သင္ခန္းစာ အမွတ္ (5) ငရဲ


“နိဒန္း”

ငရဲအေၾကာင္း ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ကတ္သက္၍ ေလ့လာျခင္းကဲ့သို႔ အျခားအေၾကာင္းအရာ ေလ့လာျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား စိတ္အားငယ္မႈ ဝမ္းနည္းမႈ၏ တစ္ခါတစ္ရံမ်က္ရည္က်လ်က္ ငိုေႂကြးမႈအထိျဖစ္ ေစႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ခရစ္ေတာ္ကို မယုံၾကည္ေသာသူမ်ား ျငင္းပယ္ေသာသူမ်ားတို႔အား ထာဝရကာလတြင္ ျပင္းထန္ဆိုးရြားစြာစံ စားမႈေပးႏိုင္ေသာ ေနရာရွိသည္မွန္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဝ တစ္ခုလုံးတြင္ေတြ႔ႀကဳံရေသာ မည္သူကမွ် ဤယုံၾကည္ခ်က္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေဟာေျပာရာတြင္ ရွိ၍ သာသင္ျခင္း၏ စိတ္အရင္း၌မပါပဲ သင္ၾကားျခင္းမျပဳပဲ၊ သနားျခင္းဂ႐ုဏာအႀကီး ဆံုး၊ အေရးအႀကီးဆံုးထား၍ သင္ၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဤအမွန္တရားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္ ကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းတိတိက်က်ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သိႏိုင္ေသာဥာဏ္ပညာႏွင့္ သေဘာေပါက္ႏိုင္ေသာ ႏွလံုးသားကို သင့္အားေပးေတာ္မူပါေစေသာ္၀္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

ယေန႔ ေခတ္တြင္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္အေၾကာင္းကို အႀကီးအက်ယ္အေလးေပးေဟာေျပာသြန္သင္ ၾကသည္ႏွင့္အညီ၊ က်မ္းစာကိုအေလးအနက္ထားတတ္ေသာ Fundamental အသင္းေတာ္မ်ား၌ပင္လွ်င္၊ ဘုရား သခင္၏ တိက်ေသာ တရားမွ်တမႈ၊ မေရွာင္မလြဲႏိုင္ေသာ တရားစီရင္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏တိက်ေသာ တရားမွ်တမႈ၊ မေရွာင္မလြဲႏိုင္ေသာ တရားစီရင္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္ႏွင့္ ထာ၀ရေတာက္ေလာင္ေသာငရဲမီးအိုင္အ ေၾကာင္း ကိုေဟာေျပာျခင္း၊ ၾကားနာျခင္းမျပဳၾကေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ဤငရဲအေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာ၌ အေလးေပးလ်က္အမ်ားအျပားေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကို ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေကာင္းကင္ဘံု အေၾကာင္းေဖာ္ျပေတာ္မူျခင္းထက္ ႏွစ္ဆမွ်ဤ ငရဲအေၾကာင္းေဖာ္ျပေဟာေျပာခဲ့ ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္မရဘဲေသလြန္သြားရေသာသူတို႔သည္ ထာ၀ရကာလကို မီးအိုင္ျဖင့္ၿပီးေသာ ငရဲထဲတြင္ကုန္လြန္ ေနရေၾကာင္းသိရေသာအခါ ပိုမို၍ အေရးပါလာပါသည္။ ထိုငရဲမီးအိုင္ထဲမွ ကယ္ႏုတ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရရွိေသာ “မဟာကယ္တင္ျခင္း” ၏အစိတ္အပိုင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ “ေရာက္လာမည္ေဘးဒဏ္” အေၾကာင္း ေဖာ္ျပေဟာေျပာျခင္းမျပဳေသာ တရားေဟာဆရာသည္ အမဂၤလာျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္ခန္စာ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ လူတို႔အား ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစလိုေသာ စိတ္ထားသည္ သင္၌ ေတာက္ေလာင္ပူျပင္းလာပါေစေသာ္။

သင္ခန္းစာ

၁။         သမၼာက်မ္းစာတြင္“ငရဲ” ဟူ၍ဘာသာျပန္တတ္ေသာ စကားလုံးမ်ား

မွတ္ခ်က္ ။           Authoriged or king James Version တြင္ေဝါဟာရ (၄)မ်ဳိးကို ငရဲဟုဘာသာ ျပန္ေလ့ ရွိ ပါသည္။

(က)                  SHEOL   ဤေဝါဟာရကို ဓမၼာေဟာင္းက်မ္းတြင္သာ ေတြ႕ရွိရၿပီး ဓမၼာသစ္က်မ္းတြင္ အသုံးျပဳေသာ HADES ႏွင့္ သေဘာတူညီပါသည္။ သ႐ုပ္ေဖာ္-ဆာလံ ၁၈း၅ “မရဏႏိုင္ငံ sheol ၏ႀကိဳးတို႔သည္ ဝိုင္း၍ ဆာလံ ၁၆း၃ “မရဏႏိုင္ငံ sheol ၏ေဘးတို႔သည္ ငါကိုဘမ္းမိ သျဖင့္ ဒုကၡေဝဒနာႏွင့္ငါေတြ႔ႀကံဳရ၏ ဟူေသာေဝါဟာရကို KJV တြင္ Hell ဟူ၍ မွားယြင္းဘာသာျပန္ထား ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

(ခ)                    ဤေဝါဟာရသည္ ေဟလသပါဋိေတာ္မွျဖစ္၍ ဓမၼာေဟာင္းက်မ္းပါႏွင့္ sheol သေဘာ တူညီပါသည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္- မႆဲ ၁၁း၂၃ ။ အိုကေပရေနာင္ၿမိဳ႕၊သင္သည္မိုးေကာင္းကင္ တိုင္ေအာင္ ေျမာက္စားျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း မရဏ (hades) တိုင္ေအာင္နိမ့္ခ်ျခင္းကိုခံရလတံ့။

ဗ်ာဒိတ္ ၁း၁၈ ။ မရဏ (hades) ႏွင့္ မရဏႏိုင္ငံကိုလည္းငါအစိုးရ၏။ KJV တြင္ HADES ဟူေသာေဝါဟာရကို HELL ဟူ၍ မွားယြင္းစြာဘာသာျပန္ထားပါသည္။ အျခား ဘာသာျပန္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေခတ္သစ္ဘာသာျပန္မ်ား တမူ Hades ဟုသာ ဆက္သုံးထားပါ သည္။

(ဂ)                    Tartaros ဓမၼာသစ္က်မ္းတြင္ တစ္ႀကိမ္သာ ေတြ႔ရပါသည္။ ၂ ေပ ၂း၄ “ျပစ္မွားေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ကို ဘုရားသခင္သည္ ႏွေျမာေတာ္မမူ ၊ ငရဲ Tartaros ထဲသို႔ခ်လိုက္ ၿပီးမွ “ဘုရားသခင္ကိုပုန္ကန္ေသာ ေကာင္းကင္တန္မန္တို႔အား ခ်ည္ေႏွာင္လ်က္တရား စီရင္ျခင္းအခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေစသည့္ေမွာင္မိုက္အရပ္ျဖစ္ပါသည္။ SHEOL လည္း မဟုတ္ HADES လည္းမဟုတ္ပါ။

(ဃ)                  GEHENNA ဤေဝါဟာရသည္ အရပ္ေဒသ တခု၏ အမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဟိႏၷံဳသား ခ်ဳိင့္ ျဖစ္၍ တစ္ခ်ိန္ကလူသားျဖင့္ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ ၆ ရာ ၃၃း၆ ။ ဤအရပ္တြင္ အမႈိက္ပုံႀကီးကိုမီး႐ႈိ႕ထားရာ ထိုမီးမွာ မည္သည့္အခ်မွ် မၿငိမ္းေတာ့ေအာင္ရွိ ေနသျဖင့္ လူဆိုးတို႔အား တရားစီရင္ျခင္း အေၾကာင္းကိုယုဒလူတို႔အား သတိရေစပါသည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္- မႆဲ ၁၀း၂၈ ။ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္စိတ္ဝိညာဥ္ကို ငရဲ (Gehenna) ၌ဖ်က္ဆီးႏိုင္ ေသာသူကုိသာ၍ ေၾကာက္ၾကေလာ့။

လုကာ ၁၂း၅ ။ ခႏၶာကိုယ္သတ္ၿပီးမွ ငရဲ (Gehenna) ထဲသို႔ခ်ႏိုင္ေသာသူကို ေၾကာက္ၾက ေလာ့။

၂။                     ဓမၼသစ္၊ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမ်ားတြင္ SHEOL ႏွင့္ HADES ကိုအသုံးျပဳပုံႏွင့္အဓိပၸါယ္။

(က)      SHEOL ဓမၼေဟာင္းက်မ္းစကားျဖစ္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးဘာသာျပန္ထားပါသည္။

(၁)        HELL ဆာ ၁၆း၁၀ ။ ကိုယ္ေတာ္သည္အကၽြႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို မရဏ ႏိုင္ငံ (SHEOL) ၌ပစ္ထားေတာ္မမူ။

(၂)        The grave က ၃၇း၃၅။ ငါ့သားရွိရာ မရဏႏိုင္ငံ (SHEOL) သို႔စိတ္ မသာညည္းတြား လ်က္ ဆင္းသက္ေတာ့မည္။

(၃)        The pit ေတာ ၁၆း၃၀။ သူတို႔သည္ အသက္ရွင္လ်က္ ေသမင္းႏိုင္ငံ (SHEOL) သို႔ဆင္းသြားလွ်င္

မွတ္ခ်က္။ ။          ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ SHEOL သည္ေသလြန္သူအားလုံးတို႔၏ သြားရာအရပ္ လူသား၏ ဘဝအဆုံးသတ္ရာ အရပ္ဟုျမင္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ SHEOL ကိုသခၤ်ဳိင္းတြင္းႏွင့္တန္း တူအသုံးျပဳ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သ႐ုပ္ေဖာ္-          ယာကုပ္ က ႐ုဗင္အား “သင္တို႔သည္ ငါ့ဆံပင္ျဖဴကုိ ဝမ္းနည္းျခင္းႏွင့္တကြ မရဏႏိုင္ငံ (SHEOL) သို႔သက္ေရာက္ေစၾကလိမ့္မည္။ က ၊ ၄၂း၃၈။

ေယာဘ- အကၽြႏု္ပ္ကိုသခၤ်ဳိင္းတြင္ (SHEOL) ၌ဝွက္ထားေတာ္မူပါေစ။ ေယာ ၊ ၁၄း၁၃။

မွတ္ခ်က္။ ။          အရာရာကိုအျပင္ပန္းအားျဖင့္ သဘာဝႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနအတိုင္း႐ႈျမင္၍ ဇာတိပတိ လူသည္ SHEOL ကိုသခၤ်ဳိင္းတြင္း သို႔မဟုတ္ ဘဝ၏အဆုံးသတ္ရာ အရပ္ ဟု သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒ ၊ ၉း၅-၁၀ သို႔ရာတြင္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းသည္ SHEOL ကို အမွန္ရွိ ေသာ အရပ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။          (၁)        မတရားေသာသူတို႔ကို ထားရေသာေနရာ ဆာ ၊ ၉း၁၇

(၂)        ဝမ္းနည္းျခင္းရွိရာအရပ္ ဆာ ၊ ၁၈း၅။ ၂ ရာ ၊ ၂၂း၆

(၃)        မ်ားစြာေသာ ဆင္းရဲဒုကၡရွိရာအရပ္ ဆာ ၊ ၁၁၆း၃၄။

(၄)        စာတန္ႏွင့္လူဆိုးတို႔အား အသိစိတ္အျပည့္အဝျဖင့္ပစ္ခ်မည့္ေနရာ ေဟရွာ၊ ၁၄း၃ -၁၇

မွတ္ခ်က္။ ။          ေယာနသည္ ငါးႀကီးဝမ္းထဲ၌ေနစဥ္ “မရဏႏိုင္ငံ (sheol) ၏ဝမ္းထဲကဟစ္ေခၚေသာ စကားသံ” ဟုေခၚျပထားပါသည္။ သူသည္ (sheol) ထဲတြင္ရွိေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။          sheol သည္ ဓမၼသစ္က်မ္း ပါ ေဟလသဘာသာ Hades ႏွင့္သေဘာတူသည္ျဖစ္၍ အခန္း မ်ားသီးျခား ခြဲျခားရာအရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပရဒိသုဘုံ (အာျဗဟံ၏ရင္ခြင္) ႏွင့္ ဒုကၡဆင္းရဲ ျခင္းရွိရာအရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာေတြ႔ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)                    HADES ဟူေသာ စကားသည္အားလုံးကို လက္ခံေနေသာဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ HADO မွဆင္းသက္ထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(၁)        KJV တြင္ SHEOL ကဲ့သို႔ပင္ HADES ကိုမွားယြင္းဘာသာျပန္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ SHEOL ျဖစ္ေစ HADES ျဖစ္ေစ မရဏႏိုင္ငံသက္သက္၊ သခၤ်ဳိင္း သက္သက္၊ တြင္း၊ ေသျခင္း၊ ငရဲ ဟူ၍သီးသန္႔ မမွတ္ထားသင့္ပါ ခရစ္ေတာ္ တကႂ္ကြေတာ္မူျခင္း ေန႔မတိုင္မီ ေသလြန္ေသာဝိညာဥ္ အေပါင္းတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းရသည္ျဖစ္ေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းမရသည္ျဖစ္ေစ HADES သို႔သြားရ မည္။ ဓမၼာေဟာင္းက်မ္းကာလ ခရစ္ေတာ္သည္ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ျခင္းမျပဳမီ တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္ေသာ သူတို႔သည္ငရဲသို႔မသြားၾကပါ။ ထိုသူတို႔သည္ ပရဒိသုဘုံ PARADISE (အာျဗဟံရင္ခြင္) သို႔သြားၾကပါသည္။ (လု၊ ၁၆း၂၂) ထိုအရပ္သည္ Hades သို႔မဟုတ္ Sheol ၏ အစိတ္အပုိင္းတခုျဖစ္ ပါသည္။

၂။         Hades ဟူေသာ ေဝါဟာရကို ဧဝံေဂလိက်မ္းမ်ားတြင္ (၄) ႀကိမ္ေတြ႔ရပါသည္။ မ၊ ၁၁း၂၃။ ၁၆း၁၈။ လု၊ ၁၀း၁၅-၁၆-၂၃။

၃။         အျခားအသုံးျပဳပံုမ်ား

(က)      ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္ ကိုရည္ၫႊန္းလ်က္ တ၊ ၂း၂၇-၃၁

(ခ)        မရဏႏိုင္ငံ၏ ေသာ့ကိုပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္က မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဗ်ာ၊ ၁း၁၈

(ဂ)        ေနာက္ဆုံးေသာတရားစီရင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ မရဏႏိုင္ငံသည္ မိမိ၌ရွိေသာ လူ ေသတို႔ကိုအပ္မည္။ ထို႔ေနာက္ မရဏ ႏိုင္ငံကိုပင္ငရဲ မီးအိုင္ထဲပစ္ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္ေယာဟန္က ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဗ်ာ၊ ၂၀း၁၂-၁၄။

၄။         Hades ကိုထာဝရေနရာဟူ၍ မမွတ္ထားသင့္ပါ။ ေပ်ာက္ဆုံးေသာဝိညာဥ္မ်ား ယာယီ ေနရေသာ ေနရာ၊ ေသျခင္းႏွင့္ေဝဟင္နာ (Gehenna) မီးအိုင္အၾကားေနရာျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္သားမ်ားအား တရားစီရင္ျခင္း ေနရက္မတိုင္မီ ထိုအရပ္၌ခ်ဳပ္ထားပါသည္။ (၂ ေပ၂း၁၀)

၅။         လုကာ ၁၇း၁၉-၃၁အရ Hades သည္ Sheol ႏွင့္ သေဘာတူေနသည္ျဖစ္လွ်င္ -

(က)      အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ အာၿဗံဟံ၏ရင္ခြင္ႏွင့္ ေ၀ဒနာခံစားရာေနရာ (အငယ္ ၂၂း၂၃)

(ခ)        ျပင္းျပစြာေသာ ေ၀ဒနာခံရေသာမီးအိုင္ရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ (ငယ္ ၂၃း၂၄)

(ဂ)        အျပစ္သားမ်ားသည္ ေ၀ဒနာျပင္းစြာခံစားေနရစဥ္ပင္ သန္႔ရွင္းသူတိ႔ုရရွိေသာ မဂၤလာ ကိုလွမ္းျမင္ႏိုင္သည္။ (ငယ္ ၂၃း၂၄)

(ဃ)      အျပစ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏အာ႐ံုငါးပါး၌ ေ၀ဒနာျပင္းစြာခံစားရင္းပင္ ၄င္းကိုအသံုးျပဳ ေနရေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ သူေဌးသည္ ျမင္လ်က္ ၾကားလ်က္ ခံစားလ်က္၊ စကားေျပာလ်က္၊ မွတ္မိလ်က္ရွိေနပါသည္။ (ငယ္ ၂၃း၃၁)

(င)        ထြက္ေျမာက္ရာလမ္းမရွိေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ (ငယ္ ၂၆)

(၆)        Hades ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရအားျဖင့္ ထိုအရပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းမရရွိေသးသူတို႔အတြက္ ေသျခင္း ႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္းအၾကားေနရေသာေနရာ၊ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ေသျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ တက္ႀကြေတာ္မူျခင္းအၾကား သာယာစိုေျပေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။

၃။         ေဂဟင္နာ၏အဓိပ ၸါယ္ႏွင့္အသံုး

မွတ္ခ်က္။            ဤေ၀ါဟာရသည္ ငရဲအစစ္အမွန္ကိုေဖာ္ျပေသာ ေ၀ါဟာရျဖစ္ပါသည္။ ထာ၀ရငရဲ။ ေ၀ဒနာခံစားရာငရဲ၊ ညည္းတြားျခင္း၊ ငိုေၾကြးျခင္း အျပစ္စီရင္ခံျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရအျပစ္ ဒဏ္ခံရျခင္းဆိုင္ရာ ငရဲျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ဤေ၀ါဟာရကို ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ၁၂ႀကိမ္ေတြ႔ရၿပီး တစ္ႀကိမ္ကလႊဲလွ်င္ က်န္ ေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္ေျပာေသာစကားလံုးျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႔ရေသာ က်မ္းခ်က္ မ်ားမွာ မႆဲ ၅း၂၂၊ ၂၉း၃၀၊ ၁၀း၂၈။ ၁၈း၉။ ၂၃း၁၅၊ ၃း၃ မာကု ၉း၄၃၊ ၄၅၊ ၄၇၊ လုကာ ၁၂း၅ ႏွင့္ ယာကုပ္ ၃း၆ ျဖစ္ပါသည္။

က။        ကရိဘာသာစကားအသံထြက္ ေဂဟင္နာကို ေဟၿဗဲဘာသာမွစကားဖလွယ္ ဆင္း သက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (The Valley of Tophet, V.E Vine)

ခ။         ေဂဟင္နာသည္ ဟိႏၷံဳ၏ခ်ိဳင့္ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ (Scofields note) ေရွးအခါလူသားကိုမီး႐ိႈ႕ရာ ယဇ္ျပဳရေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ (ေယရမိ ၇း၃၀) ထိုေနရာတြင္ အမိႈက္ပံုရွိလ်က္ မီးေလာင္ေနရာ မီး မၿငိမ္းေတာ့သျဖင့္ လူဆိုးမ်ားအေပၚဘုရားသခင္၏အစီရင္ခံျခင္း ကို ယုဒလူမ်ိဳးတို႔အား သတိရေစပါ သည္။

ဂ။         ေဂဟင္နာသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏စကားေတာ္အရ အရပ္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

(၁)        ကိုယ္ကာယႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္ကိုပါပစ္ခ်ရေသာ ေနရာ။ မ၊ ၁၀း၂၈လံုး ၁၂း၅။

(၂)        အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရအျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းေနရာ မ ၂၃း၃၃။

(၃)        မီးမၿငိမ္းေသာေနရာ၊ မာ ၉း၄၄၊ မီးမၿငိမ္းေသာေနရာ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ဗ်ာ ၁၉း၂၀။ ၂၀း၁၀၊ ၁၄၊ ၁၅ တြင္ေဖာ္ျပေသာ မီးအိုင္ႏွင့္တူပါသည္။

၄။         ေဂဟင္နာႏွင့္ မီးအိုင္ဆက္စပ္ပံု

က။        “ပိုးမေသ၊ မီးမၿငိမ္းရာ ငရဲအတြင္းမၿငိမ္းႏိုင္ေသာမီး” (မာ၊ ၉း၄၃-၄၇) ဟုသခင္ေယ႐ႈသည္ ေဂဟင္နာအရပ္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ဟုေျပာထားရာ၊ ဗ်ာ ၂၀း၁၄တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မီးအိုင္ႏွင့္ သေဘာခ်င္းတူပါသည္။ ေဂဟင္နာႏွင့္ မီးအိုင္သည္ တစ္ေနရာတည္းျဖစ္ပါသည္။

ခ။         ေဂဟင္နာႏွင့္မီးအိုင္

(၁)        မယံုၾကည္သူမ်ားေနာက္ဆံုးေရာက္ရမည့္ ေနရာ ထာ၀ရကာလေနရမည့္ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။

(က)      အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလကုန္ၿပီးေနာက္၊ ျဖဴေသာပလႅင္ေပၚတြင္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုျပဳၿပီးေနာက္ႏွင့္ ၄င္းအထဲရွိလူအားလံုးတို႔အား ေဂဟင္နာ သို႔မဟုတ္ မီးအိုင္ထဲသို႔ ပစ္ခ်မည္။ (ဗ်ာ ၂၀း၁၁-၁၅)။

(ခ)        ထိုမီးအိုင္သည္ “ကမၻာအဆက္ဆက္” ေနရမည္။ ဗ်ာ၊ ၁၄း၁၁။ ၂၀း၁၀။

မွတ္ခ်က္။            “ကမ ၻာ့အဆက္ဆက္”ဟူေသာ စကားကိုဘုရားသခင္၏ဘုန္းႀကီးေတာ္မူျခင္း (ဂလာ ၁း၅) ကိုေဖာ္ျပရာတြင္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏အုပ္စိုးေတာ္မူျခင္းအသေရအစြမ္းသတၱိ (၁ေပ ၄း၁၁၊ ဗ်ာ ၁း၆) ေဖာ္ျပရာတြင္ ၄င္း၊ ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အသက္ရွင္မႈ (ဗ်ာ ၁း၁၈၊ ၄း၉-၁၀) တြင္၄င္း အသံုး ျပဳထားပါသျဖင့္ ထာ၀ရအဆံုးသတ္မႈမရွိေတာ့ေသာ ကာလကိုဆိုလိုပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ၂-သက္ ၁း၉-၁၀။ အျပစ္သားမ်ားအား ထာ၀ရပ်က္စီးျခင္းအျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။            ၂ေပ ၂း၁၇ ႏွင့္ ယုဒ ၁၃။ ေယာင္ယမ္း၍မဟုတ္မမွန္သြန္သင္ေသာ သူတို႔အား တခဲနက္ ေသာ ထာ၀ရေမွာင္မိုက္ကိုသိုထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            သို႔ျဖစ္၍လူသည္ ေသၿပီးေနာက္ လုံးဝေသဆုံး ပ်က္စီးသြားသည္ဟူေသာ သြန္သင္ခ်က္၊ ၀ိညာဥ္အိပ္ေနသည္ဟူေသာသြန္သင္ခ်က္၊ အျပစ္ျပဳေသာ ၀ိညာဥ္သက္တြင္ ေနာင္တရေသာအခြင့္ ရွိသည္ဟူေသာသြန္သင္ခ်က္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏႈတ္ပိတ္ၾကေလာ့။

(၂)        ဒုတိယေသျခင္း ဟုလည္းေခၚပါသည္။ ဗ်ာ ၂း၁၀။၂၀း၆-၁၄။၂၁း၁၈။

(က)      ဒုတိယေသျခင္းသည္ ပထမေသျခင္းႏွင့္ျခားနားလွပါသည္။ ပထမ ကိုယ္ခႏၶာေသ၍ အျပစ္သားသည္ မရဏအရပ္သို႔ေရာက္ၿပီး ပလႅင္ျဖဴႀကီးေရွ႕၌ တရားစီရင္မည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္း ေနရပါသည္။ ဗ်ာ ၂၀း၁၃။

(ခ)        ဒုတိယေသျခင္းသည္ “ႀကီးစြာေသာေဘး” ျဖစ္ပါသည္။ ၂ ေကာ ၁း၁၀

(ဂ)        ဒုတိယေသျခင္းသည္ “မိမိအျပစ္၌ေသေနေသာ” (ေယာ ၈း၂၁-၂၄) အျပစ္သားတို႔အား ဘုရားသခင္ႏွင့္ ထာ၀ရကာလ အတြက္ခြဲခြာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ငရဲသည္ လုံး၀ေသျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ၀ိညာဥ္အိပ္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းကို ဗ်ာ ၁၉း၂၀ ႏွင့္ ဗ်ာ ၂၀း၁၀ ကိုႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုသိရွိႏိုင္ပါသည္။ အႏွစ္တစ္ေထာင္ ကုန္လြန္ေသာ အခါ ထို မီး အိုင္သည္ သားရဲႏွင့္ မိစၧာပေရာဖက္ရွိရာအရပ္ အစဥ္ေနရမည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။

၅။         သခင္ေယ႐ူသည္ ငရဲႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔သြန္သင္ထားပါသနည္း။

က။        မူလတြင္ စာတန္ႏွင့္သူ၏တမန္မ်ားအတြက္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မ ၂၅း၄၁ ငရဲသည္ေနရာတစ္ခုတည္းသက္သက္သာ မဟုတ္ပါ။ လု ၁၆း၂၈ ေသခ်ာစြာ စီစဥ္ ျပင္ဆင္ထား ေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ဖာရိရွဲမ်ား ၊ မႆဲ ၂၃း၃၃။ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဟန္ေဆာင္ေသာသူမ်ား မ ၂၄း၅၁။

ခ။         မၿငိမ္းႏိုင္ေသာမီးေလာင္ရာအရပ္ျဖစ္သည္။ မာ ၉း၄၃။မ ၅း၂၂-၁၃း၄၂

ဂ။         အျပစ္သားမ်ားငိုေႂကြးျခင္း၊ ညည္းညဴျခင္း၊ အံသြားခံႀကိတ္ျခင္း ျပဳရာအရပ္ျဖစ္သည္။ မ ၁၃း၄၂။၈း၁၂။၂၂း၁၃။၂၄း၅၁ ႏွင့္ ၂၅း၃၀

ဃ။        ထိုေနရာသည္ “ျပင္အရပ္ေမွာင္မိုက္” ျဖစ္ပါသည္။ မ ၂၅း၃၀။၈း၁၂

မွတ္ခ်က္။            အျပစ္သားမ်ားသည္ ယခုပင္ အေမွာင္ထဲတြင္ေနရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဧ ၅း၈။ တ ၂၆း၁၈။ ေမွွာင္မိုက္ႏိုင္ငံ၌ အပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ ၁း၁၃ “ျပင္အရပ္ေမွာင္မိုက္ထဲ” ဟူေသာ စကားသည္ ဒုတိယေသျခင္း၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼာတရားတည္းဟူေသာ အလင္းမွ ထာ၀ရခြဲခြာ သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္သူ၏၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ သတင္း၏အလင္း ဘုရားသခင္၏အလင္းမွ ခြဲခြာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနရာတြင္ေန႔မရွိ။

င။         ထိုအရပ္သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္အျပစ္ဒဏ္ခံျခင္း အရပ္ျဖစ္ပါသည္။ မ ၂၃း၃၃။ ၂၅း၄၆။ ဧ၀ံေဂလိတရားကို ျငင္းပယ္လ်က္ ေနာင္တရရန္ပ်က္ကြက္ေသာသူတို႔အတြက္ ငရဲသည္ အတိအက် ထိုက္တန္ေသာေနရာ ထိုသူတို႔အတြက္ မွ်တေသာ စီရင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

စ။         ထိုေနရာသည္“ေရြ႕ေလ်ာ့ျခင္းမရွိ” ကူးလူးဆက္ဆံျခင္း မရွိေသာေနရာ ျဖစ္သည္။ လု ၁၆း၂၆၏ မ ၂၃း၃၃

မွတ္ခ်က္ ။           ။ ဤက်မ္းခ်က္တြင္လည္း လံုး၀ေသဆံုးေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း ၀ိညာဥ္ အိပ္ ေပ်ာ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း အယူအဆ စြန္႔ပစ္ရပါမည္။

ဆ။        ပိုးမေသ၊ ေလာက္ေကာင္မေသႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ မာ ၉း၄၄ ထိုဆင္းရဲဒုကၡမ်ား ၾကားထဲတြင္အျပစ္သားသည္ အာ႐ံုငါးပါးျဖင့္ ဆက္လက္ခံစားေနေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ လု ၁၆း၁၉-၃၁။

ထိုအရပ္တြင္တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မိတ္သဟာယဖြဲ႔၍မရေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ သားအမိ သားအဖ ခ်စ္ခင္မႈမရွိ၊ လြတ္လပ္မႈမရွိ၊ ေမ့ေပ်ာက္ျခင္းမရွိ၊ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္လံုး၀ မရွိ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိ၊ အျပစ္ေျဖလြယ္ျခင္းမရွိ၊ (လု ၁၆း၁၉-၃၁)ေပၚမူတည္၍ယူဆခ်က္)

မွတ္ခ်က္။            အသံုးျပဳထားေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ ျပင္းထန္လြန္းသည္ဟု ယူဆလ်င္ လက္ေတြ႔ ခံစားရေသာ အခါ ထိုစကားလံုးမ်ားထက္ျပင္းထန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

ငရဲအမွန္ရွိေၾကာင္း အေပၚျငင္းခ်က္မ်ား

က။        မီးသည္ ေလာင္ကၽြမ္းသြားမည္။ ငရဲသည္ အထူးအရပ္ျဖစ္၍ အထူးမီးျဖစ္ပါသည္။ ေမာေရွသည္ မီးေလာင္၍ ခ်ံဳမကၽြမ္းေသာျဖစ္ရပ္ကိုျမင္ခဲ့ရသည္။ ထြ ၃း၂ မီးေလာင္တိုက္ ထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္းခံရေသာ ေဟၿဗဲလုလင္သံုးဦးတို႔မွာ မီးခိုးနံ႔ပင္မရေခ်။ (ဒံ ၃း၁၉-၂၇)

ခ။         ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာ၍မရပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္သားကိုအမွန္ခ်စ္ ၍အျပစ္ကိုမုန္းသည္မွာမွန္ပါသည္။ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္တရားေတာ္ မူလ်က္ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ ေနာင္တရျခင္းကိုသာ အစဥ္ေတာင္းခံေနသည္ကို ေလာကႀကီး သည္အစဥ္ေမ့ေလ်ာ့ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။ အျပစ္သားအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါ သည္။ ဘုရားသခင္သည္လူ၏မ်က္ႏွာကိုမွတ္ေတာ္မမူ။ ေရာ ၁၁း၂၃၊ ၂း၁၁။ သမၼာက်မ္း စာတြင္ အစဥ္ေတြ႔ရလ်က္ရင္းႏွီးရေသာ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ ရွင္ေယာဟန္တို႔သည္ ငရဲအ ေၾကာင္း သူတစ္ပါးထက္သာ၍ ေျပာၾကပါေသးသည္။ ဘုရားသခင္သည္ တရားေတာ္မူ သျဖင့္ ေက်နပ္ဘြယ္ရာမရွိလွ်င္ အျပစ္သားအေပၚဘုရားသခင္သည္ သနားျခင္း ဂ႐ုဏာ ျပသ၍ မရေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

ဂ။         Purgatory သမၼာက်မ္းစာက အျပစ္သားမ်ားသည္မိမိအျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္ ၾကားစခန္း၊ ယာယီစခန္းခြင့္ျပဳ မထားပါ။ Hades ထဲတြင္ေရာက္ေနသူအားလံုးတို႔အား မီးအိုင္ထဲသို႔ပစ္ခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဗ်ာ ၂၀း၁၃)

ဃ။        ၀ိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ေနျခင္း၊ လံုး၀ေသဆံုးျခင္းအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလံု အေလာက္ေျဖၾကားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ငရဲသည္ အျပစ္ဒဏ္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳပါ။ (မ ၂၅း၄၆) ေသလြန္သူ သို႔မဟုတ္ ေမ့ေျမာေနသူကို ဒဏ္ေပး၍မရပါ။ မယံုၾကည္သူသည္ လံုး၀ ေသဆံုးသြားမည္ဆိုလွ်င္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစရန္မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ (ေယာ ၅း၂၉)

င။         ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို မၾကားဘူးသူတို႔သည္ ဆံုး႐ူံးျခင္းသို႔မေရာက္ရ ဟူေသာအဆို-

ဘုရားသခင္သည္ တရားေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္၍ ထိုကဲ့သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္အတြက္ ထိုသူရရွိ ေသာအလင္းအေပၚ နာခံမူရွိမရွိကို ဘုရားရွင္ကတာ၀န္ယူပါမည္။ ေရာမ ၁း၁၉-၂၀

၇။         ငရဲအမွန္ရွိေၾကာင္းယုတၱိမ်ား

က။        အျပစ္အတြက္ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအတြက္ ဆုခ်ျခင္းရွိမည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ေမးခြန္းထုတ္ဘြယ္ရာမရွိ မေျပာင္းမလဲႏိုင္ေသာ နိယာမတရားအ ျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။ Willan Evens

ခ။         အကယ္၍ ငရဲမရွိပါက ခရစ္ေတာ္အား မုသားသုံးသူ အျဖစ္သတ္မွတ္လ်က္ သူ၏ ဘုရားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အခြင့္အာဏာတို႔ကို ျငင္းပယ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ.         အကယ္၍ ငရဲမရွိခဲ့ပါလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား မရွိေသာ ေနရာႏွင့္ ဒုကၡမွကယ္တင္၍ ေယ႐ူကိုဤေလာကသို႔ အေသခံရန္ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အား မိုက္မဲသည္ဟု စြပ္စြဲရပါမည္။

ဃ။        အကယ္၍ ငရဲမရွိခဲ့လွ်င္ သမၼာက်မ္းစာသည္ မုသားျဖစ္လွ်က္ ဤေလာကႀကီး သည္လည္းစိတ္၀ိညာဥ္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ အာဏာပိုင္ မရွိျဖစ္ေနပါမည္။

င။         အျပစ္ဟူေသာအရာသည္မွန္လွ်င္ ငရဲသည္ရွိရမည္။ ေတြးေတာတတ္ေသာ ညာဥ္မရွိသူမ်ားသာ ျငင္းပယ္ေနႏိုင္ပါမည္။ အျပစ္ေၾကာင့္ ေသျခင္းေပၚလာရ သည္။ ေရာမ ၁၀း၂၃ ငရဲသည္ဒုတိယေသျခင္းျဖစ္သည္။ ဗ်ာ ၂၁း၈

စ။         လူသည္မေပ်ာက္မပ်က္တတ္ေသာ အရာျဖစ္သည္မွန္လွ်င္ ငရဲရွိရမည္။ လူ သည္အသက္ရွင္ေသာ ၀ိညာဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာဦး ၂း၇။ လူတိုင္းသည္ တေန ရာတြင္ အစဥ္အသက္ရွင္ေနသည္။ မႆဲ ၂၅း၄၆။ ေယာ ၅း၂၈-၂၉။ ေကာင္းကင္ဘုံ ျငင္းပယ္ေသာသူတို႔ အတြက္ငရဲရွိကိုရွိရမည္။

ဆ။        ဘုရားသခင္သည္ တရားေတာ္မူေသာဘုရားျဖစ္လွ်င္ ငရဲရွိကိုရွိရမည္။ ဗ်ာ ၁၅း၃ ဘုရားသခင္သည္ တရားေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ အျပစ္ျပဳေသာအျပစ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍မွတ္သားလာရသည္။ ရာမ ၁၄း၁၂။ ေဟၿဗဲ ၉း၂၇။ တမန္ ၁၇း၃၀-၃၁။ အျပစ္သားအားတရားစီရင္ရပါမည္။ ဆာ ၉း၁၇။ ၂ ေပ ၂း၉။ မ ၁၃း၄၀-၄၂ စသည္

၈။         နိဂုံး

ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေလ့လာရေသာအမွန္တရားမ်ားသည္ အျပစ္မွကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရား သခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ ဒူးေထာက္ရၾကမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ေယာက္မွ် ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ မထိုက္တန္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္လွ်င္ ဘုရားသခင္၏ဂ႐ုဏာေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကရပါသည္။ ေပ်ာက္ဆုံးေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားအေပၚသင္သည္ စိတ္ႏွလုံးကိုေစ့ေဆာ္၍ ေမတၱာဂ႐ုဏာရွိ မည့္အေၾကာင္း ဤအခ်က္မ်ားကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ျပည့္စုံနားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလည္သည္ျဖစ္ေစ ငရဲသည္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္လမ္းေၾကာင္းကိုသိၿပီးသည့္အားေလွ်ာ္စြာ အျပစ္သားတို႔အား “က်ေရာက္လာမည့္ အမ်က္ေတာ္” အေၾကာင္းသတိေပးၾကစို႔။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ဤသင္ခန္းစာ အေရးႀကီးပုံအခ်က္(၂)ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

၂။         သမၼာက်မ္းစာတြင္ Hell ဟုဘာသာျပန္ေလ့ရွိေသာ စကားလုံး(၄) ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

၃။         SHEOL ႏွင့္ HADES ကို HELL ဟူ၍အဘယ့္ေၾကာင့္ဘာသာမျပန္သင့္ပါသနည္း။

၄။         အဘယ္ေၾကာင့္SHEOL ကို GRAVE ဟုဘာသာျပန္ၾကပါသနည္း။ က်မ္းၫႊန္းကို ေဖာ္ျပပါ။

၅။         SHEOL သည္အမွန္ရွိေနေၾကာင္း အေထာက္အထားျပေသာ က်မ္းၫႊန္း၂ခုကို ေဖာ္ျပပါသည္။

က။

ခ။

၆။         လုကာ ၁၆း၁၉-၃၁ မွကၽြႏု္ပ္တုိ႔သိရေသာ HADES အေၾကာင္း (၃) ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

၇။         SHEOL ႏွင့္ HADES တို႔ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေၾကာင္း မည္သည့္အေထာက္အထားကို ျပမည္နည္း။

၈။         HADES သည္လူဆိုးတို႔အတြက္ ယယီေနရာျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္အေထာက္အထား ျပဳႏိုင္ပါသ နည္း။ မည္သည့္အခါ အဆံုးသတ္ပါမည္နည္း။

၉။         ေဂဟင္နာဟူေသာ စကား၏အဓိပၸါယ္ကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပပါ။

၁၀။       ေဂဟင္နာႏွင့္မီးအိုင္တို႔၏ ဆက္စပ္မႈကိုအရွင္းလင္းဆုံး ေဖာ္ျပပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ထို ၂ခုတို႔သည္ တခုတည္းျဖစ္သည္ ဟုယူဆရပါသနည္း။

၁၁။       ဗ်ာ ၂၀း၁၀တြင္ မီးအုိင္သည္ “ကမၻာ့အဆက္ဆက္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ မီးအိုင္သည္ မည္သည့္ အခါမွ် မၿငိမ္းေသာ ထာ၀ရမီးအိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစရန္ ထိုစကားရပ္ အျခားမည္သည့္ ေနရာ မ်ားတြင္သုံးႏႈန္းထားပါသနည္း။

၁၂။       “ကမၻာအဆက္ဆက္” ဟူေသာစကားအားျဖင့္ လုံး၀ေသဆုံးခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္း ၀ိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းႏွင့္ purgatory ဟုေခၚအရပ္ရွိေၾကာင္း သြန္သင္မႈကို မည္ကဲ့သို႔ေခ်ဖ်က္ပါသနည္း။

၁၃။       အဘယ္ေၾကာင့္ မီးအိုင္ကို ဒုတိယ ေသျခင္းဟုေခၚပါသနည္း။

၁၄။       ဗ်ာ ၁၉း၂၀ ႏွင့္ ၂၀း၁၁ တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းသည္ မွားယြင္းေသာသြန္သင္မႈျဖစ္သည့္ ၀ိညာဥ္အိပ္ ေပ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္လုံး၀ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေသဆုံးျခင္းကို မေထာက္ခံပဲ ရွိေနပါသနည္း။

၁၅။       ေဂဟင္နာႏွင့္ပတ္သက္၍ သခင္ေယ႐ႈသြန္သင္ေဖာ္ျပခ်က္ (၈)ခ်က္အနက္ အနည္းဆံုး (၄)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

၁၆။       ေအာက္ပါမွားယြင္းေသာအယူအဆမ်ားအေပၚသင္၏အေျဖကို တိုတိုရွင္းရွင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။

က။        မီးသည္ေလာင္ကၽြမ္းသြားမည္။

ခ။         ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာ၍မရပါ။

ဂ။         (ကာသိုလစ္သြန္သင္ခ်က္အရ အျပစ္သားမ်ားအတြက္ယာယီၾကားစခန္းျဖစ္သည္။)

ဃ။        ၀ိညာဥ္အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသဆံုးျခင္း။

င။         ဧ၀ံေဂလိတရားလံုး၀ မၾကားရေသးသူမ်ား ငရဲသို႔မသြားႏိုင္။

၁၇။       ငရဲအမွန္ရွိေၾကာင္းယုတၱိ (၇)ခုအနက္ သင္ခံယူတတ္ေသာယုတၱိ (၄)ခုကို ေဖာ္ျပပါ။

က။

ခ။

ဂ။

ဃ။

၁၈။       ဤသင္ခန္းစာေလ့လာျခင္းအားျဖင့္သင့္အတြက္ မည္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ေဖာ္ျပပါ။

အမည္၊ _____________________________

လိပ္စာ၊ _____________________________

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

မွတ္ခ်က္။     စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား (အခန္း ၅) ျဖစ္ပါသည္။

Part 3 (12 MB, until lesson 36) Bible Study (Piper) - received from Saya Aung Naing
http://www.mediafire.com/download.php?p2zfdh4gcf7b47e