သင္ခန္းစာ (၂၉) ေခတ္ကာလႀကီးမ်ားကိုေလ့လာျခင္း


နိဒါန္း

သမၼာက်မ္းစာေလ့လာရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာ၏ မူလစကားလံုးကိုေျပာင္းလဲေစျခင္းမျပဳလွ်င္ (သို႔မဟုတ္) ဆိုလိုရင္းကိုမေျပာင္းလဲေစလ်င္၊ နားလည္လြယ္ေသာသေဘာ၊ ပို၍လြယ္ေသာအဓိပၸါယ္ျဖင့္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကို ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ခြဲျခားေလ့လာရာတြင္လည္းေ၀ဖန္သူမ်ား႐ွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ Liberal ေခၚလူတို႔၏ဥာဏ္ျဖင့္အနက္ဖြင့္လိုသူမ်ား၊ အႏွစ္တေထာင္မရွိ၀ါဒီမ်ား၊ ကတိေတာ္၀ါဒီမ်ားထံမွေ၀ဖန္မႈခံရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားကိုလည္းႀကိဳးစား၍အေျဖေပးသြားပါမည္။

ေခတ္ကာလျဖင့္ေလ့လာမႈကိုလက္ခံသူမ်ားသည္ သမၼက်မ္းစာကိုစကားလံုးအတို္င္းတိုက္႐ုိက္ အျမင္အတိုင္း လက္ခံၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာကိုေခတ္ကာလခြဲျခား၍ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္သမၼက်မ္းစာကိုမလြဲမေသြပိုမိုနားလည္ ေစႏိုင္သည္ဟုလည္းယံုၾကည္လက္ခံထားပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာကိုစကားလံုးအတိုင္းလက္ခံသူမ်ား၊ မမွားႏိုင္ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အျဖစ္လက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္းကိုအႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလမတိုင္မီ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလမတိုင္မီျဖစ္သည္ဟု ယံု ၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေခတ္ကာလအလိုက္ခြဲျခား ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၏ သမၼာတရားေတာ္ကို ေခတ္ကာလအေလ်ာက္အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပသည္ျဖစ္၍ အာဒံ၊ ေနာဧ၊ အာၿဗဟံ၊ ေမာေရွႏွင့္ပုေရာဖက္မ်ားတို႔သည္ သမၼာတရားအားလံုးကိုမသိရွိခဲ့။ ခရစ္ေတာ္၌သာသမၼာတရား၏ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပမႈရွိလ်က္၊ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ျပည့္စံုသည္ဟူေသာအေတြးအေခၚသည္ ေခတ္ကာလသမားမ်ား၏အျမင္ျဖစ္ပါ သည္။ ေခတ္ကာလကိုအလြန္အကၽြံအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ေသာရပ္တည္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာေစ တတ္သည္ကိုလည္းသတိျပဳလ်က္ပင္၊ အလြန္အကၽြံမဟုတ္၊ လိမၼာစြာအခ်ိန္အဆတစ္ခုျဖင့္ေခတ္ကာလကိုအေျခခံ၍ ေလ့လာျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာအားအသက္ရွင္ေသာစာအုပ္ျဖစ္ေစလ်က္ပိုမိုရွင္းလင္းစြာနားလည္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဤ သင္ခန္းစာကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေတာ္မူမည့္ကာလသည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္စိုးစံ ျခင္းမျပဳမီ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလမေရာက္မီျဖစ္ေၾကာင္းကိုသမၼာက်မ္းစာသည္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းသံသယမရွိ။ အခိုင္ အမာယံုၾကည္လက္ခံလာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေ၀ဖန္သူမ်ားျဖစ္ေစ၊ ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္ေစ၊ ေခတ္ကာလကိုပိုင္းျခား ျခင္းသည္ အသင္းေတာ္တြင္အေရးႀကီးေသာအပိုင္း၌ပါ၀င္ေၾကာင္းကို၀န္ခံၾကလ်က္ယေန႔အသင္းေတာ္တြင္ လည္း အ မွန္ပင္ရွိေနေသးေၾကာင္းသေဘာတူၾကပါသည္။

သင္ခန္းစာ

၁။         ေခတ္ကာလအေတြးအေခၚဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

အေျဖ။   သမၼာက်မ္းစာသင္ၾကားပို႔ခ်ရာတြင္အသံုးျပဳေသာစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေတြးအေခၚတြင္ -

(၁)        အာဒံမွခရစ္ေတာ္တိုင္ေအာင္ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူေသာသမၼာတရားသည္အဆင့္ဆင့္တ ျဖည္း ျဖည္းတိုးတက္လ်က္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကိုေရးသားသူမ်ားသို႔မဟုတ္ပေရာဖက္မ်ားသည္ပင္လ်င္ ဘု ရားသခင္၏သမၼာတရားအာလံုးကိုမသိရွိရ။

(၂)        ေခတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ဘုရားသခင္သည္ထိုေခတ္ေဒသႏွင့္လူကိုလိုက္၍ သမၼာတရား ကိုအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေတာ္မူသည္။

၂။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

(က)      ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား Dispensation သည္လက္တင္ဘာသာ Dispensation မွဆင္းသက္ လာ၍ အဓိပၸါယ္မွာျဖန္႔ေ၀ေနသည္။ ဆက္ဆံေနသည္ဟုရရွိပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေနသည္။ ျဖန္႔ေ၀ ေနသည္။ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေနသည္ဟုဆိုလိုပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား ဆိုသည္မွာတစ္စံုတစ္ခုေသာ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ (သို႔မဟုတ္) မလိုအပ္ခ်က္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ခ)        Webster ၏အဘိဓာန္အရ a dispensing, a divine order ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)        Oxford အဘိဓာန္အရ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏လို အပ္ခ်က္ႏွင့္အညီအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပက်င့္သံုးေသာအေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ထိုစနစ္ (သို႔မဟုတ္) ထို စနစ္ကိုအသံုးျပဳေသာေခတ္ကိုလည္းေခၚေ၀ၚပါသည္။

(ဃ)      C.I Scofiold အလိုအရ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားဆိုသည္မွာ တစ္စံုတစ္ခုေသာဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတြက္ လူတို႔၏ နာခံမႈကို စမ္းသပ္က်င့္သံုးသည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္ကာ လမ်ားသည္ ဆက္စပ္မႈပံုစံဆိုင္ရာ အလိုေတာ္ကိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ရာ ေခတ္တစ္ေခတ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ ေသာကယ္တင္ျခင္းရရွိေစမည့္သီးသန္႔နည္းလမ္းမဟုတ္ေပ။

(င)        Dr. Graham Scroggie အလိုအရဘုရားသခင္သည္ ေခတ္တစ္ေခတ္၊ အေျခအေနတစ္ရပ္အ တြက္ဆက္ဆံမႈနည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးစီခ်မွတ္ထားေသာ္လည္း အားလံုးတို႔သည္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ လ်က္ အဆံုးသတ္တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ပါသည္။

(စ)        Dr.Harry Ironside က ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားဆိုသည္မွာ ေခတ္တေခတ္အတြက္ထူးျခား ေသာအေျခအေနအရ ေဖာ္ျပထားေသာအရာျဖစ္လ်က္ အျခားေခတ္ကာလတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မျပဳပါ။

(ဆ)      ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူမ်ား၏အဆိုအမိန္႔မ်ားမည္သို႔ပင္ကြဲလြဲေနေသာ္လည္း ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား သည္ သမၼာက်မ္းစာပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေခတ္ကာလအလိုက္ပိုင္းျခား၍ ေလ့လာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာသူတို႔သည္ထိုေခတ္ကာလေဖာ္ျပခ်က္အရ လူတို႔ တာ ၀န္ေစာင့္စည္းရမည့္အပိုင္းမ်ားကိုရွင္းလင္းစြာသေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ပိုင္းျခားမႈ ကိုေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားဟုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားေ၀ါဟာရကို သမၼာက်မ္းစာတြင္အသံုးျပဳထားပံု။

(က)      “Oikonomeo” ႀကိယာပံုစံကို လု၊ ၁၆း၂ တြင္ဘ႑ာထိန္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍သံုးထားပါသည္။

(ခ)        “Oikonomos” နာမ္ပံုစံကို တိ၊ ၁း၇။ ၁ ေကာ ၄။ ၁ တြင္အသံုးျပဳထားၿပီး “ဘ႑ာစိုး” ဟုဘာသာျပန္ထားပါသည္။

(ဂ)        “Oikonomia” နာမ္ပံုစံကို ၁ ေကာ၊ ၉း၁၇၊ ေကာ၊ ၄း၁။ ၉၊ ၃း၂ တို႔တြင္ အသံုးျပဳထားၿပီး သာသနာ၊ အမႈေတာ္ စသည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

(ဃ)      ခရစ္ေတာ္သည္ ပံုဥပမာႏွစ္ခုတို႔တြင္ ထိုစကားလံုးကို သံုးထားပါသည္။ လု၊ ၁၂း၄၂။ လု၊ ၁၆း၁၊၃၊၈။ ထိုဥပမာ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္သူတစ္ပါး၏ဘ႑ာကိုထိန္းရျခင္းတာ၀န္ယူရျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရျခင္း၊ စီမံ ခန္႔ခြဲရျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။

( င)       တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပတ႐ုသည္ ၁ေပ၊ ၄း၁၀ တြင္ထိုစကားလံုးကိုသံုးခဲ့ပါသည္။ “ဘုရားသခင္၏အ ထူးထူးအျပားျပားေသာေက်းဇူးေတာ္ဘ႑ာစိုးေကာင္းကဲ့သို႔” ဟုေတြ႔ရပါသည္။

(စ)        ရွင္ေပါလုသည္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ပတ္သက္၍သြန္သင္ခဲ့ပါသည္ -

(၁)        ဘုရားသခင္၏နက္နဲေသာအေၾကာင္းအရာကိုေဖာ္ျပျခင္းခံရေသာဘ႑ာစိုး၌သစၥာရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း။ ၁ေကာ၊ ၄း၁-၂။

(၂)        အခ်ိန္ကာလႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္အခ်ိန္ကာလသည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေၾကာင္း။ ဂလ၊ ၄း၂၀၄။

(၃)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားသည္ သီးျခားေခတ္ကာလႏွင့္သာသက္ဆိုင္သည္။ ဧ၊ ၃း၂-၆။

(၄)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ကမၻာ့ေခတ္ကာလမ်ားသည္ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဧ၊ ၃း၉။

(၅)        သာသနာႏွစ္ပါးကိုအထင္အရွားသြန္သင္ထားရာထိုသြန္သင္မႈႏွစ္ရပ္ ဧ၊ ၁း၁၀ ႏွင့္ ဧ၊ ၃း၂ တြင္သြန္သင္ထားခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကိုယံုၾကည္သြန္သင္သူမ်ား ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ သမၼာက်မ္းစာသည္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား (၇)ခုရွိသည္ဟုတိက်စြာေဖာ္ျပထားျခင္း မျပဳေသာ္လည္း၊ ရွင္ေပါလု၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားအရေပၚလြင္ထင္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။

၄။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ား၏လကၡဏာမ်ား။ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုတြင္ထင္ရွားေသာလကၡဏာ (၅)ခုရွိပါသည္။

(က)      လူတို႔က်င့္ႀကံျပဳမူရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္သည္ သမၼာတရား၏အစိတ္အပိုင္း အျဖစ္လူတို႔၌ထင္ရွားလာလ်က္၊ ထိုေဖာ္ျပခ်က္သည္လည္းသီးျခားေပၚလြင္သည္။

(ခ)        လူတို႔ေစာင့္ထိန္းရမည့္က႑၊ လူတို႔၏တာ၀န္ (သို႔မဟုတ္) ဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူေသာေဖာ္ျပ ခ်က္အေပၚလူတို႔နာခံရမည့္ပံုစံေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူသည္တိက်ေသာစမ္းသပ္မႈတစ္ခုကိုရင္ဆိုင္ ရသည္။

(ဂ)        ထိုစမ္းသပ္ျခင္းကာလ၊ ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းကာလသည္လည္းသီးျခားေပၚလြင္လ်က္ရွိသည္။

(ဃ)      လူတို႔သည္ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည့္မီရန္မတတ္ႏိုင္။ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္းမွတ္တမ္း။

(င)        ထိုဆံုး႐ႈံးမႈ (မလိုက္နာမႈ) အေပၚဘုရားသခင္၏အဆံုးအျဖတ္တရားစီရင္ခ်က္။

မွတ္ခ်က္။

(၁)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားသည္ သာမန္ေခတ္၊ သာမန္ကာလမဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ ထိုေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္လူတို႔အားထိုအလိုေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍တာ၀န္သစ္ခ်မွတ္ေပးျခင္းေဖာ္ျပ ေတာ္မူခ်က္ ကို လူတို႔နာခံျခင္းအေၾကာင္းကိုသမၼာက်မ္းစာက မွတ္တမ္းတင္ထားေသာထိန္္းခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး မွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေခတ္အဆင့္ဆင့္တို႔မွာအျခားေသာေခတ္ကာလမ်ားႏွင့္ျခားနားလ်က္၊ သိမွတ္ခြဲျခားရန္လြယ္ကူလွပါသည္။

(၂)        သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးထားေလ့လာသူတို႔သည္ ဤေခတ္အပိုင္းအျခားမ်ားကိုပိုမိုေလ့လာေတြ႔ရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကိုနားလည္ႏိုင္ရန္ ပညတ္တရားႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္တရားတို႔၏ ျခား နားခ်က္၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးႏွင့္အသင္းေတာ္တို႔၏ျခားနား  ခ်က္၊ အာျဗဟံအားေပးထားေသာကတိ ေတာ္မ်ားႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္းပါယံုၾကည္သူတို႔အားေပးထားေသာကတိေတာ္မ်ားစသည္တို႔ကိုခြဲျခားသိရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၃)        ခရစ္ေတာ္သြန္းေတာ္မူခဲ့ေသာအေသြးေတာ္သည္ လံုေလာက္ေသာပူေဇာ္သကၠာျဖစ္လ်က္ ယုဒဘာ သာထံုးစံႏွင့္အညီယဇ္ပလႅင္ေပၚတြင္ပူေဇာ္သကၠာထပ္မံ၍ပူေဇာ္ျခင္းမျပဳသူ၊ စေနေန႔တြင္ဘုရားသ ခင္အားကိုးကြယ္ျခင္းျပဳရမည့္အစားတနဂၤေႏြေန႔တြင္ကိုးကြယ္ျခင္းကို ျပဳေသာသူအားလံုးတို႔သည္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကို လက္ခံသူမ်ားျဖစ္သည္ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

(၄)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ကမၻာ့ေခတ္ႀကီးမ်ားတို႔သည္ တိုက္ဆိုင္စြာျဖစ္ေပၚေၾကာင္းေတြ႔ရွိရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဧ၊ ၃း၉။

၅။         အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းႏွင့္ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားတို႔၏ဆက္စပ္ပံု။

(က)      သမၼာက်မ္းစာသည္ သမၼာတရားကိုအျပည့္အစံုေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္၊ ေခတ္ကာလအေလ်ာက္အဆင့္ ဆင့္ေဖာ္ျပထားေသာသမၼာတရားကိုအျပည့္အစံုမွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကိုလက္ခံသူမ်ားကမွတ္ယူသည္။

(ခ)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ေခတ္ကာလအလိုက္ အ ဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပထားမႈကိုတိက်စြာသိရွိႏိုင္ေစသည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္မ်ား။

(၁)        ေပါလုက“ဘုရားသခင္သည္မိုက္မဲေသာအခ်ိန္ကာလတို႔ကိုအမႈမထားဘူးေသာ္လည္း၊ ယ ခုမွာ ကိုယ့္အျပစ္ကိုယ္ျမင္၍ေနာင္တရၾကေလာ့” ဟုအာေရေတာင္ေပၚတြင္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ (တ၊ ၁၇း၃၀)

(၂)        ေယာ၊ ၁း၁၇။ “အေၾကာင္းမူကား ပညတ္တရားကိုေမာေရွလက္ထက္တြင္ေပးေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူးတရားႏွင့္သစၥာတရားမူကားေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ျဖစ္သတည္း။

မွတ္ခ်က္။          ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားကိုယံုၾကည္သူမဟုတ္သည့္က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္ Bernard Ramm ကဤသို႔ေရးထားပါသည္။ “ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကိုယံုၾကည္သူတို႔ ၏ေလ့လာမႈေၾကာင့္ေခတ္ကာလအလိုက္အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပထားျခင္းမ်ားကိုပိုမိုထင္ရွား၍ ေတြ႔ျမင္ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)        တစ္စံုတစ္ခုေသာေခတ္ကာလအတြက္ ေပးထားေသာဘုရားသခင္ေဖာ္ျပေတာ္မူသည့္ သမၼာတရားသည္ထိုေခတ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ေခတ္ေျပာင္းသြားခ်ိန္တြင္သမၼာတရား အျဖစ္ကို ဆက္လက္ထပ္ဆင့္ျခင္း၊ ဆက္လက္၍ျဖည့္စြက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသိေသာအသိစိတ္ အုပ္စိုးေသာေခတ္ကာလ မဟုတ္ေတာ့ေသာ္ လည္း ယေန႔တိုင္ေအာင္ထိုသမၼာတရားသည္တည္ရွိဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာ၊ ၂း၁၅၊ ၉း၁-၂။ ၂ ေကာ၊ ၁း၁၂။ ၄း၂။ ပညတ္တရားသည္လည္းယခုအခါပညတ္တရားေခတ္မဟုတ္ ေသာ္လည္း သမၼာက်မ္းစာ၏ မရွိမျဖစ္ေသာအရာအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လ်က္ယေန႔ တိုင္ေအာင္အက်ိဳးကိုေပးလ်က္ပင္ရွိေနပါသည္။ ၂တိ၊ ၃း၁၆-၁၇။ ေရာ၊ ၇း၇။ ၁၅း၄။ ဂလ၊ ၃း၁၉၊ ၂၄။ ၅း၁၈။

၆။         ေ၀ဖန္သံုးသက္ခ်က္မ်ားကိုျပန္ေျဖျခင္း။

(က)      ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားျဖင့္ေလ့လာျခင္းကိုလက္ခံသူမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ သမၼာက်မ္း စာကယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းေရာက္သည့္နည္းအျပင္ အျခား နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာ္ျပထားသည္ဟုယံုၾကည္ေၾကာင္းျဖင့္အခ်ိဳ႕ေ၀ဖန္သူမ်ားကထင္မွတ္ထားပါသည္။

အေျဖ။   ဤအခ်က္မွာမမွန္ပါ။ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားျဖင့္ ေလ့လာျခင္းကိုလက္ခံသူအေျမာက္အျမား ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ထိုသူမ်ားတြင္ ဤသို႔မိုက္မဲစြာယံုၾကည္သူမေတြ႔ရွိရပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအေပၚ၌သာလ်င္အေျခတည္၍ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုေပးပါသည္။ က၊ ၁၅း၁၆။ ဂလ၊ ၃း၆။ ေဟ၊ ၁၁း၇၊ ၁၃၊ ၁၄-၂၈။

(ခ)        ေခတ္ကာလအလိုက္ခြဲျခားေလ့လာျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစားကို ကြဲျပားမႈျဖစ္ေစလ်က္သမၼာက်မ္း စာ၏ညီၫႊတ္မႈကိုပ်က္ျပားေစၿပီးမလိုလားအပ္ေသာအက်ိဳးမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္ဟုစြပ္စြဲသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

အေျဖ။   ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကိုလက္ခံသူမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏မမွားယြင္းႏိုင္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ စကားလံုးတိုင္းအားမႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းကိုလည္းေကာင္းလက္ခံယံုၾကည္သည္။ သမၼာက်မ္းစာကို အနက္ဖြင့္ရာတြင္လည္းစာရိတၱဆိုင္ရာတိုက္႐ုိက္သြန္သင္မႈမဟုတ္လ်င္၊ က်မ္းစကားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍အနက္ဖြင့္ျခင္းကိုသာယံုၾကည္ၾကသည္။ အကယ္၍ဤယံုၾကည္ခ်က္မရွိပါလွ်င္ ခြဲျခား ပိုင္း ျခားေလ့လာျခင္းသည္ ကြဲျပားမႈျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကို လက္ခံ သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာမည့္အခ်ိန္သည္ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလမတိုင္မီ၊ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလမတိုင္မီျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္ထားၾကပါသည္။ ဤအျမင္ကိုျငင္းပယ္သူအမ်ားရွိ ၿပီး ကြဲျပားေသာ သေဘာလည္းရွိပါသည္။

(ဂ)        က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပါရဂူဘြဲ႕ကိုရရွိၿပီးေသာအခါ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမွေအာင္ျမင္၍ လြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္းျဖင့္အခ်ိဳ႕တို႔သည္ အသိပညာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ေ၀ဖန္ထားပါသည္။

အေျဖ။   ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကို ယံုၾကည္သူမ်ားတြင္ ပါရဂူဘြဲ႔ကိုေလ့လာသင္ယူထားေသာပညာရွင္ Fundamental အေျမာက္အျမားရွိေနပါသည္။ အသိပညာတစ္ခုခ်င္းသည္မည္သူ႔ကိုမွ်မည္သည့္ ပညာတြင္တတ္ကၽြမ္းမႈကိုမေပးႏိုင္ပါ။ မမွားႏိုင္ေသာအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိေစရန္လည္းမတတ္ႏုိင္ပါ။

(ဃ)      အခ်ိဳ႕တို႔သည္ သမိုင္း႐ႈေဒါင့္မွေန၍ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားကိုလက္ခံသူမ်ားအားတိုက္ခိုက္ၾကပါ သည္။ သမုိင္းအရၾကည့္လွ်င္ႏုေနေသးေၾကာင္း၊ John Nelson Darby မွစ၍တင္ျပၿပီး Plymouth Brethren တို႔ကေထာက္ခံသည္။ Scofield Bible ကေထာက္ခံသည္။ ဤယံုၾကည္ခ်က္သည္ မၾကာေသူမီကမွေပၚလာေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္၍ေခတ္သစ္အေတြးအေခၚျဖစ္ၿပီးမွန္မမွန္သမိုင္းအရစစ္ေဆးရန္ေစာေသးေၾကာင္းေျပာပါသည္။

အေျဖ။   ကနဦးအသင္းေတာ္တြင္ကေလးသူငယ္မ်ားအားဗတိၱဇံေပးေသာအခါအသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းရရွိ သည္ဟူေသာယံုၾကည္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔မွားယြင္းေသာယံုၾကည္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္မၾကာမီ ကပင္ေပၚေပါက္ျခင္းအေပၚမူတည္၍အမွားအမွန္ခြဲျခား၍မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေတြးအေခၚ၏မွန္ကန္မႈကို သမိုင္းျဖင့္မစစ္ေဆးပါ။ ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခု၏မွန္ကန္မႈကိုစစ္ေဆးရာတြင္သမၼာက်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိမရွိကိုသာအေျခတည္ၿပီးစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၇။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ား၏အခ်ိန္ဇယားကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ဇယားကိုေသခ်ာစြာေလ့လာပါ။ ေဖာ္ျပထားေသာက်မ္းခ်က္အားလံုးကိုဖတ္႐ႈပါ။ ဤပံုစံ တြင္လူအားေပးထားေသာတာ၀န္ႏွင့္ထိုေခတ္ကာလအတြက္ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကိုျပထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ခုႏွစ္ခုကိုေဖာ္ျပထားေသာ္လည္းေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားကို လက္ခံယူျဖစ္လာ ေစရန္ခုႏွစ္ပိုင္းလံုးလက္ခံရန္မလိုပါ။ အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ႏွစ္ပိုင္း/ သံုးပိုင္း/ငါးပိုင္း လက္ခံထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေခတ္ကာလခုႏွစ္ခုထင္ရွားေၾကာင္းေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

၈။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားဇယား။

မွတ္ခ်က္။

ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုအတြက္ေဖာ္ျပထားေသာ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာက်မ္း ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဇယားကိုေသခ်ာစြာေလ့လာၿပီးေပးထားေသာက်မ္းခ်က္မ်ားအား လံုးဖတ္ပါ။

ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ား၏အခ်ိန္ဇယား

၁။ အျပစ္မဲ့ကာလ-ကမာၻျပန္တည္သည္(က၊၁း၂၀)မွ အာဒံ က်ဆံုးသည္အထိ(က၊၃း၆)။

၂။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္သိေသာစိတ္ကာလ-က်ဆံုးျခင္း(က၊၃း၇)မွ ေရလႊမ္းမိုးျခင္းအထိ(က၊၈း၁၄)။

၃။ လူသားအစိုးရကာလ-ေရလႊမ္းမိုးျခင္း(က၊၈း၁၅)မွ အာျဗဟံ ကိုေခၚျခင္းအထိ(က၊၁၁း၃၂)။

၄။ ကတိေတာ္ကာလ-အာျဗဟံ ကိုေခၚျခင္း(က၊၁၂း၁)မွ ကညတ္တရားကိုေပးျခင္းအထိ(ထြက္၊၁၈း၂၇)။

၅။ ပညတ္တရားကာလ-ပညတ္တရားေပးျခင္း(ထြက္၊၁၉း၁)မွ လက္၀ါးကပ္တိုင္အထိ(ေယာ၊၁၉း၃၀)။

၆။ ေက်းဇူးေတာ္ အသင္းေတာ္ကာလ-လက္၀ါးကပ္တိုင္(တ၊၂း၁။ဧ၊၁း၁၀။၃း၂)မွခရစ္ေတာ္ႀကြလာျခင္း(၁သက္၊၄း၁၇)

၇။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာလ- ဒုတိယအႀကိမ္ႀကြလာျခင္း(ဗ်ာ၊၁၉း၁၁၊၂၀း၄)မွ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ေျမႀကီးသစ္(ဗ်ာ၊၂၁း၂၂)။

ေခတ္ကာလ

အပိုင္းအျခားမ်ား

လူ၏အေျခအေန

ဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပ ခ်က္ႏွင့္လူ၏တာ၀န္

လူ၏ဆံုး႐ႈံးမႈ

ဘုရား၏စီရင္ခ်က္

အျပစ္မဲ့ကာလ

က၊ ၁း၂၈-၃၆

က၊ ၁း၂၅

က၊ ၂း၁၇

က၊ ၃း၆-၈

က၊ ၃း၁၅-၁၉

ကိုယ့္ကိုကိုယ္သိေသာ

စိတ္ကာလ

က၊ ၄း၁-၈း၁၄

က၊ ၃း၂၂-၂၄

က၊ ၄း၇

က၊ ၆း၅

က၊ ၆း၁၇-၁၈

၇း၁၁

လူသားအစိုးရ

က၊ ၈း၁၅-၁၁း၃၂

က၊ ၇း၁

က၊ ၉း၁

က၊ ၁၁း၁

က၊ ၁၁း၅-၉

ကတိေတာ္

က၊ ၁၂း၁ မွ

ထြက္၊ ၁၈း၂၇

က၊၁၂း၁

က၊၁၂း၁၀၊ က၊၁၅း၁၇-၁၈၊ က၊၂၆း၁

ေဂါ႐ွန္ျပည္ က၊၄၇း၁-၅၀း၂၆

ထြက္၊၁း၁၃ ညွဥ္းဆဲခံရျခင္း။

ပညတ္ေတာ္

ထြက္၊၂၀-ေယာ၁၉း၃၀

ထြက္၊၁၉း၄။ ၁၉း၂၄

ထြက္၊ ၁၉း၅

၄ရာ၊၁၇း၇-၂၃

တရား၊၂၈း၆၃-၆၈

ေက်းဇူးေတာ္၊အသင္းေတာ္ ေယာ၊၁၉း၃၀၊ ကားတိုင္မွ ၁သက္၊၄း၁၇၊ ခ်ီေဆာင္ျခင္း

လု၊၁၉း၁၀

ေယာ၊၁း၁၁-၁၂

၂တိ၊၃း၁-၅။

မ၊ ၂၄း၂၁

ခ်ီေဆာင္ျခင္း

ေယာ၊၁၄း၁-၃

၁သက္၊၄း၁၅-၁၈

၂သက္၊၂း၁-၈

ေဘးဒါဏ္ႀကီး

မ၊၂၄း၂၉၊

ဒံ၊၉း၂၄-၂၇၊ ၁၂း၁။

ေယာ၊၃၀း၇

ဗ်ာ၊ ၁၄-၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္ ဗ်ာ၊၁၉-၂၀

ေကာင္းကင္သစ္ေျမႀကီးသစ္ ဗ်ာ၊ ၂၁

တ၊ ၁၅း၁၆

ေဟ႐ွာ၊၂း၂-၄ ႏွင့္

ေဟ႐ွာ၊ ၁၁

ဗ်ာ၊၂၀း၇-၉

ဗ်ာ၊၂၀း၁၁-၁၅

၉။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေလ့လာျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူး။

(က)      “သမၼာတရားကိုမွန္ကန္စြာပိုင္းျခားတတ္ေသာဆရာ” ျဖစ္ေစျခင္းငွာ က်မ္းစာကိုႀကိဳးစားအားထုတ္ ေလ့လာရန္ရွင္ေပါလုက တိေမာေသအားတိုက္တြန္းထားပါသည္။ ၂ တိ၊ ၂း၁၅။ သမၼာက်မ္းစာကို ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေလ့လာျခင္းျဖင့္အေျခခံအဓိပၸါယ္ႏွင့္ထိုေခတ္ကရည္ရြယ္ခ်က္ကိုပါသိရွိလ်က္ထိေရာက္စြာနားလည္ေစႏိုင္ပါသည္။

(ခ)        သမၼာက်မ္းစာကိုေလ့လာသူအေနျဖင့္အသင္းေတာ္အားေပးထားေသာကတိေတာ္မ်ားႏွင့္အာျဗဟံ၊ ဒါ၀ိဒ္ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အားေပးထားေသာကတိေတာ္မ်ားကိုကြဲျပားျခားနားစြာနားလည္ရန္အေရး ႀကီးပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာကိုေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေလ့လာေသာအခါမည္သည့္ကတိ ေတာ္ကိုမည္သူအားေပးထားေၾကာင္းကိုသိရွိေစလ်က္ စိတ္တက္ႂကြမႈကို အလွ်င္တေစာမျဖစ္ေစပါ။

(ဂ)        အခ်ိဳ႕ေသာေခတ္ကာလမ်ားတြင္ထူးျခားေသာအေျခအေနအရ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သမၼာတရား ကိုလူတို႔အားစမ္းသပ္ႏိုင္ရန္သီးျခားတာ၀န္ႏွင့္တကြေဖာ္ျပေတာ္မူေၾကာင္းကိုကြဲျပားျခားနားစြာေတြ႕ ရွိႏိုင္မည္ျဖဟ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အႀကံေတာ္ကို ေခတ္ကာလအလိုက္ေလ့လာမွ သာအျခား ေခတ္ကာလမ်ားႏွင့္ကြဲျပားေနမႈကိုသိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)      ဓမၼသစ္က်မ္းႏွင့္ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတို႔၏ေခတ္ကာလမ်ားခြဲျခားရန္လိုအပ္ေၾကာင္းသမၼာက်မ္းစာပညာ ရွင္အားလံုးကသေဘာတူလက္ခံထားၾကပါသည္။ ေခတ္ကာလအလိုက္ ပိုင္းျခားမွသာဤလိုအပ္ ခ်က္ကိုျပည့္မီေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

(င)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာသူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံအားကတိထား ေတာ္မူခဲ့သည္ႏွင့္အညီအစၥေရးႏိုင္ငံသည္တည္ေထာင္ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟူ၍လည္းေကာင္းခရစ္ေတာ္သည္ “ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး၏ရာဇပလႅင္ေပၚတြင္ထို္င္လ်က္ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္စိုးစံလ်က္အႏွစ္တစ္ ေထာင္ကာလအတြင္းေျမႀကီးေပၚတြင္အုပ္စိုးမည္ဟူ၍လည္းေကာင္းယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုသူတို႔အ တြက္ဤအရာသည္လူ႔သမိုင္း၏ပန္းတိုင္ျဖစ္သည္။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလအယူအဆကို လက္မခံ သူမ်ားႏွင့္ ကတိေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာက်မ္းတတ္ (covenant theologians) မ်ားသည္ ဤအယူအဆမ်ားကိုဆန္႔က်င္လ်က္အေကာင္းႏွင့္အဆိုးဒြန္တြဲေနမႈသည္ ထာ၀ရကာလအတြက္ဟု ယံုၾကည္ထားပါသည္။ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေလ့လာျခင္းသည္သာ လူ႔သမိုင္းစဥ္၏ ပန္းတိုင္ကိုအမွန္သိရွိေစပါသည္။

၁၀။       နိဂံုး ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာျခင္းကို လက္ခံသူ Dispensation alist ဆိုသည္မွာ -

(က)      သမၼာတရား၏ ေဖာ္ျပမႈသည္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သူျဖစ္သည္။

(ခ)        သမၼာက်မ္းစာသည္ မူလပထမက ႏႈတ္တိုက္တစ္လံုးခ်င္းေပးထားေသာက်မ္းျဖစ္လ်က္ မမွားႏိုင္ဟု ယံုၾကည္သူျဖစ္သည္။

(ဂ)        သမၼာက်မ္းစာ၌ေရးထားေသာစကားလံုးအဓိပၸါယ္ထက္၊ ထပ္ဆင့္အဓိပၸါယ္ရွာေဖြျခင္းမျပဳဘဲ

(Spiritualization) ပံုမွန္၊ သာမန္႐ုိး႐ုိးအရွိအတိုင္းလက္ခံလ်က္အနက္ဖြင့္သူမ်ားျဖစ္သည္။

(ဃ)      လူ႔သမိုင္းအစဥ္ႏွင့္ထာ၀ရကာလ၌ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္သာ ျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည္။

သင့္ျမတ္မႈရွိေစရန္သတိထားရမည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါသည္။ “Ultra-dispensationalist” ေခၚ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္ေခတ္ကာလအလိုက္ေလ့လာမႈကို လက္ခံသူမ်ားရွိပါေသးသည္။ ထိုသူတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ေခတ္ကာလအလိုက္ေလ့လာျခင္းကိုပင္လက္မခံသူမ်ားေပၚေပါက္လာေစ တတ္ပါသည္။ ဥပမာ- အခိ်ဳ႕ေခတ္ကာလသမားမ်ားသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတစ္ခုလံုးကို အေလး မထား၊ ေတာင္ေပၚေဒသႏွင့္ရွင္မႆဲခရစ္၀င္က်မ္းတို႔သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈလံုး၀မရွိဟုယံု ၾကည္သူမ်ားပင္ရွိပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ေခတ္ကာလအလိုက္ ေလ့လာျခင္းကို ယံုၾကည္သူမ်ား၏ခံယူခ်က္မွာ “ထိုက်မ္းစာရွိ သမွ်သည္ ဘုရားသခင္မႈတ္သြင္းေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္သည္” ၂တိ၊ ၃း၁၆။ က်မ္းစာရွိသမွ်တို႔ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လိုက္နာရန္မဟုတ္ေသာ္လည္းက်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ၀န္ခံ ေတာ္မူေသာသူျဖစ္ေစျခင္းငွာ သမၼာတရားကိုမွန္ကန္စြာပိုင္းျခားတတ္ေသာဆရာျဖစ္ေစေရးအ တြက္ေလ့လာရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံုေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သမၼာက်မ္းစာကို ေခတ္ကာလအလိုက္ ေလ့လာျခင္း အား ျဖင့္ရရွိမည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္စကားလံုးျဖင့္ရွင္းျပပါ။

၂။         ေခတ္ကာလအလိုက္ သမၼာက်မ္းစာကို ခြဲျခားေလ့လာသူကို အနက္ဖြင့္ႏိုင္ေသာ အခ်က္ (၂)ခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပပါ။

၃။         ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအနက္ဖြင့္ (၇)ခ်က္ကို ေသခ်ာစြာေလ့လာၿပီး မိမိကိုယ္ပိုင္အနက္ဖြင့္ ခ်က္ျပဳစုပါ။ ေခတ္ကာလအလိုက္ပိုင္းျခားျခင္း၏အဓိကအႏွစ္သာရႏွင့္ပံုစံမ်ားကိုပါ၀င္ေစပါ။

၄။         dispensation ၏ဂရိဘာသာပံုစံတြင္ နာမ္ပံုစံသည္ Oikonomeo ႏွင့္ Oikonomia ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုစကားလံုးမ်ားကို လု၊ ၁၂း၄၂ ႏွင့္ ၁၆း၁၊၃၊၈ တို႔တြင္မည္သို႔အသံုးျပဳထားပါသနည္း။

၅။         ၁ ေပ၊ ၄း၁၀ တြင္ ေပတ႐ုသည္ ဤစကားလံုးကို မည္သို႔အသံုးျပဳထားပါသနည္း။

၆။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုက မည္သို႔ သြန္သင္ ထားပါသနည္း။

၇။         ဧ၊ ၁း၁၀ ႏွင့္ ၃း၂ တို႔တြင္ ရွင္ေပါလုက မည္သည့္ေခတ္ကာလႏွစ္ရပ္ကိုေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ေခတ္ကာလအလိုက္ ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္မည္သို႔ခံယူေစပါသနည္း။

၈။         ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခား၏ထင္ရွားေသာလကၡဏာငါးပါးကိုေဖာ္ျပပါ။

၉။         သမၼာက်မ္းစာကိုအေလးစားေလ့လာသူတို႔သည္ ဤေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားကိုပိုမိုေတြ႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

၁၀။       သမၼာတရားကိုဘုရားသခင္သည္ သမၼာက်မ္းစာ၌ေဖာ္ျပေတာ္မူရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပသည္ဟု ေခတ္ကာ လအပိုင္းအျခားသမားမ်ားက သြန္သင္ထားပါသနည္း။

၁၁။       ေခတ္ကာလတစ္ခုအတြက္ ဘုရားသခင္တသီးတျခားေဖာ္ျပေတာ္မူေသာအရာသည္ ထိုေခတ္ကုန္ဆံုးေသာ အခါအမွန္တရားအျဖစ္ရပ္တည္ျခင္းမွပ်က္ျပားသြားပါသေလာ။ ပ်က္ျပားသြားျခင္းမရွိလွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ နည္း။

၁၂။       ေအာက္ပါေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္၏ျပန္လည္ေျဖရွင္းခ်က္ကို ရွင္းႏိုင္သမွ်ရွင္းေအာင္ေရးပါ။

(က)      ေခတ္ကာလအလိုက္ေလ့လာျခင္းကိုယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ေက်းဇူးေတာ္တစ္ ပါးတည္းအျပင္အျခားေသာနည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပထားသည္ဟုယံုၾကည္ၾက သည္။

(ခ)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေလ့လာျခင္းသည္ ကြဲျပားမႈျဖစ္ေပၚေစလ်က္ သမၼာက်မ္းစာ၏ညီ ၫႊတ္မႈကိုပ်က္ျပားေစပါသည္။

(ဂ)        ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေလ့လာျခင္းအေတြးအေခၚသည္ ႏုနယ္ေသးသည္ျဖစ္၍ ေခတ္ ေပၚအေတြးအေခၚတစ္ရပ္အျဖစ္သာျငင္းပယ္ထားသင့္ပါသည္။

၁၃။       ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ား၏အခ်ိန္ဇယားကိုေလ့လာၿပီးေနာက္ေပးထားေသာေခတ္ကာလ(၇)ပါးကို ေဖာ္ ျပလ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေခတ္ကာလအစႏွင့္ ေခတ္ကာလအဆံုးတို႔ကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၄။       ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားဇယားတြင္ ဤေခတ္ကာလႀကီးမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ား၏လကၡဏာမ်ားႏွင့္သေဘာသဘာ၀မ်ားကိုသင့္ေလ်ာ္ေသာ က်မ္းခ်က္ မ်ားႏွင့္တကြေဖာ္ျပပါ။

(က)      အျပစ္မဲ့ကာလ

(၁)        လူ၏အေျခအေန

(၂)        ဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္လူ၏တာ၀န္

(၃)        လူ၏ဆံုး႐ႈံးမႈ

(၄)        ဘုရားသခင္၏စီရင္ခ်က္။

(ခ)        ပညတ္ေတာ္ကာလ

(၁)        လူ၏အေျခအေန

(၂)        ဘုရားသခင္၏ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္လူ၏တာ၀န္

(၃)        လူ၏ဆံုး႐ႈံးမႈ

(၄)        ဘုရားသခင္၏စီရင္ခ်က္။

၁၅။       ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေလ့လာရျခင္း၏အက်ိဳး (၅)ခုကိုဤသင္ခန္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အနည္းဆံုး (၃)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၆။       အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေလ့လာမႈကို လက္ခံသူသည္ မည္သုိ႔ေသာသူနည္း။

၁၇။       အစြန္းေရာက္ေခတ္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ေလ့လာသူဆိုသည္မွာမည္သူနည္း။

၁၈။       ဤသင္ခန္းစာေလ့လာျခင္းမွသင္ရရွိေသာအေျဖကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးျပပါ။

အမည္၊   ____________________________                       ရက္စြဲ     _____________________________

လိပ္စာ၊  ____________________________

____________________________

____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား