My favorite Words No.27, Chaâm Ngoân, Proverb, သုတၱံက်မ္း , 箴 言

1 Chôù khoe khoang veà ngaøy mai; V́ con chaúng bieát ngaøy mai seơ sanh ra ñieàu ǵ.
1 Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth.
၁ နက္ျဖန္ေန႔ကို အမွီျပဳ၍ မဝါၾကြားႏွင့္၊၊ တရက္အတြင္းတြင္ အဘယ္သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ကို မသိႏိုင္၊၊
1 不 要 为 明 日 自 夸 , 因 为 一 日 要 生 何 事 , 你 尚 且 不 能 知 道 。

2 Haơy ñeå cho keû khaùc khen ngôïi con, mieäng con chaúng neân laøm; Ñeå cho moät ngöôøi ngoaøi taùn myơ con, moâi con ñöøng laøm.
2 Let another praise you, and not your own mouth; someone else, and not your own lips.
၂ ကိုယ္တိုင္ ကိုယ္ကိုယ္ မခ်ီးမြမ္းဘဲ သူတပါးခ်ီးမြမ္းပါေလေစ၊၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွင့္ ကိုယ္ကို မခ်ီးမြမ္းဘဲ၊  ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္ေသာ သူတပါး ခ်ီးမြမ္း ပါေလေစ၊၊
2 要 别 人 夸 奖 你 , 不 可 用 口 自 夸 。 等 外 人 称 赞 你 , 不 可 用 嘴 自 称 。

3 Ñaù th́ naëng, caùt cuơng naëng; Nhöng côn töùc giaän cuûa keû ngu daïi coøn naëng hôn caû hai.
3 Stone is heavy and sand a burden, but provocation by a fool is heavier than both.
၃ေက်ာက္ႏွင့္ သဲသည္ေလး၏၊၊ မိုက္ေသာသူ၏ ေဒါသသည္ ထိုႏွစ္ပါးထက္သာ၍ ေလး၏၊၊
3 石 头 重 , 沙 土 沉 , 愚 妄 人 的 恼 怒 , 比 这 两 样 更 重 。

4 Söï caêm gan voán hung döơ, vaø côn giaän nhö nöôùc traøn ra; Nhöng ai ñöùng noåi tröôùc söï ghen gheùt?
4 Anger is cruel and fury overwhelming, but who can stand before jealousy?
၄မာ နသည္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ သေဘာရွိ၏၊၊ ေဒါသသည္ ျပင္းထန္တတ္၏၊၊ ျငဴစူေသာစိတ္ကိုကား၊ အဘယ္သူဆီး၍ ခံႏိုင္သနည္း။
4 忿 怒 为 残 忍 , 怒 气 为 狂 澜 , 惟 有 嫉 妒 , 谁 能 敌 得 住 呢 ?

5 Moät lôøi quôû traùch toû töôøng Hôn laø thöông yeâu giaáu kín.
5 Better is open rebuke than hidden love.
၅ ထင္ရွားစြာ ဆံုးမျပစ္တင္ျခင္းသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ခ်စ္ျခင္းထက္ သာ၍ေကာင္း၏၊၊
5 当 面 的 责 备 , 强 如 背 地 的 爱 情 。

6 Baïn höơu laøm cho thöông tích, aáy bôûi loøng thaønh tín; Coøn söï hoân hít cuûa keû ghen gheùt laáy laøm giaû nguïy.
6 Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses.
၆ အေဆြခင္ ပြန္းသည္ ဒဏ္ေပးေသာအခါ သစၥာေစာင့္လ်က္ေပး၏၊၊ ရန္သူမူကား၊ နမ္းေသာအခါ လွည့္စားတတ္၏၊၊
6 朋 友 加 的 伤 痕 , 出 于 忠 诚 , 仇 敌 连 连 亲 嘴 , 却 是 多 余 。

7 Keû no neâ giaøy ñaïp taøng maät döôùi chôn ḿnh; Song ñieàu ǵ ñaéng cuơng laáy laøm ngoït cho keû ñoùi khaùt.
7 He who is full loathes honey, but to the hungry even what is bitter tastes sweet.
၇ စား၍ ဝေသာသူသည္ ပ်ားလပို႔ကိုပင္ ျငင္းပယ္လိမ့္မည္၊၊ မြတ္သိပ္ေသာသူမူကား ခါးေသာအရာကို ခ်ိဳသည္ဟုု ထင္တတ္ ၏။
7 人 吃 饱 了 , 厌 恶 蜂 房 的 蜜 。 人 饥 饿 了 , 一 切 苦 物 都 觉 甘 甜 。

8 Keû löu laïc xa caùch nôi ôû cuûa ḿnh, Gioáng nhö chim bay ñaây ñoù khoûi oå noù vaäy.
8 Like a bird that strays from its nest is a man who strays from his home.
၈ မိမိေနရာကို စြန္႔၍ လည္ေသာသူသည္  မိမိအသိုက္ကို စြန္႔၍ လည္ေသာ ငွက္ႏွင့္ တူ၏၊၊
8 人 离 本 处 飘 流 , 好 像 雀 鸟 离 窝 游 飞 。

9 Daàu vaø thuoác thôm laøm khoan khoaùi linh hoàn; Lôøi khuyeân do loøng baïn höơu ra cuơng eâm ḍu döôøng aáy.
9 Perfume and incense bring joy to the heart, and the pleasantness of one’s friend springs from his earnest counsel.
၉ နံ႔သာဆီႏွင့္ နံ႔သာရည္သည္ ရႊင္လန္းေစသ က့ဲသို႔ ၾကည္ညိဳေသာစိတ္ႏွင့္ အႀကံေပးတတ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္း၏ ခ်စ္ဘြယ္ေသာ လကၡဏာသည္ ရႊင္လန္းေစ တတ္၏၊၊
9 膏 油 与 香 料 , 使 人 心 喜 悦 。 朋 友 诚 实 的 劝 教 , 也 是 如 此 甘 美 。

10 Chôù ĺa baïn ḿnh, hay laø baïn cuûa cha ḿnh; Trong ngaøy hoaïn naïn chôù ñi ñeán nhaø anh em ḿnh: Moät ngöôøi xoùm gieàng gaàn coøn hôn anh em xa.
10 Do not forsake your friend and the friend of your father, and do not go to your brother’s house when disaster strikes you—better a neighbor nearby than a brother far away.
၁ဝ ကိုယ္အေဆြခင္ပြန္းႏွင့္ အဘ၏ အေဆြခင္ပြန္းကို မစြန္႔ႏွင့္၊၊ အမႈေရာက္ေသာ ကာလ၌၊ ညီအစ္ကို အိမ္သို႔ မသြားႏွင့္၊၊ နီးေသာအိမ္နီးခ်င္းသည္ ေဝးေသာ ညီအစ္ကိုထက္သာ၍ ေကာင္း၏၊၊
10 你 的 朋 友 , 和 父 亲 的 朋 友 , 你 都 不 可 离 弃 。 你 遭 难 的 日 子 , 不 要 上 弟 兄 的 家 去 。 相 近 的 邻 舍 , 强 如 远 方 的 弟 兄 。

11 Hôơi con, khaù khoân ngoan, vaø laøm vui loøng cha, Ñeå cha coù theá ñaùp laïi cuøng keû naøo sæ nhuïc cha.
11 Be wise, my son, and bring joy to my heart; then I can answer anyone who treats me with contempt.
၁၁ငါ့သား၊ ပညာရွိေလာ့၊၊ ကဲ့ရဲ႕ေသာ သူ၏ စကားကို ငါေခ်ႏိုင္ေအာင္ ငါ့စိတ္ကို ရႊင္လန္းေစေလာ့၊၊
11 我 儿 , 你 要 作 智 慧 人 , 好 叫 我 的 心 欢 喜 , 使 我 可 以 回 答 那 讥 诮 我 的 人 。

12 Ngöôøi khoân kheùo thaáy tröôùc söï tai haïi, beøn lo aån nuùp ḿnh; Coøn keû ngu muoäi cöù ñi qua, vaø phaûi mang laáy tai vaï.
12 The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and suffer for it.
၁၂သမၼာသတိရွိေသာ သူသည္ အမႈကို ေျမာ္ျမင္၍ ပုန္းေရွာင္လ်က္ ေနတတ္၏၊၊ ဥာဏ္တိမ္ေသာသူမူကား အစဥ္အတိုင္းသြား၍ အမႈႏွင့္ ေတြ႔တတ္၏၊၊
12 通 达 人 见 祸 藏 躲 。 愚 蒙 人 前 往 受 害 。

13 Haơy laáy aùo cuûa ngöôøi, v́ ngöôøi ñaơ baûo laơnh cho keû laï; Khaù buoäc ngöôøi moät cuûa caàm, v́ ngöôøi ñaơ ñaùp theá cho ngöôøi daâm phuï.
13 Take the garment of one who puts up security for a stranger; hold it in pledge if he does it for a wayward woman.
၁၃ မကြၽမ္းေသာသူအတြက၊္ အမိ်ဳးပ်က္ေသာ မိန္းမအတြက္ အာမခံတတ္ေသာသူသည္ အငတ္အစရွိေသာ ဥစၥာတစံုတခုကို ေပါင္ထားေစ။
13 谁 为 生 人 作 保 , 就 拿 谁 的 衣 服 。 谁 为 外 女 作 保 , 谁 就 承 当 。

14 Keû naøo choåi daäy sôùm chuùc phöôùc lôùn tieáng cho baïn höơu ḿnh, Ngöôøi ta seơ keå ñieàu ñoù laø söï ruûa saû.
14 If a man loudly blesses his neighbor early in the morning, it will be taken as a curse.
၁၄ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ မိမိအေဆြခင္ပြန္းကို က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ေကာင္းႀကီးေပး ေသာသူသည္ က်ိန္ဆဲျခင္းကို ျပဳရာေရာက္၏။
14 清 晨 起 来 , 大 声 给 朋 友 祝 福 的 , 就 算 是 咒 诅 他 。

15 Moät maùng xoái gioät luoân luoân trong ngaøy möa lôùn, Vaø moät ngöôøi ñôøn baø hay tranh caïnh, caû hai ñeàu y nhö nhau.
15 A quarrelsome wife is like a constant dripping on a rainy day;
၁၅ ရန္ေတြ႔တတ္ေသာ မယားသည္ မိုဃ္းသည္းစြာရြာေသာေန႔၌ အစက္စက္က်ေသာမိုဃ္းေပါက္ႏွင့္ တူ၏။
15 大 雨 之 日 连 连 滴 漏 , 和 争 吵 的 妇 人 一 样 。

16 Ai muoán ngaên giöơ naøng, khaùc naøo ngaên giöơ gioù, Vaø nhö tay höơu caàm laáy daàu vaäy.
16 restraining her is like restraining the wind or grasping oil with the hand.
၁၆ ထိုမိန္းမကို သိမ္းထားေသာသူသည္ ေလကိုိသိမ္းထားေသာ  သူႏွင့္ တူ၏။ လက်္ာလက္၌ လိမ္းေသာန႔ံသာဆီကိုဝွက္၍ မထားႏိုင္။
16 想 拦 阻 她 的 , 便 是 拦 阻 风 , 也 是 右 手 抓 油 。

17 Saét maøi nhoïn saét. Cuơng vaäy ngöôøi boå döôơng dieän maïo baïn höơu ḿnh.
17 As iron sharpens iron, so one man sharpens another.
၁၇သံကို သံျဖင့္ ထက္ေစသကဲ့သုိ႔၊ လူသည္ အေဆြ ခင္ပြန္း၏ မ်က္ႏွာကို ထက္ေစတတ္၏။
17 铁 磨 铁 , 磨 出 刃 来 。 朋 友 相 感 , ( 原 文 作 磨 朋 友 的 脸 ) 也 是 如 此 。

18 Ai saên soùc caây vaû, seơ aên traùi noù; Vaø keû naøo haàu chuû ḿnh aét ñöôïc toân troïng.

18 He who tends a fig tree will eat its fruit, and he who looks after his master will be honored.
၁၈ သေဘၤာသဖန္းပင္ကို ေစာင့္ေသာသူသည္ သေဘၤာသဖန္းသီးကို စားရ၏။ ထုိနည္းတူ၊ သခင္အမႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာ သူသည္ ဂုဏ္အသေရကိုရတတ္၏။
18 看 守 无 花 果 树 的 , 必 吃 树 上 的 果 子 。 敬 奉 主 人 的 , 必 得 尊 荣 。

19 Maët doïi maët trong nöôùc theá naøo, Loøng ngöôøi ñoái vôùi ngöôøi cuơng theá aáy.

19 As water reflects a face, so a man’s heart reflects the man.
၁၉ေရ၌လူမ်က္ႏွာခ်င္းတူသကဲ့ သုိ႔၊ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စိတ္သေဘာတူၾက၏။
19 水 中 照 脸 , 彼 此 相 符 。 人 与 人 , 心 也 相 对 。

20 Con maét loaøi ngöôøi chaúng heà chaùn, Cuơng nhö aâm phuû vaø vöïc saâu khoâng heà ñaày vaäy.
20 Death and Destruction are never satisfied, and neither are the eyes of man.
၂ဝမရဏာႏုိင္ငံႏွင့္ အဗဒၵဳန္ႏိုင္ငံသည္ အလိုမျပည့္စံု သကဲ့ သုိ႔၊ လူတို႔မ်က္စိသည္ အလိုမျပည့္စံုတတ္၏။
20 阴 间 和 灭 亡 , 永 不 满 足 。 人 的 眼 目 , 也 是 如 此 。

21 Loø thöû baïc, doùt thöû vaøng; Coøn söï khen ngôïi thöû loaøi ngöôøi.

21 The crucible for silver and the furnace for gold, but man is tested by the praise he receives.
၂၁ေငြစစ္စရာဘုိ႔ မုိက္ရွိ၏။ ေရႊစစ္စရာဘို႔မီးဖိုရွိ၏။ လူကို စစ္စရာဘို႔ သူတပါးခ်ီးမြမ္းျခင္းရွိ၏။
21 鼎 为 炼 银 , 炉 为 炼 金 , 人 的 称 赞 也 试 炼 人 。

22 Daàu con duøng chaày giaơ maø giaơ keû ngu daïi trong coái Chung loän vôùi gaïo, Th́ söï ñieân daïi noù cuơng khoâng ĺa khoûi noù.
22 Though you grind a fool in a mortar, grinding him like grain with a pestle, you will not remove his folly from him.
၂၂ မိုက္ေသာသူကို စပါးႏွင့္ အတူဆံု၌က်ည္ေပြ႔ႏွင့္ ေထာင္းေသာ္လည္း၊ မိုက္ေသာသေဘာ မထြက္တတ္။
22 你 虽 用 杵 , 将 愚 妄 人 与 打 碎 的 麦 子 一 同 捣 在 臼 中 , 他 的 愚 妄 还 是 离 不 了 他 。

23 Haơy raùn bieát caûnh traïng baày chieân con, Vaø lo saên soùc caùc ñoaøn boø cuûa con;

23 Be sure you know the condition of your flocks, give careful attention to your herds;
၂၃ သင္၏ သိုးစု အေၾကာင္းတို႔ကို သိျခင္းငွာ ႀကိဳးစားေလာ့။ ႏြားစုတို႔ကိုလည္း ေစ့ေစ့ၾကည့္ရႈေလာ့။
23 你 要 详 细 知 道 你 羊 群 的 景 况 。 留 心 料 理 你 的 牛 群 。

24 V́ söï giaøu coù khoâng löu toàn maơi maơi, Vaø muơ trieàu thieân haù coøn ñeán ñôøi ñôøi sao?
24 for riches do not endure forever, and a crown is not secure for all generations.
၂၄ စည္းစိမ္သည္ အၿမဲမတည္တတ္။ ရွင္ဘုရင္၏ စည္းစိမ္ေသာ္လည္း၊ လူမ်ိဳးအစဥ္အဆက္မတည္တတ္။
24 因 为 赀 财 不 能 永 有 。 冠 冕 岂 能 存 到 万 代 。

25 Coû khoâ ñaơ maát ñi, coû non beøn moïc ra, Vaø ngöôøi ta thaâu nhaäp rau coû nuùi.

25 When the hay is removed and new growth appears and the grass from the hills is gathered in,
၂၅ျမတ္ပင္ ေပါက္ တတ္၏။ ပ်ိဳးပင္လည္း ထင္ရွားတတ္၏။ ေတာင္ယာအသီးကိုလည္း သိမ္းရ၏။
25 干 草 割 去 , 嫩 草 发 现 , 山 上 的 菜 蔬 , 也 被 收 敛 。

26 Loâng chieân con duøng laøm aùo xoáng cho con, Giaù deâ ñöïc duøng mua ñoàng ruoäng.
26 the lambs will provide you with clothing, and the goats with the price of a field.
၂၆ သိုးသူငယ္တို႔သည္ သင္ဝတ္ စရာဘို႔၊ ဆိတ္တုိ႔လည္း ေျမအဘိုးကို ေျဖစရာဘုိ႔ ျဖစ္၏။
26 羊 羔 之 毛 , 是 为 你 作 衣 服 。 山 羊 是 为 作 田 地 的 价 值 。

27 Söơa deâ coù ñuû laøm ñoà aên cho con, Cho ngöôøi nhaø con, vaø ñaëng nuoâi laáy caùc con ñoøi cuûa con.
27 You will have plenty of goats’ milk to feed you and your family and to nourish your servant girls.
၂၇ သင္စားစရာဘို႔၊ အိမ္သူအိမ္သားစားစရာဘို႔၊ ကြၽန္မိန္းမမ်ားကို ေကြၽးစရာဘို႔ ဆိတ္ႏို႔ေလာက္လိမ့္မည္။
27 并 有 母 山 羊 奶 够 你 吃 , 也 够 你 的 家 眷 吃 , 且 够 养 你 的 婢 女 。

http://www.murtonsys.com/bibledatabase/htmlc/vietnamese/proverbs_27.html
http://burmesebible.com/buglish/Proverb27.htm

http://www.o-bible.com/cgibin/ob.cgi?version=hgb&book=pro&chapter=27

 


JBC Media Team - Singapore, Malaysia, Thailand, Myanmar/Burma ..
Zaw Htoo, Min Aung Thet Lwin, Nay Thurein, Min Tun, Aung Thu
(left to right)

Note: 
It takes daily 5 minutes to read a Proverb.  Example Jul 2 - read Proverb 1,   Jul 2 - read Proverb 2 ...etc.   Today is Jul 27 and read Proberb 27.   God Bless You.  Murann

သမၼာက်မ္းစာ  Holy Bible
ေဆာ္လမုန္မင္းၾကီး၏ ဥာဏ္ပညာဆိုင္ရာ သုတၱံက်မ္းေန႔စဥ္ဖတ္ရန္   Proverb Daily Reading
Chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 

Proverb Book by King Salmon.  I must firstly respect, love, afraid off Jesus , then those above wisdom can go to my heart.
Action speaks louder than word. End