သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၂) စာတန္ (SATAN) အမွန္ရွိျခင္း၊ မူလဇစ္ျမစ္၊ တန္ခုိးႏွင့္သြားရာလမ္း


သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၂)

စာတန္ (SATAN) အမွန္ရွိျခင္း၊ မူလဇစ္ျမစ္၊ တန္ခုိးႏွင့္သြားရာလမ္း

His Reality,Orign,Power and Destiny

“နိဒန္း”

ဤစႀကၤာဝဠာႀကီးတြင္ စာတန္သည္ ဘုရားသခင္ၿပီးလွ်င္ တန္ခိုးအႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာကေဖာ္ ျပထားသည္။ ယေန႔ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္စာတန္၏ အေၾကာင္းကိုရယ္ရႊင္ဖြယ္ရာ မ်ားအျဖစ္၄င္း ဟာသ ေပါင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာအျဖစ္၄င္း ထင္မွတ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စာတန္သည္ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ ကိစၥမဟုတ္ပါ။ စာတန္သည္ အမွန္ပင္ရွိေနသည္ သာမက လူသားတို႔၏အသက္တာတြင္ စာတန္သည္တနည္းမဟုတ္တနည္း ျဖင့္ၾသဇာလႊမ္းမိုး လ်က္ပင္ရွိေနပါသည္။ ဤအေရးႀကီးေသာ ေလ့လာမူသည္ စာတန္ကိုသတိျပဳမိရန္ႏွင့္စာတန္ကိုမည္ကဲ့သို႔ ေအာင္ႏိုင္ ရမည္ကို သင့္အားသြန္သင္ေပးပါလိမ့္မည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပုံ။

၁။         ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲအားလံုးတို႔တြင္ မိမိရန္သူကိုသိရွိရန္ႏွင့္ ရန္သူ၏နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာကို သိရွိရန္အ ေရးႀကီးပါသည္။

၂။         စာတန္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာတန္ကိုသိရွိရန္ႏွင့္မည္ ကဲ့သို႔အႏိုင္ယူရမည္ကို သိရန္အထူးအေရးႀကီးပါသည္။

၃။         လူမ်ား၏ခရစ္ေတာ္ထံသို႔သြားမည့္ လမ္းေပၚ၌စာတန္သည္ ရပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ဤအမူကိုမျပဳႏိုင္ ခဲ့ပါက ခရစ္ေတာ္တို႔၏သက္ေသခံျခင္းႏွင့္ အသက္တာ၏ အက်ဳိးထိေရာက္မူပ်က္ျပားေစရန္ အားနည္းေစရန္ေဆာင္ ရြက္ျပန္ပါသည္။ စာတန္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္တာ ေအာင္ျမင္မူမရွိေစရန္ျပဳလုပ္ရာ၌ အသုံးျပဳေသာနည္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေလ့လာသိရွိမွသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရွိယံုသာမက ေအာင္ျမင္ေသာခရစ္ယာန္ တေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္ေပမည္။

၄။         သခင္ေယ႐ူ သြန္းေတာ္မူေသာအေသြးေတာ္ႏွင့္ အေသခံေတာ္မူျခင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အား စာတန္ႏိုင္ငံႏွင့္တန္ခိုး အာဏာေအာက္မွကယ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းစီမံခ်က္ျဖစ္ပါသည္္။ ဤအမွန္ တရားကိုသေဘာေပါက္မွသာ ခရစ္ေတာ္၏ေအာင္ပြဲ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္ခန္းစာ

၁။       စာတန္အမွန္ရွိျခင္း (THE REALITY OF SATAN )

ေမးခြန္း။ ။ စာတန္ဆိုသည္မွာ ဤေလာက၌ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ သေဘာသဘာဝမ်ား ကိုသာဆိုလိုျခင္းေလာ။ သို႔မဟုတ္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာ မဟာတန္ခိုးေတာ္ရွင္ႀကီးေလာ။

က။        ဓမၼေဟာင္းက်မ္းႏွင့္ဓမၼသစ္က်မ္းတို႔သည္ စာတန္အမွန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တန္ခိုးအာဏာရွိေၾကာင္းအသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။

၁။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္-

(က) ဧဝကိုလွည့္ဖ်ားခဲ့ပါသည္။ (က ၃း၁-၆ )

(ခ) ေယာဘကို အျပစ္တင္ေလွ်ာက္ရန္ျပဳခဲ့ပါသည္။ (ေယာဘ ၆း၂-၁၃ )

(ဂ) ဣသေရလ လူတို႔ကိုေရတြက္ေစျခင္းဌာ ဒါဝိဒ္ကိုတိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ (၅ရာ ၂၁း၁ )

(ဃ) စာတန္ဟူေသာ အမည္သည္လွည့္ဖ်ားျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရွိလွ်က္ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ (၁၇ )ႀကိမ္ ထက္မနည္းေတြ႔ရွိရပါသည္။

(င) ေယဇေက်လ ၂၈း၁၂-၁၆ ႏွင့္ ေဟရွာယ ၁၄း၁၂-၁၇ ကိုဖတ္႐ူေလ့လာပါ။

၂။         ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္-

(က) ေတာ၌ခရစ္ေတာ္ကိုစုံစမ္းခဲ့သည္။ (မ ၄း၁-၁၁။၄း၁-၁၃) ခရစ္ေတာ္၌အျပစ္မရွိသည္ျဖစ္၍ (၁ ေပ ၂း၂၂။ ၂ေကာ ၅း၂၁)မေကာင္းေသာ “ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္သေဘာ” လႊမ္းမိုး႐ုံျဖင့္ခရစ္ေတာ္ကိုစုံစမ္း ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

(ခ)     ေပတ႐ုကိုတည္ၾကည္မႈပ်က္ျပားရန္ျပဳခဲ့သည္။ ဆန္ခါခ်ခဲ့သည္။ (လု ၂၂း၃၀)

(ဂ)     ခရစ္ေတာ္ကိုအပ္ႏွံရန္ယူဆ၊ စိတ္နွလံုး၌အႀကံေပးသြင္း၏။ (ေယာ ၁၃း၂)

(ဃ)   သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားလွည့္စားေစျခင္းငွာ အာနနိႏွင့္ ရွဖိေရ တို႔၏စိတ္ႏွလံုးကို ျပည့္ေစ ပါသည္။ (တ ၅း၁-၁၁)

(င)     စာတန္သည္ ေပါလု၏ကိုယ္၌ စူးေသာဆူးကိုထည့္ေပးသည္။

ခ။         ဓမၼသစ္က်မ္းကိုေရးသားသူအားလံုးသည္ စာတန္အမွန္ရွိေၾကာင္းကိုတိက်စြာ သိေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

(၁)        မႆဲ-စာတန္အားစံုစမ္းေသြးေဆာင္ေသာသူ၊ မ်ိဳးေစ့ကိုႏုတ္ယူေသာသူ၊ ေတာမ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲေသာသူ အျဖစ္ျမင္ထားပါသည္။ (မ၊ ၄း၁-၁၃၊ ၁၃း၁၉၊ ၃၉)

(၂)        မာကု - နတ္ဆိုးမ်ား၏ မင္းေဗလေဇဗူလဟုျမင္ထားပါသည္။ (မာ ၃း၂၂-၂၆)

(၃)        လုကာ - ဖမ္းစားတတ္ေသာနတ္ (လု ၉း၄၂)။ ခ်ည္ေႏွာင္၍ ေရာဂါျဖစ္ေစတတ္သည္။ (လု ၁၃း၁၆) ယံုၾကည္သူကို ဆန္ခါခ်သကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္တတ္ေသာသူ (လ ၂၂း၃၁)

(၄)        ေယာဟန္ - မုသာ၏အဘ၊ လူအသက္ကိုသတ္ေသာသူ (ေယာ ၈း၄၄)။ ဤေလာကကိုအစိုးရေသာ မင္း (ေယာ ၁၂း၃၀)။ မယံုၾကည္သူတို႔၏ဖခင္ (၁ေယာ ၃း၁၀) ေလာကတႏိုင္ငံလံုးကို လွည့္ျဖားေသာသူ (ဗ်ာ ၁၂း၉)

(၅)        ေပါလု - အာကာသေကာင္းကင္၏တန္ခိုးကို အစိုးရေသာမင္း (ဧ ၂း၂)ဤ ေလာကကို အစိုးရေသာ ဘုရား (၂ေကာ ၄း၄)

(၆)        ေပတ႐ု - ေဟာက္လွ်က္ ေနေသာ ျခေသၤ့၊ အဘယ္သူကို မ်ိဳးရမည္နည္းဟု လွည့္လည္ရွာေဖြေန ေသာရန္သူ (၁ေပ ၅း၈)

(၇)        ယာကုပ္ - စာတန္ကိုဆီးတားရန္ သြန္သင္သည္ (ယာ ၄း၇)

(၈)        ယုဒ - မိမိေနရာအရပ္ကို စြန္႔ပစ္ေသာ ေကာင္းကင္တမန္၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္း မိေကၡလကပင္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းကို မျပဳ၀ံ့ေသာသူ (ယုဒ ၆း၉)

၈။         ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တန္ခိုးသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါးကသာခံယူႏိုင္ေသာ လကၡဏာမ်ား -

(၁)        စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္း (က ၃း၁-၆။ မ ၄း၁-၁၁)

(၂)        မုသာေျပာျခင္း (ေယာ ၈း၄၄)

ခရစ္ေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာေတာ္မမူမီ သားရဲကိုးကြယ္ျခင္းမွ တဆင့္တေလာကလံုး၏ ကိုးကြယ္ျခင္းကို ရယူရန္ ေဆာင္ရြက္အုန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဗ်ာ ၁၃း၁၂-၁၅)

(၃)        စာတန္သည္လူစီဖာ (မိုးေသာက္ၾကယ္)ကဲ့သို႔ပင္ ပလႅင္ေပၚ၌ ထိုင္ေနေသးေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါ သည္။ (ငယ္ ၁၃) ထိုပလႅင္ေပၚတြင္ ေလာကကိုအစိုးရေသာမင္းအျဖစ္စိုးစံေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

(ဗ်ာ ၁၃း၁၂-၁၅)

(၄)        စာတန္သည္ က်ေလၿပီ။ စာတန္၏ေနာက္ဆံုးျဖစ္အင္တို႔ကို ႀကိဳတင္ေျပာထားေလၿပီ။

(ငယ္ ၁၅-၁၇)

၃။       စာတန္လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာနယ္ေျမ (Satan's Sphere of Operation)

လူစီဖာဆံုး႐ႈံးက်ဆင္းၿပီးေနာက္ ယခုသူသည္ အဘယ္မွာရွိသနည္း။

(က)      ေယာသ ၁း၆-ဘုရားသခင္က “သင္သည္ အဘယ္အရပ္ကလာသနည္း” ဟု စာတန္ကိုေမးသည္။ “ေျမႀကီးေပၚတြင္ လွည့္လည္၍ အရပ္ရပ္သြားလာျခင္းအမႈထဲကလာပါသည္”ဟု စာတန္ျပန္ ေလွ်ာက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စာတန္လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ နယ္ေျမသည္ ဤေျမႀကီးတျပည္လံုးပါ၀င္ပါသည္။

(ခ)        ဧဖက္ ၂း၂ “ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔၌ ျပဳျပင္ေသာ ၀ိညာဥ္သည္ သူပင္ျဖစ္ပါသည္။ စာတန္လႈပ္ရွားရာ နယ္ေျမသည္ မယံုၾကည္သူတို႔၏ စိတ္ႏွင့္အသက္တာတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

(ဂ)        ဧဖက္ ၆း၁၂- ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အာကာသေကာင္းကင္၌ရွိေသာ ၀ိညာဥ္ဆိုးတို႔ႏွင့္ တိုက္လွန္ေနၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ ၀ိညာဥ္ေလာက၊ မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္ေသာအရာ၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔မိႆဟာရဖြဲ႔ေနေသာ အရပ္၌ပင္လွ်င္ လႈပ္ရွားေနႏိုင္ပါသည္။

၄။       စာတန္၏တန္ခိုးအာဏာအတိုင္းအဆ ။     ။ (The Scope of Satan's Power)

သူ႔အားေပးအပ္ထားေသာ ဘြဲ႔နာမမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ စာတန္၏ တန္ခိုးအာဏာအတိုင္းအဆကို သိရွိႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

(က)      ဤေလာကကို အစိုးရေသာမင္း (Prince of This World)

(ေယာ ၁၂း၃၀။ ၁၄း၃၀)

စာတန္အားရွင္ဘုရင္ဟုေခၚေ၀ၚျခင္းမျပဳသည္ကို သတိျပဳပါ။ ဤေလာကကိုအုပ္စိုးရန္ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါး ဘုရားသခင္၌ရွိေနပါသည္။ ထိုဘုရင္မင္းျမတ္မွာ ခရစ္ေတာ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (ဆာ ၂း၆။ ၂၄း၁၀)

(၁)        မင္းသား (Prince) အေနျဖင့္ စာတန္သည္ ယေန႔ဤကမ ၻာေလာက၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၊ ဘာသာေရးစနစ္မ်ား၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား၊ ပညာေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးစစ္ရာမ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။

(က)      ဤေလာကသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုမုန္းတီးေနျခင္း (ေယာ ၁၅း၁၈-၂၅)

(ခ)        ခရစ္ေတာ္ကို စံုစမ္းေသြးေဆာင္စဥ္ သူေပးပိုင္သည္ဟုေျပာခဲ့ေသာစကား (လု ၄း၅-၇) ေလာကႏိုင္ငံ မ်ားကို အုပ္စိုးေသာအာဏာရွိေၾကာင္း၊ ထိုအာဏာကိုလည္း သူ႔အား ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

(ဂ)        ဤေလာကကိုထိန္းခ်ဳပ္လွ်က္ အတူတကြက်င့္သံုးေနၾကေသာ ဘ၀င္ျမင့္ျခင္း၊ ေလာဘႀကီးျခင္း၊ အင္အားသံုး၍အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ စစ္အင္အားကိုအသံုးျပဳျခင္း၊ ဓနအင္အားကိုအသံုးျပဳျခင္း၊ လူမႈေရး ရာကိစၥမ်ား၊ အျပစ္ပါေသာေပ်ာ္ပါးမႈမ်ား၊ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ စသည့္ စသည္ တို႔သည္ စာတန္၏စနစ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

(ခ)        အာကာသေကာင္းကင္ကို အစိုးရေသာမင္း (Prince of The Power of the Air) (ဧဖက္ ၂း၂)

၁။         စာတန္သည္ မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္ေသာအရာမွန္သမွ်၊ ဆိုးသြမ္းေသာတန္ခိုးမွန္သမွ်တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ (ဧဖက္ ၆း၁၂-၁၃၊ ေကာ ၁း၁၆-၁၈။ ၂း၁၅)

၂။         “ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔၌ ျပဳျပင္ေသာ၀ိညာဥ္” (မယံုၾကည္သူ) ျဖစ္လ်က္မျမင္ႏိုင္ေသာ၀ိညာဥ္ျဖစ္ သည္။

၃။         ေမွာင္မိုက္ႏိုင္ငံကိုအစိုးရေသာမင္းျဖစ္လွ်က္ ထိုသူ၏အုပ္စိုးမႈေအာက္မွ ယံုၾကည္သူတို႔အား ကယ္ႏုတ္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ (ေကာ ၁း၁၃။ တ ၂၆း၁၈။ ဧ၅း၈)

(ဂ)        ငါတုိ႔၏ရန္သူ (Our Adversary) (၁ေပ ၅း၈-၆)

စာတန္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မွာ “ရန္သူ”ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္ေသာ ေန႔မွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ျဖစ္ ပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းဖက္ ၌ ေနေသာသူအေပါင္းတို႔တဖက္မွေန၍ အလြန္တန္ခိုးႀကီးၿပီးဆိုးယုတ္ ေသာရန္သူသည္ စာတန္ျဖစ္ပါသည္။

၁။         ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ရန္သူ-မ ၄း၁-၁၁။ ေယာ ၁၃း၂၇။ ၂သက္ ၂း၄ (အျပစ္သားျဖစ္ေသာ လူသား၌ ခႏိ ၱခရစ္ျဖစ္ေသာ စာတန္သည္ ဘုရားဟုေခၚေ၀ၚသမွ်ကို တိုက္ခိုက္လွ်က္ ဆန္႔က်င္ဖက္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ယေန႔လည္း ထိုနည္းတူပင္ျဖစ္ပါသည္။)

၂။         ခရစ္ယာန္မ်ား၏ ရန္သူ (လု ၂၂း၃၁ ၏ ၂ေကာ ၂း၁၁။ ၂ေကာ ၁၂း၇)

၃။         လူသားတိုင္းတို႔၏ရန္သူ (ဗ်ာ ၁၂း၉။ ၂သက္ ၂း၉-၁၀။ တ၂၆း၁၈)

ဃ။        လွည့္ျဖားေသာသူ (The Deceiver) ဗ်ာ ၁၂း၉-၁၀

၁။         သူသည္ ေလာကတစ္ခုလံုးကို လွည့္ျဖားသည္ (ဗ်ာ ၁၂း၉)

၂။         မုသားကိုသံုးေသာသူျဖစ္သည္။ (ေယာ ၈း၄၄)

၃။         မိမိကုိယ္ကိုလင္းေသာေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္လွ်က္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအမႈကိုေစာင့္သကဲ့ သို႔ ျပဳေနတတ္ပါသည္။ (၂ေကာ ၁၀း၁၃-၁၄)

၄။         မုသာဆရာ၊ မုသာပေရာဖက္တို႔ကို ေပၚေပါက္ေစပါသည္။ (၃ရာ ၂၂း၂၂)။ ၂း၁-၁။ ၂ေကာ ၁၁း၁၅)

၅။         ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အခြင့္အာဏာေပၚ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေအာင္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ဘုရားသခင္မိန္႔ေတာ္မူခ်က္တို႔၏ မွန္ကန္မႈကို သံသယျဖစ္ေစရန္ အခြင့္အလမ္းရွာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ သည္။ (က ၃း၁-၆)

င။         မာရ္နတ္ The Wicked One (၁ေယာ ၅း၁၉)

၁။         ေလာကီသားအေပါင္းတို႔သည္ မာရ္နတ္၏ လက္၌ရွိၾကပါသည္။ (၁ေယာ ၅း၁၉)

၂။         ထိုနည္းတူသူသည္ ဂ်ံဳစပါးလယ္ကြက္ထဲ၌ ေတာမ်ိဳးေစ့ကို ႀကဲေသာရန္သူ၊ ခရစ္ယာန္ေလာကတြင္ အႀကီး အက်ယ္ကြဲျပားမႈတည္ေဆာက္ေသာသူျဖစ္ပါသည္။ (မ ၁၃း၃၈၊ ၃၉)။

၃။         ထိုနည္းတူအျပစ္သားမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးထဲမွ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ိဳးေစ့ကို ေကာက္ယူေသာစာတန္ ျဖစ္သည္။ ( မ ၁၃း၁၉)

၄။         ခရစ္ယာန္တို႔အား မီးစက္လက္နက္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ေသာသူလည္းျဖစ္ပါသည္။ (ဧ ၆း၁၆)

၅။         ဤေလာကကိုအစိုးရေသာဘုရား (The God of This World) (၂ေကာ ၄း၄) စာတန္သည္ ဘုရားစစ္ ဘုရားမွန္၊ အသက္ရွင္ေသာဘုရားသခင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တမန္ေတာ္ႀကီးသည္ စာတန္အား “ဤေလာကကိုအစိုးရေသာဘုရား” ဟုေခၚေ၀ၚထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အားခ်ီးေျမွာက္လွ်က္ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳေသာအခါ စာတန္သည္ ထိုကိုးကြယ္မႈကို အစကပင္မနာလိုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ “အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားကဲ့သို႔ ငါေနမည္”ဟုဆိုခဲ့သည္မဟုတ္ပါ ေလာ။ (ေဟရွာ ၁၄း၁၄)။

(၁)        ခရစ္ေတာ္အား မိမိကို ကိုးကြယ္ရန္စံုစမ္းခဲ့သည္။ (လု ၄း၇)

(၂)        ခႏီ ၱခရစ္ -စာတန္၏ကိုယ္စားလွယ္အား ေလာကတႏိုင္ငံလံုးသည္ ကိုးကြယ္ၾကလိမ့္မည္။ (ဗ်ာ ၁၃း၁၂)

(၃)        ၂ေကာ ၄း၄- စာတန္သည္ အျပစ္သားမ်ား၏မ်က္စိကို ကြယ္ေစလွ်က္ ဧ၀ံေဂလိတရား အစစ္အမွန္ကိုမျမင္ေစရန္ျပဳပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္ကိုသိျမင္လာၿပီး ခရစ္ေတာ္ကိုကိုးကြယ္လာၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၄)        ေလာကသားမ်ားသည္ အျပစ္ႏွင့္ေလာကီေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကို ႏွစ္သက္လာေစရန္ စာတန္စြမ္း ေဆာင္လိုက္ႏိုင္တိုင္း၊ ဘုရားသခင္အား ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပူေဇာ္ျခင္းျပဳမည့္အရာကိုသူ သည္ လုယူႏိုင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(၅)        ေျမာက္မ်ားစြာေသာသူတို႔သည္ စာတန္ကိုကိုးကြယ္ေနၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ဆ။        စာတန္၏တန္ခိုးအာဏာမ်ားအက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁။         အျပစ္သား  (The Sinner)

(က)      ဥာဏ္မ်က္စိ ကြယ္ေစသည္ (၂ေကာ ၄း၄)

(ခ)        ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္သည္။ (၂တိ ၂း၂၆)

(ဂ)        တန္ခိုးေအာက္၌ထားသည္။ (၁ေယာ ၅း၁၉။ တ ၂၆း၁၈)

(ဃ)      သင္ႏွင့္ သင့္အသက္တာကို အုပ္စိုး၍ လုပ္ေဆာင္သည္။ (ဧ ၂း၂)

(င)        သင့္ကို ဆန္႔က်င္သည္။ ( ၂သက္ ၂း၄)

(စ)        သင့္ကိုလွည့္ျဖားသည္။ (ဗ်ာ ၁၂း၉)

(ဆ)      ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံမ၀င္ရေအာင္တားသည္။ (ဆာ ၉း၁၇။ ၂၅း၄၁)

၂။         သန္႔ရွင္းသူမ်ား (The Saint)

(က)      သင့္ကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ လွည့္စားသည္။ (က ၃း၁-၆။ ၂ေကာ ၁၁း၃)

(ခ)        သင့္ကို စမ္းသပ္သည္။ (ေယာဘ ၁း၂)

(ဂ)        သင့္ကို မ်ိဳရန္ရွာသည္။ (၁ေပ ၅း၈)

(ဃ)      သင့္အေပၚအခြင့္အေရးယူသည္။ (၂ေကာ ၂း၁၁)

(င)        သင့္ကို တိုက္ခိုက္သည္။ ( ဧ ၆း၁၀-၁၇)

(စ)        လိမ္မိေအာင္လုပ္ေပးသည္။ (တ ၅း၁-၄)

(ဆ)      အျပစ္တင္သည္။ (ဗ်ာ ၁၂း၁၀)

(ဇ)        ဒဏ္ခတ္သည္။ (၂ေကာ ၁၂း၇)

(စ်)       ဆန္ခါ ခ်သည္။ (လု ၂၂း၃၀)

၅။         စာတန္ကိုမည္ကဲ့သို႔ အႏိုင္ယူရမည္နည္း။ (How to cope with and deveat satan)

(က)      ပထမဦးစြာသင္သည္ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္၊ စာတန္ထက္ႀကီးျမတ္ေသာ သူသည္ သင္၏ အထဲ၌ ႐ွိလာၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မိမိကိုယ္မိမိသတိေပးပါ။

(ခ)        ဒုတိယအေနျဖင့္ သင္သည္ယံုၾကည္သူတစ္ဦးျဖစ္၍ စာတန္၏တန္ခိုးသည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ ေခ်ဖ်က္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းခံယူပါ။ (ေဟၿဗဲ ၂း၁၄။ ၁ေယာ ၃း၈။ ေကာ ၂း၁၅) ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ျပဳၿပီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈ၌ ၀င္စားလ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ ခံယူႏိုင္ပါသည္။

(ဂ)        ဗ်ာဒိတ္ ၁၂း၁၁ ။ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ စာတန္ကိုအႏိုင္ယူႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သက္ေသခံခ်က္အားျဖင့္လည္း အႏိုင္ယူႏိုင္ပါသည္။ သြန္းေတာ္မူေသာ အေသြးေတာ္ကိုအားကိုးပါ။ သင္သည္ဘုရားသခင္ဘက္မွ ရဲရင့္ခိုင္မာစြာေျပာၾကားပါ။

(ဃ)      ယာ ၄း၇ ႏွင့္ ၁ေပ ၅း၉။ စာတန္အားဆီးတားလွ်င္ စာတန္သည္ သူရဲေပါနည္းသူျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ ႏိုင္ပါသည္။ ျပန္၍ တိုက္ထုတ္တတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။

(င)        ဓါး၊ ဒိုင္းလႊားႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္း (ဧဖက္ ၆း၁၆-၁၈) သမၼာက်မ္းစာသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္ဓါးျဖစ္သည္။ စာတန္အား ဓါးျဖင့္ခုတ္ႏိုင္ရန္ သမၼာက်မ္းစာကို ေလ့လာပါ။ စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ေသာ ဒိုင္းလႊားႏွင့္ ဆုေတာင္းျခင္းကိုအားျပဳပါ။

(စ)        ဘုရားသခင္၏လက္နက္စံုကို၀တ္ဆင္ျခင္း (ဧဖက္ ၆း၁၀-၁၇) (၂ေကာ ၁၀း၄)ငါတို႔ စစ္တိုက္၍ သံုးစြဲေသာလက္နက္သည္ ဇာတိပကတိလက္နက္မဟုတ္  ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ၿမိဳ႕႐ိုး၊ ၿမိဳ႕ျပတို႔ကို ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္ေသာလက္နက္ျဖစ္သည္။

(ဆ)      အကယ္၍ သင္သည္ ယံုၾကည္သူျဖစ္ေနပါက ခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိတရားေတာ္ကို ယံုၾကည္ ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးမွလည္းေကာင္း စာတန္၏တန္ခိုးမွလည္းေကာင္း၊ ကယ္ႏႈတ္ျခင္းခံရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ (ေဟ ၂း၁၄။ ၁ေယာ ၃း၈။ တ ၂၆း၁၈။ ေကာ ၁း၁၃)

၆။         စာတန္၏ေနာက္ဆံုးႏွင့္ သြားရာလမ္း (Satan's Final Doom and Destiny)

(က)      စာတန္သည္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိတိုက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ အာေမဂဒံုစစ္ပြဲတြင္ ခရစ္ေတာ္အား ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တိုက္ခိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (ဗ်ာ ၁၉း၁၉)

(ခ)        ဤစစ္ပြဲႀကီးၿပီးဆံုးေသာအခါ တန္ခိုးႀကီးေသာေကာင္းကင္တမန္သည္ အဆံုးမရွိေသာ တြင္းနက္ ႀကီးထဲသို႔ စာတန္အား အႏွစ္တေထာင္ပစ္ခ်ထားပါသည္။ (ဗ်ာ ၂၀း၁-၂။ ေဟရွာ ၁၄း၁၅)

(ဂ)        ခရစ္ေတာ္သည္ အႏွစ္တေထာင္ၿငိမ္သက္စြာ စိုးစံၿပီး ေနာက္ စာတန္ကိုေခတၱခဏျပန္လႊတ္ပါမည္။ (ဗ်ာ ၂၀း၇)ထိုအခ်ိန္တြင္လည္း ခရီးေတာ္ကိုျပန္၍တိုက္ခိုက္ရန္ႀကိဳးစားပါမည္။ သူ၏တပ္မေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးၿပီးသူ႔အား မီးအိုင္ထဲသို႔ပစ္ခ်ပါမည္။ ထိုအရပ္တြင္သူသည္ ထာ၀ရကာလပတ္လံုးေနပါ မည္။ (ဗ်ာ ၂၀း၉-၁၀)

နိဂံုး

စာတန္သည္ေၾကာက္မတ္ဖြယ္၊ အားႀကီးေသာရန္သူအျဖစ္ ရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ဘုရားသခင္သည္ ခြန္အား ႏွင့္ျပည့္စံု၍ သစၥာရွိေသာမိတ္ေဆြအျဖစ္ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူသည္အသက္ႏွင့္ေသျခင္း၊ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာ ႏွင့္ က်ိန္ျခင္းအလင္းႏွင့္အေမွာင္၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္ ငရဲ၊ စာတန္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ပါသည္။ “ထို႔ ေၾကာင့္ အသက္တာရွည္မည့္အေၾကာင္းကို ေရြးယူေလာ့” (တရား ၃၀း၁၉) စာတန္လံုး စဆံုး႐ႈံးျခင္းအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေလာ့။ သင့္ဘက္၌ရွိေသာသူသည္ ေလာကဘက္၌ရွိေသာသူထက္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၀မ္း ေျမာက္ေလာ့။ (၁ေယာ ၄း၄) သင္သည္ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေရာက္ရွိၿပီးသည္သာမက “ေသျခင္း”ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေသာသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္၌အသက္ရွင္ရေသာေၾကာင့္ ၀မ္းေျမာက္ေလာ့။

အမည္ -

နံပါတ္ -

ေျဖဆိုရန္ေမးခြန္းမ်ား

သင္ခန္းစာ (၅)

၁။         စာတန္အမွန္ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား (၄)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

၂။         ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ စာတန္ကိုအသက္ရွင္ေသာဖန္ဆင္းခံအျဖစ္မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားပါသနည္း။

(က)

(ခ)

(ဂ)

၃။         ဓမၼသစ္က်မ္းကိုေရးသားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္မွ (၅)ဦးႏွင့္ စတန္အမွန္ရွိေၾကာင္းကို သူ၏အျမင္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

၄။         စာတန္သည္ အဖ်က္တန္ခိုးသက္သက္သာမဟုတ္ပဲ ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေသာအခ်က္ (၆)ခ်က္ ကိုေရးပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(စ)

၅။         စာတန္သည္ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေတာ္မူျခင္း ဟုတ္-မဟုတ္သင့္ထင္ျမင္ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးပါ။

၆။         ေယဇေက်လ ၂၈း၁၂-၁၇ ႏွင့္ ေဟရွာယ ၁၄း၁၂-၁၇ တို႔အား ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၿပီးက်မ္းခ်က္မ်ားတြင္ စာတန္၏ ဇစ္ျမစ္၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ က်ဆံုးခန္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍သြန္သင္ခ်က္တို႔ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေရးပါ။

၇။         စာတန္သည္ ယေန႔မည္သည့္နယ္ေျမ (၃)ရပ္တြင္ လႈပ္ရွားေနပါသနည္း။ က်မ္းညႊန္းကိုေရးၿပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

၈။         စာတန္၏တန္ခိုးအာဏာကို ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ဘြဲ႕နာမ (၉)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။ က်မ္းညႊန္းကိုပါျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(စ)

၉။         “ဤေလာကကိုအစိုးေသာမင္း” အာကာသေကာင္းကင္ကို အစိုးရေသာမင္း“ဤေလာကကိုအစိုးရေသာ ဘုရား “ဤေလာကကိုအစိုးရေသာဘုရားဤဘြဲ႔နာမ၏ အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းျပပါ။

၁၀။       စာတန္၏တန္ခိုးအာဏာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ အျပစ္သားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္ (၅)ခ်က္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္ (၉)ကို ေဖာ္ျပပါ။ က်မ္းညႊန္းကိုအၿမဲေဖာ္ျပပါ။

(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(က)

(ခ)

(ဂ)

(ဃ)

(င)

(စ)

၁၁။       ခရစ္ယာန္တို႔သည္ စာတန္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရာတြင္၄င္း၊ စာတန္ကို အႏိုင္ယူလိုေသာအခါတြင္၄င္း၊ မည္သည့္အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို သတိျပဳရမည္နည္း။

(က)

(ခ)

(ဂ)

၁၂။       စာတန္၏ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ သြားရာလမ္းကိုသမၼာက်မ္းစာသည္ မည္သို႔ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကို အက်ဥ္းေဖာ္ျပ ပါ။ က်မ္းညႊန္းကိုလည္းျပပါ။

၁၃။       စာတန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္၏ခံယူခ်က္ကိုအက်ဥ္း ေဖာ္ျပၿပီး သင္သည္ခရစ္ယာန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ စာတန္ ႏွင့္ မည္သို႔ဆက္ဆံရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသနည္း။

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)