သင္ခန္းစာ (၁၉) ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆုလဒ္


နိဒါန္း။

မၾကာေသးမီကခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသူသည္နိမ့္ခ်ေသာသူျဖစ္လ်က္ အက်င့္ စာရိတၱအထူးေကာင္းမြန္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူကိုေျမသို႔အပ္ႏွံေသာအခါမိတ္ေဆြတစ္ဦးက "ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု သို႔၀င္စားျခင္းမျပဳခဲ့လ်င္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္စရာရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ"ဟု ေျပာေသာမွတ္ခ်က္ ကိုၾကားလိုက္ရပါသည္။

ဤမွတ္ခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ထိုက္တန္ေသာသူမ်ားအတြက္ ေနရာျဖစ္သည္ဟူ ေသာ အေတြးအေခၚကိုလက္ခံထားေၾကာင္းေပၚလြင္လွပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုကို၀င္ရန္ (သို႔မဟုတ္) မ၀င္ရရန္ တစ္စံုတစ္ ေယာက္၏ ျပဳမူက်င့္ႀကံေသာေကာင္းမႈကုသိုလ္အေပၚတည္မွီေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနပါသည္။

ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အသက္ရွင္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ ဆုလက္ေဆာင္ေလာ သို႔တည္းမ ဟုတ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔အား အဘိုးကိုမယူဘဲ ဘုရားသခင္ေပးသနား ေတာ္မူ ေသာ ကယ္တင္ျခင္းေလာ။ အကယ္၍ေကာင္းကင္ဘံုသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အဘိုးကိုမယူဘဲ ေပး သနားေတာ္မူ ေသာအရာျဖစ္ပါလ်င္ ယံုၾကည္သူမ်ားရယူခံစားမည့္ ဆုလဒ္မ်ားသည္မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ပါသနည္း။ အရာျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာခရစ္ယာန္တို႔သည္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိအက်င့္ ကိုက်င့္ ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းစြာေနထိုင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေကာင္းကင္ဘံုသို႔၀င္စားရမည္မဟုတ္ ဟုခံ ယူလ်က္ေၾကာင့္ရြံ႕ေနၾကပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာကိုေလ့လာျခင္းျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးေသာအမႈျဖစ္သည္ဟုစိတ္ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္သင္၏ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းသြားႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေရြးႏႈတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ျဖစ္သည္ဟုသေဘာေပါက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္ခန္းစာ

၁။         ကယ္တင္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

(က)     ကယ္တင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားအျပစ္မွ ေျဖလြတ္ျခင္းဆိုင္ရာအေျခခံပံုေသယံုၾကည္ခ်က္ မ်ားျဖစ္ေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစျခင္း၊ သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစျခင္း၊ အျပစ္ေျဖ လြတ္ျခင္း၊ ကိုယ္စားေသေပးျခင္း၊ အစားထိုးျခင္း၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း၊ သားအျဖစ္ေမြးစားျခင္း စသည့္ စကားအားလံုးကို ၿခံဳငံုေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားျဖင့္ရရွိေစေသာအရာျဖစ္ပါသည္။

(ခ)       ကယ္တင္ျခင္း၏မူရင္း ဂရိစကားလံုးမွာ "Soteria" ျဖစ္လ်က္ေျဖလႊတ္ျခင္း၊ မပ်က္မစီးတည္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ နာမ၀ိေသသနပံုစံမွာ " Soterios" ျဖစ္၍ Saving or bringing salvation ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)       က်မ္းစာတြင္ ကယ္တင္ျခင္းကိုနည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္အသံုးျပဳထားပါသည္။

(၁)        ခရစ္ေတာ္၏ရာထူးကိုေဖာ္ျပရာတြင္ " ထာ၀ရကယ္တင္ျခင္းေက်းကိုျပဳေသာသူ" ေဟၿဗဲ၊ ၅း၉။ အျပစ္သားတို႔အားကယ္တင္ျခင္း။ လု၊ ၂း၃၀။ ၁၉း၁၀။

(၂)        ထင္ရွားေသာရန္သူႏွင့္ေဘးဒဏ္မွကယ္တင္ျခင္းကိုေဖာ္ျပရာတြင္ " မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္၊ ၿငိမ္၀ပ္ စြာေနၾက၊ ယေန႔ျပေတာ္မူေသာကယ္တင္ျခင္းကိုၾကည့္႐ႈၾကေလာ့" ထြက္၊ ၁၄း၁၃။

(၃)        ဧ၀ံေဂလိတရားကိုေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ "ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ယွဥ္ေသာဧ၀ံ ေဂလိတရား" (ဧ၊ ၁း၁၃) အျပစ္၏အခႏွင့္တန္ခိုးမွ ကယ္တင္ေသာ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ သတင္းဟုဆိုလိုပါသည္။

(၄)        ခရစ္ေတာ္၌ရွိျခင္းကို ေဖာ္ျပရာတြင္ " ငါတို႔ကိုကယ္တင္ႏုိင္ေသာနာမ" (တ၊ ၄း၁၂) အျခားကယ္တင္ႏိုင္ေသာအရာမရွိေၾကာင္း။

(၅)        ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ယူေဆာင္လာသကဲ့သို႔ေဖာ္ျပရာတြင္ - " ကယ္တင္တတ္ ေသာဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္" (တိ၊ ၂း၁၃)

(၆)        ဧ၀ံေဂလိတရားကိုေဟာေျပာျခင္း/ ၾကားနာျခင္းအားျဖင့္ထြက္ေပၚလာေသာအရာအျဖစ္ ေဖာ္ျပရာတြင္ "ယံုၾကည္သမွ်ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္ေစေသာဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္"။ ေရာ၊ ၁း၁၆။

(၇)        ခရစ္ယာန္တို႔အေနျဖင့္ "ေဖာ္ျပ" "က်င့္ႀကံ" ျပဳမူရမည့္အရာ၊ ဆာ၊ ၉၆း၂။ ဖိ၊ ၂း၁၂။

(၈)        ဤေလာကမ်က္ေမွာက္ခက္ခဲျခင္းမွကယ္ႏႈတ္ျခင္း။ ေပါလုသည္ေထာင္ထဲမွ ဖိ၊ ၁း၂၀ တြင္ေရးသားရာ၌ "ဤအေၾကာင္းအရာသည္ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္မည္ဟုငါသိ္၏။ "

(၉)        အျပစ္၏အခ၊ တန္ခိုးႏွင့္အျပစ္၏ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ၀ိညာဥ္၌ထာ၀ရကယ္တင္ျခင္း ငွာခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔အားေပးသနားေသာကယ္တင္ျခင္း တ၊ ၄း ၁၂။ ေရာ၊ ၁၀း၁၀။ ဧ၊ ၁း၁၃။ ၁သက္၊ ၅း၉။ ေဟ၊ ၉း၂၈။

ဆက္လက္ေလ့လာေသာအခါ "ကယ္တင္ျခင္း" ေ၀ါဟာရသံုးထားေသာအျခားအသံုးအႏႈန္း မ်ားကို ေတြ႕ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ အေျခခံအဓိပၸါယ္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ခံယူမိပါသည္။

၂။         ကယ္တင္ျခင္း ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ရရွိႏိုင္ေစရန္မည္ကဲ့သို႔ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားေပးပါသနည္း။

(က)      ပထမဦးစြာကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းကိုရယူခံစားႏိုင္ပါမည့္အေၾကာင္းဘုရားသခင္သည္ ကမၻာ မတည္မရွိမီကပင္၊ ႀကိဳတင္စီမံထားပါသည္။

(၁)        ဧ၊ ၁း၄။  ဤကမၻာမတည္မရွိမီ ခရစ္ေတာ္၌ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ။

(၂)        ေရာ၊ ၈း ၂၉။        "ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြက သိေတာ္မူေသာ သူတို႔ကိုသားေတာ္၏ ပံုသ႑ာန္ႏွင့္တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွာ ေရွးမဆြတခြဲခန္႔မွတ္သားေတာ္မူ၏။"

(၃)        ၁ ေပ၊ ၁း၁၉-၂၀။  " ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ျမတ္ႏွင့္ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္။---ထိုခရစ္ေတာ္ကား ဤကမၻာမတည္မရွိမီ ခန္႔ထားေတာ္မူျခင္းကိုခံႏွင့္သည္ျဖစ္၍"---။

(၄)        ဂလ၊ ၄း၄။           အခ်ိန္ကာလေစ့ေသာအခါ ငါတို႔သည္သား၏ အခြင့္အရာကို ခံရမည့္ အေၾကာင္း။

(၅)        ၂ သက္ ၊၂း၁၃။    သမၼာတရားကို ယုံၾကည္၍ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္စိမ့္ေသာဌါ ဘုရား သခင္သည္ေရွးမဆြကပင္ သင္တို႔ကိုေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍

(ခ)        ဒုတိယအေနျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ျဖစ္လွ်က္ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ျဖင့္သာရႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ က်င့္ယူ၍မရ၊ ေပးဝယ္၍မရ၊  ထိုက္တန္၍မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏လက္ေဆာင္ သက္သက္ျဖစ္ပါသည္။

(၁) တိတု ၊ ၂း ၁၃ ။ လူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္တတ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ သည္ထင္ရွားေပၚထြန္းလွ်က္ရွိ၏။

(၂) တိတု ၊ ၃း၅ ။ ငါတို႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ မိမိသနား ျခင္းက႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ --- ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူ၏။

(၃) ဧဖက္ ၊ ၂း၄-၅ ။ “ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူေသာ မဟာေမတၱာေတာ္အား ျဖင့္ငါတို႔ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ေတာ္မူၿပီး။”

(၄)   ဧဖက္ ၊ ၂း၈-၉ ။ “ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလွ်ာက္ ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္ သတည္း။ ကိုယ့္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္သည္မဟုတ္၊ သို႔ျဖစ္၍ အ ဘယ္သူမွ်ဝါႂကြားစရာ အခြင့္မရွိ။

(ဂ)        ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား ကၽြႏု္ပ္တို႔ေသရမည့္ လက္ဝါး ကပ္တိုင္၌ မိမိအသက္ကို စြန္႔၍အကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အေသြးသြန္းေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ရယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

(၁)        ဂလ ၊ ၂း၂၀ ။ ငါ့ကိုခ်စ္၍ ငါ့အဘုိ႔ ကိုယ္ကိုကိုယ္ စြန္႔ေတာ္မူ၏။

(၂)        ေဟ ၊ ၉း၂၈ ။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူမ်ားအျပစ္တို႔ကိုခံျခင္းဌါ တစ္ခါတည္းကိုယ္ကို ပူေဇာ္ၿပီးမွ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ထိုသခင္ကိုေမွ်ာ္လင့္ လွ်က္ေနေသာသူတို႔ကို ကယ္တင္ ျခင္းဌါ အျပစ္ႏွင့္မဆိုင္ဘဲ ေပၚထြန္းေတာ္မူလတၱံ။

(၃)        တိတု ၊ ၂း၁၄ ။ ထိုသခင္ေယ႐ူခရစ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ ဒုစ႐ိုက္မွငါတို႔ကို ေရြးႏႈတ္ျခင္းဌါ။

(၄)        ဂလ ၊ ၁း၄ ။ ဆိုးညစ္ေသာပစၥဳပၸန္ ဘဝမွငါတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ျခင္းဌါ ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္အပ္ေတာ္မူ၏။

(၅)        ေဟရွာ ၊ ၅၃း၆ ။ ၂ ေကာ ၊၅း၂၀ ။ ၁ေပ ၊၂း၂၄ တို႔ကိုလည္း ေလ့လာပါ။

၃။         ဘုရားသခင္သည္ ေလာကသားအားလုံးတို႔အား ကယ္တင္ျခင္းေပးရန္ စီစဥ္ထားေတာ္မူ ေၾကာင္းသမၼာ က်မ္းစာကို ေသခ်ာစြာေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူထာဝရ ကာလ ကပင္ ထာဝရဘုရားအေနျဖင့္ မည္သူကယုံၾကည္မည္ (၁ ေပ ၊ ၁း၂ ) ထုိသူမ်ားကိုေရြးေကာက္ရမည္ (ေကာ ၊၃း၁၂ ) (၁ ေပ ၊ ၁း၂ ) စသည္မ်ား ကိုလည္းသိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္းတို႔အား ကယ္တင္ျခင္းေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားပါသည္။

(က)      ေဟရွာ ၊ ၄၅း၂၂ ။ ေျမႀကီးစြန္းသား အေပါင္းတို႔ငါ့ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ ၍ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးကိုခံၾကေလာ့။

(ခ)        ၁ တိ ၊ ၂း၃-၄ ။ ဤသို႔ေသာအမူသည္ ေကာင္းေသာအမူျဖစ္၏။ ငါတို႔ကို ကယ္တင္ ေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အမူလည္းျဖစ္၏။ လူအေပါင္းတို႔ သည္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၍သမၼာတရားကို သိေစျခင္းဌါ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိ ၏။

(ဂ)        တိတု ၊၂း၁၃ ။ လူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္ေသာဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ထင္ရွား ေပၚထြန္း လွ်က္ရွိ၏။

(ဃ)      ဗ်ာ ၊၂၂း၁၇ ။ အလိုရွိေသာသူသည္ အဘိုးမေပးဘဲ အသက္ေရကိုယူပါေစ။

(င)        ေယာ ၊ ၃း၁၆-၁၇ ။ တ ၊၂း၂၁ ။ ၁၀း၄၃ ။ ၁၇း၃၀ ။ ေရာ ၊၁၀း၁၃ ။ ေယာ ၊၇း၁၇ တို႔ကိုလည္းဖတ္ ပါ။

၄။         ကယ္တင္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔မည္သို႔ရယူပါသနည္း။

(က)      လူတို႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္ ေကာင္းမႈကုသုိလ္အားျဖင့္ ဤႀကီးျမတ္ ေသာကယ္တင္ ျခင္း ကိုမရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ပထမဦးစြာ သတိျပဳမွတ္သားရပါမည္။

(၁)        လူသားအားလုံးသည္အျပစ္ဒုစ႐ုိက္ကိုျပဳထားသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဘုရားသခင္၏ ေက်း ဇူးေတာ္ကိုခံစားရန္ မထိုက္တန္ၾကပါ။

(က)     ေဟရွာ ၊ ၆၄း၆ ။ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ စင္ၾကယ္ျခင္းမရွိ ျပဳဘူးသမွ်ေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈတို႔သည္ ညစ္ေသာအဝတ္ႏွင့္တူၾကပါသည္။

(ခ)      ေရာ ၊ ၃း၉-၁၂-၁၉ ။ ယုဒလူ၊ ေဟလသလူ၊ လူသားအားလုံးလမ္းလႊဲၾကၿပီး၊ ဘုရား သခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အျပစ္သင့္ေသာသူျဖစ္ ၾကၿပီး။

(၂)        ကယ္တင္ျခင္း ကိုဘုရားသခင္သည္ လူတို႔၏အက်င့္၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ္လုံးဝ မပါဘဲ ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ အေပၚအေျခခံေပးေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။

(က) တိတု ၊ ၂း၁၃ ။ လူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ ထင္ရွား ေပၚထြန္း လွ်က္ရွိ၏။

(ခ)  ေရာ ၊ ၅း၁၅ ။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္၏ အက်ဳိးသည္ လူူမ်ား တို႔၌သာ၍ႂကြယ္ဝျပည့္စုံ၏။

(ဂ)     ဧဖက္ ၊ ၂း၈-၉ ။ ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ သနား ေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း။ ကိုယ့္ကုသိုလ္ေၾကာင့္မဟုတ္။

(ဃ)  တိတု ၊ ၃း၅ ။ ငါတို႔က်င့္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္း အက်င့္အားျဖင့္မဟုတ္။

(ခ)        မည္သူမဆို ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမွာ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သာျဖစ္ ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ အလုပ္ မိမိကိုယ္ကိုယဇ္ေကာင္ အျဖစ္ပူေဇာ္လွ်က္ အေသြးေတာ္သြန္းျခင္း အေပၚယုံၾကည္ျခင္းအား ျဖင့္ရရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္မ်ား အတြက္ေပး ရမည့္ အဘိုးအခမ်ားကို ေပးရွင္းျခင္း၊ အျပစ္ကိုဖယ္ရွား ျခင္း၊ ပယ္ရွင္းျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ အျပစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားေတာ္မူ ေသာဘုရားရွင္၏ တရားမွ်တမႈလည္း ထင္ရွားေစ လွ်က္သန္႔ရွင္းေတာ္မႈျခင္းကိုလည္း ေပၚလြင္ေစပါသည္။ စာတန္၏ တန္ခိုးကိုေခ်ဖ်က္ၿပီးျဖစ္သည္။ ပညတ္တရား ေတာ္ကို လည္းေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ ျပည့္စုံေစၿပီးျဖစ္သည္။ ပညတ္တရားအရ ဒဏ္ ေၾကးကိုလည္း အျပည့္အဝေပးေဆာင္လွ်က္ ပညတ္တရားအရ က်သင့္ေသာက်ိန္စာကိုလည္း ပယ္ ရွင္း ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း အမႈကိုျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ “အမႈၿပီးၿပီ” ဟု ခရစ္ ေတာ္ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းလုံးရရွိၿပီး ျဖစ္၍ဘုရားသခင္သည္ အဘိုးအခမယူဘဲ လူ တို႔အားယုံၾကည္ျခင္းကိုသာ အေျခတည္လ်က္အဘုိးကို မယူဘဲလႊတ္လပ္ စြာေပးကမ္းႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။

(၁)        ဧဖက္ ၊ ၂း၈ ။ ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ ရ၏။

(၂)        ဂလာတိ ၊ ၂း၁၆ ။ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ျခင္း ဌါ ငါတို႔(ယုဒလူမ်ား) ပင္ေယ႐ူခရစ္ကို ယုၾကည္ၾကၿပီး။

(၃)        ဂလာတိ ၊ ၃း၂၂ ။ ယုံၾကည္ေသာသူတို႔သည္ ေယ႐ူခရစ္ကိုယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ကတိေတာ္ကိုရမည့္ အေၾကာင္းက်မ္းစာသည္ လူအေပါင္းတို႔ကို အျပစ္၌ ခ်ဳပ္ထား၏။

(၄)        ေရာ ၊ ၄း၅ ။ (ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္) အက်င့္မရွိေသာသူ မည္သည္ကား မတရားေသာ သူ၏အျပစ္ကိုေျဖေသာသူကို ယုံၾကည္လွ်င္ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္ မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ မွတ္လွ်က္ရွိ၏။

(၅)        ေရာ ၊၃း၂၀ ။ ထို႔ေၾကာင့္လူမည္သည္ကား ပညတ္တရား၏ အက်င့္မရွိဘဲ ယုံၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္တတ္သည္ဟုယူရ၏။

(၆)        ေရာ ၊ ၁၀း၉-၁၀။ တ ၊၁၆း၃၀။ ေဟ ၊၁၁း၆။ ေယာ ၊၃း၁၆။ တ ၊၁၀း၄၃။ ၁၃း၃၉။ ေရာ၊ ၃း ၂၂-၂၄ တို႔ကိုဖတ္ပါ။

၅။         ဆုလဒ္ဆိုသည္မွာအဘယ္အရာမ်ားနည္္း။

ဆုလဒ္ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ကို သစၥာရွိစြာေဆာင္ရြက္ေနေသာ သူတို႔အား ေပးပါမည္ဟု ဘုရားသခင္ကတိထားေတာ္မူေသာ ေကာင္းကင္ဆိုင္ရာထာဝရ ဂုဏ္အသေရမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ ေလာကႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝျခင္း၊ ဂုဏ္အသေရႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကိုရွာျခင္းထက္ ေကာင္းကင္ဆိုင္ရာမ်ားကို ရွာႏုိင္ေစရန္ သစၥာရွိစြာ ခိုင္ခန္႔ၿမဲၿမံစြာ အမႈေတာ္ကိုထမ္း ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အားေပး သည့္အေနျဖင့္ ေပးကမ္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(က)      ေဟၿဗဲ ၊ ၁၇း၂၅-၂၆ ။ ေမာေရွသည္ အျပစ္ရွိေသာကာမဂုဏ္ ကိုခံစားျခင္းထက္ ဘုရားသခင္၏ လူ တို႔ႏွင့္အတူညွင္းဆဲခံရျခင္း ကိုသာ၍အလိုရွိသျဖင့္လည္းေကာင္း အဲဂုတၱဳျပည္၏ စည္းစိမ္ထက္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းဒုကၡသည္သာ၍ျမတ္ေသာ စည္းစိမ္ျဖစ္သည္ကို စိတ္ထင္သျဖင့္ လည္း ေကာင္း။

(ခ)        ၂ ေကာ ၊ ၄း၁၈ ။ ယခုခဏခံရ၍ ေပါ့ပါးေသာဒုကၡသည္ အတိုင္းထက္အလြန္ႀကီးျမတ္ ေလးလံ ေသာနိစၥထာဝရ ဘုန္းအသေရကို ငါတို႔အဘို႔ျဖစ္ေစတတ္၏။

(ဂ)        ေကာ ၊၃း၂၄ ။ သင္တို႔သည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အေစကိုခံၾကသည္ျဖစ္၍ အေမြေတာ္ တည္းဟူ ေသာ အက်ဳိးကို ထိုသခင္ဘုရား၏ လက္ေတာ္မွခံရလိမ့္မည္ဟု သိမွတ္ၾက ေလာ့။

(ဃ)      မ ၊ ၅း၁၂ ။ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ သင္တို႔၏အက်ဳိးသည္ႀကီးလွေပ၏။

(င)        ၁ ေကာ ၊၃း၈ ။ အသီးသီးမိမိလုပ္သည့္ အတိုင္းမိမိအက်ဳိးကိုခံရလိမ္မည္။

(စ)        ၁ ေကာ ၊၃း၁၄ ။ အၾကင္သူ၏အလုပ္သည္ၿမဲ၏။ ထိုသူသည္အက်ဳိးကိုခံရလိမ့္မည္။

(ဆ)      မ ၊ ၁၀း၄၁-၄၂ ။ ထိုသူသည္ အက်ဳိးကိုမရဘဲ မေနရာ။

၆။         မည္သူတို႔အား ေပးပါသနည္း။

(က)      ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ တိုက္ျမစ္အေပၚ၌သစၥာရွိစြာ တည္ေဆာက္ေသာသူမ်ား။ ၁ ေကာ၊ ၃း၁၁-၁၄ ။

(ခ)        ဘုရားသခင္သည္ မိမိတို႔အားအပ္ႏွံထားေသာ ဘ႑ာက္ိုသစၥာရွိစြာ ေစာင့္ထိန္းေသာ သူမ်ား။ မ၊ ၂၅း၂၁ ။လု ၊ ၁၉း၁၇ ။

(ဂ)        စုံစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို သည္းခံေသာသူ ယာ ၊၁း၁၂ ။

(ဃ)      သစၥာရွိေသာသင္းအုပ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ဘုရားသခင္၏ သိုးတို႔ကုိေကၽြးေမြးေသာသူ။ ၁ ေပ ၊ ၅း၂-၄။

(င)        ဘုရားသခင္ကို ႀကိဳးစား၍ရွာေသာသူ။ ေဟ ၊၁၁း၆။

(စ)        ဝိညာဥ္ကယ္တင္ျခင္းကိုျပဳေသာသူ။ ဒံ ၊ ၁၂း၃။ ၁သက္ ၊၂း၁၉။

(ဆ) ေကာင္းစြာေသာ တိုက္လွန္ျခင္းကုိျပဳေသာသူ ေျပးရေသာလမ္းကို အဆုံးတိုင္ေျပး ေသာသူ ယုံၾကည္ ျခင္းတရားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူ သခင္ဘုရားေပၚထြန္းေတာ္မူျခင္းကိုေတာင့္တေသာသူ။ ၂တိ၊ ၄း ၇-၈။

မွတ္ခ်က္ ။         ဆာ ၊ ၁၉း၁၁ တြင္ ဖ“တရားေစာင့္ျခင္း အက်ဳိးသည္ႀကီးလွေပ၏။” ၁ တိ ၊၅း၁၈ တြင္ “လုပ္ေဆာင္ေသာသူသည္ အခကိုခံထိုက္ေပ၏။”ယခုဘဝတြင္ေျဖာင့္မတ္စြာအသက္ရွင္ ေသာသူတို႔အတြက္အက်ဳိးမ်ားလွေၾကာင္းမွာ အျငင္းပြားဘြယ္ရာမရွိပါ။ ထိုသို႔ အသက္ရွင္ ျခင္း သည္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ အမႈက္ိုေဆာင္ရာ ေရာက္ေသာအခ်က္မ်ားရွိပါ သည္။ သို႔ရာ တြင္ယခုကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလ့လာေနေသာအရာသည ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ဆိုင္ေသာ ထာဝရဆု လဒ္မ်ားသည္ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းခံရၿပီး ေသာယုံၾကည္သူမ်ား ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္ကယ္ တင္ျခင္း သို႔ေရာက္လွ်က္ မိမိေရွ႕၌ ဘုရားသခင္ထားေပးေသာ ဆုလဒ္ကိုရ ယူႏိုင္ရန္ ႐ုိး သားစြာႀကိဳးစားေနသူမ်ား အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။

၇။         မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူကဆုေပးမည္နည္း။

ကယ္တင္ျခင္းသည္ အတိတ္၊ပစၥဳပၸဳန္၊အနာဂတ္ ကာလသုံးပါးႏွင့္ ထာဝရကာလတိုင္ ေအာင္ျဖစ္သည့္အား ေလွ်ာ္စြာ ယခုဘဝ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရယူခံစားႏိုင္ေသာ အရာရွိမည္ျဖစ္ပါ သည္။အျခားတစ္ဘက္၌ ဆုလဒ္မ်ား သည္ ေကာင္းကင္ဘုံ ဆိုင္ရာသာျဖစ္ၿပီး ထုိအရပ္တြင္ ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္ ရွိသျဖင့္ထိုေနရာတြင္ ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။

(က)      ၂ေကာ ၊ ၅း၁၀ ။ အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၌က်င့္ေသာအက်င့္ ေကာင္းမ ေကာင္း ရွိသည့္ အတိုင္းအက်ဳိးအျပစ္ကို အသီးသီးခံျခင္း ခရစ္ေတာ္၏တရား ပလႅင္ေရွ႕၌ ေပၚလာ ၾကရသည္။

(ခ)        ၁ ေကာ ၊ ၃း၁၃-၁၅ ကိုဖတ္ပါ။ ထိုေန႔ (သခင္ဘုရား၏ေန႔) တြင္လူတိုင္း က်င့္ခဲ့ေသာ အက်င့္ ႐ွိသမွ် မီးႏွင့္စစ္သကဲ့သို႔ စစ္ေဆးျခင္းရွိပါသည္။ အၾကင္သူ၏အလုပ္သည္ၿမဲ၏ ထိုသူသည္ ဆုလဒ္ ရ႐ွိပါမည္။ အၾကင္သူ၏အလုပ္သည္ေလာင္ကၽြမ္း၏ ထိုသူသည္ ဆုလဒ္  ကိုမရ အ႐ႈံးခံရမည္။ သို႔ေသာ္ ကယ္တင္ျခင္းကို လက္မလႊတ္ရေပ။

မွတ္ခ်က္ ။      ယုံၾကည္သူတို႔အား ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလႅင္ေရွ႕တြင္ စီရင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္း ေသာ က်မ္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ေကာင္းစြာနားလည္လိုသူသည္ ယုံၾကည္ သူမ်ားသာ ပါဝင္သည့္ အသင္းေတာ္ကိုသိမ္းဆည္းၿပီး ေနာက္ျဖစ္ေပၚေသာ ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလႅင္ႏွင့္(ဗ်ာ၊ ၂၀း၁၁-၁၅) တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ခရစ္ေတာ္၏အႏွစ္တစ္ေထာင္ စိုးစံ ျခင္းကာလအဆုံးမွ ျဖစ္လာေသာအျပစ္သားမ်ားကို စီရင္သည့္ပလႅင္ျဖဴႀကီး တရားစီရင္ျခင္း တို႔ကို ကြဲျပားစြာနားလည္ထားရမည္။

(ဂ)        မ ၊ ၁၆း၂၇ ။ ခရစ္ေတာ္သည္ တစ္ဖန္ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ လူအသီးသီးတို႔အား “အက်င့္ ႏွင့္အေလွ်က္အက်ဳိးအျပစ္” ကိုဆပ္ေပးေတာ္မူလတံ့။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဆုလဒ္ေပးမည့္သူျဖစ္ ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။

(ဃ)      လု၊ ၆း၂၃ ။ ထိုကာလ၌ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကေလာ့။ ရႊင္ျမဴးေသာစိတ္ႏွင့္ခုန္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္း မူကားေကာင္းကင္ဘုံ၌ သင္တို႔၏အက်ဳိးသည္ ႀကီးလွေပ၏။

(င)        ၁သက္၊ ၂း၁၉ ။ ငါတို႔ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္း ၊ဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ၊ဝါႂကြားျခင္း၏ဦးရစ္ သရဖူကား အဘယ္သို႔ေသာအေၾကာင္းအရာနည္း။ ငါတို႔သခင္ေယ႐ူခရစ္ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ ေရွ႕ေတာ္၌ သင္တို႔သည္ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။

(စ)        ဗ်ာ၊ ၂၂း၁၂ ။ ငါသည္အလ်င္အျမန္လာမည္။ ငါသည္ အက်ဳိးအျပစ္ကိုေဆာင္ခဲ့သည္ ျဖစ္၍လူ အသီးသီးတို႔အား မိမိတို႔အက်င့္အတိုင္း ဆပ္ေပးမည္။

မွတ္ခ်က္။ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိကယ္တင္ၿပီးေသာသူ တို႔ကိုလက္ခံသိမ္းဆည္းျခင္းဌါ ေပၚထြန္းေတာ္မူ ေသာအခါ ေကာင္းကင္၌ယုံၾကည္သူမ်ားအား ဆုလဒ္ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားလွပါ သည္။ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားသခင္၏ တရားပလႅင္ေရွ႕တြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။ ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္သည္ ဤဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္ လည္းဆုလဒ္မ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ မည့္ပုဂၢိဳလ္မွာ အဓိကအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သာျဖစ္ပါမည္။

၈။         မည္သည့္သရဖူမ်ားကိုေပးမည္နည္း။

ယုံၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ရယူခံစားႏိုင္မည့္ သရဖူအနည္းဆုံး (၅) မ်ဳိကိုသမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(က)      ဝိညာဥ္ကယ္တင္သူမ်ား၏သရဖူ။

(၁) ဒံေယလ ၊ ၁၂း၁ ။ လူမ်ားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားလမ္းထဲသို႔ သြင္းေသာသူတို႔ သည္လည္းၾကယ္မ်ားကဲ့သို႔လည္းေကာင္း အစဥ္မၿမဲ ထြန္းလင္းၾကလိမ့္မည္။

(၂)     ၁သက္၊၂း၁၉ ။ငါတို႔သခင္ ေယ႐ူခရစ္ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ ေရွ႕ေတာ္၌သင္တို႔သည္ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာ(ဝါႂကြားျခင္း၏ဦးရစ္သရဖူ) ျဖစ္ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။

မွတ္ခ်က္။ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေခၚေဆာင္လာေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေကာင္းကင္၌ ျမင္ၾကရေသာအခါ မည္မွ်ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ေကာင္းပါမည္နည္း။ သန္႔ရွင္းသူအေျမာက္အျမားသည္ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ မိမိတို႔၏ပထမဆုံး ဝိညာဥ္ကိုပင္ ေခၚမလာေသးသည္မွာ ဝမ္းနည္းဘြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။

(ခ)        အေျပးသမားသရဖူ။

(၁)        ၁ ေကာ ၊ ၉း၂၄-၂၇ ။ ေျမတလင္း၌ၿပိဳင္၍ေျပးေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ၿပိဳင္၍ ေျပးၾက ေသာ္လည္း တစ္ေယာက္တည္းသာလွ်င္ ဆုကိုရသည္ဟု သင္တို႔မသိၾကသေလာ။ ဆုကို ရမည့္အေၾကာင္းေျပးၾကေလာ့။ ပြဲ၌ၿပိဳင္၍အခ်င္းခ်င္းတိုက္ေသာသူမည္သည္ကားအရာရာ ၌တပ္မက္ျခင္းကိုခ်ဳပ္တည္းတတ္၏။ ထိုသူ တို႔သည္ညႇိဳးႏြမ္းပ်က္စီးတတ္ေသာ ပန္းဦးရစ္ ကိုရယူျခင္းအလို႔ဌါျပဳၾက၏။ ငါတို႔မူကား မညႇိးႏြမ္းမပ်က္စီးႏိုင္ေသာ ပန္းဦးရစ္ကိုရျခင္းအ လို႔ဌါျပဳၾက၏။

မွတ္ခ်က္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီၿပိဳင္ပြဲ၌၀င္၍ေျပးေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ဆုသရဖူျဖစ္ပါ သည္။ အစဥ္သျဖင့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ေနရသည္။ ပြဲ၌လူခ်င္းတိုက္ေသာမည္သည္ ကား၊ ထံုးထမ္းအတိုင္းမတိုက္လ်င္ပန္းဦးရစ္မရ။ ၂ တိ၊ ၂း၅။

(ဂ)        စစ္သူရဲေကာင္းတို႔၏ သရဖူ။

(၁)        ၂ တိ၊ ၄း၇-၈။       ေကာင္းစြာေသာတိုက္လွန္ျခင္းကိုငါျပဳၿပီ။ ေျပးရေသာလမ္းကို အဆံုး တိုင္ ေအာင္ေျပးၿပီ ယံုၾကည္ျခင္းတရားကိုေစာင့္ ေရွာက္ၿပီ။ ယခုမွစ၍ ဓမၼသရဖူသည္ ငါ့ အဘို႔သိုထားလ်က္ရွိ။

မွတ္ခ်က္။            ဤသရဖူရရွိႏိုင္ရန္ နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးတို႔ႏွင့္ ေကာင္းစြာတိုက္လွန္သူျဖစ္ရပါမည္။ ဘုရား သခင္အပ္ေပးေတာ္မူေသာ အလုပ္ကို အၿပီးေဆာင္ရြက္ရမည္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ခိုင္ခန္႔ၿမဲၿမံရ မည္။ အငယ္(၈)တြင္ ရွင္ေပါလုကဘုရားသခင္၏ေပၚထြန္းေတာ္မူျခင္းကိုေမွ်ာ္လင့္ေသာ သူတို႔သည္ေကာင္းစြာေသာတိုက္လွန္ျခင္းကိုျပဳရမည္။တာ၀န္ၿပီးစီးရမည္။ ယံုၾကည္ျခင္း၌ ခိုင္ၿမဲရမည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

(ဃ)      ေအာင္ႏိုင္သူ၏သရဖူ။

(၁)        ယာ၊ ၁း၁၂။ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကိုခံေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ အေၾကာင္းမူကား စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္းကို ခံၿပီးမွ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာသူတို႔ အား ကတိထားေတာ္မူေသာ အသက္သရဖူကို ရလိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္။ မီးႏွင့္စစ္သကဲ့သို႔ ျပင္းထန္ေသာစံုစမ္းျခင္းကိုခံၿပီးေနာက္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ ၿမဲၿမံခိုင္ခန္႔စြာ ဆက္လက္တည္ေနေသာသူတို႔အား ဤသရဖူကိုေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ၊ ၂း ၁၀၊ ဤ ေနရာတြင္ ဖိ၊ ၄း၁၃။ ေရာ၊ ၈း၃၉ ႏွင့္ ၂ ေကာ၊ ၂း၁၄ တို႔ကို ပါဆက္ႏြယ္ဆက္စပ္ဖတ္ ႐ႈပါ။

(င)        သိုးထိန္းသရဖူ။

(၁)        ၁ ေပ၊ ၅း၄။         သို႔ျဖစ္လွ်င္သိုးထိန္းႀကီး ေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ သင္တို႔သည္မၫႈိး မႏြမ္းတတ္ေသာ၊ ဘုန္းႀကီးေသာပန္းဦးရစ္သရဖူကို ခံၾကရလိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္။ ဘုရားသခင္၏ သိုးတို႔ကို ထိန္းေက်ာင္းေကၽြးေမြးေသာသိုး ထိန္းမ်ား၊ သင္းအုပ္မ်ား၊ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားတို႔အတြက္ေပးေသာ သရဖူ ျဖစ္ပါသည္။

(အငယ္-၂) ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔တာ၀န္ကိုေၾကၾကလွ်င္ သရဖူေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထို ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားေပးထားေသာတာ၀န္ကို အငယ္(၂) ႏွင့္(၃)တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ဗ်ာ၊၄း၄၊၁၀။တြင္အသက္ႀကီးသူႏွစ္ဆယ့္ေလးပါးတို႔ အေနျဖင့္ မိမိတို႔ရရွိေသာသရဖူသည္ မိမိတို႔ႏွင့္မထိုက္တန္ေၾကာင္းကို သတိျပဳမိလ်က္မိမိတို႔၏သရဖူမ်ားကို သခင္ေယ႐ႈ၏ေျခ ရင္း ၍ခ်ထားၾကဟန္တူပါသည္။

၉။         ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆုလဒ္ျခားနားပံု ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆုလဒ္တို႔၏ ေပၚလြင္ေသာျခားနားခ်က္မ်ားကိုသိသာ ႏိုင္ရန္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကယ္တင္ျခင္း ဆုလဒ္

(၁)        ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားအားေပးပါသည္။    (၁)        ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးသူမ်ားအားေပးပါသည္။

(၂)        အဘိုးကိုမယူဘဲေပးပါသည္။            (၂)        တပည့္ေတာ္စစ္ျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာအဘိုး ထိုက္လွေသာတန္ဖိုးျဖင့္-

(၃)        ေက်းဇူေတာ္သက္သက္ျဖင့္              (၃)        အက်င့္သက္သက္ျဖင့္။

(၄)        လက္ရွိပိုင္ဆိုင္ေသာအရာ။               (၄)        ေနာင္မွရယူမည့္အရာ။

(၅)        လက္ခံရယူ႐ုံျဖင့္                           (၅)        ထိုက္တန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္မွရရွိႏိုင္ပါ သည္။

(၆)        ဘုရားသခင္၏မ်က္ႏွာသာေၾကာင့္      (၆)        လူ၏သစၥာရွိမႈျဖင့္သာ။

(၇)        ေပးေ၀ေသာအခမဲ့လက္ေဆာင္         (၇)        ခ်ီးျမႇင့္ေသာဆုလဒ္ျဖစ္သည္။           
ျဖစ္သည္။

၁၀။       နိဂံုး။ ကယ္တင္ျခင္းသည္ အျပစ္သားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ယူပါ။ ဆုလဒ္သည္ ယံုၾကည္ သူမ်ား အတြက္သာျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရန္က်င့္ယူ၍မရပါ။ ကယ္တင္ ျခင္း သို႔ေရာက္ၿပီး ေသာအခါအက်င့္ကိုက်င့္ရပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ အက်င့္တရားကို အေျခခံေသာ ဘာသာ မဟုတ္ပါ။ အသက္ကိုေပး၍ထိုအသက္ကက်င့္ ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ အက်င့္အား ျဖင့္ ရယူခံစားရမည့္ဘံုမဟုတ္ပါ။ အေမြစားအေမြခံ တို႔အား ကတိျပဳထားေသာဘံုျဖစ္ပါသည္။

ေဟၿဗဲ၊ ၁း၄။ ေရာ၊ ၈း၁၇။ ဂလ၊ ၃း၂၉။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္မွားယြင္းေသာအယူအဆကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံထားပါ သနည္း။

၂။         ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆုလဒ္တို႔၏ျခားနားျခင္းကိုသမၼာက်မ္းစာေလ့လာသူတိုင္းအေျခအေနျဖင့္ရွင္းလင္းစြာနား လည္ထားရန္အဘယ္ေၾကာင့္လိုအပ္ပါသနည္း။

၃။         ကယ္တင္ျခင္းဆို္င္ရာ၌မည္သို႔ဆိုလိုပါသနည္း။

၄။         ကယ္တင္ျခင္းဟူေသာေ၀ါဟာရကိုသမၼာက်မ္းစာတြင္ (၉)မ်ိဳးအသံုးျပဳထားရာအနည္းဆံုး (၅)မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပပါ။

၅။         ကယ္တင္ျခင္းသည္ ထာ၀ရကာလအတြက္ဘုရားသခင္၏အႀကံေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းခ်က္ (၃)ခု ကိုေဖာ္ျပပါ။

၆။         လူတို႔၏ေကာင္းေသာအက်င့္ႏွင့္ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ သာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္ (၃)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

၇။         ကၽြႏ္ုပ္ေသမည့္ေနရာတြင္အေသခံျခင္း (လူစားထိုးအေသခံျခင္း) ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္စားအေသခံျခင္း တို႔ကို အတိုခ်ဳပ္ရွင္းျပပါ။

၈။         ခရစ္ေတာ္၏လူစားထိုးအေသခံျခင္းႏွင့္ကိုယ္စားအေသခံျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္ (၄)ခုကို ေဖာ္ျပ ပါ။

၉။         ကယ္တင္ျခင္းသည္ ကမၻာ့ေနရာတိုင္းတြင္ရွိေသာလူသားတိုင္းအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္ (၄)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပလ်က္၊ ထိုအခ်က္ကိုေထာက္ျပေသာက်မ္းပိုဒ္စာသားကို ေရးျပပါ။

၁၀။       ကယ္တင္ျခင္းကိုရႏိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းကိုေဖာ္ျပပါ။ က်မ္းခ်က္ျဖင့္ ေထာက္ျပပါ။

၁၁။       ဤသင္ခန္းစာအရဆုလဒ္မ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္၍ မည္သည့္အတြက္ခ်ေပးပါသနည္း။ ဤအခ်က္ ကို က်မ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ျပပါ။

၁၂။       ဤသင္ခန္းစာတြင္ ဆုလဒ္ရရွိမည့္ (၈)ခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အနည္းဆံုး (၅)မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပလ်က္ က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ျပပါ။

၁၃။       မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ေနရာ၌ ဆုလဒ္မ်ားကို မည္သူကခ်ီးျမႇင့္ပါမည္နည္း။ က်မ္းၫႊန္းျပပါ။

၁၄။       ယံုၾကည္သူအေနျဖင့္ရယူႏိုင္မည့္ သရဖူ (၅)မ်ိဳးကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အမည္မ်ား ေဖာ္ျပလ်က္က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ေထာက္ျပပါ။

၁၅။       ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆုလဒ္တို႔ျခားနားခ်က္ (၇)ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကယ္တင္ျခင္း ဆုလက္ေဆာင္

(၁)                                                        (၁)

(၂)                                                        (၂)

(၃)                                                        (၃)

(၄)                                                        (၄)

(၅)                                                        (၅)

အမည္၊   ____________________________           ရက္စြဲ၊ ___________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)