သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၇) မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ရာ


“နိဒါန္း”

ပထမႏွစ္သင္ခန္းစာျဖစ္ေသာ သင္ခန္းစာအမွတ္ (-)တြင္ အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ အက်ယ္တ၀င့္ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဘြယ္ရာျဖစ္ေသာ္ လည္း တိတု ၂း၁၁-၁၃တြင္ ရွင္ေပါလုကႀကီးျမတ္ေသာဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို “ငါတို႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္မဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ရာ ….”ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိသန္႔ရွင္းသူမ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ ေအာင္ျခင္းႏွင့္ ႂကြလာေတာ္ မူျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို မဂၤလာအခါသမယထဲမွ အခ်ို႕ေသာအစိတ္ အပိုင္းတို႔ကို ခ်န္လွပ္ထားသည္မွန္ေသာ္လည္း ယံုၾကည္သူတိုင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သင္ခန္းစာတြင္ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

ဧဖက္ ၂း၁၂တြင္ ဧဖက္အသင္းေတာ္အားရွင္ေပါလုက “ထိုအခါသင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုမသိ ေမွ်ာ္လင့္ ျခင္းမရွိ၊ ေလာက၌ဘုရားမဲ့ေနၾကသည္”ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယေန႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကမၻာေလာကႀကီးတြင္ ကုေဋေပါင္းမ်ား စြာေသာလူတို႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္ရာမရွိ။ စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားေနထိုင္ရာ အေမရိ ကန္ျပည္၌ပင္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ လူတို႔သည္ ေသျခင္းကို ရင္ဆိုင္ရာ၌ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိ၊ သူတို႔စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔၀င္စားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိ၊ အႀကီးအက်ယ္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။ သု ၁၁း၇ တြင္“ဆိုးေသာသူသည္ ေသေသာအခါ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းပ်က္တတ္၏ “လူသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေနသ၍ အသက္ရွင္ ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ၁သက္ ၄း၁၃တြင္ “ညီအစက္ိုတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမရွိေသာ အျခားသူတို႔သည္ ၀မ္းနည္းသကဲ့သို႔၊ ၀မ္မနည္မည့္အေၾကာင္း”ဟုေဖာ္ျပေသာ က်မ္းခ်က္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ယံုၾကည္သူအတြက္၊ မည္မွ်ေကာင္းျမတ္ေသာသတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသနည္း။ ေသျခင္းကိုေအာင္ ျမင္၌ ရွင္ျပန္ထေျမာက္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ေရာက္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ရရွိမည့္ ဘုန္းက်က္သေရအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၀င္စားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား သည္အသစ္တဖန္ေမြးဖြားေစျခင္းကိုရရွိၿပီးသူတိုုင္း၏ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ရွိေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူေနရလွ်က္ ခရစ္ေတာ္ကို မိမိမ်က္ေစ့ျဖင့္ျမင္ရမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ကိုယ္ခႏၶာအသစ္ရရွိမည့္ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္၊ အိမ္အသစ္ရရွိမည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ အသက္သစ္ရမည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ ပတ္၀န္းက်င္အသစ္သို႔ေရာက္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို မဂၤလာရွိေသာ(၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္) ေမွ်ာ္လင့္ရာဟု ေခၚဆိုထားျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာဟုတ္ပါ။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလားအလာမ်ားကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါ သည္။

၁။         ထိုမဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၏ ေသခ်ာမႈ။

(က)      ခရစ္ေတာ္ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းအေထာက္အထား။ “ခိုင္ခန္႔ေသာ သက္ေသမ်ား အားျဖင့္ျပေတာ္မူ၏” တ၁း၃။ ေရာ ၁း၄။ ဗ်ာ ၁း၁၈။ သင္ခန္းစာ (၄)ကိုျပန္လည္သတိျပဳပါ။

(ခ)        ခရစ္ေတာ္တစ္ဖန္ႂကြလာေတာ္မူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ အလံုအေလာက္ေဖာ္ျပထား ျခင္း-

(၁)        ခရစ္ေတာ္တစ္ဖန္ႂကြလာေတာ္မူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္ ၃၁၇ ႀကိမ္ေတြ႔ ရျခင္း။

(၂)        က်မ္းပိုဒ္ (၂၅)ပိုဒ္လွ်င္၊ တစ္ပိုဒ္ႏႈန္းျဖစ္ေနျခင္း။

(၃)        သက္သာေလာနိတ္ၾသ၀ါဒစာ ပထမေစာင္၊ ဒုတိယေစာင္ႏွင့္ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းတို႔ တစ္အုပ္လုံး မွေဖာ္ျပေနျခင္း။

(ဂ)        ပေရာဖက္မ်ားတို႔မွ ႀကိဳတင္ေဟာေျပာထားျခင္း။

ေဟရွာ - ၄၀း၁၀။ “ၾကည့္႐ႈေလာ့၊ အရွင္ထာ၀ရဘုရားသည္ ႀကီးစြာေသာတန္ခိုးႏွင့္ ႂကြလာ၍”

ဇာခရိ ၁၄း၅၊ ၉ တြင္ “ငါ၏ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားႂကြလာေတာ္မူ၍ မိမိသန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ သည္ပါလိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ေျမတျပင္လံုးတြင္ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူလိမ့္မည္”

ဆာ ၂၄း၉။ “အခ်င္းတံခါးတို႔၊ တံခါးမုတ္တို႔၊ ႂကြလိုက္ၾက၊ အခ်င္းထာ၀ရတံခါးတို႔ ကိုယ္ကို ႂကြလိုက္ၾက။ ဘုန္းႀကီးေသာ ရွင္ဘုရင္၀င္ေတာ္မူမည္”

မွတ္ခ်က္။            ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႀကိဳတင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ ေျမႀကီးေပၚသို႔ တဖန္ႂကြလာေတာ္မူမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားတြက္၊ အနာဂတ္ကာလေတြ႔ရမည့္ ဘုန္းအသေရကို ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ထိုဘုန္းအသေရမ်ားကို အသင္းေတာ္ေခတ္ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဣသေရလလူတို႔ႏွင့္အတူ မွ်ေ၀ေအာင္ျမင္ခံစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားျပတ္သားစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရာ ၈း၁၇။ ေကာ ၃း၄။ ဗ်ာ ၅း၁၀။

(ဃ)      ကတိေတာ္မ်ားေပးရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စကားလံုးမ်ား -

(၁)        ေယာ၊ ၁၄း၃။ “ငါသည္သြား၍ … တဖန္ျပန္လာ၍”

(၂)        ၁သက္ ၄း၁၆။ “ဘုရားသခင္သည္…. ေကာင္းကင္ဘံုမွ ကိုယ္တိုင္ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍”

(၃)        တ၊ ၁း၁၁။ “ထိုေယ႐ႈသည္ .. တဖန္ႂကြလာေတာ္မူလတံ့”

(၄)        ေဟ ၉း၂၈။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေနာက္တဖန္ ထိုသခင္ကိုေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ေနေသာ သူတို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းအလို႔ငွာ .. ေပၚထြန္းေတာ္မူလတံ့။

မွတ္ခ်က္။            ဓမၼသစ္က်မ္းကိုေရးေသာ စာေရးဆရာမ်ားသည္ ဤကိစၥကိုမလြဲမေသြအမွန္ျဖစ္ သည္ဟုခံယူထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္တဖန္ႂကြလာမည္ဟု အေသအခ်ာေၾကညာထားပါသည္။

(င)        အျဖစ္အပ်က္ (၂)ခု၏ ျခားနားမႈ။

(၁)        လု ၂း၇ ကို ၂၁း၂၇ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

(၂)        မ၊ ၁း၂၁ကို ၂၄း၃၀ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

မွတ္ခ်က္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုလံုးကို ရွင္းလင္းစြာျမင္ရပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အ၀တ္ႏွင့္ ပတ္ရစ္ေသာကေလးသူငယ္အျဖစ္ႏွိမ့္ခ်စြာႂကြလာခဲ့ၿပီး။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ေတာ္ႏွင့္ ႂကြလာေတာ္မူမည္။

(စ)        ယံုၾကည္ေလာက္ေသာသက္ေသခံသံုးဦး။

(၁)        ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္။ ေယာ ၁၄း၃ “ငါသည္ တဖန္လာျပန္၍”

(၂)        ေကာင္းကင္တမန္၏ သက္ေသခံခ်က္။ တမန္ ၁း၁၁။

“ထိုေယ႐ႈသည္ တဖန္ႂကြလာေတာ္မူလတံ့”

(၃)        တမန္ေတာ္၏ သက္ေသ။ ၁ သက္ ၄း၁၆။ “သခင္ဘုရားကိုယ္တိုင္ ႂကြလာေတာ္ မူမည္”

မွတ္ခ်က္။            ။ သခင္ေယ႐ႈႂကြလာေတာ္မူျခင္းသည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားမဟုတ္ပါ

(၁)        သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႂကြလာျခင္း။ (အခ်ိဳ႕တို႔က ခရစ္ေတာ္ ႂကြလာျခင္းဟုေျပာပါ သည္။)အမွန္အားျဖင့္ တစ္ဖန္ႂကြလာေတာ္မူမည့္အေၾကာင္း ႀကိဳတင္ေျပာထားခ်က္မ်ား သည္ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔ေနာက္မွ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ေနရန္ႂကြလာခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူရွိရန္လာေခၚမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂)        ေသျခင္း (ေသျခင္းသည္ ႂကြလာျခင္းမဟုတ္ပါ)။ ေသျခင္းတြင္ တံပိုးခရာမႈတ္ျခင္းမရွိပါ။ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံေပးျခင္းမရွိပါ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူရွိမည့္အေၾကာင္း ခ်ီေဆာင္ ျခင္းမခံရပါ။

၂။       မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ရာ၏အမည္မ်ား

(က)      အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း။ ၁ေပ ၁း၃“အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းရွိေစျခင္းငွာ .. ငါတို႔ကိုတစ္ဖန္ျဖစ္ဘြားေစေတာ္မူေသာ” ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ အသက္ရွင္ေနေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိသည္။ ဂလာ ၂း၂၀။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာင္လင့္ျခင္းသည္“ကမၻာအဆက္ဆက္အသက္ရွင္သူကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ခ)        ၿမဲၿမံခိုင္ခန္႔ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ေဟ ၆း၁၉။ “ထိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမူကား၊ ကုလားကာအတြင္း၌ ခ်၍ၿမဲၿမံ ခိုင္ခန္႔ေသာ စိတ္ႏွလံုး၏ေက်ာက္ဆူးကဲ့သို႔ငါတို႔၌ ရွိသတည္း” ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ မပ်က္စီး တတ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ေက်ာက္ဆူးခ်ထားပါသည္။ မုသားမေျပာ ေသာဘုရားသခင္၏ က်ိန္ေတာ္မူျခင္းကတိေတာ္ျဖင့္ အတည္ျပဳထားပါသည္။ ေဟ ၆း၁၇၊ ၁၈။

(ဂ)        ဘုန္းအသေရကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း။ ေကာ ၁း၂၇။

“ဘုန္းအသေရကိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတည္းဟူေသာ သင္တို႔အထဲ၌တည္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ေပ တည္း။ “ငါတို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အား ဘုန္းအသေရေတာ္ေရွ႕၌ျမင္ရၾကမည္။ ယုဒ ၂၄။ ထိုအခါကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူၾကမည္။ ၁ေယာ ၃း၂။ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္စည္းစိမ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေမြခံၾကရမည္။ ေရာ ၈း၁၇-၁၈။ ဖိ ၃း၂၁။

(ဃ)      သန္႔ရွင္းေစေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း။ ၁ေယာ ၃း၃။

“ထိုသို႔ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူမည္သည္ကား.. ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစတတ္၏” ခရစ္ေတာ္သည္ အမွန္ႂကြလာ ေတာ္မူည္ဟူေသာ ခိုင္မာသည့္အေၾကာင္းအရာအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားျခင္းကဲ့သုိ႔ မည္သည့္အရာကမွ်သန္႔ရွင္းျခင္း မေပးႏိုင္ပါ။ ၁ေယာ ၂း၂၈။ တိ ၂း၁၁-၁၂။

(င)        သက္သာေစေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း။ ၁သက္ ၄း၁၈။

“ဤစကားမ်ားအားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္သက္သာေစၾကေလာ့” ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ေၾကကြဲျခင္း၊ လိုအင္ဆႏၵမျပည့္စံုျခင္းမ်ားအတြက္ ဤစကားထက္သက္သာေစႏိုင္ ေသာစကားမရွိေတာ့ပါ။ ၁သက္ ၅း၁၀-၁၁။

(စ)        မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း။ တိ ၂း၁၁။

“ငါတုိ႔သည္ ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္” (၁၃)မဂၤလာဆိုသည္မွာ “၀မ္းေျမာက္ျခင္း”ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကို ကိုးစားျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရွ႕၌ထားရွိေသာအရာမ်ားသည္ မည္မွ်၀မ္း ေျမာက္ဘြယ္ေကာင္းပါသနည္း။

(၃)     ထိုမဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၏ အက်ိဳး

ကယ္တင္ျခင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (ဧ ၂း၈-၉)ေကာင္းကင္ဘံုသို႔၀င္စားမည့္သူ မည္သူကမွ် အက်င့္သီလ၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အနည္းအမ်ားအားျဖင့္ ၀ယ္ယူလဲလွယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ သခင္ဘုရားကိုကိုးစား၍ သခင္ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူတို႔အတြက္ အဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္ေသာ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားကုိျပင္ဆင္ထားလွ်က္ရွိပါသည္။ ဗ်ာ ၂၂း၁၂၊ ကတိထားေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ေယ႐ႈခရစ္၏ ထာ၀ရႏိုင္ငံေတာ္ထဲသို႔ ၀င္စားျခင္း အခြင့္ကို ႂကြယ္၀စြာေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရွင္ေပတ႐ုက ေရးသားထားပါသည္။ ၂ေပ ၁း၁၀-၁၁။ ထို႔ျပင္ ရွင္ေပါလုက ၁ေကာ ၃း၁၄တြင္ “အၾကင္သူ၏ အလုပ္သည္ၿမဲ၏။ ထုိသူသည္ အကိ်ဳးကိုခံရ လတံ့”ဟုဆိုရာတြင္ ရွင္ေပတ႐ုႏွင့္သေဘာျခင္းတူညီေနပါသည္။

(က)      ဓမၼသရဖူ။ ၂တိ ၄း၈။ ယခုမွစ၍ ဓမၼသရဖူသည္ ငါ့အဘို႔ သိုထားလွ်က္ရွိ၏။ ထိုေန႔ရက္၌ တရား သျဖင့္စီရင္ေသာသူတည္းဟူေသာ သခင္ဘုရားသည္ ထိုသရဖူကို ငါ့အားေပးေတာ္မူမည္။ ထုိမွ်မက ေပၚထြန္းေတာ္မူျခင္းကို ေတာင့္တေသာသူအေပါင္းတို႔၌လည္း အပ္ေပးေတာ္မူမည္။ ဤ ေလာကတြင္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာသူတို႔အတြက္ ဆုလက္ေဆာင္ျဖစ္ပါ သည္။ အငယ္(၇)တြင္ နမူနာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း၊ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေတာ္မူမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ ေသာအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္သူတို႔အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)        အသက္သရဖူ ဗ်ာ ၂း၁၀။    “ေသသည့္တိုင္ေအာင္ သစၥာေစာင့္ေလာ့။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ အသက္သရဖူ ကို ငါေပးမည္။ “ခရစ္ေတာ္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာအားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကို မဆိုႀကံ႕ႀကံ႕ခံတြန္းလွန္ေသာသူတို႔အတြက္ ဤသရဖူကို ကတိျပဳထားပါသည္။ ယာ ၁း၁၂။ ထိုသူတို႔သည္ “ေသသည့္တိုင္ေအာင္”ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ သာမန္ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ မာတုရအျဖစ္ အေသဆိုးျဖင့္ေသျခင္းျဖစ္ေစ ခံရႏိုင္ပါသည္။ ေကာင္းျမတ္ေသာက်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအသက္သရဖူသည္ ထိုသူတို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ထားလွ်က္ရွိပါသည္။

(ဂ)        မညွိဳးႏြမ္းမပ်က္စီးႏိုင္ေသာသရဖူ။ ၁ေကာ ၉း၂၅။

ေပါလုရည္ၫႊန္းထားေသာ ပ်က္စီးတတ္သည့္ သရဖူမ်ားကို အားကစားသမားမ်ားကသာ ရယူႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤမပ်က္စီးႏိုင္ေသာသရဖူသည္ “ပန္းတံုးတိုင္သို႔လိုက္ေျပး”ေသာသူမ်ား ဖိ ၃း၁၄။ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္၍ ေကာင္စြာေသာ တိုက္လွန္ျခင္းကိုျပဳေသာသူမ်ား၊ ၁တိ ၆း၁၂။ ထံုးတမ္း အတိုင္းၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေသာသူမ်ား ၂တိ ၂း၅။ ေဟ ၁၂း၁-၂ တို႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)      ဘုန္းႀကီးေသာသရဖူ၊ ၁ေပ ၅း၄။ ေစတနာစိတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သစၥာရွိစြာလည္းေကာင္း အသင္းေတာ္ကိုၾကည့္႐ႈလ်က္၊ သိုးတို႔ကိုျပဳစုေကၽြးေမြးေသာအသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္ (သို႔) သိုးထိန္း၊ သင္းအုပ္တို႔အတြက္ဤသရဖူသည္ ေစာင့္ဆိုင္းလွ်က္ရွိေနပါသည္။ (အငယ္ ၁-၃)

(င)        ၀ါႂကြားျခင္း၏သရဖူ။ ၁သက္ ၂း၁၉။ “ငါတို႔ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း ငါႂကြားျခင္း၏ ဦးရစ္သရဖူကား၊ အဘယ္သို႔ေသာအေၾကာင္းအရာနည္း။ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ႂကြ လာေတာ္မူေသာအခါ ေရွ႕ေတာ္၌ သင္တို႔သည္ ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္ၾကသည္မဟုတ္ ေလာ” ေပါလုသည္ သက္သာေလာနိတ္အသင္းေတာ္ကို ရယူေသာသူ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤသရဖူ သည္ ၀ိညာဥ္ကယ္တင္သူမ်ား၏ သရဖူျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္သားအား ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ ေသာသူတိုင္းအတြက္ မဂၤလာရွိေသာ လက္ေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။

(စ)        အမွန္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ အသင္းေတာ္ကို ခ်ီေဆာင္ေတာ္မူေသာအခါ အသင္းေတာ္ႏွင့္အတူ ခ်ီေဆာင္ခံရျခင္း။ ၁သက္ ၄း၁၇။ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲ၍ မ်က္ေစ့တမွိတ္လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္း ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာ အျဖစ္သို႔ေရာက္ရျခင္း။ ၁ေကာ ၁၅း၅၁။ ဖိ ၃း၂၀-၂၁။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထာ၀ရကာလေနရျခင္း။ ေယာ ၁၄း၃။ ဘုန္းအေသေရေတာ္ကို ၀င္စားျခင္း၊ ေရာ ၈း၁၇၊ ၁၈။ ကမၻာ တစ္၀ွမ္းတြင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ စိုးစံခြင့္ရရွိျခင္း။ ဇာခရိ ၁၄း၉။ ဗ်ာ ၅း၁၀တို႔ကိုလည္း ယံုၾကည္ျခင္း ၏ဆုလာဘ္အျဖစ္ ေရတြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ဆ)      ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေသာအခ်က္ (၂)ခ်က္

(၁)        “သင္၏သရဖူကိုအဘယ္သူမွ်မယူေစျခင္းငွာ၊ ရခဲ့ၿပီးေသာအရာကိုစြဲကိုင္ေလာ့။” အစဥ္ သတိျပဳ ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ ၃း၁၁။

(၂)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ထုိသရဖူမ်ားႏွင့္ ထိုက္တန္သူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းကိုသိလွ်က္ ထိုသရဖူ မ်ားကို သခင္ေယ႐ႈ၏ေျခေတာ္ရင္းပလႅင္ေတာ္ေရွ႕၌ ခ်ထားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဗ်ာ ၄း၁၁။

(၄)     မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ရာ၏ လကၡဏာသက္ေသမ်ား။

(က)     က်မ္းစာ၌ေရးထားေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ဦးေသဆံုးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာမည္ဟူေသာ က်မ္းခ်က္ သည္ျပည့္စံုျခင္းသို႔မေရာက္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ငါျမင္ရမည္။ ကိုယ္ခႏၶာ ပါမည္က်မ္းခ်က္အတိုင္းျဖစ္မည္။ ငါသည္တစ္ဖန္ျပန္လာ၍ ေယာ ၁၄း၃။ ထိုေယ႐ႈသည္ …. တစ္ဖန္ႂကြလာေတာ္မူလတ့ံ။ တ၊ ၁း၁၁။

“ကိုယ္ေတာ္တိုင္ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍” ၁သက္ ၄း၁၆။

(ခ)      ေသခ်ာေရရာေသာအရာျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ရာျဖစ္ေပၚမည္။ အခ်ိန္ကို ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္အသင့္ျပင္ဆင္ထားၾကရန္ ခရစ္ယာန္တိုင္းတို႔အား တိုက္တြန္းထားပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၉း၂၈။ ၁သက္ ၁း၁၀။ ၅း၆။ ဖိ၊ ၃း၂၀။ တိ၊ ၂း၁၃။

(ဂ)      မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေသာအခ်ိန္တြင္ျဖစ္မည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ႀကိဳတင္မွန္းဆ၍မရေသာအခ်ိန္ျဖစ္လွ်က္ အလ်င္အျမန္ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ရာသည္ ထာ၀ရကာလအတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအရာ၏ ျပည့္စံုျခင္းသည္ မ်က္ေစ့တမွိတ္၌ “၁သက္ ၅း၂-၃” သူခိုးသည္ ညဥ့္ အခါလာသကဲ့သို႔” မ၊ ၂၄း၂၇။ လွ်ပ္စစ္သည္ အေရွ႕မွျပက္၍ အေနာက္တိုင္ေအာင္ ထြန္းလင္းသကဲ့သို႔”

(ဃ)     ႏွစ္ပိုင္းပါ၀င္ပါသည္။  ခရစ္ေတာ္ဤေလာကသို႔တစ္ဖန္ႂကြလာေတာ္မူမည့္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္း စာသည္ ေဖာ္ျပရာတြင္ႏွစ္ပိုင္းပါ၀င္ေနသည္ဟု သတိျပဳရပါမည္။ ပထမပိုင္းတြင္ကိုယ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္အား ခ်ီေဆာင္ျခင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ႂကြလာေတာ္မူသည္။ ၁သက္ ၄း၁၆၊ ၁၇။ ေယာ ၁၄း၃။ ထို႔ေနာက္ ကမၻာေျမႀကီးေပၚသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဆင္းသက္ေတာ္မူသည္။ ထိုအခါ ႀကီးစြာ ေသာဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္အားျဖင့္ ႂကြလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ၊ ၁၉း၁၁-၁၅။ ယုဒ ၁၄။ ေကာ ၃း၄။

(၁)        ႂကြလာေတာ္မူျခင္း၏ ပထမပိုင္းတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ မိုးတိမ္ကိုစီးလွ်က္၊ မိုးတိမ္အထိကို သာဆင္းလာၿပီးအသင္းေတာ္ကို ကမၻာေျမႀကီးမွ တခဏအတြင္းခ်ီေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ခိုင္လံုလွပါသည္။ ၁သက္ ၄း၁၆-၁၇။ အႏၱိခရစ္ေပၚလာရန္အခြင့္ေပးလ်က္၊ ၂သက္ ၂း၃-၈ ေနာက္ဆံုးလွည့္ဖ်ားျခင္းသည္ ေရာက္လာလိမ့္မည္။ ၂သက္ ၂း၁၁။ လု ၁၈း၈။ ၂တိ ၃း၁-၅။

(၂)        ႂကြလာေတာ္မူျခင္း၏ ဒုတိယပိုင္းတြင္မူ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူ ဤကမၻာေျမ ႀကီးသို႔ျပန္လည္ဆင္းသက္လွ်က္ ထိုအျဖစ္ကိုလည္း မ်က္ေစ့ျဖင့္ျမင္ၾကရမည္။ ဗ်ာ ၁း၇။ ႀကီးစြာတုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္းျဖင့္ ျမင္ၾကရမည္။ မ ၂၄း၂၆၊ ၂၇။ ႀကီးစြာေသာ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ကိုေဆာင္လွ်က္ႂကြလာမည္။ မ ၂၄း၃၀။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရန္က်မ္း ခ်က္မ်ား။ ေယာ ၁၄း၃ ႏွင့္ မ၊ ၂၅း၃၁-၃၂။ ၁သက္၊ ၄း၁၆-၁၇ ႏွင့္ ဇာခရိ၊ ၁၄း၄-၅။

မွတ္ခ်က္။            ဤႂကြလာေတာ္မူျခင္းပထမပိုင္းႏွင့္ ဒုတိယပိုင္းတို႔အၾကားတြင္ၾကား ကာလ ရွိ ေနေၾကာင္းမွာ ေမးျမန္းရန္ပင္မလိုေတာ့ပါ။ ထိုကာလႏွစ္ခုအၾကားတြင္သားရဲ (သို႔မဟုတ္) အႏၱိခရစ္၏ေပၚလာျခင္းႏွင့္ အုပ္စိုးျခင္း။ ဗ်ာ ၁၃း၁-၅။ ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလႅင္၊ ၁ေကာ ၅း၁၀။ အာမေဂဒုန္စစ္ပြဲ (ဗ်ာ၊ ၁၆း၁၄-၁၆)စသည္မ်ားသည္ ထိုပထမႏွင့္ဒုတိယတို႔၏အၾကားတြင္ေနရာယူပါသည္။

၅။         ပါ၀င္မည့္တန္ခိုးေတာ္မ်ား။   ။ သခင္ဘုရားသည္ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာတန္ခိုးေတာ္မ်ားထဲမွာ ႀကီးစြာေသာ တန္ခိုး အာဏာတို႔ကို ျပသမည့္အခြင့္အေရးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ရာထဲတြင္ ပါ၀င္လွ်က္ရွိပါသည္။

(က)      ေသလြန္ေသာသူတို႔အထဲမွ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ေစသည့္တန္ခိုးေတာ္၊ ၁သက္ ၄း၁၆။ ၁ေကာ ၁၅း၅၂။

(ခ)        အနိစၥတရားျဖစ္ေသာအစဥ္ပ်က္စီးေသာနိယာမကိုဖ်က္ဆီးလွ်က္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာကို မပ်က္ မစီးတတ္ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ ခႏၶာေတာ္ႏွင့္တူေစျခင္းငွာ ခ်က္ခ်င္းတခဏခ်င္းတြင္ေျပာင္းလဲမည့္ တန္ခိုးေတာ္။ ဖိ ၃း၂၁။ ၁ေယာ ၃း၂၊ ၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၂။

(ဂ)        ေျမႀကီး၏ ဆြဲငင္ျခင္းနိယာမတရားကိုဖ်က္ဆီးမည့္တန္ခိုးေတာ္ ကိုယ္ေတာ္အား မိုးတိမ္ေပၚ၌ ေတြ႔ဆံုရန္ မိုးတိမ္သို႔တက္ၾကရမည္။ ၁သက္ ၄း၁၇။ ထိုခဏခ်င္းတြင္သန္းႏွင့္ခ်ီ၍မိုးတိမ္သို႔တက္ ၾကမည္။

(ဃ)      ေျမႀကီးႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္တပ္မ်ား ဖ်က္ဆီးမည့္တန္ခိုးေတာ္။ ဒံ၊ ၂း၃၄။ ၃၅။ ၄၄း-၄၅။ ဆာ၊ ၂း၈-၉။ ဗ်ာ ၁၉း၁၅-၂၀။

(င)        စာတန္ကိုဘမ္းဆီးခ်ည္ေႏွာင္၍သားရဲ(သို႔မဟုတ္) အႏၱိခရစ္အားအႏိုင္ယူမည့္တန္ခိုးေတာ္။ ဗ်ာ ၂၀း၁-၃။ ၂သက္ ၂း၈။ ဗ်ာ၊ ၁၉း၁၉-၂၀။

(စ)        အဆံုးသတ္ေစေသာ တန္ခိုးေတာ္

(၁)        တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ အုပ္စိုးျခင္းကို အဆံုးသတ္ေစျခင္း၊ ေရာ ၁၁း၂၅။ တ ၁၅း၁၄-၁၇။ ေလာကီႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခရစ္ေတာ္၏ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္။ ဗ်ာ ၁၁း၁၅။ ဇာ ၉း၁၀။

(၂)        သားရဲတို႔၏ဆိုးသြမ္းျခင္းအပါအ၀င္ကမၻာေလာကႀကီးရွိ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာအားလံုးကို ဖယ္ရွားအဆုံးသတ္ေစေသာတန္ခိုးေတာ္။ ေဟရွာ ၁၁း၂-၁၀။ ေရာ ၈း၁၉-၂၂။

(၃)        စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းကို အဆံုးသတ္၍ တစ္ကမၻာလံုး၌ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းျဖင့္ အုပ္စိုးျခင္းကိုတည္ေထာင္လွ်က္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူစံနစ္ကိုဖ်က္သိမ္းမည္။     
ေဟရွာ ၅၅း၁၃။ ၃၅း၁-၂။ ၆၅း၂၅။ ၉း၆-၇။      
ဆာ၊ ၂း၈-၉။ ဇာ၊ ၁၄း၉။ ေဟရွာ ၂း၄။
ဗ်ာ၊ ၂၀း၄။ ေဟရွာ ၁၁း၉ ၂း၄။ ၉း၇။

၆။       မဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား။

(က)      သခင္ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျပန္လာရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁သက္ ၄း၁၆။

(ခ)        သခင္ဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္ခႏၶာကိုကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူေစရန္ တခဏ ခ်င္းတြင္ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲေပးမည္။ ၁ေကာ ၁၅း၅၀-၅၃။ ဖိ ၃း၂၀-၂၁။ ေယာ ၃း၂။

(ဂ)        ခရစ္ေတာ္၌ ေသလြန္ၿပီးေသာသူတို႔သည္ မပ်က္မစီးႏိုင္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ၊ မပုပ္မပ်က္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ၾကရမည္။ ၁ေကာ ၁၅း၄၂-၄၄။ ၅၁-၅၇။

(ဃ)      ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ အာကာသေကာင္းကင္မိုးတိမ္ထဲသို႔ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရလွ်က္ ကိုယ္ေတာ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လက္ခံသိမ္းဆည္းမည္။ ၁သက္ ၄း၁၇။ ေယာ ၁၄း၄။

(င)        ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို ၀င္စားလွ်က္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အစဥ္အၿမဲေနၾက ရမည္။ ၂ေကာ ၅း၈။ ဖိ ၁း၂၃။ ေရာ ၈း၁၇း၁၈။

(စ)        ထိုအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္ေကာင္းမေကာင္းရွိသည့္အတိုင္း အက်ိဳးအျပစ္ကို ေပးေတာ္မူလတံ့။ ၂ေကာ ၅း၁၀။ ၁ေကာ ၃း၁၃-၁၅။ ၂တိ၊ ၄း၈။ ၁ေပ ၅-၄။ ေကာ ၃း၂၄-၂၅။ ေရာ ၁၄း၁၀-၁၃။

(ဆ)      ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေကာင္းကင္သတို႔သားႏွင့္ ဆံုစည္းျခင္းအခြင့္ရၾကပါမည္။ ဧ၊ ၅း၂၃-၃၂။ ဗ်ာ ၁၉း၇-၉။

(ဇ)        ခရစ္ေတာ္သည္ ကမၻာေလာကသို႔ ျပန္လည္ဆင္းသက္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အတူဆင္းသက္ၾကရမည္။ ယုဒ-၁၄။ ေကာ ၃း၄။ ဗ်ာ ၁၉း၁၄။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္၏သန္႔ရွင္းသူမ်ား အျဖစ္ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရမည္။ ၂သက္ ၁း၁၀။

(စ်)       ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူေျမႀကီးေပၚတြင္ အႏွစ္တစ္ေထာင္စိုးစံၾကရမည္။ ဗ်ာ ၅း၁၀။ ၂၀း၄-၆။

(ည)      ဤ ေကာင္းကင္ေဟာင္းႏွင့္ ေျမႀကီးေဟာင္းကိုဖ်က္ဆီးၿပီးေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္တြင္စိုးစံေနထိုင္ၾကရမည္။ ဗ်ာ၊ ၂၁း၁-၄။ ၂ေပ ၃း၁၀။

၇။       မဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ရာ ျပည့္စံုရမည့္အခ်ိန္။ ခရစ္ေတာ္တစ္ဖန္ႂကြလာေတာ္မူမည့္အခ်ိန္နာရီကို မည္သူမွ် မသိရေသာအခြင့္မရွိ။ တ ၁း၇။ မ ၂၄း၃၆။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ခရစ္ေတာ္သည္အခ်ိန္မေရြးႂကြလာေတာ္ မူႏိုင္သည္ဟု ေသခ်ာေပါက္ယံုၾကည္လွ်က္ အစဥ္အသင့္ျပင္ထားရန္ယံုၾကည္သူတို႔အား တိုက္တြန္းထားပါ သည္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ႂကြလာေတာ္မမူမီွျဖစ္ေပၚလာမည့္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို အတိအက်ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

(က)      ကမၻာေလာကႀကီးသည္ “ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိၿပီး၊ လံုၿခံဳမႈရွိေနသည္”ဟုေျပာဆိုေနေသာအခ်ိန္။ ၁သက္ ၅း၃။ ေယရမိ ၆း၁၄။

(ခ)        လူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာမည္ဟုမေမွ်ာ္လင့္ေသာအခါ (သို႔မဟုတ္) ျပင္ဆင္ထားျခင္းမျပဳေသာ အခါ။ ၁သက္ ၅း၂။ ၂ေပ ၃း၃-၉။

(ဂ)        ေျမႀကီးေပၚတြင္ သဘာ၀ေဘးဒါဏ္ႀကီးမ်ားက်ေရာက္လွ်က္၊ လူမႈဒုကၡအေပါင္းသက္ေရာက္ေနခ်ိန္။ လု ၂၁း၂၅။

(ဃ)      ေျမႀကီးေပၚတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္လူတို႔သည္ ေၾကာက္လန္႔၍ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကျခင္းျဖစ္ေသာအခါ။ လု ၂၁း၂၅-၂၆။

(င)        ေနာဧလက္ထက္၌ ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေသာဒံုၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဂါေမာရကိုဖ်က္ဆီးေသာကာလ၌ ကဲ့သို႔  လည္းေကာင္း၊ ထို႔ထက္ဆိုး၍ လူတို႔သည္ သတိမမူျဖစ္ေနၾကေသာအခါ၊ လု ၁၇း၂၆-၃၀။ ထိုေန႔ရက္ကာလမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားမွာ စည္းေစာင့္ျခင္းမရွိဘဲအရက္ေသစာအလြန္အကၽြံ ေသာက္သံုးျခင္း၊ ေရာင္းလွ်က္၊ ၀ယ္လွ်က္ ရွိေနျခင္း၊ ထိမ္းျမားေပးစားလွ်က္ရွိေနျခင္း။ ကာမ တဏွာလြန္ကဲျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားျခင္း။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း။ ဘုရားသခင္အား ပုန္ကန္ျခင္းစသည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

(စ)        စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ နည္းပါးလွ်က္၊ ေျမႀကီးေပၚတြင္ အတုအေယာင္ ကိုးကြယ္မႈမ်ား ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ေပၚေပါက္ျမင္ေတြ႔ေနရေသာအခါ။ လု ၁၈း၈။ ၂တိ ၃း၁-၅။ ၁တိ ၄း၁။ ၂ေပ ၂း၁။

(ဆ)      ဘုရားသခင္ခ်ိန္းခ်က္ေတာ္မူထားေသာအခ်ိန္က်ေရာက္ေသာအခါ၊ မ၊ ၂၄း၃၆။ တစ္ပါးအမ်ိဳးသား တို႔၏ ကာလသည္ ျပည့္စံုျခင္းသို႔ေရာက္ေသာအခါ။ လု ၂၁း၂၄။ တ ၁၅း၁၄။ “တစ္ပါးအမ်ိဳးသား တို႔၀င္လာျခင္းျပည့္စံုေသာအခါ” ေရာ ၁၁း၂၅။             ဤကာလႏွင့္ အသင္းေတာ္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ အႀကံေတာ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အေကာင္အထည္ေပၚလာေသာအခါ။

ဧ ၃း၁၀-၁၁။ ၁း၁၀-၁၄။

၈။       နိဂံုး။    ကၽြႏု္ပ္တို႔မည္သို႔ျပဳရမည္နည္း။

(က)      ကိုယ္ေတာ္ႂကြလာေတာ္မမူမီတိုင္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ေနေလာ့။ လု ၁၉း၁၃။

(ခ)        တည္ၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ျပည့္စံု၍မေရြ႕မေလ်ာ့ မတိမ္းမယမ္းဘဲေနေလာ့။ ၁ေကာ ၁၅း၅၈။

(ဂ)        ကိုယ္ေတာ္ႂကြလာေတာ္မူမည္ျဖစ္၍ သက္သာျခင္းရွိေလာ့။ ၁သက္ ၄း၁၈။

(ဃ)      အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ သမၼာသတိရွိ၍ ေစာင့္လ်က္ ေနေလာ့။

၁သက္ ၅း၆။ မ၊ ၂၄း၄၂။

(င)        ကိုယ္ကိုသန္႔ရွင္းေစေလာ့။ ၁ေယာ ၃း၃။

(စ)        အကယ္၍ သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ေသးသူျဖစ္လွ်င္ -

(၁)        သခင္ဘုရားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။ အာမုတ္ ၄း၁၂။

(၂)        ျပက္ရယ္ျပဳျခင္းကို ယခုပင္ ရပ္ဆိုင္းေလာ့။ ၂ေပ ၃း၃-၄။

(၃)        ေတြ႔ႏိုင္ေသာကာလတြင္ ကိုယ္ေတာ္ကိုရွာေလာ့။ ေဟရွာ၊ ၅၅း၆။

(၄)        ကိုယ္ေတာ္ႂကြလာေတာ္မူမည့္အခ်ိန္အတြက္ ျပင္ဆင္လွ်က္ အစဥ္ အသင့္ ေစာင့္ေန    ေလာ့။ မ၊ ၂၂း၄၄။

သခင္ေယ႐ႈ၊ ႂကြလာေတာ္မူပါ။ အာမင္။ ဗ်ာ ၂၀း၂၀။

ေမးခြန္း

၁။         မဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ရာႏွင့္ အသင္းေတာ္အား ခ်ီေဆာင္ျခင္းတို႔ွႏွစ္ခုသည္မတူညီျခားနားေၾကာင္းကို ၀ါက်တစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းျဖင့္ေျဖပါ။

၂။         ခရစ္ယာန္မ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ရာႏွင့္ လူဆိုးတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ရာကို အတိုခ်ဳပ္ခြဲျခားျပပါ။

၃။         မဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ရာ၏ ခိုင္လံုမႈကို အေထာက္အထားျပဳေသာအခ်က္ (၆)ခ်က္အနက္ (၄)ခ်က္ကို မွတ္မိသလိုေရးျပပါ။

၄။         ဧ၀ံေဂလိ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာက်မ္းမ်ားတြင္ ခရစ္ေတာ္ႂကြလာေတာ္မူျခင္းႏွစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  ျခားနားစြာ ေဖာ္ျပထားပံုကို ရွင္းျပပါ။ က်မ္းၫႊန္းေဖာ္ျပပါ။

၅။         ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔တြင္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္ျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယ အႀကိမ္ႂကြလာျခင္းမဟုတ္ပါသနည္း။

၆။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ရာအား ေပးထားေသာအမည္ (၆)မ်ိဳးအနက္ (၄)မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပပါ။

၇။         အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုမဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ရာကို “အသက္ရွင္ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း”ဟု ေခၚပါသနည္း။

၈။         မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္ႀကီး (၂)ရပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ရာကို ေက်ာက္ဆူးကဲ့သို႔ ခိုင္ခံ့ေစ ပါသနည္း။

၉။         ယံုၾကည္သူမ်ားႀကိဳးစားရယူႏိုင္ေသာ သရဖူ (၅)မ်ိဳးကို ေရတြက္ပါ။

၁၀။       ေအာက္ပါသရဖူမ်ားသည္ မည္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထားပါသနည္း။

(က)      ဓမၼသရဖူ၊ ၂တိ ၄း၈။         
(ခ)        ၀ါႂကြားျခင္း၏ သရဖူ။ ၁သက္ ၂း၁၉။

၁၁။       ဤသင္ခန္းစာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ရာ၏ထူးျခားေသာ၀ိေသသလကၡဏာ (၃)မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပပါ။

၁၂။       ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ အပိုင္း(၂)ပိုင္းပါ၀င္ေၾကာင္း က်မ္းၫႊန္းမ်ားျပလွ်က္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုအပိုင္းႏွစ္ပိုင္းတြင္ၾကားကာလရွိရေၾကာင္းေဖာ္ျပပါ။

၁၃။       ဤသင္ခန္းစာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ရာေၾကာင့္ သခင္ဘုရားအေနျဖင့္ မိမိ၏တန္ခိုး အာဏာ၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကိုျပသရန္ အခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအခြင့္ (၆)ခုအနက္ (၃)ခု တို႔ကို က်မ္းၫႊန္းတို႔ျဖင့္ရွင္းျပပါ။

၁၄။       ဤသင္ခန္းစာ၏ စာပုိဒ္နံပါတ္ (၆)တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ရာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ အခ်က္ (၁၀)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ သတ္မွတ္မိသည့္အစဥ္အတိုင္း ေရးျပပါ။

၁၅။       ခရစ္ေတာ္တဖန္ႂကြလာေတာ္မမူမီ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚလာမည့္ လကၡဏာ(၇)ခုကို ေဖာ္ျပထားရာ ၄င္းတု႔ိ အနက္ (၅)ခကိုက်မ္းၫႊန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။

၁၆။       ကၽြႏ္ုပ္တိ႔ု၏မဂၤလာရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ရာကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ သင္ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အတိုခ်ံဳး ေရးသားၿပီး၊ ယံုၾကည္သူ မယံုၾကည္သူတို႔အား သင္မည္ကဲ့သို႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပ ပါ။

အမည္။  ____________________________                                   ရက္စြဲ။ ________________________

လိပ္စာ ။ ____________________________

_____________________________

_____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

 

အန္ဒရူး
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က
(Download 36 lessons)