သင္ခန္းစာ (၁၈) ယံုၾကည္သူ၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေန။


နိဒါန္း။

ခရစ္ယာန္ဟုေပၚေပါက္လာေသာ အခ်ိန္မွစ၍ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးရပ္တည္ခ်က္(သို႔မဟုတ္) ဘုရားသခင္ေရွ႕ ေတာ္ေမွာက္၌ေရာက္ရွိေနေသာ အေျခအေနႏွင့္လက္ရွိအေျခအေနတို႔ကို ကြဲျပားျခားနားစြာ နားမလည္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ အေတာ္အတန္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ဒုတိယေမြးျခင္းကိုရရွိသည္ဟု၀န္ခံၾကေသာသူမ်ား၏ အျမင္အားျဖင့္ အားနည္းမႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈ၊ ထူးမျခားနားျဖစ္မႈ။ အျပစ္ျပဳေနမႈတို႔ေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသးသူတို႔မွာ ႐ႈပ္ေထြးၾကရသည္။ ယံုၾကည္သူ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေနမွာ အလြန္ျခားေၾကာင္းမသိ၍ျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ ထိုသို႔႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေနပါက ပယ္ဖ်က္၊ ေျခဖ်က္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စိတ္သက္သာမႈရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

ယံုၾကည္သူသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၌ၿပီးျပည့္စံုသူျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မိမိ၏ အျပစ္ႏွင့္နစ္မြန္း ေသာခႏၶၶာကိုယ္၌ ဆက္လက္ေနထိုင္ရေသာေၾကာင့္ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို ခံေနရေသာသူျဖစ္သည္သာမက မေအာင္ မျမင္ျပန္လည္၍ လဲတတ္ေသာသူသာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ယံုၾကည္သူ၏ ရပ္တည္ေန သည့္ ေနရာႏွင့္ အသက္ရွင္ေနရသည့္အရပ္တို႔ကို ကြဲျပားစြာမသိရွိႏိုင္လွ်င္ က်မ္းစာကိုနားလည္ႏိုင္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ၾသ၀ါဒ က်မ္းစာမ်ားကို နားလည္ရန္ လံုး၀ျဖစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အျပစ္သားသည္ သခင္ေယ႐ႈကို လက္ခံေသာ ခဏခ်င္းတြင္ ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္၏သားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပူးတြဲ အေမြစား အေမြခံျဖစ္ေၾကာင္းၾသ၀ါဒက်မ္းစာ မ်ားကို ေရးသားသူမ်ားက ထင္ရွားရွင္းလင္းစြာေရးသားထားပါသည္။ ထိုသူ၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ၿပီးျပည့္စံုသည္။ ခိုင္လံုသည္။ မေျပာင္းမလဲထာ၀ရျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာကိုမွ် ထပ္ျဖည့္၍ မရ တိုးတက္ေစ၍ မရေတာ့ေပ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ယံုၾကည္သူသည္ အေသြးအသား၏ အလိုကိုလိုက္တတ္ေၾကာင္း၊ ေလာကီဆန္ေၾကာင္း၊ အားနည္းေၾကာင္း၊ စကားနားမေထာင္ေၾကာင္း၊ ႀကီးထြားရင့္သန္ရန္လိုေသးေၾကာင္း၊ သြန္သင္ဆံုးမလ်က္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေပးရန္လိုေၾကာင္း၊ ထိုၾသ၀ါဒမ်ားကိုေရးေသာစာေရးဆရာမ်ားကပင္ရွင္းရွင္းေရးသားထားျပန္ပါသည္။

ကယ္တင္ျခင္းသို႔မေရာက္ေသးေသာသူတို႔သည္ ဤထူျခားခ်က္မ်ားကိုနားမလည္ထားပါ။ ယံုၾကည္ခါစ သူတို႔ နားလည္ေအာင္ရွင္းျပရန္အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာသည္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ ပါ သည္။

သင္ခန္းစာ

၁။         ခရစ္ေတာ္၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ စံုလင္၍ၿပီးၿပည့္စံုလ်က္ရွိပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရပ္တည္ခ်က္ဆိုင္ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံသည့္ခဏခ်င္း မွစ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျဖစ္ေနေသာအရာမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မည္သို႔ျမင္ပါသနည္း။ ထို ရပ္တည္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) အဆင့္ သည္ၿပီးျပည့္စံုၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(က)      ေကာ၊ ၂း၁၀။       သင္တို႔သည္ စံုလင္ျခင္းရွိၾက၏။

(ခ)        ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၁၄။    စင္ၾကယ္ေသာသူတို႔သည္ ထာ၀ရစံုလင္ျခင္းအက်ိဳးရွိေစျခင္းငွာ၊ တစ္ခါတည္း--- ျပဳေတာ္မူ၏။

(ဂ)        ၁ေယာ၊ ၄း၁၇။     ငါတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏နည္းတူ ဤေလာက၌ျဖစ္ၾက၏။ အဆင့္အားျဖင့္ ခရစ္ ေတာ္၌ ကိုယ္ေတာ္ရွိသည့္ေနရာတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတိုင္း ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူျဖစ္ၾကပါ သည္။

(ဃ)      ဧ၊ ၁း၃။  ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေမတၱာအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းလ်က္၊ အျပစ္ကင္းလြတ္ လ်က္ရွိမည့္အေၾကာင္း--- ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္။

(င)        ၁ေကာ၊ ၁း၃၀။     ဘုရားသခင္စီရင္ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ငါတို႔၌ပညာမွစ၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဤအရာမ်ားကို ယခုပိုင္ဆိုင္လ်က္ ထာ၀ရပိုင္ဆိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။

(စ)        ဧ၊ ၁း၅။  ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္ေၾကာင့္ ငါတို႔အားေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္---

(ဆ)      ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္သူအားလံုးတို႔ကို ခရစ္ေတာ္၌ရွိသည္ (ဧ၊ ၁း၃) ဟုျမင္ေတာ္မူပါသည္။ ရွင္ေပါလုသည္ ဧဖက္ၾသစာကို ေရးရာတြင္ ဤကဲ့သို႔ အသံုးအႏႈန္းကို (၂၈)ႀကိမ္အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၿပီးျပည့္စံုျခင္း၊ လက္ခံေတာ္မူဘြယ္ျဖစ္ျခင္း၊ အဆင့္ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္အားလံုးတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ျမတ္ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။

၂။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၿပီးျပည့္စံု၍ စံုလင္ေသာရပ္တည္ခ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အမႈတြင္သာ လံုး၀တည္မွီေနပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ကၽြႏ္ုပ္တတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ၊ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္ရရွိၿပီး ယံုၾကည္သည့္အခ်ိန္မွ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ အပ္ႏွံၿပီ၊ ၀ါႂကြားခြင့္မရွိ ဘ၀င္က်လ်က္၊ အျပစ္သား ကၽြႏ္ုပ္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ၿပီဟု သီခ်င္းဆိုၾကပါသည္။ စကားလံုးမ်ား ျပင္၍မရပါ။ ယခုကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ရွိေသာအရာ ႏွင့္ရွိေနေသာအဆင့္ သည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ထိုက္တန္မႈလံုး၀မရွိဘဲေပးေသါအရာျဖစ္သည္။ တတ္စြမ္း ႏိုင္မႈ၊ အက်င့္ႏွင့္ကုသိုလ္လံုး၀မပါဘဲ ခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သက္သက္သာျဖစ္သည္။

(က)      ေဟ၊ ၁၀း၁၄။       စင္ၾကယ္ေသာသူတို႔သည္ ထာ၀ရစံုလင္ျခင္းအက်ိဳးရွိေစျခင္းငွာ၊ ---ျပဳေတာ္မူ၏။

(ခ)        ဗ်ာ၊ ၁း၅။                        ငါတို႔ကိုခ်စ္၍ မိမိအေသြးျဖင့္ ငါတိ္ု႔အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၍။

(ဂ)        ဂလ၊ ၃း၁၃။         ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းကိုခံေသာသူျဖစ္၍ ငါတို႔ကို ပညတ္တရား ၏ က်ိန္ျခင္းမွ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။ ဧ၊ ၁း၇ ႏွင့္ ၁ ေပ၊ ၁း၁၈-၁၉ ကိုလည္းဖတ္ပါ။

(ဃ)      ၂ ေကာ၊ ၅း၂၁။    ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသူ (ခရစ္ေတာ္) ကို ငါတို႔အတြက္ ေၾကာင့္အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔သည္ ထိုသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ ျဖစ္မည့္အေၾကာင္းတည္း။

(င)        ဗ်ာ၊ ၅း၁၀။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕မွာ ရွင္ဘုရင္အရာ၌လည္းေကာင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ အရာ ၌ လည္းေကာင္းခန္႔ထား၍။

(စ)        ၂ ေကာ၊ ၅း ၁၈-၁၉။ ဘုရားသခင္သည္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ငါတို႔၏ရန္ကိုၿငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာရဖြဲ႕ေစေတာ္မူ၏။ ---ေလာကီသားတို႔၏အျပစ္ကိုမွတ္ေတာ္မမူ။

(ဆ)      ၁ ေကာ၊ ၆း၁၉-၂၀။ သင္တို၏ခႏၶာသည္ ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမၼာန္ျဖစ္ေၾကာင္း---သင္တို႔သည္ အဘိုးႏွင့္ ၀ယ္ယူေတာ္ မူေသာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း။

၃။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရပ္တည္ခ်က္တြင္ မည္သည့္အရာမ်ား ပါ၀င္သနည္း။

မွတ္ခ်က္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရ႐ွိေသာအရာမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ အတိုင္းအဆမရွိေသာ ေက်းဇူးေတာ္ အားျဖင့္အစဥ္ထာ၀ရစံုလင္ၿပီးျပည့္စံုေနေၾကာင္းသိရျခင္းကဲ့သို႔အစစ္အမွန္ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ ၏ စိတ္ႏွလံုးကို လႈပ္ရွားေစႏိုင္ေသာအရာမရွိေတာ့ပါ။

(က)      ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾက၏။

၁ ေယာ၊ ၃း၂။ ေရာ၊ ၈း၁၆။

(ခ)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုဘုရားသခင္၏အေမြခံမ်ားျဖစ္လ်က္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပူးတြဲအေမြခံျဖစ္ပါသည္။ ေရာ၊ ၈း၁၆။

(ဂ)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုမင္းစည္းစိမ္ရွိေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဗ်ာ၊ ၁း၆၊ ၁ ေပ၊ ၂း၉။

(ဃ)      ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္ေၾကာင့္ယခုဘုရားသခင္၏လက္ခံေတာ္မူျခင္းခံရပါသည္။ ဧ၊ ၁း၆။

(င)        ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဧ၊ ၅း၃၀။

(စ)        ခရစ္ေတာ္၌ယခုစံုလင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ေကာ၊ ၂း၁၀။

(ဆ)      ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္သကၠာေၾကာင့္ ယခုကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ၿပီး ျပည့္စံုၿပီးျဖစ္သည္။

(ဇ)        ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြကႀကံစည္ေတာ္မူသည့္အတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုေရြးေကာက္ျခင္း ခံၾကရပါသည္။ ၁ ေပ၊ ၁း၂။ ေရြးခ်ယ္ရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဧ၊ ၁း၃။

(စ်)       ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုေရြးႏႈတ္ျခင္းခံရၿပီ။ ဧ၊ ၁း၇။ ၁ေပ ၁း၁၈-၁၉။ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစျခင္းခံရ ၿပီးျဖစ္သည္။ ေရာ၊ ၃း၂၄။ ၅း၁။ သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစျခင္းခံရၿပီးျဖစ္သည္။ ၁ေကာ၊ ၁း၃၀။ ေဟ၊ ၁၀း၁၀၊၁၄။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုဘုရားသခင္ႏွင့္ ရန္ၿငိမ္းၿပီးျဖစ္သည္။ ၂ ေကာ၊ ၅း၁၈။ ေကာ၊ ၁း၂၁။ အဆင့္အားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေနၿပီးျဖစ္သည္။ ေရာ၊ ၈း၃၀။

(ည)      ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုအခါ "ခရစ္ေတာ္၌" ေျဖာင့္မတ္သူ အျဖစ္ျမင္ေနၿပီးျဖစ္သည္။ ေရာ၊ ၃း၂၂၊ ၂၃။ ဖိ ၃း၉။ ၁ ေကာ၊ ၁း၃၀။

၄။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထိုရပ္တည္ခ်က္သည္ မည္သည့္အခါတြင္ အစျပဳခဲ့ပါသနည္း။

မွတ္ခ်က္။ အျပစ္သားသည္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ခရစ္ေတာ္အားယံုၾကည္လက္ခံသည့္ ခဏခ်င္း တြင္ အထက္ေဖာ္ျပေသာအရာမ်ားအားလံုးတို႔သည္ စစ္မွန္ေသာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိ သြား ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကိုခ်က္ခ်င္း ပိုင္ဆိုင္သြားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ေကာင္း ကင္ ေရာက္မွရရွိမည့္အရာ မဟုတ္ပါ။ ထိုအရာမ်ားယခုပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ ျခင္းအားျဖင့္သာ ရရွိထား ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။

(က)      ေယာ၊ ၃း၁၈။       ယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို မခံရ။

(ခ)        ေယာ၊ ၃း၃၆။       သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကိုရ။

(ဂ)        ေယာ၊ ၁း၁၂။       ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ တို႔အား ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မူ၏။

(ဃ)      ေရာ၊ ၅း၁။           ထို႔ေၾကာင့္ (ခရစ္ေတာ္၌) ယံုၾကည္ျခင္းရွိ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္လွ်င္၊

(င)        ၁ေယာ၊ ၅း၁။       ေယ႐ႈသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမည္သည္ကား ဘုရားသခင္ျဖစ္ပြားေစေတာ္မူေသာသူျဖစ္၏။

(စ)        တ၊ ၁၃း၃၉။         ယံုၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ---အျပစ္ရွိသမွ်တို႔ႏွင့္လြတ္ရသည္။

(ဆ)      ေရာ၊ ၄း၅။           အက်င့္မရွိေသာသူမည္သည္ကား၊ မတရားေသာသူ၏အျပစ္ကို ေျဖေသာသူကို ယံုၾကည္လွ်င္ သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကဲ့သို႔မွတ္လ်က္ရွိ၏။ ေရာ၊ ၃း၂၁-၂၂ ကိုလည္းၾကည့္ပါ။

၅။         ယံုၾကည္ေသာသူသည္ တစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ဤရပ္တည္ခ်က္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ ရန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။

မွတ္ခ်က္။ အေျဖမွာ။            မတိုးတက္ေစႏိုင္။ လံုး၀မတိုးတက္ေစႏိုင္။

(က)      ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဧ၊ ၁း၆။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္တည္ ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္မႈအားလံုးသည္ ကိုယ္ေတာ္အထဲ၌သာရွိပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သန္႔ရွင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ုပ္တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁ ေကာ ၁း၃၀။ ခရစ္ေတာ္၌ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္သည့္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ၁ ေယာ ၄း၁၇။

(ခ)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျဖစ္သမွ်ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ဧ၊ ၂း၅-၈။ ေရာ၊ ၃း၂၄။ ၂ ေကာ၊ ၈း၉။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူတို႔က်င့္ေသာအက်င့္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အတြင္းသို႔ မည္သည့္ ဗိႏၶဳတစ္လံုးမွ်ထပ္၍မျဖည့္ႏိုင္။

(၁)        ဂလ၊ ၅း၄။           သင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံေတာ္မူျခင္းကို ရရွိႏိုင္ရန္ ပညတ္ တရား ၏ အက်င့္အားျဖင့္ရွာႀကံလွ်င္ သင္သည္ " ေက်းဇူးတရား၌မတည္၊ ေရြ႕ေလ်ာ့ၿပီ"

(၂)        ေရာ၊ ၄း၄။           အက်င့္ရွိေသာသူမည္သည္ကား ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္၏။ ေက်းဇူး ေတာ္အားျဖင့္ရွိလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္မရွိ။ ရွိလွ်င္ေက်းဇူးေတာ္သည္ ေက်းဇူး မဟုတ္။

၆။         ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ကမၻာေပၚတြင္ေက်ာ္ၾကားေသာခရစ္ယာန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔နည္း။ ထိုသူမ်ားသည္ အားနည္းေသာ၊ အရည္အခ်င္းမရွိေသာ လူမသိ၊ တည္ၿငိမ္မႈမရွိ ခရစ္ယာန္မ်ား ထက္သာ၍ျမင့္ေသာဘြဲ႕ႏွင့္ရပ္တည္ခ်က္မရွိပါေလာ။

မွတ္ခ်က္။ ဤအႀကိမ္သည္လည္းအေျဖသည္ - လံုး၀မဟုတ္ပါ။ ပို၍မႀကီးပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရပ္တည္ခ်က္ အရည္အခ်င္း၊ ခ်မ္းသာမႈ၊ ပညာ၊ လူ႔ေဘာင္ထင္ေပၚမႈ၊ အထူးအခြင့္အေရး မ်ားျဖင့္ရရွိေသာရပ္တည္ခ်က္မဟုတ္ပါ။ ေလာကတြင္အားအနည္းဆံုး၊ မေရရာဆံုးလူသားသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္တြင္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈအရွိဆံုးသန္႔ရွင္းသူကဲ့သို႔သာျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ ေနာင္တရ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၍သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္၀န္ခံလွ်င္ ထိုအရာသည္ သာအဓိကျဖစ္ပါသည္။

၂ရာ၊ ၁၄း၁၄။ မာ၊ ၁၂း၁၄။ ေရာ၊ ၂း၁၁။ တ၊ ၁၀း၃၄။ ဂလ၊ ၂း၆။ လူ႔မ်က္ႏွာကိုေထာက္ ေတာ္မမူ ေသာသန္႔ရွင္းေသာဘုရားသခင္ေရွ႕ေမွာက္တြင္လူသားအားလံုးတို႔သည္ အျပစ္သားမ်ားသာျဖစ္ပါ သည္။

၇။         ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္လက္ခံျခင္းမျပဳမီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေျခအေနမည္သို႔နည္း။

မွတ္ခ်က္။ အေျခအေနဟုဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာအေျခအေန အဆင့္အတန္းကိုဆိုလိုပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါက်မ္းခ်က္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မေရာက္မီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရပ္တည္ခ်က္အေျခအေနကို ေဖာ္ျပလွ်က္ရွိပါသည္။

(က)      ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေပ်ာက္ဆံုးသူျဖစ္ပါသည္။

လု၊ ၁၉း၁၀။         သိုးကဲ့သို႔လမ္းလြဲလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ေဟရွာ၊ ၅၃း၆။

(ခ)        သမၼာတရားကိုမျမင္၊ မ်က္ေစ့ကြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဧ၊ ၄း၁၈။

(ဂ)        ဘုရားသခင္၏အသက္ႏွင့္ကင္းကြာေသာလူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဧ၊ ၄း၁၈။

(ဃ)      ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကင္းမဲ့ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဧ၊ ၂း၁၂။

(င)        ဘုရားသခင္ကိုပုန္ကန္၍ ဆန္႔က်င္တတ္ေသာဇာတိပကတိရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေရာ၊ ၈း၇။ ေကာ၊ ၁း၂၁။

(စ)        အျပစ္၌ေသေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဧ၊ ၂း၁။ အာကာသေကာင္းကင္၏တန္ခိုးကို အစိုးရေသာ စာတန္ ၏အလိုႏွင့္ အညီဒုစ႐ုိက္အျပစ္၌က်င္လ်က္၊ ကိုယ္ကာယအလိုသို႔လိုက္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ဧ၊ ၂း၂-၃။

(ဆ)      ဘုရားတရားၾကည္ၫိဳမႈမရွိ၊ အက်ိဳးနည္းရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေရာ၊ ၅း၆။

(ဇ)        စဥ္းလဲေသာစိတ္ႏွလံုးရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေယ၊ ၁၇း၉။

(စ်)       ႏူနာစြဲေသာသူကဲဲ့သို႔ မစင္ၾကယ္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ေဟရွာ၊ ၆၄း၆။

(ည)      ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္အျပစ္၏ အုပ္စိုးျခင္းေအာက္တြင္ရွိေနသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုနားမ လည္၊ ဘုရားသခင္ကိုမရွာအသံုးမရေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာစိတ္လံုး၀မရွိေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေရာ၊ ၃း၉-၁၈။

(ဋ)        ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ကိုခံထိုက္ေသာသူျဖစ္လ်က္ေသဒဏ္ေပးထားျခင္းခံရေသာသူ။ တရား စီရင္မည့္ေန႔ရက္ကို ေစာင့္ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေယာ၊ ၃း၁၈။ ၃၆။ ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၇။

မွတ္ခ်က္။ သင္သည္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံေသာအခါသင္သည္ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းကိုလက္ခံရရွိသည္။ ေယာ၊ ၁း၁၂၊၁၃။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္၏စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ခ်က္ခ်င္းကိန္း၀ပ္ေတာ္မူသည္။ ဧ၊ ၃း၁၇။ ဂလ၊ ၂း၂၀။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆုေက်းဇူးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရရွိသည္။ တ၊ ၂း၃၈။ ေရာ၊ ၈း၁၃။

မွတ္ခ်က္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ယံုၾကည္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္ရွင္ရမည့္အသက္ တာသစ္ကိုရရွိပါသည္။ အသစ္ေသာပကတိလည္း ေပၚလာပါသည္။  အာဒံမွဆင္းသက္လာေသာ သင္၏ဇာတိပကတိႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ျဖစ္သြားပါသနည္း။ ထိုပကတိသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြား ပါသေလာ။ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရၿပီေလာ။ မဟုတ္ပါ။ ဇာတိပကတိသည္ရွိေနပါသည္ ထိုပကတိကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဂလ၊ ၅း၁၇။ ေရာ၊ ၇း၁၇-၂၃။ ဤေနရာတြင္ ယံုၾကည္သူသည္ မိမိပကတိေဟာင္း၏အုပ္စိုးလႊမ္းမိုးမႈကို ေအာင္ႏိုင္ရန္သင္ယူရပါသည္။ မိမိ၏ အေျခအေနသည္ မိမိရပ္တည္ခ်က္ကိုမွီေစရန္အစဥ္ႀကိဳးစားရပါမည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း

(၁)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ "ထာ၀ရစံုလင္ျခင္း" (ေဟ၊ ၁၀း၁၄) သို႔ ေရာက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ "ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ရြံ႕၍သန္႔ရွင္းျခင္း ပါရမီႏွင့္ျပည့္စံုၾက" ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။ (၂ေကာ၊ ၇း၁)

(၂)        ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာအေသခံၿပီး (ဂလ၊ ၂း၂၀) သည္ ႏွင့္အညီ၊ "အျပစ္တရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာ၌ကားအေသျဖစ္သည္ဟု" ေရာ ၆း၁၁) ခံယူရန္ တိုက္ တြန္းထားပါသည္။

(၃)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ "သန္႔ရွင္းသူတည္းဟူေသာေယ႐ႈခရစ္ကိုယံုၾကည္သူ" (ဧ၊ ၁း၁) အျဖစ္ ေခၚေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ "ေခၚေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ က်င့္ ေဆာင္" ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဧ၊ ၄း၁။)

(၄)        ကိုယ္ေတာ္၌ "ကၽြႏ္ုပ္တို႔စံုလင္" သည့္နည္းတူ (ေကာ၊ ၂း၁၀) ေက်းဇူးေတာ္၌ႀကီးထြား လ်က္ (၂ေပ၊ ၃း၁၈) ယံုၾကည္ျခင္း၌လည္းျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ (၂ေပ၊ ၁း၅)။

၈။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေနတို႔ျခားနားေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာသမၼာက်မ္းစာ သ႐ုပ္ေဖာ္မ်ား။

(၁)        မ၊ ၅း၁၄။                        သင္တို႔သည္ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္ၾက၏။

မ၊ ၅း၁၆။                        သူတစ္ပါးေရွ႕၌သင္တို႔အလင္းကိုလင္းေစၾကေလာ့။

(၂)        ဧ၊ ၅း၈။              ယခုမူကား သခင္ဘုရား၌ အလင္းျဖစ္ၾက၏။

ဧ၊ ၅း ၈။             သို႔ျဖစ္၍အလင္း၏သားကဲ့သို႔က်င့္ေနၾကေလာ့။

(၃)        ၁သက္၊ ၅း၅။       သင္တို႔အေပါင္းသည္အလင္း၏သား၊ ေန႔၏သားျဖစ္ၾက၏။

၁သက္၊ ၅း၆။       သို႔ျဖစ္၍အျခားေသာသူတို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္သကဲ့သို႔ ငါတို႔သည္ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ သမၼာသတိႏွင့္ ေစာင့္ေနၾကစို႔။

(၄)        ၁ ေပ၊ ၂း၉။         ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူေသာအမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ မင္းစည္းစိမ္ရွိေသာယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ိဳး၊ သန္႔ရွင္းေသာလူမ်ိဳး ပိုင္ထိုက္ေတာ္မူေသာ အေပါင္းအသင္းျဖစ္ၾက၏။

၁ေပ၊၂း၁၁။         ခ်စ္သူတုိ႔ ၀ိညာဥ္ႏွင့္စစ္ၿပိဳင္တတ္ေသာ ကုိယ္ကာယ တပ္မက္ျခင္းတို႔ကိုေရွာင္ မည့္အေၾကာင္း၊ ဧည့္သည့္ အာဂႏၷဳ ကဲ့သို႔သင္တို႔ကို ငါေတာင္းပန္၏။

(၅)        ၁ ေကာ၊ ၆း၁၀။    ယခုတြင္သခင္ေယ႐ႈ၏နာမေတာ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္း၍ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ၾကၿပီ။

၁ ေကာ၊ ၆း၇။ ထိုသို႔ သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းတရား ေတြ႔သည့္အမႈမွာ အလြန္ႀကီးစြာေသာ အျပစ္ရွိၾက၏။

(၆)        ၁ ေကာ၊ ၁း၂။      ေယရႈခရစ္အားျဖင့္အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္၍သန္႔ရွင္းသူအရာ၌ခန္႔အပ္ထားေသာသူ -

၁ေကာ၊ ၁း၁၁။     " သင္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းမသင့္၊ ရန္ေတြ႕ျခင္းရွိသည္" ၁ေကာ၊ ၃း၃၊ ယခုပင္လည္း ဇာတိ၊ ပကတိလူျဖစ္ၾကေသး၏။

(၇)        ဂလ၊ ၃း၂၆။         သင္တို႔အေပါင္းသည္ ေယ႐ႈခရစ္ကို ယံုၾကည္သျဖင့္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ ၾက၏။

ဂလ၊ ၄း၉။   ခ်မ္းသာမေပးႏိုင္ေသာတရားႏုဘက္သို႔ အဘယ့္ေၾကာင့္ တစ္ဖန္ေျပာင္းလဲၾကသနည္း။

(ဂ)        ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၁၄။    "စင္ၾကယ္ေသာသူတို႔သည္ထာ၀ရစံုလင္ျခင္းအက်ိဳးကိုရေစျခင္းငွာ--- ျပဳေတာ္ မူ၏"

ဖိ၊ ၃း၁၂။      " ထိုသို႔ဆိုေသာ္အက်ိဳးကိုခံရၿပီ၊ စံုလင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရၿပီ၊ စံုလင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရၿပီဟု

ငါမဆို"

မွတ္ခ်က္။ အျခားသ႐ုပ္ေဖာ္အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ မိမိတိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ကိုရွာေဖြထားပါ။

(၉)        နိဂံုး။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဇာတိပကတိ၏ ဆက္လက္တည္ရွိေနမႈႏွင့္အားနည္းေနျခင္းကို အေၾကာင္း ျပခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္အသံုးမျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ရွင္ေပါလုက ေက်းဇူးေတာ္ ခံရမည့္ အေၾကာင္း၊ အျပစ္ကို ဆက္လုပ္ရမည္ေလာ။ ဟုေမးခဲ့ပါသည္။ အျပစ္၌ေသလ်က္ရွိေသာ ငါတို႔သည္ ထိုအျပစ္၌ ျပန္လည္က်င္လည္ၾကမည္ေလာ။ ဇာတိပကတိစိတ္ႏွင့္ အလို ဆႏၵမ်ားကို လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အစဥ္အၿမဲ႐ုိက္ထားႏိုင္ရန္ သတိျပဳရပါမည္။ (ေရာမ၊ ၆း၁၁)။ လူေဟာင္း၏အက်င့္ႏွင့္လူေဟာင္း၏ကိုယ္ကိုခၽြတ္ပယ္ရမည္။ (ဂလ၊ ၅း၁၆) ေက်းဇူးေတာ္၌ --- ႀကီးပြားေလာ့။ (၂ေပ၊ ၃း၁၈) ဘုရားသခင္ကိုေၾကာက္ရြံ႕၍ သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီႏွင့္ျပည့္စံုၾကကုန္အံ့။ (၂ ေကာ၊ ၇း၁)။

ဘုရားသခင္သည္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ကိုနားလည္ႏိုင္ေစျခင္းငွာ ဥာဏ္အလင္းကိုေပး သနားေတာ္မူပါေစ။

ေမးခြန္းမ်ား။

၁။         ခရစ္ယာန္မ်ားတို႔၏အားနည္းျခင္း၊ မျပည့္စံုျခင္း၊ ထူးမျခားနားျဖစ္လ်က္ ဆက္လက္အျပစ္ျပဳေနမႈ ေၾကာင့္၊ မယံုၾကည္သူ၊ ကယ္တင္ျခင္း မရေသးသူမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးၾကရပါသ နည္း။

၂။         ဤသင္ခန္းစာကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးလွပါသနည္း။

၃။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရပ္တည္ခ်က္ဟုဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

၄။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္အမွန္ရပ္တည္ေသာေနရာအေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာ က်မ္းခ်က္ (၇) ခ်က္အနက္အနည္းဆံုး (၄) ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။

၅။         ကၽြႏ္ုပ္တိ္ု႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို မည္သည့္အရာေပၚတြင္အေျခခံထားပါသနည္း။

၆။         ခရစ္ေတာ္ျပဳေတာ္မူေသာအမႈေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ရပ္တည္ခ်က္သည္အေျခခံေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပ ေသာက်မ္းခ်က္အနည္းဆံုး (၄)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၇။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ၿပီးျပည့္စံုေသာရပ္တည္ခ်က္သည္ ထာ၀ရကာလအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းစကား သည္အဘယ္ေၾကာင့္ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ စိတ္ႏွလံုးကိုတက္ႂကြေစပါသနည္း။

၈။         ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ပိုင္ဆိုင္ၿပီးေသာအရာႏွင့္ ျဖစ္ေနၿပီးေသာအရာ (၇)ခ်က္ကို စာရင္းျပဳပါ။

၉။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ မည္သည့္အခါတြင္ အစျပဳပါသနည္း။ ဤအခ်က္ကို ေဖာ္ျပေသာ က်မ္းခ်က္ အနည္းဆံုး (၃)ခ်က္ျဖင့္အေထာက္အထားျပပါ။

၁၀။       ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူရပ္တည္ခ်က္ကို ျပဳျပင္တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသ ေလာ။ မတိုးေစႏိုင္လ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ က်မ္းခ်က္ျဖင့္သက္ေသျပပါ။

၁၁။       ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါလွ်င္ အဘယ့္ ေၾကာင့္အက်င့္သည္ တိုးတက္မႈမေပးႏိုင္ပါသနည္း။ (ေမးခြန္းအမွတ္-၁၀ႏွင့္ အေျဖအနည္းငယ္ကြာ ျခားပါသည္။ ေသျခာေလ့လာပါ။)

၁၂။       ကမၻာတြင္ေက်ာ္ၾကားေသာခရစ္ယာန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ျဖစ္ပါမည္နည္း။ ထိုသူတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္အားမရွိ၊ မေရရာေသာ၊ လူသိမမ်ား၊ ပညာမရွိေသာခရစ္ယာန္မ်ားထက္သာ၍ ႀကီးျမတ္ျခင္းမရွိပါေလာ။ က်မ္းခ်က္ျဖင့္ေျဖပါ။

၁၃။       ယံုၾကည္သူႏွင့္ အျပစ္သားတို႔၏ "အေျခအေန" ဆိုရာတြင္ မည္သည့္အရာကို ဆိုလိုပါသနည္း။

၁၄။       ကယ္တင္ျခင္း သို႔မေရာက္မီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အေျခအေနကိုေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္ (၆)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပ  လ်က္ ထိုက်မ္းခ်က္တို႔မွ ေဖာ္ျပေသာအခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းေရးေပးပါ။

၁၅။       ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္းရၿပီးသည့္တိုင္ အာဒံမွဆင္းသက္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဇာတိပကတိ သည္ အမွန္မည္သို႔ရွိပါသနည္း။ က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ျပပါ။

၁၆။       ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိၿပီးျဖစ္၍ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းကိုခံရၿပီးေနာက္ အသစ္ေသာပကတိ ကိုရရွိလ်က္ပင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပကတိေတာင္းျဖစ္ေသာ ဇာတိပကတိႏွင့္ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္ေနရေသး ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေသာ ဤသင္ခန္းစာပါက်မ္းခ်က္(၂)ခ်က္ႏွင့္သင္ကို္ယ္တိုင္ရွာေဖြထားေသာ က်မ္းခ်က္ (၁)ခ်က္ ကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၇။       ဤသင္ခန္းစာတြင္ ယံုၾကည္သူ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ အေျခအေနတို႔ကို ကြဲျပားစြာေဖာ္ျပေသာ အခ်က္ (၈)ခ်က္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၄)ခ်က္ကိုေရးျပလ်က္က်မ္းခ်က္ကိုပါေဖာ္ျပပါ။

၁၈။       အာဒံမွ ဆင္းသက္ေသာ ပကတိကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ရွိေနျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားအျပစ္ကို ဆက္လက္က်ဴး လြန္ေနရန္အခြင့္အလမ္းျဖစ္ပါသေလာ။ စာပိုဒ္တိုျဖင့္ေဖာ္ျပပါ။

အမည္၊   ____________________________           ရက္စြဲ၊ ___________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)