ရွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း (ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္)


ရွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း

၁။ နိဒါန္း
ဤရွင္လုကာက်မ္းရွိ ခရစ္ေတာ္၏သက္ေတာ္စဥ္ကို သမားေတာ္လည္းျဖစ္၊ ရွင္ေပါလု၏ခရီးသြားေဘာ္လည္းျဖစ္ေသာ ရွင္လုကာက ေရးသားခဲ့သည္။ ဤက်မ္းသည္ သူေရးသားခဲ့ေသာ က်မ္းႏွစ္က်မ္းအနက္ ပဌမက်မ္းျဖစ္သည္။ (ဒုတိယက်မ္းမွာ တမန္ေတာ္၀တၱဳျဖစ္သည္ (တ၁း၁)ကို ၾကည့္ပါ) ဤက်မ္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာကို တမန္ေတာ္၀တၱဳတြင္လည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ အာဒံအားျဖင့္စတင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစဥ္ အလံုးစံုကို ရွင္လုကာက ေဖၚျပသည္။ ယုဒလူႏွင့္ တပါးအမ်ိဳးသားမ်ားကို တန္းတူညီတူ ျဖစ္ေစကာ တကမၻာလံုး၏ ကယ္တင္ရွင္ သခင္ေယရႈကို ဘုရားသခင္ အၾကံအစည္ေတာ္၏ အခ်က္အခ်ာ ေနရာတြင္ ထားသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ သက္ေတာ္စဥ္ကို တင္ျပရာ၌ ရွင္လုကာသည္ သခင္ေယရႈ၏ ဆုေတာင္းျခင္းက႑ကို ေဖၚျပသကဲ့သို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၌ အႏွိမ္ခံရသူမ်ားအား ဂရုဏာ သက္မိျခင္းႏ်င့္ လူမႈေရးရာ ဂရုစိုက္မႈ ရွိေၾကာင္းကို အထူးေဖၚျပထားပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ရွင္လုကာသည္ ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ မ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းေဖၚျပထားပါသည္။

ဤက်မ္းကို ဖတ္ရႈလွ်င္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္းသိေစသည္။ (၁) သခင္ေယရႈတပါးတည္းသာလွ်င္ကယ္တင္ျခင္းကို ရေစသည့္ လမ္းျဖစ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တဦးစီသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ မူပိုင္ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္၊ အရွင္သခင္အျဖစ္ သိမွတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ (၂) စိတ္ထက္သန္စြာ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အားကိုးျခင္းမရွိလွ်င္ ဘုရားသခင္အတြက္ ၾကီးမားေသာအရာကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ (၃) အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မတရားစြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း ခံစားရသူမ်ားအေပၚ သခင္ေယရႈက ဂရုစိုက္သကဲ့သို႔ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လည္း ဂရုစိုက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ (၄) ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူသည့္ နက္နဲေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး၏ ၀မ္းေျမာက္ဘြယ္ေသာ သိတင္းသည္ ၾကီးမားေသာ ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ (၅) ခရစ္ေတာ္သည္ စာတန္မာန္နတ္ႏွင့္ ေမွာင္မိုက္၏ တန္ခိုးမ်ားအေပၚ အစဥ္အျမဲ ေအာင္ပြဲခံေနေသာေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လည္း အျပစ္၏ တန္ခိုးမ်ားအေပၚ ေအာင္ျမင္စြာ အသက္ရွင္သြားႏိုင္သည္။

၂။ ရွင္လုကာ ခရစ္၀င္က်မ္းကို မည္ကဲ့သို႔ ဖတ္ရမည္နည္း။
ရွင္လုကာသည္ ေသာဖိလု ဆိုသူအား သခင္ေယရႈ၏ အေၾကာင္းကို သြန္သင္ျပသရန္ ေျမွာ္လင့္လွ်က္ "အလြန္တရာ မြန္ျမတ္ေသာ ေသာ္ဖိလု"  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိတဦး ျဖစ္ႏိုင္သည္) ဟူ၍ လိပ္မူကာ ဤက်မ္းကို စတင္ေရးသားခဲ့သည္။ ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ႏွင့္ သခင္ေယရႈ၏ ေမြးဖြားျခင္းအေၾကာင္း မ်ားကို ေျပာျပျပီးေနာက္ ရွင္လုကာသည္ ေနရာေဒသ (၃)ခု ခြဲ၍ သခင္ေယရႈသက္ေတာ္စဥ္ကို တင္ျပထားသည္။ ၄င္းေဒသမ်ားမွာ ဂါလိလဲျပည္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား (၄း၁၄-၉း၅၀)၊ ေယရႈ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔သို႔ သြားေသာ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား (၉း၅၁-၁၉း၂၇) ႏွင့္ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔တြင္ သခင္ေယရႈ၏ ေနာက္ဆံုးအပတ္ အတြင္း ျဖစ္ပ်က္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား (၁၉း၂၈-၂၄း၅၃) တို႔ ျဖစ္သည္။ ဤခရစ္၀င္ က်မ္းတခုလံုးတြင္ သခင္ေယရႈ၏ ဥပမာပံုျပင္မ်ား၊ အံ့ၾသဘြယ္ ျပဳေသာအရာမ်ား၊ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ေဘာ္ျပထားသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ၾကားေနက်ျဖစ္ေသာ အခန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

- ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္ေမြးဖြားျခင္း (၁)
- သခင္ေယရႈေမြးဘြားျခင္းႏွင့္ သူငယ္ဘ၀ (၂)
- ဗတၱိဇံဆရာ ေယာဟန္၏ အမႈေဆာင္ျခင္း (၃)
- သခင္ေယရႈ၏ စံုစမ္းခံေတာ္မူျခင္းႏွင့္ သာသနာျပဳျခင္းအစပိုင္း (၄)
- ေျမညီရာ လြင္ျပင္အရပ္တြင္ ေဟာေသာသခင္ေယရႈ၏ ေဒသနာေတာ္ (၆)
- သခင္ေယရႈ၏ ထူးျခားေသာ ေဟာေျပာခ်က္ၾကီးမ်ား (၁၀-၁၉)
- ယုဒလူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ သခင္ေယရႈေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးျခင္း (၂၀)
- အနာဂါတ္အတြက္ သခင္ေယရႈၾကိဳတင္ေဟာၾကားျခင္း (၂၁)
- သခင္ေယရႈ၏ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔မ်ားႏွင့္ အေသသတ္ခံျခင္း (၂၂-၂၃)
- သခင္ေယရႈ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ကိုထင္ရွားေတာ္မူျခင္းမ်ား (၂၄)


ျမန္မာဘာသာ ရွင္လုကာက်မ္း ေဒါင္းလုပ္ရန္လင့္
Download (189KB)

ျမန္မာ Burmese http://murann.com/bluke.pdf
ဗီယက္နမ္ Vietnam  http://murann.com/vluke.pdf

 

 

Luke (one of Bible book)


1. Preface
This Bible book is life of Jesus Christ story written by Luke who is a medical doctor and traveling partner of Apostle Paul.  This is first Bible book written by Luke.  (2nd book is Act ..wee Act 1:1).  This Bible main purpose can be seen in Act. Start with Adam, GOD's will is clearly written in this book. Gospel Luck showed that GOD's will. "Jew and Gentle are same standard and savior of the earth is Jesus". Prayer is important for Jesus Christ's life as well as poor and rejected people get grace and mercy of Jesus Christ.  This book specially mentioned, helpless people are special care by Christ. Further more, Luke inserted the joyful and praise Lord stories.

We notice, reading this Bible book will show a lot of practical action. (1) only Jesus Christ is way for salvation. Therefore, we ,"everyone" must recognize the Jesus Christ.  (2) Eager prayer with holy spirit is important. Without prayer, we can't do big task. (3) Many people receive unfair treatments. We must give grace and mercy to them as we received from Jesus Christ.  (4) Good news received by Jesus Christ is the biggest joyful thing.  (5) Jesus Christ alway success to bad spirit, dark foolishness power and satan. Sin also succeed by Christ in our life.

2. How to read Luke (Gospel of Luck)?
Luck start this writing specially mention to "most excellent Theophilus" who seem to be high post officer. After the birth of John the Baptist and Jesus were written, Luck wrote Jesus Life in three parts.  First part is stories in Galilee (4:15-9:50).  Second part is stories along the way to Jerusalem City (9:51-19:27).  Third and last part is stories of last week (19:28-24:53). The whole book clearly explained about "the short stories told by Jesus Christ", "wonderful events", "sermons" ..etc. The most we familiar stories are as following.

- John the Baptist birth (1)
- Jesus baarth and his childhood life (2)
- John the Baptist's life of prophecy (3)
- Test of Satan to Jesus and beginning of Jesus Evangelism journal (4)
- First Jesus Gospel at large ground field (6)
- Major Gospel sermons by Jesus (10-19)
- Jewish people and Jesus final discussion (20)
- Jesus Gospel on future (21)
- Jesus last days and crucify (killed) on cross (22-23)
- Jesus resurrection (born again) and many events of showing his body (24)

 


References

ျမန္မာမ်ားစြာသည္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္မ်ားျဖစ္ျပီး၊ အေမရိကားေရာက္ အေရတြက္သန္းခ်ီရွိေသာ ဗီယက္နမ္မ်ား၊ သိန္းခ်ီရွိေသာ ျမန္မာမ်ားစြာလည္း ခရစ္ေတာ္ကိုသိရွိၾကပါသည္။ လက္ခံၾကပါသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ရွိေသာ ဗီယက္နမ္ သန္း၉၀ အတြက္ Online Bible - ရွင္လုကာက်မ္းစာအုပ္ငယ္ျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္မိတ္ေဆြမ်ား အမ်ားစု၏ ယံုၾကည္ခ်က္မွာ ဖရီး ဆိုေသာ ဘာသာမရွိျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤလင့္ခ္ http://murann.com/vluke.htm (Download  http://murann.com/vluke.pdf) ကို ဗီယက္နမ္မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဖတ္မိျပီး ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံသည္အထိ ဘုရားအသံုးခ်ႏိုင္ပါသည္။

ရွင္လုကာ ေရးသည့္ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ - AD 60 ခန္႕၊ ရွင္ေပါလုႏွင့္တတိယ သာသနာျပဳခရီးစဥ္အတူသြားရင္း ေရာမျမိဳ႕ (သို႕မဟုတ္) ကဲသရိမွာ ေရးသည္။
ေသာ့ခ်က္က်မ္း - သခင္ေယရႈသည္ လူ႕ဇာတိကို ခံယူေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ရ်င္ဘုရားျဖစ္သည္။
ရည္ရြယ္ခ်က္။ ဂရိလူမ်ိဳး (ဂ်ဴးမဟုတ္ေသာ၊ တပါးေသာအမ်ိဳးသား)မ်ားကို ရည္ရြယ္ေရးသားသည္ လုကာသည္ ဂရိလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဂႏၶဝင္ေျမာက္သည့္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ဂရိစာေပျဖင့္ တင္ျပထားည္။ ခရစ္ဝင္က်မ္းမ်ားတြင္ အရွည္လ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာမ်ား၊ လူ႕ဇာတိအေလးေပးေဖၚျပသည္။ ဂရိပညာတတ္ အထက္တန္းလႊာမ်ားအား ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း၊ အေျခခံ၊ အပယ္ခံမ်ားအေၾကာင္းလည္း ေဖၚျပထားသည္။ (ဆရာေဇာ္သူလင္း၏ ဓမၼသစ္လမ္းညႊန္စာအုပ္)။


1. မုရန္လင့္
http://murann.com/vluke.htm

2. Vietnam Bible (Luke)
http://www.biblica.com/bibles/vietnamese/

3. Burmese-English
http://burmesebible.com/buglish/Luke.htm