သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၂) ေရြးႏႈတ္ျခင္း (REDEMPTION)


“နိဒန္း”

ေရြးႏႈတ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ပါ၀င္ေသာ သစၥာတရားျဖစ္၍ သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းထက္ ကိုယ္ေတြ႔ ခံစားရေသာ္သာ၍ မဂၤလာရွိေသာအရာျဖစ္ပသါည္။ အေျခခံအဓိပၸါယ္မွာ “အဖိုးကိုေပး၍ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ ျခင္း”ျဖစ္ပါသည္။ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈသြန္းေတာ္မူေသာ အေသြးေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ အျပစ္တရား၏ လက္မွလည္းေကာင္း၊ စာတန္၏အုပ္စိုးျခင္းႏွင့္ တန္ခုိးေတာ္မွလည္ေကင္း၊ ဤေလာကႏွင့္ ပ်က္စီးျခင္းမွလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေျမာက္ျခင္း အခြင့္ကိုလက္ေတြ႔ခံစားႏိုင္ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေရြးႏႈတ္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကိုရွင္းလင္းစြာ နားလည္ရန္ အေသးစိတ္ေလ့လာလွ်က္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ရရွိထားေသာ လြတ္လပ္မႈ၏ အႏွစ္သာရအားလံုးကို သေဘာေပါက္ၿပီး လက္ေတြ႔ခံစားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးျခင္း

သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းတြင္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းသည္ အလြန္ေရးပါလွ်က္ ကယ္တင္ ျခင္း ျပည့္စုံမႈအတြက္ မၿပီးေသာအရာျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားထားရပါမည္။ “အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း” “ေရြးႏႈတ္ျခင္း” “ကၽြႏ္ုပ္ကို၀ယ္ယူၿပီ”စေသာ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားဆိုစဥ္တြင္ အဓိပၸါယ္သိ၍ “အေလးအနက္ ခံစားႏိုင္ရန္ ဤ ႀကီးျမတ္ေသာေရြးႏႈတ္ျခင္းကို ကိုယ္တိုင္နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ မ်ား Doctrines ကို ႐ိုး႐ိုးသားသားသေဘာေပါက္႐ံုသာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေန႔စဥ္ အသက္ရွင္မႈတြင္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားတတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ေရြးႏႈတ္းသည္ဟူေသာ စကား၏အဓိပၸါယ္ကိုနားမလည္ႏိုင္မီ ကယ္တင္ျခင္းဟူ ေသာစကားကို ေကာင္းစြာနားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါသျဖင့္ ဤသင္ခန္းစာသည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

၁။       ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပါေရြးႏႈတ္ျခင္း

က။        ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏ (Geol) သို႔မဟုတ္ ေရြးႏႈတ္ ကယ္တင္ပိုင္သူအမ်ိဳးသားခ်င္းျဖစ္၍ အဘိုးအခေပးေရြးခြင့္ရွိသူ Kinsman Redeemer အျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

၁။         ထြက္ ၆ း ၆-၇ (ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ)

က။        ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလူလူမ်ိဳးတို႔ကိုယူလ်က္ မိမိလူမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ သိမ္းယူ ထားေၾကာင္း သတိျပဳရပါမည္။ ထိုအခါဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳး တို႔၏ “ေရြးႏႈတ္ကယ္ တင္ပိုင္သူ”အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိပါသည္။

ခ။         အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို သတိျပဳရပါမည္။

၁။         ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အား ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း၊ ညႇင္းဆဲျခင္းမွ ႀကီးစြာေသာ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ခဲ့ပါသည္။

၂။         ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ဳိးကို မိမိလူမ်ဳိးေတာ္ အျဖစ္၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။

၂။       ေဟရွာ ၅၉း၂၀ ေရြးႏႈတ္ေသာသခင္သည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚသို႔ႂကြ၍ -

က။        ဤေနရာတြင္ ေရြးႏႈတ္ေသာသခင္မွာ Geol Kinsman Redeemer ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ပုံေဆာင္ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

ခ။         ဤေရြးႏႈတ္ျခင္းသည္ လူတို႔တြင္ျဖစ္လွ်က္ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ အေမြအႏွစ္မ်ားအထိပါ ပါ၀င္သည္။

၁။         ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၂၅း၂၅-၄၈ (ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ)

၂။         ဤအမႈကို မည္သို႔ျပဳရမည္နည္း။ ပညတ္တရားေအာက္တြင္ ခုႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ ေသာ ႏွစ္တိုင္းသည္ဥပုသ္ႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဣသေရလလူတစ္ေယာက္ သည္ကုန္ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အေႂကြးတင္လာ၍ ျပန္မေပး ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ ထက္ဆိုး၍ မိမိအေႂကြးထူေနမႈေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ကၽြန္အျဖစ္ ေရာင္း စားခဲ့လွ်င္ အမ်ိဳးေတာ္စပ္သူ Kinsman သည္ ျပန္လည္၀ယ္ယူ ေရြးႏႈတ္ပိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေရြး ႏႈတ္ရာတြင္ ပစၥည္းဥစၥာကိုျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ဘ၀ကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ေဆြမ်ိဳး ကိုျဖစ္ ေစ၊ အဖိုးကိုေပး၍ဥပုသ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ ၀ယ္ယူ ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

၃။         ေရြးႏႈတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္ (၄)ခ်က္တို႔မွတ္ထားရန္လုိပါသည္။

-           ဣသေရလလူ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ပတ္သက္ပါသည္။

-                      (၀တ္ျပဳ၊ ၂၅း၂၇)

-                      အေဆြအမ်ဳိးေတာ္စပ္သူတစ္ဦးက အဖိုးကိုေပး၍ ျပန္ေရြးႏိုင္ပါသည္။

-                      (၀တ္ျပဳ၊ ၂၅း၄၇-၄၉)

-                      ေရြးႏႈတ္သူသည္ အဖိုးကိုေပးျခင္းဌာ တတ္စြမ္းႏိုင္ရာသည္။

-                      (႐ုသ၊ ၄း၄-၆)

-                      ေရြးႏႈတ္ျခင္းသည္ (Geol) ေခၚအမ်ဳိးသားခ်င္း ေရြးႏႈတ္ပိုင္သူမွ တန္ဖိုးကို အေက်ေပးေခ်ၿပီးမွသာ အထေျမာက္ပါသည္။ (၀တ္၊ ၂၅း၂၇)

ခ။         ႐ုသ၀တၱဳတြင္ ဤကဲ့သို႔ေရြးႏႈတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ေတြ႔ရွိႏိုင္ ပါသည္။

၁။         ႐ုသသည္ ဧမလိမလက္၏အေမြကို ဆက္ဆံပိုင္သူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာ တြင္ ထိုပစၥည္းမ်ား အားလုံးေနာမိသည္ ေရာင္းစားၿပီးျဖစ္၍ ျပန္မေရြးႏိုင္ဘဲရွိေနပါသည္။ ႐ုသသည္ ဆင္းရဲ၏။ မိမိရထိုက္ေသာ အေမြကို မိမိကိုယ္တိုင္ျပန္ေရြးျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ေခ်။

၂။         ေဗာဇသည္ ေရြးပိုင္သူေဆြမ်ဳိးအနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ (႐ုသ ၃း၉)

၃။         ပညတ္တရား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ႐ုသ၏ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ျပန္လည္ ေရြးယူရန္ႏွင့္ ေရြးပိုင္ခြင့္တို႔သည္ ေဗာဇ၌ရွိေနသည္။ (႐ုသ ၃း၁၁)

၄။         ေဗာဇသည္ အေႂကြးကိုေပးေခ်ရန္ တတ္ႏိုင္သည္သာမက အေႂကြးကို ေပးဆပ္ရန္လည္း ေစတနာရွိေနပါသည္။ (႐ုသ ၄း၃-၆)

၅။         ေဗာဇသည္ အဖိုးအခကိုေပးလိုက္ပါသည္။ ႐ုသသည္လည္း သူ၏ မယား ျဖစ္လာပါသည္။ (႐ုသ ၄း၁၀-၃)

ဂ။         ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရြးႏႈတ္ပိုင္ေသာအရွင္၊ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကိုဤအရာမ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ပံုေဆာင္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရရွိေသာေရြးႏႈတ္ျခင္းသည္ မည္သို႔နည္း။

၁။         ဤအခ်က္ျပည့္စံုေစရန္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေဆြအမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ေရြးႏႈတ္ပိုင္ သူျဖစ္ရပါမည္။

က။      ေဟၿဗဲ ၂း၁၄-၁၅။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ပိုင္ သူျဖစ္ေစျခင္းငွာ အေသြးအသားကို ေဆာင္ယူေတာ္မူ၏။ သူသည္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္လ်က္ေရြးႏႈတ္ ပိုင္သူျဖစ္လာပါသည္။

ခ။        ဂလာ ၄း၄-၅။ ပညတ္တရားေအာက္၌ ကၽြန္ခံရၾကေသာသူတို႔ကို ေရြးႏႈတ္ျခင္းငွာ မိန္းမ၀မ္း၌ ပဋိသေႏၶယူေတာ္မူ၏။

၂။         ဤပံုစံျပည့္စံုေစရန္ ခရစ္ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံစားရေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္းသည္ လူတို႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္လ်က္ သူတို႔၏အေမြဥစၥာႏွင့္လည္း စပ္ဆိုင္ရပါမည္။

က။        ဂလာ၊ ၄-၅ “ငါတို႔သည္ သား၏အခြင့္အရာကိုရမည္အေၾကာင္း”ခရစ္ေတာ္၏ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အေမြခံအရာသို႔ အျပည့္အ၀ ေရာက္ရွိၿပီးျဖစ္သည္။

ခ။         ဧဖက္၊ ၁း၁၀-၁၄။ ငါတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္  အေမြခံျဖစ္ၾက၏။ (ဧ၊ ၁း၁၁) သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ဆုေက်းဇူးကို (ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေပး ထားေသာ အာမခံခ်က္၊ စိတ္ခ်မႈ) စားရန္အျဖစ္ ေပးထားလ်က္ အေမြစားအေမြ ခံျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပေနၿပီးျဖစ္သည္။

၃။         ဤပံုံျပည့္စံုေစရန္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ျခင္းငွာ တတ္စြမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရြးႏႈတ္ လိုေသာသေဘာရွိပါသည္။

က။        ေယာ ၁၀း၁၈။      ငါ့အသက္ကိုအဘယ္သူမွ်မလုမယူ၊ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ငါစြန္႔၏။

ခ။         မႆဲ ၂၀း၂၈။      မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူမ်ားကိုေရြးျခင္းငွာ ႂကြလာေတာ္မူ၏။

ဂ။         ေဟၿဗဲ ၇း၂၅။       ကာလအစဥ္အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကို အစဥ္ ကယ္တင္ျခင္းငွာ တတ္ႏိုင္ေတာ္မူ၏။

၄။         Goel Kinsman (သို႔) Redeemer ေခၚ အမ်ိဳးသားခ်င္းေရြးႏႈတ္ပိုင္သူ၏ ပံုစံ၀င္ျခင္းငွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ရန္ အဖိုးအခကို အျပည့္အစံုေပးႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

က။         ဂလာ ၁း၄။          ငါတုိ႔ကိုေရြးႏႈတ္ျခင္းငွာ ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ အပ္ေပးေတာ္မူ၏။

ခ။         ၂ေကာ ၅း၂၁။        ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။

ဂ။         ၁ေပ ၁း၁၉။           အဘယ္အျပစ္မွ်မရွိ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္ေသာသိုး သူငယ္ကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ေရြးေတာ္ မူသည္ကိုသိမွတ္ၾကေလာ့။

ဃ။        ဂလာ ၃း၁၃။          ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းကိုခံရေသာသူျဖစ္၍ ငါတို႔ကို ပညတ္တရား၏ က်ိန္ျခင္းမွေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။

ဃ။        ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁။           ဘုရားသခင္အား ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏ Goel ေရြးႏႈတ္ပိုင္သူ။ အမ်ိဳးသားခ်င္း (Kinsman Redeemer) အျဖစ္ေတြ႔ရသည္။

၂။           ေဗာဇသည္ `႐ုသကို ေရြးႏႈတ္ျခင္းအမႈတြင္ ဤအမွန္တရားကိုသ႐ုပ္ေဖာ္ထားပါသည္။

၃။           ေရြးႏႈတ္ပိုင္သူအမ်ိဳးသားခ်င္းတို႔သည္ မည္သူပင္ျဖစ္ေစ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အမ်ိဳးသားခ်င္း ေရြးႏႈတ္ပိုင္သူ (Kinsman Redeemer) အျဖစ္ ေနရာယူျခင္းကို ပီသစြာ ရပ္တည္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။           ေရြးႏႈတ္ျခင္းကိုၾကည့္လွ်င္

က။      လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအားျဖင့္ ျပည့္စံုျခင္း

ေမာေရွသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အား ကယ္လႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူျဖစ္ပါသည္။

(ထြက္ ၃း၁၀) ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကယ္လႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူျဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၃း၁၆-၁၇။ ဂလာ ၄း၄-၅)

ခ။         ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။ ထြက္ ၃း၇၊၈ႏွင့္ ဧဖက္ ၁း၃-၇။ ေရာ ၅း၈ ကိုယွဥ္ဖတ္ပါ။

ဂ။         အေသြးသြန္းျခင္းအားျဖင့္ လံုၿခံဳျခင္း (ထြက္ ၁၂း၁၃ ႏွင့္ ဧဖက္ ၁း၇။ ၁ေပ ၁း၁၈၊ ၁၉ကို ယွဥ္ဖတ္ပါ)

မွတ္ခ်က္။            ။ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္သြန္းေတာ္မူျခင္းသည္ ယံုၾကည္သူအား အျပစ္ႏွင့္ အျပစ္၏အခမွ ေရြးႏႈတ္ (၀ယ္ယူၿပီးလႊတ္ေစျခင္း) ေတာ္မူပါသည္။ (ဧ၊ ၁း၇။ ၁ေပ ၁း၁၈-၁၉) ခရစ္ေတာ္၏ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းကို အေၾကာင္းျပလ်က္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏တန္ခိုးေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာတြင္ လက္ေတြ႔ထိေတြ႔ခံစားသိရွိေစပါသည္။ (ေရာ ၈း၂။ ဂလာ ၅း၁၆)

၂။         ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း

ေရြးႏႈတ္ျခင္းကို ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ စကားလံုးသံုးမ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ၫႊန္းထားပါသည္။

က။        ပထမစကားလံုးမွာ Agorazo ျဖစ္ပါသည္။

၁။         ဤေ၀ါဟာရသည္ agora ဟူေသာ စကားမွ ဆင္းသက္လာၿပီး “ေစ်းေရာင္းရာအရပ္”ဟု ဆိုလိုပါ သည္။

မွတ္ခ်က္ - မႆဲ ၁၄း၁၅။ “ၿမိဳ႕ရြာသို႔သြား၍စားစရာကို ၀ယ္ေစျခင္းငွာ အခြင့္ေပးေတာ္မူ၏”

၂။         Agorago သည္ ေစ်းတြင္ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္၍ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေစ်းကို ဆိုလိုပါသည္။

၃။         သခင္ေယ႐ႈသည္ ဤေလာက၏ “ကၽြန္ေစ်း”သို႔ဆင္းသက္လာၿပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အဖိုးအခေပး “၀ယ္ယူ”ေတာ္မူသည္။ (၁ေကာ ၆း၂၀၊ ၇း၂၃။ ဗ်ာ ၅း၉။ တ၊ ၂၀း၂၈)

၄။         လူသားတို႔အား “အျပစ္၏ကၽြန္” အျဖစ္ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (ေယာ ၈း၃၄၊ ေရာ ၆း၁၆။ ေရာ ၇း၁၄) ထို႔ျပင္ အျပစ္အတြက္ စီရင္ခ်က္အေနျဖင့္ ေသျခင္းကို ခံရသည္။ ေရာ ၆း၁၆၊ ၂၃၊ ၅း၁၂၊ ၈။ ေယဇ ၁၈း၂၀။

၅။         မည္သို႔ပင္ဆိုေစ လူသည္ အေရာင္းခံျဖစ္လွ်က္ ၀ယ္ယူလိုသူရိွလွ်င္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းခံႏိုင္ေသာ အဆင့္တြင္ရွိသည္။

၆။         ခရစ္ေတာ္သည္ အဖိုးကိုေပးပိုင္သူျဖစ္၍ ေရြးႏႈတ္လိုေသာဆႏၵရွိပါသည္။ ေပးရမည့္ အဖိုးအခမွာ အေသြးေတာ္သြန္းျခင္းႏွင့္ အေသခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဂလာ ၁း၄။

ဂလာ ၁း၄-ဆိုးညစ္ေသာ ဤပစၥဳပၸန္ဘ၀မွ ငါတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွာ ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကို ကိုယ္အပ္ေပးေတာ္မူ၏။

တ ၂၀း၂၈ - မိမိအေသြးႏွင့္ ၀ယ္ေတာ္မူေသာ အသင္းေတာ္။

၇။         မွတ္ခ်က္။ သာမန္အားျဖင့္ Agorazo ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ေစ်းမွ၀ယ္ယူျခင္းဟုသာ သက္ေရာက္ပါသည္။ ေရြးႏႈတ္ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸါယ္မသက္ေရာက္ေသးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ၀ယ္ယူ ရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္ေပးရေသာ အဖိုးကိုသာ ရည္ၫႊန္းပါသည္။

ခ။         ဒုတိယစကားလံုးမွာ "Exagorazo" ျဖစ္ပါသည္။

၁။         Exagorazo ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Agorazo စကားလံုး၏ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္၍ ေလ့လာခဲ့သည့္အတိုင္း “ေစ်းမွ၀ယ္ယူျခင္း”ဟူေသာ စကားမွ ဆင္းသက္လာသည္။

အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေစ်းကို ဆိုလိုပါသည္။

၂။         မူရင္းစကားလံုးေရွ႕တြင္ “EX” တပ္ဆင္ၿပီး ကၽြန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသံုးျပဳေသာအခါ ထိုသူကို လြတ္လပ္ ေစမည့္အေၾကာင္း ေစ်းမွ ၀ယ္ယူသည္ဟုဆိုလိုပါသည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း -

ဂလာ ၃း၁၃။ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်ိန္ျခင္းကို ခံရေသာသူျဖစ္၍ ငါတို႔ကို ပညတ္တရား က်ိန္ျခင္းမွ (၀ယ္ယူ) ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။

ဂလာ၊ ၄း၄-၅။ ငါတို႔သည္ သား၏အရာကိုခံရမည့္အေၾကာင္း ပညတ္တရား၏လက္၌ (ကၽြန္ခံခ်ည္ေႏွာင္ လ်က္)ရွိေသာငါတို႔ကို ေရြးႏႈတ္ (၀ယ္ယူကယ္လႊတ္)ေစျခင္းငွာ “သားေတာ္ကို ဘုရားသခင္သည္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏”

၃။         Exagorazo ဆိုရာတြင္ ေနာက္ထပ္အေရာင္းမခံရေစရန္ ၀ယ္ယူျခင္းဟုလည္း ဆိုလိုပါသည္။

ဤအခ်က္သည္ လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ လက္ေတာ္ထဲသို႔ေရာက္သြားေသာ ယံုၾကည္သူအား ဘယ္ေသာအခါမွ်ထပ္၍ အျပစ္သည္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒပညတ္တရားသည္လည္းေကာင္း၊ ကၽြန္မျပဳႏိုင္။ ေနာက္တစ္ဖန္ အေရာင္းမခံရ။

၄။         Agorazo ကဲ့သို႔ပင္ Exagorazo သည္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းကိုအတိအက်ေဖာ္ျပျခင္းမဟုတ္ဘဲ ထိုေရြးႏႈတ္ ျခင္းၿပီးေျမာက္ေစရန္ ေပးရေသာ အခကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ။         ေရြးႏႈတ္ျခင္းကိုေဖာ္ျပေသာ ဓမၼသစ္က်မ္းပါဂရိဘာသာ၏ တတိယေ၀ါဟာရမွာ Lutroo ျဖစ္ပါသည္။

၁။         ဤစကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္မွာ တန္ဖိုးေပးၿပီး လႊတ္ေျမာက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ဖိုးေငြ (ေရြးဘို႔) ရရွိၿပီးေနာက္ လႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂။         သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း -

က။        တိတု ၂း၁၄ “ဒုစ႐ိုက္မွ ငါတို႔ကို ေရြးႏႈတ္ (လြတ္ေျမာက္ေစ)ျခင္းငွာ “ဤေနရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔အား အျပစ္မ်ားေသာ အတၱဆႏၵမွ ကယ္လြတ္ေတာ္မူပါသည္။

ခ။         ၁ေပ၊ ၁း၁၈ မိစဥ္တဆက္က်င္လည္ေသာ အခ်ည္းနွီးက်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းမွ ေရြးႏႈတ္(လြတ္ ေျမာက္ေစ)ေတာ္မူ၏။

ဤေနရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အစဥ္အလာ ဘာသာေရးလုပ္စားျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစ ျခင္း။

၃။         Lutroo ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာစကားလံုးမွာ Lutroo ျဖစ္၍ ျပန္လည္ေငြေပးေခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျဖ လႊတ္ျခင္းျဖစ္၍ ကၽြန္တစ္ဦးအား ၀ယ္ယူရသည့္ တန္ဖိုးေငြကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း-

၁တိ ၂း၆ -           “ကိုယ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူၿပီ”

မာ ၁၀း၄၅-         လူသားသည္ မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူမ်ားကို ေရြးျခင္းငွာ -

မႆဲ ၂၀း၂၈-

၄။         ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ျပန္လည္၀ယ္ယူေရြးႏႈတ္ျခင္းငွာ မိမိကိုယ္ကို စြန္႔ရန္ ႂကြလာေတာ္မူ လ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၀ယ္ယူသည္သာမက ေအာက္ပါတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

က။        ပညတ္တရား၏ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ က်ိန္ျခင္းမွ (ဂလာ ၃း၁၃)

ခ။         အျပစ္၏ အုပ္စိုးျခင္းႏွင့္ တန္ခိုးမွ ေရာ ၈း၂

ဂ။         စာတန္၏ တန္ခိုးႏွင့္ အုပ္စိုးျခင္း အာဏာစက္ေအာက္မွ (ေဟ ၂း၁၄)

ဃ။        ဤေလာက၏ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ကၽြန္ျပဳျခင္းမွ (ဂလာ၊ ၁း၄)

ဃ။      ဓမၼသစ္က်မ္းပါ ေရြးႏႈတ္ျခင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁။         လူသားတို႔သည္ ကၽြန္ျပဳျခင္းခံရလွ်က္ အျခားေသာတန္ခိုး၏ အုပ္စိုးျခင္းကို ခံရသည္။

(ေရာ ၇း၁၄။ ေယာ ၈း၃၄)

၂။         လူသည္ ခ်ည္ေႏွာင္ခံရလ်က္ ကၽြန္ဘ၀ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းခံေနေသာ ဤေလာက ကၽြန္ေစ်းထဲသို႔ ခရစ္ေတာ္သည္ ႂကြေရာက္လာသည္။ လူသည္ နဖူးေပၚတြင္ တန္ဖိုးေရးသားျခင္းခံရလ်က္ ေရြးသူရွိလွ်င္ အေရြးခံရန္ ရွိေနပါသည္။

၃။         ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ဖိုးေငြကိုေပးေခ်လိုက္ပါသည္။ (၁ေကာ ၆း၂၀။ ၇း၂၃)

၄။         ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကၽြန္ေစ်းမွ အဖိုးကိုေပး၍ “၀ယ္ယူ” ေတာ္မူပါသည္။

ဤသို႔၀ယ္ယူျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ကၽြန္ေစ်းတြင္ အေရာင္းမခံရေတာ့ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအႀကိမ္သည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။

၅။         ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၀ယ္ယူေသာကိုယ္ဖိုးေငြကို ေပးေတာ္မူသည္သာမက (မာ၊ ၁၀း၄၅) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ပညတ္တရား၏လက္မွလည္းေကာင္း၊ အျပစ္တရား၏ လက္မွလည္းေကာင္း လြတ္ေျမာက္ေစလ်က္ ဘုန္းက်က္သေရမဂၤလာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေစပါသည္။

င။       တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း-

ဤသင္ခန္းစာကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ အံ့ၾသဖြယ္လြတ္ေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းသည္ သင့္ႏွလံုးကို ျပည့္ေစလ်က္ သင္ရရွိေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္လ်က္ေနပါ။ ဤမွန္ကန္ေသာ သစၥာတရားကို သင္၏ေန႔စဥ္အသက္တာတြင္ က်င့္သံုးပါ။ ေရြးႏႈတ္ျခင္းခံရေသာ အခြင့္အေရးကို ေန႔စဥ္က်င့္သံုးလ်က္ လက္ေတြ႔ခံစား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ သင္သည္ အမွန္ပင္ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရလ်က္ လြတ္ေျမာက္ၿပီးသူျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ အသက္တာအားျဖင့္ သူတစ္ပါးသိပါေစ။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ေရြးႏႈတ္ျခင္းဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္သည္ သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ထက္ လက္ေတြ႔ခံစားရန္ ပို၍ အေရး ႀကီးေၾကာင္း အတိုခ်ံဳး၍ေရးပါ။

၂။         ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးေၾကာင္း အေျခခံအခ်က္ကား အဘယ္သို႔နည္း။

၃။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏ ေရြးႏႈတ္ေသာသခင္အျဖစ္ေပၚလြင္လ်က္ ရွိပါသည္။

က။        ေရြးႏႈတ္ေသာသခင္ဆိုရာ၌ မည္သည့္စကားလံုးကို ဘာသာျပန္ထားပါသနည္း။

ခ။         ဤစကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္အေျခခံ အယူအဆမည္သို႔နည္း။

၄။         Kinsman-Redeemer သို႔မဟုတ္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းတြင္ အေျခခံအခ်က္ ၂ခ်က္ရွိပါသည္။

က။        ထို ၂ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

ခ။         ထိုနိယာမတရား သို႔မဟုတ္ ခံယူခ်က္ေတြ႔ရွိရေသာ က်မ္းၫႊန္းကိုေဖာ္ျပပါ။

၅။         ဤေရြးႏႈတ္ပိုင္သူအမ်ိဳးသားခ်င္း၏ အလုပ္မ်ားကို မိမိကိုယ္ပိုင္စကားျဖင့္ေရးျပပါ။

၆။         ေရြးႏႈတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွလံုးသြင္းအပ္ေသာ အခ်က္(၄)ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ က်မ္းၫႊန္း ႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပပါ။

၇။         ႐ုသ၀တၳဳတြင္ ေရြးႏႈတ္ပိုင္သူအမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ နမူနာေတြ႔ရပါသည္။ ေဗာဇသည္ ႐ုသ၏ ေရြးႏႈတ္ပိုင္သူ အမ်ိဳးသားခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း သင့္စကားျဖင့္ေျပာျပပါ။

၈။         ဤသင္ခန္းစာတြင္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပါ ေရြးႏႈတ္ပိုင္သူအမ်ိဳးသားခ်င္းအား ခရစ္ေတာ္၏ သ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္ ေၾကာင္း(၄)ခ်က္ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုအခ်က္ (၄)ခ်က္ကို မည္ကဲ့သို႔ ျပည့္မီေၾကာင္း ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ က်မ္းၫႊန္းမ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။

၉။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းကို နည္းလမ္း (၄)မ်ိဳးျဖင့္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ သင္ဘယ္ႏွစ္ ခ်က္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသလဲ၊ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္လည္း ဤအခ်က္သည္ မည္ကဲ့သို႔ မွန္ကန္ေၾကာင္းကိုပါ ေဖာ္ျပပါ။

၁၀။       အေျခခံဂရိဘာသာစကားမ်ားျဖစ္ေသာ Agorazo, Exagorazo, Lutroo သံုးမ်ိဳးျဖင့္ ဓမၼသစ္က်မ္းပါ ေရြးႏႈတ္ ျခင္းကို ေလ့လာ၍ ဤစကားလံုးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို သက္ဆိုင္ရာ က်မ္းၫႊန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။

၁၁။       သမၼာက်မ္းစာသည္ လူကိုမည္ကဲ့သို႔ျမင္ၿပီး အဘယ့္ေၾကာင့္လူသည္ ေရြးႏႈတ္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း။

အက်ဥ္းခ်ံဳးေရးလ်က္ က်မ္းၫႊန္းျပပါ။

၁၂။       Agorazo တြင္ ေရွ႕ဆက္ EX ေပါင္းထည့္ျခင္း၏ ထူးျခားခ်က္ကို ဂလာ ၃း၁၃ ႏွင့္ ၄း၅ တြင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္ အရေဖာ္ျပပါ။

၁၃။       Lutroo ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာစကားမွာ Lutron ျဖစ္လ်က္ “ကိုယ္ဖိုးေရြးေငြေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လြတ္ေျမာက္ ေစျခင္း”ဟုဆိုလိုပါသည္။ ကၽြန္တစ္ဦးအား ေရြးယူျခင္းတန္ဖိုးကို ဆိုလိုပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ဖိုးေငြ (ေရြးဖိုး)အျဖစ္ ေပးလိုက္ေၾကာင္း အေထာက္အထားက်မ္းၫႊန္း (၂)ခုကို ေဖာ္ျပပါ။

၁၄။       ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား “ေရြးႏႈတ္၀ယ္ယူရန္” “ျပန္လည္ေရြးႏႈတ္ရန္”အတြက္ အေသခံေတာ္မူပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအေန (၄)မ်ိဳးမွ လြတ္ေျမာက္ေစပါသည္။ ၄င္းကိုေရးလ်က္ က်မ္းၫႊန္းေဖာ္ျပပါ။

၁၅။       ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေရြးႏႈတ္ရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာ အလုပ္သည္ သင့္အတြက္ မည္သို႔အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္း အတိုေကာက္ေရးပါ။

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

မွတ္ခ်က္။     စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား (အခန္း ၁၂) ျဖစ္ပါသည္။

Part 3 (12 MB, until lesson 36) Bible Study (Piper) - received from Saya Aung Naing
http://www.mediafire.com/download.php?p2zfdh4gcf7b47e