သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၈) သခင္ေယ႐ႈခရစ္ အေသြးေတာ္၏တန္ခိုး


“နိဒန္း”

သမၼာက်မ္းစာသည္ “အေသြးႏွင့္ျပည့္စုံေသာစာအုပ္” bloody book ျဖစ္ေၾကာင္း ေခတ္ေပၚလႊတ္လပ္ေရး၀ါဒီ တရားေဟာဆရာမ်ား(liberal teachers) ကေျပာဆိုတတ္ၾကပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အာဒံႏွင့္ ဧ၀တို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ေနမႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္ သိုးငယ္တစ္ေကာင္ကို သတ္၍အေသြးသြန္းခဲ့ရ ေသာ ကမၻာဦးက်မ္း ၃း၂၁ မွ စ၍ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ စာတန္အား “သိုးငယ္၏အေသြးအားျဖင့္”ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၁၂း၁၁ တိုင္ေအာင္သမၼာက်မ္းစာသည္ အေသြးသြန္းျခင္းအေၾကာင္း မွတ္မွတ္ရရ ေဖာ္ျပေသာ စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္သြန္းျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္တန္ခိုးေတာ္တို႔ကို လူသန္း ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ သေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည့္ အရာမ်ားကိုျမင္ေတြ႔ရေသာအခါ ထိုမိုက္မဲေသာ အရာကိုစဥ္စား၍ပင္မရပါ။ ဤသင္ခန္းစာတြင္ အဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ထိုအေသြး၏တန္ဖိုးႏွင့္ တန္ခိုး အေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာ အေရးႀကီးပံု။

အစၥေရးျပည္တြင္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရွိၿပီးေနာက္ ေသြးသြန္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္အသက္ျပန္ရွင္လာ ရပါသည္။ ေသြးလႈရွင္မွာ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ လူငယ္ဘ၀ကပင္အျပစ္မ်ားကို ေနာင္တရလ်က္ ဘုရားသခင္ဘက္သို႔ ဦးလွည့္ၿပီး ခရစ္ေတာ္အားမိမိကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ အရွင္သခင္အျဖစ္လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အား သန္႔ရွင္းေစျခင္း၊ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းကို အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၀ိညာဥ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထာ၀ရကာလ၌ အေသြးအားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရပါ သည္။ ထိုအလွဴရွင္မွာလည္း ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတစ္ဦးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေသြးသြန္းျခင္းကို တစ္ခ်ိန္က ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းသည္ ဟု ယူဆခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔အေသြးသြန္းျခင္းသည္ ေရႊထက္ပင္ အဖိုးထိုက္တန္ေနပါသည္။ ယေန႔ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေသြးလွဴဘဏ္မ်ား၊ ေသြးလွဴဘဏ္ကားမ်ားျဖင့္ ေသြးမ်ားေတာင္းခံေနခ်ိန္တြင္ အသက္ကယ္ေသာေသြး၊ အဖိုးမျဖတ္ ႏိုင္ေသာေသြးအျဖစ အမ်ားအားျဖင့္လက္ခံေနၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပတ႐ုက “ေရႊေငြအစရွိေသာ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာဥစၥာႏွင့္ သင္တို႔အား ေရြးေတာ္မူသည္မဟုတ္ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ေရြး ေတာ္မူသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့”ဟု ေရးသားထားပါသည္။ ၁ေပ ၁း၁၈-၁၉။

အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းသည္ အေသြးသြန္းျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္သည္မွန္လွ်င္ ဧ ၁း၇။ ေဟ ၉း၂၂။ ဗ်ာ ၅း၉။ ကမၻာႏွင့္ စႀကၤာ၀ဠာတြင္ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းအတြက္ အျခားအေသြးသြန္းမႈ၊ ပူေဇာ္သကၠာျပဳမႈမရွိသည္မွန္ လွ်င္ ေဟ ၁၀း၂၆။ အေသြးေတာ္၏ တန္ဖိုးႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္အေၾကာင္းအေလးအနက္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာရျခင္းသည္ သင့္အတြက္ အဓိကက်ေသာ ျပဳသင့္ျပဳထိုက္သည့္အမႈျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

သင္ခန္းစာ

၁။         အေသြးသြန္းျခင္း၏ က်မ္း (၂)ပိုဒ္။

(က)      ၀တ္ ၁၇း၁၁။        အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ခႏၶာအသက္သည္ အေသြး၌တည္၏။ သင္တို႔ျပဳေသာ အျပစ္ကို ေျဖေစျခင္းငွာ၊ ထိုအေသြးကိုယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာငါေပးၿပီ။ လူအျပစ္ကိုေျဖေသာအရာကား၊ အေသြးျဖစ္သတည္း။

(၁)        လူ၏အသက္သည္ အေသြး၌ရွိေၾကာင္း သတိျပဳရပါမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သူ၏အသက္ကိုေပးသည္ (မာ၊ ၁၀း၄၅၊ ေယာ ၁၁း၁၇-၁၈) ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပ ထားရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေသြးသြန္းေတာ္မူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၂)        တစ္စံုတစ္ခုေသာအေသြး၏တန္ဖိုးကို တိုင္းတာရာတြင္ ထိုေသြးပိုင္ရွင္၏ အသက္တာ တန္ဖိုးျဖင့္ ခ်ိန္ဆရပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သြန္းေတာ္မူေသာ အေသြးသည္ မည္မွ်အဖိုးထိုက္ တန္ေသာအရာျဖစ္ပါသနည္း။

(၃)        ဤသင္ခန္းစာတြင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏ အျပစ္ကိုေျဖရာတြင္ တိရိစၦာန္တစ္ေကာင္ ေသရျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းခံစားရသည္မဟုတ္ဘဲ ယဇ္ပလႅင္ေပၚတြင္ အေသြး သြန္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရပါမည္။ ခရစ္ေတာ္၏ေကာင္းျမတ္ေသာ အသက္ တာ၊ စံျပအသက္ရွင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရသည္ ဟု ေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႔ရွိရပါ။ သို႔ရာတြင္ ကရာနီကုန္းကို ယဇ္ပလႅင္ ျပဳ၍ သြန္းေတာ္မူေသာအေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထား ပါသည္။ ဧ ၁း၇ ။ ၁ေပ ၁း၁၈-၁၉။

(၄)        ဤေနရာတြင္ အသတ္ခံရ၍ အေသြးသြန္းျခင္းခံရေသာ တိရစ ၦာန္သည္ အျပစ္ရွိေသာ ဣသေရလလူ၏ေနရာတြင္ လူစား၀င္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္စားအေသြးသြန္းျခင္းျဖစ္၍ “မိမိကိုယ္ကို အပ္ႏွံေတာ္မူ”ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဂလ ၂း၂၀။ ဂလ ၁း၄။ တိ ၂း၁၄။

(၅)        တိရစ ၦာန္၏အေသြးသြန္းျခင္းသည္ ပညတ္တရားအရ၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာ စီရင္ေတာ္မူခ်က္ ကိုျပညႊန္လ်က္ရွိပါသည္။ (ေယဇ ၁၈း၄) ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေတာ္မူျခင္းကို ေက်နပ္ မႈရရွိေစလ်က္ တရားေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္း ထင္ရွားေစပါသည္။

(ခ)        ေဟ ၉း၂၂။          “ပညတ္တရားအတိုင္း ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ကုန္မတတ္အေသြးအားျဖင့္ စင္ၾကယ္ေစတတ္၏။ အေသြးမသြန္းေလာင္းဘဲ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းမရွိ။

(၁)        ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္ေသြးေၾကာထဲ၌ရွိေသာ အေသြးသည္ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းကိုမျပဳ။ ေရြးႏႈတ္ျခင္းကိုလည္းမျပဳ။ သြန္းေတာ္မူေသာ အေသြးသည္သာ ထိေရာက္ပါသည္။

(၂)        သြန္းေလာင္းေသာတိရိစ ၦာန္၏ အေသြးသည္အျပစ္ကိုဖံုးလႊမ္းျခင္း၊ ဖံုးအုပ္ျခင္းကိုသာျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သြန္းေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္သည္သာ အျပစ္ကို ပယ္ရွင္း သုတ္သင္ႏိုင္ပါသည္။ ေဟ ၉း၂၆။

၂။         အျပစ္မဲ့သူ၏အေသြးသြန္းျခင္းအေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ား။

(က)      အျပစ္မဲ့ေသာသူ၏ အေသြးသြန္းျခင္းကို ပထမဦးစြာကမၻာဦး ၃း၂၁တြင္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ “ထာ၀ရ အရွင္ဘုရားသခင္သည္ လူလင္မယားတို႔သားေရျဖင့္ ၀တ္လံုကိုလုပ္၍ ၀တ္ၿခံဳေစေတာ္မူ၏။

(ခ)        သင္ခန္းစာရယူႏိုင္ေသာအခ်က္မ်ား

(၁)        အာဒံသည္ မိမိအျပစ္ႏွင့္အရွက္ကိုဖံုးရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မတတ္စြမ္းႏိုင္ သာမကအခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္ပါသည္။ က ၃း၇-၈။ ထို႔အတူလူသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အျပစ္ ကိုျငင္းပယ္ဖံုးကြယ္ရန္ျပဳလုပ္ေသာအရာအားလံုးတို႔သည္လည္း အာဒံနည္းတူ သေဘၤာသဖန္းပင္၏အရြက္တို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္စပ္ထားေသာအ၀တ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား သခင္ေရွ႕ ေတာ္၌ ပုန္းကြယ္၍မရပါ။

(၂)        ဘုရားသခင္သည္ တရားေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ သူ၏တရားေတာ္မူျခင္းသည္ ေက်နပ္မႈမရမီ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံအား က႐ုဏာမသက္ႏိုင္။ သင္သည္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ မေရာက္မီ သင္၏အျပစ္မ်ားကို ပထမဆံုးစီရင္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဂလာ ၁း၄။ ၂း၂၀။ ဘုရားသခင္၏တရားေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံထိုက္ေသာအျပစ္ဒဏ္ေပးၿပီးျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ေက်နပ္ေတာ္မူသည္။

(၃)        အာဒံအတြက္အဖံုးအကာျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ တိရိစၦာန္တစ္ေကာင္သည္ အသတ္ခံရလ်က္ အေသြးသြန္းရရွာပါသည္။ အျပစ္၏အခ ဒါဏ္သည္ ေသျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာမ ၆း၂၃၊ ေယဇေက်လ ၁၈း၄၊ ၂၀တို႔ကိုဖတ္ပါ။ ဘာသာေရးအရ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာ အက်င့္ ကို က်င့္ျခင္းသည္ လူတို႔၏ အျပစ္ကိုဖံုကြယ္ျခင္းငွာ လံုး၀မတတ္ႏိုင္။

(၄)        ကိုယ္စားျပဳပူေဇာ္သကၠာျပဳျခင္း၏သ႐ုပ္ကို ပထမဦးစြာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အာဒံ (သို႔မဟုတ္) အာဒံကိုယ္စား တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ အျပစ္အတြက္ အေသခံရ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိသနားျခင္းက႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ အာဒံကိုယ္စား အေသခံမည့္သူကိုေရြးခ်ယ္လ်က္ အေသခံေစပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကမာၻဦးကပင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရလ်က္ ကြက္မ်က္ခံရေသာသူျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ ၁၃း၈။ ဘုရာသခင္ျပ႒ာန္း ေတာ္မူေသာအလိုေတာ္အားျဖင့္” (တ ၂း၂၃)ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါလုသည္ “ငါ့ကို ခ်စ္၍ငါ့အဘို႔ ကိုယ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူ၏” (ဂလ ၂း၂၀)ဟုေရးထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၃။         ခရစ္ေတာ္သြန္းေသာအေသြး၌ တန္ခိုးရွိသည္။

(က)      ဘုရားသခင္၏တရားေတာ္မူျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေတာ္မူျခင္းကို ေက်နပ္ေစႏိုင္ေသာတန္ခိုး။

(၁)        က ၃း၂၁ တြင္ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္အတိုင္း အာဒံ၏အျပစ္ကိုစီရင္၍ အျပစ္ဒါဏ္ေပးေဆာင္ျခင္း မျပဳမီ ဘုရားသခင္သည္ က႐ုဏာေတာ္အားျဖင့္ အာဒံအား မဆက္ဆံႏိုင္။

(၂)        ဘုရားသခင္၏ က႐ုဏာေတာ္သည္ အားႀကီးေပသည္။ ဆာ ၁၀၃း၁၁။ က႐ုဏာေတာ္ကို ေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းငွာလည္း အလိုေတာ္ရွိပါသည္။ တိ ၃း၅-၆ သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ အလြန္သန္႔ရွင္းေတာ္မူ၏။ မတရားေသာအမႈကို သူတစ္ပါးထက္ပို၍ျမင္သူ၊ အဓမၼ အမႈကို လံုး၀မျမင္လိုသူျဖစ္ပါသည္။ ဟဗကၠဳက္ ၁း၃။

(၃)        ဘုရားသခင္သည္အျပစ္ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ လြန္၍မသြားတတ္၊ သည္းမခံတတ္၊ အခ်ည္းႏွီးမၾကည့္တတ္၊ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္ေးတာ္မူျခင္းေပၚလြင္ၿပီးေသာအခါ တရား ေတာ္မူေၾကာင္း ေက်နပ္ဘြယ္ရွိၿပီးေသာအခါမွ သာသနားျခင္းက႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဆက္ဆံႏိုင္ေသာဘုရားျဖစ္ပါသည္။

(၄)        ခရစ္ေတာ္သြန္းေတာ္မူေသာအေသြးအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားသည္ စီရင္ျခင္းခံရ လ်က္ ဖယ္ရွားျခင္း ခံရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဟ ၉း၂၆။ ၂၈။ ေဟ ၁၀း၁၂ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းဆ၍မရေသာေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ဧဖက္ ၂း၈-၉ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ခရစ္ေတာ္အေပၚ၌တင္ေတာ္မူၿပီ။ ၂ေကာ ၅း၂၁။ ဘုရားသခင္၏ တရားေတာ္မူျခင္း ေပၚလြင္လ်က္၊ သန္႔ရွင္းေတာ္မူျခင္း၌ေက်နပ္မႈရွိၿပီးျဖစ္ပါသျဖင့္ ယခုကိုယ္ေတာ္သည္ တရားေတာ္မူေသာသူျဖစ္လ်က္ ယံုၾကည္သမွ်ေသာသူတို႔အားလည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေတာ္မူေသာသူ ျဖစ္လာပါသည္။ ေရာ ၃း၂၆။

(ခ)        ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၀တ္လံုကို ေပးႏိုင္ေသာတန္ခိုး

(၁) က ၃း၂၁ ကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ “၀တ္လုံကိုလုပ္၍ ၀တ္ၿခံဳေစေတာ္မူ၏” ဟုေတြ႔ရပါသည္။ဘုရား သခင္သည္ လူတို႔၏ အျပစ္ကိုဖုံးျခင္းဌါ ၀တ္လုံကိုေပးေတာ္မူျခင္း၏ ပထမဆုံးေသာ က်မ္းၫႊန္းျဖစ္ ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ပုံေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၂) ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ၀တ္လုံကဲ့သို႔ မၾကာခဏေဖာ္ျပထား ေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

(က) ေယာဘ ၂၉း၁၄။ “ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပါရမီကို အ၀တ္လုပ္၍ငါ၀တ္ဆင္၏”

(ခ) ေဟရွာ ၆၁း၁၀။ “ကယ္တင္ျခင္းအ၀တ္တန္ဆာႏွင့္ ငါ့ကို၀တ္ဆင္ေစ၍၊ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း၀တ္လုံႏွင့္ၿခံဳေတာ္မူၿပီး။”

(ဂ) ဆာ ၁၃၂း၉။ “ကိုယ္ေတာ္၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတန္ဆာကိုဆင္ ၍”

(၃) ယုံၾကည္ေသာသူ အေပါင္းတို႔အား ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ပညတ္ တရားႏွင့္မစပ္ဆိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားျဖစ္လွ်င္ (ေရာ ၃း၂၁-၂၂) ဘုရားသခင္ ၀တ္ဆင္ေစ ေသာအရာသာျဖစ္ပါသည္။ မာတင္လုသာသည္ ၂ ေကာ ၅း၂၁ ကို ဆင္ျခင္လွ်က္ ဘုရားသခင္၀တ္ ဆင္ေစေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ေရးသားခဲ့ပါသည္။

မည္သူျပဳေသာ အျပစ္ကိုမဆို ကၽြႏု္ပ္ျဖစ္ေစ၊ သင္ျဖစ္ေစ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလုံးျပဳခဲ့ေသာ အျပစ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ေနာင္၌ျပဳဦးမည့္အျပစ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ထိုအျပစ္မ်ားအားလုံးကို ခရစ္ေတာ္၌ ကယ္တင္ေတာ္မူလွ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ အျပစ္ ျဖစ္ေစသည္။ သူကိုယ္တိုက္ျပစ္မွားမိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစ သည္။ထို႔အတူ ခရစ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ေျဖာင့္မတ္ေနဘိသကဲ့သို႔ ၎၊ ခရစ္ေတာ္ေျဖာင့္မတ္သကဲ့သို႔ အစဥ္ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအျဖစ္၌၎ တည္ေစပါသည္။

(၄) ဘုရားသခင္သည္ ထိုေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚ၌ တင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၁ ေကာ ၁၀း၃၀။     ေရာ ၁၀း၄။ ဖိ ၃း၉။

(၅)        ဤအရာမ်ားအားလံုးသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရရွိႏိုင္ရန္ လူတို႔ျပဳေသာႀကိဳးစားျခငး၊ မိမိကိုမိမိ အျပစ္မွကယ္တင္ႏိုငရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးသည္ အခ်ည္းနွီးသက္သက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ လ်က္ရွိပါသည္။ က ၃း၂၁တြင္ အာဒံ လံုး၀မတတ္စြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ အာဒံ၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္ျခင္းကဲ့သို႔ပင္ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ျဖစ္လ်က္ သြန္းေသာ အေသြးအားျဖင့္ ၎၊ ကိုယ္စား၀င္ေရာက္ခံစားရေသာ ပူေဇာ္သကၠာအားျဖင့္ ၎၊ ပညတ္တရား မပါအက်င့္တရားမပါဘဲ ဘုရားသခင္၀တ္ဆင္ေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္  ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေရာ ၃း၂၁၊ ၂၂း၄း၅။ ဂလာ ၂း၁၆။ ေဟရွာ ၆၄း၆။ စသည္ …..။

(ဂ)        သန္႔ရွင္းေသာဘုရား၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္တြင္ သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစေတာ္မူေသာ တန္ခိုးေတာ္

(ေရာ ၅း၉။ ၃း၂၄-၂၆)

(၁)        အျပစ္မရွိ ေျဖာင့္မတ္သည္ဟု ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစသည္။ (Justified) စကားလံုးသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (righteousness) ႏွင့္ လံုး၀ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဂရိဘာသာစကား dikaioo မွ ဆင္းသက္ေသာ စကားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(၂)        ေန႔စဥ္အသံုးအႏႈန္းအရ “အမွန္ေပးသည္”ဟုျဖစ္ပါမည္။ က်မ္းစာအရ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ ေတာ္တြင္ “အျပစ္အနာအဆာမရွိ၊ အျပစ္ကင္းသည္”ဟု အမိန္႔ခ်မွတ္ဆံုးျဖတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃)        Justification ဆိုသည္မွာ တရား႐ံုး၌အသံုးျပဳေသာစကားျဖစ္ပါသည္။ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစ သည္။ ေျဖာင့္မတ္သည္ဟု မွတ္ယူသည္ဆိုသည္မွာ တရား႐ံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာအခါ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖင့္ ၿခံဳလႊမ္း၀တ္ဆင္ လ်က္ ရွိပါသည္။ ဖိ ၃း၉။ ေရာ၃း၂၂ ယံုၾကည္သူ အျပစ္သားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ၀တ္ၿခံဳဆင္ျမန္းေသာအခါ သင္သည္ စႀကၤာ၀ဠာကိုအုပ္စိုးစီရင္ေတာ္မူေသာ တရားသူႀကီးသည္ ဘုရားသခင္၏႐ံုးေတာ္၌ “အျပစ္မရွိ”ဟူေသာစီရင္ခ်က္ကိုၾကားနာရန္သာျဖစ္ပါသည္။

(၄)        ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစျခင္း Justification သည္ အျပစ္ဒါဏ္မွ ကင္းလြတ္ျခင္းသက္သက္မဟုတ္ ပါ။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားအျပစ္မရွိ၊ အျပစ္ႏွင့္မသက္ဆိုင္၊ အနာအဆာမရွိ၊ အစြန္း အထင္း မရွိ၊ ျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်စရာမရွိဟု စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရာ ၈း၁။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် အျပစ္ မျပဳဘူးခဲ့သကဲ့သု႔ိပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၅)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစျခင္းငွာျပဳေသာအခြင့္အာဏာတန္ခိုး၏ ဇစ္ျမစ္သည္ဘုရား သခင္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာ ၃း၂၆၊ ၃၀။ ေရာ ၈း၃၉။ ထိုအခြင့္အေရးကိုလက္ခံရရွိေစေသာ နည္းလမ္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရာ ၅း၁။ ဤအခြင့္အေရးေပးရျခင္း၏ အေၾကာင္းျပ ခ်က္သည္ ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာ ၃း၂၄။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေနျခင္း၏ အာမခံခ်က္သည္ ခရစ္ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရာ ၄း၂၅။ ထိုသို႔ျဖစ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာတန္ခိုးႏွင့္ ေပးေခ်ေသာ အဖိုးအခသည္ သြန္းေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ ျဖစ္သည္။ ေရာ ၅း၉။ ၃း၂၃။

(ဃ)      သင့္အားအျပစ္ႏွင့္အျပစ္၏ကၽြန္ဘ၀မွ ေရြးႏုတ္ေသာတန္ခိုးေတာ္။ (၁ေပ ၁း၁၈-၁၉။ ဂလာ ၃း၁၃။ ဧ ၁း၇။ ေရာ ၃း၂၄။)

ေရြးႏႈတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ခန္းစာ (၁၃)ကိုျပန္ၾကည့္ပါ အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၁)        သမၼာက်မ္းစာတြင္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္၏ေက်းကၽြန္အျဖစ္႐ႈျမင္ထားပါသည္။ ေယာ ၈း၃၄။ ေရာ ၆း၁၆၊ ၇း၁၄။ ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္တို႔ကိုခ်ိဳးေဖာက္ထားသူမ်ားျဖစ္၍ ေသဒါဏ္ စီရင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေရာ၊ ၆း၁၆-၂၃။ ၅း၁၂။

(၂)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ ဒုစ႐ိုက္ကိုဖယ္ရွားေပးလ်က္ အျပစ္၏ေက်းကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္မႈေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ အဖိုးအခမ်ားကိုေပးေခ်ေပးရန္ ခရစ္ေတာ္ကလိုလားလ်က္ရွိပါသည္။  တ ၂၀း၂၈။ တိ၊ ၂း၁၄။ ထိုေပးေခ်ရေသာအဖိုးအခသည္ သြန္းေလာင္းေသာ ခရစ္ေတာ္၏အေသြး ျဖစ္ပါသည္။ ၁ေပ ၁း၁၈၊ ၁၉။ ၁ေကာ ၆း၂၀၊ ၂၃။ ေရာ ၈း၁။

(၃)        ေရြးႏႈတ္ျခင္းအယူအဆသည္ သင့္အားေရြးႏုတ္၀ယ္ယူရန္သာမဟုတ္ဘဲ “အျပစ္၏ေက်းကၽြန္၊ ကၽြန္ ေရာင္းရာေစ်းကြက္” မွ ေရြးႏႈတ္ေခၚထုတ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဂလာ ၂း၁၃။ ၄း၅ ေရြးႏႈတ္ Redeem ဟူေသာ စကားသည္ ၀ယ္ယူထုတ္ေဆာင္လာသည္။ (to buy out from) ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္ ထိုစကားအားျဖင့္ေနာက္ထပ္အေရာင္းမခံရေတာ့ရန္၊ ထိုကၽြန္ေစ်းမွ ဖယ္ရွားျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ျခင္း၊ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲ၏ေနာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းကို ေဖာ္ ျပ ပါသည္။

(၄)        ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ၿပီးသူအား အျပစ္သည္ ေနာက္ေနာင္တြင္ကၽြန္မျပဳႏိုင္၊ ပညတ္တရားသည္ လည္း ကၽြန္ေရာင္းရာေစ်းသို႔ ေနာက္ထပ္မပို႔ႏိုင္။

(၅)        ဓမၼသစ္က်မ္းပါ ေရြးႏႈတ္ျခင္းသည္ ထို႔တက္ပင္ ေလးနက္ေနပါေသးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ၀ယ္ယူ၍ ကၽြန္ေစ်းမွ၀ယ္ထုတ္ၿပီးသည္သာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ “lutroo” ဟူေသာစကားလံုးျဖစ္လ်က္ “အဖိုးအခကိုေပးေခ်၍လြတ္ေျမာက္ေစသည္”ဟု အဓိပၸါယ္ရွိ ပါသည္။

(က)      တိ၊ ၂း၁၄ “ခပ္သိမ္းေသာဒုစ႐ိုက္မွ ငါတို႔ကိုေရြးႏုတ္ျခင္းငွာလည္းေကာင္း “ဤေနရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အျပစ္ျပဳတတ္ေသာ မိမိလိုအင္ဆႏၵမ်ာမွလည္း ေရြးႏုတ္ (လြတ္ေျမာက္ေစ) ေတာ္မူပါ သည္။

(ခ)        ၁ေပ ၁း၁၈-၁၉။ “အခ်ည္းႏွီးက်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းမွ” ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေရြးႏုတ္ (လြတ္ေျမာက္ေစ) ေတာ္မူပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘာသာေရးအထံုးအဖြဲ႔မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ ေစပါသည္။

(၆)        ဆက္စပ္ေသာစကားလံုးမွာ lutronျဖစ္ပါသည္။ “ျပန္ေပးေငြ ေပးေခ်ျခင္း” (သို႔မဟုတ္) လႊတ္ေျမာက္ ေစျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။

(က)      ၁တိ ၂း၆။ လူအေပါင္းတို႔ကိုေရြးအံ့ေသာငွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္စြန္႔ေတာ္မူၿပီ။

(ခ)        မာ ၁၀း၄၅။ လူသားသည္ မိမိအသက္ကို စြန္႔၍ လူမ်ားကိုေရြးျခင္းငွာ ႂကြလာသတည္း။

(၇)        ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၀ယ္ယူရန္ႂကြလာေတာ္မူရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားထဲမွ ေရြးႏုတ္ ၀ယ္ယူလ်က္လႊတ္ေျမာက္ျခင္းကို ေပးေတာ္မူပါသည္-

(က)      ပညတ္တရား၏ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာမွ ဂလ ၃း၁၂။

(ခ)        အျပစ္တရား၏ တန္ခိုးႏွင့္ အုပ္စိုးျခင္းမွ ေရာ ၈း၂။

(ဂ)        စာတန္၏အုပ္စိုးျခင္းႏွင့္ တန္ခိုးမွ ေဟၿဗဲ ၂း၁၅။

(ဃ)      ဤေလာက၏ ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ကၽြန္ဖမ္းျခင္း၊ ကၽြန္ျပဳျခင္းမွ

(ဤေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ သြန္းေတာ္မူေသာအေသြးေတာ္၏ အံ့ၾသဘြယ္ေသာ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဟ ၉း၁၂)

(င)        ေသစားေသေပးမည့္အစား ထိုပုဂၢိဳလ္ရရွိေစေသာ တန္ခိုး (Propitiation) ေရာ ၃း၁၂။ ၁ေယာ ၄း၁၀ ႏွင့္ ၁ေယာ ၂း၂။

(၁)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္စား၊ အစားထိုးအေသခံမည့္ပုဂၢိဳလ္ကို သခင္ေယ႐ႈခရစ္၌ “ေယ႐ႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္” (ေရာ ၃း၂၆)ရရွိေၾကာင္းကို သတိျပဳရပါမည္။

(၂)        ၁ေယာ ၂း၂တြင္ “ထိုသခင္သည္ ငါတို႔၏အျပစ္ေျပစရာအေၾကာင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏”ဟု ေဖာ္ျပရာတြင္ လူစား၀င္ရေၾကာင္းႏွင့္ ၁ေယာ ၄း၁၀တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ဤေလာကသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ “အျပစ္ေျဖစရာအေၾကာင္းျဖစ္ေစ ျခင္းငွာ”ေစလႊတ္ေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳရပါမည္။

(၃)        ခရစ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူတို႔၏ ကိုယ္စားအေသခံရန္ ႂကြလာေတာ္မူျခင္းျဖစ္လ်က္ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူရာ၌လည္း ထိုအေၾကာင္း အရာအတြက္ပင္ျဖစ္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သိ႐ံုမွ်ျဖင့္ ရပ္တံ့သြားရန္မဟုတ္ဘဲ ထိုအေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ အထူး ၀မ္းေျမာက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၄)        အဓိပၸါယ္ကို ကၽြႏ္ုပ္႐ိုး႐ိုးသားသားေဖာ္ျပႏိုင္သမွ်ေဖာ္ျပရပါလွ်င္ -

(က)      ေဟၿဗဲ ၉း၅ တြင္လည္းေကာင္း၊ Septuagint သို႔မဟုတ္ ဂရိဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္  လည္းေကာင္း၊ Propitiation ကို “အျပစ္ေျဖရာပလႅင္၊ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္”ဟု ဘာသာျပန္ထားပါသည္။

(ခ)        ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္ဆိုသည္မွာ ကႏၱာရထဲ၌ တဲေတာ္ရွိ သန္႔ရွင္းရာ၏ သန္႔ရွင္း ရာ အသန္႔ရွင္းဆံုးဌာနေတာ္တြင္ထားရွိေသာ ပဋိညာဥ္ေက်ာက္ျပားထည့္ထား ေသာ ေသတၱာအဖံုးျဖစ္ပါသည္။

(ဂ)        တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အျပစ္ေျဖရာေန႔ရက္၌ ၀က္၊ ၁၆း၁၄ ႏွင့္ ေဟၿဗဲ ၉း၇။ ဣသေရလတို႔၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ထိုေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္၏ အစြန္း ေလးဘက္တို႔၌ အေသြးကိုပက္ဖ်န္းရပါသည္။

(ဃ)      ဤသို႔လွ်င္ သန္႔ရွင္းရာဌာနႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္တို႔သည္ လူႏွင့္ ဘုရားဆက္ သြယ္ရာဌာနျဖစ္လာရပါသည္။ ထြ ၂၅း၂၁-၂၂။ ဘုရားသခင္သည္ ထိုပက္ဖ်န္း ထားေသာ အေသြးကိုျမင္ေတာ္မူေသာအခါ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီးဟု မွတ္ယူသည္။ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခံရေသာ ပဋိညာဥ္တရား ေတာ္အတိုင္းျပန္လည္ တည့္မတ္ေနၿပီဟုလည္း မွတ္ယူသည္။ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းျခင္းသည္ ေက်နပ္မႈရရွိၿပီးျဖစ္သည္ ဘုရားသခင္၏တရားေတာ္မူျခင္းမွာ လည္းထင္ရွား ေပၚလြင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအခါတရားစီရင္ရာ၊ ပလႅင္ျဖစ္မည့္ ထိုပလႅင္သည္ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္ျဖစ္လာရပါသည္။ ယခုအခါ ဘုရားသခင္ သည္ ဣသေရလလူတို႔၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းႏွင့္ ႏွစ္သက္ဘြယ္မိသဟာယဖြဲ႔ ႏိုင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၉း၁၀-၁၅ကိုဖတ္ပါ။

(င)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာရလွ်င္ ဤစႀကၤာ၀ဠာ၌အလြန္သန္႔ရွင္းေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မထိုက္မတန္အျပစ္မ်ားလွေသာ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကဲ့သို႔ ေသာအျပစ္သားတို႔ ရင္းႏွီးခ်ိဳသာစြာ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ႏိုင္ေသာ အရပ္တစ္ေနရာ သာရွိပါသည္။ ထိုအရပ္သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ျဖစ္ပါသည္။

(စ)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ ေဟၿဗဲ ၉း၁၁သည္ လက္၀ါး ကပ္တိုင္ေပၚ၌ မိမိအေသြးကိုသြန္းေတာ္မူေသာအခါ ၁ေယာ ၄း၁၀ သူသည္  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္ျဖစ္လာရပါသည္။

(ဆ)      Propitiation ကိုယ္စား၀င္၍အေသခံျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္စားဘုရားသခင္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေသာအမႈျဖစ္ပါသည္။ အေသြး ကိုသြန္းေတာ္မူေသာအမႈျဖစ္ပါသည္။ အေသြးကိုသြန္းေတာ္မူေသာအခါ အျပစ္ ၏အခ၊ အျပစ္ဒါဏ္ကို ျပည့္စံုစြာေပးေဆာင္ၿပီဟု ဘုရားသခင္ကလက္ခံေတာ္မူ သည္။ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခံရေသာပညတ္ေတာ္သည္လည္း ျပည့္စံုျခင္းသို႔ေရာက္ရ သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏သန္႔ရွင္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်နပ္မႈရရွိသည္။ ဘုရားသခင္တရားေတာ္မူေၾကာင္းကိုလည္း ေပၚလြင္ေစပါ သည္။

(ဇ)        ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္တရလ်က္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာအျပစ္သား သည္ သခင္ေယ႐ႈသြန္းေတာ္မူေသာ အေသြးေတာ္ေၾကာင့္ ထိုလက္၀ါးကပ္တိုင္ ၌ အတိုင္းအဆမရွိ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ခြင့္ ရရွိပါသည္။

(စ)        ဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစေသာတန္ခိုး (Reconicilation)

ေကာ ၁း၂၀-၂၁။ ေရာ ၅း၁၀။ ၂ေကာ ၅း၁၈-၁၉။ ဧ ၂း၁၆။ ေဟ ၂း၁၇ တို႔ကို ေသခ်ာစြာဖတ္ပါ။

(၁)        ဘုရားသခင္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစသည္ဟုမည္သည့္အခါမွ်မသံုး ေၾကာင္းကို သတိျပဳရပါမည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ်ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရန္သူ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ တစ္ခါမွ်အျပစ္မျပဳဘူးေခ်။ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္သာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ရန္လိုေနပါသည္။ ၂ေကာ ၅း၁၉ ေကာ ၁း၂၁။

(၂)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သင့္ျမတ္မႈရရွႏိုင္ရန္ဘာမွ်ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို သတိျပဳရပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုအမႈကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ေဟ ၂း၁၇။

(၃)        Reconcilation ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းသည္ Propitition ကိုယ္စားအေသခံျခင္း၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္ရွိေသာလူသားတို႔၏ ကိုယ္စားအစာထိုး၀င္ေရာက္၍ အေသခံျခင္းသည္ ထိုအျပစ္သားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ခရစ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးေသာအမႈျဖစ္ပါသည္။ Reconcilation ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ကိုယ္စားလူသားတို႔ထံခရစ္ေတာ္ကေဆာင္ရြက္ေပးေသာအမႈျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ေတာင္းဆိုေသာ အရာမ်ားကိုၿပီးျပည့္စံုေအာင္ေပးဆပ္ျခင္းကို ပထမေဆာင္ရြက္လ်က္ ဒုတိယတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။

(၄)        ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစျခင္းျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ရန္သူျဖစ္ျခင္းကို ဖယ္ရွား၍ ေရာ ၅း၁၀၊ ေကာ ၁း၂၁။ ဧ ၃း၁၆။ အျပစ္ကိုအျမစ္မွဆြဲႏႈတ္၍ အဖိုးအခေပးရန္ရွိသည္မ်ားေပးေခ်ၿပီး သုတ္သင္ပယ္ရွင္းေတာ္မူသည္။ ၂ေကာ ၅း၁၉။ ေဟ ၉း၂၆။ ၁း၃။ တံတိုင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ အဆီးအတားမ်ားကို ႀကိဳဖ်က္ေတာ္မူၿပီး ဧ၂း၁၄။ တစ္ခ်ိန္က ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းကြာလ်က္ဘုရားသခင္ကို ရန္ဘက္ျပဳေနေသာ သင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈရရွိပါသည္။ ေကာ ၁း၁၉။ စစ္ပြဲၿပီးဆံုးၿပီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ ၁း၂၀။

(ဆ)      ျပည့္စံုေသာေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းရရွိေစေသာတန္ခိုး။

ဧ ၁း၇။ မ ၂၆း၂၈။ ၁ေယာ ၁း၇-၉

(၁)        အေသြးမသြန္းေလာင္းဘဲ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းမရွိဟု ေဟၿဗဲ ၉း၂၂ တြင္ ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ သင္၏အျပစ္မ်ားကို အေ၀းသို႔ပို႔လႊတ္၍ ထိုအျပစ္မ်ားကို သင္ႏွင့္ေ၀းေစပါသည္။

(၂)        အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္း၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ သင္ႏွင့္အျပစ္မ်ား သင့္၌ မရွိေတာ့ ေၾကာင္းသိရွိေသာအခါ သင္ရရွိေသာ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအျပစ္မ်ား “သုတ္သင္ပယ္ရွင္း”ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဟ ၉း၂၆။ “ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ သင္တိ႔ု၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ”ၿပီ။ ဧ ၄း၃၂။

(၃)        လူသားတို႔၏အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းတို႔သည္ မ်ားစြာ ျခားနားေနပါသည္။ လူသားတို႔၏အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းတြင္ အျပစ္ဒါဏ္ကိုခံယူေစျခင္းမျပဳ ဘဲ ဖယ္ရွားထားပါသည္။ အျပစ္အတြက္ အျပစ္ဒါဏ္ကို မေပးဘဲထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပစ္သည္ စီရင္ျခင္းမခံရဘဲရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ဴးလြန္ျခင္းအမႈကို ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ႏိုင္ၾကပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ေျဖလႊတ္ေသာအခါ ထိုသို႔မဟုတ္ လံုး၀ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း တြင္ျဖစ္ေစ၊ အျပစ္၏အဖိုးအခကို ေျပလည္ေအာင္မေပးဆပ္မီတိုင္ေအာင္လည္းေကာင္း၊ အျပစ္ကိုမဖယ္ရွားမီလည္းေကာင္း ဘုရားသခင္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ အျပစ္ေျဖလြတ္ ျခင္းမျပဳပါ။ အျပစ္ေျဖလႊတ္ၿပီးေသာအခါ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာအျပစ္ကို၊ မမွတ္သားေတာ့ပါ။ ေဟ ၁၀း၁၇-၁၈။ ဘုရားသခင္၏အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းသည္ အေသြးသြန္းျခင္း၌ အေျခခံပါ သည္။

(၄)        သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္ရွိေသာသူ၊ မေရရာေသာသူအားကိုးရန္မရွိ၊ ဘုရားသခင္ ေရွ႕၌ မ်က္ႏွာသာရရန္ မတတ္စြမ္းႏိုင္သူအျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အျပစ္ေျဖ လႊတ္ ျခင္း ရရွိရန္ ကုသိုလ္မျပဳႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တိ ၃း၅-၆။ ဧ ၂း၈-၉။ ဘုရားသခင္သည္  သနားျခင္းက႐ုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ခရစ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူလ်က္ ထိုခရစ္ေတာ္ သည္ မိမိအေသြးသြန္းေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို သုတ္သင္ဖယ္ရွင္း ေတာ္မူၿပီး ျဖစ္သည္။ ထိုအျပစ္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ် ျပန္လည္သတိရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ေဟရွာ ၃၈း၁၇။ ၄၄း၂၂။ ေဟၿဗဲ ၈း၁၂။ ၁၁း၁၇။

(၅)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအားလံုး၊ လံုး၀အျပစ္လႊတ္ၿပီးသည္သာမက ခရစ္ေတာ္၏ အဖိုး ထိုက္လွေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ား အျမစ္မွဆြဲႏုတ္ဖယ္ရွင္းလ်က္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ထားပါသျဖင့္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္လ်က္ရွိေနပါသည္။

(က)      ေဟ ၁း၃ “ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္အားျဖင့္ သုတ္သင္ပယ္ရွားၿပီး လွ်င္”

(ခ)        ဗ်ာ ၁း၅။ “ငါတို႔ကိုခ်စ္၍ မိမိအေသြးႏွင့္ ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၍”

(ဂ)        ၁ေကာ ၆း၁၁။ “ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ၾကၿပီ”။

(ဃ)      ဗ်ာ ၇း၁၇။ “မိမိ၀တ္လံုကို သိုးသငယ္၏အေသြး၌ေလ်ာ္၍ ျဖဴေစေသာသူျဖစ္ၾက သတည္း။

(၆)        ဘုရားသခင္သည္ မွတ္တမ္းကိုလံုး၀အမွတ္မရွိေအာင္ ဖ်က္ၿပီးျဖစ္၍ တစ္ေန႔ ေသာအခါ  “သန္႔ရွင္းလ်က္အျပစ္ကင္းလ်က္ရွိသည္ျဖစ္၍ အညစ္အေၾကးတင္ျခင္း၊ အေရတြန္႔ျခင္း” မရွိဘဲ ခရစ္ေတာ္အားဆက္ သျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဧ ၅း၂၇။

(ဇ)        စာတန္၏ဥာဏ္နီဥာဏ္နက္ႏွင့္ တန္ခိုးတို႔ကို ေအာင္ႏိုင္ေသာ တန္ခိုး။ ဗ်ာ ၁၂း၀၀-၁၁ကိုဖတ္ပါ။

(၁)        စာတန္အားမိမိေနရင္း အရပ္မွသူ၏ ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ ဖယ္ရွားႏွင္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဟ ၁၆း၁၂-၁၅။ ေယဇ ၂၈း၁၅-၁၇။ သူသည္ ဆက္လက္အသက္ရွင္လ်က္ ေလာကတြင္ ေကာင္းစြာလႈပ္ရွားလ်က္ပင္ရွိေနပါသည္။ ေယာဘ ၁း၆-၇။

(၂)        စာတန္သည္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ -

(က)      ဤေလာက၏ ဘုရားျဖစ္လ်က္၊ ဧ၀ံေဂလိတရား၏ အလင္းကို မျမင္ေစျခင္းငွာ ဥာဏ္မ်က္စိကို ကြယ္ေစပါသည္။ ၂ေကာ ၄း၄။

(ခ)        ဤေလာကကို အစိုးရေသာ မင္းျဖစ္လ်က္ ေလာက၏အုပ္စိုးမႈစနစ္အားလံုးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာသူျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၁၄း၃၀။ ၁၂း၃၁။

(ဂ)        သန္႔ရွင္းသူတို႔အား ဆန္ခါခ်၍ စေကာ၌ လွိမ့္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ လု ၂၂း၃၁။

(ဃ)      အဘယ္သူကို ၀ါးမ်ိဳရမည္နည္းဟု ရွာေဖြေနသည္။

အင္အားႀကီးမားလွေသာ ငါတို႔၏ရန္သူျဖစ္ပါသည္။ ၁ေပ ၅း၈။

အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္ရန္ သင္ခန္းစာ (၅)ကို ျပန္ၾကည့္ပါ။

(၃)        စာတန္သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေနရာတိုင္း၌ မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း တန္ခိုးရွိလ်က္ လွည့္ျဖားတတ္ ေသာ သေဘာႏွင့္ ျပည့္စံု (၂သက္ ၂း၉-၁၀၊ ဗ်ာ ၁၂း၉) ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ကို မယွဥ္ႏိုင္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ ပူေဇာ္သကၠာအားျဖင့္ ယံုၾကည္သူတို႔အတြက္ စာတန္၏ တန္ခိုးသည္ ေခ်ဖ်က္ခံရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဟ ၂း၁၄-၁၅ သြန္းေတာ္မူေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ရရွိေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းကိုစြဲကိုင္လ်က္ ယံုၾကည္သူသည္ ေအာင္ျမင္စြာ အသက္ရွင္ႏိုင္ပါသည္။

ဗ်ာ ၁၂း၁၀-၁၁။ ဧ ၆း၁၆။ ၁ေယာ ၄း၄။ ၁ေယာ ၃း၈။ ယာ ၄း၇။

(စ်)       ဘုရားသခင္၏အထံေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္ဆံႏိုင္ေသာလမ္းဖြင့္ေပးေသာတန္ခိုး။ ေဟ ၁၀း၁၉။

(၁)        ယခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္သို႔ ရဲရင့္စြာ၀င္ရေသာအခြင့္ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေဟ ၁၀း၁၉-၂၀။

(၂)        ကိုယ္ခႏၶာတည္းဟူေသာ ကန္႔လန္႔ကာအားျဖင့္ အသက္လမ္းသစ္တြင္ ငါတို႔သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔၀င္ရၾကၿပီ။ ေဟ ၁၀း၂၀။

(၃)        ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္သို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ အတားအဆီးအားလံုး ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္အားဖယ္ရွားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ယခုလိုအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေက်းဇူး ေတာ္အားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္ေတာ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ ၀င္ရေသာအခြင့္ရရွိပါသည္။ ေဟ၊ ၄း၁၆။

(ည)      ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔အား ေန႔စဥ္ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔လ်က္ အသက္ရွင္ေနရန္တန္ဘိုးရွိပါသည္။ ၁ေယာ ၁း၇။

(၁)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ရန္အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္သည္ သာမက။ ဧ ၂း၁၃။ ထိုအေသြးေတာ္သည္ပင္လွ်င္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အစဥ္မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ႏိုင္ရန္မစလ်က္၊ ထိုမိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္း၌တည္ေစေတာ္မူပါသည္။ (၁ေယာ ၁း၇)

(၂)        အကယ္၍ ယံုၾကည္သူသည္ ေခ်ာ္လဲ၍ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယမဖြဲ႔ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ ဆက္ဆံေရးသည္ ယာယီပ်က္ျပားလ်က္ရွိေနပါမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အမႈေဆာင္သခင္ (ေရွ႕ေန) အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူသျဖင့္ ထိုဆက္ဆံေရးႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔မႈသည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈရွိပါမည္။

(ခရစ္ေတာ္သည္ သြန္းေတာ္မူေသာအေသြးေတာ္ျဖင့္ ခမည္းေတာ္ထံ၌ အယူခံ၀င္ျခင္း) ႏွင့္ ယံုၾကည္သူသည္ မိမိအျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း။ ၁ေယာ ၁း၆-၂း၁ျဖင့္ ဆက္ဆံေရးျပန္လည္တည္ေဆာက္ေကာင္းမြန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄။         နိဂံုး။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ ခရစ္ေတာ္အေသြး၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ အဖိုးထိုက္ေသာထိုအေသြးေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္ကို သိရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား၍ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ၌ ပါေသာအေသြးသြန္းျခင္းဆိုင္ရာ မူလက်မ္းခ်က္မ်ားကို စိစစ္သည္သာမက အဓိကက်ေသာက်မ္းခ်မက္မ်ားကိုလည္း စိစစ္ထားပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္က သင့္အတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာအခ်က္ (၁၀)ခ်က္ကို အံ့ၾသဘြယ္ရာေတြ႔ရွိရပါသည္။ ေလ့လာပါ။ ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ရွင္ေပတ႐ုအတြက္ ထိုအေသြးသည္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ သင့္အတြက္လည္း၊ တန္ဖိုးရွိပါမည္။ ၁ေပ ၁း၁၈-၁၉။ သင္၏ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ ေန႔စဥ္အေသြးေတာ္၏တန္ခိုးကို အသံုးျပဳလ်က္ ထိေတြ႔ခံစားႏိုင္ပါေစဟု ဆုေတာင္းပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၇း၁၁ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုပါ။

(က)      လူ၏အသက္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။

(ခ)        ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ၏အသက္ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေပးေတာ္မူသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ျပရာတြင္ မည္သို႔ဆိုလိုပါသနည္း။

(ဂ)        ခရစ္ေတာ္၏ေကာင္းေသာအက်င့္စာရိတၱႏွင့္ စံနမူနာအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရသည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဤက်မ္းခ်က္တြင္မည္သည့္စကားလံုးမ်ားက ေဖာ္ျပပါသနည္း။

(ဃ)      အျပစ္မဲ့ေသာ တိရစာၦန္၏အေသြးသြန္းျခင္းသည္ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါသနည္း။

၂။         သမၼာက်မ္းစာတြင္အျပစ္ကင္းမဲ့သူ၏ အေသြးသြန္းျခင္းကို ပထမဦးစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာက်မ္းခ်က္ (က ၃း၂၁) မွ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

(က)      လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏အျပစ္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ႏွင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ျခင္းသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေၾကာင္းကို မည္သို႔ေထာက္ျပပါသနည္း။

(ခ)        အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာ တိရိစာၦန္ကို သတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အာဒံ၏ အျပစ္ကိုေျဖလႊတ္ၿပီဟု မေျပာႏိုင္သနည္း။

(ဂ)        အျပစ္အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ဒါဏ္သည္ ေသဒါဏ္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာ က်မ္းၫႊန္း(၂)ခု (သို႔) (၃)ခုကိုေဖာျပပါ။

(ဃ)      ဤေနရာတြင္ အျပစ္မဲ့ေသာ တိရစာၦန္သည္ ကိုယ္စားေသရန္၀င္ေရာက္ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ပူေဇာ္သကၠာကိုပံုေဆာင္ေၾကာင္းနည္းလမ္း (၂)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

၃။         ဤသင္ခန္းစာအရ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္သည္ သင့္အတြက္ (၁၀)မ်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ရန္ တန္ခိုးရွိေတာ္ မူေၾကာင္း အတည္ျပဳထားပါသည္။ စိတ္ႏွလံုး႐ိုးသားစြာ ေလ့လာၿပီေနာက္ ထိုတန္ခိုးေတာ္တို႔၏ အမည္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၄။         သင္၏အျပစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏တရားေတာ္မူျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူျခင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ အေသခံေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ ေက်နပ္မႈရရွိႏိုင္ပါသနည္း။

၅။         ခရစ္ေတာ္၏ အေသြး၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၀တ္လံုကို ၀တ္ဆင္ေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

(က)      ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ၀တ္လံုကဲ့သို႔ျမင္ေစေသာ က်မ္းခ်က္အနည္းဆံုး (၂)ခုကို ေဖာ္ျပပါ။

(ခ)        ၂ေကာ ၅း၂၁ကို အေျခခံလ်က္ ယူတင္၀တ္ေဆာင္ျခင္း အေျခခံပံုေသယံုၾကည္ခ်က္ Inputation Doctrine ကိုရွင္းျပပါ။

(ဂ)        က၊ ၃း၂၁ တြင္ အာဒံသည္ မိမိကိုယ္ မိမိကယ္တင္ရန္လံုး၀မတတ္ႏိုင္ဘဲရွိေနသကဲ့သို႔၊ လူတို႔သည္ မိမိကိုယ္မိမိေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားသည္ ခ်ည္းႏွီးျဖစ္ ေန ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ မည္သို႔ေဖာ္ျပပါသနည္း။ သင္ကိုယ္တိုင္၏ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤအခ်က္သည္ မည္သို႔ပတ္သက္ေနပါသ နည္း။

၆။         သန္႔ရွင္းေသာဘုရားသခင္၏ေရွ႕တြင္ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္က သင့္အားေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစျခင္း တန္ခိုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

(က)      အျပစ္ဒါဏ္စီရင္ျခင္းမခံသင့္ pardon အျပစ္ဒါဏ္မွလံုး၀ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည္ဟူေသာ စကားလံုး ႏွင့္ မည္သို႔ကြာျခားပါသနည္း။

(ခ)        ေအာက္ပါတို႔ကို စကားလံုးတစ္လံုးႏွစ္လံုးျဖင့္ေျဖပါ။

(၁)        ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစႏိုင္ေသာအခြင့္အာဏာရွိသူ။

(၂)        မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေပးႏိုင္ပါသနည္း။

(၃)        ထိုသို႔ တည္ေစရျခင္း၏အေၾကာင္းျပခ်က္။

(၄)        ထိုတည္ေစျခင္း၏ အာမခံခ်က္။

(၅)        ထိုအမႈအတြက္ ေပးရေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာတန္ခိုး။

၇။         ခရစ္ေတာ္သြန္းခဲ့ေသာ အေသြးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေရြးႏုတ္ပိုင္ေသာ တန္ခိုးရွိသည္။

(က)      ေရြးႏုတ္ျခင္း Redemption ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံသေဘာတရား (၃)မ်ိဳးရွိပါသည္။ ၄င္း (၃)မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။

(ခ)        ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အရာေလးပါးတိ႔ုမွ လႊတ္ေျမာက္ျခင္းေပးရန္ အေသြးသြန္းေတာ္မူခဲ့ ပါသည္။ ထိုအရာမ်ားကို ေရတြက္လ်က္ က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ျပပါ။

၈။         Propitiation လူစား၀င္ေရာက္အေသခံျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကိုနားလည္ရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးပါ သနည္း။

၉။         Propitiation လူစား၀င္ေရာက္အေသခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း မည္သို႔ကြာျခားပါသနည္း။

၁၀။       တဲေတာ္ထဲရွိ ေက်းဇူးေတာ္ပလႅင္သည္ မည္ကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ႏွင့္ တူပါသနည္း။

၁၁။       ဘုရားသခင္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္သည္ဟုအဘယ့္ေၾကာင့္ မသံုးပါသနည္း။

၁၂။       ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းဆိုရာတြင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာသေဘာအရ အဘယ့္ေၾကာင့္ စစ္ေျပၿငိမ္းျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္သနည္း။ က်မ္းၫႊန္းမ်ာကိုျပပါ။

၁၃။       လူသားတို႔၏ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းမတူ၊ ျခားနားေၾကာင္းရွင္းျပပါ။

၁၄။       အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းအတြက္ ခရစ္ေတာ္သြန္းေတာ္မူေသာ အေသြးေတာ္လိုအပ္ေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပေသာ က်မ္းၫႊန္း (၂)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၅။       ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေဆးေၾကာလ်က္သန္႔ရွင္းရာသို႔ေရာက္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ေသာက်မ္းၫႊန္း (၂)ခုကိုျပပါ။

၁၆။       ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္အားျဖင့္ စာတန္ကိုလံုး၀ေအာင္ျမင္ေနၿပီးျဖစ္၍ သင္ကိုယ္တိုင္စာတန္အား အေသြး ေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ အေသြးေတာ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း အႏိုင္ယူႏိုင္ေၾကာင္းကို က်မ္းစာက ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ေျဖပါ။

၁၇။       သင္အလိုရွိေသာေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ က႐ုဏာေတာ္ကို ဘုရားသခင္အထံေတာ္ပါးသို႔ သင္ကိုယ္တိုင္၀င္၍  ေတာင္းခံရယူႏိုင္ေၾကာင္းကို မည္သည့္က်မ္းခ်က္က ရွင္းလင္းစြာသြန္သင္ထားပါသနည္း။

၁၈။       အျပစ္သားအား မည္သည့္နည္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ေခၚေဆာင္ၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ ေစႏိုင္ပါသနည္း။ ထိုမိတ္သဟာယသည္ မည္ကဲ့သို႔ တည္ၿမဲေနပါသနည္း။

၁၉။       ခရစ္ေတာ္သြန္းေတာ္မူေသာ အေသြးေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ဤသင္ခန္းစာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍လည္းေကာင္း သင့္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ခံစားရေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ေဖာ္ျပပါ။

အမည္   ______________________________                                ရက္စြဲ။ _____________________

လိပ္စာ   ______________________________

______________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

မွတ္ခ်က္။     စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား (အခန္း ၈) ျဖစ္ပါသည္။

Part 3 (12 MB, until lesson 36) Bible Study (Piper) - received from Saya Aung Naing
http://www.mediafire.com/download.php?p2zfdh4gcf7b47e