ေမဒဒ္။ ပေရာဖက္ျပဳၾက၏။ ေတာ ၁၁း၂၆-၂၉

(၂)        ၾသသံေယလ။ အုပ္စိုး၍စစ္ခ်ီေလ၏။ သူႀကီး ၃း၁၀

(၃)        ဂိေဒါင္။ ႀကီးစြာေသာေအာင္ျခင္းကိုရ၏။ သူႀကီး ၆း၃၄

(၄)        ရွံဆုန္။ ျခေသၤ့ကိုလက္ျဖင့္ဆြဲျဖတ္သည္။ သူႀကီး ၁၄း၆

(၅)        ဒါ၀ိဒ္။ ထိုေန႔မွစ၍ ၁ရာ ၁၆း၃

မွတ္ခ်က္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ "အေပၚသို႔" ဆင္းသက္ ေသာအခါေဟာေျပာျခင္း (ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၊ တန္ခိုးကိုုျပျခင္း (တမန္ ၁း၈) ႏွင့္ပူးတြဲပါသည္။ ဤအခ်က္ကိုမွတ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

(င)        ယံုၾကည္သူအခ်ိဳ႕အား၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္ပါသည္။

(၁)        ေဗလေဇလ၊ ထြက္ ၃၁း၃ နွင့္ ၃၅း၃၁

(၂)        ေယာ႐ႈ " ပညာသေဘာႏွင့္ျပည့္စံုေသာသူျဖစ္၍" တရား ၃၄း၉

(၃)        ဧလိယ။ လု ၁း၁၇။ ဗတၱိဇံ ေယာဟန္ကဲ့သို႔ျပည့္၀သူ

(၄)        အာ႐ုန္၏အ၀တ္ကို ယက္လုပ္ရသူမ်ား။ ထြက္ ၂၈း၃

မွတ္ခ်က္။ အထက္ပါက်မ္းခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ေသာအခါဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ပညာႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈကို ေပးေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ (ထြက္ ၃၁း၂၅) အထူးႀကီးမားေသာခြန္အားကိုေပးသည္။ (သူႀကီး ၁၄း၆) ပေရာဖက္ျပဳ ရန္ႏွင့္ႀကီးေသာအမႈကိုျပဳရန္ခြန္အားေပးသည္။ (၂ရာ ၂၃း၂ ႏွင့္ သူႀကီး ၁၅း၁၄)

မွတ္ခ်က္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္လြတ္လပ္စြာအလို ေတာ္ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေၾကာင္းသတိျပဳရပါမည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေသာသူအေပၚသို႔ဆင္းသက္ၿပီးျပည့္၀မႈေပးသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိုမည္သို႔လက္ခံရယူမည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးကိုမည္သို႔ရယူရမည္ဟူ၍ ဣသ ေရလလူမ်ိုးတို႔အားလမ္းၫႊန္ခ်က္မရွိပါ။ ေရွ႕လာမည့္အခ်ိန္တြင္လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ သည္၄င္းတို႔အေပၚသြန္းေလာင္းျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကတိျပဳထားခဲ့ပါသည္။ (ေဟရွာ ၄၄း၃၊ ေယာလ ၂း၂၈)

၃။         သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ဆက္သြယ္မႈကို ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

(က)      ထိုက်မ္းစာရွိသမွ်တို႔သည္ "ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းအား" ျဖင့္ျဖစ္၍ ၂တိ၊ ၃း၁၆

(ခ)        မႈတ္သြင္းျခင္းကို မည္သူျပဳသနည္း။ ၂ေပ၊ ၁း၂၁

"ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္" သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တိုက္တြန္း ေတာ္မူျခင္းကိုခံ၍ ေဟာေျပာၾက၏။

မွတ္ခ်က္။ ဤေနရာတြင္လည္းဘုရားသခင္ႏွင့္မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းသည္ မ်က္ျမင္မရေသာ တန္ခိုးႀကီးမားသည့္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ကိုေဖာ္ျပေနပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ အထက္က်မ္းစာမ်ားသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတို႔ကိုေရးသား ေသာစာေရးဆရာမ်ားအေနျဖင့္မိမိကိုယ္ပိုင္ဟန္ကိုျပသရန္အခြင့္အေရးလံုး၀မရွိေတာ့သည့္ကားမဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ထိုစာေရးဆရာမ်ားအားမိမိ၏စိတ္ ဆႏၵႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို တိတိက်က်ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းစာတြင္ေရးသားထားေသာသမၼာက်မ္းစာမ်ားသည္ အမွား အယြင္းမရွိ တိက်မွန္ကန္ျခင္း ရွိလ်က္ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေရးသား သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)        ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအခန္းႀကီး (၂)ႏွင့္ (၃)တို႔တြင္ ေရးသားထားေသာစကားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္၏မိန္႔မွာခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၂း ၁၁၊ ၁၇။ ၃း၁၆၊ ၁၃၊၂၂။

(ဃ)      သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ဓမၼသစ္က်မ္းေရးသူမ်ားကိုသမၼာတရားအားလံုးႏွင့္ ေနာင္ျဖစ္လာ မည့္အရာမ်ားကိုေဖာ္ျပလမ္းၫႊန္ခဲ့ပါသည္။ ေယာ၊ ၁၆း၁၃

၄။         ခရစ္ေတာ္၏သက္ေတာ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေတာ္

(က)      မယ္ေတာ္ကညာမာရိ၏၀မ္းအတြင္း၌ပဋိသေႏၶယူျခင္းသည္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ (မႆဲ ၁း၂၀၊ လု ၁း၃၅)

(ခ)        သခင္ေယ႐ႈဗတၱိဇံခံေတာ္မူစဥ္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္သခင္ေယ႐ႈအေပၚသို႔ဆင္းသက္ ေတာ္မူ၏။ (လု၊ ၃း၂၂၊ မ ၃း၁၆)

(ဂ)        ဘုရားသခင္သည္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း နာဇရက္ၿမိဳ႕သား ေယ႐ႈကိုဘိသိက္ေပးေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ တမန္ ၁၀း၃၈

(ဃ)      ေယ႐ႈသည္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္--၀ိညာဥ္ေတာ္သည္---ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ (လု ၄း၁၊၁၄)၊ အံ့ဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာတို႔ကို ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးျဖင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ (လု ၄း ၁၈၊ မ ၁၂း ၂၈)

(င)        ေလာကတြင္ခရစ္ေတာ္လူသားအျဖစ္ရွိေတာ္မူေနစဥ္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ သည္ခရစ္ေတာ္ ၏ပညာတရားျဖစ္ပါသည္။ (မ ၁၂း၁၇-၂၁)

(စ)        သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္အားေသျခင္းမွထေျမာက္ေစေတာ္မူသည္။ (ေရာ၊ ၁း၄၊ ၈း၁၁)

(ဆ)      ခရစ္ေတာ္သည္ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူၿပီးေနာက္တမန္ေတာ္တို႔ကို "၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္" လမ္းၫႊန္မွာထားခဲ့သည္။ (တ၊ ၁း၂)

မွတ္ခ်က္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပညာအရာ၌၄င္း၊ လမ္းၫႊန္မႈတန္ခိုး ေတာ္ အရာ၌လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မီတည္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စံနမူနာျဖစ္ေတာ္မူပါသည္။ (၁ေပ၊ ၂း၂၁)

မွတ္ခ်က္။ အကယ္၍ခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ရန္ႏွင့္အမႈေဆာင္ရန္အတြက္ သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုအမွီျပဳခဲ့ပါလွ်င္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ အားမည္မွ်အားထားရမည္နည္း။

မွတ္ခ်က္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားဘုရားရွင္ခ်ေပးထားေသာေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကို လက္ခံရယူရန္ မပ်က္ကြက္ၾကစို႔။ သန္႔ွရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ျပဳခဲ့သမွ်အား လံုးကိုသင္၌လည္းျပဳႏိုင္ေတာ္မူပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဘိသိက္ခံျခင္း၊ ျပည့္၀ျခင္း၊ လမ္းျပပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ တန္ခိုးေတာ္ေပးျခင္းမ်ားရရွိႏိ္ုင္ ပါသည္။

၅။         မယံုၾကည္သူမ်ား၏သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္

(က)      ခရစ္ေတာ္ကို ေဖာ္ျပျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ကိုခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းအမႈေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

(၁)        ေယာ၊ ၁၅း၂၆။ ဥပဇၥၽာယ္ဆရာသည္ ေရာက္လာေသာအခါ--ငါ၏အေၾကာင္းကို သက္ ေသခံလိမ့္မည္။

(၂)        ေယာ၊ ၁၆း၁၃၊၁၄။ "၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ေရာက္လာေသာအခါ-" ကိုယ္အလို အေလ်ာက္ ေဟာေျပာမည္မဟုတ္-- ငါဘုန္းကိုထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကားငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ ေသာအရာကိုယူ၍သင္တို႔အားေဖာ္ျပလိမ့္မည္။

(၃)        တ ၅း၃၂။ ငါတို႔သည္ သူ၏သက္ေသခံျဖစ္ၾက၏။ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ကိုနား ေထာင္ ေသာသူတို႔အားေပးသနားေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္လည္း သက္ေသခံျဖစ္ေတာ္မူသည္။

မွတ္ခ်က္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဟာေျပာျခင္း၊ သြန္သင္ ျခင္းမ်ားျပဳေနပါလ်က္ခရစ္ေတာ္ကိုထင္ရွားေစျခင္းမျပဳပါကသံသယရွိသင့္ပါ သည္။

မွတ္ခ်က္။ သမၼာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ - (ေယာ၊ ၁၄း၁၇၊ ၁၅း၂၆) သမၼာတရားျဖစ္ေသာသူ၏အေျခအေနအေၾကာင္းကိုသာသက္ေသခံ ေတာ္မူပါသည္။ (ေယာ၊ ၁၄း၆)

မွတ္ခ်က္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္မိမိသေဘာေတာ္အတိုင္း သခင္ေယ႐ႈအ ေၾကာင္းကို အျပစ္သားတို႔ကိုေဖာ္ျပေနစဥ္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ဆက္ ကပ္ေပးအပ္ထားၿပီးေသာယံုၾကည္သူမ်ားကိုအသံုးျပဳလ်က္အမႈေဆာင္ေစေလ့ရွိ ပါသည္။ (ေယာ၊ ၁၅း၂၆၊ ၁၆း၇-၈) မည္မွ်ႀကီးမားေသာအခြင့္အေရးပါနည္း။ မည္မွ်ႀကီးမားေသာတာ၀န္နည္း။ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကိုဤေလာကသို႔သိေစရ ေသာအခြင့္ထူးကိုရၾကၿပီ။ သုိ႔ရာတြင္လူတို႔၌ ယံုၾကည္ျခင္း ကိုျဖစ္ေစေသာအရာ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သက္ေသခံခ်က္လည္းမဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တန္ခိုးလည္း မဟုတ္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးသက္သက္သာျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔ သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ေၾကာင့္သာေယ႐ႈအား "သခင္" ဟုေခၚၾကပါ သည္။ ၁ေကာ ၁၂း၃

(ခ)        အျပစ္ရွိသည္ကိုသိေစျခင္း အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းကိုိသိေစျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာအမႈေတာ္

(၁)        ေယာ၊ ၁၆း၈-၁၁။ ေလာကသားတို႔အားဤသို႔သိေစေတာ္မူပါသည္။

(က)      အျပစ္အေၾကာင္း။ ခရစ္ေတာ္ကိုမယံုၾကည္ျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေတာ္မူပါသည္။

(ခ)        ေျဖာင့္မတ္ျခင္း။ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ထံသို႔ျပန္သြားျခင္းအားျဖင့္သက္ေသ ျပႏိုင္ေသာခရစ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုေဖာ္ျပေတာ္မူပါသည္။

(ဂ)        အျပစ္စီရင္ျခင္း။ ေသျခင္းတရားႏွင့္အျပစ္ဒုစ႐ုိက္ကိုျဖစ္ေစေသာစာတန္အားလက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ မွခရစ္ေတာ္သည္တရားစီရင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ (ေကာ ၂း၁၅၊ ေဟၿဗဲ ၂း၁၄)

(၂)        အျပစ္သားအားအျပစ္ရွိေၾကာင္းသိေစရန္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္က ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္အားျဖင့္ေဖာ္ျပပါသည္။

(က)      တ ၂း၄ ႏွင့္ ၂း၃၇ ကိုၾကည့္ပါ။ တမန္ေတာ္တို႔သည္ " သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္" ႏွင့္ျပည့္လ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ ထိုအခါအျပစ္သားတို႔သည္ " စိတ္ႏွလံုးပူပန္ျခင္း"သို႔ေရာက္ၾကရပါသည္။

(ခ)        တ ၄း၈ ႏွင့္ ၄း၁၃ ကိုၾကည့္ပါ။ ေပတ႐ုသည္ "သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္လ်က္" ရွိပါသည္။ ထိုအခါအျပစ္သားတို႔သည္ "အံ့ၾသ" ၍ေနၾကပါသည္။

(၃)        သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အျပစ္ကိုေဖာ္ျပေသာအခါေနာင္တရျခင္းႏွင့္ယံုၾကည္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။

(က)      တ ၂း၃၈၊၃၉ ကိုေလ့လာပါ။ "အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္း" ေနာင္တရ၍ တစ္ ေယာက္မွ်မႂကြင္း၊ ေယ႐ႈခရစ္၏နာမ၌ဗတၱိဇံကိုခံၾကေလာ့။"

(ခ)        ေရာမ ၁၀း၁၇ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကို ၾကားနာျခင္း အား ျဖင့္ျဖစ္၏။ သုိ႔ရာတြင္ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏ဓါး ျဖစ္ေၾကာင္းကိုအၿမဲသတိျပဳရပါမည္။  သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ထိုဓါးကို တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ကိုင္ေဆာင္ေသာ အခါလူတို႔သည္ မိမိအျပစ္ကိုျမင္ျခင္း၊ ေနာင္တရျခင္း၊ ဘုရားသခင္ထံသို႔ျပန္လာျခင္းကိုျဖစ္ေစပါသည္။

ေနာက္ဆံုးစကား

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုသိရွိရန္၊ ခ်စ္ျမတ္ႏ္ိုးရန္သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားမွတစ္ပါးျဖစ္ေတာ္မူေသာသန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားနာခံျခင္း၊ ၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္႐ုိေသေလးျမတ္ႏိုင္ရန္သင္ခန္းစာတြင္ယံုၾကည္သူ၌သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူေသာအမႈေတာ္၀ိညာဥ္ေတာ္၏ေက်းဇူး၊ ၀ိညာဥ္ႏွစ္ျခင္း ၀ိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္ျပည့္ ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးတို႔ကို ဆက္လက္ေလ့လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ျဖစ္ေစ၊ ဓမၼသစ္က်မ္း၌ျဖစ္ေစေဖာ္ ျပထားသမွ်တို႔ကို ေသာခ်ာစြာသိရွိထားရန္အဘယ္ေၾကာင့္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္၀ါက်တို႔ကို ေရးသားေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

၂။         ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားတြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အဓိကေနရာမွပါ၀င္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာက်မ္း ၫႊန္းအနည္းဆံုးတစ္ခုစီေရးပါ။

က။        စၾကၤာ၀ဠာကမၻာကိုဖန္ဆင္းျခင္း ----------------------------------------------------------------------

ခ။         လူကိုဖန္ဆင္းျခင္း ------------------------------------------------------------------------------------

၃။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအမႈေတာ္ျဖစ္သည္ဟုသင္ခန္းစာ၌ ေဖာ္ျပ ထားေသာအမႈ (၅)မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

င။

၄။         ကမၻာဦးက်မ္း ၆း၃ တြင္ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္မည္သည့္က်မ္းခ်က္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနပါသနည္း။

အေျဖ။

၅။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာပါ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ "ျပည့္ေစျခင္း"ထိုသူအေပၚ၌တည္ေနျခင္း" တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈကိုေဖာ္ျပ က်မ္းခ်က္ (၃)ခ်က္ေရးပါ။

က။

ခ။

ဂ။

၆။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတို႔တြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏မတူညီေသာအမႈေတာ္အေၾကာင္း ဤသင္ခန္းစာ၌ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မတူညီေသာအခ်က္မ်ားကိုသင္ကိုယ္ပိုင္စကားျဖင့္ေရးပါ။

-

-

-

-

-

၇။         သမၼာက်မ္းစာကိုေရးသားရာတြင္စာေရးသူ၏ကိုယ္ပိုင္ေရးသားဟန္၊ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္း၊ ထူးျခားေသာ အျပဳအမူမ်ားကိုေဖာ္ျပအသံုးျပဳခြင့္ပိတ္ပင္ထားပါသလား။

-

-

-

၈။         အကယ္၍ပိတ္ပင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါလွ်င္ က်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာ အားျဖင့္ျဖစ္ သည္ဟူ၍၄င္း၊ "ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တိုက္တြန္းေတာ္မူျခင္းကိုခံ ရ၍ေဟာေျပာၾကသည္" ဟူေသာေရးသည့္အေၾကာင္းအရာသည္ မည္သို႔ဆိုလိုပါသနည္း။

အေျဖ    -

-

၉။         "မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားျဖင့္ဆိုသည္မွာမည္သို႔ဆိုလိုပါသနည္း။

-

-

၁၀။       ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာတြင္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ကိုေဖာ္ျပေသာအခ်က္(၄)ခ်က္ကိုေရး ပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

၁၁။       ခရစ္ေတာ္သည္လူသားဇာတိ္ကိုခံယူစဥ္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အေပၚ၌ လံုး၀ မီတည္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ္ ယေန႔ယံုၾကည္သူအေနျဖင့္၀ိညာဥ္ေတာ္၏ေျပာၾကားခ်က္ကို မည္သို႔ မည္သည့္က႑ (၂)ခုတြင္မီတည္ရမည္ နည္း။

က။

ခ။

၁၂။       မယံုၾကည္သူမ်ားးႏွင့္ပတ္သက္၍သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေဆာင္ျခင္း (၂) မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

၁၃။       သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အေၾကာင္းကိုေဟာေျပာသြန္သင္ျခင္း ျပဳပါလ်က္ ခရစ္ေတာ္ကိုထင္ရွားေစျခင္းမ ျပဳပါကသံသယရွိရမည္ဆိုျခင္းမွာအဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

အေျဖ    -

-

၁၄။       ခရစ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ကိုထမ္းေဆာင္ရာတြင္၀ိညာဥ္ေတာ္၏အုပ္စိုးမႈကိုလံုး၀ခံယူရန္အဘယ္ေၾကာင့္လိုအပ္ သနည္း။

အေျဖ။

၁၅။       မိမိအျပစ္ကိုျမင္၍ေနာင္တရေစရန္ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကိုေဟာေျပာျခင္းႏွင့္သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္လိုအပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

၁၆။       သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အျပစ္ကိုေဖာ္ျပေတာ္မူေသာအခါမည္သည့္အမႈႏွစ္မ်ိဳးကိုျဖစ္ေစပါသနည္း။

က။

ခ။

အမည္၊   ____________________________           ရက္စြဲ၊ ___________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)