စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ား

LESSONS FROM ROGMA INTERNATIONAL FREE BIBLE CORRESPONDENCE SCHOOL

Prepared by William S. H. Piper (D.D)  Fast Text fil  http://murann.com/rogma.htm)

1. ေယ႐ႈခရစ္၏ဘုရားဇာတိ The Deity of Jesus Christ

2. စာတန္ (SATAN)

3. နတ္ဆိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးအေၾကာင္း  Evil Spirit and Demon

4. အျပစ္ Sin

5. ငရဲ  Hell

6. ခရစ္ေတာ္သည္ အပ်ိဳကညာ၀မ္းမွ ေမြးဖြားျခင္း  Crist born from Virgin


7. ခရစ္ေတာ္၏လက္၀ါးကပ္တိုင္ Cross of Christ

8. သခင္ေယ႐ႈခရစ္ အေသြးေတာ္၏တန္ခိုး  Power of Christ's Blood

9. ေယ႐ႈခရစ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္း  Resurrection

10. အသစ္ေမြးဖြားျခင္းဆိုင္ရာၾသ၀ါဒ  The New Birth

11. ကယ္တင္ျခင္းနည္းလမ္း The way of salvation

12. ေရြးႏႈတ္ျခင္း REDEMPTION

13. ေနာင္တ  Repent, Sad, Regret

14. ပညတ္တရားႏွင့္ ေက်းဇူးတရား  Law and Grace

15. ေျဖာင့္မတ္ရာ၌တည္ေစျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းရာ၌တည္ေစျခင္း။ JUSTIFICATION AND SANCTIFICATION

16. ယံုၾကည္သူ၏ ပကတိ (၂)မ်ိဳး   BELIEVER'S TWO NATURE

17. မဂၤလာရွိေသာေမွ်ာ္လင့္ရာ  Blessing Hope

18. ယံုၾကည္သူ၏ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္အေျခအေန။  Believer's Faith and Actual Situation

19. ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ဆုလဒ္  Salvation and Crown

20. မဂၤလာရွိေသာ ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ  Blessing Assurance of Salvation

21. သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္  Holy Spirit Part 1

22. သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္  Holy Spirit Part 2

23. သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္  Holy Spirit Part 3

24. ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏ပံုေဆာင္ခ်က္မ်ား  Old Testaments Study

25. ဆုေတာင္းျခင္း   Prayers Definition Purpose and Power

26. ဗတၱိဇံအေၾကာင္း  Baptism

27. က်မ္းစာအရ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္း   Bible Separation

28. အသင္းေတာ္  Church

29. ေခတ္ကာလႀကီးမ်ားကိုေလ့လာျခင္း  Christian.Periods

30. ေခတ္ကာလအဆက္ဆက္ ဘုရားအၾကံအစည္

31. ေခတ္ကာလအဆက္ဆက္ ဘုရားအၾကံအစည္

32.
ေနာက္ဆံုးေသာကာလ  Final Judgement

33. ေကာင္းကင္ဘံု  Heaven


34. အသင္းေတာ္အားခ်ီေဆာင္ျခင္း   The Rapture of The Church

35. ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႂကြလာျခင္း  Second Coming

36. ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ သံုးပါးတစ္ဆူ (တလံုးတ၀တည္း) ဘုရား   Our Tribune God


ဆရာေအာင္ႏိုင္ Andrew ျပန္လည္ျပဳစုသည္။ May-2013

ျမန္မာျပည္တြင္ စာေပးစာယူသင္တန္းစတင္ခဲ့သူအား ဂုဏ္ျပဳပါသည္။

 

အန္ဒရူး

ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတိုက္ေခတ္စားခ်ိန္က စာေပးစာယူ၊ အေ၀းသင္ဒီပလိုမာက်မ္းစာသင္ခန္းစာမ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းထားပါသည္။ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ထိ စင္ကာပူ၊ ျမန္မာျပည္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးေနဆဲျဖစ္ေသာ အေျခခံက်မ္းစာသင္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း ဓမၼသစ္သင္ခန္းစာမ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းရန္ရွိပါသည္။ အခ်ိန္ေပးပါက မုရန္က်မ္းစာေလ့လာျခင္းတြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပရန္ျဖစ္ပါသည္။

အပိုင္း(၁)
Part 1  (25MB - 19 lessons)
http://www.mediafire.com/download.php?dt362h12j7327fe

အပိုင္း(၂)

Part 2  (20MB - 10 lessons)
http://www.mediafire.com/download.php?bub1hmtjp91g6bs

အပိုင္း(၃)
Part 3 (12 MB, until lesson 36) Bible Study (Piper) - received from Saya Aung Naing