သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၄) အျပစ္ အျပစ္၏ ဇစ္ျမစ္၊ လကၡဏာ၊ အခႏွင့္ဖယ္ရွားျခင္း


“နိဒန္း”

၂၀ ရာစုထဲသို႔ဝင္ခါစ အခ်ိန္တြင္ ႐ုရားဝတၱဳေရး ဆရာ လီယိုေတာလ္စတြိဳင္းက “ဤေခတ္ကာလ၏ ထင္ရွား ေသာလကၡဏာသည္ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္း သတိျပဳမႈေလ်ာ့နည္း ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္” ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ဆို လွ်င္ “ဤ ေခတ္ကာလ၏ ထင္ရွားေသာ လကၡဏာသည္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းသတိျပဳမႈေလ်ာ့နည္းေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။” ဟုေျပာရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ လူသည္ဘုရားႏွင့္ေဝးေလေလ အျပစ္ရွိေၾကာင္း သတိမျပဳေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေတာ္မႈေသာ ဘုရားအေၾကာင္း သိရွိေလေလ အျပစ္သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ဘြယ္၊ ရြံမုန္းဘြယ္ေကာင္း ေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ကမၻာ့လူသားမ်ားသည္ အျပစ္ကို မသိက်ဳိးကၽြံျပဳလိုသည္။ အျပစ္မရွိဟုျငင္းလိုသည္။ အျပစ္ကို ရယ္ရႊင္ဘြယ္ျပဳလိုၾကသည္။ လႊတ္လပ္စြာေတြးေခၚေသာ တရားေဟာဆရာမ်ားက လူသားတို႔အေနျဖင့္ အျပစ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းလက္လႊတ္ ဆုံး႐ႈံးမႈမရွိဟု ေဟာေျပာေနၾကသည္။ စိတ္ပညာရွင္မ်ားက အျပစ္ကို မသိ က်ဳိးကၽြံ လုပ္၍ ထားခဲ့ျခင္းျဖင့္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ခံယူတတ္ေသာ ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာ စိတ္ထားကို ေျဖေဖ်က္ လိုၾကသည္။ အခ်င္း ခ်င္း နားလည္မႈရွိရမည္ဆိုလွ်င္ မည္သည္အျပဳအမူမဆို ႀကီးရင့္သူတိုင္းလက္ခံႏိုင္မည္ဟု အက်င့္ သေဘာ ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ဆိုျပန္ပါသည္။ အေျခအေနသမားမ်ားအေနျဖင့္  လူက်င့္ဝတ္အားလူက်င့္ဝတ္အားလုံးတို႔ကုိ အေျခအေန ေပၚမူတည္၍ က်င့္သုံးရမည္ဟု ဆိုပါသျဖင့္လူက်င့္ဝတ္ကို သမၼာက်မ္းစာက အုပ္စိုး လမ္းၫႊန္ရန္ မရွိေတာ့ပါ။

ဤသင္ခန္းစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဤသင္ခန္းစာ ေလ့လာသူအားလုံးအား သမၼာက်မ္းစာ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ အျပစ္အေပၚသေဘာထားတတ္ေအာင္ အလ်င္အျမန္ျပန္ေခၚရန္ျဖစ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ေဖာ္ျပေတာ္ မူသည္ႏွင့္အညီ ဘုရားသခင္က အျပစ္ကိုမည္ကဲ့သို႔ ျမင္ထားေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အျပစ္၏မူလ ဇစ္ျမစ္၊ သဘာဝ၊ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မူႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ အျပစ္ကိုဖယ္ရွားကုသျခင္း အေၾကာင္းတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။


ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

ကမၻာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ဤအျပစ္ဝန္ခံရန္ျငင္းဆိုေသာ္လည္း ကမၻာႀကီးသည္ အျပစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရ ေသာေရာဂါႏွင့္ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ ယုိယြင္းေဆြးေျမ႕ျခင္းသို႔ ဦးတည္လိမ့္ဆင္းလ်က္ရွိေနပါသည္။ ၾကမ္းတမ္းေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားတိုးတက္ လွ်က္ရွိပါသည္။ ဖိုမဆက္ဆံမႈ ၊ မနာလိုျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း ၊ လွည့္ျဖားျခင္း ၊ မုသာေျပာျခင္းတို႔သည္ ေနရာတရာတြင္ ရွိေနပါသည္။ ကာမ႐ႈပ္ေထြးမႈကို လူသားတို႔၏ ပုံမွန္ေနထိုင္မႈအျဖစ္ တေန႔တျခား ပိုမိုလက္ခံလာၾကပါသည္။ လူအေျမာက္အမ်ားသည္ အရွက္အေၾကာက္မရွိ ၊ သူ႔လင္သူ႔မယားျဖစ္ပြား လ်က္ဘုရားသခင္၏ နည္းဥပေဒသတို႔ကို မိမိတို႔သေဘာျဖင့္ အနက္ဖြင့္လ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း ၾကမ္းတမ္းေသာစ႐ုိက္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ရန္တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ အျပစ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္ကိုျပန္လည္ႏိုးၾကားေစျခင္း ၊ သြန္သင္ျခင္း ၊ေဟာေျပာျခင္း ၊ အင္ႏွင့္ အားႏွင့္ တိုက္တြန္းျခင္းနည္းတစ္ခုသာရွိပါသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤေလာကသို႔ႂကြလာေတာ္မူသည္ကို ရွင္လင္းစြာသေဘာမေပါက္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္၏ ဧဝံေဂလိတရားေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သမၼာက်မ္းစာကိုလည္းေကာင္း ၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္းကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊  ေယာ ၊ ၁း၂၉ “ဤေလာက၏ အျပစ္ကိုေဆာင္သြားေသာ” ေဟ ၊ ၉း၂၆။ “တခါတည္းကိုယ္ကို ပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ အျပစ္ကိုသုတ္သင္ ပယ္ရွင္းျခင္းဌါ”

ကယ္တင္ျခင္းဟူေသာ စကားလုံးကိုလြယ္လြယ္သုံးတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ “ကယ္တင္ျခင္း” အေၾကာင္းကို နားလည္ႏိုင္ရန္ မည္သည့္အရာမွ ကယ္တင္ေတာ္မူသည္ကို သိထားရပါမည္။

ဂလာ၊ ၁း၄။ “ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုအပ္ေပးေတာ္မူ၏”

ဗ်ာ၊ ၁း၅။ “ငါတို႔ကိုခ်စ္၍၊ မိမိအေသြးႏွင့္ငါတို႔ အျပစ္မ်ားကိုေဆးေၾကာေတာ္မူ၏”

အျပစ္အေၾကာင္းကို နားမလည္လ်င္ လက္ဝါးကပ္တိုင္၏ တန္ဘုိးကို သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

၂ ေကာ ၅း၂၁ “အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာ သူကိုငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏”

ေဟရွာ ၅၃း၆။ “ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ၌ တင္ေတာ္မူ၏”

၁ ေပ ၂း၂၄။ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ သစ္တိုင္မွာခံေတာ္မူၿပီး။ အျပစ္သည္ ဆိုးသြမ္းစြာအုပ္စိုးေသာ မင္းညစ္ျဖစ္လ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ ဝင္စားျခင္းမျပဳရန္ လႊဲဖယ္ႏိုင္သူ၊ အစိုးရမင္းတို႔ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သူ ၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈကိုပါ ဖ်က္ဆီးႏိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိရေသာအခါ ဤသင္ခန္းစာသည္ ႀကီးက်ယ္၍ အက်ယ္ခ်ဲ႕ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟုမဆိုသာပါ။


သင္ခန္းစာ

၁။         အျပစ္သည္မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔အစျပဳခဲ့ပါသနည္း။

ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ လူတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာတြင္ စက္႐ုပ္မ်ားကဲ့သို႔ မိမိအလိုဆႏၵ မရွိေသာ အရာအျဖစ္ ဖန္ဆင္း ေတာ္မမူခဲ့ပါ။ ကိုးကြယ္ျခင္း၊ဝတ္ျပဳျခင္း၊လုပ္ေကၽြးျခင္း အမႈကို မျပဳတတ္ေသာသတၱဝါအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္သည္ မထင္ရွားႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ေဖာ္ (စာတန္) သည္ မိမိဆႏၵ ၊ မိမိသေဘာကိုက်င္သုံးလ်က္ ဘုရားသခင္၏ေနရာေတာ္ႏွင့္ အာဏာေတာ္ကို လုယူႏိုင္ရန္ စိတ္ပါကိုယ္ေရာက္ ပုန္ကန္ထႂကြခဲ့ပါသည္။

အာဒံႏွင့္ဧဝတို႔သည္လည္း မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵ အသီးသီးပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ လည္း ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကိုသာ နားေထာင္ျခင္း ထက္ ပုန္ကန္ျခင္း လမ္းကိုေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ထိုအေျခအေနႏွစ္ရပ္တြင္ အျပစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

(က)      စႀကၤဝဠာ၌ အျပစ္၏ဇစ္ျမစ္။

(၁)        စာတန္သည္ဘုရားသခင္၏ၾကယ္တို႔အေပၚ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ေတာင္ေပၚမွ ပလႅင္တည္၍ အျမင့္ဆံုး ေသာ ဘုရာသခင္ကဲ့သို႔ ငါေနမည္ဟု ဆိုလ်က္ မင္းမဲ့၀ါဒီပုန္ကန္မႈေပၚေပါက္ျခင္းျဖင့္ အျပစ္ အစျပဳ ခဲ့ပါသည္။ ေဟရွာ ၁၄း၁၃း၁၄။ ေယဇ ၂၈း၁၂-၁၅။

(၂)        မိမိတင့္တယ္လွပမႈႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ၀ါၾကြားဂုဏ္ေမာက္ခဲ့ည္။ ေယဇ ၂၈း၁၇။ ေဟရွာ ၁၄း၁၃။ မိမိကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ဖန္ဆင္းရွင္အား ပုန္ကန္လ်က္ “ငါသည္ဟုေျပာခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ စႀကၤာ၀ဠာသို႔  အျပစ္၀င္လာပါသည္။

(၃)        သခင္ေယ႐ႈက “မာရ္နတ္သည္ ေရွးဦးစြာမွစ၍၊ လူ႔အသက္ကိုသတ္သူ (ပုန္ကန္သူ)ျဖစ္၏။ သူ၌ သစၥာတရားမရွိေသာေၾကာင့္ သစၥာတရား၌ မတည္မေန။ သူသည္ မုသားစကားကိုေျပာေသာအခါ မိမိပကတိအတိုင္းေျပာ၏။ မုသားစကား၌ က်င္လည္ေသာသူျဖစ္၏ မုသား၏အဘလည္းျဖစ္၏” (ေယာ ၈း၄၄)ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၄)        ခရစ္ေတာ္သည္ အႏွစ္တေထာင္ကာလစိုးစံျခင္းမျပဳမီ စာတန္အား “အနက္ဆံုးေသာ တြင္းထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလွာင္ထားလ်က္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၃)” ကန္႔ႏွင့္ေရာေသာ မီးအိုင္ထဲသို႔ “အႏွစ္တေထာင္ကာလ ကုန္လြန္ေသာအခါ ခ်ပစ္ (ဗ်ာဒိတ္ ၂၀း၁၀)မည္ျဖစ္၍၊ ယခုအခါ စာတန္သည္ ထိုအရပ္၌မရွိပါ။ စာတန္သည္ ဤစႀကၤာ၀ဠာအတြင္း၌ပင္ရွိေသာသူ၏ ပလႅင္ေပၚမွ လႈပ္ရွားလ်က္ပင္ရွိေနပါသည္။

(ဗ်ာ ၁၃း၂) “ဤေလာကကိုအစိုးရေသာမင္း (ေယာ။ ၁၄း၃၀)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဤေလာကကို အစိုးရေသာဘုရား (၂ ေကာ ၄း၄)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အာကာသေကာင္းကင္တန္ခိုးကိုအစိုးရ ေသာမင္း (ဧ ၂း၃) အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စိုးစံလ်က္ရွိေနပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ရန္သူႀကီး၊ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္၊ သင္၏ရန္သူ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၏ ရန္သူျဖစ္ပါသည္။ မ။ ၁၃း၂၅၊ ၂၈၊ ၃၉။ ၂သက္ ၂း၄ တ ၁၃း၁၀။


(ခ)     လူသားမ်ိဳးႏြယ္တြင္ အျပစ္၏ဇစ္ျမစ္။

(၁)        မုသားေျပာျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏သစၥာတရားကိုေပါ့ပ်က္ေစျခင္း၊ အလြဲေဖာ္ျပျခင္း၊ လ်ည့္ျဖားျခင္းမ်ားျဖင့္ စာတန္သည္ ဘုရားသခင္တားျမစ္ထားေသာအသီးကိုစားေစရန္ ဧ၀အား ေအာင္ျမင္စြာ ေသြးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ (၁တိ ၂း၁၄)။ အာဒံသည္ တားျမစ္ထားေသာ အသီးကို ဧ၀ နည္းတူ စားသံုးေသာအခါ နားမေထာင္ျခင္းပုန္ကန္ျခင္း၊ အျပဳအမူအားျဖင့္ ဤေလာကသို႔ အျပစ္ ၀င္လာပါသည္။

(၂)        လူသားအားလံုးတို႔သည္ မ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုတည္းျဖစ္၍၊ ကိုယ္စားျပဳတာ၀န္ရွိသည္အား ေလ်ာ္စြာ၊ အာဒံ၏အားနည္းဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မွ်ေ၀ခံစား ၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

(က)      ၁ေကာ ၁၅း၂၂ “လူအေပါင္းတုိ႔သည္ အာဒံအားျဖင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္ရၾက၏။”

(ခ)        ေရာ ၅း၁၂။ “လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေသျခင္းသို႔ေရာက္ရၾက၏”

(ဂ)        ေရာ ၃း၉-၁၂ “လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ရွိၾက၏။ အသံုးမရေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ေသာသူမရွိ။ တေယာက္မွ်မရွိ။

(ဃ)      ေရာ ၅း၁၈ “တစ္ေယာက္ေသာသူျပစ္မွားျခင္းအားျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔သည္ အျပစ္ စီရင္ျခင္း ႏွင့္ေတြ႔ႀကံဳရၾကသည္။

(၃)        အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္၊ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္၏အခြင့္အာဏာႏွင့္ စကားေတာ္ကိုမိမိစိတ္ဆႏၵ အေလ်ာက္ နားမေထာင္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္၍၊ အာဒံအားျဖင့္အျပစ္ျဖစ္ၿပီး၊ အာဒံသားစဥ္ေျမးဆက္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ထဲသို႔အာဒံအားျဖင့္၀င္ေရာက္လာပါသည္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တစ္ခုတည္းျဖစ္၍လည္း ေကာင္း၊ အုပ္စုလိုက္တာ၀န္ရွိပါသျဖင့္၄င္း၊ အာဒံသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ လူသားတို႔ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ခဲ့၍၄င္း၊ အာဒံ၏ပုန္ကန္မႈ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းအားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔လူသားတိုင္းမွ်ေ၀ခံစားေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားထဲတြင္ ကိုယ္ ကာယေသျခင္းႏွင့္၀ိညာဥ္ေသျခင္း ၁ေကာ ၁၅း၂၂၊ ဧ ၂း၁။ ၀ိညာဥ္ပ်က္စီးေဆြးေျမ့ျခင္း၊ ေရာ ၃း၉။ ဆာ ၅း၁၉။ ထာ၀ရအသက္ကိုလက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးရျခင္း၊ ေယဇ ၁၈း၄ စသည္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

(၄)        ယာကုပ္ ၄း၁၆။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုသိလ်က္မက်င့္ေသာသူသည္ အျပစ္ရွိ၏။ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္သာအျပစ္ျဖစ္ေစသည္မဟုတ္ဘဲ။ မလုပ္ဘဲေနျခင္းသည္လည္း အျပစ္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ မည္သည့္အရာကိုေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္ျမင္ေတာ္မူပါသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း မယံုသကၤာစိတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္အျပစ္ျဖစ္ပါသည္။

၃။         အျပစ္၏သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ အဓိကလကၡဏာမ်ား။

အျပစ္၏လကၡဏာကိုေဖာ္ျပရာတြင္ စကားလံုးေျမာက္မ်ားစြာကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာက္ပါေ၀ါဟာရသံုးလံုးျဖင့္ လံုေလာက္ပါမည္ဟု ယူဆပါသည္။

(က)      အျပစ္သည္ေတာင္းဆိုတတ္ပါသည္။

အျပစ္သည္အလြန္တန္ခိုးႀကီးပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈကိုအေသသတ္ရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္ကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဖိအားေပးႏိုင္သူမွာ ဤစႀကၤာ၀ဠာတြင္ အျပစ္သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

(၂)        အျပစ္သည္ေတာင္းဆိုသည္သာမက အမွန္ပင္ကၽြန္ျပဳေလ့ရွိပါသည္။

(က)      ေယာ ၈း၃၄။ “ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္၏ ကၽြန္ျဖစ္ၾက၏။

(ခ)        ေရာမ ၆း၁၆၊ ၁၇၊ ၁၉၊ ၂၀ အၾကင္ (အျပစ္)၏ အထံ၌ အေစခံကၽြန္ျဖစ္ျခင္းငွာ သင္တို႔ပင္ ျဖစ္၏။ (ငယ္ ၁၇) သင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္အဂၤါမ်ားကို အဓမၼအလို႔ငွာ  ညစ္ညဴးျခင္း၏တရား၊ အဓမၼတရား၌ သြင္း၍ ကၽြန္ခံေစဘူးသည္။ (ငယ္ ၁၉)

(ဂ)        လူတိုင္းသတိျပဳမိသည္ျဖစ္ေစ၊ မျပဳမိသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္ေတာ္မရေသာသူအားလံုးတို႔ကို (ဧ ၂း၁၂) အျပစ္သည္ ကၽြန္ျပဳထားပါသည္။ သနားညွာတာမႈ လံုး၀မရွိေသာ မင္းဆိုးမင္းညစ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(၃)        အၾကင္သူသည္ ခရစ္ေတာ္မရဘဲရွိေနပါလွ်င္ (ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္မပါဘဲ၊ အသက္ရွင္ေနသူ ျဖစ္လ်က္၊ သူလုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ် လုပ္ေဆာင္ေနသမွ်တို႔သည္ သူ၏အထဲ၌ အုပ္စိုးေနေသာ အျပစ္တရား၏လမ္းေၾကာင္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ေရာ ၆း၁၇) သင္တို႔သည္ အျပစ္တရား၏ ကၽြန္ျဖစ္စဥ္ကာလ (ေရာ ၆း၂၀) ႏွင့္ အျပစ္တရား၏ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့သည့္ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္မပါလွ်င္ အျပစ္သည္ သင္၏အခ်ိန္ကိုေတာင္းဆိုပါ သည္။      သင္၏ခ်မ္းသာစည္းစိမ္၊ သင္၏က်န္းမာေရး၊ သင္၏စြမ္းရည္သတၱိ၊ သင္၏ပင္ကိုအရည္အ ခ်င္းႏွင့္ သင္၏၀ိညာဥ္ကိုပါေတာင္းဆိုပါသည္။

(ခ)        အျပစ္သည္ဖ်က္ဆီးတတ္ပါသည္။

(၁)        က်မ္းစာ၏အေထာက္အထားမ်ား။

(က)      ယာကုပ္ ၁း၁၅။ ဒုစ႐ိုက္သည္လည္း ျပည့္စံုလွ်င္ ေသျခင္းကိုဘြားတတ္၏။ အျပစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိုယ္ကာယေသျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေသျခင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုပါ၀င္ပါသည္။ ဧ ၂း၁၅)

(ခ)        ေရာ၊ ၃း၁၅-၁၇ “သူတို႔ေျခသည္ လူ႔အသက္ကိုသတ္ျခင္းငွာ လ်င္ျမန္၏။ သူတို႔သြားရာ လမ္း၌ပ်က္စီးျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းရွိ၏။ ခ်မ္းသာေသာလမ္းကို သူတို႔မေတြ႔ရၾက။ “ေဟရွာ ၅၉း၇-၈။ၾကည့္ပါ။

(ဂ)        မ၊ ၇း၁၃။ “ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ေသာလမ္းႏွင့္ တံခါးသည္က်ယ္၀န္းသည္ျဖစ္၍ “ယခု ကာလႏွင့္ ထာ၀ရကာလအပါအ၀င္။

(ဃ)      သု ၁၆း၁၈။ “မာနသည္ ပ်က္စီးျခင္းအရင္ ေနရာက်တတ္၏။

(၂)        လက္ေတြ႔ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း။

အျပစ္သည္ အလြန္အင္အားေကာင္းေသာ ဖ်က္ဆီးသူျဖစ္ပါသည္။ ထိေတြ႔သမွ်ပ်က္စီးသြားရပါ သည္။ ဤေလာကတြင္ အျပစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးရေသာ အျပစ္အေၾကာင္းေျပာရလွ်င္ စကားျဖင့္ေျပာ ၍မမွီ၊ ပိုမိုေျပာမိမည္မဟုတ္ေပ။

(က)      AIDS ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေကာင္းလွေသာ ေရာဂါဆိုးသည္ လူဆိုးသည္ လူသားတို႔၏ ဦးေခါင္းတြင္ ခ်ိန္၍ထားေသာ၊ က်ည္ထိုးထားသည့္ ပစၥတိုေသနတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကမၻာ့လူသား အားလံုးကိုေလာင္ထိုက္ထဲသို႔အသံမျမည္ဘဲထည့္သြင္းဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ဤေရာဂါပိုးကိုလူသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာကရရွိၿပီး ျဖစ္သည္သာမက ရာစုႏွစ္မကုန္မီသန္းေပါင္း မ်ားစြာထိုေရာဂါျဖင့္ေသပြဲ၀င္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ဤေရာဂါသည္ ၉၀%အျပစ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္လ်က္ရွိပါ သည္။

(ခ)        AIDS ေရာဂါသာမကပဲ၊ နာက်င္ျခင္း၊ ကိုက္ခဲျခင္း၊ ႐ွက္ေၾကာက္ျခင္း၊ ေသျခင္းတိုင္ေအာင္ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ herpes, sybhilis, gonorrhea ႏွင့္ အျခားေရာဂါမ်ားသည္အျပစ္ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အျပစ္မွတစ္ဆင့္ရရွိေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)        မိသားစုမ်ားသည္ အျပစ္၏ဖ်က္ဆီးျခင္းခံေနရပါသည္။ ယေန႔အိမ္ေထာင္ျပဳထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း ၏ တစ္၀က္ခန္႔သည္ အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ၾကရပါသည္။ အရက္ႏွင့္ အျခား စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ားသည္ ထိုပ်က္စီးမႈမ်ား၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)      မိမိကိုယ္ကိုမိမိသက္ေသျခင္း၊ သူတစ္ပါးသတ္၍ေသျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ လုယက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား မွာလည္း ေရတြက္၍ မကုန္ႏိုင္ပါ။

(င)        လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ေဘးအႏ ၱရာယ္ျဖင့္ေသေက်မႈ၏ထက္၀က္ခန္႔သည္ အရက္ေၾကာင့္သာျဖစ္ပါ သည္။

(စ)        အျပစ္သည္လူ၏မ်က္စိကိုကန္းေစပါသည္။ ဧ ၄း၁၀။ ၾသတၱပၸစိတ္ကိုပူေလာင္ေစသည္။ ၁တိ ၄း၂။ စာရိတၱကိုပ်က္ျပားေစပါသည္။ ေရာ ၃း၁၀-၁၈။ ဧ ၄း၂၂။

(ဆ)      ေနာက္ဆံုးတြင္ အျပစ္သည္လူ၏ ၀ိညာဥ္ကို ဖ်က္ဆီး၍ ထာ၀ရငရဲထဲသို႔ပို႔ေပးပါသည္။ ဗ်ာ ၂၁း၈။ ေရာ ၆း၂၃။ မ ၁၀း၂၈။ မာ ၈း၃၆။

၈။         အျပစ္သည္လွည့္စားတတ္၏။

“အကယ္၍ အျပစ္သည္လွည့္စားတတ္ေသာအရာမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ အျပစ္ျပဳရျခင္းသည္ ေပ်ာ္စရာဟု မထင္ရပါ။ အျပစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာအက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည့္ ငရဲထဲသို႔ ဆင္းရေသာအေနအထားကိုဖံုး ကြယ္မထားခဲ့ပါလွ်င္ အျပစ္ျပဳရသည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ေကာင္းသည္ တစ္ရာသီ၊ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါပင္ ယူဆႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အျပစ္ကိုသူ၏အျဖစ္မွန္ကဲ့သို႔ မည္သည့္အခါမွ် မထင္ရပါ။ အစကကဲ့သို႔ အဆံုးတြင္ အရသာမေကာင္းေတာ့ပါ။

(၁)        ယာကုပ္ ၁း၁၅။ ဒုစ႐ိုက္သည္လည္း ျပည့္စံုလွ်င္ ေသျခင္းကိုဘြားတတ္၏။

(၂)        အျပစ္သည္ စိတ္ႏွလံုးကိုစဥ္းလဲေစ၏။ ေယ ၁၇း၉။

(၃)        အျပစ္၏လွည့္စားျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ႏွလံုးကိုခိုင္မာေစ၏။ ေဟၿဗဲ ၃း၁၃။

(၄)        အျပစ္၏လွည့္စားတတ္မႈေၾကာင့္လူသည္လည္း လွည့္စားတတ္၏။

(က)      အျပစ္သည္ ေဟ႐ုဒ္မင္း Herod Agrippa အားလွည့္စားလ်က္လူ၏ ကိုးကြယ္ျခင္းကို လက္ခံေစသည္။ ထာ၀ရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ သူ႔ကိုဒဏ္ခတ္၍ “ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အသေရေတာ္ကိုမေထာက္ေသာေၾကာင့္ “ကိုယ္တြင္း၌ ပိုးမ်ားကိုက္သျဖင့္ အနိစၥေရာက္ေလ၏။ “တမန္ ၁၂း၂၀-၂၃။”။

(ခ)        အျပစ္၏လွည့္စားျခင္းေၾကာင့္ေယဇေဗလသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားအားဆန္႔က်င္တိုက္လွန္ႏိုင္မည္ဟုထင္ခဲ့၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏အေသြးတို႔ကို ေယဇေရလခ်ိဳင့္၌ ေခြးတို႔လ်က္စရာျဖစ္ေလ၏။ ၄ရာ ၉း၃၀-၃၇။

(ဂ)        အျပစ္သည္အာနနီႏွင့္ ရွဖိေရတို႔လင္မယားအားသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မုသာျဖင့္လွည့္စားရန္ႀကံစည္ေစခဲ့သည္။ တ ၅း၁-၁၁။

(ဃ)      ဘုရားရွိမရွိသံသယရွိေသာျပင္သစ္အမ်ိဳးသား Voltaire သည္ တစ္ေန႔ေသာအခါ သမၼာက်မ္းစာသည္ လံုး၀ပေပ်ာက္သြားမည္ဟုယူဆခဲ့သည္။ ထိုသူသည္ ေသခါနီး၄င္း၏ အိမ္ယာ ေပၚတြင္ “ငါမေမြးခဲ့လွ်င္ေကာင္းေပလိမ့္မည္”ဟု ငိုေၾကြးခဲ့ပါသည္။

(င)        အဂၤလိပ္ကဗ်ာဆရာႀကီး Lorc bynon သည္ မိမိအသက္တာကိုႀကီးက်ယ္ခမ္း နား စြာ၊ အရသာအျပည့္အ၀ျဖင့္ အသက္ရွင္သြားႏိုင္မည္ဟုအျပစ္၏လွည့္စားမႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ သူ၏တိုေတာင္းေသာ အသက္တာကုန္ဆံုးခါနီးတြင္ အသက္တာ၏ပန္းပြင့္မ်ား ေၾကြေလၿပီ။ တီေကာင္၊ ေလာက္ေကာင္ႏွင့္ သခႋ်ဳင္းတြင္းသည္သာ ငါ့အတြက္ျဖစ္ေတာ့သည္ဟု ေရးခဲ့ပါသည္။

(၅)        ဂလာ ၆း၇ တြင္ “ဘုရားသခင္သည္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္းကို ခံေတာ္မမူ၊ လူသည္မ်ိဳးေစ့ႀကဲ သည့္ အတိုင္း အသီးအႏွံကို “ရိတ္ရလိမ့္မည္”ဟု ေတာလည္ ၃၂း၂၃။ ကဆိုထားပါသည္။

၄။         ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ကိုမည္သို႔ေျဖရွင္းပါသနည္း။

(က)      ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အားဤေလာကသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူရာတြင္ ဇာတိ ပကတိ၌ရွိေသာအျပစ္ဒဏ္ေပးဘို႔ရာ (ေရာ ၈း၂)သုတ္သင္ပယ္ရွင္းရန္ (ေဟၿဗဲ ၉း၂၆)အျပစ္ရွိေသာ သူတို႔ကိုကယ္တင္ျခင္းငွာ (၁တိ ၁း၁၅)ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)        မည္သို႔ျပဳလုပ္ပါသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ကိုဖယ္ရွား၍ အျပစ္သား အတြက္ ကယ္တင္ျခင္းေပးသည္ဟုဆိုရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသနည္း။ အေျဖကို ေ၀ါဟာရစကားလံုး (၃)လံုးျဖင့္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အစားထိုးျခင္း၊ ကိုယ္စား၀င္ျခင္း၊ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေ၀ါဟာရမ်ား၏အဓိပၸါယ္ကို ထိထိမိမိရယူႏိုင္ရန္သတိျပဳပါ။

(ဂ)        အစားထိုးျခင္း Substitution ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနရာတြင္ အေသခံေတာ္မူသည္။ ဂလာ ၂း၂၀။ ကၽြႏ္ုပ္ကိုခ်စ္၍၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကၽြႏ္ုပ္ အတြက္ေပးအပ္ေတာ္မူသည္။

ကိုယ္စား၀င္ျခင္း။ Imoutation ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုယ္စား မိမိသေဘာျဖင့္အေသခံေတာ္မူသည္။

၂ေကာ ၅း၂၁။ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းေသာသူ (ခရစ္ေတာ္)ကို ငါတို႔အတြက္ ေၾကာင့္အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါတို႔သည္ ထိုသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း။

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း

အျပစ္အေပၚ ေအာင္ျမင္ေသာ တန္ခိုးကိုဆိုလိုပါသည္။ ယံုၾကည္သူကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလည္း ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစေတာ္မူလ်က္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူထိုင္ေသာအခြင့္ကိုေပး ေတာ္မူသည္။ ဧဖက္ ၂း၆။ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာတန္ခိုးေတာ္ကို ရယူခံစားၾကရသည္။ ဖိ ၃း၁၀။ ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္၍ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏တန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္ “အျပစ္တရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာ၌ကား အေသျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာ၌ ကားအသက္ရွင္သည္ဟူ၍ မွတ္ယူခံစားရေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မူပါသည္။ ေရာ ၆း၁၁။ ေရာ ၆း၁-၂၂ကိုဖတ္ပါ။

ဃ။        အစားထိုးျခင္း။ အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္ဒုစရိုက္ႏွင့္ အျပစ္စီရင္ျခင္း မွ လႊတ္ၾက၏ ေရာ ၈း၁၀

ကိုယ္စား၀င္ျခင္း အားျဖင့္ အျပစ္၏ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ အညစ္အေၾကးမွကယ္တင္ေတာ္မူပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားကို ကုိယ္ေတာ္၏အေပၚ၌တင္၍ ကိုယ္ေတာ္အားအျပစ္ရွိသူဟု သတ္မွတ္ ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂ေကာ ၅း၂၁။ ေဟရွာ ၅၃း၆။ ၁ေပ ၂း၂၄ ကိုယ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ လက္ခံေသာအခါသူ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚသို႔တင္ေပးေတာ္မူပါသည္။ ေရာ ၄း၁-၈။ ၂၂-၂၅။

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အျပစ္၏ကၽြန္ျပဳအုပ္စိုးျခင္းႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ ျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ရ၏။ ေရာ ၆း၁-၁၄။

င။         အက်ဥ္းခ်ဳပ္ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္ျပဳထား၍ အျပစ္ရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ေသဒါဏ္ခံစားထိုက္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေရာ ၃း၂၃။ ၆း၂၃ သုိ႔ရာတြင္ ဂ႐ုဏာ႐ွိေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ (ဧ ၂း၄)ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္၌ ေသေက်ပ်က္စီးေစျခင္း ငွာ အလိုေတာ္မရွိေသာေၾကာင့္ သခင္ေယ႐ႈကို ဤေလာကသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူပါသည္။ ေဟရွာ ၁၀း၇ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ အတြက္ပူေဇာ္ေသာယဇ္ေကာင္ျဖစ္ေစလ်က္ ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၀-၁၂ အမွန္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေနရာကိုယူ၍ ဂလာ ၂း၂၀။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားကိုထမ္းၿပီးလွ်င္ ၁ေပ ၂း၂၄ ထိုအျပစ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ပယ္ရွားေတာ္ မူသည္။ ေဟၿဗဲ ၉း၂၆။ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံေတာ္မူေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္အားအျပစ္ရွိသူျဖစ္ေစ၊ ၂ေကာ ၅း၂၁။ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ အမွန္ပင္ အျပစ္ရွိသူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လက္၀ါး ကပ္တိုင္ေပၚတြင္သင္၏အျပစ္အားလံုးႏွင့္ ကမၻာ့လူသားအားလံုး ၏အျပစ္အတြက္ သူခံေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ၁ေယာ ၂း၃။ ဤေနရာတြင္ သင္၏အျပစ္အားလံုးကို အျပစ္စီရင္၍၊ ထိုစီရင္ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ လံုး၀ေက်နပ္သြားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူရွိသမွ်တို႔အား ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးပိုင္သူ ျဖစ္လာပါသည္။ ေရာ ၃း၂၆။ အျပစ္ကို အႏိုင္ယူၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေအာင္သူအျဖစ္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းသည္ အမွန္ အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာမ ၄း၂၅။ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္မွေရြးႏႈတ္ျခင္းကို အာမခံၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဧဖက္ ၁း၇။ တ ၁၀း၄၃ ၁ေပ၊ ၁း၁၈။ အသက္တာ ကို ေအာင္ျမင္စြာအသက္ရွင္ရန္ တန္ခိုးေတာ္ကိုလည္းရရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဖိ ၄း၁၃။ ေကာ ၂ေကာ ၂း၁၄။ ေရာမ ၈း၂-၄။

၅။         သင္သည္အျပစ္ကိုေအာင္ျမင္၍၊ ေအာင္ျမင္ေသာ အသက္တာကို မည္သို႔ အသက္ရွင္ႏိုင္သနည္း။

(က)။     အျပစ္ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ေစရန္။

(၁)        သင္သည္အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံလ်က္အသိအမွတ္ျပဳပါ။

ေဟရွာ ၆၄း၆။ ေယ ၁၇း၉ ေရာမ ၇း၁၄။

(၂)        ေနာင္တရပါ။ စိတ္ေျပာင္းလိုက္ပါ။ အျပစ္ကိုထားခဲ့၍၊ ခရစ္ေတာ္ဘက္ကိုဦးလွည့္ပါ။ လု ၁၃း၃း ၁သက္ ၁း၉။ တ ၁၇း၃၀၊ ၃၁။

(၃)        သင္၏စိတ္ႏွလံုးျဖင့္ခရစ္ေတာ္အားသင္၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အရွင္သခင္အျဖစ္လက္ခံ ပါ။ ေယာ ၁း၁၂၊ ေရာမ ၁၀း၉-၁၀။

(၄)        ကိုယ္ေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ကိုယ္ေတာ္ျပဳခဲ့ၿပီးေသာအမႈ၌လည္း ေကာင္း၊ ယံုၾကည္ကိုးစားပါ။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကိုေက်နပ္ေစခဲ့ေသာထိုအမႈ၌ တည္ေန ပါ။ တ ၁၆း၃၁။ ေရာ ၄း၂၅။ ႏွင့္ ေယာ ၂၀း၃၁၊ ေရာ ၅း၁၊ ဖိ။ ၃း၉ တို႔ကိုဖတ္ပါ။

(ခ)        အျပစ္၏တန္ခိုးမွကင္းလြတ္၍ ေအာင္ျမင္စြာအသက္ရွင္ႏိုင္ရန္။

(၁)        မိမိကိုယ္ကိုလူေဟာင္းေသၿပီးျဖစ္ေသာ အသက္ရွင္သူအျဖစ္ခံယူထားပါ။ သင္သည္ ခရစ္ ေတာ္ႏွင့္အတူ “လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာအေသခံၿပီး၊” သို႔ (ဂလာ ၂း၂၀)ဟုမွတ္ယူပါ။ ခရစ္ေတာ္ အေသခံေသာအခါ သင္သည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသခဲ့သည္။ သင္၏ လူေဟာင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ အေသသတ္ျခင္းခံၿပီ။ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ အတူ သၿဂိဳလ္ျခင္းခံရၿပီ။ အသက္တာသစ္ကို အသက္ရွင္ပါမည္အေၾကာင္း ေသျခင္းမွ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထေျမာက္ေစျခင္းခံခဲ့ၿပီး၊ ေရာမ ၆း၁-၈။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအရာကို မွတ္မိစြဲလန္းပါ။ ယံုၾကည္ပါ။ လက္ခံရယူပါ။ ေရာမ ၆း၁၁-၁၃ဖတ္ပါ။ အျပစ္သည္သင့္ကိုမအုပ္စိုးေစပါႏွင့္။ “ကိုယ့္အဂၤါမ်ားကိုလည္း သုစ႐ိုက္လက္နက္ျဖစ္ ေစ၍၊ ဘုရားသခင္အားဆက္ၾကေလာ့။

(၂)        “၀ိညာဥ္ပကတိအတိုင္းအက်င့္”ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေလာ့။

(က)      “၀ိညာဥ္ပကတိအတိုင္းက်င့္ၾကေလာ့။ ထိုသို႔က်င့္လွ်င္ ဇာတိပကတိ၏အလိုသို႔မ လိုက္ဘဲေနၾကလိမ့္မည္။ (ဂလာ ၅း၁၆)။

(ခ)        ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ဟု ခံယူႏိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပေတာ္ မူေသာသူသည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္တရား (အုပ္စိုးျခင္းသေဘာ)ႏွင့္ ေသျခင္းတရား၏လက္ မွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေၾကာင္း သိရွိေစပါသည္။

ေရာမ ၈း၂-၄။

၀ိညာဥ္ပကတိအတိုင္း အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္။

-          ကိုယ္ေတာ္ကိုအသိအမွတ္ျပဳပါ။ ေယာ ၁၆း၁၃-၁၄

-          ကိုယ္ေတာ္ရွိေနေၾကာင္းသိထားပါ။ ေယာ ၁၄း၁၇။

-          ကိုယ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္ကိုအားထားပါ။ (အစဥ္သျဖင့္လံုး၀ဥသံု) တ၊ ၁း၈။ ဇာ ၄း၆။

(၃)              ခရစ္ေတာ္အားအစဥ္ယံုၾကည္ေနတတ္ေသာစိတ္ကိုေမြးျမဴပါ။

(က)            ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ေလာကကိုေအာင္ႏိုင္၏။ (၁ေယာ ၅း၄)။

(ခ)              ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ မာရ္နတ္ကိုေအာင္ႏိုင္၏။ ဧ ၆း၁၀၆။

(ဂ)              ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္သည္ ေစာင့္ေရွာက္ ေတာ္မူ၏။ ၁ေပ ၁း၅။

(ဃ)            ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ကိန္း၀ပ္ေၾကာင္း သိရ၏။ ဧ ၃း၁၇။

(င)              ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္တာ၏မုန္တိုင္းႀကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ ေသာ သတၱိကိုေပးေတာ္မူ၏။ (မသဲ ၈း၂၆။

(စ)              ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ေ ေလာကစည္းစိမ္ကို ဂ႐ုျပဳမႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ ေစ၏။ မ ၆း၃၀-၃၄။

(ဆ)            ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေလာကပူပန္ျခင္းႏွင့္ ယံုမွားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ ေစ၏။ (မသဲ ၁၄း၃၁-၃၃)။

(၄)              အကယ္၍သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုအာ႐ံုျပဳလ်က္၊ ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ပါက အထက္ေဖာ္ျပထားေသာအရာမ်ားသည္ သင္၏အသက္တာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ခိုင္မာႀကံ႕ခိုင္ေသာ ဆုေတာင္းျခင္း အက်င့္ကိုလည္း ေမြးျမဴထားပါသည္။ ဆက္ကပ္မႈရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ပါ။ ခရစ္ေတာ္အေပၚ၌သင္ထားရွိေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေပ်ာက္ဆံုး ေနေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားထံသို႔ အစဥ္သက္ေသခံပါ။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။               ဤမ်က္ေမွာက္ကာလ၏ လကၡဏာတြင္ အျပစ္ကိုမုန္းတီးျခင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုရပါသနည္း။

၂။               အျပစ္သည္မည္သို႔ျဖစ္၍၊ မည္သည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း မသိမွီ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို အဘယ္ေၾကာင့္နားမလည္ႏိုင္ပါသနည္း။

၃။               အျပစ္သည္ စႀကၤာ၀ဠာတြင္ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ အစျပဳခဲ့ပါသနည္း။ က်မ္းညႊန္းျဖင့္ေျဖပါ။

၄။               လူသားမ်ိဳးႏြယ္တြင္ အျပစ္သည္ မည္သည့္ေနရာ၌ မည္သို႔၀င္လာခဲ့ပါသနည္း။ က်မ္းညႊန္းျဖင့္ေျဖပါ။

၅။               အာဒံ၏ နာခံျခင္းႏွင့္ အျပစ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္မွ်ေ၀ ခံစားၾကရပါသနည္း။

၆။               Scofield က်မ္းစာတြင္အျပစ္ကိုေဖာ္ျပထားေသာ အနက္ဖြင့္ခ်က္ (၅)ခ်က္ အနက္ (၄)ခုကို ေဖာ္ျပ၍၊ က်မ္းညႊန္းတစ္ခုစီကိုေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

၇။               ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သမၼာက်မ္းစာမွ အျပစ္၏အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ (၅)ခုအနက္ အနည္းဆံုး (၃)ခုကို က်မ္းညႊန္းႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပပါ။

၈။               ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျပစ္၏အဓိကလကၡဏာ (၃)ခုကို ေဖာ္ျပလ်က္ အားလံုးအတြက္ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ေဖာ္မႈကို က်မ္းစာျဖင့္ျပပါ။

၉။               ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ကိုစီရင္လ်က္အျပစ္ကိုဖယ္ရွားၿပီး သင့္ကို ကယ္တင္ျခင္း ေပးရာတြင္အသံုးျပဳေသာ စကားလံုး (၃)လံုးကို ေဖာ္ျပလ်က္ က်မ္းညႊန္းႏွင့္တကြ အနက္ဖြင့္ဆိုပါ။

၁၀။             ေအာက္ပါကြက္လပ္မ်ားျဖည့္ပါ။

---------------------------------- အားျဖင့္ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမွ ကယ္တင္၏။

---------------------------------- အားျဖင့္ အျပစ္၏ပ်က္စီးျခင္းမွကယ္တင္၏။

----------------------------------- အားျဖင့္ အျပစ္၏ အုပ္စိုးျခင္းမွ ကယ္တင္၏။

၁၁။             အျပစ္ဒုစရိုက္ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ႏိုင္ရန္ မည္သည့္ေျခလွမ္းမ်ားကို လြမ္းရမည္နည္း။ က်မ္းညႊန္းျဖင့္ေျဖပါ။

၁၂။             ေအာင္ျမင္ေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာကို ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ေျခလွမ္း (၄)ဆင့္ကိုေျဖပါ။

၁၃။             ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္မည္သည့္အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ရမည္နည္း။

၁၄။             ေအာင္ျမင္ေသာခရစ္ယာန္အသက္တာကို အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ ယံုၾကည္ျခင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာအရာမ်ားအနက္ အနည္းဆံုး (၄)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

အမည္ ။ ----------------------------------

လိပ္စာ ။ ----------------------------------                  ရက္စြဲ။ ------------------------------------

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

မွတ္ခ်က္။     စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား (အခန္း ၄) ျဖစ္ပါသည္။

Part 3 (12 MB, until lesson 36) Bible Study (Piper) - received from Saya Aung Naing
http://www.mediafire.com/download.php?p2zfdh4gcf7b47e