သင္ခန္းစာ (၂၁) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ (အပိုင္း ၁) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ပင္ကုိယ္လကၡဏာမ်ား အျခားအမည္မ်ားႏွင့္ သေကၤတနမိတ္လကၡဏာမ်ား


နိဒါန္း

ကၽြႏု္ပ္တုို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ကာလတြင္ အသက္ရွင္ေနထုိင္လွ်က္ရွိၿပီး၊ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုး ႏွင့္ အမွ် သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အမႈေဆာင္ျခင္းအေပၚ၌ မ်ားစြာ စိတ္၀င္စားလွ်က္ရွိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မွားယြင္းခၽြတ္ေခ်ာ္ေသာ သြန္သင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ႈတ္ေထြး၍ သံသယျဖစ္ေစေသာ အေတြးအေခၚမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ရ သည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ျမင္ခဲ့ရသမွ်၊ ၾကားခဲ့ရသမွ်၌ စုိးရိမ္တုန္လႈပ္မႈနဲ႔ သံသယမ ကင္းေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ကိန္းေအာင္းလွ်က္ရွိၾကသည္။ ဤသင္ခန္းစာႏွင့္တကြ ဆက္လက္ပုိ႔ခ်မည့္ သင္ ခန္းစာႏွစ္ရပ္တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္း (His Person) ႏွင့္ အမႈေဆာင္ျခင္း (His Ministry) အေၾကာင္းမ်ားကုိ ထင္ရွားျပတ္သား၍ ေစ့စပ္ေသခ်ာၿပီး စံုလင္ျပည့္၀ေအာင္ သြန္သင္လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။

သင္ခန္းစာ၏ အေရးပါမ (THE IMPORTANCE OF THIS LESSON)

သန္႔ရွင္ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသက္ကိုေမြးဖြားေစခဲ့ၿပီး (ေယာ၊ ၃း၅) (တ ၁း၈) တန္ခုိးအပ္ႏွင္းၿပီး ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အားေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ျပေသာ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္သျဖင့္ (ေယာ ၁၆း၁၄) ထုိပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းႏွင့္အမႈ ေဆာင္ျခင္းကုိ ဃဃနန နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အထူးအေရးႀကီးေပသည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို ျပည့္၀သိရွိခံစားႏုိင္၍ ထုိဘုရားသခင္အား မွန္ကန္ ထိုက္တန္ေသာ ၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ အေစခံျခင္းတုိ႔ကုိ ေပးအပ္ႏုိင္ၾကေပလိမ့္မည္။ သမၼာတရားကုိ စူးစမ္း ရွာေဖြၾကေသာ သူအေပါင္းတုိ႔သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္မႈကုိ ခံယူရရွိပါေစေသာ္(၀္)

သင္ခန္းစာ

၁။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ၀ိညာဥ္လကၡာဏာမ်ား

မွတ္ခ်က္။          ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွစ္ခုပါသည့္အနက္ တခုအေပၚတြင္ အေျချပဳရပ္တည္ႏုိင္ သည့္အနက္ တခုအေပၚတြင္ အေျချပဳရပ္တည္ႏုိင္သည္။ ပထမယူဆႏုိင္ေသာ သေဘာထားမွာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္သည္ အားနည္းေနေသာ သူတစ္ေယာက္၏ အေျခအေနတြင္ ပုိင္ဆုိင္လွ်က္အသံုးခ်ႏုိင္ေသာ တန္ခုိးတစ္ရပ္ သက္သက္သာျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဒုတိယအခ်က္အရ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ျမင့္ျမတ္သန္႔ရွင္း၍ ဥာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ အနႏၲတန္းခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား ပုိင္ဆုိင္အ သံုးျပဳလုိသည့္ တန္ခုိးႀကီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ ပထမယူဆခ်က္တြင္ ၀ါႂကြားမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ေစၿပီး၊ ဒုတိယ ယူဆခ်က္အရ ထုိ၀ါႂကြားျခင္းကို ခ်ဳိးႏွိမ္ေဖ်ာက္ဖ်က္လွ်က္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိႏွိမ့္ခ်လွ်က္က်ဳိးပဲ့ေႂကြမြေသာ ႏွလံုးသားမွ ႐ုိက်ဳိးႏြံေသာစိတ္ထားမ်ား သြန္းေလာင္းေဖာ္ထုတ္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

မွတ္ခ်က္။          ၀ိညာဥ္ေရးရာပုိင္၌ ေသာ္၄င္း၊ လက္ေတြ႕က်က်လုိက္ေလ်ာက္က်င့္သံုးရာ၌ ေသာ္၄င္း၊ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ အဓိကက်ဆုံးေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ဇာတိကုိ ခံယူထားသည့္ မြန္ျမတ္ ေသာ ပုဂၢိဳလ္မတစ္ဦးမဟုတ္ဟု ယူဆလက္ခံၾကၿပီး။ ဘုရားသခင္ၾသဇာအာဏာစက္ျဖင့္ လြမ္းမုိးထားေသာ တန္ခုိးတစ္ ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု သေဘာထားခဲ့လွ်င္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ထုိက္တန္ေသာ ၀န္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ၾကည္ညိဳေလးစားမႈအစရွိသည့္ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားမွာလည္း ဆံုး႐ံႈးေပ်ာက္ကြယ္ၾကေပလိမ့္မည္။ ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္မွာ - သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား သာမန္ေက်းဇူးတင္ထုိက္၍ သန္႔ရွင္းျမတ္ ေသာ ၾသဖာလြမ္းမုိးမႈတစ္ရပ္ဟူ သတ္မွတ္ၾကလွ်င္ သမၼာတရာကုိ ျပေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဥပဇၥ်ာယ္ဆ ရာ၏ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ကိန္း၀ပ္ျခင္းႏွင့္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကုိ အလြဲသံုးစားျပဳရာေရာက္၍ အဆံုးတြင္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရေပလိမ့္မည္။ (ေယာ ၁၄း၁၇)

(က)      သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ထြက္ေပၚ ဆင္းသက္လာေသာ ၾသဇာလြမ္းမုိးမႈ တစ္ရပ္ သာ ျဖစ္သည္ဟု မွားယြင္းေသာယူဆခ်က္-

(WHY SOME BELIEVE THE HOLY SPIRIT IS SIMPLE AN INFLUENCE EMANATING FORM GOD)

၁။         အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ “၀ိညာဥ္”ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ ဂရိဘာသာစားအားျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ ဘာ သာျပန္ဆုိလွ်င္ “ေလ” ဟုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ထား၍ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အတိအက် အေကာင္အထည္မေဖာ္ ထားႏုိင္ေသာ သေဘာ၌ သက္ေရာက္ေနသည္။

၂။         ၾသ၀ါဒစာမ်ားကုိ သံုးသပ္သည့္အခါ၌လည္း တမန္ေတာ္တုိ႔၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ဦးထိပ္ထား၍ ဂါရ၀ျပဳျခင္းကုိ မေတြ႕ရေပး။ (က်မ္းကုိကားခ်က္ မ်ား ဂလာ ၁း၁)

၃။         ဧဖက္ ၁း၁-၂၊ ဖိ ၁း၂ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုသည္ ၂ ေကာ ၁၃း၁၄ တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားထည့္သြင္းေဖာ္ျပေကာင္းခ်ီးေပးလွ်က္ေထာပနာျပဳထားေၾကာင္းကုိ အထင္အရွားေတြ႔ႏုိင္ေပ သည္။

၄။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ သမၼာက်မ္းစာ၌ “ေလ”၊ “မႈတ္သြင္းျခင္း” “မီး”ႏွင့္“ေရ” အစရွိသျဖင့္ ေခၚေ၀ၚတင္စား ထပ္တူျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရ၍ ဓမၼဆရာမ်ားအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္သည္ ပုဂိၢဳလ္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ထံမွ အေျချပဳအေကာင္အထည္ေပၚလာေသာ ၾသဇာ လႊမ္းမုိးမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္ဟုမွားယြင္းစြာယံုၾကည္လက္ခံထားၾကသည့္အျပင္လြဲမွားစြာ သြန္သင္ ေ၀ငွျခင္းမ်ားကုိ ျပၾကေပသည္။

(ခ)        ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ပင္ကုိယ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍သက္ေသျပျခင္း

(PROFF OF THE SPIRIT’S PERSONILITY)

၁။         ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အမႈေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရာတြင္ အဖုိႏွင့္စပ္ဆုိင္ ေသာ နာမ္ စားမ်ားကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္သံုးျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႔ရေပသည္။ )ေယာ ၁၄း၁၆၊ ၁၇၊ ၂၆။ ေယာ ၁၆း၇၊၈၊၁၃-၁၅။ ေယာ ၁၅း၂၆)။ ၀ိညာဥ္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရတြင္ အဖိုအမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဂုဏ္အဂၤါႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကုိ မေတြ႕ရ ေသာ္လည္း သခင္ေယ႐ႈကမူ အဖုိႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ နာမ္စားကုိ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဟူ၍ (HE) ၁၂ ႀကိမ္ထက္မ နည္း သံုးစြဲထားေၾကာင္း ေတြ႔ရ၍ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ျခင္းကုိ စိတ္ခ်စြာေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ျပခဲ့သည္။

၂။         သန္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ကိုယ္ပုိင္ဂုဏ္သတၱိမ်ားသည္ “ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ျခင္း” ႏွင့္ ပင္ကုိယ္ လကၡဏာမ်ားရွိျခင္းကုိ ထင္ရွားေစသည္။

(က)      ၀ိညာဥ္ေတာ္တြင္တိက်ေသေခ်ာေသာအလုိေတာ္ႏွင့္ အႀကံအစည္ရွိသည္။ (၁ ေကာ ၁၂း၁၁)

(ခ)        ၀ိညာဥ္ေတာ္တြင္ ထက္ျမက္ေသာအသိစိတ္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာရွိသည္။ (ေရာ ၈း၂၇။ ၁ ေကာ ၂း၉-၁၀)

(ဂ)        တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက (ဂလာ ၅း၂၂)တြင္ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္ (၉) ခ်က္ကုိ ဆင္ျခင္သံုး သပ္ၾကည့္လွ်င္ “၀ိညာဥ္အသီး” (THE FRUIT OF THE SPIRIT) ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အက်ဳိးမ်ားျဖစ္၍ ပုဂၢိဳလ္၏ ပင္ကုိယ္လကၡာမ်ား ပုိင္ဆုိင္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပလိမ့္မည္။

၃။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏အမႈေဆာင္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက၊ ပုဂၢိဳလ္၏ ပင္ကိုယ္လကၡဏာ မ်ားပိုင္ဆိုင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။

(က )     တန္းခုိးႏွင့္ျပည့္၀ေစသည္။ (က ၁း၈)

(ခ)        လမ္းျပပို႔ေဆာင္ေတာ္မူသည္။ (ေရာ ၈း၂၆)

(ဂ)        ႏွစ္သိမ့္ေစေတာ္မူသည္။ (တ ၉း၃၁၊ ေယာ ၁၄း၁၆)

(င)        ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ အရာတုိ႔ကုိ သက္ေသခံေတာ္မူ၏။

(စ)        ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြင္းမွ သက္ေသခံ

ေတာ္မူသည္။ (ေရာ ၈း၁၆၊  ဂလာ ၄း၆)

(ဆ)      ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ျပ၍ ႃမြတ္ဆုိေတာ္မူသည္။ (ဗ်ာ ၂း၇)

(ဇ)        သမၼာတရားကုိ သိနားလည္ေစရန္သြန္သင္ေတာ္မူသည္။ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္။

(ေယာ ၁၄း၂၆၊ ေယာ ၁၆း၁၂-၁၄)

(စ်)       လူတုိ႔၏ အမႈကိစၥႏွင့္ အသင္းေတာ္၏ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ ၀င္၍ အမႈေဆာင္ေတာ္မူသည္။

(တ ၁၃း၂၊ တ ၂၀း၂၈)

၄။         သမၼာက်မ္းစာ၌သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျပစ္မွားလြန္းက်ဴးေစေသာ အျပစ္အမ်ဳိးမ်ဳိး အၾကာင္း ကိုေဖာ္ျပထားသည္ သာမန္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၾသဇာလြမ္းမုိးမႈတရပ္အေပၚ၌ ျပဳလုပ္မိေသာ အျပစ္ တစ္ခုသည္ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္ရာမေရာက္ႏုိင္ေပ။

(က)      ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ စိတ္နာေစျခင္း။ (ဧ ၄း၃၀)

(ခ)        ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ၫွိဳးငယ္ေစျခင္း။ (၁ သက္ ၅း၁၉)

(ဂ)        ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိလွည့္စားျခင္း။ (က ၅း၃)

(ဃ)      ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း။ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၉)

(င)        ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း။ (မ ၁၂း၃၁၊ ၃၂)

(စ)        ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ တားဆိးျခင္း။ (တ ၇း၅၁)

(ဂ)        သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ပုဂိၢဳလ္မွန္လွ်င္ “သင္ႏွင့္၀ိညာဥ္ေတာ္” တုိ႔၏ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန ကား အဘယ္သုိ႔ရွိသနည္း။ သင္၏ အသက္တာတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ရပ္တည္ကိန္းေအာင္မႈကုိ အသိအမွတ္ ျပဳမိရဲ႕လား။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ အစဥ္မိႆဟာရဖြဲ႕လ်က္ တလံုးတ၀တည္းလုိက္ေလ်ာက္အသက္ရွင္ၾကၿပီးသူ ႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ထုိက္တန္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းကုိ ေပးဆပ္ရဲ႕လား။

၂။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ လံုး၀ဥႆံုျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ဘုရားဇာတိ

THE ABSOULUTE DEITY OF THE HOLY SPIRIT

မွတ္ခ်က္။    သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသီးအျခားရပ္တည္ႏုိင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မဟုတ္ဘဲ သံုးပါး တစ္ဆူဘုရား၏ တူညီေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသာျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ အရာသည္ ၾသ ဇာလႊမ္းမုိးမႈတစ္ရပ္သာျဖစ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ႏုိင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

မွတ္ခ်က္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားဇာတိႏွင့္ မျပည့္စံုလွ်င္သူ႔အေပၚ၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ထားျခင္း၊ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း၊ အေစခံျခင္းႏွင့္ ကုိးစားနားေထာင္ျခင္းတုိ႔သည္ မွားယြင္းသည့္အရာမ်ားျဖစ္၍ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္ၾကေပမည္။

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားဇာတိႏွင့္ျပည့္စံုလ်က္ရွိေၾကာင္းသက္ေသျပခ်က္

(PROFF OF THE DEITY OF THE HOLY SPIRIT)

(က)      ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ သားေတာ္ဘုရားႏွင့္တလံုးတ၀တည္း ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္။

၁။         တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု၏ ေကာင္းခ်ိးေထာပနာျပဳျခင္း (၂ ေကာ ၁၃း၁၄)

၂။         ဗတၱိဇံေပးရန္ ေစခုိင္းထားသည့္ မဟာအမႈေတာ္ျမတ္ႀကီးကုိ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ၾကည့္ပါက “နာမေတာ္ ၌ဟူေသာ စကားစု+” တစ္လံုးတည္းအသံုးျပဳထားၿပီး “နာမေတာ္မ်ား၌” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ ေၾကာင္းေတြ႕ရေပသည္။

၃။         ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေ၀ငွသည့္အခါ၌လည္း ၀ိညာဥ္ေတာ္တပါးတည္းဟူေသာ စကားစုကုိ အသံုးျပဳထားျခင္းကုိ ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္၄င္း (၁ ေကာ ၁၂း၄-၆)

(ခ)        သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ဘုရားသခင္ဟုထပ္တူျပဳေခၚေ၀ၚထားျခင္း (တ ၅း၃-၄)

(ဂ)        ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားဇာတိကို ခံယူရရွိထားသျဖင့္ ဘုရားသခင္တတ္ စြမး္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ အရာရာကုိ တတ္စြမ္းႏုိင္သည္။

၁။ ဖန္ဆင္းသည္ (ဆ ၁၀၄း၃၀၊ က ၁း၂)

၂။ အသစ္ေသာအသက္တာ (၀ါ) ဒုတိယေမြးျခင္းကုိ ေပးသည္။ (ေယာ ၃း၅)

၃။ အသက္ကိုလည္းေပးသည္။ (ေယာ ၆း၆၃)

၄။ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေစသည္။ (ေရာ ၁း၄၊ ၈း၁၁)

၅။ အနာဂတၱိစကားကုိဖြင့္ဆုိႃမြတ္ၾကားခဲ့သည္။ (၂ ေပ ၁း၂၁)

၆။ အလုိေတာ္ရွိသည့္အတုိင္း လူအသီးသီးတုိ႔အား ေက်းဇူးအသီးသီးကို ေ၀ငွေပးသည္။ (၁ ေကာ ၁၂း၈-၁၁)

(ဃ)      ဘုရားဇာတိႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဂုဏ္အဂၤါရပ္အားလံုးကုိ ပိုင္ဆုိင္သည္။

ရွင္းလင္ခ်က္။ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

တသီတျခားစီ ခြဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား၏ မေျပာင္းလဲေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားႏွင့္ တန္ခုိးတုိ႔ကုိ ဆုိလုိသည္။ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားကုိ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားႏုိင္သည္။

၁။ သဘာ၀ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား (Natural Attributes)

၂။ ေလာကဓါတ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား (MORAL ATTRIBUTES)

ရွင္းလင္ခ်ကသဘာ၀ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားမွ ရွိရင္စြဲဗီဇႏွင့္ အသီးအျခားခြဲထုတ္၍ မရေသာ ဘုရားသခင္၏ ပင္ကို္ယ္ဂုဏ္သတၱိမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိဂုဏ္သတိၱမ်ားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ မိမိကုိယ္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္စပ္ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ေလာကဓါတ္ႏွင္ဆုိင္ေသာ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ မ်ားမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္သူဖန္ဆင္ခဲ့ေသာ သတၱ၀ါအေပါင္း တုိ႔၏ ဆက္စပ္မႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ျပလွ်က္ရွိေသာ ပင္ကုိ္ယ္ရွိရင္းစြဲဂုဏ္သတၱိမ်ားျဖစ္သည္။

၁။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ပုိင္ဆုိင္ေသာ “သဘာ၀ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သ႐ုပ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

(က)      ဘုရားအသက္တာဖြင့္ျပျခင္း (Those revealing the of God)

-           အသက္တာ (life) ေရာမ ၈း၂

-           ၀ိညာဥ္ေရးရာ (Spirituality) ေယာ ၃း၈

-           ပင္ကုိယ္ဗီဇ (Personality) ေယာ ၁၅း၁၆

(ခ)        ဘုရားသခင္၏ ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ျခင္းကုိ ေဖာ္ျပျခင္း

(Those revealing the person of god)

-               တလံုးတ၀တည္းရွိျခင္း (Unity) ေယာ ၁၇း၂၂။ မ ၂၈း၁၉-၂၀

-               မေျပာင္းလဲမပ်က္စိးႏုိင္ျခင္း (Immutability) ဟဂၢဲ ၂း၅

-               ထာ၀ရျဖစ္ျခင္း (Eternity) ေဟ ၉း၁၄

(ဂ)        ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း

(Those revealing the power of God)

-               အလံုစံုကုိသိျခင္း (Omniscience) ၁ ေကာ ၂း၉-၁၄

-               ေနရာတုိင္း၌ ရွိျခင္း (Omnipresence) ဆာ ၁၃၉း၇-၁၀

-               အလံုးစံုကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အနႏၲတန္ခုိးကုိ ျပည့္စံုျခင္း (Omnipotence) က ၁း၂၊ ေရာ ၁၅း၁၉

၂။         သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေလာကဓါတ္ႏွင့္ဆုိင္သည့္ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သ႐ုပ္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

(က)      ဘုရားသခင္၏ ပင္ကုိယ္သေဘာကုိ ေဖာ္ျပျခင္း

(Those revealing the nature of God)

-               ခ်စ္ျခင္းေမတၱ (love) ဂလာ ၅း၂၂၊ ေရာ ၅း၄

-               ေက်းဇူးေတာ္ (Grace) ေဟ ၁၀း၂၉

-               ဂ႐ုဏာေတာ္ (mercy) ဂလာ ၅း၂၂

(ခ)        ဘုရားသခင္၏ ဗီဇသဘာ၀ကုိ ေဖာ္ျပျခင္း

(Those revealing the character of God)

-               သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း (Holiness) ေရာ ၁း၄

-               ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (Righteousness) ေယာ ၁၆း၇-၁၀

-               သစၥာရွိျခင္း (Faithfulness) ဧ ၁း၁၃-၁၄၊ ၂ ေကာ ၂း၉-၁၁

(ဂ)        ဘုရားသခင္၏ အုပ္စုိးမႈကုိ ေဖာ္ျပျခင္း

(Those revealing the government of God)

-               ဥာဏ္ပညာ (Wisdom) ၁ ေကာ ၁၂း၈၊ ၁ ေကာ ၁၂း၉-၁၁

-               သမၼာတရား (Turth) ေယာ ၁၄း၁၇

-               အခ်ဳပ္အျခာအာဏာစက္ (sovereignty) ၂ ေပ ၁း၂၁

မွတ္ခ်က္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၍ သံုးပါးတစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရား၏ ပင္ကုိယ္ ရွိရင္းစြဲပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ရပ္တည္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ သူႏွင့္ထုိက္တန္ေသာက်င့္၀တ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၾကည္ညိဳ ေလးျမတ္ျခင္းႏွင့္ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ အပ္ႏွံဆက္သရန္ မလြဲမေသြလုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ႔။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ ျခင္းအားျဖင့္သင္၏အသက္တာသည္ တည္ၿငိမ္လွ်က္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုရလိမ့္မည္။

၃။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အမည္မ်ား

(THE NAME OF THE HOLY SPIRIT)

သမၼာက်မ္းစာ၌ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား အစရွိေသာအမည္နာမအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေခၚေ၀ၚေၾကာင္းေတြ႕ ရွိရၿပီးသူ၏ အမႈေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆုိင္ေသာပင္ကုိယ္လကၡဏာမ်ားကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ထာ၀ရ ဘုရားအား ကုိယ္စားျပဳထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရမည္။

(က)      ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ (THE SPIRIT OF GOD) ၁ ေကာ ၃း၁၆ ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ ေတာ္ (THE SPIRIT OF CHRIST) ေရာ ၈း၉ ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ခမည္ေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္ႏွစ္ဦး စလံုးက ေစလႊတ္ခန္႔အပ္၍ အာဏာကုန္လႊဲအပ္ထားၿပီး ဘုရားဇာတိကုိခံယူထားေသာ ထူးျမတ္ သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။

(ခ)        သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ (THE HOLY SPIRIT OF HOLINESS) လု ၁၁း၁၃၊ ေရာ ၁း၄ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိ ညာဥ္ေတာ္ (THE SPIRIT OF HOLINESS) ၏ အမည္နာမကုိ ေထာက္႐ႈၾကလွ်င္ သန္႔ရွင္း ျခင္းကုိေဖာ္ေဆာင္ၿပီး မိမိ ကုိယ္တုိင္သန္႔ရွင္းျခင္း၌ တည္လွ်က္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလည္း သန္႔ရွင္းျခင္း ကုိ ယူတင္၀တ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းေတာ္မူ သည္။

(ဂ)        ကတိေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ (THE HOLY SPIRIT OF PROMISE) ဧဖက္ ၁း၁၃ အထက္ပါအမည္ကုိ ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာတပါး တည္းေသာ ဥပဇၥ်ယ္ဆရာအျဖစ္ေလာကသုိ႔ ဆင္းသက္လာၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အစဥ္မျပတ္တည္ေန မည္ဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ကတိေတာ္ျမတ္ ပင္ျဖစ္၏။ ေယာ ၁၄း၁၆-၁၈။ တဖန္သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၌ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း (ဧ ၁း၁၃)။ “အေမြ ၏ စားရန္” (ဧ ၁း၁၄) ျဖစ္ေတာ္ မူၿပီး ေရြးႏႈတ္ျခင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာကတိေတာ္မ်ား၏ ျပည့္စံုမႈကုိ အာမခံထားသည္။

(ဃ)      ဆုေက်းဇူးကုိ ေပးေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ (THE SPIRIT OF GRACE) ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၉

ဤအမည္နာမကမူ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲ၍ ေ၀မွ်ေသာသူ သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။

(င)        အသက္ရွင္ေစေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ (THE SPIRIT OF TRUTH) ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အသက္ကုိေပး သည့္အျပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အသက္တာ၌ အမွန္စင္စစ္အသက္ရွင္ေနျခင္းကုိ သြန္ သင္ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏။

(စ)        သမၼာတရားႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္

(THE SPIRIT OF TRUTH)

ေယာ ၁၄း၁၇၊ ၁၅း၂၆၊ ၁၆း၁၃

သို႔ျဖစ္၍ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သမၼာတရားလမ္းသို႔ လမ္းျပလွ်က္အာမခံအတည္ျပဳ၍ သက္ေသခံလွ်က္ပုိ႔ ေဆာင္ေတာ္မူသည္။

(ဆ)      ဘုန္းႀကီးေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ (THE SPIRIT OF GLORY) ၁ ေပ ၄း၁၄ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကုိယ္တုိင္ဘုန္းႀကီး႐ံုမက၊ မိမိတုိ႔အေပၚ၌ ဘုန္းေတာ္ခ်ေပးသနားေတာ္မူ၏ ဘုရားသခင္၏ေကာင္း ခ်ီးမဂၤလာဆုေက်းဇူးအေပါင္းကုိ ကုိယ္တုိုင္စီစဥ္ျဖန္႔ေ၀ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္ေတာ္ ကို ထင္ရွားေစ၏။

(ဇ)        ထာ၀ရ၀ိညာဥ္ေတာ္ (THE ETERNAL SPIRIT) ေဟ႐ွာ ၉း၁၄

ဤအခ်က္၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ထာ၀ရအမႈေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ထာ၀ရဂုဏ္အဂၤါရပ္ကို သက္ေသျပထင္ရွား ေစသည္။

၄။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားကုိယ္စားျပဳသည့္ သေကၤတလကၡဏာမ်ား

(THE SYMBOL OF THE HOLY SPIRIT)

သမၼာက်မ္းစာ၌ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္တာ္အား ကုိယ္စားျပဳလွ်က္ ကုိးကားေဖာ္ျပထားေသာ လကၡဏာႏွင့္ တိက်ေသာ အမႈေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ျပလွ်က္ရွိသည္။

(က)      ခ်ဳိးငွက္ THE DOVE မ ၃း၁၆၊ မာ ၁း၁၀၊ လု ၃း၂၂၊ ေယာ ၁း၃၂ ျဖဴေသာခ်ဳိးငွက္သည္ ျဖဴစင္ သန္႔ရွင္းမႈကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္သည့္အျပင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အား သတင္းပို႔ေသာ ေစတမန္အျဖစ္အသံုးျပဳ ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ခ်ဳိးငွက္ကုိယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။

(ခ)        ေလ THE WIN (ေယ ၃း၈၊ က ၂း၁-၄)

ေလသည္မျမင္ရေသာလည္း ထုိးေဖာက္တြန္းလွန္ႏုိင္ေသာ အင္အားႀကီးသလုိ ရြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ေစ ေသာ ဂုဏ္သတၱိႏွင့္ျပည့္စံု၏။ ထုိနည္းတူ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ထုိအရည္အေသြးလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။

(ဂ)        မီး FIRE (တ ၂း၃၊ ေယ ၂၀း၉)

၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိမီးကဲ့သုိ႔ေလာင္ကၽြမ္းေစသည္။ (မာလခိ ၃း၂) ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ကုိ ေရႊကုိစစ္ေသာမီးကဲ့သုိ႔ တင္စားထား၏။ မီး၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားမွာ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း၊ ဖ်က္ ဆီးျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းအစရွိသည္တုိ႔ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ထုိနည္းတူ ျဖစ္၏။

(ဃ)      ဆီ OIL (ထြက္ ၂၇း၂၀၊ ၃၀-၃၁၊ တ ၁း၈) (တ ၂း၄) (ေဟ ၁း၉) ဆီသည္ ညက္ေညာေခ်ာေမြ႕ ေသာသေဘာ၊ အဟာရျဖစ္ေစေသာသေဘာ၊ (သံလြင္ဆီ) အလင္းကုိေပးထားသည့္သေဘာကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည့္အျပင္ ဆီကုိ ဘိသိတ္ေပးရာ၌လည္း အသံုးျပဳျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးႏွင့္တန္ခုိးတုိ႔ကုိ ခံစားရယူျခင္း ပင္ျဖစ္ သည္။

(င)        ေရ WATER        (ေယာ ၇း၃၇-၃၉)

ေရ၏ဂုဏ္သတၱိမ်ားက အသစ္ျဖစ္ေစျခင္း၊ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း၊ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ေစျခင္း၊ အသက္ရွင္ေစျခင္းစသည္ မ်ားျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားသည္ ထုိနည္းတူျဖစ္ သည္။

(စ)        တံဆိပ္ A SEAL (ဧ ၁း၁၃၊ ဧ ၄း၃၀)

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၌ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း မည္သည္ ဘုရားသခင္၏ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသ ျခင္းျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ တံဆိပ္ျဖစ္သည္။ ထုိတံဆိပ္ခတ္ေတာ္မူ ျခင္းက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ ၏ သားသမီးျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္ေစသည္။

(ဆ)      စားရန္ EARNEST (၂ ေကာ ၅း၅၊ ၁း၂၂။ ဧ ၁း၁၄) စားရန္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ ခ်က္မ်ားမွာ လက္ငင္းေငြေခ်ျခင္း၊ ကတိက၀တ္ျပဳျခင္း၊ စိတ္ခ်မႈရွိျခင္းႏွင့္ အာမခံျခင္းတုိ႔ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဘုရားသခင္၏ ဆုေက်းဇူးျဖစ္ေသာ ထုိ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အား သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ ေကာင္းေကာင္ႏုိင္ငံေတာ္၌ ဘုန္းေတာ္၀င္စားရမည့္ ဂတိကုိ အာမခံသည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗတၱိဇံ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏  ဆုေက်းဇူး၊ ၀ိညာဥ္ ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္းအေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ သင္ခန္းစာ (၂၂) ႏွင့္ (၂၃) တြင္ အေသးစိတ္ ထပ္မံေလ့လာရေပမည္။

သင္ခန္းစာ (၂၁) ေမးခြန္းမ်ား

၁။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔၏ အမႈေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ သိရွိနားလည္ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးသနည္း။ လုိရင္းကို စာပိွဒ္ငယ္ျဖင့္ ေျဖဆိုပါ။

၂။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမွန္အျဖစ္အပ်က္ဟူ၍ ၄င္း၊ ခံစား ခ်က္တစ္ခု၊ အေတြ႕အႀကံဳတစ္မ်ဳိး၊ တန္ခုိးတစ္ရပ္ဟူ၍၄င္း ယံုၾကည္လက္ခံျခင္းအားျဖင့္ ခံစားရမည့္ သဘာ၀ ရလာဒ္သည္ အဘယ္နည္း။

၃။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ပုဂိၢဳလ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံျခင္းကုိ ၀ိညာဥ္သေဘာအရေသာ္လည္း ေကာင္း၊ လက္ေတြ႕အရေသာ္လည္းေကာင္းခုိင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကုိးကား၍ ေျဖဆုိပါ။

၄။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သာမန္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈတစ္ရပ္ဟူ၍ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓမၼဆရာတုိ႔၏ မွားယြင္း ေသာခံယူခ်က္ႏွင့္သြန္သင္ခ်က္တုိ႔အေပၚ၌ အခ်က္ (၃) ခ်က္ျဖင့္ ကုိးကားေထာက္ျပ၍ တုိတုိႏွင့္ လုိရင္းကို ေဖာ္ျပပါ။

၅။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နဂိုဗီဇလကၡဏာမ်ားအထင္အရွားရွိျခင္းကုိ ခုိင္လံုေသာ အေထာက္အထား (၄) ခ်က္ျဖင့္ တုိတုိႏွင့္လုိရင္းကို ေျဖဆုိပါ။ (စာေၾကာင္းေလးေၾကာင္းျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရန္)

၆။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အမႈေဆာင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပင္ကုိယ္ဗီဇလကၡဏာမ်ား   အမွန္တကယ္လုိ အပ္ေၾကာင္း အခ်က္ (၅) ခ်က္ကုိ က်မ္းအကုိးအကားျဖင့္ ေျဖဆုိပါ။

၇။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အား ျပစ္မွားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သင္မွတ္မိေသာအခ်က္ (၆) ခ်က္ကုိ က်မ္းအကုိး အကားျဖင့္ ေျဖပါ။

၈။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားမဟုတ္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ရလဒ္မ်ားကို အတိုခ်ဳပ္ေရးသားပါ။

၉။         သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာသ္ေတာ္သည္ ခမည္ေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္တလံုးတ၀တည္းျဖစ္ေနေသာ နည္းလမ္း (၃)ခု ကုိေရးပါ။

၁၀။       ဘုရားသခင္သာ တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာအရာမ်ားကုိ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္လည္း တတ္စြမ္းႏုိင္ေၾကာင္း အနည္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၄) ခ်က္ျဖင့္ေဖာ္ျပပါ။

၁၁။       ဂုဏ္အဂၤါရပ္ ATTRIBUTE အဓိပၸါယ္ကုိ ရွင္လင္းပါ။

၁၂။       ဂုဏ္အဂၤါ (၂) မ်ဳိးကုိေဖာ္ျပပါ။

၁၃။       ဂုဏ္အဂၤါရပ္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုစီအတြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပခ်က္အနည္းဆံုး (၃) ခုစီကုိ က်မ္းၫႊန္းႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပ ပါ။

၁၄။       သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးက ဘာကုိဆုိလုိပါသလဲ။

၁၅။       ေပးထားေသာအမည္ (၈) ခုမွ (၄) ခုကုိေဖာ္ျပ၍ ၄င္းတုိ႔၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို က်မ္းၫႊန္းႏွင့္တကြ အတုိခ်ဳပ္ေျဖဆုိပါ။

၁၆။       သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ သေကၤတလကၡဏာ (၇) ခ်က္မွ (၅) ခ်က္၏ အဓိပၸါယ္ကုိ က်မ္းၫႊန္းႏွင့္တကြ အတုိခ်ဳပ္ေျဖဆုိပါ။

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)