သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၆) ခရစ္ေတာ္သည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္း


“နိဒန္း”

ခရစ္ယာန္အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားသည္ဟူေသာ ကိစၥသည္ လြယ္လင့္ တကူလက္ခံေသာကိစၥတရပ္သာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကနဦးအသင္းေတာ္ကပင္ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ တိုက္႐ိုက္ျငင္းခံုခဲ့ၾကပါသည္။ ဂ်ဴးခရစ္ယာန္အႏြယ္ျဖစ္ေသာ Eborites မ်ားက ျငင္းပယ္ၿပီးခရစ္ေတာ္၏ဘုရားျဖစ္ ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ Gnestic ဂိုဏ္း၀င္မ်ား အထူးသျဖင့္ Cerinthus ၏တပည့္မ်ားကမူ ေယ႐ႈႏွစ္ျခင္းမဂၤလာခံယူစဥ္ ခရစ္ေတာ္၀င္လာၿပီး လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ ေသခံစဥ္ ေယ႐ႈထံမွ ခရစ္ေတာ္ထြက္ခြာသြားသည္ဟုဆိုပါသည္။ အျခား Gnostic မ်ားကမူ ျငင္းပါယ္ထားပါသည္။

အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားသည့္အယူအဆသည္ ေရာမ။ ဂရိသို႔မဟုတ္ ဗာဗုလံုဒ႑ာရီမွဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေနသူအမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းယံုၾကည္ခ်က္ကို တိုက္ခိုက္ေန သူအမ်ားအျပားယခုေခတ္တြင္ ရွိေနပါသျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို ယံုၾကည္၍ ကာကြယ္လိုသူတို႔သည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၏အေျခခံႏွင့္ မရွိမျဖစ္ေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းယံုၾကည္ခ်က္ကို ကာကြယ္ ရန္ျပင္ဆင္ထားရပါမည္။


ဤသင္ခန္းစာ၏အေရးႀကီးပံု

အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းသည္ လူဥာဏ္ျဖင့္ မမီေသာဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္နက္နဲေသာ အရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားျဖစ္ျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာ၏မွန္ကန္မႈလမ္းၫႊန္ႏိုင္မႈႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းစီမံကိန္းႀကီး တစ္ရပ္လံုးသည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ အကယ္၍ ခရစ္ေတာ္သည္ ထူးဆန္းအံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေအာင္သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အပ်ိဳကညာ၀မ္း၌ ပဋိသေႏၶတည္ေတာ္မမူခဲ့ပါ လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သာမန္လူသားကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးေစ့မွ ေမြးဖြားၿပီး၊ အျပစ္မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ေသာ အာဒံအမ်ိဳးအႏြယ္သာ ျဖစ္ေနပါမည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္၌ ကမၻာမတည္မရွိမွီရွိေနျခင္း မရွိသည္သာမက၊ ဘုရား၏သားေတာ္လူဇာတိ ကိုခံယူျခင္းအျပည့္အ၀ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာသိုးသူငယ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္။ အျပစ္သား၏ကယ္တင္ရွင္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဧ၀ံေဂလိတရား၏အဓိကႏွင့္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးေသာ  အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လ်က္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ ထိုအရာ၌ တည္မွီေနေပသည္။ ဤအခ်က္ သည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္း၏ အေထာက္အထား သက္ေသ သာဓကမ်ား ကို ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ားမွ ေမြးဖြားျခင္း၏ အေထာက္အထားသက္ေသသာဓကမ်ားကို ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မ်ား အေနျဖင့္ အပိုင္အႏိုင္ေလ့လာထားရပါမည္။ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းကို ျငင္းပယ္ျခင္းသည္ က်မ္းစာကို ပုန္ကန္ျခင္း၊ တမန္ေတာ္၏လက္ထက္မွစ၍အသင္းေတာ္၏ တဆက္တည္းေသာ သက္ေသခံခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လူဇာတိခံယူျခင္းဆိုင္ရာ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုေပါ့ပ်က္ေစျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္ လူသား သာမည ျဖစ္သည္ ထူးျခားမႈမရွိဟု ယူဆ နေသာဆန္႔က်င္ဘက္အေတြးအေခၚသမားမ်ားေအာက္သို႔ လက္နက္ခ် အညံ့ခံျခင္းသာ ျဖစ္သည္”ဟူ (          )ကဆိုပါသည္။

အနႏၱတန္ခိုးရွင္ျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္အေနျဖင့္ လူ႔ဇာတိခံယူျခင္းသည္ ခက္ခဲေသာအရာမဟုတ္ပဲ သာမန္လူ သားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဘုရားဇာတိကို ခံယူႏိုင္ျခင္းမွာမူ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေပ။


သင္ခန္းစာ

သင္ခန္းစာကို ေခါင္းစဥ္ (၄)မ်ိဳးျဖင့္ တင္ျပပါမည္။ ၄င္းတို႔မွာ - အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပေရာဖက္တို႔၏ ႀကိဳတင္ေျပာေဟာခ်က္၊ ကမၻာမတည္မရွိမီ ခရစ္ေတာ္ရွိေနေတာ္မူျခင္းႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

၁။         အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

က။        ရွင္မာကု၊ ရွင္ေယာဟန္ႏွင့္ ရွင္ေပါလုတို႔ေရးသားထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမျပဳဘဲ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္းမွ ေပၚေပါက္လာေသာ အျငင္းပြားမႈ။

(၁)        အေျဖ။   ဤအခ်က္ကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အျဖစ္ သိမ္းမထားပါ။

(က)      ဗတၱိဇံဆရာေယာဟန္၏ မိခင္ျဖစ္သူ ဧလိရွဖက္သည္ မယ္ေတာ္မာရိအား “အကၽြႏ္ုပ္ သခင္၏ မယ္ေတာ္”ဟု ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ (လု ၁း၄၃)

(ခ)        သိုးထိန္းတို႔သည္ သူငယ္ကိုျမင္ရေသာအခါ … “ခရစ္ေတာ္အရွင္”ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိ၍ ၀မ္းေျမာက္ၾကပါသည္။ (လု ၂း၂၀)

(ဂ)        ဗိမာန္ေတာ္၌ရွိေနၾကေသာသူအမ်ားတို႔သည္ ႐ႈေမာင္ႏွင့္ အႏၷတို႔က ေယ႐ႈကို “ထာ၀ရ ဘုရား၏ခရစ္ေတာ္”ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ကိုၾကားသိထားၾကပါသည္။ (လု ၂း၂၅-၂၈)

(ဃ)      ေယာ ၈း၁၄၊ ၂၃၊ ၅၈ ကဲ့သို႔ေသာ က်မ္းခ်က္မ်ားကို ေထာက္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မိမိ၏မူလႏွင့္ ေမြးဖြားျခင္းကိုသိရွိထားေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေနပါသည္။

(င)        မယ္ေတာ္မာရိႏွင့္ ေယာသပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ စာရိတၱႏွင့္ ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔ အႀကံဳမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရင္းႏီွးေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္သည့္ ႐ႈေမာင္၊ အႏၷ၊ ဧလိရွဖက္ႏွင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေျပာျပခဲ့သည္မွာ ေသခ်ာလွ ပါသည္။

(၂)        ရွင္မာကုေရငံုႏုတ္ပိတ္ေနျခင္း။ စာေရးသူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ရွင္မာကု သည္ ခရစ္ေတာ္၏အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို အဓိကထား၍ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗတၱိဇံေယာဟန္၏ ႏွစ္ျခင္း ေပးျခင္းႏွင့္ အစျပဳခဲ့ပါသည္။ ရွင္မာကုသည္ ဧ၀ံေဂလိက်မ္းကို ေရးသားရာတြင္ ေယ႐ႈအား “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယ႐ႈ”ဟူေသာ စကားျဖင့္ အစျပဳခဲ့ပါသည္။ (မာ ၁း၁) ခရစ္ေတာ္၏ငယ္စဥ္ႏွင့္ ေရွ႕ပိုင္းကိုေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ ရွင္မာကု ခရစ္၀င္က်မ္းသည္ ရွင္မႆဲႏွင့္ ရွင္လုကာကိုေရးၿပီးမွ ေရးျခငး္ျဖစ္၍ ထိုက်မ္းမ်ားတြင္ မည္သို႔ေဖာ္ျပထား သည္ကို သိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအေၾကာင္းမ်ားကို ထပ္ေရးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း ျငင္းပယ္ ရန္ ေသာ္လည္း ေကာင္း မေတြ႔ရွိ၍ မေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃)        ရွင္ေယာဟန္ေရငံုႏုတ္ပိတ္ေနျခင္း။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ပါ၀င္ေသာ စာမ်ားအနက္ ရွင္ေယာဟန္ ေရးသားထားေသာစာမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးေရးသားေသာ စာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤစာမ်ား ေရးခ်ိန္ တြင္ ရွင္ေယာဟန္သည္ ရွင္မႆဲႏွင့္ ရွင္လုကာကို ေရးသားေသာက်မ္းစာမ်ားကို ဖတ္႐ႈခဲ့ရသည္ သာမက၊ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားခဲ့သည္ ဟူ ေသာအခ်က္သည္ အသင္းေတာ္မ်ားယံုၾကည္ခ်က္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို အခ်က္ မ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္းတစ္စံုတစ္ရာမျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ မယ္ေတာ္မာရိသည္ ေသသည့္တိုင္ေအာင္ ရွင္ေယာဟန္၏ အိမ္၌ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ (ေယာ ၁၉း၂၆) ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ၀ငွေျပာဆိုၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ရွင္ေယာဟန္ သည္ အပ်ိဳကညာ၏ ၀မ္းမွေမြးဖြားျခင္းကို ျငင္းပယ္ၾကေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ား၏ တပည့္ဂိုဏ္း၀င္မ်ားကေျပာသည္ ေယ႐ႈ၏သာမန္ေမြးဖြားျခင္းမ်ားတို႔ကို ဆန္႔က်င္ေဟာေျပာခဲ့ ပါ သည္။ ေယာ ၁း၁၃ သည္ ခရစ္ေတာ္၏ဖြားျမင္ျခင္းကိုရည္ၫႊန္းသည္ဟု ယူဆထားသူ အေျမာက္ အမ်ားရွိပါသည္။ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းခံရေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပြားေစသည္ မွန္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္လည္း ဘုရားသခင္ျဖစ္ပြားေစေတာ္မူေသာ သူျဖစ္ပါသည္။ ေယာ ၃း၅-၆တြင္ သခင္ေယ႐ႈက “ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိပကတိ ျဖစ္၏။ ဒုတိယေမြးျခင္း ကို ခံရမည္”ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယ႐ႈသည္ ဇာတိပကတိ အားျဖင့္ ေမြးဖြားခဲ့ပါမူ၊ သူသည္လည္း အျပစ္သားျဖစ္၍ သူကိုယ္တိုင္ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း ခံယူ ရန္လိုအပ္ပါသည္။

(၄)        ေပါလုေရငံုႏုတ္ပိတ္ေနျခင္း။ ေပါလုသည္ မယ္ေတာ္မာရိအေၾကာင္းကိုပင္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိပါ။ စာေရး သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုသိရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ အေသခံေတာ္မူ၍ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားလ်က္ ေနာက္တစ္ ဖန္ျပန္လည္၍ၾကြလာေတာ္မူအံ့ေသာ သူ၏အေၾကာင္းကိုထင္ရွားစြာ ေဟာေျပာသက္ေသခံရန္မွာ ေပါလု၏ဆႏၵျဖစ္ပါသည္။ အပ်ိဳကညာ ၀မ္းမွေမြးဖြားခံေတာ္မူျခင္းသည္ ေရွးဦးခရစ္ေတာ္တိ႔ု၏ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္၍ ေပါလုသည္ ျငင္းပယ္ ေထာက္ျပျခင္းမျပဳပါ။ ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာ၊ ျပဳေတာ္မူေသာအမႈ၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း၊ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းတို႔ကို ေထာက္၍ လူသားအျဖစ္ခံယူေတာ္မူေၾကာင္း အေထာက္အထားသည္ ေပါလုအတြက္ ခိုင္လံုေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ရွင္လုကာသည္ ရွင္ေပါလုႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သာသနာျပဳခရီးအတူထြက္ခဲ့ေၾကာင္းကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူႏွစ္ ေယာက္အတူသြားလာေနစဥ္အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ဖြားျမင္ျခင္းကို မေျပာပဲေနၾကမည္မဟုတ္ပါ။

ေပါလုသည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းအေၾကာင္းကို ေရးသားျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ -

(က)      “ဒုတိယလူမူကား ေကာင္းကင္ဘံုကျဖစ္ေတာ္မူေသာသခင္ျဖစ္သတည္း”

(၁ေကာ ၁၅း၄၇)

(ခ)        “လူကဲ့သို႔ေသာ ဖြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူေၾကာင္း” မိမိစိတ္သေဘာအတိုင္း လူအျဖစ္ကို ခံယူေတာ္မူေၾကာင္း (ဖိ ၂း၅-၈)

(ဂ)        အျပစ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဇာတိပကတိ၏သ႑ာန္ကိုေဆာင္ေသာ မိမိ၏သားေတာ္

(ေရာ ၈း၃)

(ဃ)      မိန္းမ၏၀မ္း၌ ပဋိသေႏၶယူ၍ …ဖြားျမင္ရေသာ သား (ဂလာ ၄း၄-၅)

မွတ္ခ်က္ ။           ။ မႆဲ ၁၁း၁၁၊ လုကာ ၆း၂၈၊ စသည္မ်ားသည္ “မိန္းမမွဖြားျမင္သူတို႔ကို ရည္ၫႊန္းထားပါသည္။ ေပါလုသည္ ေရာမႏွင့္ ဂလာတိၾသ၀ါဒစာတို႔တြင္ အျခားေ၀ါဟာရကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဖြားျမင္ျခင္းအစား အျပစ္ခံယူသည္ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။

(ခ)        အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ပေရာဖက္ျပဳထားျခင္း သို႔မဟုတ္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ားမွ ယူလာျခင္းျဖစ္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ -

(၁)        ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ပေရာဖက္ျပဳထားျခင္းကိုဒ႑ာရီပံုျပင္သဖြယ္ မွတ္ယူထားသူမ်ာအတြက္ အေျဖ-

(က)      အဓိကေ၀ဖန္ခ်က္သည္ ေဟရွာယ ၇း၁၄တြင္ ပါေသာ အပ်ိဳကညာဟူေသာစကားမွာ "Almah" ျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးေသာမိန္းမငယ္ဟုေ၀ဖန္ၾကပါသည္။ ထိုစကားသည္ အပ်ိဳစင္ျဖစ္ရန္မလိုပါဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ဤစကားလံုးကို (၆)ႀကိမ္မွအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အပ်ိဳကညာဟူေသာအဓိပၸါယ္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ "Almah" ကိုမွားယြင္းမႈျပဳၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီး၌ မည္သည့္အခါမွ မသံုးခဲ့ပါ။ သို႔ရာတြင္ ခရစ္ေတာ္ ၾကြလာေသာကာလ၌ ထိုစကားသည္ ေမရွိယၾကြလာျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္မည္ဟု ယူဆသူဂ်ဴးလူမ်ိဳး၊ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား တစ္ဦးမွ်မရွိ ခဲ့ပါ။ "Almah"၏ အဓိပၸါယ္မွာ အိမ္ေထာင္မျပဳဘူးေသာ မိန္းမငယ္ကိုဆိုလိုသည္။

(၂)        တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ဒ႑ာရီပံုျပင္မွ ေမြးစားခဲ့ယူျခင္းအယူအဆမ်ား-

(က)      ေရာမ၊ ေခါမႏွင့္ ဗာေဗလံုေရွးေဟာင္းဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ားတြင္ သာမန္မဟုတ္ေသာ ထူးဆန္း သည့္ေမြးဖြားျခင္းအေျမာက္အျမားေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

(ခ)        ေရွးဦးအသင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွဖြားျမင္ေတာ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိလွ်င္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကသာထုတ္ၾကရန္ခံယူထား သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုသူတို႔၏ ဒ႑ာရီမ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာ ေမြးဖြားျခင္း မ်ားစြာရွိခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ နတ္ဘုရားႏွင့္ နတ္ဘုရားမတို႔ မွေမြးဖြားျခင္း။ ေရွးဦးအသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ အရာမ်ားကိုလုပ္ဇာတ္ သက္သက္အျဖစ္လက္ခံထားပါ သည္။

(၁)        Ceasar Augustus ကသာ ဘုရင္ၾသရတၱဳသည္ မိမိေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပိုလိုနတ္ဘုရားသည္ သူ၏ဖခင္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

(၂)        Alexander the Great သည္လည္း သူသည္ နတ္မင္း၏သားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ၏ မိခင္သည္ေျမြႀကီးအသြင္ေဆာင္ေသာ နတ္မင္းႏွင့္အတူေနၿပီးေနာက္ဖြားျမင္ လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ သတင္းျဖန္႔ခဲ့ပါသည္။

(ဂ)        တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ားသည္ သမိုင္းအေထာက္အထားခိုင္လံုမႈ မရွိပါ။ ဧ၀ံေဂလိတရားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္၊ အခ်ိန္၊ အျဖစ္အပ်က္၊ ေနရာ၊ ရက္စြဲမွစ၍ အခ်က္အလက္အျပည့္အစံုရွိပါသည္။ လူတို႔၏ ဒ႑ာရီမ်ားသည္ မေရမရာျဖစ္သည္သာမက၊ ပံုစံမရွိ၊ အခ်ိန္မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

(ဃ)      ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ားတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ႏိႈင္းျပႏိုင္ ေသာပံုျပင္၊ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ ၀တၱဳမရွိပါ။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ရပ္လံုးအား အျပစ္မွကယ္တင္ရန္ ေလာကသို႔ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွေမြးဖြားျခင္းနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ေသာဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ႏွင့္ ၿပိဳင္ႏိႈင္းႏိုင္ေသာသူမရွိပါ။

(င)        အေရွ႕တိုင္းမွလာေသာ ဒ႑ာရီမ်ားသည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္း အေၾကာင္းလံုး၀မရွိပါ။

(စ)        တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ ပံုျပင္မ်ားသည္ ကနဦးခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ တီထြင္မႈ တရပ္သာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္က်မ္းစာေရးသူမ်ားသည္ ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ားထဲမွ ယူ၍ေရးသည္ဟုဆိုျခင္းမွာ ယုတၱိမရွိပါ။

၂။         ပေရာဖက္တို႔၏ႀကိဳတင္ေဟာေျပာခ်က္။

မွတ္ခ်က္။            ကနဦးအသင္းေတာ္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္ယံုၾကည္ခ်က္ကိုခုခံကာကြယ္ သူ မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေမရွိယျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွေမြးဖြားျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ေရွးပေရာဖက္တို႔၏ ႀကိဳတင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို အမွီျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ေ၀ဖန္သူမ်ားသည္ ဤနည္းလမ္းကို အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကလွ်က္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွေမြးဖြားျခင္းသည္ ေနာက္မွ ထပ္ျဖည့္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပင္လွ်င္ ထိုပေရာဖက္တို႔၏ ႀကိဳတင္ေဟာ ေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀မ္းေျမာက္စြာအားထားေနရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

(က)      ကမၻာဦး ၃း၁၅။     သင္ႏွင့္ မိန္းမကို၄င္း၊ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ မိန္းမ၏အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ၄င္း၊ ငါသည္ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ေစမည္။ မိန္းမ၏အမ်ိဳးသည္စာတန္၏ေခါင္းကိုေခ်လွ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတြက္ကယ္တင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစမည္။

(ခ)        ေဟရွာ ၇း၁၄။      “သတို႔သမီးကညာသည္ ပဋိသေႏၶစြဲယူ၍သားေယာက်္ားကို ဘြားျမင္ လတၱံ႕” ဤကတိေတာ္ကို “ဒါ၀ိဒ္အမ်ိဳးသား”တို႔အား ေပးထားပါသည္။ (ငယ္ ၁၃)။ ေမရွိယသခင္သည္ ဒါ၀ိဒ္မင္းမ်ိဳးမွျဖစ္ရမည္။ (၂ရာ ၂း၁၆၊ ေရာ ၁း၃)

(ဂ)        ေဟရွာ ၉း ၆-၇     ။ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏ဘုရားျဖစ္ျခင္းကို သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မည္မွ်အေလးေပးေထားသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ “ငါတို႔အဘို႔ သူငယ္ေတာ္ကိုေပးေတာ္မူ၏၊ ငါတို႔အားသားကိုသနားေတာ္မူ၏” “သူငယ္ ေတာ္ေယ႐ႈဖြားျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ေကာင္းကင္မွလာေသာသားေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္း တူ လု ၂း၁၁တြင္လည္း “ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တို႔ အဘို႔အလို႔ငွာဖြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ခရစ္ေတာ္ၾကြလာေတာ္မူ သည္။

(ဃ)      ေဟရွာ ၄၉း ၁-၅၊ ခရစ္ေတာ္ကိုအမိ၀မ္းထဲမွစ၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူလွ်က္ေခၚေတာ္မူသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံမွဆင္းသက္၍ မယ္ေတာ္မာရိ၏၀မ္း၌ ပဋိပေႏၶစြဲေတာ္ မူ၏။

(င)        ေယာသပ္သားကား ေယ႐ႈဟု ဂရိက်မ္းစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ။

(စ)        မ ၁း၂၂-၂၃ ထိုအေၾကာင္းအရာမူကား ထာ၀ရဘုရားသည္ ပေရာဖက္ျဖင့္ထားေတာ္မူ ေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ျပည့္စံုမည့္အေၾကာင္းတည္း။

(ဆ)      လု ၁း၃၅ “ထိုသန္႔ရွင္းေသာသားသည္လည္း ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ဟုေခၚေ၀ၚ သမုတ္ ျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္။

(ဇ)        အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွေမြးဖြားျခင္း အေတြးအေခၚ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ခိုင္ခန္႔မႈရွိမည့္အ ေၾကာင္းကိုပေရာဖက္တို႔၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ေနာက္ထပ္ ထပ္ျဖည့္သည္ဟု ေ၀ဖန္သူ မ်ားကေျပာထားပါသည္။ ထိုသူမ်ားအတြက္အေျဖမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁)        တမန္ေတာ္တို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကိုမက်င့္သံုးမွီ ေအဒီ ၁၀၀ခန္႔ကေပၚခဲ့ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္တြက္ “သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ မာရိတို႔မွ ေမြးဖြားေသာ” ဟုပါရွိပါသည္။

(၂)        “ယံုၾကည္ျခင္းစည္းမ်ဥ္း”ေခၚ ဗတၱိဇံမဂၤလာမခံမီ ၀န္ခံရေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားခဲ့ေသာ္လည္း အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွေမြးဖြားျခင္းအေၾကာင္းကို သေဘာတူညီၾကပါသည္။

(၃)        ေအဒီ ၁၀၀တြင္ အသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာအား ျဖင့္ခြဲခြာၿပီးေနာက္ႏွစ္ေပါင္း (၇၀)သာရွိပါေသးသည္။ ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္မွတ္ တမ္းမ်ားလက္၀ယ္ေရာက္ရွိလာသည္မွာႏွစ္ေပါင္း (၃၀)မွ်ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ သာသနာကို ဦးေဆာင္သူမ်ား တစ္ေယာက္ေနာက္တစ္ေယာက္ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ တစ္ပါးႏွင့္တစ္ပါး ဆက္သြယ္မိ ၿပီး ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္တိုင္းသည္ ယံုၾကည္ခ်က္အားျဖင့္ သန္႔ရွင္းတည္တန္႔ ေရးႏွင့္ တမန္ေတာ္တို႔၏ ၾသဇာတည္ၿမဲေရးကို လိုလားေနၾကပါသည္။ တမန္ ေတာ္ႀကီးရွင္ေယာဟန္သည္ ဤေခတ္ကာလ တေလွ်ာက္လံုး အသက္ ရွင္ လ်က္ပင္ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ထိုေခတ္တြင္ အေျခအျမစ္ မရွိေသာ အယူ အဆ တစ္ခုကို အသင္းေတာ္သို႔သြတ္သြင္းရန္မျဖစ္ႏိုင္၊ အပ်ိဳကညာ ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းကို ေနာက္မွသြတ္သြင္းျခင္းမျဖစ္ႏိုင္။ ယုဒခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းမ်ား ျဖစ္ ေသာ Eblorites မ်ားႏွင့္ Gnostics မ်ားမွတစ္ပါး အျခားခရစ္ယာန္ အသင္း ေတာ္မ်ားက လက္ခံထားသည္ကိုေထာက္လွ်င္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္း သည္ ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထားရွိသည္ဟု ယူဆလက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။         ကမၻာမတည္မရွိမွီတည္ရွိေတာ္မူျခင္း။

ခရစ္ေတာ္သည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွေမြးဖြားျခင္း ခံေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းအခိုင္ခန္႔ဆံုးေသာ အေထာက္အထားမွာ ကမၻာမတည္မရွိမွီ တည္ရွိေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။

က။        မိကၡာ ၅း၂၊ ထိုသခင္သည္ ေရွးကပ္ကမၻာမွစ၍ ေပၚထြန္းေသာ သခင္ျဖစ္၏။

ခ။         ေဟၿဗဲ ၁၀း၅-၉ အိုဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယဇ္ႏွင့္ ပူေဇာ္သကၠာ ကို အလိုေတာ္ မရွိသည္ျဖစ္၍၊ အကၽြႏ္ုပ္တို႔အဘို႔ ကိုယ္ခႏၶာကိုျပင္ဆင္ေတာ္မူၿပီ။

ဂ။         ေယာ ၁၇း၅ “အိုအဘ၊ ဤကမၻာမတည္မရွိမွီ အထံေတာ္၌ အကၽြႏ္ုပ္ခံစားေသာ ဘုန္းအသေရ”

ဃ။        ေယာ ၁း၁၂-၁၄ ”အစအဦး၌ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ၏။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူ႔ဇာတိအျဖစ္ကိုခံယူ၍”

င။         ေယာ ၈း၅၇-၅၉ “အာၿဗံဟံမျဖစ္မွီငါျဖစ္၏”

စ။         ေကာ ၁း၁၇။ “သားေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာမျဖစ္မွီျဖစ္ေတာ္မူ၍။

ဆ။        ဖိ ၂း၅-၈ “ထိုသခင္သည္ ဘုရားသခင္၏သ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ လူကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္၌ ဖြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။

ဇ။         ၾကြလာေတာ္မူျခင္း။            ကမၻာေပၚတြင္ ဘာသာတရားေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္အနက္ ထိုဘာသာတို႔ကိုေခါင္းေဆာင္တည္ေထာင္ၾကေသာ သူတို႔အထဲတြင္ ငါသည္ ဘုရားသခင္ ျဖစ္၍ လူတို႔ကို အျပစ္မွကယ္တင္ျခင္းငွာ ငါလာသည္ဟု ဆိုေသာ ပုဂိၢဳလ္မွာ ခရစ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္းသာရွိပါသည္။

၁။         ေဟၿဗဲ ၁၀း၇-၉ “ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသို႔ ၾကြလာေသာအခါ”

၂။         ေယာ ၁း၁၁ “သူသည္ မိမိလူတို႔ထံသို႔ၾကြလာေသာ္လည္း”

၃။         မာ ၁၉း၄၅ “မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူမ်ားကိုေရြးျခင္းငွာ ၾကြလာသတည္း”

၄။         ၁တိ ၁း၁၅ “ေယ႐ႈခရစ္သည္ အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းငွာ ဤ ေလာကသို႔ၾကြလာေတာ္မူသည္”

၅။         ေယာ ၁၈း၃၇။ “သမၼာတရားဘက္၌ သက္ေသခံျခင္းငွာ ငါသည္ ေမြးဖြာျခင္းကို ခံ၍ ဤေလာကသို႔ႂကြလာၿပီ”

၆။         ေယာ ၆း၃၈-၅၁ “ငါသည္ေကာင္းကင္မွဆင္းသက္” ခရစ္ေတာ္သည္ လူတို႔ကို အျပစ္မွကယ္တင္ရန္မိမိစိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ ႂကြလာေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤေဆာင္ ရြက္ေတာ္မူျခင္းသည္ မိမိသေဘာ၊ မိမိစိတ္ဆႏၵ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ H.C.G MOULE

စ်။         ကိုယ္ေတာ္ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူသည္

ခရစ္ေတာ္အား အဘခမည္းေတာ္သည္ ေကာင္းကင္မွေစလႊတ္ေတာ္မူ၍ ႂကြလာ ေတာ္မူ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။         ဂလာ ၄း၄-၅ “အခ်ိန္ကာလေစ့ေသာအခါ သားေတာ္ကိုဘုရားသခင္သည္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။

၂။         ေယာ ၃း၁၇ “ေလာကီသားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း (ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကို ဤေလာကသို႔) ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။

၃။         ၁ေယာ ၄း၁၄ “ေလာကီသားတို႔ကိုကယ္တင္ေသာ သခင္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ ခမည္း ေတာ္သည္ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္”

၄။         ေယာ ၂၀း၂၁ “ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ သင္တို႔ကို ငါေစလႊတ္သည္”

မွတ္ခ်က္။    ။ ဘုရားျဖစ္ျခင္းကိုလုပ္ယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖ်က္သိမ္း၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊  မျပဳလုပ္ႏိုင္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ယခုတြင္ ဘုရားျဖစ္ ေနပါလွ်င္ ဘုရားအစဥ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူသား အျဖစ္ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္းသည္ သူ႔ဘ၀အစျပဳျခင္းမဟုတ္။ လူ႔ဘ၀ သို႔၀င္ေရာက္ျခင္းသက္သက္သာျဖစ္သည္။ Dr. James orr

မွတ္ခ်က္။    ခရစ္ေတာ္ဘုရားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကမၻာမတည္မရွိၽမွီ တည္ရွိေတာ္မူျခင္း အတြက္ထူးဆန္းေသာဖြားျမင္ျခင္းလိုအပ္ပါသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ သူသည္အျပစ္၌ သေႏၶတည္၍ အျခားလူသားမ်ားကဲ့သို႔ ပ်က္စီး ေစတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လ်က္၊ ဘုရားျဖစ္ျခင္း၌ ဆက္လက္ရပ္ တည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

၄။         သက္ေသမ်ား

ခရစ္ေတာ္သည္အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္းခံေတာ္မူေၾကာင္းေနာက္ထပ္ အေထာက္အထားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးသက္ေသမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း စာရင္းျပဳ ႏိုင္ပါသည္။

က။         အကယ္၍ မာရိသည္ အက်င့္ပ်က္ျပားသူျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္၊ သူမအား ေသဒဏ္စီရင္ၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ (မႆဲ ၁း၁၉)

ခ။           မာရိႏွင့္ ေယာသပ္ႏွစ္ဦးလံုးသည္ ဒါ၀ိဒ္မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါ သည္။ အကယ္၍ ခရစ္ေတာ္သည္ ေယာသပ္အားျဖင့္ဖြားျမင္ခဲ့ပါလွ်င္ ေယေခါနိအားဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူေသာ က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာရွိ၍ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ေမရိွယျဖစ္လာမည္မဟုတ္ပါ။ (မႆဲ ၁း၁၁ႏွင့္ ေယရမိ ၂၂း၂၄-၃၀)ယွဥ္ၾကည့္ပါ။

ဂ။           ခရစ္ေတာ္၏အျပစ္ကင္းမဲ့ေသာ အသက္တာ၊ သမာ႐ိုးက်မဟုတ္ ေသာ ေသျခင္း၊ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္လာျခင္း၊ ေနာက္ထပ္တဖန္ႂကြလာေတာ္မူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိေတာ္မ်ားသည္ ဓမၼသစ္က်မ္းစာကိုေရးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ခရစ္ေတာ္သည္ဘုရားစစ္စစ္ျဖစ္သည္ပါ အျပည့္အ၀ လက္ခံယံုၾကည္ေစပါသည္။

ဃ။         ကနဦးအသင္းေတာ္မွ စာေရးသူမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ကာကြယ္သူ မ်ား (ပဌမႏွင့္ ဒုတိယရာစု) ဥပမာ Ignatius 110AD, Aristides 125AD, Justin Martyr, Iransus 175AD, Tertulliam 180 AD. တို႔ သည္ ခရစ္ေတာ္အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ဖြားျမင္ျခင္းသည္အသင္းေတာ္ ၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ၾကပါ သည္။

င။           ရွင္မႆဲႏွင့္ ရွင္လုကာ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ဧ၀ံေဂလိက်မ္းမ်ားသည္ တမန္ေတာ္ေခတ္တြင္ေရးသားေသာ စာေပမ်ား အစစ္အမွန္ျဖစ္ လ်က္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္ထဲသို႔အေရာအေႏွာမရွိေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါ သည္။


၅။         နိဂံုး

အသင္းေတာ္အားရာစုေပါင္းမ်ားစြာ အထင္အျမင္မွားၾကမည္ဆိုပါက ထိုအထင္မွားမႈသည္ အႀကီး မားဆံုးႏွင့္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး အစဥ္သျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈႀကီးျဖစ္ေနပါမည္။ ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ား မေက်ာ္ လႊားႏိုင္ေသာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိပါသည္။

(၁)        အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားေတာ္မူျခင္းသည္ ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမရွိပါလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ကနဦးအသင္းေတာ္၌ပင္ ထိုအေတြးအေခၚသည္ ေပၚေပါက္ေနပါသနည္း။

(၂)        အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားေတာ္မူေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္သည္ သမိုင္းအေထာက္အထားမရွိ ပါလွ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုအယူအဆသည္ ေစာေစာကပင္ရွိေနၿပီး လူတိုင္းတို႔ကလက္ခံၾကပါ သည္။

ဤေလာကတြင္ အျပစ္ဟူေသာအရာသည္ ရွိသည္မွန္လွ်င္၊ အျပစ္မွကယ္ခၽြတ္ပိုင္ေသာ၊ အျပစ္မရွိ သည့္ဘုရားရွိေနရန္လိုအပ္ပါမည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာ သည္ ေရွးသန္႔ရွင္းသူမ်ားလက္ခံယံုၾကည္ၾကသည္ႏွင့္အညီ ကိုယ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ ေတာ္အားျဖင့္ သေႏၶတည္လ်က္ အပ်ိဳကညာမာရိ၏၀မ္းမွဖြားျမင္ျခင္းကိုခံေတာ္မူသည္”ဟူေသာ အခ်က္သာျဖစ္ပါသည္။ W.H Griffith Thomas.

ဟာေလလုယ၊ ထူးျမတ္ေသာကယ္တင္ရွင္

မွတ္ခ်က္။ အမွန္ေမးရမည့္ေမးခြန္းမွာ “ခရစ္ေတာ္ကို သင္သည္ မည္သို႔ယူဆထားပါသနည္း” အေျဖသည္ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေလ့လာႏိုင္မႈအေပၚမူတည္ျခင္းမရွိ၊ သင္၏တံု႔ျပန္မႈႏွင့္ သင္စိတ္နွလံုးအသစ္ ဖန္ဆင္းျခင္း ရွိမရွိေပၚတြင္သာ မူတည္ေနပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ကိုယ္ေတာ္အား မိမိ၏ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ အရွင္သခင္အျဖစ္လက္ခံျခင္း မျပဳရေသးလွ်င္ ယခုအခ်ိန္သည္ လက္ခံရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အခါမေႏွာင္းမွီလက္ခံပါ။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။      အပ်ဳိကညာ ၀မ္းမွ ေမြးဖြားေတာ္မူျခင္းကိုေလ့လာရျခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသနည္း။ အေၾကာင္းျပခ်က္(၃) ခ်က္ေဖၚျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

၂။ အပ်ဳိကညာ ၀မ္းမွ ေမြးဖြားေတာ္မူျခင္း အယူအဆကိုဆန္႔က်င္ေသာ အေျခခံေ၀ဖန္ခ်က္(၂)ခ်က္ကား အဘယ္သို႔နည္း။

က။

ခ။

၃။ အပ်ဳိကညာ ၀မ္းမွ ေမြးဖြားေတာ္မူျခင္းသည္ အသင္းေတာ္၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္က်မ္းခ်က္မ်ားက ေထာက္ျပပါသနည္း။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

၄။ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္အပ်ဳိကညာမွ ေမြးဖြားျခင္း ခံေတာ္မူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားကိုေဖၚျပပါ။

က။ ႐ွင္မာကု။

ခ။ ႐ွင္ေယာဟန္။

ဂ။ ႐ွင္ေပါလု။

၅။ အပ်ဳိကညာ ၀မ္းမွ ေမြးဖြားေတာ္မူျခင္း အယူအဆသည္ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ ပေရာဖက္မ်ား၏ ႀကိဳတင္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ကိုလိုက္၍ ေမြးစားျခင္းသာျဖစ္သည္ ဟူေသာ အယူအဆကိုလည္း မည္သို႔ ေခ်ပမည္နည္း။

၆။ အပ်ဳိကညာ ၀မ္းမွ ေမြးဖြားေတာ္မူျခင္း အယူအဆသည္ တပါးအမ်ဳိးသားမ်ား၏ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ားထဲမွ ကူးခ်ျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ စြတ္စြဲခ်က္ မခိုင္လံုေၾကာင္းႏွင့္ မိုက္မဲရာက်ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခ်က္ (၄) ခ်က္ကိုေဖၚျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

၇။ အပ်ဳိကညာ ၀မ္းမွ ေမြးဖြားေတာ္မူေၾကာင္း အေထာက္အထားျပရန္ အဘယ္ေၾကာင့္ပေရာဖက္တို႔၏ေဟာ ေျပာခ်က္မ်ားကိုအားထားရပါသနည္း။

၈။ အဆိုခိုင္မာေစရန္အတြက္ ပေရာဖက္မ်ား၏ၾကိဳတင္ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ေနာက္မွထပ္ျဖည့္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား(၃) ခုေဖၚျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

၉။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကမ ၻာ မတည္မ႐ွိမီ ႐ွိႏွင့္ေတာ္မူေၾကာင္း အေထာက္အထား က်မ္းခ်က္အနည္းဆံုး(၄) ခ်က္ ကိုေဖၚျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

၁၀။ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိလူမ်ဳိး မိမိလူတို႔ထံသို႔ မိမိဆႏၵ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ႀကြလာေတာ္မူေၾကာင္း အေထာက္အထား က်မ္းခ်က္ (၄) ခ်က္ကိုေဖၚျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

၁၁။      ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္အား ဤေလာကသို႔ေစလႊတ္ေတာ္မူေၾကာင္း အေထာက္အထားက်မ္းပိုဒ္ (၃)ပိုဒ္ကိုေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

၁၂။       ခရစ္ေတာ္ကမၻာမတည္မရွိမွီရွိေနေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ထူးျခားေသာ ေမြးဖြားျခင္းအဘယ္ေၾကာင့္လိုအပ္ပါသနည္း။

၁၃။       ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာႏိုင္ပါလ်က္ အျခားေသာဘာသာေရးေဖာ္ထုတ္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေျပာႏိုင္ေသာအရာသည္ မည္သည့္အရာနည္း။

၁၄။       အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္း၏ ေနာက္ဆံုးသက္ေသႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားအနက္ (၄)ခုကို ေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

၁၅။       အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏စိတ္ခ်စြာခံစားမႈေဖာ္က်ဴးေသာ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ေရးပါ။

အမည္   _____________________________

လိပ္စာ ______________________________

ေန႔စြဲ _______________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)


မွတ္ခ်က္။     စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား (အခန္း ၆) ျဖစ္ပါသည္။

Part 3 (12 MB, until lesson 36) Bible Study (Piper) - received from Saya Aung Naing
http://www.mediafire.com/download.php?p2zfdh4gcf7b47e