သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၆) ယံုၾကည္သူ၏ ပကတိ (၂)မ်ိဳး (BELIEVER'S TWO NATURE)


“နိဒါန္း”

ယံုၾကည္ပါေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၍ မိမိအသက္တာကို သခင္ခရစ္ေတာ္အား အပ္ႏွံထားခါစ ယံုၾကည္သူ အေျမာက္အမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔အသက္တာကို အပ္ႏွံၿပီးေနာက္ မၾကာမီမွာပင္ အံ့အားသင့္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိအား မလိုအားမရျဖစ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္သြားၾကရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံျခင္းမျပဳမီ မိမိ က်င္လည္ခဲ့ေသာအက်င့္ေဟာင္းမ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ားျဖင့္ မိမိသည္ျပန္လည္၍စံုစမ္းျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း ကိုခံေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ထိုတိုက္ပြဲသည္ မၿပီးႏိုင္ပဲရွိေနရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္မိမိအတြင္းထဲတြင္ မၿငိမ္မ၀ပ္ရွိေနရပါသနည္း။ ထာ၀ရၿငိမ္သက္မႈရရွိ၍ေလာ။ ထိုတိုက္ပြဲႀကီးကို မည္သည့္အခါအႏိုင္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ရပါမည္နည္း။ ဤသင္ခန္းစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ထိုတိုက္ပြဲျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္း ရင္းကိုေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ တိုက္ပြဲကိုမည္ကဲ့သို႔ အႏိုင္ယူရမည္ကိုသိရွိႏိုင္ပါရန္ ျဖစ္ပါသည္။


ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

ဤကဲ့သို႔ အံ့ၾသျခင္းစိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားမႀကံဳေတြ႔ေစရန္ မိမိအသက္တာကို ခရစ္ေတာ္အားအပ္ႏွံ ခါစ လူတို႔အားယံုၾကည္သူ၏ ပကတိ(၂)မ်ိဳးအေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ သြန္သင္ေဖာ္ျပထားရန္လိုပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိၿပီးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ခရစ္ယာန္ႀကီးမ်ားပင္လွ်င္ ဤအခ်က္ကို ေက်ညက္ရန္ ခက္ခဲေနတတ္ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ထိုသူသည္ သန္႔ရွင္း ေစျခင္းခံရၿပီးျဖစ္၍ ယခင္ကအက်င့္မ်ားလြန္ေျမာက္လ်က္ထိုသူသည္ အျပစ္မျပဳႏိုင္ေတာ့ေသာသူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ သြားေၾကာင္းျဖင့္ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ မွားယြင္းစြာ သြန္သင္ထားတတ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ လူအခ်ိဳ႕တို႔အား မိမိကိုယ္ ကိုသတ္ေသေစလ်က္အခ်ိဳ႕တို႔ကို စိတၱဇေရာဂါရရွိေစပါသည္။ အျခားတဖက္တြင္ ယံုၾကည္သူတိုင္း၌ ပကတိ(၂)မ်ိဳး ရွိသည္ဟူေသာ သမၼာက်မ္းစာ၏ သြန္သင္ခ်က္တြင္လည္း မည္သူကိုမွ်အျပစ္မျပဳလုပ္ရန္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ မိမိကိုယ္ကို မိမိအျပစ္၌ အေသျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ကယ္လြတ္ပိုင္ေသာ တန္ခိုးေတာ္သည္လည္းကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း သိထားၿပီးသန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အုပ္စိုးမႈျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းမရွိလွ်င္ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ရေသာ တိုက္ပြဲအေၾကာင္းကို လည္းေကာင္း၊ ထိုတိုက္ပြဲသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း မသိရွိႏိုင္ၾကေပ။ ထိုအေၾကာင္းကို ေက်ညက္စြာသေဘာေပါက္မွသာ ေအာင္ပြဲကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။


သင္ခန္းစာ

၁။       လူသားတိုင္းသည္ ပ်က္စီးေနၿပီးျဖစ္ေသာ ခႏၶာႏွင့္ ေမြးဖြားလာလ်က္ အျပစ္ျပဳတတ္ေသာ ပကတိရွိပါသည္။

က။        မူလအရင္းအျမစ္

၁။         အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ကမၻာႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာလူေယာက်္ား၊ လူမိန္းမတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူပါသည္။ ကမၻာဦး ၁း၁၀၊ ၁၂၊ ၁၈၊ ၂၁ ႏွင့္၃၁။ တို႔ကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။

၂။         ဘုရားသခင္သည္ စက္႐ုပ္ကိုမဖန္ဆင္းခဲ့ပါ။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀ကိုမိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေရြးတတ္ သူမ်ားအျဖစ္ ဖန္ဆင္းထားခဲ့ပါသည္။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ (စကား) ကိုပုန္ကန္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ ၃း၁-၆ကိုဖတ္ပါ။

၃။         ထိုျဖစ္ရပ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေနျဖင့္ ေလာကႀကီးထဲသို႔ အျပစ္ႏွင့္ ေသျခင္း ၀င္ေရာက္လာပါသည္။
က။ ေရာ ၅း၁၂     ဤအေၾကာင္းအရာဟူမူကား အျပစ္တရားသည္ တစ္ေယာက္ေသာသူ အားျဖင့္ ဤေလာကသို႔၀င္၍ အျပစ္တရားအားျဖင့္ ေသျခင္းတရား၀င္သည္ႏွင့္အညီ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေရက္ရၾက၏။

၁ေကာ ၁၅း၂၂ လူအေပါင္းတို႔သည္ အာဒံအားျဖင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္သည့္နည္းတူ-

၄။         အာဒံျပစ္မွားေသာ အျပစ္သည္လူသားမ်ိဳးႏြယ္ဆက္သို႔ေသျခင္းတရား၀င္ေစလ်က္ အာဒံ ၏ အျပစ္ျပဳတတ္ေသာပကတိႏွင့္ အျပစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးတတ္ေသာ ပကတိကိုပါ ရယူ ခံစားေစပါသည္။

က။        ေရာ ၃း၂၃- “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမကား လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ”

ခ။         ေဟရွာ ၅၃း၆ “ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔လမ္းလြဲလ်က္၊ ကိုယ္လမ္းသို႔ အသီးသီးလိုက္သြားၾကသည္ျဖစ္၍”

ဂ။         ေဟရွာ ၆၄း၆ - ျပဳဘူးသမွ်ေသာကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔သည္ ညစ္ေသာအ၀တ္ႏွင့္ တူၾက၏။

ခၽြင္းခ်က္မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေရာ ၃း၉တြင္ ရွင္ေပါလုက အေၾကာင္းမူကား ယုဒလူ၊ ေဟလသလူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းကို အထက္ကျပခဲ့ၿပီ။


၂။       လူတိုင္း၏ဇာတိပကတိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏အျမင္ကို သမၼာက်မ္းစာက ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။

က။        ေယရမိ ၁၇း၉ - စိတ္ႏွလံုးသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာထက္စဥ္းလဲတတ္၏။ အလြန္ယိုယြင္းေသာ သေဘာရွိ၏။

ခ။         ေရာ ၃း၉-၁၂ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းျပခဲ့ၿပီး - ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမရွိ၊ တစ္ေယာက္မွမရွိ၊ နားလည္ေသာမရွိ ဘုရားသခင္ကိုရွာေသာသူမရွိ၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ လမ္းလြဲၾကၿပီ။ အသံုးမရေသာသူျဖစ္ၾကၿပီေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမရွိ တစ္ေယာက္မွ် မရွိ။

ဂ။         ေယာဘ ၁၅း၁၆- သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေရကိုေသာက္သကဲ့သို႔ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ကို ေသာက္လ်က္ ဆိုးညစ္ရြံ႕ ရွာဖြယ္ေသာသတၱ၀ါ၌ အဘယ္ဆိုဘြယ္ရွိသနည္း။

ဃ။        ဆာလံ ၁၄း၁-၃ ထိုသူတို႔သည္ ေဆြးေျမ့ယိုယြင္း၍ စက္ဆုပ္ဘြယ္ေသာ အမႈကိုျပဳတတ္ၾက၏။ ေကာင္းေသာအမႈကိုျပဳတတ္ေသာသူတစ္ေယာက္မွ်မရွိ။

င။         ဧဖက္ ၂း၁-၃။ သင္တို႔သည္ အထက္ကေလာကီတရားသို႔လိုက္၍ အာကာသေကာင္းကင္၏ တန္ခိုး ကိုအစိုးရေသာမင္းတည္းဟူေသာ ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔၌ ျပဳျပင္ေသာ၀ိညာဥ္၏ အလိုႏွင့္အညီ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္တို႔၌ က်င္လည္ၾက၍ ထိုဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ေနေသာ သင္တို႔ကိုယ္ပင္ဘုရား သခင္သည္ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ ထိုျငင္းဆန္ေသာသူတို႔ႏွင့္တကြ ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ အထက္က ကိုယ္ကာယ၏အလိုသို႔၄င္း၊ စိတ္၏အလိုသို႔၄င္း လိုက္သျဖင့္ ကာမဂုဏ္၌ က်င္လည္သည္ျဖစ္၍ ၾကြင္းေသာသူတုိ႔ကဲ့သု႔ိပင္ ပကတိအတိုင္း အမ်က္ေတာ္ကိုခံရေသာသူျဖစ္ၾက၏။


၃။       အျပစ္ျပဳတတ္ေသာလူသားတို႔၏ ပကတိအားသမၼာက်မ္းစာက အမည္နာမမ်ားေပးထားပါသည္။

က။        ဇာတိပကတိလူ                 ၁ေကာ ၂း၁၄

ခ။         ကိုယ္ကာယ                     ေယာ ၃း၆။ ေရာ ၁၃း၁၄။ ေရာ ၇း၂၅။

ဂ။         လူေဟာင္း                       ဧဖက္ ၄း၂၂။ ေကာ ၃း၉။ ေရာ ၆း၆

ဃ။        အာဒံအမ်ိဳး                      ၁ေကာ ၁၅း၂၂၊ ေရာ ၅း၁၂

အာဒံအမ်ိဳးဟု တိက်စြာမသံုးေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈရွိ၏။


၄။       ေဆြးေျမ့ယိုယြင္းေသာလူသား၏ ဇာတိပကတိလကၡဏာမ်ားကို က်မ္းစာသည္ အတိအက်ေဖာ္ျပထားပါသည္။

က။        စဥ္းလဲတတ္၏။                 ေယရမိ ၁၇း၉

ခ။         ပုပ္ပ်က္တတ္သည္            ဧဖက္ ၄း၂၂။ ဆာလံ ၁၄း၁

ဂ။         ေရွ႕ဦးစြာကပင္အျပစ္ရွိသည္။

၁။         ဆာလံ ၅၁း၅ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေမြးစကပင္အျပစ္ပါလ်က္ရွိပါ၏။ အမိ၀မ္းထဲက ပဋိသေႏၶ ယူစဥ္ကပင္အျပစ္စြဲပါ၏။

၂။         ဆာ ၅၈း၃           မတရားေသာသူတို႔သည္ အမိ၀မ္းထဲမွစ၍႐ိုင္းေသာ သေဘာရွိၾက၏။ ေမြးကတည္းကလမ္းလြဲ၍ မုသာစကားကိုေျပာတတ္ၾက၏။

၃။         ကမၻာ ၈း၂၁ လူတို႔သည္ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ စိတ္ႏွလံုးအႀကံအစည္ဆိုးၾက၏။

ဃ။        ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရန္ဘက္ျပဳေန၏။ ေရာ ၅း၁၀၊ ေကာ ၁း၂၁။ ယာ ၄း၄

င။         အသံုးမရေသာ မတတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ေရာ ၃း၁၂။ ေယာ ၆း၆၃။

စ။         မတတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ အမႈသံုးမ်ဳိးရွိသည္။

၁။         ဘုရားသခင္၏ တရားေတာ္အလိုသို႔မလိုက္ႏိုင္ ေရာ ၈း၇။ ပုန္ကန္ေနသူျဖစ္သည္။

၂။         ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္မေတြ႔ႏိုင္ ေရာ ၈း၈။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရား၏ စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းေစျခင္းငွာ ဇာတိပကတိသည္ မတတ္ႏိုင္။

၃။         ဘုရာသခင္ကိုနားမလည္ႏိုင္ ၁ေကာ ၁၂း၁၄။ ဇာတိပကတိသည္ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ ေသာအရာမ်ားတြင္ အကန္းျဖစ္ပါသည္။ ၁ေကာ ၂း၁၁။

ဆ။        ထိုအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္၊ ခရစ္ေတာ္မပါေသာလူသားတိုင္းသည္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားသာျဖစ္ပါ သည္။ (ေဟရွာ ၅၃း၆) အျပစ္စီရင္ျခင္း (ေသဒါဏ္ေပးျခင္း) ခံရၿပီးသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၃း၁၈ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ကိုခံရသူျဖစ္ပါသည္။


၅။       သို႔ေသာ္ ။        ။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူသားတိုင္းတို႔အား အသက္တာသစ္၊ ပကတိအသစ္တည္းဟူေသာ ၀ိညာဥ္ပကတိကို ေပးရန္ႂကြလာေတာ္မူၿပီးျဖစ္၍ “ဟာေလလုယ”ဟု ေႂကြးေၾကာ္ႏိုင္ပါၿပီ။

က။        ၂ေပ ၁း၄ “ဘုရားပကတိကိုဆက္ဆံရေသာသူျဖစ္ေစ” ေတာ္မူၿပီ။

ခ။         ထို “ဘုရားပကတိ”သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ပကတိပင္ျဖစ္ပါသည္။

၁။         ၂ေကာ ၅း၁၇ လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ (ဖန္ဆင္း)ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။

၂။         ဂလာ ၂း၂၀ သို႔ေသာ္ အသက္ရွင္ေသး၏ …. ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ ရွင္ေတာ္မူ၏။

၃။         ေရာ ၁၃း၁၄ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကိုယူတင္ ၀တ္ဆင္ၾကေလာ့။

ဂ။         ခရစ္ေတာ္သည္ ဤလာကသို႔ႂကြလာသည္မွာ မိမိ၌ရွိေသာအသက္ရွင္ျခင္းကို လူတို႔အားေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။         ေယာ ၁၀း၁၀ အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစျခင္းငွာ ငါလာသတည္း။

၂။         ၁ေယာ ၅း၁၂ သားေတာ္ကိုရေသာသူသည္ အသက္ကိုရ၏။

၃။         ဧ ၃း၁၇ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုး၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။

၄။         ေကာ ၃း၃ ငါတို႔အသက္တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထင္ရွားေပၚထြန္းေသာအခါ

ဃ။        ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူေဟာင္းတည္းဟူေသာ အျပစ္ရွိသည့္ ဇာတိပကတိႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္လ်က္ ထိုအသက္သစ္ကို လူသစ္ဟုေခၚသည္။

၁။         ေကာ ၃း၁၀ မွန္ေသာပညာအားျဖင့္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာလူသစ္ကို ယူတင္၀တ္ေဆာင္ ေသာသူျဖစ္ၾက၏။

၂။         ဧ ၄း၂၄ မွန္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းသန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီအားျဖင့္ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူအမွ် ဖန္ဆင္းေသာလူသစ္ကိုယူတင္၀တ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္း

င။         ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအျပစ္ကို ေနာင္တရ၍ ခရစ္ေတာ္အား မိမိအရွင္သခင္ႏွင့္ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူသည္ လံုး၀အသစ္ျဖစ္ေသာဘုရားပကတိျဖစ္ေသာ ပကတိကို ပိုင္ဆိုင္ သူျဖစ္လာပါသည္။ ထိုအသက္သည္ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္၏အသက္ျဖစ္၍ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူအား ခြဲေ၀ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာသည္ ဒုတိယေမြးျခင္း၊ အသစ္ ေသာ ေမြးဖြားျခင္း၏ ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၁း၁၂။ ၃း၃-၈။ ၁ေပ ၁း၂၃။


၆။       ခရစ္ေတာ္ႂကြလာ၍ ဘုန္းႀကီးေသာကိုယ္ခႏၶာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မရမခ်င္းဇာတိပကတိႏွင့္ ၀ိညာဥ္ပကတိသည္ အစဥ္ၿပိဳင္လ်က္တိုက္ခိုက္ေနၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပထားပါသည္။

က။        လူသည္ မိမိဇာတိပကတိတည္းဟူေသာ လူေဟာင္းအျပစ္ ပကတိမွ ကင္းလြတ္မည္ဟု မည္သည့္ အခါ သမၼာက်မ္းစာသည္ မသြန္သင္ခဲ့ပါ။

၁။         သန္႔ရွင္းေစျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေစျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ႏွစ္ျခင္းခံ ျခင္း၊ လံုး၀ဥႆံုဆက္ကပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူေဟာင္းပကတိႏွင့္ ကြင္းလႊတ္သည္ဟု သြန္သင္မႈမ်ားမွာ အတုသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုသြန္သင္ခ်က္သည္ က်မ္းစာအရ မဟုတ္သည္ သာမက အေျခအျမစ္မရွိ၊ စိတ္ဓါတ္ပ်က္ျပားေစတတ္သည္။ ပ်က္စီးျခင္း လမ္းသို႔ပို႔ေဆာင္ တတ္သည္။

၂။         “ႏွလံုးသားေျပာင္းလဲသည္”ဟူေသာ စကားကိုက်မ္းစာတြင္ မေတြ႔ရပါ။

၃။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဇာတိပကတိသည္ အသစ္ျပဳျပင္သည္ ပိုမိုသန္႔ရွင္းသည္။ မြမ္းမံသည္။ တိုးတက္လာသည္။ ဤက်မ္းစာသည္ မည္သည့္အခါမွ် အရိပ္အျမြက္ပင္မျပဘူေးခ်။

၄။         ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထိုဇာတိပကတိကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ ႐ိုက္သတ္ လ်က္ (ေရာ ၆း၆) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္လည္း ဖာတိပကတိေသၿပီဟု ယံုၾကည္ျခင္း အားျဖင့္ မွတ္ယူထားရေပသည္။ (ေရာ ၆း၁၁)

ခ။         တိုက္ပြဲသည္ ရွိေနေသးေၾကာင္းသတိျပဳပါ။

၁။         ေရာ ၇း၁၅-၂၅ ငါသည္ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္ကို မႏွစ္သက္၊ က်င့္ခ်င္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ ရြံ႕ရွာေသာအက်င့္ကိုက်င့္၏။ ထိုမေကာင္းေသာအက်င့္ကို ငါကိုယ္တိုင္က်င့္သည္ မဟုတ္၊ ငါ့အထဲ၌ရွိေသာ အျပစ္တရားသည္က်င့္၏။ ငါ့အထဲ၌ ဇာတိပကတိ၌ ေကာင္း ေသာအရာတစ္စံုတစ္ခုမွ်မတည္မရွိသည္ကို ငါသိ၏။ ထုိသို႔ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ခ်င္ေသာအခါ မေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေစတတ္ေသာ တရားကို ငါေတြ႔၏။ ဤ က်မ္းပိုဒ္ကိုအစအဆံုး ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ဖတ္ပါ။ မိမိအသက္တာအေျခ အေနကို မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

မွတ္ခ်က္ ။           ။ ေရာ ၈း၂ သည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ မူလကိုေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ေရာမ (၇)သည္ အမွန္ယံုၾကည္သူ တစ္ဦး၏ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ အစဥ္ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲ၏ သ႐ုပ္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂။         ဂလာတိ ၅း၁၇- ဇာတိပကတိႏွင့္ ၀ိညာဥ္ပကတိသည္ တစ္ပါးႏွင့္တပါး ဆန္႔က်င္ဖက္ အလို ရွိၾက၏။ တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ က်င့္ခ်င္ေသာ အက်င့္ကိုမက်င့္ႏိုင္ၾက။ ျပႆနာမွ ယံုၾကည္သူတိုင္း၏အထဲ၌ ဆန္႔က်င္ဖက္ပကတိ ရွိ ေသာ အရာႏွစ္ပါးသည္ တည္ရွိလ်က္ ထိုပကတိႏွစ္ပါးသည္ တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး အၿမဲ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ ေမးခြန္းမွာ ယံုၾကည္သူသည္ ေအာင္ႏိုင္မည္ ေလာ။ ၿငိမ္သက္ျခင္းရႏိုင္ဦးမည္ ေလာ။ တိုက္ပြဲတြင္ေအာင္ႏိုင္ျခင္း ရႏိုင္မည္ေလာ။

၇။       ဟာေလလုယာဟုႀကီးစြာေသာအသံႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ျပန္ပါၿပီ။

က။        ဤတိုက္ပြဲတြင္ ၀င္ရန္ယံုၾကည္သူတစ္ဦးတည္းကိုသာ ထားရစ္ခဲ့သည္မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ကိုယံုၾကည္သူတို႔၏အထဲတြင္ ထိုသူႏွင့္အတူ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ လာေရာက္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူပါသည္။

(၁)        ေယာ ၁၄း၁၆-၁၇
(၂)        ေရာ၈း၁၁၊ ၁၅၊ ၁၆                       
(၃)        ဂလာ ၄း၆          
(၄)        ေရာ ၈း၉ ဤက်မ္းခ်က္မ်ား ေသခ်ာစြာ ဖတ္ၿပီးေလ့လာပါ။

ခ။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရရွိသည့္ သန္႔ရွင္းေသာအသက္တာကို ထိေတြ႔ခံစားရေစသူမွာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္ျဖစ္လ်က္ အျပစ္အုပ္စိုးေသာအသက္တာမွ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ တန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္ လႊတ္ေျမာက္ေစပါသည္။

၁။         ေရာ ၈း၂။ ေယ႐ႈခရစ္၌ တည္၍ အသက္ရွင္ေစေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တရားသည္ အျပစ္ တရား၏လက္မွလည္းေကာင္း၊ ေသျခင္းတရား၏လက္မွလည္းေကာင္း၊ ငါ့ကိုကယ္လႊတ္ ၿပီ။

၂။         ေယာ ၆း၆၃ ၀ိညာဥ္သာလွ်င္ အသက္ရွင္ေစ၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။

၃။         ေရာ ၈း၄- အေၾကာင္းမူကား၊ ဇာတိပကတိအတိုင္း မက်င့္၀ိညာဥ္ပကတိအတိုင္းက်င့္ ေသာ ငါတို႔သည္ တရား၌ပါေသာပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္မည္အေၾကာင္းတည္း။

(၄)        ဂလာ ၅း၁၆ - ၀ိညာဥ္ပကတိအတိုင္းက်င့္ၾကေလာ့။ ထုိသို႔က်င့္လွ်င္ ဇာတိပကတိ၏ အလိုသို႔မလိုက္ပဲေနၾကလိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မိမိႏွင့္အတူရွိေနေၾကာင္းကိုသိရွိလွ်က္ မိမိ၏ေန႔စဥ္အသက္တာကို သန္႔ွရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္ေပၚ၌တည္မွီေနေစေသာ အခါယံုၾကည္သူသည္ ေအာင္ျမင္ေသာအသက္တာကိုရလာပါသည္။ စံုစမ္းျခင္းေပၚေပါက္လာေသာ အခါ ထုိသူသည္ “ဇာတိပကတိ၏အလိုသို႔မလိုက္ဘဲေနလိမ့္မည္” ထိုမွ်မက ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အက်ိဳး (အသီး) ကိုးပါးသည္ထင္ရွားပါလိမ့္မည္။ ဂလာ ၅း၁၇-၂၅ ကိုဖတ္ပါ။


၈။       လူ၏သဘာ၀ႏွင့္ လူ၏ဇာတိသေဘာေပၚအႏိုင္ရေစႏိုင္ေသာ ေနာက္ထပ္တန္ခိုးအာဏာမ်ားလည္းရွိပါသည္။

၁။       ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တန္ခိုး

က။        ေယာ ၁၇း၁၇ သမၼာတရားအားျဖင့္ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူပါ။

ခ။         ဧ ၅း ၂၇ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရ၌ ေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစမည့္ အေၾကာင္း

ဂ။         ဆာ ၁၉း၉း၁၁      လူပ်ိဳသည္မိမိသြားေသာလမ္းကို အဘယ္သို႔သန္႔ရွင္းေစႏိုင္ပါမည္နည္း ဟူမူကားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အတိုင္းသတိျပဳရမည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုမျပစ္မွားဘဲ ေနႏိုင္မည့္ အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုႏွလံုးထဲမွာ သိုထားပါၿပီ-

ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္မိမိအသက္တာကို ခ်ိန္ညွိျခင္းသည္ အျပစ္ အေပၚေအာင္ျမင္ေစေသာ အင္အား၏ ႀကီးသည့္တန္ခိုးတစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။

၂။       ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္တန္ခိုး

က။        ၁ေယာ ၁း၇ - ငါတို႔အျပစ္ရွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏။

ခ။         ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၀- ေရြးႏုတ္ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ အေသြးေတာ္၏ တန္ခိုးေၾကာင့္ အတားအဆီးမရွိ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔တိုက္႐ိုက္၀င္ခြင့္ရၾကပါသည္။ မည္မွ်ႀကီးျမတ္ ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အျမစ္မူလ ပါနည္း။

ဂ။         ဗ်ာ ၁၂း၁၁- အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကိုရရွိပါသည္။ ယခုေလ့လာေသာ အရာသည္ စာတန္အေၾကာင္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ စာတန္သည္ ကိုယ္ကာယႏွင့္ ဇာတိပကတိကို ေသြးေဆာင္သည္ျဖစ္၍ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏အေသြးေတာ္ျဖင့္ တြန္းလွန္ ႏိုင္ ပါသည္။


၃။       ဆုေတာင္းျခင္းတန္ခိုး

က။        ယာကုပ္ ၅း၁၆ အရွိန္ႀကီးေသာပဌနာသည္ အလြန္တန္ခိုးပါ၏။

ခ။         ဖိလိပၸိ ၄း၆ -၇ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ပူပန္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ကာယတပ္မက္ျခင္းကို ဖယ္ရွား ၏။ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။

ဂ။         ယာ ၄း၂ သင္တို႔သည္ ဆုမေတာင္းေသာေၾကာင့္ မရၾက။

ဃ။        လု ၁၈း၁ လူတို႔သည္ အားမေလ်ာ့ပဲ ႀကိဳးစား၍ ဆုေတာင္းရမည္။

င။         ၁သက္ ၅း၁၇ မျခားမလပ္ဆုေတာင္းၾကေလာ့။

စ။         ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ကို ထြက္ေစလ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာတြင္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ မႆဲ ၂၁း၂၂၊ ေရာ ၈း၂၆း၂၇ ကို ဖတ္ပါ။


၄။       ေနာက္ဆံုးထင္မွတ္ရန္အခ်က္ (၂)ခ်က္ရွိပါသည္။

က။        ခရစ္ေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ အေသခံစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပ်က္စီးယိုယြင္းေသာ လူေဟာင္းတည္းဟူေသာ အာဒံခႏၶာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသသတ္ျခင္းကိုခံရၿပီ။ ေရာ ၆း၆။

ခ။         သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္လက္ခံၿပီး အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရအသက္ကို ခရစ္ေတာ္လက္ခံၾကသကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူေဟာင္းႏွင့္ ဇာတိပကတိသည္ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မ်ာ ႐ိုက္ထားလ်က္အေသခံၿပီဟု ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ လက္ခံရမည္။ ေရာမ ၆း၁၀ အျပစ္တရားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာ၌ကား အေသျဖစ္သည္ဟု အမွန္ထင္မွတ္ေလာ့။

ဂ။         ဂလာ ၂း၂၀- ငါသည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံၿပီ

ဂလာ ၅း၂၄ - ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူတို႔သည္ ဇာတိပကတိကိုလည္းေကာင္း၊ ဇာတိပကတိစိတ္မ်ားႏွင့္ အလိုဆႏၵမ်ားကိုလည္းေကာင္း လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ႐ိုက္ထားၾကၿပီ။

မွတ္ခ်က္။            ။ ေရာမ ၆း၁၁ တြင္ထင္မွတ္ေလာ့ဟူေသာ စကားသည္ အစစ္အမွန္အျဖစ္ အပ်က္ျဖစ္၍ ထိုအတိုင္းလက္ခံက်င့္သံုးရန္ ဆုိလိုပါသည္။

ဂ။         ထို႔ေၾကာင့္ဇာတိပကတိသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေသခံၿပီးျဖစ္၍ေသၿပီဟု ခံယူၿပီး ညစ္ညမ္းေသာအ၀တ္ကိုခၽြတ္၍ သစ္လြင္ေသာ အငတ္သစ္ကို ၀တ္ဆင္သကဲ့သို႔ ဇာတိကို ခၽြတ္ပယ္၍ ခရစ္ေတာ္၌ ထိုဇာတိပကတိကိုေနရာေပးရန္မရွိေတာ့ပါ။

ဃ။        အထက္ဆိုခဲ့ၿပီးေသာအရာမ်ားသည္ မရွိေတာ့ဟူေသာ ခံယူခ်က္မွ ျဖစ္ပါသည္။ ရွိသည့္ဘက္မွၾကည့္လွ်င္ “ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာ၌ကား သခင္ေယ႐ႈခရစ္အာျဖင့္ အသက္ရွင္သည္ဟူ၍၄င္း ထင္မွတ္ၾကေလာ့” ေရာ ၆း၁၁။

မွတ္ခ်က္။            ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ခရစ္ေတာ္၌ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီး၊             (ဧ ၂း၂) ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာ၌ အသက္ရွင္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းအား ျဖင့္လက္ခံထားရပါမည္။ ဤသို႔ဆိုရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌လည္းေကာင္းလုပ္ခ်င္သမွ်ကိုလုပ္၍ ရေစရန္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ ခိုင္းသမွ်လုပ္၍ေပးသမွ် ယူျခင္း၊ အေစခံရန္အသင့္ရွိေနျခင္းစသည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

င။         ဤထင္မွတ္ျခင္း (၂)ရပ္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာတြင္ အစဥ္ရွိ ေနေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္၏ အသက္ႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလည္းေကာင္း၊ ကၽြန္ုပ္တို႔မွ တစ္ဆင့္အစဥ္စီးဆင္းေနေၾကာင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းတရား၏ လက္မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အစဥ္ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုသိရွိေစပါသည္။


၉။       နိဂံုးခ်ဳပ္

ထို႔ေၾကာင့္မည္မွ်ပင္ ဆက္ကပ္ေသာ ခရစ္ယာန္ပင္ျဖစ္ေစ မိမိအတြင္း၌ ထိုတိုက္ပြဲ၏ ရန္မွကင္းလြတ္ ျခင္းမရွိပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေဆးေၾကာလ်က္ ခမည္းေတာ္ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ ၀င္ရေသာအခြင့္ကိုေပးၿမဲေပးေနပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၀ိညာဥ္ျဖင့္ဆုေတာင္းတိုင္းတြင္လည္း ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္သည္ ထြက္လာၿမဲျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ေဆးေၾကာပိုင္ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖတ္သည့္အခါတိုင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သန္႔ရွင္းေစၿမဲ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူေဟာင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံၿပီဟု ထင္မွတ္ေနႏိုင္သမွ် ကာလပတ္လံုး၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္ရွင္ေနႏိုင္သမွ် ကာလပတ္လံုး ထိုႀကီးျမတ္ေသာ ေအာင္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မမိတ္မသုန္ရယူမည့္ေအာင္ျမင္မႈပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

တိုက္ပြဲကိုေအာင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္း၀မ္းေျမာက္ျခင္းသည္ သင္ရယူလိုလွ်င္ သင့္အတြက္ပင္ျဖစ္ သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္သာမက အျပစ္ျပဳတတ္ေသာဇာတိပကတိအတြက္ပါ အေသခံ ေတာ္မူခဲ့ၿပီ။

ေအာင္ပြဲခံေလာ့ “ေသၿပီးေသာအသက္ရွင္သူ” အျဖစ္မိမိကိုယ္ကိုခံယူေလာ့ (ေရာ၊ ၁၂း၁) မျခားမလပ္ ဆုေတာင္းၾကေလာ့။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင့္ကိုလံုး၀အုပ္စိုးပါေစ။ ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္ေသာ တန္ခိုးကိုစြဲကိုင္ေလာ့ (ေရာ ၆း၄) ခရစ္ေတာ္၌ သင္ရယူရန္ရွိေသာအရာမ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္လ်က္ “ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအရာ၌ အသက္ရွင္ေလာ့” ရွင္ေပါလုေျပာသကဲ့သို႔ “ငါသည္ကိုယ္တိုင္မရွင္” “ခရစ္ေတာ္သည္ငါ၌ ရွင္ေတာ္မူ၏”ဟု ေျပာပါ (ဂလာ ၂း၂၀)

မွတ္ခ်က္။            ။ ဤသင္ခန္းစာကို ဘုရားသခင္သည္ ဘိသိတ္ေပးလ်က္ သင္၏အသက္တာတြင္ အထူးေကာင္းခ်ီး မဂၤလာျဖစ္ေစပါမည့္အေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္ဆုေတာင္းပါသည္။


ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ယံုၾကည္သူျဖစ္လာခါစမ်ားသည္ ပကတိ(၂)မ်ိဳးႏွင့္ ဆိုင္ေသာအမွန္တရားကိုသိထားရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါသနည္း။

၂။         ဤအမွန္တရားကိုမသိေသးေသာယံုၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လံုး၀ျဖစ္မလာႏိုင္ေသာအရာကားအဘယ္နည္း။

၃။         လူ၏မူလဇစ္ျမစ္ကို အတိုေကာက္ေဆြးေႏြးပါ။

၄။         အာဒံ၏အျပစ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ ၀မ္းနည္းစရာမ်ားသည္ မည္သည့္အရာမ်ားနည္း။ အေသးစိတ္ၾကည့္ပါ။

၅။         လူ၏ဇာတိႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏သံုးသပ္ခ်က္ကိုေဖာ္ျပေသာ က်မ္းခ်က္အနည္းဆံုး (၃)ခ်က္ေရးပါ။

၆။         လူ၏အျပစ္ျပဳတတ္ေသာဇာတိက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ေခၚေ၀ၚထားေၾကာင္း အမည္(၃)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

၇။         လူတို႔၏ဇာတိပကတိလကၡဏာအနည္းဆံုး (၄)မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။

၈။         လူ၏အေသြးအသားလံုး၀မတတ္ႏိုင္ေသာအရာ (၃)ခုကိုျပပါ။ ထိုအရာမ်ားသည္ အသက္တာသစ္ကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေစပါသည္။

၉။         မည္သူမဆို ယံုၾကည္လွ်င္ လံုး၀အသစ္ေသာအသက္တာကိုရရွိႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာ က်မ္းၫႊန္းအ နည္းဆံုး (၃)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၀။       ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိအသက္ကိုေပးအပ္ရန္ ဤေလာကသို႔မည္ကဲ့သို႔ႂကြလာေတာ္မူေၾကာင္း၊ ထိုအသက္ကို မည္ကဲ့သို႔ကၽြႏု္ပ္တို႔ရယူႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအသက္ကိုမည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ဥ္းေဆြးေႏြးပါ။ က်မ္းၫႊန္းေပးပါ။

၁၁။       ယံုၾကည္သူ၏ ဇာတိပကတိႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူတို႔သည္မည္သို႔မွားယြင္းစြာ သြန္သင္တတ္ပါသနည္း။ က်မ္းစာကမည္ကဲ့သို႔ရွင္းလင္းစြာေျဖၾကားထားပါသနည္း။

၁၂။       ေရာ ၇း၁၅-၂၅ ႏွင့္ ဂလာ ၅း၁၇ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တိုက္ပြဲကိုသတိမူလ်က္ သင္၏ကိုယ္ေတြ႔၀ိညာဥ္ အေတြ႔အႀကံဳတြင္မည္ကဲ့သို႔ထင္ဟပ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါ။

၁၃။       သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္လူေဟာင္းဇာတိကိုအႏိုင္ယူေၾကာင္း က်မ္းၫႊန္း(၂)ခ်က္ေပးပါ။

၁၄။       လူေဟာင္းဇာတိေပၚေအာင္ပြဲခံေစေသာ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အျပင္ အျခားအင္အားသံုးပါးကိုေဖာ္ျပပါ။ တစ္မ်ိဳးလွ်င္ က်မ္းၫႊန္း (၂)ခုေဖာ္ျပၿပီး မိမိအသက္တာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၅။       ေရာ ၆း၃၁တြင္ “ထင္မွတ္”ဟူေသာစကားသည္ မည္သို႔ဆိုလိုပါသနည္း။

၁၆။       မရွိေတာ့ဟူေသာ ခံယူခ်က္ႏွင့္ရွိေနသည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထင္မွတ္ခ်က္(၂)ရပ္ကို ေဆြးေႏြးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလုပ္မ်ား၊ ထိုိသို႔ေဆာင္ရြက္ပါက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မည္သည့္အခါျပဳလုပ္ရမည္စသည္မ်ားေဆြးေႏြးပါ။

၁၇။       ဤသင္ခန္းစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာတမ္းတစ္ေစာင္ေရးပါ။


LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)


စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား