သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၃) နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးအေၾကာင္း


“နိဒါန္း”

၀ိညာဥ္ေလာကႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကို လက္မခံသူမ်ားသည္နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားရွိေၾကာင္းကို ျငင္းဆို ၾကပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္နတ္ဆိုးတို႔အား ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္မွာလည္း ဆိုးသြမ္းမႈအေပၚအႏိုင္ယူျခင္းကို ေဖာ္ျပေသာ လကၡဏာသာျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေျပာၾကပါသည္။ ဘာသာေရးအယူသီးေနသူတို႔၏ခံယူခ်က္ကို သက္သာမႈျဖစ္ေစရန္ ခရစ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္လိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု သြန္သင္သူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နတ္ဆိုးတို႔အား ပူေဇာ္ပသကိုးကြယ္ခဲ့ရေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔သြား ေရာက္လ်က္ သာသနာျပဳေနၾကေသာ သာသနာျပဳဆရာအေျမာက္အျမားတို႔သည္ နတ္ဆိုးလႊမ္းမိုးမႈနတ္ဆိုး ျပဳစားမႈ၊ နတ္ပူးျခင္းစသည္မ်ားရွိေနေၾကာင္းကို သက္ေသခံေနၾကပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဤနတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအရာမ်ားသည္ အလြန္အမင္းေၾကာက္ရြံ႕မႈျဖစ္ေစေသာ ရာဇ ၀တ္မႈ၊ ဆိုးသြမ္းမႈ၊ သဘာ၀မက်ေသာ၊ မယဥ္ေက်းေသာ၊ တိရိစ ၦာန္သေဘာရွိေသာ၊ ဘာသာေရးအယူသီးမႈ၊ အတု အေယာင္ဘာသာေပၚေပါက္ျခင္း၊ အတုအေယာင္သြန္သင္မႈ၊ ေမြးေန႔ဆိုင္ရာေဗဒင္၊ နကၡေဗဒင္၊ စီးပြားေရးေဗဒင္၊ စုန္း အတတ္၊ နတ္၀င္အတတ္၊ တေစ ၦသူရဲကိုးကြယ္မႈလကၡဏာအျဖစ္သာလက္ခံထားၾကပါသည္။ နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးမရွိ ဟုျငင္းပယ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာ၏အဆိုအမိန္႔ကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္သည္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို ျငင္းပယ္ ျခင္းႏွင့္ တမန္ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ေစာဒကတက္ျခင္းအမႈသာျဖစ္ပါသည္။ နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးရွိေန ေၾကာင္းကိုသာမက၊ သူတို႔၏အေရအတြက္မ်ားျပားေနမႈ၊ သူတို႔၏အာဏာတန္ခိုး၊ သူတို႔၏အက်င့္စာရိတၱ၊ သူတို႔၏လႈပ္ ရွားမႈနည္းဟန္၊ သူတို႔၏လႈပ္ရွာမႈ၊ ဆိုးသြမ္းမႈမ်ားကိုဆန္႔က်င္ရန္ သင္ရရွိႏိုင္မည့္တန္ခိုးအာဏာမ်ားကိုပါ ဤသင္ခန္း စာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပံု

စာတန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ေသာင္းက်န္းေနလ်က္ အစဥ္သျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနၾကေသာ ေျမာက္ျမားစြာေသာနတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးတို႔ႏွင့္ မိမိတို႔သည္ အစဥ္သျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနရေၾကာင္းကို သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသာခရစ္ယာန္တို႔သည္ သတိမျပဳမိၾကသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္အမႈသာျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ ေနာက္ ျခင္း၊ အားငယ္ျခင္းမွစ၍ခရစ္ယာန္အသက္တာက်ဆင္းေစေသာအရာ ေျမာက္ျမားစြာတို႔သည္ ခရစ္ယာန္ အသက္တာ တြင္ နတ္ဆိုး၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

“ငါတို႔သည္ အေသြးအသားရွိေသာရန္သူတို႔ႏွင့္ ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္ရၾကသည္မဟုတ္၊ အထြဋ္အျမတ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အာဏာစက္တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေလာကီေမွာင္မိုက္၌ အစိုးတရျပဳလုပ္ေသာမင္းတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မိုးေကာင္းကင္၌ ေနေသာနတ္ဆိုးတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္ရၾက၏။ (ဧ-၆း၁၂) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ဘုရားဘက္မွေန၍ ေအာင္ျမင္စြာတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲၾကမည္ဆိုပါက ဤအခ်က္ကိုသတိမူရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးရွိေၾကာင္း အေရအတြက္မ်ားျပားလွေၾကာင္းႏွင့္နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးတို႔၏သေဘာ သဘာ၀ကို သိရွိမထားလွ်င္ လူတို႔၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စာရိတၱပ်က္ျပား၊ ဘာသာေရးေရာေထြးမႈ၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ သြန္သင္မႈပ်ံ႕ႏွံ႕ေနမႈ၊ ဆိုးသြမ္းရက္စက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနမႈတို႔၏ အေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဤသင္ခန္းစာ၏အေရးႀကီးမႈကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဤသင္ခန္းစာကို ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ အေလးဂ႐ုျပဳ ေလ့လာပါ။ ခဲယဥ္းဆိုးယုတ္ေသာေန႔ရက္ကာလ၌ ဆီးတားႏိုင္သျဖင့္ ကိစၥအလံုးစံုတို႔ကို ၿပီးစီး၍ ခံရပ္ႏိုင္မည့္အ ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာ လက္နက္စံုကို ယူတင္၀တ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ဆုေတာင္းပါသည္။


သင္ခန္းစာ

၁။ နတ္ဆိုးရွိေၾကာင္းကို မည္သို႔သိႏိုင္ပါသနည္း။

(က)      နတ္ဆိုးရွိေၾကာင္းကို ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၊ ဓမၼသစ္က်မ္းႏွစ္အုပ္လံုးတြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။


(၁)        ဓမၼေဟာင္းက်မ္း။

(က)      ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔သည္ နတ္ဆိုးတို႔အားယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ဆိုးေစပါသည္။ (ဆာ-၁၀၆း၃၇။ တရား ၃၂း၁၁)

(ခ)        ထိုအခါယခုေခတ္ကဲ့သို႔ပင္ နတ္ဆိုးကိုးကြယ္မႈရွိခဲ့ပါသည္။ ၁ေကာ၁၀း၂၀။ ဘုရားသခင္အျပစ္တင္လ်က္ တားျမစ္ထားပါသည္။ (၀တ္ ၁၇း၇)။

(ဂ)        ေမာေရွသည္  ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အား နတ္ဆိုးႏွင့္ ေပါင္းျခင္း၊ ျပဳစားေသာ အတတ္၊ လူေသကိုေမးျခင္းစသည္မ်ား မျပဳလုပ္ရန္တားျမစ္ထားပါသည္။ (တရား ၁၈း၉-၁၂)။


(၂)        ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္

(က)      နတ္ဆိုးရွိသည္ဟု ခံယူထားသည္။ ယာ ၊ ၂း၁၉

(ခ)        သူတို႔၏ သဘာ၀ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ (လု ၄း၃၃၊ ၆း၁၈)။

(ဂ)        ညစ္ညဴး၍ဆိုးညစ္သည္။ (မ။ ၁၂း၄၅)။

(ဃ)      စာတန္၏တမန္မ်ားအျဖစ္မွတ္ယူသည္။ မ၊  ၁၂း၂၆-၂၇။

(င)        အမ်ားအျပားရွိသည္။ (မာ၊ ၅း၆) ညစ္ညဴးသည္ (မာ ၊ ၁း၂၃) ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေကာင္း၍ တန္ခိုးရွိၿပီး ၾကမ္းတမ္းသည္။ (မာ ၅း၃-၅)

(၂၊စ)        ခရစ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္ကို မလွန္ႏိုင္ၾက။

(မ ၄း၂၄။ မာ ၁း၂၃) စာတန္ႏွင့္အတူ၊ ထာ၀ရအျပစ္ဒဏ္စီရင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

(မ ၈း၂၉။ ၂၅။ ၄၁)

မွတ္ခ်က္ ။           ။ King James Version မွ Devil ဟူေသာ စကားလံုးကို Demon ဟု ဘာသာျပန္လွ်င္ မွန္ကန္ပါသည္။


(ခ)        သမၼာက်မ္းစာ၏အခြင့္အာဏာ ။ စာတန္ႏွင့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးတို႔သည္ အမွန္ရွိေနၾကပါသည္။ သို႔မဟုတ္ သမၼာက်မ္းစာသည္ ပံုျပင္ သို႔မဟုတ္ ဒ႑ာရီသာ ျဖစ္ပါသည္။


(ဂ)        ဘာသာေရးသမိုင္း အေထာက္အထား ။           ။ သမုိင္းသုေတသနျပဳရာတြင္ ေရွးေဟာင္းတူးေဖာ္မႈအေျမာက္အျမားသည္ နတ္ဆိုးလကၡဏာမ်ားသာျဖစ္ပါ သည္။ ဘာသာေရးကို ေလ့လာေသာအခါ မူလ၌ စာတန္ႏွင့္ နတ္ဆိုးတို႔ကို ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ျခင္းမွာ တစ္ကမ ၻာလံုးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။


(ဃ)      လူတို႔အေတ႔ြအႀကံဳကိုအေထာက္အထားျပဳျခင္း ။            ။ ဧဖက္ ၂း၂-၄ တြင္ စာတန္ႏွင့္ နတ္ဆိုးတို႔သည္ မယံုၾကည္သူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ မိမိတို႔အေသြးအသားႏွင့္ ကိုယ္ကာယတပ္မက္မႈေနာက္သို႔လိုက္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပး ပါသည္။ ဂရိႏွင့္ ေရာမေခတ္က ကာမတဏွာတပ္မက္မႈမ်ားမွစ၍ မူးယစ္ေဆး၀ါး သံုးစြဲမႈအထိ လိင္တူဆက္ဆံမႈ၊ အလြန္ဆိုးညစ္ေသာလူသတ္မႈမ်ား နတ္ဆိုး ကိုးကြယ္မႈမ်ားတို႔သည္ လူတို႔ကို ထိုနတ္ဆိုးတန္ခိုး တို႔က လႊမ္းမိုးေနေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ပါသည္။


(င)        ခရစ္ေတာ္ဘုရား နတ္ဆိုးတို႔ကိုေခၚ၍ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူပါသည္။


၂။ နတ္ဆိုးမ်ား မည္သို႔စတင္ျဖစ္ပြားပါသနည္း။

(က)      နတ္ဆိုးမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာ၌ တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားမႈမရွိေၾကာင္း ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ)        က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ နတ္ဆိုးတို႔၏ ဇစ္ျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲလြဲေနၾကပါသည္။

(ဂ)        နတ္ဆိုးမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေတြးေခၚမႈအခ်ိဳး။

(၁)        ထိုနတ္ဆိုးမ်ားသည္ အာဒံေခတ္မတိုင္မီရွိခဲ့ေသာ လူသားမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္မရွိေတာ့ေသာ ၀ိညာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဤအယူအဆကိုျငင္းပယ္ရန္အခ်က္ (၂)ခ်က္ရွိပါသည္။

(က)      အာဒံမတိုင္မီဖန္ဆင္းျခင္းခံရသည္ဟုသိရေသာ အရာမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

(ခ)        ဤအေတြးအေခၚလက္ခံႏိုင္ရန္၊ အာဒံမတိုင္မီ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္သည္ ဤကမ ၻာေပၚတြင္တည္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ “ေျမႀကီးသည္ အဆင္းသ႑ာန္မရွိ” (က ၁း၂) ၁း၁ ႏွင့္ က၁း၂ အၾကားတြင္ ကာလၾကာျမင့္စြာၾကာေညာင္းခဲ့သည္ဟူ ေသာ အေတြးအေခၚကိုလက္ခံရန္္လိုအပ္ပါမည္။ ဤအေတြးအေခၚမ်ားသည္ ႀကံဖန္ထားသည္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

(၂)        ထိုသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ေနရာအရပ္ကိုစြန္႔ပစ္ေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ား (ယုဒ-၆)ႏွင့္ လူသားမိန္းမတို႔မွေပါက္ပြားလာေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဤအေတြး အေခၚႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတည္ျပဳခ်က္မရွိပါသျဖင့္ ဤအေတြးအေခၚကိုလည္း လူတို႔၏ မွန္းဆခ်က္ဟုသာ မွတ္ယူရပါမည္။

(ဃ)      အေကာင္းဆံုးအေျဖမွာ - နတ္ဆိုးမ်ားသည္ လူစီဖာအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္ေသာအခါ စာတန္ေနာက္သို႔လိုက္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေယဇ ၂၈း၁၄-၁၇။ ေဟရွာ ၁၄း၁၂-၁၇။

(၁)        ဗ်ာ ၁၂း၇-၁၀တြင္ စာတန္သည္ ေကာင္းကင္မွက်ေသာအခါ ေကာင္းကင္ၾကယ္တို႔၏ သံုးစုတစ္စုကိုအၿမီးျဖင့္ ဆြဲငင္၍ ေျမသို႔ခ်လိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေကာင္းကင္ၾကယ္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ တမန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေဟရွာ ၁၄း၁၃။

(၂)        မ၊ ၂၅း၄၁။ ထာ၀ရမီးတည္းဟူေသာ ငရဲသည္ “မာရ္နတ္ႏွင့္ သူ၏တမန္တို႔အဘို႔ျပင္ထား” လ်က္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၃)        ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ၀ိညာဥ္မ်ား၊ နံ၀ိညာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ဆာ ၁၀၄း၄။ ေဟ ၁း၁၄။

(၄)        ႏွင္ထုတ္ျခင္းခံ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ေဘးဒဏ္ႀကီးကာလ မေရာက္မီတိုင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိသည္။ ဗ်ာ ၉း၂- ၁၁။ ၁၆း၁၄။ သို႔ရာတြင္ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္မ်ားျပား ေသာ နတ္ဆိုးတို႔သည္ စာတန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားႏိုင္လ်က္ အာကာသေကာင္းကင္၌လည္းေကာင္း၊ ၀ိညာဥ္ေလာက၌လည္းေကာင္း၊ ေကာင္းကင္၌ လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ (ဧ-၂း၂။ ၆း၁၂)


၃။ အေရအတြက္မည္မွ်မ်ားျပားပါသနည္း။

(က)      မာ ၅း၉တြင္ ဂါဒရျပည္တြင္ ညစ္ညဴးေသာ နတ္စြဲသူ၏ထြက္ခ်က္အရ “ကၽြႏ္ုပ္အမည္ကား ေလေဂါင္ျဖစ္ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အမ်ားျဖစ္ၾကပါ၏”ဟုေလွ်ာက္ဆိုထားရာ စစ္တပ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ လူ ၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ အထိ ပါ၀င္ေသာ ေျခလ်င္တပ္သားႏွင့္ လူ ၃၀၀ ပါ၀င္ေသာ ျမင္းစီးတပ္သားမ်ားပါ၀င္ေသာတပ္ကို ေလေဂါင္ဟုေခၚေၾကာင္းေတြ႔ရွိရ ပါသည္။

(ခ)        မာ ၁၆း၉ တြင္ မာဂဒလမာရီအထဲမွ နတ္ဆိုး (၇)ေကာင္ကို ခရစ္ေတာ္သည္ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

(ဂ)        စာတန္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ နတ္ဆိုးမ်ားသည္ အေမွာင္ႏိုင္ငံႀကီးထူေထာင္ထားပါ သည္။ မ ၁၂း၂၆။ စာ - ၂၆း၁၈။ ေကာ ၁း၁၃။ ထိုသူတို႔သည္ အထြဋ္အျမတ္မ်ား၊ အာဏာစက္ရွိသူမ်ား၊ ေလာကီေမွာင္မိုက္၌ အစိုးတရျပဳေသာမင္းမ်ား၊ မိုးေကာင္းကင္၌ ေနေသာ နတ္ဆိုးမင္းမ်ားပါ၀င္ၾကပါသည္။

(ဃ)      သမၼာက်မ္းစာ၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ စာတန္သည္ အရာခပ္သိမ္းတို႔ကို သိႏိုင္စြမ္းရွိေသာ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကို မပိုင္ေသာ္လည္း သူ၏တမန္တို႔သည္ မ်ားျပားလွသည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္၊ ဤ စႀကၤာ၀ဠာတြင္ မည္သည့္အရပ္ေဒသ၌မဆို လႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး စႀက္ာ၀ဠာကို အုပ္စိုးသည့္ တန္ခိုးကိုရယူထားပါသည္။


၄။ နတ္ဆိုးတို႔သည္ မည္သူ၏ အမိန္႔ကိုနာခံ၍ မည္သည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားပါသနည္း။

(က)        စာတန္သည္ နတ္ဆိုးတို႔ကို အုပ္စိုးေသာမင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေမးခြန္းထုတ္ရန္မလိုပါ။

မ ၁၂း၂၆၊ ၂၇။ က်ေရာက္မည့္ေဘးဒဏ္ကို ေက်ာ္လႊားရန္ စစ္ၿပိဳင္ေနသည္။

ဧ ၂း၂။ မ - ၂၅း၄၁။

(ခ)        ယံုၾကည္သူျဖစ္ေသာသင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔“ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထေျမာက္ေစ၍ ေကာင္းကင္ အရပ္၌ ေနရာေပးေတာ္မူၿပီး” ျဖစ္ပါသည္။ ဧဖက္ ၂း၆။ ၁း၃။ (၀ိညာဥ္ေလာက၊ ေကာင္းကင္အရပ္ျဖစ္ပါသည္။) နတ္ဆိုးတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေနာက္ေတာ္လိုက္တို႔ အား စစ္ၿပိဳင္ေနေသာ စစ္နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (ဧ-၆း၁၁-၁၃)။

(၁)      စာတန္သည္ “အာကာသေကာင္းကင္၏ တန္ခိုးတို႔ကို အစိုးရေသာမင္း” (ဧ ၂း၂) ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ အာကာသေကာင္းကင္၌ လႈပ္ရွားေသာ နတ္ဆိုးတပ္ ႀကီးကို အုပ္စိုးရပါသည္။

(၂)        စာတန္ႏွင့္ သူ၏နတ္ဆိုး၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားသည္ ေနထိုင္ရန္ ခႏၶာကိုယ္ရွာေဖြလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ လူသားႏွင့္ တိရိစၦာန္မ်ားတို႔၏အထဲ၌ ၀င္ေရာက္ေန ထိုင္ႏိုင္သည္သာမက အလိုရွိသည့္အတိုင္း အမိန္႔ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းမျပဳလွ်င္လည္း မည္သည့္အမႈကိုမွ် မတတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ျဖစ္ပါ သည္။ (မာ ၅း၂-၁၃။ မ ၄း၂၄။ ၈း၁၆။ ၉း၃၂။ ၁၂း၂၂။ တ ၈း၇။ ၁၆း၁၆ စသည္။


၅။ ညစ္ညဴးေသာနတ္တို႔၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား။

(က)      သူတို႔သည္ ညစ္ညဴးၾကပါသည္။ (စာရိတၱ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ )

မ ၊ ၁၂း၄၃ ။ မာ ၊၁း၂၃ ။ လု ၊ ၆း ၁၈ ။

(ခ)        ဆုိးညစ္သည္။ Wicker မ ၊ ၁၂း၄၅ ။ ဆိုးသြမ္း၏။

တ ၊ ၁၉း ၁၃-၁၆ ။

(ဂ)        အလြန္ၾကမ္းၾကဳတ္၏။ (မ ၊ ၈း၂၈ )။

(ဃ)      နာက်င္စြာႏွိပ္စက္၏။ (လု ၊ ၉း၃၉-၄၂ ။မ ၊ ၁၇း ၁၄-၂၁ ။ မာ ၊ ၅း၃၅။

(င)        ေကာက္က်စ္၏။ မဖြယ္မရာလုပ္တတ္၏။ အခြင့္အေရး ပိတ္ပင္တတ္၏။

မ ၊၁၂း ၄၅ ။ မ ၊ ၉း ၃၃ ။

(စ)        စာတန္သည္လူ႔အသက္ကိုသတ္သူျဖစ္၏။ မုသာေျပာသူျဖစ္၏။ လွည့္စားေသာသူ ၊ မမွန္ မကန္စြပ္စြဲလ်က္အျပစ္တင္ေသာသူျဖစ္၏။ သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားမွာလည္းထို႔အတူျဖစ္၏။

ေယာ ၊ ၈း၄၄ ။ ဗ်ာ ၊ ၁၂း၉ ။

(ဆ)      မ်က္ျမင္မရေသာ သဘာဝတရားလြန္ကဲေသာ ဝိညာဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

(၁) လု ၊ ၂၄း ၃၉ ။ “တေစၧမည္သည္ကား ဤသို႔အသားအ႐ုိးႏွင့္မျပည့္စုံ”။

(၂) ဧ ၊ ၆း၁၂ ။ ငါတို႔သည္ အေသြးအသားရွိ ေသာရန္သူတို႔ႏွင့္ တိုက္လွန္ ရၾက သည္ မဟုတ္။

(ဇ)      နတ္ဆိုးမ်ားတြင္ တစ္ေယာက္ခ်င္း၌သီးျခားသေဘာမ်ားရွိလွ်က္ စိတ္ဆႏၵ ၊ ခံစား ခ်က္  ၊

ဥာဏ္ပညာ၊ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္မ်ားရွိၿပီးစာတန္၏ၫႊန္ၾကားမႈျဖင့္ လႈပ္ရွားေန ၾကပါသည္။

(၁)        နတ္ဆိုးတို႔သည္ နတ္စင္ (သို႔မဟုတ္) တစ္စုံ တစ္ဦးမွတစ္ဆင့္စဥ္းစားျခင္း၊ စကားေျပာျခင္း ၊လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားျပဳၾကပါသည္။ တ ၊ ၁၉း၁၅-၁၆။ မာ ၊ ၅း၁၀။ လု ၊၄း၃၄။

(၂)        စာတန္၏ တမန္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ စာတန္၏ ပညာကိုသုံးစြဲၾကပါသည္။ ေယဇ ၊ ၂၈း၁၂-၂၀ ။ ၂ရာ ၊ ၁၄း၂၀။

(စ်)       ႀကီးစြာေသာ တန္ခိုးကိုပိုင္ဆုိင္ထားပါသည္။ ၂ ေပ ၊၂း၁၁ ၊ဆာ ၊၁၀၃း၂၀ ။ နတ္ဆိုးတို႔သည္ လူသားကိုယ္ခႏၶာကို ရရွိေသာအခါ ပိုမိုထင္ရွားလာပါသည္။ မာ ၊၅း၉ ။

(ည)      စာတန္ႏွင့္တကြ နတ္ဆိုးတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ ၊ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ဘုရားသခင္၏ အဓိက ရန္သူ ျဖစ္ပါသည္။

မ၊ ၄း၁-၁၁။ ၂ သက္ ၊ ၂း၄။ လု ၊ ၂၂၊၃၁ ။

 


၆။ နတ္ဆိုး၏ဩဇာအာဏာသည္ မည္မွ်အထိ က်ယ္ျပန္႔ပါသနည္း။


(က)     မယုံၾကည္သူမ်ား၏ အသက္တာတြင္-

(၁)        အျပစ္သားသည္ ဧဝံေဂလိ တရားေတာ္ကို နားမလည္ေစရန္ ဥာဏ္မ်က္စိကို ကြယ္ေစပါသည္။ (၂ ေကာ ၊ ၄း၄ )

(၂)        ေလာကီတရားသို႔ လိုက္ပါေစသည္။ (ဧ ၊ ၂း၁ )

(၃)        နတ္ဆိုးတို႔သည္ လူတို႔၏ခႏၶာကို ဝင္ေရာက္ပူးကပ္ၿပီး လူတို႔၏ စိတ္ ၊ ခႏၶာကို အုပ္စိုးကာ ဆိုးညစ္ျခင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ေမာင္းႏွင္ပါသည္။ (မာ ၊ ၅း၂-၁၈ ၊ ေရာ ၊ ၁း၂၄-၃၂ ၊ဗ်ာ ၊ ၉း ၂၀-၂၁ ၊ လု ၊ ၈း၃၆ ။

(၄)        “ယုံၾကည္ျခင္း” ကိုပ်က္ျပားေစလ်က္ ဘာသာေရး၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို ဘုရားသခင္၏ ေနရာတြင္ အစားထိုးေစပါသည္။ ၁ တိ ၊ ၄း၁-၅ ။

(၅)        လူအေျမာက္အမ်ားတို႔အားလည္း မမွန္ေသာ ပေရာဖက္မ်ားျဖစ္ေစသည္။ ၁ ေယာ ၊၄း၁-၄ ။ခရစ္ယာန္တို႔ အထဲတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ၊ ဇေဝဇဝါျဖစ္မႈ မ်ားေပၚေပါက္ေစရန္ မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးပါသည္။ မ ၊၁၃း၃၈-၄၀။

(၆)        စိတ္ကိုကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ အေၾကာအခ်င္မ်ားကို ကိုင္တတ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ မလႈပ္ရွားႏုိင္ျဖစ္ေစလွ်က္ ခႏၶာကိုယ္မပ်က္္ဆီးပါ လ်က္ ဖ်ားနာျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ မ ၊ ၁၇း၁၄-၂၁ ။၁၂း၄၅ ။မ ၊ ၉း၃၂ ။၁၂း၂၂။ အေၾကာအခ်င္မ်ားကိုက္ခဲျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း၊ စိတ္ေနာက္ ျခင္းႏွင့္မဖြယ္မရာျပဳလုပ္ေစျခင္း မ်ားခံစားရရန္ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုအေၾကာင္း ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ မာရ္နတ္ကိုဆီးတားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယာ ၊၄း၇ ဘုရားသခင္၏လက္နက္စုံကို ဝတ္ဆင္ရမည္။ ဧ ၊ ၆း၁၁ ။ သတိရွိလွ်က္ မအိပ္ဘဲ ေစာင့္ေနၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁ ေပ ၊ ၅း၇-၈။


(ခ)         ယုံၾကည္သူတို႔၏ အသက္တာတြင္ နတ္ဆိုးတို႔သည္-

(၁)        ယုံၾကည္သူကို ဆန္ခါခ်သကဲ့သို႔ ျပဳႏိုင္သည္။ လု ၊ ၂၂း၃၁။

(၂)        ယုံၾကည္သူသည္ အစဥ္ပင္ နတ္ဆိုးႏွင့္ တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲေနပါသည္။ (ဧ၊၆း၁၀-၁၈)

(၃)        ယုံၾကည္သူအား ဝါးမ်ိဳရန္ ရွာေဖြႀကိဳးစားေနသည္။ (၁ေပ ၅း၈)

(၄)        ကိုယ္ခႏၶာခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ (၂ေကာ ၁၂း၇)။

(၅)        ခရစ္ယာန္သည္ နတ္ဆိုးတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းျခင္းကို မျပဳရ။ ၁ေကာ။ ၁၀း၂၀-၂၁။

၀တ္၊ ၁၉း၃၇။

၀ိညာဥ္တို႔ကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္။ အေၾကာင္းမွာထိုနတ္ဆိုးတို႔သည္ မွားယြင္း ေသာယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ေပးတတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ (၁ေယာ ၄း၁)

(၆)          အသစ္ေမြးဖြားျခင္း၊ ခံရၿပီးေသာယံုၾကည္သူ၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀သူမ်ားအား နတ္ပူး၊ နတ္ဆိုးစြဲရန္မွာ သံသယရွိဘြယ္ရွိေနေသာ္လည္း၊ ခရစ္ယာန္မ်ားအား၊ နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုး မ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လႊမ္းမိုးျခင္းဖ်ားနာေစျခင္း၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ ျခင္း။


၇။ နတ္ဆိုးစြဲသည္ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ နတ္ဆိုးဩဇာလႊမ္းမိုးျခင္းႏွင့္ နတ္ဆိုးစြဲျခင္း    မည္ကဲ့သို႔ကြာျခားပါသနည္း။

(က)      ဓမၼေဟာင္းက်မ္းထဲတြင္ နတ္ဆိုးစြဲေသာသူ၊ စုန္းအတတ္ကိုျပဳေသာသူ ၊ လူေသ ကိုေမးျမန္းေသာသူ ၊ ျပဳစားတတ္ေသာသူ စသည္မ်ားကိုေတြ႔ရေသာ္လည္း မည္သူမ်ားတို႔ အား မည္သည့္အတိုင္းအတာ အထိပ်ံံံံံံံံံ့ႏွံ႔ေနသည္ကိုမူ မသိရွိရေပ။ ခရစ္ေတာ္ လက္ထက္ တြင္ နတ္ဆိုးစြဲျခင္းမွာ အထင္အရွားရွိလ်က္ အသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင္း တိက်စြာ ေတြ႔ရွိ ရပါသည္။ ယေန႔ကမၻာတြင္ နတ္ဆိုးကိုးကြယ္ေသာ ေဒသမ်ား၌ မိမိတို႔ခႏၶာကိုယ္ကို ႐ုပ္တု ကိုးကြယ္မႈအတြက္ အပ္ႏွံျခင္းျပဳရာတြင္ နတ္ဆိုးစြဲသူမ်ား ေတြ႔ရသည္သာမက ေခတ္မီ ယဥ္ေက်းသည္ဟုဆိုေသာ အေမရိကန္ျပည္တြင္ပင္လွ်င္ နတ္ဆိုးတို႔၏ အေထာက္အ ထားကို ပိုမို ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။

(ခ)          ဓမၼသစ္က်မ္းစာတြင္ ပါေသာနတ္ဆိုးစြဲျခင္း၏ အေထာက္အထားမ်ား-

(၁)        တ ၊၈း၇။ “နတ္ဆိုးစြဲေသာသူတို႔၏ အထဲမွ နတ္ဆိုးတို႔သည္ ထြက္သြားၾက၏”။

(၂)        မာ ၊ ၁း၃၂ ။ နတ္ဆိုးစြဲေသာ သူရွိသမွ်တို႔ကို အထံေတာ္သို႔ေဆာင္ခဲ့၍

(၃)          မ၊ ၄း၂၄။ ၈း၁၆၊ ၁၈။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းကို ေပးေတာ္မူ၏။

(၄)          မ၊ ၉း၃၂၊ နတ္ဆိုးစြဲေသာလူတစ္ေယာက္ကို အလံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။

(၅)          မ၊ ၁၂း ၂၄-၃၀။ နတ္ဆိုးမင္းေဗလေဇဗုလကို အမွီျပဳ၍ နတ္ဆိုးႏွင္ထုတ္သည္ဟု ခရစ္ေတာ္အား စြပ္စြဲၾက၏။

(၆)          တ၊ ၁၆း၁၆-၁၈။ နတ္၀င္ေသာမိန္းမငယ္ႏွင့္ ေပါလုတို႔ ေတြ႔ဆံုၾကသည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ စာတန္ႏွင့္နတ္ဆိုးတို႔၏ တန္ခိုးအာဏာကို အစဥ္သျဖင့္ ကန္႔သတ္ ထားသည္ႏွင့္အညီ စာတန္ကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္အား အထင္အရွား ဆန္႔က်င္ေသာသူမ်ား မ႐ုိမေသျပဳသူမ်ား၏ အသက္တာတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ရပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ။  နတ္ဆိုး ၊ဝိညာဥ္ဆိုးတို႔၏ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ လူတို႔၏ ၿငိမ္ သက္ျခင္း ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ ညီၫႊတ္မႈကို ၿဖိဳဖ်က္ရန္ျဖစ္ပါလ်က္ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ျဖစ္ ျခင္း ၊ ဘဝဆုံး႐ႈံးျခင္း ၊ စိတ္ပူပန္ျခင္း ၊ ဇေဝဇဝါျဖစ္ျခင္း စသည္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။


(၈)           နတ္ဆိုးစြဲဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

(၁)        လူ၏အထဲသို႔ နတ္တစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) အေျမာက္အမ်ားသည္ ၀င္လ်က္၊ လူ၏ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ကိုလံုး၀အုပ္စိုးအပိုင္ယူသည္။

(၂)        နတ္ဆိုးသည္ မိမိအေတြးအေခၚ၊ မိမိစကား၊ မိမိအျပဳအမူတို႔ကို ေဖာ္ျပလာေသာ အခါ ထိုသူ၏အမူအရာသည္ ခ်က္ျခင္းေျပာင္းလဲသြားသည္။

(၃)        နတ္ဆိုးသည္ ထိုသူမွတစ္ဆင့္ စကားေျပာရာတြင္ နဂိုအသံမဟုတ္ေသာအသံ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာစကားျဖင့္လည္းေကာင္း ေျပာဆိုတတ္သည္။

(၄)        နတ္၀င္ခံရေသာသူသည္ မ႐ူးပါ၊ ထိုသူအား အျခားေသာ၀ိညာဥ္က အုပ္စိုးျခင္း သာျဖစ္ပါသည္။

(၅)        နတ္ဆိုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာေသာ အက်ဳိးဆက္သည္မ်ားစြာကြာျခားလွပါသည္။ အထူးႀကီးမားေသာ ခြန္အားကိုရရွိသည္။ (မာ ၊ ၅း၄) ပညာကိုရရွိသည္။ (မာ ၁း၂၃-၂၄)

အလြန္တစ္ရာစိတ္အားငယ္ျခင္း၊ ကေယာင္ေခ်ာက္ျခားျဖစ္ျခင္း၊ အလြန္၀မ္းနည္း ျခင္း၊ ႐ူးသြပ္ျခင္း၊ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိမပိုင္ျခင္းစသည္မ်ားျဖစ္တတ္ပါ သည္။

(၆)        ခရစ္ေတာ္အားဆန္႔က်င္ေသာ သေဘာသည္ လူတိုင္းတို႔၌ ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ မာ၊ ၁း၂၄။ ၁ေယာ ၄း၁-၄။


(ဃ)      နတ္ဆိုးစြဲျခင္းႏွင့္ နတ္ဆိုးႏွိပ္စက္ျခင္း မည္သို႔ကြာျခားပါသနည္း။

(၁)        ဤေလာကတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်သည္ စာတန္ႏွင့္ နတ္ဆိုးတို႔၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းမွကင္းလြတ္သည္ဟူ၍ မရွိပါ။ (၂ေကာ ၄း၄။ ၁ေပ၊ ၅း၈။ ၁တိ ၄း၁။ ၁ေယာ ၄း၁-၄။)

(၂)        နတ္ဆိုးစြဲရာတြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ကိုယ္ခႏၶာထဲသို႔၊ နတ္ဆိုးသည္ ၀င္၍ သူ၏စိတ္ႏွင့္ အျပဳအမူအားလံုးတို႔ကို လံုး၀ေျပာင္းလဲပစ္သည္။ နတ္ဆိုးႏွိပ္စက္ ျခင္းသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္အေပၚၾသဇာအာဏာ ေခတၱခဏသက္ေရာက္ျခင္း၊ ေခတၱ အုပ္စိုးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၃)        ခရစ္ယာန္တို႔တြင္ျဖစ္ေစ၊ မယံုၾကည္သူတို႔တြင္ျဖစ္ေစ၊ နတ္ဆိုးႏွိပ္စက္ျခင္းသည္ အတိုင္းအတာအားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးျခားနားေနပါသည္။ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ ျခင္းမွဆိုးရြာေသာ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္းအထိ ကြာျခားပါသည္။ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဆိုးသြမ္းေသာ အေတြးအေခၚမ်ား၀င္လာ၍ လက္ခံ ေသာအခါ နတ္ဆိုးႏွိပ္စက္မႈသည္သာ၍ ႀကီးပါသည္။

(၄)        နတ္ဆိုးၾသဇာလႊမ္းမိုးလာေသာအခါ လူသည္ သမၼာတရားဘက္၌ မ်က္စိကန္း ေန တတ္ပါသည္။ ၂ေကာ ၄း၄၊ မုသားဟုေျပာတတ္ပါသည္။ တ၊ ၅း၃။ မွားယြင္း ေသာ အေျခခံ ပံုေသယံုၾကည္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာေစပါသည္။

၁ေယာ ၄း၁-၄။ လံုး၀လမ္းမွားေစပါသည္။ ၁တိ ၄း၁။ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူ ကိုျပဳက်င့္ေစပါသည္။ (၁ေကာ ၁၀း၁၆-၂၂)

မွတ္ခ်က္။            နတ္ဆိုးသည္ ေသျပစ္ထိုက္ေနေသာလူသားတို႔အား ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္ ကိုနာခံရန္ လိုလိုလားလားျငင္းပယ္လာသည္အထိသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထြက္ ၂၀း၃-၅။ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳ ေခါက္ထားသည့္အခါတိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏ေစာင့္ထိန္းမႈသည္ ပယ္ရွားျခင္းရွိ ၿပီးၾကမ္းတမ္းေသာ နတ္ဆိုး၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္လူသည္ အခြင့္အေရး အားလံုးလက္လႊတ္ရသည္။ ၂ေပ ၂း၁၀-၁၂။ ေရာ၊ ၁း၂၄-၃၂)


၈။ နတ္ဆိုးတို႔၏ ေနာက္ဆံုးပန္းတိုင္။

(က)      နတ္ဆိုးတို႔သည္ မိမိတို႔ပ်က္စီးမည့္နည္းလမ္း သတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိထား ၾကပါသည္။ (မ၊ ၈း၂၉)။

(ခ)        ခရစ္ေတာ္၏ တန္ခိုးႏွင့္အာဏာေတာ္သည္ သူတို႔အားဖ်က္ဆီး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိထား ၾကပါသည္။

(ဂ)        လုကာ၊ ၈း၃၁ တြင္“အနက္ဆုံးေသာ အရပ္” ဟူေသာစကားႏွင့္ ဗ်ာ၊ ၂၀း၁-၃ တြင္ “အနက္ဆုံးေသာတြင္း” ဆိုသည္မွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)      သူတို႔အား အနက္ဆုံးေသာတြင္းထဲ၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာမွ အႏွစ္တစ္ေထာင္ကာလ ကုန္ခါနီး အခ်ိန္တြင္ ေခတၱခဏ လႊတ္လိုက္ၿပီး ေနာက္ထာဝရကာလကို မီးအိုင္ထဲ၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗ်ာ၊ ၂၀း၂၀။

၉။         နတ္ဆိုးတို႔၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးျခင္း မခံရေစရန္ (သို႔မဟုတ္) နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ယေန႔ ခရစ္ ယာန္တို႔၌ မည္သည္အခြင့္အာဏာမ်ားရွိပါသနည္း။

(က)      သာသနာျပဳ ဆရာအခ်ဳိ႕၏ေျပာျပခ်က္တြင္ ခရစ္ေတာ္ကုိ လက္ခံၿပီးေသာသူ အခ်ဳိ႕တို႔ သည္ နတ္ဆိုးစြဲျပန္ေၾကာင္း ပါရွိေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္၏ခံယူခ်က္တြင္ ထိုသို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားသည္ အစစ္အမွန္ေျပာင္းလဲ ျခင္းမရွိေသးသူ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏ခံယူခ်က္ အရဆိုလွ်င္ နတ္ဆိုးသည္ ခရစ္ယာန္တို႔အား ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ နတ္ဆိုးမစြဲႏိုင္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

(၁)        ယုံၾကည္သူ၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ “သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမၼာန္ေတာ္ျဖစ္ ပါသည္။ ၁ ေကာ၊ ၆း၁၉။ ၃း၁၆။

(၂)        ခရစ္ယာန္၏ အထဲ၌ရွိေသာ ဝိညာဥ္သည္ အျပင္၌ရွိေသာ ဝိညဥ္ထက္သာ၍ ႀကီးပါသည္။ ၁ ေယာ၊ ၄း၄။

(၃)        ေမွာင္မိုက္၏ တန္ခိုးမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေျဖလႊတ္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေကာ၊ ၁း၁၃။ ၂း၁၅။ တ၊ ၂၆း၁၈။

(၄)        ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အယူခံဝင္ၿပီး အၿမဲဆုေတာင္းေပးေနေသာ အမႈေဆာင္သည္ ရွိသည္ျဖစ္၍ ဆုံး႐ႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္ျခင္းဌါ အခြင့္ေပးေတာင္မူ မည္မဟုတ္ပါ။ ၁ ေကာ၊ ၁၀း၁၃။ ယုဒ၊ ၁၄။ ၁ ေယာ၊ ၂း၁

(ခ)        နတ္ဆိုးတို႔ အေပၚ၌ခရစ္ေတာ္၏ အခြင့္အာဏာသည္ အႂကြင္းမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ မာ၊ ၁း၂၄။ ၅း၆-၁၃။ ၃း၁၁ စသည္ ယုံၾကည္သူတိုင္းတို႔သည္ ဂလ၊ ၂း၂၀ မိမိတို႔ အသက္တာတြင္ အသုံးျပဳရန္ အတြက္ခရစ္ေတာ္၏ အတိုင္းအဆ မရွိေသာ တန္ခိုးေတာ္ကို ရယူသုံးစြဲပိုင္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ ၂ ေကာ၊ ၁၂း၉။ ဖိ၊ ၄း၁၃။ ဧ၊၃း၂၀။ ဖိ၊ ၃း၁၀။ ဧ၊ ၆း၁၀။ ၁း၁၉-၂၀။

(ဂ)        ဘုရားသခင္၏ လက္နက္စုံကို ဝတ္ဆင္ထားရန္ ခရစ္ယာန္တို႔အားတိုက္တြန္းထားပါ သည္။ ဤသို႔ဘုရားသခင္၏ လက္နက္စံုကို ၀တ္ဆင္လ်က္ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ သန္႔ရွင္ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးအားျဖင့္လည္းေကာင္း စာတန္အား တြန္းလွန္ တိုက္ခိုက္လ်က္ စာတန္၏ရန္ကုိၿငိမ္းေစႏိုင္ပါသည္။ ဧ ၆း၁၁-၁၈။ ယာ။ ၄း၇။ ၁ေယာ ၄း၄။ ဖိ။ ၄း၁၃။ မ၊ ၁၇း၂၁ စသည္။

မွတ္ခ်က္။            အုပ္စိုးမင္းလုပ္သူစာတန္ကို အႏိုင္ယူေအာင္ႏိုင္သည္မွန္လွ်င္ သူ၏ တမန္တို႔ အေပၚ၌လည္းေအာင္ႏိုင္ရန္ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)      ခရစ္ေတာ္သည္ နတ္ဆိုးကို မိမိတန္ခိုးျဖင့္အလြယ္တကူ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူပါသည္။        မ၊ ၄း၂၄။ ၈း၁၆။ ၉း၃၂။ ၁၂း၂၂ မိမိတမန္ေတာ္တို႔အားလည္း နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ႏိုင္ ေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ မာ ၃း၁၄-၁၅။ မ ၁၀း၁၁။ တပည့္ေတာ္အပါးခုႏွစ္ဆယ္တို႔ အား နတ္ဆိုးတို႔ကိုႏွင္ထုတ္ႏိုင္ေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မူပါသည္။ လု ၁၀း၁၇ တမန္ေတာ္ ႀကီးရွင္ေပါလုသည္ သခင္ေယ႐ႈ၏နာမေတာ္၌လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ (တ ၁၃း၆-၁၁။ ၁၆း၁၈)


မွတ္ခ်က္။

(၁)        အထက္ပါအခ်က္တို႔ကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ ယေန႔ခရစ္ယာန္သည္ပင္လွ်င္ နတ္ဆိုးတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ႏိုင္ေသာ ထိုတန္ခိုးကိုရယူႏိုင္လ်က္၊ နတ္ဆိုးတို႔ကို အမိန္႔ေပးႏိုင္ သည္ဟုမွတ္ယူရန္မွာ ယုတၱိရွိပါသည္။

(၂)        ခရစ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းကသာလွ်င္ နတ္ဆိုးလက္မွကယ္တင္ျခင္းကိုလည္း ေကာင္း၊ နတ္ဆိုးကိုႏွင္ထုတ္ျခင္းအမႈကို လည္းေကာင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုနတ္ ဆိုး ႏွင့္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ အမိန္႔ေပးျခင္းအမႈတို႔ကို သခင္ေယ႐ႈ၏နာမေတာ္အားျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ရမည္။ တ၊ ၁၆း၁၈။

(၃)        ယေန႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဧ ၆း၁၆။ ဆီးတားျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယာ ၄း၇၊ သခင္ေယ႐ႈ၏အေသြးေတာ္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သက္ေသခံခ်က္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း ဗ်ာ၊ ၁၂း၁၁။ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၁ ေယာ၊ ၄း၄ စာတန္အား အႏိုင္ ယူႏိုင္ပါသည္။

(၄)        သို႔ရာတြင္ သူတစ္ပါးတို႔၏အထဲ၌ ဝင္ေရာက္ေနေသာ စာတန္အားႏွင္ထုတ္ရာ တြင္ မ်ားစြာသတိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လြယ္လင့္တကူ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ စာတန္သည္သင့္ကို ျပန္၍တိုက္ခိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားယုံၾကည္သူတို႔၏ အကူအညီကိုရယူပါ။ မိမိကိုယ္တိုင္ဆုေတာင္းျခင္း၊ အစာေရွာင္ျခင္းမ်ားစြာ ျပဳၿပီးမွေဆာင္ ရြက္ပါ။ ဧ၊ ၁၇း၂၁။


၁၀။       ေနာက္ဆုံးႏွင့္နိဂုံး ။ ။ ဘုရားသခင္သည္ အနႏၲတန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ စိုးစံလ်က္ရွိေနပါသည္။ စာတန္ႏွင့္ နတ္ဆိုးသည္ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္ႏွင့္ အႀကံေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ဘုရားတရားၾကည္ၫိဳျခင္းမရွိေသာသူ တို႔အားဒဏ္ခတ္ရန္ နတ္ဆိုးတို႔ကိုအသုံး ျပဳပါသည္။ (ဆာ၊ ၇၈း၄၉။ ၃ရာ၊ ၂၂း၂၃။)

ဘုရားသခင္သည္ ဘုရားတရားၾကည္ၫိဳျခင္းမရွိေသာသူတို႔အား ဆုံးမရန္ နတ္ဆိုးတို႔ကိုအသုံးျပဳ ေတာ္မူပါသည္။ (လု၊ ၂၂း ၃၁။ ေယာဘ၊ ၄၂း၅-၆။)

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤေလာကႀကီးတြင္ ဤသို႔ျဖစ္ရပါသနည္း။

ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာေလာကႀကီး၌ မိမိ၏ႀကီးျမတ္လွေသာ ကယ္တင္ျခင္းအစီအစဥ္ႀကီးကို ခ်မွတ္ထား၍သာျဖစ္ပါသည္။

ဤစႀကၤာဝဋာႀကီးတြင္ ဆိုးသြမ္းေသာ လကၡဏာမ်ားကို ျပဳက်င့္ရန္-

ဘုရားသခင္သည္ အခြင့္ေပးထားေတာ္မူပါသည္။ ထာဝရကာလ ပ်က္စီးျခင္းအတြက္ ယခုကာလ သီးခံ ေတာ္မူျခင္းျဖင့္ တရားသျဖင့္ျပဳေတာ္မူလ်က္ အဆိုးအတြက္ မလြဲမေသြဒဏ္ခတ္ေတာ္မူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားေစပါသည္။

 


ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ယဥ္ေက်းပါဟုဆိုေသာ ဤကမၻာတြင္ နတ္ဆုိး၊ဝိညာဥ္ဆိုးတို႔၏ လႊမ္းမိုးမူ လကၡဏာအခ်ဳိ႕ ကိုေဖာ္ျပပါ။

၂။         နတ္ဆိုး၊ ဝိညာဥ္ဆိုးရွိေၾကာင္း တန္ခိုးႏွင့္တကြလႈပ္ရွားလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ခရစ္ယာန္တို႔ အေနျဖင့္အထူး အေလးထားရန္လိုသည္ဟု ခံယူေစေသာအဓိက အခ်က္(၃)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။

၃။         နတ္ဆိုး၊ ဝိညာဥ္ဆိုးရွိေၾကာင္း ဤသင္ခန္းစာမွ ေထာက္ျပေသာ အေထာက္အထား (၅)ခု အနက္ (၃)ခုကို ေဖာ္ျပပါ။

၄။         သမၼာက်မ္းစာတြင္ နတ္ဆိုး၊  ဝိညာဥ္ဆိုးမ်ား၏ မူလဇစ္ျမစ္ကိုေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိသည္ႏွင့္ အညီအခ်ဳိ႕ ပညာရွင္မ်ားကတင္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအနက္ ဤသင္ခန္းစာ အေနျဖင့္ပယ္ခ်ထားေသာ အယူ အဆ(၂)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

၅။         အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤသီအိုရီ(၂)ခုကို ပယ္ခ်ထားရေၾကာင္းကို အတိုေကာက္ရွင္းျပပါ။

၆။         ဤသင္ခန္းစာတြင္ နတ္ဆိုး၊ဝိညာဥ္ဆိုးတို႔၏ မူလဇစ္ျမစ္အေနျဖင့္ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးေဖာ္ျပ ထားေသာအခ်က္ကို ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္ကိုေဖာ္ျပလ်က္ ဤသီအိုရီကို လက္ခံရျခင္း အေၾကာင္းအခ်က္(၃)ခ်က္ျဖင့္ တင္ျပပါ။

၇။         နတ္ဆိုး၊ဝိညာဥ္ဆိုး တို႔၏အေရအတြက္ကို သမၼာက်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထား သနည္း။ စာတန္၏ တန္ခုိးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤအခ်က္မ်ားသည္မည္ကဲ့သို႔ ဆိုလိုပါသနည္း။

၈။         မည္သူ၏တန္ခိုး အာဏာေအာက္တြင္ ထိုနတ္ဆိုးတို႔သည္ လႈပ္ရွားပါသနည္း။ သူတို႔၏ လႈပ္ရွားရာနယ္ေျမ၏ အက်ယ္အဝန္းကိုေဖာ္ျပပါ။

၉။         ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နတ္ဆိုး၏လကၡဏာ(၁၀)ခု အနက္ အနည္းဆုံး(၆)ခု ကိုေဖာ္ျပပါ။ က်မ္းၫႊန္းေဖာ္ျပပါ။

၁၀။       (က)      နတ္ဆိုးတို႔၏ တန္ခိုးသည္မည္သည့္ အရပ္တြင္ပိုမို ထင္ရွားပါသနည္း။

(ခ)        သူတို႔၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္သည္ မည္သို႔နည္း။

၁၁။     (က)        မယုံၾကည္သူတို႔အား နတ္ဆိုးျပဳႏိုင္ေသာ အခ်က္(၃)ခ်က္ကုိေဖာ္ျပပါ။ က်မ္းၫႊန္း ျဖင့္ျပပါ။

(ခ)        ခရစ္ယာန္တို႔အေပၚ၌ နတ္ဆိုးျပဳႏိုင္ေသာအခ်က္(၃)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။ က်မ္း ၫႊန္းျဖင့္ျပပါ။

၁၂။       နတ္ဆိုးစြဲျခင္း အေထာက္အထား(၆)ခု အနက္ အနည္းဆုံး(၃)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၃။       နတ္ဆိုးစြဲျခင္းႏွင့္နတ္ဆိုး ႏွိပ္စက္ျခင္းမည္ကဲ့သို႔ ကြာျခားပါသနည္း။

၁၄။       နတ္ဆိုးတို႔၏ ေနာက္ဆုံးပန္းတိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍က်မ္းစာက မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပ ထားပါ သနည္း။

၁၅။       ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းခံရၿပီးေသာ ခရစ္ယာန္သည္ နတ္ဆိုးမစြဲႏိုင္ဟု ဤသင္ခန္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္(၃)ခုကို ေဖာ္ျပပါ။

၁၆။       စာတန္ႏွင့္နတ္ဆုိးတို႔အား အႏိုင္ယူရန္ႏွင့္စာတန္ႏွင့္နတ္ဆိုး၏ တန္ခိုးကိုခံရပ္ႏိုင္ရန္ ရရွိေသာ တန္ခိုး အနည္းဆုံး(၄)ခုကို ေဖာ္ျပပါ။

၁၇။       သူတစ္ပါးတြင္ စြဲကပ္ေနေသာ နတ္ဆိုးကိုႏွင္ထုတ္ရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ယူရမည္နည္း။

၁၈။       ဘုရားသခင္သည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာျဖင့္ စိုးစံေတာ္မူပါလ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ နတ္ဆိုး၊ဝိညာဥ္ဆိုးတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈကိုခြင့္ျပဳေနေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။

အမည္-------------------------------------------                       ရက္စြဲ ၊--------------------

လိပ္စာ--------------------------------------------

----------------------------------------------

------------------------------------------

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)

 

မွတ္ခ်က္။     စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား (အခန္း ၁၄) ျဖစ္ပါသည္။

Part 3 (12 MB, until lesson 36) Bible Study (Piper) - received from Saya Aung Naing
http://www.mediafire.com/download.php?p2zfdh4gcf7b47e