သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၀) အသစ္ေမြးဖြားျခင္းဆိုင္ရာၾသ၀ါဒ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္း၊ ၄င္း၏သတင္း၊ အဓိပၸါယ္၊ မလႊဲမေသြးလိုအပ္ခ်က္၊ လကၡဏာႏွင့္ နည္းစနစ္

(The New Birth: Its MESSAGE, MEANING, MUST, MARK AND METHOD.)

“နိဒန္း”

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကမၻာေလာကႀကီးသည္ ဘာသာတရားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုတည္း၌ပင္ ဂိုဏ္းဂဏေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ ဤအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားတို႔သည္ ဘာသာေရးအသြင္အျပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအနက္ အနည္းငယ္တို႔ကသာ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းခံယူလိုၾကေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံရမည္။

(ေယာ ၃း၃-၈)ဟု သခင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္အတိအက်ေျပာထားေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေမ့ထားၾက သည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထိုသြန္သင္မႈကို ထင္ထင္ရွားရွားလႊဲမွားမႈ မရွိ ေအာင္ ေပၚလြင္သည္ထိ ေဖာ္ျပရန္ ဤသင္ခန္းစာကိုျပဳစုထားပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာကို ေလ့လာသူအားလံုးသည္ အမွန္ပင္ ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံရ၍ အသစ္ေမြးဖြားလာသူမ်ားျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ဤသင္ခန္းစာကို ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

သင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

ဘာသာေရးတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း သိရွိျမင္ေတြ႔ျခင္းသည္ပင္လွ်င္ ဤသင္ခန္းစာ၏ အေရးႀကီးခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ အသစ္ေသာ ေမြးဖြား ျခင္းကို မရခဲ့ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း (အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္း)မရွိေသာ္လည္း အသင္းေတာ္ တြင္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံယူျခင္း၊ အသင္းသားအျဖစ္ခံယူျခင္း၊ ပြဲေတာ္မဂၤလာ၀င္ေရာက္သံုးေဆာင္ျခင္း၊ ဆယ္ဘုိ႔တဘို႔ ေပးျခင္း စသည္မ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ မၾကာမီႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း ယံုၾကည္ျခင္းတစ္ခုသာဟူေသာ ေဟာေျပာ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအသင္းေတာ္မ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။ ဤသြန္သင္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို အေပၚယံမွ်သာ ယံုၾကည္၍ ဒုတိယေမြးျခင္းအေတြ႔အႀကံဳမရွိေသာ သူမ်ားစြာ အသင္းေတာ္သို႔၀င္လာပါသည္။ ထိုေမ့ေလ်ာ့ထားေသာ အေလးေပးမခံရေသာ ဤ၀ါဒကိုအထင္အရွား ေဖာ္ျပရန္အ ထူး လိုအပ္ေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒုတိယေမြးျခင္း (အသစ္ေသာေမြးျခင္း) မခံရလွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကို မျမင္ရ။ မ၀င္ရသည္ျဖစ္၍ ဤသင္ခန္းစာထက္ အေရးႀကီးေသာသင္ခန္းစာရွိမည္မဟုတ္ေပ။

သင္ခန္းစာ

၁။         ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း တနည္း အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ ခံယူခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ (Regeneration of the New Birth is a Bible Concept)

က။        သခင္ေယ႐ႈကရွင္းလင္းစြာေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ -

၁။         ေယာ ၁း၁၃။ “….. လူမ်ိဳးႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍သြားေသာသားမဟုတ္ ေမထံုသံ၀ါဒအားျဖင့္ ဖြားေသာသားမဟုတ္၊ လူအလိုအေလ်ာက္ဖြားေသာသားမဟုတ္ ဘုရားသခင္ျဖစ္သြား ေတာ္မူေသာသားျဖစ္သည္။

၂။         ေယာ၃း၃-၈။ “……ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံေသာသူမည္သည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကို မျမင္ရ။.. ေရႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္မေမြးေသာ သူမည္သည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔မ၀င္ရ။ ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိပကတိျဖစ္၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေမြးေသာအရာသည္၀ိညာဥ္ျဖစ္၏။ ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံရမည္ဟု ေျပာျခင္းကိုအံ့ၾသျခင္း မရွိႏွင့္။

ခ။         ဓမၼသစ္က်မ္းစာပါၾသ၀ါဒမ်ားေရးသားေသာ ပုဂၢိဳလ္အားလံုးသည္ ဒုတိယေမြးျခင္းခံယူရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

၁။         ယာကုပ္ ၁း၁၈။ “….သမၼာတရားစကားေတာ္အားျဖင့္ မိမိအလိုေတာ္အတိုင္း ငါတို႔ကိုျဖစ္ဘြားေစ ေတာ္မူ၏။

၂။         ၁ေပ ၁း၂၃။ “…. ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ မ်ိဳးေစ့အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားသည္မဟုတ္ မေဖာက္ျပန္ မပ်က္စီးတတ္ေသာမ်ိဳးေစ့တည္းဟူေသာ … ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္

၃။         ၁ေယာ၂း၂၉။“…. ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေတာ္ကို က်င့္ေသာသူမည္သည္ကား ဘုရားသခင္ ျဖစ္ပြား ေစေတာ္မူေသာသူျဖစ္၏။”

၄။         ေပါလုသည္ ဤသမၼာတရားအတြက္ မိမိကိုယ္ပိုင္ေ၀ါဟာရကိုသံုးထားပါသည္။

က။        ေရာ ၆း၄။ ငါတို႔သည္ အသစ္ေသာအသက္၌ က်င္လည္ၾကရသတည္း။

ခ။         ၂ေကာ ၅း၁၇။ လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါ ျဖစ္၏။

၂။       ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အထက္ပါက်မ္းခ်က္မ်ား၏ဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္မွာမည္သို႔နည္း။ (What is the message of these related texts?)

က။        အသစ္ေသာေမြးျခင္းဆိုသည္မွာ အမွန္ပင္ရွိပါသေလာ - ဒုတိယအႀကိမ္ေမြး၍ရပါသေလာ။ ေမြးဖြားျခင္းမွန္ေသာ္လည္း သဘာ၀မ်ားအားျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ လံုး၀မတူ၊ အသစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္း၊ အထက္ေကာင္း ကင္ဆိုင္ရာေမြးျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေမြးဖြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခ။         ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာ ဒုတိယေမြးျခင္းမခံရေသးေသာ ခရစ္ေတာ္၏အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေန ေသာ လူသားအားလံုးတို႔အား ဘုရားသခင္သည္ လူေသမ်ားဟုသာ သတ္မွတ္ပါသည္။ (ဧဖက္ ၂း၁-၅) သူတို႔ အသက္ကို ရရန္ အထူးလိုအပ္ေနၾကပါသည္။ ၁ေယာ ၅း၁၂။

ဂ။         လူအေပါင္းတို႔သည္ အသစ္ေမြးဖြားျခင္းကိုခံႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မလႊဲမေသြခံယူရမည္ျဖစ္ပါ သည္။

ဃ။        လူတိုင္းအသက္တာသစ္ကိုရရွိရန္လမ္းရွိပါသည္။

င။         လူတို႔၏ စိတ္ထဲသို႔ ေယ႐ႈခရစ္၀င္ေရာက္ျခင္းမရွိလွ်င္ အသက္တာသစ္တို႔မရႏိုင္ေၾကာင္း က်မ္းစာ အားျဖင့္သိႏိုင္ရန္။

စ။         ထို႔အျပင္ ဤက်မ္းခ်က္မ်ားအရ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္းသည္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားစြာသိႏိုင္ရန္

ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္းသည္ Christianity is

၁။         ပံုေသယံုၾကည္ခ်က္စာရင္းမဟုတ္ (Not a List of Dogmas)

၂။         က်င့္စဥ္တစ္ခုမဟုတ္ (Not a system of ethics)

၃။         ေကာင္းျမတ္ျခင္းအတိုင္းအတာမဟုတ္ (Not Degress of goodness)

၄။         စိတ္မပါ၊ ေပါ့ရႊတ္ေသာသန္႔ရွင္ျခင္းမဟုတ္ (Not a passionless purity)

၅။         မိမိ၏အသင္းေတာ္၊ အဖြဲ႔၏ၾသ၀ါဒမွ မွန္ကန္သည္ဟု ခံယူ၍ အျငင္းပြားတိုက္ခိုက္ေနျခင္း မ်ိဳးမဟုတ္ (Not a fighting fundamentalism)

၆။         ေရွးအစဥ္အဆက္မွ ခံယူလုပ္ေဆာင္မႈတို႔အား လက္ဆင့္ကမ္းခံယူလိုက္ေလွ်ာက္ေနျခင္း မဟုတ္။ (Not a militant orthodoxy)

၇။         သံုးပါးတစ္ဆူယံုၾကည္ခ်က္လည္းမဟုတ္။ (Not a triune theology)

သို႔ေသာ္ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ “အသက္” ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္း ဆိုသည္မွာ အသက္သစ္ (New life) ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈကသင္တို႔သည္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း ငွာလာသည္ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ (ေယာ ၁၀း၁၀)

၃။         အဓိပၸါယ္ အသစ္ေမြးဖြားျခင္းဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း (The meaning)

က။        ေယာ ၁း၁၃ကိုေရွးဦးစြာၾကည့္ပါ။ မဟုတ္ကိန္းသံုးခု (Three negatives) ကိုအထင္အရွားေတြ႔ရပါ မည္။ အသစ္ေမြးျခင္း၏မဟုတ္ကိန္းသံုးခုျဖစ္ပါသည္။

(၁)        လူမ်ိဳးႏွင့္သက္ဆိုင္၍ဖြားေသာသားမဟုတ္၊ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ဘိုးေဘးမ်ား အေပၚဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားေနသူမ်ားျဖစ္၏။ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ ေသြးအစဥ္အဆက္အေပၚ၀ါႂကြား ၾက၏။ သူတို႔က ငါတို႔သည္ အာျဗံဟံအမ်ိဳးျဖစ္၏ (ေယာ ၈း၃၃)အာၿဗံဟံသည္ငါတို႔အဘ ျဖစ္၏။ (ေယာ ၈း၃၉) ယေန႔တြင္ပင္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဘိုးေဘးအမ်ိဳးအႏြယ္အေပၚဂုဏ္ယူေနၾကသည္။ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ မိမိ တို႔အား အထူးအခြင့္အေရးႏွင့္ အထူးအဆင့္အတန္းကို ေပးသည္ဟု လက္ခံထား ၾကပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သခင္ဘုရားက သင္သည္ မည္သည့္အမ်ိဳးအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္ပါေစ၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ မည္သည့္ အဆင့္ရွိေနပါေစ၊ မည္သည့္အဆင့္အတန္းျဖစ္ျဖစ္ သင္သည္ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းခံရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ ပါသည္။ သင္ ဆင္းသက္လာေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ မ်ိဳးႏြယ္ေမြးဖြားလာေသာ ျမင့္ျမတ္ ေသာ အရပ္တို႔သည္ အရာမေရာက္ေပ။

(၂)        ေမထုန္သံ၀ါသအားျဖင့္ ေမြးဖြားသည္မဟုတ္ Not of the will of the flesh

က။        ေယာ ၃း၆တြင္ ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိပကတိျဖစ္၏။

ခ။         ေရာမ၊ ၈း၈တြင္ ဇာတိပကတိ၌က်င္လည္ေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႔ႏိုင္ၾက။

ဂ။         သို႔ျဖစ္၍ “ဇာတိပကတိ” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ခရစ္ေတာ္မပါဘဲ လူတို႔လုပ္သမွ် ကိုရည္ၫႊန္းေနေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။ ဇာတိပကတိအားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ သည္ အေျမာက္အမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူသည္ နာမည္ေက်ာ္ စာေရးဆရာ၊ ထင္ရွားေသာအားကစားသမား၊ နံမည္ေက်ာ္ပန္းခ်ီဆရာ၊ ေက်ာ္ ၾကားေသာ ဂီတပညာရွင္၊ ႏိုင္ငံေရးအေက်ာ္အေမာ္၊ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရး သမား၊ သန္းႂကြယ္ေသာ သူေဌး ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ဒုတိယေမြးျခင္း မခံရေသး သူ ျဖစ္ႏိုင္ေသးပါသည္။ ထိုသူသည္ ဇာတိပကတိ၌ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ဇာတိပကတိသေဘာသည္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ႏွင့္ မေတြ႔ႏိုင္။

(၃)        လူအလိုအေလ်ာက္ ဖြားေသာသား မဟုတ္ (Not of the will of man)

တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းသည္ လူသားအားျဖင့္ျဖစ္ပြားသည္ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္အားျဖင့္သာျဖစ္ရပါသည္။ မည္သည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၊ မည္သည့္ သင္းအုပ္ဆရာကမွ် သင့္ကိုမကယ္ႏိုင္။ သိကၡာတင္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ဒုတိယေမြးျခင္း ကို မခံယူႏိုင္။ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံယူျခင္း၊ ပြဲေတာ္မဂၤလာ၀င္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ မည္သည့္အမႈႏွင့္မွ် ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံယူႏိုင္ပါ။ လူသည္ သင့္ကို ကယ္တင္ျခင္းမေပးႏိုင္။

ခ။         မဟုတ္ကိန္းအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအားျဖင့္ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္း ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း တို႔ကိုမရႏိုင္။

(၁)        ဘာသာေရးတြင္ပါ၀င္လႈပ္ရွားျခင္း

(၂)        မိမိ၏ျပင္းထန္ေသာ အေလးအနက္စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈ

(၃)        ဆုေတာင္းျခင္း၊ အလွဴေတာ္ေငြေပးျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုျငင္းပါယ္ျခင္း၊ အသင္းေတာ္တြင္ ပါ၀င္ျခင္း စသည့္ ဘာသာေရးလုပ္ရွားမႈမ်ား

(၄)        ဘာသာေရးဆိုင္ရာပြဲမ်ား ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား

(၅)        အသက္တာတြင္ စာမ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္ျခင္း - အသက္တာ၌ အက်င့္ကိုျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲေပးျခင္း။

လိုအပ္ေသာအရာသည္ အသစ္ေသာအသက္ျဖစ္ပါသည္။ စာမ်က္ႏွာသစ္မဟုတ္ပါ။

ဂ။         အမွန္အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းသည္ -

(၁)        ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူေသာအမႈျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၁း၁၆ “ဘုရားသခင္ဖြားေတာ္မူေသာသားျဖစ္ သတည္း”။

မွတ္ခ်က္။            ၁ေယာ ၅း၁ တြင္ “ေယ႐ႈသည္ ခရစ္တာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ယံုၾကည္ ေသာသူမူ ကား ဘုရားသခင္ျဖစ္ပြားေစေတာ္မူေသာသူျဖစ္၏။ (အသစ္ေမြးဖြားေသာ သူျဖစ္၏။ အသစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္းကိုခံယူရရွိျခင္းသည္ - ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ တစ္စံုတစ္ခု ကိုျပဳလုပ္ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေတာ္မူျခင္း သက္သက္ သာ ျဖစ္ပါသည္။)

(၂)        ၀ိညာဥ္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၃း၆။ ၆း၅၃။ ေယာ ၆း၄။ ဧဖက္ ၂း၂၊၅ တို႔ကိုဖတ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။               ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲတြင္ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းကို ခံေသာသူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏၀ိညာဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။              ။ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ ေသေနေသာအရာကို အသက္ ျပန္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “ေသလ်က္ရွိေသာ သင္တို႔ကုိပင္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ” (ဧဖက္ ၂း၂)

မွတ္ခ်က္။               ။ ဇာတိပကတိလူတြင္ ေသေနေသာသူသည္ ထိုသူ၏၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္သည္ လူ၏အထဲတြင္ ပိုင္းျခားနားလည္ျခင္းရွိေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ ၁ ေကာ ၂း၁၁-၁၄ ကိုဖတ္ပါ။ လူသည္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ အေသျဖစ္ပါသည္။ ဧ ၂း၅ ထို႔ေၾကာင့္၀ိညာဥ္ အရာကို မျမင္ႏိုင္။ နားမလည္ႏိုင္။ ေယာ ၃း၃-၅ႏွင့္ ၁ ေကာ ၂း၁၄။

မွတ္ခ်က္။               ။ ထို႔ေၾကာင့္ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ ေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ေဆာင္္ရြက္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏၀ိညာဥ္မ်ားကို “အသက္ရွင္ေစေတာ္မူလွ်က္” ၀ိညာဥ္ေရးရာနားလည္မႈ အသစ္ကို ရပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ကို သိ၍ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြာ အမူေတာ္ေဆာင္ေစပါသည္။

(၃)        ဖန္ဆင္းျခင္းအမူျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္မူမရွိခဲ့ေသာ အသက္သစ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အထဲ၌ ဖန္ဆင္းေပးေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။                ။ ဧဖက္ ၂း၁၀ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကို က်င့္ရမည့္အေၾကာင္း ေယ႐ႈခရစ္၌ျပဳျပင္ “ဖန္ဆင္း” ေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ ဧဖက္ ၄း၂၄။ မွန္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္း ပါရမီအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အမွ်ဖန္ ဆင္းေသာ လူသစ္ကိုယူတင္၀တ္ေဆာင္ မည့္အေၾကာင္း ၂ ေကာ ၅း၁၇ လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ ျပဳျပင္(ဖန္ဆင္း) ေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ (အဂၤလိပ္ က်မ္းစာ၌ =ဖန္ဆင္းရာ ဟု ေရးသားထား၏)

(၄)        ဘုရားပကတိကို လက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။               ။ ၂ ေပ ၁း၄ ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ ဘုရားပကတိကို ဆက္ဆံရေသာသူျဖစ္မည္ အေၾကာင္းတည္း။ ဂလာ ၂း၂၁ ငါသည္ကိုယ္တိုင္မရွင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ရွင္ေတာ္မူ၏။ ဧဖက္ ၃း၁၇ ခရစ္ေတာ္သည္သင္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ က်ိမ္း၀ပ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း

မွတ္ခ်က္။               ။ အသစ္ေသာ ေမြးျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အံ့ၾသဘြယ္တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အထဲ၌ ျဖစ္ပြားတည္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(၅)          အသက္

အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းသည္ အသက္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္စစ္ျဖစ္ပါသည။ စစ္မွန္ေသာအသက္၊ ထာ၀ရအသက္၊ ဘုန္းက်က္သေရရွိေသာအသက္၊ ဘုရားအသက္ျဖစ္ပါသည္။ လုံး၀အသက္ ျဖစ္လွ်က္ အံ့ၾသဘြယ္ အသစ္ျဖစ္ေသာ အရာမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားေပၚလြင္လွ်က္ရွိပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ ၁ ေယာ ၅း၁၂ သားေတာ္ကိုရေသာသူသည္ အသက္ကိုရ၏ ေယာ ၂၀း၃၁ ထုိသို႔ ယုံ၍ နာမေတာ္အားျဖင့္ အသက္ကိုရမည္အေၾကာင္း ေယာ ၁၀း၁၀ ငါမူကား-------- အသက္ႏွင့္ ျပည့္စုံေစျခင္းငွါ လာသတည္း။

၄။         “မလႊဲေရွာင္ႏိုင္ေသာလိုအပ္ခ်က္” (THE MUST)

“ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံရမည္” (ေယာ ၃း၃-၇)၌ သခင္ေယ႐ႈကမိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္း။

(က)      ဒုတိယေမြးျခင္းမွ တပါး အျခားအရာတို႔သည္ မလုံေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ခရစ္ေတာ္မရေသာ ဘာသာေရးေဆာင္ရြက္မူ။

ဒုတိယေမြးျခင္းမပါေသာ ဘာသာေရးေဆာင္ရြက္မူသည္ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မူ မရေသာ ေၾကာင့္ ထိုသူ၌ၿငိမ္သက္ျခင္း မရႏိုင္ဘဲ၊ ထိုသူသည္ ဘာသာေရးတရားလိုက္နာ သကဲ့သို႔ ပင္ပန္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေစပါသည္။ ထိုသူ၌ သက္သာျခင္းမရွိ၊ မွန္ကန္ေသာၿငိမ္သက္မူမရ၊ ဒုတိယေမြးျခင္းမွတပါး လုံၿခံဳစိတ္ခ်မူမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼသီခ်င္းေရး ဆရာ တပါး က - နည္းလမ္းေထာင္းေသာင္း ၊ ႀကိဳးစားခဲ့လည္း ၊ ေၾကာက္စိတ္မပ်ယ္ ၊ ေျမာ္ျမင္ထိုးရန္ ၊ ငါ့လိုအပ္ခ်က္ ၊ က်မ္းစာေဖာ္ျပ ၊ ေယ႐ႈဘုရား။

(၂) ယုံၾကည္စိတ္ခ်ေလာက္ေသာအရာကို မည္သည့္အရာကမွ မေပးႏိုင္။ ဘာသာေရး သက္သက္  သည္ လူ၏ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပါရမီသာျဖစ္သည္။ ဒုတိယေမြးျခင္းသည္ ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ ကို ယုံၾကည္ နာခံျခင္း၌သာ တည္ပါသည္။

(၃) လြန္ခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ ဒုတိယေမြးျခင္းမွတပါး အျခားနည္းလမ္းမရွိပါ။ ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ တစုံတေယာက္ေသာသူအား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အသစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္းသည္သာ ျပစ္မွားမိခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ားကိုဖယ္ရွားေစလွ်က္ အျပစ္၏ ခြင့္လြတ္ျခင္းကို ရေစပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၉း၂၆။ ဧ ၁း၇။

(၄) ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ တစုံတေယာက္ေသာသူ၏ အေပၚယံအျပဳအမူတို႔ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ ေသာ္လည္း ဒုတိယေမြးျခင္းကသာ စိတ္ႏွလုံးကိုေျပာင္လဲေစႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ။ ေရပုပ္အိုင္အနီးတြင္ လွပေသာပန္းမ်ားစိုက္ထားေသာ္လည္း ေရပုပ္ကို မသန္႔ ရွင္း ေစႏိုင္ပါ။ ျခကိုက္၍ ေဆြးေျမ႕ေနေသာ အိမ္သည္ေဆးသုပ္႐ုံျဖင့္ ျပန္၍မ ေကာင္းႏိုင္ပါ။

(ခ)            ဒုတိယေမြးျခင္းမွတပါး အျခားေသာအရာကို အားကိုး ရပ္တည္ေနမိျခင္းသည္ အလြန္ပင္      အႏၲရာယ္ ႀကီးၿပီး ပ်က္ဆီးျခင္း လမ္းသို႔ပို႔ေဆာင္ေနပါသည္။

(၁) ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေတာ္မူျခင္းကို အေလးမထားေသာ အရာမွန္သမွ် ေဟၿဗဲ ၁၂း ၁၄။

(၂) ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ စစ္မွန္မႈကို သံသယရွိေသာ အသိအမွတ္ မျပဳေသာ အရာမွန္သမွ်

(၃) မိမိအသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည့္အေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္ကကိုယ္စား အေသခံေပးရေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္ကို ပ်က္ရယ္ျပဳျခင္း မွန္သမွ် ဂလာ ၁း၄။

(၄) မိမိတို႔ကို အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းရရွိေစသည့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားလည္း ေကာင္း၊

အမႈေတာ္အားလည္းေကာင္း ၿငိင္းပယ္ျခင္း အသိအမွတ္မျပဳျခင္း ေယာ၃း၅-၈။ ၆း၆၃။ ၁ ေပ  ၁း၂၂-၂၃

(၅) ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ကင္းလွ်င္ လူ၏ဇာတိပကတိသည္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္သည္ကိုမသိျခင္း၊ အသိအမွတ္ မျပဳျခင္းမွန္သမွ်

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ဆႏၵမ်ားသည္ အလိုေတာ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည္။ ေရာ ၈း၇ ၁း၂၁

(ခ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွစ္သက္ေသာ အရာမ်ားသည္ပ်က္စီးျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေယာ ၃း၁၉

(ဂ)  ကၽြႏု္ပ္တို႔ဥာဏ္မ်က္စိသည္လည္း အလင္းကြယ္ေနပါသည္။ ဧ ၄း၁၈။ ၁ ေကာ ၂း၉-၁၄

(၆)  ေထာင္လႊားျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာအရာမွန္သမွ်-

မွတ္ခ်က္။            ။ ကာဣန - မိမိအက်င့္ကိုျငင္းပယ္ျခင္း ခံရေသာအခါ ေထာင္လႊား ေသာအခါ ေထာင္လႊားေသာစိတ္ႏွင့္ေဒါသစိတ္ျဖင့္ ညီျဖစ္ေသာသူ အာေဗလကို သတ္ခဲ့ ပါသည္။

(ဂ)        ခရစ္ေတာ္သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ေယာ ၃း၃-၈

မွတ္ခ်က္။            ။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအရာမ်ားသည္ မေတာ္တဆမႈ တိုက္ဆိုင္မႈဟူ၍ မရွိပါ။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဒုတိယေမြးျခင္းအေၾကာင္းကို သင္ေပးရန္ “နိေကာဒင္” ကိုေရႊးျခင္းမွာ မေတာ္တဆ တိုက္ဆိုင္မႈ မဟုတ္ပါ။ နိေကာဒင္သည္ “သာမန္အျပစ္သား” မဟုတ္ပါ။ လူသားတို႔တြင္ အေကာင္းဆုံးအဆင့္ရွိသူ ျဖစ္ပါသည္။ နိေကာဒင္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ သြန္သင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ပညာတတ္ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးကို အထူးေလးစားလွ်က္ ႐ုိးသားေသာသူျဖစ္ပါသည္။ နိေကာဒင္သည္ အရာရွိ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဘာသာေရး လူႀကီးျဖစ္လွ်က္ ၾသဇာတကၠိမႀကီး မားေသာသူျဖစ္ပါသည္။ သူသည္လူတို႔တြင္ စံျပလူသားျဖစ္ပါသည္။ ဇာတိပကတိအားျဖင့္ ရႏိုင္ေသာ အရာအားလုံးကို ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈက ထိုသူအား “သင္သည္ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံရမည္။” ဟုေျပာပါသည္။ ဤအရာကိုၾကည့္ေသာအခါ နိေကာဒင္ကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံရန္လိုအပ္ပါလွ်င္ ဤေလာက၌ ရွိသမွ် ေသာလူသားအားလုံးတို႔သည္ ေမြးဖြားျခင္းကိုခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၅။         အမွတ္အသား - သက္ေသလကၡဏာ (THE MARKS)

ဒုတိယေမြးျခင္းခံရေၾကာင္း အမွတ္လကၡဏာ အျဖစ္မည္သည့္ အမွတ္အသားမ်ားရွိရပါ မည္နည္း။ အမွတ္လကၡဏာ သက္ေသအေျမာက္အမ်ားရွိေသာ္လည္း ေျခာက္ခုကိုသာ ေဖာ္ျပပါမည္။

က။        နာခံျခင္းလကၡဏာ ၁ ေယာ ၂း၃။ ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ကိုနားေထာင္ လိုေသာ ဆႏၵေပၚေပါက္လာလွ်င္ အလိုေတာ္လိုက္ရန္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရွိလာပါမည္။ ခရစ္ေတာ္၏ နာခံျခင္း နမူနာကို ေလ့လာပါ။ ဖိ ၂း၅-၈။

ခ။         သီးသန္႔႐ွိျခင္း လကၡဏာ - ေယာ ၂း၁၅-၁၇၊ ေလာကႀကီးထဲတြင္ အသက္ရွင္ေန ေသာ္လည္း ဤေလာကႏွင့္ မဆိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သေဘာေပါက္လွ်င္ ေလာက၏အခ်ည္း ႏွီးျဖစ္ေသာ အျပစ္ျပဳရာမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာျခင္း မျပဳ သီးသန္႔ ေနလိုစိတ္ရွိရမည္။ ေယာ ၁၂း၁-၂။ေယာ ၊ ၁၅း၁၈-၁၉။

ဂ။         ဆက္လက္ရွင္သန္ျခင္း လကၡဏာ - ၁ ေယာ ၂း၁၉။ ယုံၾကည္ျခင္း၌ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲျခင္း၏ သက္ေသျဖစ္ပါသည္။ တ ၂း၄၂။ ေယာ ၈း၃၂။

ဃ။        လက္ေတြ႔ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ရွင္သန္ျခင္းလကၡဏာ - ၁ ေယာ ၂း၂၉-၃း၆။ ဒုတိယ ေမြးျခင္း ခံရသူသည္ မွန္ေသာအရာကိုျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ အငယ္ (၆) တြင္ “ဒုစ႐ိုက္ ျပဳတတ္ေသာသူ”ဆိုသည္မွာ အျပစ္ကိုဆက္လက္လုပ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယေမြးျခင္းခံၿပီးသူသည္ တခါတရံ ေခ်ာ္လဲ၍အျပစ္ျပဳမိေသာ္လည္း အျပစ္၌ဆက္ လက္ က်င္လည္ျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။

င။         ခ်စ္တတ္ေသာလကၡဏာ - ၁ ေယာ ၃း၁၄။ ၁ ေပ ၁း၂၂။ ဂလာ ၂း၂၂။ ေယာ ၁၃း၃၅ အျခားေသာခရစ္ယာန္မ်ားအေပၚခ်စ္ျခင္း၊ ၀ိညာဥ္မ်ားကို ခ်စ္ျခင္းတို႔သည္ ဒုတိယ ေမြးျခင္းကိုခံယူေၾကာင္း လကၡဏာျဖစ္ပါသည္။

စ။         အသက္တာသစ္လကၡဏာ - ၂ ေကာ ၁၅း၁၇။ ေ၇ာ ၆း၄။ ဒုတိယေမြးျခင္းခံယူ ၿပီးသူသည္ တန္ဘုိးထားတတ္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈအမႈအရာ၊ သစၥာထားမႈ။ ခံယူခ်က္၊ ေမတၱာ၊ အျမင္တုိ႔တြင္ ယခင္ႏွင့္ မတူ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနပါသည္။ အက်င့္၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းခြန္အား တို႔တြင္လည္း အသစ္ျဖစ္ေနပါမည္။ အမွန္ပင္ ေဟာင္းေသာ အရာတို႔သည္ ကြယ္သြားလွ်က္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကပါလိမ့္ မည္။

၆။               နည္းလမ္း (THE METHOD)

ဒုတိယေမြးျခင္း မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ လူတို႔၏ စိတ္ႏွလုံးထဲ အသက္တာထဲ၀င္ ေရာက္ လာ ပါသနည္။

က။        ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားဤ အေျခအေနသို႔ေခၚေဆာင္ေတာ္ မူပါသည္။ အရာႏွစ္ပါးကိုလည္း အသုံးျပဳပါသည္။

၁။         သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။            ။ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဒုတိယ ေမြးျခင္းရမည့္ အေၾကာင္း အဓိက ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူပါသည္။

(က)      ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းသိေစပါသည္။

(ခ)        ခရစ္ေတာ္သည္သာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေတာ္ မူပါသည္။

(ဂ)        ေနာင္တရေစပါသည္။ တ ၂း၃၇-၃၈။

၂။            ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္။ ေရာ ၁၀း၁၇။ ယာ ၁း၁၈။ ၁ ေပ ၁း၂၂-၂၃။ ေဟၿဗဲ ၄း၁၂။ မာ ၄း၂၀ တို႔ကိုေသခ်ာဖတ္ပါ။

မွတ္ခ်က္။            ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သြန္သင္ျခင္း ေဟာေျပာျခင္းကိုအသုံးျပဳလွ်က္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ အျပစ္ကိုေဖာ္ျပျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ကိုသိေစျခင္း၊ အသက္ ကိုေပးျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို စိတ္ခ်ေစျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ေယာ ၃း၅။ ေရာ ၈း၁၆။

ခ။         သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ လူအားအျပစ္ရွိေၾကာင္းကို သိေစ၍ အျပစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ျမင္ေစသည္ႏွင့္အညီ လူသည္ လုပ္ေဆာင္ လာပါသည္။

(၁)        ကၽြႏု္ပ္တို႔ေနာင္တရရန္ လိုအပ္ပါသည္။ (စိတ္ႏွလုံးကို အေသးစိတ္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။) ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ လာရန္လိုအပ္ပါသည္။ ( လု ၁၃း၃။ တ ၁၇း၃၀။မ ၉း၁၃။ လု ၆း၃၂-၂၄-၁၇။တ ၂၀း၂၁ ႏွင့္ ၂၆း၂၀)

(၂)        ခရစ္ေတာ္ထံသို႔လာေနစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္အလိုဆႏၵကိုလည္းက်င့္သုံးပါမည္။

(က)      သင္တို႔သည္ အသက္ကိုရေအာင္ ငါ့ထံသို႔လာျခင္းဌါ အလိုမရွိၾက။(ေယာ ၅း၄၀)

(ခ)        သူ၏အလိုေတာ္ကို လိုက္ခ်င္ေသာသူမည္သည္ကား ေဒသနာကို ပိုင္းျခား၍ သိ လိမ့္မည္။ (ေယာ ၇း၁၇)

(ဂ)        အလိုရွိေသာသူသည္ အဘိုးကိုမေပးဘဲအသက္ေရကို ယူပါေစ။ (ဗ်ာ ၂၂း၁၇)

(၃)        ခရစ္ေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ကယ္တင္ျခင္းေပးမည္ဟူေသာကတိေတာ္မ်ားကိုလည္း ေကာင္း၊ ယံုၾကည္လက္ခံရမည္။

(က)      ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လာေရာက္ ကိန္း၀ပ္တာ္မူပါသည္။ (ဧ ၃း၁၇)

(ခ)        သခင္ေယ႐ႈကိုယံုၾကည္ေလာ့။ ယံုၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ (တ ၁၆း၃၀)

(ဂ)        ေပါလုသည္ “ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေနာင္တရျခင္းတရားေတာ္ကိုလည္း ေကာင္း၊ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းတရားကိုလည္းေကာင္း” ေဟာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ (တ ၂၀း၂၁)

(ဃ)      ေယာ ၆း၄၇၊ ေရာ ၁၅း၁၊ ေယာ ၃း၁၆၊ ၃၆ ဖတ္ပါ။

(၄)        ေနာင္တရျခင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုလက္ခံေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းကိုရရိွပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။                 ။ မာ ၄း၂၀ ေကာင္းေသာေျမ၌က်ေသာမ်ိဳးေစ့၊ ခရစ္ယာန္စစ္တို႔ သည္ တရားစကားကိုၾကား၍ “ခံယူ”ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။                  ။ တ ၂း၄၁ ထိုစကားကိုသင့္ႏွလံုးသြင္းမိေသာသူတို႔သည္ ဗတၱိဇံ ကို ခံၾကသည္။

မွတ္ခ်က္ ။                 ။ ေယာ ၁း၁၂ “ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာသမၼာက်မ္းစာကိုလက္ခံယံုၾကည္သည္သာမက အသက္ရွင္ေသာ ႏုတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူ ေသာ ေယ႐ႈကုိလည္း လက္ခံယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္လွ်က္ ဒုတိယေမြး ဖြားျခင္းကို လက္ခံရရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နိိဂံုး

သင္သည္သင့္အျပစ္ကို ေနာင္တရၿပီး ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ျပန္လာျခင္းမျပဳခဲ့ပါလွ်င္ သခင္ေယ႐ႈ ႏွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုလက္ခံျခင္းမျပဳခဲ့ပါလွ်င္ ယခုေခါင္းငံု႔လွ်က္ဆုေတာင္းပါ။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ရရွိေသာ အသက္တာသစ္ကိုလက္ခံအသက္ရွင္ပါ။

သင္ခန္းစာ ေမးခြန္းမ်ား

(အေျဖကို ေပးထားေသာ သီးျခားစာရြက္တြင္ေျဖပါ။)

၁။        ဤသင္ခန္းစာသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာ အတိုခ်ဳပ္ေရးပါ။

၂။        ေယာ ၃း၃-၈ ကိုအလြတ္က်က္၍ေရးပါ။

၃။        ရွင္ယာကုပ္၊ ရွင္ေပတ႐ု၊ ရွင္ေယာဟန္၊ ရွင္ေပါလုတို႔ေရးထားေသာ စာမ်ားထဲမွ ဒုတိယေမြးျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ အလိုျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာ က်မ္းမ်ား တစ္ခုစီ စာရင္းျပဳပါ။

၄။        ထိုက်မ္းခ်က္မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဒုတိယေမြးျခင္းကို မည္သို႔ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။ အထက္ (၃) ခ်က္ ျဖင့္ ေျဖပါ။

၅။        ခရစ္ယာန္ျဖစ္ျခင္းသည္ မည္သည့္အရာမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း (၄)ခ်က္ေဖာ္ျပပါ။

၆။        ေယာ ၁း၁၃တြင္ လူမ်ိဳးႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍ ဖြားေသာသားမဟုတ္၊ ေမထုန္သံ၀ါသအားျဖင့္ ေမြးေသာသား မဟုတ္၊ လူအလိုအားျဖင့္ဖြားေသာသားမဟုတ္ဟု ေဖာ္ျပျခင္းသည္ မည္သို႔ဆိုလိုပါသနည္း။

၇။        အသစ္ေမြးျခင္းသည္ မည္သို႔ျဖစ္သည္ဟု ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ (၅)ခ်က္ကို က်မ္းၫႊန္း တစ္ခုစီႏွင့္ ေဖာ္ျပပါ။

၈။        လူတိုင္းတို႔သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကိုမလြဲမေရွာင္သာခံယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပၿပီး အတိုေကာက္ရွင္းျပပါ။

၉။        ဒုတိယေမြးျခင္း၏ အမွတ္လကၡဏာ (၄)ခုကို ေဖာ္ျပၿပီးက်မ္းၫႊန္းမ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၀။      ဘုရားသခင္သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းတည္းဟူေသာ အံ့ဘြယ္နိမိတ္လကၡဏာကိုေပးရန္မည္သည့္ အရာ (၂) ပါး ကို သံုးပါသနည္း။ က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ေဖာ္ျပပါ။

၁၁။      လူဖက္မွ တာ၀န္ (၃)ရပ္ကို က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။

၁၂။      မိမိ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ဒုတိယေမြးျခင္းျဖစ္လာေၾကာင္းကိုမိမိကုိယ္ပိုင္စာသားျဖင့္ေရးပါ။ (သင္ခန္းစာကို အေျခခံပါ။)

၁၃။      သင္သည္ ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံယူၿပီးၿပီလား။ ခံယူၿပီးလွ်င္ သက္ေသခံခ်က္အတိုကိုေရးသားေပးပါ။ မခံယူ ရေသးပါက သင့္အတြက္ အတားအဆီးျဖစ္ေနေသာအရာမ်ားႏွင့္ နားမလည္မႈမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြး ႏိုင္ပါသည္။

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

မွတ္ခ်က္။     စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား (အခန္း ၁၁) ျဖစ္ပါသည္။

Part 3 (12 MB, until lesson 36) Bible Study (Piper) - received from Saya Aung Naing
http://www.mediafire.com/download.php?p2zfdh4gcf7b47e