သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၇) ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္


“နိဒန္း”

ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ အေျခခံပံုေသ ယံုၾကည္ခ်က္အားလံုးတို႔၏ ေပါက္ဖြားရာ အရပ္ႏွင့္ အေျခခံ႐ႈျမင္ရေသာအရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ယဥ္ေက်းမႈတို႔၏ လကၡဏာႏွင့္ မူလအျမစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

လူ႔သမိုင္း၏ လည္ပတ္ရာ၀င္႐ိုးျဖစ္ပါသည္။ ပထမႏွစ္ေပါင္းေလးေထာင္သည္ ကရာနီကုန္းေပၚ၌ ျဖစ္ေပၚ လာမည့္အရာကိုပံုေဆာင္ျခင္း၊ အရိပ္ေပးျခင္း၊ ႀကိဳတင္ေဟာခ်က္ထုတ္ျခင္းကိုသာျပဳခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ ကာလအတြင္းလူသားကမၻာသည္ ထိုလက္၀ါးကပ္တိုင္၏ ေအာင္ျမင္မႈအရသာကိုထိေတြ႔ခံစားေနရပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္၏ နက္႐ိႈင္းလွေသာအဓိပၸါယ္၊ က်ယ္၀န္းလွေသာအျမင္၊ လက္၀ါးကပ္ တိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပၚေပါက္လာေသာခရစ္ယာန္တို႔၏ အေျခခံပံုေသယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္က်င့္ႀကံ ျပဳမူမႈမ်ား ႏွင့္ ထိုလက္၀ါးကပ္တိုင္ျဖင့္ ထင္ရွားေသာ သတင္းေကာင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု။

ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္အေသခံေတာ္မူျခင္းသည္ လူသားတို႔အားအျပစ္မွကယ္တင္ရန္ ဘုရား သခင္၏ ထာ၀ရအႀကံေတာ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ယာန္တို႔၏ အေျခခံပံုေသ ယံုၾကည္ခ်က္ အားလံုး တို႔သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွျဖာထြက္လာရပါသည္။ လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ တမန္ေတာ္တို႔ေဟာေျပာခဲ့ေသာ သတင္း ေကာင္း၏အႏွစ္ျဖစ္လ်က္ ဓမၼသစ္အသင္းေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ဖယ္ရွားလိုက္ လ်င္ ခရစ္ယာန္၏သတင္းေကာင္းသည္ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္၀ါးကပ္တိုင္ပါလာေသာအခါ မွ သာ ဤေလာက၏အျပစ္ကိုခံေဆာင္လ်က္ ဤေလာကသားမ်ားကိုယ္စား အေသခံေတာ္မူေသာ ဘုရား၏ဘုန္းက်က္ သေရကို ကမၻာေလာကသားတို႔ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာ၏ အေရးႀကီးပံုကို ေက်ာ္လြန္၍ေျပာျခင္း ငွာမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္၏စိတ္ႏွလံုးႏွင့္အသက္တာတြင္ ဤေလးနက္ေသာအေၾကာင္း အရာတို႔ကို သိရွိလိုေသာသေဘာမ်ား ေပးသနားေတာ္မူပါရန္ ဆုေတာင္းပါသည္။

၁။         လက္၀ါးကပ္တိုင္ ဤအေသခံျခင္း၏ ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ရာမ်ား

(က)      လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ အေသသတ္ျခင္းသည္မျပဳအပ္ေသာ အရာျဖစ္သည္ဟု ေရာမလူမ်ိဳးမ်ား ကခံယူထားပါသည္။ ဤကဲ့သို႔အသတ္ခံရျခင္းသည္ ဆိုးသြမ္းလွေသာကၽြန္မ်ားအတြက္သာ ထိုက္ တန္ သည္ဟု ယူဆထားေသာေၾကာင့္ ေရာမတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ထိုဆိုးရြားေသာေသဒဏ္မ ေပးရဟု ကင္းလႊတ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။

(ခ)        လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္အေသသတ္ျခင္း၊ ခံရရန္သစၥာေဖါက္မ်ား၊ ဓါးျပမ်ား၊ ပုန္ကန္သူမ်ား၊ ေခါင္း ေဆာင္ကိုသတ္ေသာရာဇ၀တ္သားမ်ားအတြက္သာ သတ္မွတ္ထားပါသျဖင့္ ခရစ္ေတာ္အား ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူကဲ့သို႔ ျပဳမူထားေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

(ဂ)        လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္အေသသတ္ႏိုင္ရန္ မိမိလူမ်ိဳးေတာ္၏ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ လံုး၀ပစ္ပယ္ျခင္းျဖင့္ ႐ႈံ႕ခ်ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၁း၁၃။

(ဃ)      ယုဒလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ အေသသတ္ျခင္းခံရေသာ သူအေပါင္းတို႔အား က်ိန္ျခင္း အမဂၤလာကိုခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားပါသည္။ ဂလာ ၃း၁၃။ တရား ၂၁း၂၃။

(င)        မိမိအ၀တ္အစားမ်ားခၽြတ္၍ အရွက္ကိုေဖာ္ကာ ႐ႈံ႕ခ်ခံရျခင္း၊ အျပစ္ျဖင့္အျမင္ကြယ္ေနၾကေသာ လူအုပ္ႀကီး၏ ႐ံႈ႕ခ်ေအာ္ဟစ္ျခင္း။ မ ၂၇း၃၅၊ ၃၆။

(စ)        ေဟၿဗဲ ၁၂း၂ တြင္ “ထိုသခင္သည္ မိမိေရွ႕၌ထားေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ရွက္ေၾကာက္ေသာအရာကိုမမွတ္ဘဲ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ခံၿပီးမွ”ဟူေသာ က်မ္းခ်က္သည္လည္း ေကာင္း၊ ဖိ ၂း၈ တြင္ “လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံျခင္းတိုင္ေအာင္ အေစကၽြန္ခံ၍မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏”ဟူေသာ က်မ္းခ်က္သည္လည္းေကာင္း ယံုၾကည္သူအတြက္ မည္မွ်ေလးနက္ တန္ဘိုးရွိလွပါသနည္း။

၂။         လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚအေသခံျခင္း၏ ေ၀ဒနာ။

(က)      လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ အေသသတ္ႏိုင္ရန္ ၾကာပြတ္႐ိုက္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳပါသည္။ ေယာ ၁၉း၁။ မ။ ၂၇၂၆။ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ ခံရေသာ ေ၀ဒနာပိုမိုျပင္းျပေစရန္ရည္ရြယ္ထားပါသျဖင့္ ၾကာပြတ္ သည္ သားေရႀကိဳး သို႔မဟုတ္ က်စ္ႀကိဳးအမ်ားအျပားကိုလက္ကိုင္တပ္ထားၿပီး ထိုႀကိဳးမ်ားေလးလံ ေစရန္ အ႐ိုး သို႔မဟုတ္ သတၱဳစမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားပါသည္။ အ႐ိုက္ခံရသူအားတိုင္တြင္ခ်ည္ထားၿပီး ထိုသူ၏ေက်ာႏွင့္ ေပါင္ၿခံကို ႐ိုက္ေလ့ရွိပါသည္။ ဒဏ္ခ်က္သည္ ျပင္းထန္လြန္းလွပါသျဖင့္ အ႐ိုက္ ခံရ သူသည္ ေမ့သြားသည္ကမ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ ထို႐ိုက္ခ်က္ျဖင့္ ေသရန္ခက္ခဲပါသည္။ The International Bible Standard Encyclopedia မွ ခရစ္ေတာ္သည္ အခ်က္ေလးဆယ္ အ႐ိုက္ ခံရပါသည္။ တရား ၂၅း၃။ မ ၂၇း၂၆။ ၂ေကာ ၁၁း၂၄။

(ခ)        သခင္ဘုရား၏အေျခအေနတြင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚခံရေသာ ေ၀ဒနာပိုမိုျပင္းထန္ေစရန္ ဦးေခါင္း ေတာ္၌ ဆူးဦးရစ္ကိုတင္ထားပါသည္။ မ ၂၇း၂၉။

ခရစ္ေတာ္အားကဲ့ရဲ႕ေနာက္ေျပာင္ေသာအားျဖင့္ ေရာမစစ္သားမ်ားသည္ ပန္းဦးရစ္အလား၊ ထိုအရပ္၌ ရွိေသာဆူးပင္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕ကိုေခြ၍ ေခါင္းေပၚတြင္တင္ေပးပါသည္။ မည္သည့္အပင္ ျဖစ္မည္ကိုအတိအက်ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထိုအရပ္၌ေပါက္ေလ့ရွိေသာ ျမက္ပင္မ်ားေပၚရွိဆူးအခၽြန္ သည္ တစ္လက္မထက္ပင္ရွည္ၾကပါသည္။ ခၽြန္ထက္ၿပီး ေတာင့္မာလွေသာဆူးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုဆူးဦးရစ္ကို ေရာမစစ္သားမ်ားသည္ ရယ္ေမာလ်က္ခရစ္ေတာ္၏ ဦးေခါင္းထဲသို႔ က်ဴလံုးျဖင့္ ႐ိုက္ သြင္းထားရာ ေ၀ဒနာပိုႀကီးေစပါသည္။ မ၊ ၂၇း၃၀။

(ဂ)        ကားတင္သတ္ရာတြင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ပံုစံမွာ (၄)မ်ိဳးရွိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုသတ္ခဲ့ေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳခဲ့ေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္မ်ိဳးျဖစ္လ်က္၊ တိုင္မတ္မတ္ ေပၚတြင္ လက္တန္းတည့္တည့္တပ္ထားပါသည္။ ၄င္းအမ်ိဳးကို "Crux immisa" ဟုေခၚပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၏လက္ႏွင့္ ေျခတို႔ကိုဤတိုင္ေပၚတြင္သံျဖင့္ ႐ိုက္ကပ္ထားပါသည္။ ေယာ ၂၀း၂၅။ ေကာ ၂း၁၄။

(ဃ)      လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ အေသသတ္ခံရျခင္း၏ ေၾကာက္မတ္ဘြယ္ရာမ်ားကို စာျဖင့္ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပ၍မရႏိုင္ပါ။ ဒါဏ္ခ်က္သက္သာေစရန္ယုဒျပည္တြင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚေရာက္ ရာဇ၀တ္ သားအား ႐ူးမိုက္ေစေသာ ေဆးရည္ကိုတိုက္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုေဆးရည္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ပါ သည္။ မ ၂၇း၁၄။ ေ၀ဒနာကိုပိုမိုျငင္းထန္ေစေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ထိုေဒသ၏ ပူေလာင္လွ ေသာေနပူရွိန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပူေလာင္လွေသာဒါဏ္ခ်က္ႏွင့္ ေကာင္းစြာမထြက္ေသာေသြးတို႔သည္ အနာရွိန္ကို တက္ေစလ်က္၊ အနာရွိန္ေၾကာင့္ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေရငတ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ေယာ ၁၉း၂၈။ အ႐ိုးအဆစ္မ်ား၊ အေၾကာအခ်ဥ္မ်ားတို႔သည္ က်ိဳးေက်ကုန္လ်က္ အလြန္နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေခါင္းေပၚမွ ေသြးလႊတ္ေၾကာတို႔သည္ ေသြးမ်ားျဖင့္လွ်ံတက္ေနသည္။ ေခါင္းေပၚ၌ ေလးလံျခင္းႏွင့္ ေပါက္ကြဲမတတ္ေသာကိုက္ခဲျခင္း ေ၀ဒနာကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ကားစင္တင္ခံရေသာ သူသည္ ၾကာျမင့္စြာေ၀ဒနာ ရၿပီးမွေသရေသာေသျခင္း၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေကာင္းေသာ ေသျခင္း ကို ေသရသည္ျဖစ္၍ အေသ ျမန္ေစရန္ ရာဇ၀တ္သား၏ ေျခအ႐ိုးတို႔ကိုခ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ပါသည္။ ေယာ ၁၉း၃၁-၃၄။ အငယ္ ၃၄ကိုဖတ္ေသာအခါခရစ္ေတာ္သည္ အသဲကြဲနာ ကိုလည္း ခံစားရေၾကာင္းေထာက္ျပေနပါ သည္။

မွတ္ခ်က္။            ခရစ္ေတာ္၏ေ၀ဒနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါက်မ္းခ်က္မ်ားကို ေက်ညက္ေအာင္ ဖတ္ပါ။ ေဟ ၁၂း၂။ “လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ခံၿပီးမွ” ၁ေပ ၂း၂၃။ “အေသခံရေသာ အခါၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္းကိုမျပဳ” ၁ေပ ၃း၁၈။ “ခရစ္ေတာ္သည္ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ေသသတ္ျခင္းကိုခံ၍ ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူသည္ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူအတြက္၊ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားေၾကာင့္တစ္ခါခံေတာ္မူ၏”။

၃။         ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ တမန္ေတာ္တို႔၏ အဓိကေဟာေျပာခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

(က)      ၁ေကာ ၁း၁၈။ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာငါတို႔၌ ထုိတရား (လက္၀ါးကပ္တိုင္တရား)သည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္၏။

(ခ)        ၁ေကာ ၂း၂ အေၾကာင္းမူကား၊ ေယ႐ႈခရစ္တည္းဟူေသာ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေတာ္မူ ေသာသခင္မွတပါး အဘယ္တရားကိုမွ် သင္တို႔တြင္ ငါမသိအမွတ္ဟု ငါစိတ္ျပဌာန္းျခင္းရွိ၏။

(ဂ)        ဂလာ ၆း၁၄ ။ ငါျဖစ္လွ်င္၊ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္မွတပါး အဘယ္အရာ၌ မွ်၀ါႂကြားျခင္းမရွိေစႏွင့္။

(ဃ)      ဧ ၂း၁၆။ ယုဒလူႏွင့္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ရန္ၿငိမ္းလ်က္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေစပါသည္။

(င)        ေကာ ၁း၂၀ ။ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ သြန္းေသာအေသြေတာ္ျဖင့္ ရန္ကိုၿငိမ္းေစ၍ - ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေစျခင္း။

(စ)        ေကာ ၂း၁၄ ။ ၀ိနည္းအထံုးအဖြဲ႔ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာလက္မွတ္ကို ေခ်၍ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ႐ိုက္ထား လ်က္။

(ဆ)      ဂလာ ၃း၁။          လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံေတာ္မူေသာ ေယ႐ႈကို သင္တို႔မ်က္ေမွာက္၌ ထင္ရွားစြာ ျပၿပီးျဖစ္သည္ျဖစ္၍။

(ဇ)        ၁ေပ ၂း၂၄။         ငါတို႔အျပစ္မ်ားကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္သစ္တိုင္ (လက္၀ါးကပ္တိုင္)မွာ ခံေတာ္မူၿပီ။

(စ်)       ၁ေပ ၁း၁၈-၁၉။ အေသြးေတာ္ျမတ္ႏွင့္ေရြးေတာ္မူၿပီ။

၄။         လက္၀ါးကပ္တိုင္၏ ရန္ၿငိမ္းေစျခင္း။

မွတ္ခ်က္။            ခရစ္ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားသာသနာကို ရန္ၿငိမ္းျခင္း သာသနာ ဟု ေခၚထားပါသည္။ ၂ေကာ ၅း၁၈။

မွတ္ခ်က္။            ရန္ၿငိမ္းျခင္းအယူအဆမွာ မ်က္ႏွာသာရေသာအဆင့္၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ကင္းကြာျခင္း၊ ရန္သူအျဖစ္မွတ္ယူျခင္း၊ မိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ား အဆံုးသတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က ရန္ဘက္တို႔သည္ မိတ္ေဆြျဖစ္လာသည္။ ကြဲျပားျခားနားေစေသာအကာကိုဖယ္ရွားသည္။ ရန္ၿငိမ္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိသည္။ ႏွစ္ဖြဲ႔မဟုတ္ တစ္ဖြဲ႔တည္းျဖစ္သည္။

(က)      “ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ရွိေနလ်က္၊ ေလာကီသားတို႔၏အျပစ္မ်ားကိုမွတ္ေတာ္မမူ၊ ရန္ ကိုၿငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေစေတာ္မူ၏” ၂ေကာ ၅း၁၉။ မည္မွ်အရသာ ရွိ ေကာင္းျမတ္ေသာ က်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ပါသနည္း။ ခရစ္ေတာ္သည္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးသူျဖစ္လ်က္။ အျပစ္ရွိသူ၊ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူ၊ ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္သူအား ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရန္ၿငိမ္း၍ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေစႏိုင္ပါသည္။

(ခ)        လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ယုဒလူႏွင့္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔အၾကား ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ျခင္းကို ၿငိမ္းေစ၍ ရန္ကုိဖ်က္သိမ္းသည္။ ပညတ္တရားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းသည္။ ထိုလူမ်ိဳးႏွစ္စုကို တစ္စု တည္းျဖစ္ေစေတာ္မူလ်က္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္အားျဖင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေစေတာ္မူ၏။ ဧ ၂း၁၄-၁၆။ ေရာ ၅း၁၀။

(ဂ)        ေကာ ၁း၂၀-၂၂တြင္ ရွင္ေပါလုက အျပစ္သားမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရးသားရာတြင္ “ဆိုးညစ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္သျဖင့္ စိတ္ႏွလံုး၌ ရန္သူျဖစ္ေသာသင္တို႔ကို” လက္၀ါးကပ္တိုင္မွ သြန္းေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ရန္ကုိၿငိမ္းေစ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေစေတာ္မူ ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ စစ္ေျပၿငိမ္းၿပီးျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္မွ စစ္ေျပၿငိမ္းစာခ်ဳပ္သည္ ယံုၾကည္သူ မည္သူႏွင့္မဆို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္၍ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ အာမခံလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ဒါဏ္စီရင္ၿပီးျဖစ္၍ ဖယ္ရွားၿပီးျဖစ္သည္။ (ေဟ ၉း၂၆) ေစာ္ကားခံ ရေသာဘုရားသခင္သည္ ေက်နပ္မႈရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အတားအဆီးမရွိ၊ မည္သူမဆို ဘုရားသခင္ထံ အေထံေတာ္သို႔ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိဘဲ ခရစ္ေတာ္၌တိုး၀င္ႏိုင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)      မွတ္ခ်က္။            အျပစ္မရွိေသာဘုရား၊ ေစာ္ကားခံရေသာ ဘုရားသခင္သည္ ရန္ၿငိမ္းျခင္း အတြက္ စတင္လႈပ္ရွားေပးသူျဖစ္ပါသည္။ ၂ေကာ ၅း၁၈-၁၉ တြင္ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ အား ျဖင့္ငါတို႔၏ ရန္ကိုၿငိမ္းေစ၍ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ ရွိေနလ်က္ ေလာကီသားတို႔ ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

၅။         လက္၀ါးကပ္တိုင္ႏွင့္ ပညတ္တရား။

မွတ္ခ်က္။            ပညတ္တရားသည္ လူအားလံုးတို႔ကို အျပစ္ရွိသည္ဟု စီရင္လ်က္အျပစ္ေပးထား သည္။ အေၾကာင္းမွာ မည္သူမွ် ပညတ္တရားကိုမေစာင့္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရာ ၃း ၉-၂၃။ ပညတ္တရားႏွင့္ ပညတ္တရား၏အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖါက္ေသာသူ ရွိသမွ်တုိ႔သည္ က်ိန္ျခင္း အမဂၤလာျဖစ္ေစလ်က္၊ ေသဒါဏ္အမိန္႔ခ်မွတ္ထားပါသည္။ ဂလာ ၃း၁၀-၁၁။ ယာ ၂း၁၀။

(က)      ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုက်ိန္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာသစ္တိုင္ေပၚတြင္ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ သမွ်ေသာသူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာအားလံုးတို႔ကို ခံေတာ္မူခဲ့ၿပီး ေၾကာင္းသိရ ေသာအခြင့္သည္ မည္မွ်တန္ဘိုးရွိပါသနည္း။ ဂလ ၃း၁၃၊ ၁၄။ ကိုယ္ေတာ္ တိုင္လည္း ထုိပညတ္ တရားရွိသမၽွ်တို႔ကိုက်င့္၍ ၿပီးျပည့္စံုေစခဲ့ပါသည္။ မႆဲ ၅း၁၇။

(ခ)        ယံုၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တို႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ ပညတ္တရား၏ ျပည့္စံုျခင္းျဖစ္လာပါသည္။ (ေရာ ၁၀း၄)။

(ဂ)        လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ ၀ိနည္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အထံုးအဖြဲ႔ရွိသမွ် (ပညတ္တရားႏွင့္ အစဥ္အလာ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမ်ား) ကိုခရစ္ေတာ္သည္ ေခ်ဖ်က္၍ လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ သံႏွင့္႐ိုက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ (ေကာ ၂း၁၄)

(ဃ)      ယုဒလူႏွင့္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကို “တစ္မ်ိဳးတည္း” (အသင္းေတာ္)ျဖစ္ေစျခင္းငွာ ခရစ္ ေတာ္သည္ ပညတ္တရားကိုပယ္ဖ်က္၍ ထိုသူတို႔အၾကားရွိရန္ၿငိဳးကိုလည္း လက္၀ါးကပ္ တိုင္တြင္ သတ္ျဖတ္ပယ္ရွင္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ (ဧ၊ ၂း၁၅-၁၆)

၆။         လက္၀ါးကပ္တိုင္၏ ေအာင္ပြဲခံျခင္း။

(က)      လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ ခရစ္ေတာ္ကို “ငါတို႔အတြက္ (ကိုယ္စား) အျပစ္ရွိေသာသူ”ျဖစ္ေစ သည္။ ၂ေကာ ၅း၂၁။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်းကို ကုိယ္ေတာ္တိုင္ခံခဲ့သည္။ ၁ေပ ၂း၂၄။ ဘုရားသခင္သည္သူ႔အေပၚ၌တင္ေတာ္မူသည္။ ေဟရွာ ၃း၆။

ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုပူေဇာ္သကၠာျပျခင္းအားျဖင့္ ထိုအရာကိုပယ္ရွား၍ အျပစ္ အေပၚေအာင္ပြဲခံေတာ္မူသည္။ ေဟၿဗဲ ၉း၂၆။ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အတြက္ “အျပစ္”သည္ ေဆြးေႏြးရန္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ။ “သားျဖစ္ျခင္း”သည္သာ ေခါင္းစဥ္ႀကီး ျဖစ္လာပါသည္။” ဟူေသာ ေမးခြန္းကိုသာ ေျဖသင့္ပါသည္။ မ၊ ၂၇း၂၂။

(ခ)        ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတို႔၏အဓိကရန္သူျဖစ္ေသာ စာတန္ကိုလက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ ထာ၀ရ ေအာင္ျမင္ အႏိုင္ယူရယူၿပီး ျဖစ္သည္။

(၁)        “ေသျခင္းတရားကို အစိုးရေသာသူတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္၏ တန္ခိုးကို ခ်ိဳးဖဲ့ဖ်က္ဆီးျခင္းငွာ” (ေဟ ၂း၁၄) ခရစ္ေတာ္သည္ အေသြးအသားကို ေဆာင္ယူေတာ္မူ၏။

(င)        ယံုၾကည္သူအတြက္ “ဤေလာကသည္ ငါ့အဘို႔႐ိုက္ထားျခင္းကိုခံလ်က္ရွိ၏။ ငါသည္လည္း ဤေလာကအဘို႔ ႐ိုက္ထားျခင္းကိုခံလ်က္ရွိ၏” ဂလာ ၆း၁၄။ “မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ ဤေလာကကိုေအာင္ၿပီ။ ေယာ ၁၆း၃၃။

(စ)        ခရစ္ေတာ္သည္ ပညတ္တရားကိုအဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီ။ ေရာ၊ ၁၀း၄။ လက္၀ါးကပ္ တိုင္ေပၚတြင္အေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ ပညတ္တရား၏ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာ မွကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ေတာ္မူၿပီ။ (ဂလာ ၃း၁၃)။

၇။         လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ဘုရားသခင္၏ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခ်က္အျဖစ္႐ႈျမင္ျခင္း။

(က)      လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ခရစ္ေတာ္အေသခံေတာ္မူျခင္းကို ဘုရားသခင္၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္ေတာ္မူ ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာကျမင္ထားပါသည္။

(၁)        ဒါဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္ဆံုးမ၍ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ ခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ။ ေဟရွာ ၅၃း၄။

(၂)        ထာ၀ရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာငါတို႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ၌တင္ေတာ္မူ၏။

(ေဟရွာ ၅၃း၆)

(၃)        ထာ၀ရဘုရားသည္ သူ႔ကိုႏွိပ္စက္ျခင္းငွာ အလိုေတာ္ရွိ၍ နာေစေတာ္မူ၏။ ေဟရွာ ၅၃း၁၀။

(၄)        ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။  ၂ေကာ ၅း၂၁။

(ခ)        ထိုသို႔ေသာအျပဳအမူကို ဤေလာကအေနျဖင့္ ျမင္ဘူးသမွ်ေသာေမတၱာတို႔တြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ ဟုလက္ခံရပါမည္။

(၁)        ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို (အလြန္) ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ေယာ ၊ ၃း၁၆။

(၂)        ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကိုခ်စ္၍ ငါတို႔၏အျပစ္ေျဖစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေစျခင္းငွာ သား ေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာအရာ၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိ၏။ (၁ေယာ ၄း၁၀)။

(၃)        ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္ ၍။ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကိုအဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွား စြာ ျပေတာ္မူ၏။ ေရာ ၅း၈။

(ဂ)     လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို လူတို႔၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္႐ႈျမင္ျခင္း။

လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘက္မွၾကည့္လွ်င္ လူတို႔အား ဘုရားသခင္ခ်စ္ေတာ္မူ ေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပေသာအထြဋ္အထိပ္လကၡဏာျဖစ္သကဲ့သို႔ လူတို႔ဘက္မွၾကည့္လွ်င္လည္း မုန္းတီး ျခင္း၏ အထြဋ္အထိပ္လကၡဏာပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔၏အျမင္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္အေသခံ ေတာ္မူျခင္းသည္ အလြန္ေၾကာက္ မတ္ဘြယ္ေကာင္းလ်က္ အလြန္ဆိုးသြမ္းေသာ လူသတ္မႈႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

(၁)        သင္တို႔သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ ကြပ္မ်က္ေသာေယ႐ႈကို ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ အရာ၌လည္းေကာင္း အစိုးရေသာအရွင္အရာ၌လည္းေကာင္း ခန္႔ထားေတာ္မူသည္။ တ ၂း၃၆။ ၄း၁၀။

(၂)        သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ သခင္ကိုျငင္းပယ္၍- အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေသာ အရွင္ကိုကြပ္မ်က္ၾကၿပီးတကား။ ထိုအရွင္ကိုဘုရားသခင္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူ သည္။ တ ၃း၁၄-၁၅။

(၃)        သင္တို႔သည္ သစ္တိုင္၌ ဆြဲ၍ကြပ္မ်က္ေသာ ေယ႐ႈကိုငါတို႔ဘိုးေဘးမ်ား၏ ဘုရားသခင္ သည္ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီ။ (တ ၅း၃၀)။

(၄)        ထိုေျဖာင့္မတ္ေသာသူကိုပင္ ယခုသင္တို႔သည္ အပ္ႏွံ၍အေသသတ္ၾကၿပီ။ တ၊ ၇း၅၂။

မွတ္ခ်က္။            ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ႀကံစည္ေတာ္မူခ်က္တို႔ႏွင့္အညီ ခရစ္ေတာ္အေသခံ ေတာ္မူသည္ဟုဆိုယံုမွ်ျဖင့္ ထိုေသျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တာ၀န္မ်ားကင္းရွင္းသြား သည္ မဟုတ္ပါ။ မည္သူမဆို ခရစ္ေတာ္ကိုျငင္းပယ္လွ်င္ ထိုသူသည္ ခရစ္ေတာ္အေသသတ္ျခင္း ခံရန္တာ၀န္ရွိေသာ လူထုႀကီးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေရာမစစ္သားမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ပုႏၱိပိလတ္မင္း ႏွင့္လည္းေကာင္း လက္တြဲသူမ်ားျဖစ္ပသါည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္အားေျခ ေထာက္ျဖင့္ေက်ာ္နင္းျခင္း၊ အေသြးေတာ္အားအေရးမေပး၊ (အဘိုးနည္းအရာမေရာက္ေသာ အရာ အျဖစ္ခံယူ)ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အထင္အျမင္ေသးျပဳမူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၁၀း၂၉၊ ဖိ ၃း၁၈။

၈။         ဒါဏ္ခံရေသာလက္၀ါးကပ္တိုင္။

ဒါဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္း ကိုခံရေသာသူျဖစ္သည္ဟု ငါတို႔သည္ ထင္မွတ္ၾကၿပီ။ ေဟရွာ ၅၃း၄။ ခရစ္ေတာ္သည္အမွန္ပင္လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ ဒါဏ္ခတ္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရေသာသူျဖစ္ပါသည္။ အနက္ဖြင့္ျခင္း၊ အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္းမျပဳဘဲ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကို စိတ္နွလံုးထဲ၌ ေက်ညက္ေစပါ။

လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ -

(၁)        ေမွာင္မိုက္ျဖင့္ ဒါဏ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မ ၂၇း၂၅

(၂)        ေ၀ဒနာျဖင့္ ဒါဏ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁ေပ ၃း၁၈။

(၃)        ၀မး္နည္းျခင္းျဖင့္ ဒါဏ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟရွာ ၅၃း၃-၄။

(၄)        ေသျခင္းျဖင့္ ဒါဏ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာ ၁၉း၃၀-၃၃။

(၅)        အျပစ္ျဖင့္ ဒါဏ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ေကာ ၅း၂၁။ ၁ေပ ၂း၂၄။

(၆)        ေသြးျဖင့္ ဒါဏ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁ေပ ၁း၁၉။ ေရာ ၅း၉။

၉။         လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္မည္သည့္အရာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါသနည္း။

လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား -

(၁)        ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းကို ေက်နပ္ေစသည္။ ၂ေကာ ၅း၂၁။ ေရာ ၂း၂၆။

(၂)        ၿပီးျပည့္စံုေသာ နာခံမႈကိုျပသည္။ ဖိ ၂း၅-၉။

(၃)        အတိုင္းမရွိေမတၱာကိုျပသည္။ ၁ေယာ ၄း၁၀။

(၄)        ဘုရားသခင္စီမံေပးေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ရရွိေစသည္။

ေရာ ၃း၂၁-၂၂။ ၂ေကာ ၅း၂၁။

(၅)        ၀ယ္ယူေရြးႏုတ္ေတာ္မူျခင္းကိုျပပါသည္။ ဧ ၁း၇။

(၆)        ေကာင္းျမတ္ေသာရန္ၿငိမ္းျခင္းကိုျပပါသည္။ ေကာ ၂၀-၂၁။

(၇)        အျပစ္ကိုဖယ္ရွားေၾကာင္းျပပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၂း၁၄။ ၁ေယာ ၃း၈။

(၈)        စာတန္ဆံုး႐ႈံးေၾကာင္းကို ျပပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၂း၁၄။ ၁ေယာ ၃း၈။

(၉)        အျပစ္ကို လံုးလံုး ေျဖလႊတ္ၿပီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။

ေကာ ၁း၁၄။

မွတ္ခ်က္။            လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ ခရစ္ယာန္တို႔၏အေျခခံပံုေသ ယံုၾကည္ခ်က္အားလံုးတို႔၏ ဗဟို ခ်က္မ ျဖစ္ပါသည္။ လက္၀ါးကပ္တိုင္တရားကို ေဟာေျပာျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ခ်က္အားလံုးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပါလု၏ ခံယူခ်က္ကို သတိျပဳပါ။

၁ေကာ၊ ၁း၁၈။ ဂလ ၃း၁။ ၁ေကာ ၂း၂။

၁၀။       လက္၀ါးကပ္တိုင္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္အသက္တာ။

(က)      ခရစ္ယာန္သည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္၌ ၀ါႂကြားလ်က္၊ ဘယ္ေသာအခါမွ်လက္၀ါးကပ္တိုင္ ကိုမရွက္ရပါ။ (ဂလ ၆း၁၄)

(ခ)        ထိုလက္၀ါးကပ္တိုင္အားျဖင့္ ခရစ္ယာန္သည္ ဤေလာကအတြက္ ႐ိုက္ထားျခင္းကို ခံ လ်က္ ဤေလာကသည္လည္း ခရစ္ယာန္အတြက္ ႐ိုက္ထားျခင္းခံလ်က္ရွိပါသည္။ ဂလ ၆း၁၄။

(ဂ)        လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ အမ်ားေသာသူတို႔အတြက္ ထိမိ၍လဲစရာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္ကို သတိျပဳရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္လက္၀ါးကပ္တိုင္ထက္၌ အသက္ရွင္သူမ်ား၊ လက္၀ါးကပ္တိုင္ အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာသူမ်ားသည္ ထိုလက္၀ါးကပ္တိုင္ကိုထမ္းရန္ အၿမဲ သတိျပဳရမည္။ ဂလ ၅း၁၁။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္ ညဥ္းဆဲျခင္းကိုပင္ ခံရေၾကာင္း သတိျပဳရပါမည္။ ဂလ၊ ၆း၁၂။

(ဃ)      ငါ၌ဆည္းကပ္လိုေသာသူျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ကိုျငင္းပယ္ရမည္။ ကိုယ္လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ထမ္း၍ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ရမည္ဟု ခရစ္ေတာ္မိန႔္ၾကားခဲ့ပါသည္။ မ ၁၆း၂၄။ ဤသို႔ဆိုရာ တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏အမႈကိုေဆာင္ရြက္ရာ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရင္ဆိုင္ရန္ ဘုရားသခင္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူေသာ မည္သည့္အမႈကိုမဆို ၀န္ခံရန္ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(င)        ခရစ္ယာန္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ အတူလက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသသတ္ျခင္းကိုခံလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အေသခံၿပီးေသာ အသက္တာကို အသက္ရွင္ၾကရ မည္သာျဖစ္ပါသည္။ ေရာ ၆း၆။ ၁၁-၁၃။ ဂလ ၂း၂၀။ ၅း၂၄။

၁၁။         နိဂံုး

ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္၏ နက္နဲေသာေဖာ္ျပျခင္းကဲ့သို႔ခရစ္ယာန္၏ အသက္ တာကို သန္႔ရွင္းေစႏိုင္ေသာအရာမရွိပါ။ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေတာ္၏ အေရးပါအရာေရာက္မႈ ေလးနက္မႈကို မည္သို႔ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းကမွ် ေဖာ္က်ဴးႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္ အားေလ်ာ္ စြာ ဤသင္ခန္းစာသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုခ်စ္ေသာ ေမတၱာအသစ္တစ္ဖန္ ႏိုးၾကားေစႏိုင္မည္ ဟု ႐ိုးသားစြာယံုၾကည္ပါသည္။ ကရာနီအေပၚအသစ္ေသာခံယူခ်က္၊ ေက်းဇူးေတာ္ အေၾကာင္း ကိုလည္းေကာင္းထိုမွစီးထြက္လာေသာ တန္ခိုးေတာ္ကိုလည္းေကာင္း ပိုမို သိလိုေသာ သေဘာမ်ားေပၚေပါက္လာမည္ဟုလည္းေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ခရစ္ယာန္တု႔ိ၏ အေျခခံပံုေသယံုၾကည္ခ်က္ (doctrine) ခရစ္ယာန္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကမၻာ့သမိုင္းတို႔တြင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ မည္သို႔ပတ္သက္ေနပါသနည္း။

၂။         ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္၏ အေရးႀကီးပံုသို႔မဟုတ္ အေရးပါအရာေရာက္ပံုကိုတိုတိုႏွင့္ ရွင္းရွင္းေျဖဆိုပါ။

၃။         ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ အေသခံေတာ္မူရာတြင္ ပိုမိုရွက္ေၾကာက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာအရာ (၃) ခု၏အမည္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၄။         (က)      ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ ခံစားေနရစဥ္ ေ၀ဒနာကိုပိုဆိုးရြား ေစေသာအခ်က္(၃) ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(ခ)        လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ ေသျခင္းကိုရင္ဆိုင္ရာ၌ မည္သို႔ျဖစ္သည္ကို ေဖၚျပပါ။

၅။         တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား ေဟာေျပာခ်က္တြင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္သည္ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚ လြင္ေစေသာ က်မ္းခ်က္အနည္းဆုံး (၄) ခ်က္ေဖာ္ျပပါ။ ထိုက်မ္းခ်က္မ်ားသည္ ထိုအခ်က္ကိုေထာက္ျပ ေၾကာင္းအက်ဥ္းမွ်ေဖာ္ျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

(၄)

၆။         ၂ ေကာ ၅း၁၈ တြင္ခရစ္ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္အား ရန္ၿငိမ္းျခင္း တရားဟု ေခၚထားပါသည္။ က်မ္းခ်က္(၂)ခု(၃)ခုကို အသုံးျပဳလ်က္ရန္ၿငိမ္းျခင္း ဟူေသာေ၀ါဟာရ၏ အနက္ကိုရွင္းျပပါ။

၇။         ခရစ္ေတာ္သည္ ပညတ္တရားကို လက္၀ါးကပ္တိုင္အားျဖင့္ မည္သို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ေတာ္မူပါ သနည္း။

၈။         ဤသင္ခန္းစာတြင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္၏ ေအာင္ပြဲ(၅) မ်ဳိးေဖာ္ျပထားရာလည္းေကာင္းတို႔ အထဲမွအနည္းဆုံး (၃) ခ်က္ကိုအၫႊန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။

(၁)

(၂)

(၃)

၉။         (က)      ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ အေသခံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ျပဳေတာ္မူေသာ အမူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာက်မ္းၫႊန္း အနည္းဆုံး (၃) ခ်က္ေဖာ္ျပပါ။

(ခ)        ဤအျပဳအမူသည္မည္သည့္ ထူဆန္းအံ့ၾသဘြယ္ရာကို ေဖာ္ျပေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအခ်က္ကိုေထာက္ျပ ေသာက်မ္းၫႊန္း အနည္းဆုံးတစ္ခုကိုျပပါ။

၁၀။       ခရစ္ေတာ္လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ အေသခံျခင္းသည္ လူတို႔ျပဳေသာအမႈျဖစ္သည္ဟုလည္း မွတ္ယူရပါသည္။ ထိုအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာသည္မည္သို႔သေဘာထားပါသနည္း။ က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ေဖာ္ျပပါ။

၁၂။       ေပါလုသည္လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ၾကည့္လ်က္ခရစ္ယာန္တို႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္အားလုံးေပၚထြက္လာရာႏွင့္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ အျဖစ္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ဂလ ၃း၁။ ၁ ေကာ ၁း၁၈။ ဤအခ်က္ကိုေဖာ္ျပရန္ ဤသင္ခန္းစာ၌ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွ ေဖာ္ျပေသာအခ်က္ (၉)ခ်က္အျဖစ္ျပသထားပါသည္။ အနည္းဆုံး (၅) ခ်က္ကိုေဖာ္ျပလ်က္ သက္ဆိုင္ရာက်မ္းၫႊန္းမ်ားကိုျပပါ။

၁၃။       ခရစ္ယာန္၏အသက္တာသည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ပတ္သက္ေနေၾကာင္းကို စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ျဖင့္ ေရးသားလ်က္သင္၏ခံစားခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေစရန္ က်မ္းခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၄။       လက္၀ါးကပ္တိုင္အေၾကာင္း ေလ့လာေသာ ဤသင္ခန္းစာသည္ သင့္အတြက္မည္ကဲ့သို႔ အဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္း ကိုအတိုခ်ဳပ္ေရးျပပါ။

အမည္    ------------------------------                       ရက္စြဲ     -------------------------------

လိပ္စာ   -----------------------------

----------------------------

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

မွတ္ခ်က္။     စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား (အခန္း ၁၄) ျဖစ္ပါသည္။

Part 3 (12 MB, until lesson 36) Bible Study (Piper) - received from Saya Aung Naing
http://www.mediafire.com/download.php?p2zfdh4gcf7b47e