သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၄) ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရား (ယုံၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္အက်င့္တရား)


သင္ခန္းစာ အမွတ္ (၁၄)

ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရား (ယုံၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္အက်င့္တရား)

“နိဒန္း”

ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ ယုံၾကည္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အက်င့္သည္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔သက္ဆိုင္ ရာက႑အသီးသီးရွိၾကေၾကာင္းကို အျငင္းပြားရန္မလုိပါ။ ယုံၾကည္သူသည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ယုံၾကည္ျခင္းအား ျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ရပ္သည္ ထိုသူသည္ မိမိက်င့္ေသာအက်င့္ႏွင့္အညီ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းကိုခံရမည္။

အေျခခံသေဘာအားျဖင့္ အယူအဆႏွစ္ပါးတို႔သည္ ရွင္းလင္းမွန္ကန္ေနသည္ဟု ထင္ျမင္ရေသာ္လည္း အက်င့္မပါဘဲ ယုံၾကည္ျခင္းတစ္ပါးတည္းျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရသည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ ဧ၀ံေဂလိ ဂိုဏ္း၀င္သူ အနည္းငယ္မွလႊဲ၍ က်န္သူတို႔အတြက္စိမ္းေနပါသည္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ဂိုဏ္းက ဏႀကီးမ်ားအားလုံးလိုလိုတို႔သည္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရန္ယုံၾကည္ျခင္း အေပၚ၌ အက်င့္တစ္စုံတစ္ခု ဗတၱိဇံမဂၤလာ (သို႔မဟုတ္) ဗတၱိဇံမဂၤလာႏွင့္ အျခားစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္သည္ဟု ျဖည့္စြတ္လိုၾကသည္။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္အတြက္ အက်င့္တရားကိုထပ္ျဖည့္ျခင္းသည္ အျပစ္သားအားပညတ္တရား ေအာက္သို႔ျပန္ပို႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပညတ္တရားေအာက္၌မရွိ “ေက်းဇူးတရားေအာက္၌ ရွိေၾကာင္းသမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ဤျခားနာခ်က္အတြက္ အေျဖသည္ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ယာကုပ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစျခင္း Justification ကိုအက်င့္အားျဖင့္ ရရွိသည္ဟု သြန္သင္သကဲ့သို ထင္ရ ပါသည္။ ထို႔အတူ ရွင္ေပါလုသည္ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစျခင္းကို ယုံၾကည္ျခင္းတပါးတည္းျဖင့္သာ ရရွိႏိုင္သည္ဟု သြန္သင္သကဲ့သို႔ထင္ရပါသည္။ ဤသို႔ထင္ရေသာ ကြဲျပားမူသည္ ႀကီးမားလြန္းေသာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမူ ေခါင္း ေဆာင္ႀကီးမာတင္လုသာသည္ ရွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာအား အေျခအျမစ္မရွိေသာ စာဟုပင္ ၫႊန္းခဲ့ပါသည္။ ဤသင္ခန္း စာ၏ပဓာနက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပညတ္တရားႏွင့္ေက်းဇူးတရား (သို႔မဟုတ္) ယုံၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္ အက်င့္ တရားတို႔ပတ္သက္၍ က်မ္းစာသည္ မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရန္ ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ထိုစကားရပ္မ်ားေပၚလာေသာအခါ သေဘာေပါက္လွ်က္သူတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေနရာႏွင့္အသုံး၀င္မူတို႔ကို ေ၀ဖန္ခြဲ ျခားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္ခန္းစာအေရးႀကီးပုံ

ခရစ္ယာန္ဟုေခၚေ၀ၚျခင္းခံရေသာသူတို႔အနက္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ထာ၀ရကာလအတြက္ မိမိတို႔ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသခ်ာေရရာေသာ အေျဖမရရွိဘဲ ရွိေနၾကသည္။ “သင္ကယ္တင္ျခင္းရရွိၿပီလား” ဟုေမးပါက “ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆုံးက်င့္ၾကံ ျပဳမူေနေၾကာင္း” ကိုသာအေျဖေပးတပ္ပါသည္။. ထိုသို႔အေျဖေပးျခင္းမွာ ထာ၀ရကာလသြားရမည့္လမ္းႏွင့္ ရပ္တည္ရမည့္ အေျခအေနသည္သူတို႔၏ စာရိတၱႏွင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမူျပဳႏိုင္မူ အပၚရပ္တည္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါသည္။ သူတို႔ျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမူတို႔သည္ သန္႔ရွင္း ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္းအား ေက်နပ္မူေပးႏိုင္စြမ္းရွိမရွိကို မသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေတြေ၀ေနျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ အကယ္၍ သင္သည္သင္၏ ရပ္တည္မူကို ေသခ်ာေရရာစြာ သိရွိလိုပါလွ်င္ ယုံၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္ အက်င့္တ ရားတို႔၏ေနရာႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို သိထားရန္အေရးႀကီးလွပါသည္။

ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရားအေၾကာင္းလည္း ရွိပါေသးသည္။ “ေမာေရွအားျဖင့္ ပညတ္တရားကို ေပး ေတာ္မူေသာ္လည္း ေက်းဇူးတရားႏွင့္ သစၥာတရားကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ေပးေတာ္မူ” ယုံၾကည္သူသည္ အက်င့္တရား မပါဘဲ ယုံၾကည္ျခင္းသက္သက္ျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ပါသေလာ။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ပညတ္တရားကိုအဘယ္ ေၾကာင့္ေပးေတာ္မူပါသနည္း။ ပညတ္တရားသည္ယုံၾကည္သူ၏အသက္တာႏွင့္ မည္သို႔ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္သူသည္ မည္သို႔သေဘာထားရပါမည္နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ပညတ္တရားရွိလွ်က္ ေက်းဇူးတရားကိုေပးသည္မွန္လွ်င္ ထို ပညတ္တရား၌ မည္သည့္အားနည္းျခင္း ရွိပါသနည္း။ ေက်းဇူးတရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ “ေက်းဇူးတရားမွ ေရြ႕ေလ်ာ့သည္” ဆိုရာ၌ မည္ကဲ့သို႔ဆိုလိုပါသနည္း။ ပညတ္တရားႏွင္ ေက်းဇူးတရားေရာလ်က္ အတူယွဥ္တြဲႏိုင္ပါ သေလာ။ ခရစ္ယာန္၏ အသက္တာႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းကိစၥတြင္ ေက်းဇူးတရားသည္ မည္သို႔ပတ္သက္ပါသနည္း။

ဤစကားရပ္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ရန္ ဤသင္ခန္းစာသည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ သင္၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ခ်မူရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၌ သင္ရရွိေသာကယ္တင္ျခင္း၏ အထူးျပည့္စုံေနမူကို သိရွိႏိုင္ရန္ ဤစကားရပ္မ်ားကို နားလည္ဘို႔အထူးလိုအပ္လွပါသည္။

သင္ခန္းစာ

၁။         ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုႏွင့္ ရွင္ယာကုပ္တို႔ ျခားနားသည္ဟု ယူဆရေသာအခ်က္မ်ား။

(က)      ေရာမ ၄း၂-၅။ ဧ ၂း၈-၉။ တိ ၃း၅-၆။ ေရာ ၈း၁ တို႔ကိုဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

(ခ)        ယာကုပ္ ၂း၁၄-၂၆ ကိုဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။

(ဂ)        သာမန္ အေပၚယံေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာေနသကဲ့သို႔ ရွိပါသည္။

(၁) ယာကုပ္ - ယုံၾကည္ျခင္းတစ္ပါးတည္းသည္ သင္ကိုကယ္တင္ျခင္း မေပးႏုိင္။

(၂) ေပါလု - ယုံၾကည္ျခင္း တစ္ပါးတည္းကသာ ကယ္တင္ျခင္းေပးႏိုင္၍ သင့္ကိုလည္း ကယ္တင္ ျခင္းေပးသည္။သို႔ရာတြင္ (၁) ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္လွ်က္ရွိေသာ မုဆိုးမတို႔ကို ခ်ီးက်ဴးထား ပါသည္။ (၂) ယုံၾကည္သူတို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္၌ ႂကြယ္၀ျပည့္စုံျခင္း ရွိမည့္အေၾကာင္း တိေမာေသကို တိုက္တြန္းထားပါသည္။ (၁ တိ ၆း၁၈ ) ။ (၃) တိတုအားလည္း “ဘုရားသခင္ကိုသိ ေယာင္ေဆာင္ေသာလည္း အက်င့္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္းကို ျငင္းပယ္ေသာသူ” ရွိေၾကာင္းစာေရး ထားပါသည္။ တိ ၁း၁၆။

ရွင္ယာကုပ္က အသီးမသီးေသာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းကို လုပ္စားေသာသူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်င့္မျပႏိုင္လွ်င္ ယုံၾကည္ျခင္းအစစ္အမွန္ မရွိေၾကာင္းေရးသားပါသည္။ အက်င့္ႏွင့္ ကင္းေသာယုံၾကည္ျခင္းသည္ အေသျဖစ္၏။ ၂း၁၈ တြင္ “ငါမူကား အက်င့္အားျဖင့္ ငါ၏ယုံ ၾကည္ျခင္း၏ အသီးအပြင့္ျဖစ္လွ်က္ လူ၏ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစျခင္းအျဖစ္ကို ထိုႏွစ္ပါးတို႔သည္ လက္တြဲသက္ေသျပသည္ဟု ခံယူထားပါသည္။ “အသက္တာတြင္ ေက်းဇူးတရား၏ လကၡဏာမရွိ လွ်င္ စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္လည္း ေက်းဇူးတရား၏ လကၡဏာမေတြ႔ရ”ဟု Dr. Harry Ironside က ေရးထားပါသည္။


၂။       ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစသည္။

ေပါလုသည္ ဘုရားသခင္၏ရပ္တည္ခ်က္မွ ကယ္တင္ျခင္းကို႐ႈျမင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိဆႏၵအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ဘုရားသခင္သည္ ဘုရားတရားမရွိေသာသူအေပၚသူ၏ ယံုၾကည္ျခင္း တစ္ခုကိုအေျချပဳလွ်က္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၀တ္လံုကို ၀တ္ေစျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစျခင္းကို ေဖာ္ျပသည္။ ေရာ ၃း၂၁၊ ၂၂၊ ၂၅-၂၈။ ၄-၅၊ ၆။ ၅း၁။

ရွင္ယာကုပ္သည္ လူ၏တာ၀န္ကိုေဖာ္ျပလ်က္ မိမိ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို သူတစ္ပါးတို႔အား မိမိအက်င့္ အားျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည့္တာ၀န္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူဘက္ကျမင္သကဲ့သို႔ေသာအျမင္ျဖင့္ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယာ ၁း၁၈-၂၆။ ေပါလုသည္ ဘုရားသခင္၏အျမင္ျဖင့္ ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယာကုပ္သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစျခင္းကို လူ၏အျမင္အတိုင္းေရးျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

“ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ထိုသူကိုမေျဖာင့္မတ္ေစလွ်င္ မည္သူတစ္စံုတစ္ဦးမွ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔မေရာက္ဟု Dr. A.T Robertson ကေရးပါသည္။

၃။         အက်င့္တရား - ကယ္တင္ျခင္း။

(က)      ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်င့္တရား၏ေနရာ။

(၁)        ေရာ၊ ၄း၅-၆။ “ဘုရားသခင္သည္ အက်င့္ကိုမေထာက္ဘဲလ်က္ေပးေတာ္မူေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း”

(၂)        ဧ၊ ၂း၈-၉ “ကိုယ့္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္ၾကသည္ မဟုတ္ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်၀ါႂကြားစရာအခြင့္မရွိ။

(၃)        ဂလ၊ ၂း၁၆။ “ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားျဖင့္ အဘယ္သူမွ်ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ မေရာက္ႏိုင္ရာ”

(၄)        ဂလ၊ ၂း၂၁။ “ပညတ္တရားကိုအမွီျပဳ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ႏိုင္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ အခ်ည္းအႏွီးအေသခံေတာ္မမူ”

(၅)        ေရာ ၁၁း၆။          “ေက်းဇူးအားျဖင့္ရွိလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္ မရွိ”

(၆)        တိ၊ ၃း၅-၆။ “ငါတို႔က်င့္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ။”

ရွင္ယာကုပ္က စာေရးရာတြင္ထားရွိေသာ စိတ္သေဘာထားကို ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္၍၊ ကယ္တင္ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍အက်င့္တရားပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္းကို ဤက်မ္းခ်က္မ်ားက ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထား ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၿပီးျဖစ္၍ “ေကာင္းေသာအက်င့္၌ ႂကြယ္၀ျပည့္စံု”ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။

၁တိ ၆း၁၈။ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကိုအၿမဲက်င့္အံ့ေသာငွာ သတိျပဳရၾကမည္။ တိ ၃၊ ၈။

(ခ)     ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္ျခင္း၏ေနရာ၊ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကယ္တင္ျခင္း၏ ေသာ့ျဖစ္သည္။

(၁)        ဧ၊ ၂း၈။ “ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။”

(၂)        ေရာ ၅း၁။ “ငါတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းရွိ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္လွ်င္”

(၃)        တ၊ ၁၆း၃၁။ “ယံုၾကည္ေလာ့ … ယံုၾကည္လွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ၾကလိမ့္မည္”

(၄)        ေရာ ၁း၁၆။ “ဧ၀ံေဂလိတရား … ယံုၾကည္သမွ်ေသာသူတို႔ကို ကယ္တင္ေစေသာ ဘုရား သခင္၏တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္၏။”

(၅)        ဧ ၃း၁၇။ “ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႔စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ မည္”

(၆)        ေရာ ၃း၂၈။ “လူမည္သည္ကား ပညတ္တရား၏ အက်င့္မရွိဘဲ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္တတ္သည္။

(၇)        ဖိ ၃း၁၁။ “ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ရေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း။”႐ိုး႐ိုးေျပာရလွ်င္ သင္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ရပါသည္။ အျခားဘာမွ်ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါ။


၄။      ခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္ အက်င့္တရားဆက္စပ္မႈ။

(က)      ေကာင္းေသာအက်င့္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာယံုၾကည္ျခင္းရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား ျဖစ္ပါသည္။ ယာ ၂း၁၄၊ ၁၇၊ ၂၀၊ ၂၂။

(ခ)        သခင္ေယ႐ႈ၏ တရားပလႅင္ေတာ္ေရွ႕တြင္ ခရစ္ယာန္တိုင္းအား ကိုယ္ ခႏၶာအား ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာ၌လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သမွ်အတြက္ စီရင္ျခင္း ခံၾကရမည္။

၂ေကာ ၅း၁၀။

(ဂ)        ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာင္းကင္၌ဆုေပးေသာအခါ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာအလုပ္ေပၚတြင္မူတည္လ်က္ ဆုေပး မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁ေကာ ၃း၁၂-၁၅။

(ဃ)      ဂလာတိ ၅း၆ တြင္ ေမတၱာအားျဖင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေမတၱာအားျဖင့္ လက္ေတြ႔ေဖာ္ျပနိုင္ပါသည္။

(င)        ဗ်ာ ၁၄း၁၃တြင္  ေသလြန္ၿပီးေသာ သန္႔ရွင္းသူတို႔အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပရာ၌ “သူတို႔အက်င့္ တို႔သည္ သူတို႔ႏွင့္အတူလိုက္ၾက၏ဟု ဆိုပါသည္။ ေလာကတြင္ သင္ရရွိထားေသာ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား သင္၏ေက်ာ္ေဇာမႈမ်ားကို ေကာင္းကင္သို႔ယူေဆာင္မသြားႏိုင္ သင္၏ အက်င့္ကိုသာယူေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ ၌ေလာကတြင္ သင္၏ျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားသည္ ထိုအရပ္ တိုင္ေအာင္ထိေရာက္မႈရွိေနပါသည္။


၅။      ခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းဆက္စပ္မႈ။

(က)      ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္ရသည္မဟုတ္ ဘဲကၽြႏ္ုပ္တို႔အား “ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္သည္ ေစာင့္ေရွာက္ ေတာ္မူပါသည္” ၁ေပ ၁း၅။

(ခ)        ဂလာတိ ၂း၂၀ တြင္ေပါလုက “ယခုငါရွင္ေသာအသက္သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္တည္၏”။

(ဂ)        ၂ေကာ ၅း၇တြင္ “မ်က္ျမင္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရွိသည့္အတိုင္း ငါတို႔ သည္က်င့္ေဆာင္ျပဳမူသည္”

(ဃ)      ခရစ္ယာန္အသက္တာသည္ ယံုၾကည္ျခင္းဎပ တည္ေသာအသက္တာျဖစ္ပါသည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာေတြ႔ႀကံဳခံစားမႈအားလံုး၏ ေသာ့ခ်က္သည္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁)        ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေလာကႏွင့္တကြ ေလာက၌ရွိေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ေသြးေဆာင္မႈႏွင့္ စံုစမ္းျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေအာင္ျမင္ၾကရပါသည္။ ၁ေယာ ၅း၄။

(၂)        ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္စာတန္ႏွင့္တကြ စာတန္၏ တန္ခိုးမ်ား၊ စာတန္ ပစ္ခတ္ ေသာမီးစက္လက္နက္မ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ၾက၏။ ၁ေပ ၅း၉။ ဧ၊ ၆း၁၆။

(၃)        ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အေမြစားအေမြခံျဖစ္လ်က္ဆက္လက္ရွင္သန္ေသာ ဘုရား သခင္၏ ကတိေတာ္မ်ားကို ရယူခံစားၾကရပါသည္။ ေဟ ၆း၁၂။

(၄)        ထို႔ထက္မကယံုၾကည္ျခင္းသည္ -

(က)      ေလာကပစၥည္းဥစၥာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပူပန္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစ ပါသည္။ မ၊ ၆း၃၀-၃၃။

(ခ)        အသက္တာ၏ မုန္တိုင္းႀကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရဲေသာ သတၱိကိုရရွိေစပါ သည္။ မ၊ ၈း၂၆။

(ဂ)        ပူပန္ျခင္း၊ ဒြိဟျဖစ္လ်က္မရွင္းမလင္းျဖစ္ေသာ မေ၀ခြဲတတ္မႈမ်ား၏ အထက္တြင္ ရပ္တည္သက္ရွင္ခြင့္ရရွိေစပါသည္။ မ၊ ၁၄း၃၁-၃၂။


၆။         မိမိက်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ပညတ္တရား၏ လက္ေအာက္သို႔ ျပန္၀င္ျခင္းျဖစ္၍ “ေက်းဇူးတရား၌မတည္၊ ေရႊ႕ေလွ်ာ့သူ” ျဖစ္ေစပါသည္။

(က)      ကလာတိ ၅း၁-၆ကိုဖတ္ပါ။ အငယ္ (၁)တြင္ ေပါလုက ဤသို႔တိုက္တြန္းထားပါသည္။ “ခရစ္ေတာ္ သည္ ငါတို႔ကို လႊတ္ေတာ္မူေသာ လႊတ္ျခင္းအခြင့္၌တည္”ရန္။ အေျခခံအဓိပၸါယ္မွာ၊ ေမာေရွ၏ ပညတ္တရားေအာက္တြင္ ကၽြန္ခံလ်က္ခ်ည္ေနွာင္ ျခင္းခံရေသာ ဘ၀မွ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလြတ္ေျမာက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

အငယ္ ၂-၄ တြင္ ေပါလုသည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ထိုအေရဖ်ား လွီးျခင္းသည္ ပညတ္တရားေအာက္တြင္ယုဒလူစစ္စစ္ျဖစ္ျခင္း၊ သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းလကၡဏာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အတုအေယာင္ဆရာမ်ားသည္ ေက်းဇူးတရားေအာက္၌ပင္လွ်င္ ယုဒလူျဖစ္ေစ၊ တစ္ပါး အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ ခရစ္ယာန္မွန္ေသာ္လည္း ဓေလ့ထံုးစံေအာက္ျပန္၀င္ရမည္ဟု သြန္သင္ထားပါ သည္။ ဤအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါလုက အခ်က္ (၃)ခ်က္ျဖင့္ ျငင္းဆိုထားပါသည္။ အကယ္၍ ဘိုးေဘးတို႔က်င့္သံုးေသာ ပညတ္တရားထံုးတမ္းအတိုင္း က်င့္လွ်င္ ေအာက္ပါအေျဖမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစသည္-

(၁)        ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႔၌ မည္သည့္အက်ိဳးအျမတ္ကိုမွ်မေပး အငယ္-၂။

(၂)        သင္တို႔သည္ မိမိကိုယ္မိမိပညတ္တရားကိုအႂကြင္းမဲ့က်င့္အံ့ေသာငွာ ေႂကြးတင္ေသာသူ ျဖစ္ေစသည္။ အငယ္-၃။ ယာ၊ ၂း၁၀။ ဂလ။ ၃း၁၀။

(၃)        သင္သည္ ေက်းဇူးတရား၌မတည္၊ ေရႊ႕ေလ်ာ့ၿပီ။ အငယ္ ၄

မွတ္ခ်က္။            “ေက်းဇူးတရား၌မတည္၊ ေရႊ႕ေလ်ာ့ၿပီ”ဟူေသာ က်မ္းစကားကဲ့သို႔အျခားေသာ က်မ္းစကားမ်ားကို လႊဲမွားစြာအနက္ဖြင့္ျခင္းမရွိပါ။ သင္၏ကယ္တင္ျခင္းလက္လႊတ္ရၿပီဟု အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ေလ့ရွိပါသည္။ သင္သည္ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုခံယူျခင္းျဖင့္ မိမိကိုမိမိပညတ္တရား၏ လက္ေအာက္သို႔ျပန္၀င္လွ်င္ သင္သည္ ေက်းဇူးတရား၏ အႏွစ္သာရကိုေပါ့ပါးပ်က္ျပားေစၿပီး။ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစေသာ လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း လႊဲမွားေလၿပီဟု ေပါလုက ကၽြႏု္တို႔အား ဆိုလို ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ခ)        ထို႔ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ခရစ္ယာန္၏အသက္တာႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းတြင္ ပညတ္ တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရားအေၾကာင္းကို ေလ့လာရန္လိုအပ္ေစပါသည္။


၇။         အေလးထားရန္က်မ္းခ်က္ (၂)ခ်က္။

(က)      ေယာ ၁း၁၇။ “အေၾကာင္းမူကား ပညတ္တရားေတာ္ကို ေမာေရွလက္တြင္ ေပးေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူး တရားႏွင့္ သစၥာတရားမူကား ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ျဖစ္သတည္း” ခရစ္ေတာ္သည္ အသစ္ေသာ စနစ္ႏွင့္ အသစ္ေသာကာလကိုယူေဆာင္လာပါသည္။ ေခတ္ကာလကိုအုပ္စိုးလ်က္ လမ္းၫႊန္ေန ေသာေမာေရွ၏ပညတ္တရားသည္ ကိုယ္ေတာ္၌ အလ်င္အျမန္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ စနစ္သစ္ေပၚေပါက္လာ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

(ခ)        ေရာ၊ ၁၀း၄။ ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္မည့္အေၾကာင္း ပညတ္ တရားသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ စံုလင္ျခင္း (စာရင္းပိတ္ျခင္း)ရွိ၏။ ပညတ္တရားသည္ ဘုရားသခင္ ၏ အလိုေတာ္ကိုေဖာ္ျပသည္မွန္ေသာ္လည္း ထိုတရားသည္ မည္သူ႔ကိုမွ် ေျဖာင့္မတ္ေစျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္။ ေရာ ၈း၃။ ယခုယံုၾကည္သူတို႔ရရွိႏိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္၊ ပညတ္တရားႏွင့္ မစပ္ ဆိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း (ေရာ၊ ၃း၂၁)ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ ၌ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔အဘို႔အားေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေရာ၊ ၃း၂၂၊ ဖိ ၃း၉။


၈။         ပညတ္တရားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလ့လာျခင္း။

(က)      ပညတ္တရားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။

(၁)        ပညတ္တရား၏ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေသာ ကာလအပိုင္းအျခားသည္ ေမာေရွအား ပညတ္ တရားကိုေပးေသာေန႔မွ ခရစ္ေတာ္တိုင္ေအာင္ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။            ဂလာတိ ၃း၂၄တြင္ “ပညတ္တရားသည္ ခရစ္ေတာ္မလာမီတိုင္ေအာင္ ကိန္းရေသာ အထိန္းျဖစ္သည္။

(၂)        ဘုရားသခင္သည္ ေမာေရွအား လူႏွင့္ ဆက္ဆံမႈအတြက္ ေပးထားေသာ အရာမ်ားတြင္ အပိုင္း (၃)ပိုင္းရွိပါသည္-

(က)      ပညတ္ေတာ္မ်ား၊ ထြက္ ၂၀း၁-၂၆။

(ခ)        စီရင္ခ်က္မ်ား၊ ထြက္ ၂၁း၁-၂၄း၁၁။

(ဂ)        အထံုးအဖြဲ႔မ်ား၊ ထြက္ ၂၄း၁၂-၃၁-၁၈။

ပညတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းေသာအလိုေတာ္ကိုေဖာ္ျပပါသည္။ စီရင္ခ်က္မ်ား သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏ လူမႈဆက္ဆံေရးကို အုပ္ခ်ဳပ္ပါသည္။ အထံုးူအဖြ႔ဲမ်ားသည္ ဣသေရလ လူတို႔၏ ဘာသာေရးကိစၥမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။

(၃)        သာမန္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ တမန္ေတာ္ႀကီးရွင္ေပါလုကျဖစ္ေစ ပညတ္တရား ဟုေျပာေသာအခါ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မ၊ ၅း၁၇၊ ၁၉း၁၇။ ၂၂း၃၇-၄၀။ ဂလ ၃း၁၀-၂၄စသည္။


(ခ)        မည္သည့္အတြက္နည္း။ ဂလ ၃း၁၉-၂၄ကိုဖတ္ပါ။

(၁)        ဒုစ႐ိုက္မ်ားေၾကာင့္ ထိုတရားကိုထပ္၍ ေပးေတာ္မူ၏ ၃း၁၉။

အျပစ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကိုဆန္႔က်င္ျငင္းဆန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ ေစရန္ ပညတ္မ်ားကိုေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရာ ၇း၇။ “ပညတ္တရားအားျဖင့္သာအျပစ္သေဘာကို ငါသိရ၏” ၁ေယာ ၃း၄။ ၁တိ ၁း၉၊ ၁၀ တို႔ကို ယွဥ္ၾကည့္ပါ။

(၂)        ေလာကီသားအားလံုးအျပစ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ပညတ္တရားကိုေပးပါသည္။ ေရာ ၃း၁၉။ အျပစ္ရွိလ်င္ အျပစ္အတြက္ ဒါဏ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလို၍ ပညတ္တရားကို ေပးပါ သည္။ ဂလ၊ ၃း၂၂။ ေရာ၃း၉-၂၀။

(၃)        ခရစ္ေတာ္မလာမီတိုင္ေအာင္ အုပ္ထိန္းသူအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ဂလ ၃း၂၄ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေရာမလူမ်ိဳးမိသားစုမ်ားမွာ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားအား ႀကီးျပင္းလာ သည္အထိ အထိန္းေတာ္လက္ထဲတြင္ အပ္ထားပါသည္။ ဖခင္သည္ မိမိစည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ ကို အေမြခံႏိုင္ရန္ ရင့္ က်က္မႈရွိသည္ဟု ယူဆဆံုးျဖတ္သည္အထိ ထိုအထိန္းေတာ္ လက္ထဲ၌ ထားပါသည္။ ဂလ၊ ၃း၂၅။ ၄း၁-၇။ ခရစ္ေတာ္မလာမီတိုင္ေအာင္ ခပ္သိမ္း ေသာ အရာတို႔သည္ အထိန္းေတာ္တည္းဟူေသာ ပညတ္တရားလက္တြင္ရွိၾကပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေတာ္လ်က္ ပညတ္တရား ၏ လက္တြင္မရွိ ေရာ ၆း၁၄ ကိုၾကည့္ပါ။

(၄)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိကိုမိမိျပည့္စံုျခင္းမရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစရန္၊ ပညတ္တရားကိုေပး ေတာ္မူသည္။ ေရာ၊ ၁၀း၂-၄။ ဖိ ၃း၉။


(ဂ)        ပညတ္တရား၏ အားနည္းခ်က္မ်ား။

(၁)        မည္သူ႔ကိုမွ်ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ မတည္ေစႏိုင္။ ဂလ ၂း၁၆။ တ၊ ၁၃း၃၉။

(၂)        မည္သူ႔ကိုမွ် သန္႔ရွင္းျခင္းသို႔မေရာက္ေစႏိုင္။ ဂလ ၃း၂-၃။

(၃)        ပညတ္တရားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္ပြားေစျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္။

ဂလ၊ ၃း၂၁။ ၂း၂၁။

(၄)        ဇာတိပကတိေၾကာင့္ ပညတ္တရားသည္အားနည္း၍ မတတ္ႏိုင္။ ေရာ ၈း၃။

(၅)        ပညတ္တရားသည္ အျပစ္တင္ေသာအမႈကိုသာျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေရာ ၃း၁၉။

(၆)        ပညတ္တရားသည္ အဘယ္သူကိုမွ် စံုလင္ျခင္းသို႔မပို႔ႏိုင္။ ေဟၿဗဲ ၇း၁၈၊ ၁၉။


(ဃ)      ပညတ္တရားသည္ မည္သည့္အရာမ်ားကိုျပဳပါသနည္း။

(၁)        မ်က္ကန္း၊ တစ္ဘက္စြန္းေရာက္ဘာသာကိုျဖစ္ေစပါသည္။ ဂလ၊ ၁း၁၃-၁၄။

(၂)        လူတိုင္းတို႔အား က်ိန္ျခင္းအမဂၤလာသက္ေရာက္ေစသည္။ ဂလ ၃း၁၀။

(၃)      လူတိုင္းအား အျပစ္႐ွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပသည္။ ေရာ၊ ၃း၁၉။ ယာ၊ ၂း၁၀။

(၄) ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို ေဖၚျပလ်က္ လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို ျပျပီး  ခရစ္ေတာ္ အတြက္ ျပင္ဆင္  ေပး ပါသည္။    ဂလာ၊ ၄း၂၄-၂၅။

(၅) ပညတ္တရားမွ ေ႐ြးေသာသူတို႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းကို အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေစသည္။ ဂလာ၊ ၂း၂၁။ ၃း၂၁-၂၂။ ၅း၃-၄။

(၆) ဇာတိပကတိ၏အေသြးအဆင္းကို အမွီျပဳ၍ ၀ါႀကြားစရာျဖစ္ေအာင္ ေသြးေဆာင္ေစပါသည္။ ဂလာ၊ ၆း၁၃။


(င)   ယံုၾကည္သူႏွင့္ ပညတ္တရား မည္သို႔ဆက္စပ္ပါသနည္း။

(၁) ပညတ္တရားသည္ကယ္တင္ျခင္းကိုမေပးႏိုင္ဟု သိရေသာ္လည္း ပညတ္တရားသည္ “သန္႔႐ွင္း၏။ေျဖာင့္မတ္၏။ ေကာင္းျမတ္၏။” ေရာ၊ ၇း၁၂။

(၂) ပညတ္တရားသည္ ဆိုးညစ္ေသာအရာမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရပါမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ပညတ္တရားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းငွါမလာ၊ ျပည့္စံုေစျခင္းငွာၾကြလာေတာ္မူ၏။ မ၊ ၅း၁၇။ ခရစ္ေတာ္ သည္ ပညတ္တရားကို လံုး၀နာခံခဲ့သည္။ ေယာ၊ ၈း၄၆။ ၁ေပ၊ ၂း၂၁။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လည္း ပညတ္တရားေတာ္သည္ စံုလင္သည္၊ ဟုတ္မွန္သည္၊ ေျဖာင့္မတ္သည္၊ စင္ၾကယ္သည္ႏွင့္ အညီ ႐ိုေသ ရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆာ၊ ၁၉း၇-၈။

(၃) ယံုၾကည္သူသည္ ပညတ္တရား၏လက္ေအာက္တြင္မ႐ွိ။ ပညတ္တရား၏သြန္သင္မႈ၊ နည္းေပး လမ္းျပမႈ၊ အျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမ႐ွိပါ။ ေရာ၊ ၆း၁၄။ ၁၀း၄။ သို႔ေသာ္ ပညတ္တရား သည္ တရားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏တရားစီရင္ျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသက္တာ၌႐ွိေသာ အျပစ္ မ်ား အေပၚ ဘုရားသခင္ထား႐ွိေသာ အလိုေတာ္တို႔ကို ေဖၚျပေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာ၊ ၇း၇။

(၄) ယံုၾကည္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္မည္ အေၾကာင္း၊ ပညတ္တရား သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ စံုလင္ျခင္းရွိ၏။(ေရာ၊ ၁၀း၄)။ ခရစ္ေတာ္သည္ ပညတ္တရား၏ ေနာက္ဆံုး စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူ၏ေတာင့္တျခင္း ဆႏၵအျပည့္အစံုသည္ ‘ထိုသခင္၌” ျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ ပါသည္။ ဖိ၊ ၃း၁၁။


၉။  ေက်းဇူးတရားကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလ့လာျခင္း။

(က) ေက်းဇူးတရားဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။

(၁) ဘုရားသခင္သည္ မည္သို႔ေသာအရာျဖစ္သည္ကို ေဖၚျပေသာအရာသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ပါ သည္။ ၁ေယာ၊ ၄း၈,၁၆။ ေက်းဇူးေတာ္သည္ အတိုင္းအဆမ႐ွိ ႀကီးမားေသာ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ အိုင္ထဲမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးဆင္းလာေသာ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အဘိုးကိုမေပးဘဲ အခမဲ့ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ လူတို႔၏လိုအပ္ခ်က္အလံုးစံုတို႔ကို အတိုင္းအဆမ႐ွိ ႀကြယ္၀စြာေပးေနေသာ ဘုရားသခင္၏ လွ်ံ လ်က္႐ွိေသာ ေမတၱာပင္ျဖစ္ပါသည္။

(၂) “ေက်းဇူးတရားသည္ ဘုရားသခင္၏ေစတနာေတာ္ႏွင့္လူတို႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူေသာ ေမတၱာ” ျဖစ္သည္။ တိ၊ ၃း၄-၅။

(၃) “ပညတ္တရားေတာ္ကို ေမာေရွလက္တြင္ေပးေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူး တရားႏွင့္သစၥာတရားမူကား ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ျဖစ္သတည္း။”  ေယာ၊ ၁း၁၇။

(၄) ေက်းဇူးတရားကိုေပးေတာ္မူေသာကာလသည္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ ျခင္း၊ ပင္ေတကုေတၱပြဲေန႔မွသည္ အသင္းေတာ္ကို သိမ္းဆည္းေသာ ေန႔အထိျဖစ္ပါသည္။ ဧ၊ ၃း၂-၁၀။ ၂သက္ ၂း၂-၁၂။

(ခ)      ေက်းဇူးတရားႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္းမည္သို႔ဆက္ႏြယ္ပါသနည္း။

(၁) ေက်းဇူးတရားသည္ လူတို႔အား ကယ္တင္ျခင္းတရားကို ယူေဆာင္ခ်ေပးပါသည္။ တိ ၂း၁၁။

(၂) ကိုယ္က်င့္တရားမပါဘဲ ေက်းဇူးတရားေတာ္သက္သက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ရပါသည္။ ဧ၊ ၂း၈-၉။ ေရာ ၄း၄-၅။

(၃)        ေက်းဇူးတရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ ဂလ၊ ၂း၁၆။ ေရာ ၃း၂၄။ သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ ဂလ၊ ၄း၂-၃။

(ဂ)       ေက်းဇူးတရားသည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာႏွင့္မည္သို႔သက္ဆိုင္သနည္း။

(၁)        ခရစ္ေတာ္၌ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစလ်က္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္မိသားစုတြင္ သားအရာကို ေပးပါသည္။ ဂလ ၄း၅-၃၁။

(၂)        ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကတိထားေတာ္မူေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ရရွိေစပါသည္။ ဂလ ၃း၂၂။

(၃)        ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၀ေသာ အသက္တာကို ရရွိေစပါသည္။

ဂလ ၅း၅၊ ၂၂။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ဇာတိပကတိအေသြးအသား၏ အလိုကိုအႏိုင္ရယူေစပါသည္။ ဂလ ၅း၁၆။

(၄)        ကၽြႏ္ုပ္တို႔လိုအပ္ေသာ အရာအားလံုးျပည့္စံုလံုေလာက္ေစသည္။

၂ေကာ ၁၂း၉။ ေဟ ၄း၁၆။ ၂ေကာ ၉း၈။

(ဃ)      ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရား(သို႔) ယံုၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္ အက်င့္တရားတို႔သည္ ေရာေႏွာေနႏိုင္ပါ သေလာ။

(၁)        ကယ္တင္ျခင္းတရား၌လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌လည္းေကာင္း၊ ထိုတရားႏွစ္ပါး တို႔သည္ ဆီႏွင့္ေရကဲ့သို႔လည္းေကာင္း အလင္းႏွင့္ အေမွာင္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္းျဖစ္လ်က္၊ ဘယ္ေသာအခါမွ် မေရာစပ္ႏိုင္ပါ။

(၂)        ဤအေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပရန္ ေအာက္ပါက်မ္းပိုဒ္ (၂)ပိုဒ္ျဖင့္ ျပည့္စံုေနပါမည္။

(က)      ေရာမ ၁၁း၅-၆။ “ယခုကာလတြင္ပင္ ေက်းဇူးေတာ္အတိုင္းေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အႂကြင္းအက်န္ရွိေသး၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ရွိွလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္အား ျဖင့္မရွိ၊ ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးသည္ ေက်းဇူးမဟုတ္၊ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္အားျဖင့္ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးအားျဖင့္မရွိ၊ ရွိလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္သည္မဟုတ္။

(ခ)        ဂလ ၅း၄။ “ပညတ္တရား (အက်င့္)အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္သမွ်ေသာ သင္တို႔ သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ကြာ၍ ေက်းဇူးတရား၌မတည္၊ ေရြ႕ေလ်ာ့ၾကၿပီ။


၁၀။       ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရားတို႔၏ ျခားနားခ်က္အခ်ိဳ႕

မွတ္ခ်က္။            ။ ထိုျခားနားခ်က္ကို စာရင္းျပဳစုလွ်င္ အလြန္ရွည္လ်ားေနေပမည္။ သို႔ပါ၍ မိမိကိုယ္ပိုင္စာ ရင္းျပဳစုသင့္ပါသည္။ ေအာကတြင္ နမူနာေခါင္းစဥ္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပညတ္တရား                                                                   ေက်းဇူးတရား

-          သိုးသည္ သိုးထိန္းအတြက္အေသခံရသည္။                  သိုးထိန္းသည္ သိုးအတြက္ အေသခံရသည္။

-          သင္သည့္က်င့္ေစာင့္ႏိုင္လွ်င္                                    ငါျပဳမည္

-          လံုး၀နာခံမႈလိုအပ္ပါသည္။                                       နာခံႏိုင္ရန္တန္ခိုးေပးသည္။

-          ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလိုအပ္သည္                                     ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုေပးသည္။

-          အေကာင္းဆံုးလူပင္ေသျပစ္ထိုက္သည္။                      အျပစ္ႀကီးဆံုးပင္အသက္ရွင္ရ။

-          က်ိန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။                                        က်ိန္ျခင္းကိုဖယ္ရွာေပးသည္။

-          ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစျခင္း၊                                    ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုေပးသည္။

-          သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစျခင္း၊ လံုး၀မရွိပါ။                        ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကိုေပးသည္။

-          ေသဒဏ္ေပးေသာအလုပ္ကိုလုပ္သည္။                       အျပစ္လႊတ္ျခင္းအလုပ္ကိုလုပ္သည္။

-          ကၽြန္ျပဳသည္                                                        လူလြတ္ျဖစ္ေစသည္။

-          ေမာေရွႏွင့္ အက်င့္တရားသို႔ ဆက္စပ္ေပးသည္။             ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္း တရားသို႔ဆက္စပ္ေပး သည္။

-          မည္သည့္အရာကိုမွ်စံုလင္ျခင္းကိုမျဖစ္ေစႏိုင္။                ခရစ္ေတာ္၌ လူတိုင္းစံုလင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေစသည္။

-          မည္သူ႔ကိုမွ် ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမေပး။                               ယံုၾကည္သူတိုင္းကို ေျဖာင့္မတ္ေစသည္။

-          သင္မျပဳရဟုတားျမစ္သည္။                                       မည္သူမဆို လာလိုသူတိုင္းဟုေခၚပါသည္။

၁၁။ နိဂံုး။ လူမည္သည္ကား ပညတ္တရား၏ အက်င့္မရွိဘဲယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္တတ္သည္” ေရာ ၃း၂၈။ ဟုေပါလုႏွင့္အတူဆိုရပါမည္။ ဘုရားသခင္သည္ မိမိခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးတရားေတာကန္႔လန္႔ကာဖြင့္လ်က္ ဤေလာကဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ျဖင့္ ေလွ်ာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူအားျဖင့္ ပညတ္တရားကို ေစာင့္ေရွာက္၍ေပၚလြင္ေစၿပီး ထိုပညတ္တရားကို ပင္ ႐ုပ္သိမ္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ေသာကာလ၊ ေက်းဇူးေတာ္ကာလကို ေခၚေဆာ္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ သည္ပညတ္တရား၏ က်ိန္ျခင္းကိုသင့္ကိုယ္စားခံခဲ့ၿပီးအျပစ္၏အခကိုလည္း အေက်ေပးေခ်ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေသာ အမႈကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်လ်က္ ၿပီးျပည့္စံုေသာကယ္တင္ျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ေနပါ။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။         ဤသင္ခန္းစာ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မည္သို႔နည္း။

၂။         ယံုၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္ အက်င့္တရားတို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တို႔ကို ေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ ရန္အဘယ့္ေၾကာင့္ အလြန္ေရးႀကီးပါသနည္း။

၃။         ယာကုပ္ ၂း၁၄-၂၆၊ တြင္ ယာကုပ္သည္ မည္သို႔သြန္သင္သည္ဟု ထင္ျမင္ရပါသနည္း။

၄။         ေရာ ၄း၂-၅။ ၈း၁။ ဧ ၂း၈-၉။ တိ ၃း၅-၆ တို႔တြင္ ေပါလုသည္ မည္ကဲ့သို႔ သြန္သင္သည္ဟု ထင္ျမင္ရပါ သနည္း။

၅။         ေပါလုႏွင့္ ယာကုပ္တို႔ႏွစ္ဦးသေဘာကြဲလြဲသည္ဟုထင္ရေသာအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းႏိုင္ ရန္ မည္သည့္အခ်က္ (၃)ခ်က္ကိုနားလည္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း။

၆။         ေပါလုႏွင့္ ယာကုပ္တို႔သည္ ထိုစာမ်ားကို ေရးစဥ္တြင္ သူတို႔၏စိတ္ႏွလံုးထဲ၌မည္သည့္အရာမ်ားကို ရည္ရြယ္ေနပါသနည္း။

(က)            ေပါလု။

(ခ)              ယာကုပ္။

၇။         ေပါလုသည္ေကာင္းေသာအက်င့္ကုိက်င့္ရန္မလိုဟု ဆန္႔က်င္ပါသေလာ။ မဟုတ္လ်င္သက္ေသျပပါ။

၈။         အက်င့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါလု၏အျမင္သည္ ယာကုပ္၏႐ႈေဒါင့္ႏွင့္ မည္သို႔ကြာျခားပါသနည္း။

၉။         ေပါလုက ငါတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ယာကုပ္ ကယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ေရာက္ရသည္မဟုတ္။. အက်င့္အားျဖင့္ေရာက္ရသည္ဟု ဆို၏ထိုသူႏွစ္ဦးတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ ရည္ၫႊန္းထားေသာ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပလ်က္ ထိုအျမင္တို႔ကိုေစ့ စပ္ေပးပါ။

၁၀။       ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ အက်င့္တရားတု႔ိ၏ စပ္ဆိုင္မႈကိုေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္အနည္းဆံုး (၄)ခ်က္ကို ေဖာ္ျပ ပါ။

၁၁။       ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းတရားတို႔၏ စပ္ဆိုင္မႈကိုေဖာ္ျပေသာက်မ္းခ်က္ (၄)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၂။       အက်င့္တရားသည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ မည္ကဲ့သို႔အေရးႀကီးပါသနည္း။

၁၃။       ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပၚလြင္ေစေသာ ယံုၾကည္ ျခင္းတရားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ရေသာအခ်က္ (၅)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၄။       ဂလ ၅း၁-၄တြင္ ေပါလုက ယုဒလူတို႔က်င့္သံုးေသာ အေရဖ်ားလွီးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းခ်က္ (၃)ခ်က္ကိုထုတ္ထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။

၁၅။       “သင္တို႔သည္ ေက်းဇူးတရားမွ ေရႊ႕ေလ်ာ့ၾကၿပီ”ဟုဆိုရာတြင္ မည္သုိ႔ဆိုလိုပါသနည္း။

၁၆။       ဘုရားသခင္ကေမာေရွအားေပးထားေသာပညတ္တရားႏွင့္ ပတ္သက္၍-

(က)            ပညတ္တရား၏ရည္ရြယ္ခ်က္ (၃)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

(ခ)              ပညတ္တရား၏အားနည္းခ်က္မ်ားကား ဘယ္အရာမ်ားနည္း။ (၄)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၇။       ယံုၾကည္သူသည္ ပညတ္တရားႏွင့္ မည္သို႔ပတ္သက္ပါသနည္း။ ပညတ္တရားအေပၚ မည္သို႔ သေဘာထားရမည္နည္း။ အခ်က္ (၄)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၁၈။       ေက်းဇူးတရားကိုအေျခခံပံုေသယံုၾကည္ခ်က္ Doctrine အျဖစ္စာျဖင့္ ေရးသားပါ။ ေခတ္ကာလႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္းေဖာ္ျပပါ။

၁၉။       ေက်းဇူးတရားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ပတ္သက္ဆက္စပ္ေၾကာင္းကို က်မ္းၫႊန္းျဖင့္ ျပပါ။

(က)            ကယ္တင္ျခင္း      (၁)

(၂)

(ခ)              ခရစ္ယာန္အသက္တာ        (၁)

(၂)

၂၀။       ယံုၾကည္ျခင္းတရားႏွင့္ အက်င့္တရားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရားေသာ္လည္း ေကာင္း ခရစ္ယာန္အသက္ရွင္မႈတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းေၾကာင္းတြင္ျဖစ္ေစ ေရာေႏွာ၍မရ ေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပေသာက်မ္းၫႊန္းႀကီး (၂)ခ်က္ကိုေဖာ္ျပပါ။

၂၁။       ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရားတို႔၏ ျခားနားခ်က္မ်ားကို အခ်က္ (၆)ခ်က္ျဖင့္ စာရင္းျပဳစုပါ။

ပညတ္တရား                                                                         ေက်းဇူးတရား

အမည္၊ ---------------------------------------------                                   ရက္စြဲ။ ----------------------------

လိပ္စာ၊ ---------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)


မွတ္ခ်က္။     စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား (အခန္း ၁၄) ျဖစ္ပါသည္။

Part 3 (12 MB, until lesson 36) Bible Study (Piper) - received from Saya Aung Naing
http://www.mediafire.com/download.php?p2zfdh4gcf7b47e