စာတန္၏ နံပါတ္တစ္ပစ္မွတ္ Satan’s Number One Target Lesson 8


အန္ဒရူး
စာတန္သည္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား အဓိကခ်ိန္ရြယ္ထားၿပီး စာတန္၏အဓိကပစ္မွတ္မ်ားထဲ၌ ထိပ္ဆံုးတြင္ တည္ရွိသည္။ စာတန္က သင့္အား အေသရရ၊ အရွင္ရရ ဖမ္းဆီးလိုသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ““သခင္ေယ႐ႈက ဘယ္သူလဲ ဆိုတာကို လူတိုင္းသိသင့္သည္။”” ဟုသီခ်င္းဆိုၾကသည္။ သိလည္းသိသင့္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ စာတန္က ဘယ္သူလဲ ဆိုတာကိုလည္း လူတိုင္းသိသင့္ပါသည္။

လူမ်ားစြာတို႔သည္ စာတန္ဟု အမည္ရေသာ ၀ိညာဥ္ ပုဂိၢဳလ္ အမွန္တကယ္ရွိသည္ကို မယံုၾကည္ၾကပါ။ ဟာသ တစ္ခု အေနျဖင့္ပင္ သတ္မွတ္လိမ့္မည္။ ဤသို႔ မယံုၾကည္ျခင္း၌ စာတန္ေလာက္ မည္သူမွ် ၀မ္းမေျမာက္ႏုိင္ပါ။ သူ၏အဓိက တာ၀န္မွာ လူမ်ားအား လွည့္ဖ်ားရန္ျဖစ္ၿပီး သူ၏တည္ရွိမႈကို လူမ်ားက မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ သူ႔အတြက္လုပ္ရကိုင္ရ ပိုလြယ္သြားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤေမးခြန္းအား ေမးႏုိင္သည္။ စာတန္ဟူေသာပုဂ္ၢိဳလ္ အမွန္တကယ္မတည္ရွိပါက၊ သူ႔အလုပ္ကို မည္သူက လုပ္ေဆာင္ ေပးသနည္း။ က်မ္းစာ၌ ထို ပုဂ္ၢိဳလ္အား စာတန္ဟု ၃၉ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေခၚဆိိုထားၿပီး ““မေကာင္းဆိုး၀ါး”” ဟု ၄၈ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေခၚဆိုထားသည္။

ေခတ္ကာလ အဆက္ဆက္ရွိ တိုက္ပြဲ

၀ိညာဥ္ကမၻာ၌ စာတန္ႏွင့္ဘုရားသခင္တို႔သည္ အႀကီးအက်ယ္ စစ္ခင္းေနၾကသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သည္ နားမလည္မခ်င္း၊ ဤကမၻာေပၚ၌ မည္သို႔အသက္ရွင္ရမည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

မူလအစ၌ စာတန္အား လူစီဖာ အမည္ရေသာေကာင္းကင္တပါးအေနျဖင့္ ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းခဲ့သမွ်ေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႔တြင္ သူသည္ ဥာဏ္ပညာအရွိဆံုး၊ အလွဆံုး ႏွင့္ တန္ခိုး အႀကီး ဆံုးျဖစ္သည္။ ထင္ရွားစြာပင္ သူသည္ အျခားေကာင္းကင္တမန္မ်ားထက္ သာလြန္ ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ လူစီဖာ သည္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ မာန္ မာနသည္ သူ႔ႏွလံုုးသားအတြင္းသို႔ ၀င္ ေရာက္ လာခဲ့သည္။ သူသာ ဘုရားျဖစ္သင့္သည္ ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သူ႔ႏွလံုးသားအတြင္း၌ ဤသို႔ႀကံစည္ခဲ့သည္။ ““ေကာင္းကင္ ေပၚသို႔ ငါတက္ မည္။ ဘုရားသခင္၏ ၾကယ္တို႔အေပၚမွာ ငါ့ပလႅင္ကို ငါခ်ီးေျမႇာက္မည္။ ...”” (ေဟရွာယ ၁၄ း ၁၃)

စာတန္သည္ သူ၏ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားကို ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ ေကာင္းကင္တမန္ ၃ပံု ၁ပံုသည္ စာတန္ ေနာက္လုိက္ၿပီး ဘုရားသခင္အား ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယခုတိုင္ေအာင္ စာတန္ႏွင့္ သူေနာက္လိုက္မ်ား သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို အဆက္မျပတ္ တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိေသာ ရန္သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ စာတန္ႏွင့္ သူ႔ေနာက္လိုက္္မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုး၌ သူတို႔ဘ၀ဟာ မီးအိုင္ အတြင္း၌အဆံုးသတ္ၾကမည္ကို သိၿပီး ထိုအိုိင္အတြင္း၌ ေန႔ေရာ ညပါ ႏွိပ္စက္ခံရမည္ကိုလည္း သိၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ သူတုိ႔သည္ သူတို႔ေခၚႏုိင္သမွ်ေသာ လူတို႔ကို သူတို႔ႏွင့္ အတူ ေခၚသြားလိုုသည္။

အစအဦးေသာအခ်ိန္မ်ား၌ပင္ စာတန္သည္ လူမ်ားအားလွည့္ဖ်ားၿပီး သတ္ျဖတ္ေနခဲ့သည္။ ေယ႐ႈ က ““... မာနတ္သည္ ေရွ႕ဦးစြာမွစ၍ လူအသက္ကိုသတ္ေသာ ရန္သူျဖစ္၏။... မုသာစကား၌ က်င္လည္ ေသာသူျဖစ္၏။ မုသာ၏ အဘလည္းျဖစ္၏။”” ဟုဆိုသည္။ (ေယာ ၈ း ၄၄) စာတန္သည္ သင့္အားလွည့္ ျဖားလိုၿပီး သတ္ျဖတ္လိုသည္။ က်မ္းစာက ““သမၼာသတိရွိလ်က္ မအိပ္ဘဲေစာင့္ေနၾကေလာ့။ သင္တို႔၏ ရန္သူတည္း ဟူေသာစာတန္သည္ ေဟာက္ေသာ ျခေသၤ့ ကဲ့သို႔ အဘယ္သူကို မ်ိဳရမည္နည္း ဟုလွည့္လည္ ရွာေဖြလ်က္ရွိ၏။”” ဟုဆိုသည္။ ၁ေပ ၅ း ၈

ေခတ္ကာလအဆက္္ဆက္ရွိတိုက္ပြဲသည္ လူအားလံုးအတြက္ တနည္းအားျဖင့္ လူအားလံုး၏ စိတ္ႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္မ်ား အတြက္ မၿပီးဆံုးေသးသည့္ တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ ဤကမၻာေျမသည္ ကေလးကစားကြင္း မဟုတ္ပါ။ စစ္ေျမျပင္ပင္ျဖစ္သည္။ စာတန္၏မုသားမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္၏အမွန္တရားၾကားထဲရွိ တိုက္ပြဲ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက စာတန္အား ““ဤကမၻာ ေျမ၏အရွင္သခင္”” ဟုေခၚသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ မာန္မာန၊ ေလာဘၾကဴးမႈ၊ ရမၼက္အေပၚတြင္ အေျခတည္ထားေသာ ဤ ေလာကီေရးရာစနစ္၏ေနာက္ကြယ္မွ မျမင္ရေသာ အုပ္စိုးသူျဖစ္ေသာေၾကာင့့္ ျဖစ္သည္။ စာတန္သည္ သူ၏မုသားမ်ားျဖင့္ လူမ်ား၏စိတ္ကို အေမွာင္က်ေစျခင္းမွာ လူတို႔အား သူႏွင့္အတူ မီးအိုင္ အတြင္း သို႔ က်ေရာက္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

စာတန္က ဤစၾကာ၀ဠာႀကီးသည္ မေတာ္တဆျဖစ္တည္လာၿပီး ဘုရားသခင္မရွိ ဟုေျပာျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ား အား လွည့္ဖ်ားသည္။ သမၼာတရားမွာ ဘုရားသခင္သည္ စၾကာ၀ဠာႀကီးအား ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ က်မ္းစာက စၾကာ၀ဠာႀကီး မည္သို႔ျဖစ္တည္လာသည္ကို တစ္ခုတည္းေသာ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ဖြယ္ ဤစာေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းတည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ““အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။”” ကမၻာ ၁ း ၁

ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မယံုၾကည္ခ်င္ေသာသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ “Big Bang”  သီအုိရီကို သင္ၾကားၾကသည္။ ဤသီအိုရီအရ အဆံုးအစမရွိ က်ယ္၀န္း႐ႈပ္ေထြးလွေသာ ဤစၾကာ၀ဠာႀကီးသည္ အာကာသ ဟင္းလင္းျပင္၌ စၾကာ၀ဠာဓာတ္ႀကီးတစ္ခု “cosmic material”  ႀကီးမားစြာေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ျဖစ္တည္ လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤသီအုိရီက မည္သည့္သိပၸံပညာရွင္မွ မေျဖႏိုင္ေသာေမးခြန္း ႏွစ္ခုအား ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သည္။ စၾကာ၀ဠာ ဓာတ္ႀကီး“cosmic material”  က ဘယ္ကျဖစ္လာသနည္း? ““အဆမတန္ႀကီးမားစြာ ေပါက္ကြဲမႈအား မည္သည့္အရာက ျဖစ္ေစခဲ့ သနည္း။””

က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္မရွိ ဟု မိုက္ေသာသူသည္ ထင္တတ္၏။”” ဟုဆိုသည္။ ဆာ ၁၄ း ၁။ က်မ္းစာထဲ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ““လူမိုက္”” (Fool)  ဟူေသာစကားလံုးသည္ ဥာဏ္ရည္ မျပည့္၀သူ ကို ဆိုလိုျခင္း    မဟုတ္ဘဲ ဘုရား သခင္ မရွိသလိုမ်ိဳး ႐ိုင္းျပေမာက္မာစြာ၊ မာန္မာနႀကီးစြာ၊ တကိုယ္ေကာင္းဆန္စြာ အသက္ရွင္ေနသူကို ဆိုလိုသည္။

စာတန္၏ေနာက္ထပ္လိမ္ညာမႈတစ္ခုမွာ လူသားသည္ တစ္ခုတည္းေသာ သက္ရွိဆဲလ္တစ္ခုမွ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ကာ လူသားအျဖစ္ ျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သမၼာတရားမွာ လူသားကုိ ဘုရားသခင္က သူ၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑ာန္ႏွင့္အညီ လူကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူေယာက်္ား၊ လူမိန္းမ ကိုဖန္ဆင္းၿပီးလွ်င္”” ဟုဆိုသည္။ ကမၻာ ၁ း ၂၇

လူ႔ကိုယ္ခႏၶာသည္ ကမၻာေပၚ၌ အထူးျခား၊ အေကာင္းမြန္ဆံုးႏွင့္ အံ့ံဖြယ္အေကာင္းဆံုး အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ စၾကာ၀ဠာ အား ဖန္ဆင္းရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ စကားသာေျပာရၿပီး ထိုအရာသည္ ျဖစ္တည္လာခဲ့သည္။ လူကိုယ္ခႏၶာသည္ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းျဖစ္႐ံုမွ်မက ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ ဖန္ဆင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖင့္လူကိုဖန္ဆင္း၍ သူ၏ႏွာေခါင္းထဲသို႔ ဇီ၀အသက္ကို မႈတ္ေတာ္မူလွ်င္၊ လူသည္ အသက္ရွင္ ေသာသတၱ၀ါျဖစ္ေလ၏။”” ဟုဆို သည္။ ကမၻာ ၂ း ၇ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးက ““အကၽြႏ္ုပ္ သည္ ေၾကာက္မက္ ဖြယ္ေကာင္းေသာ လကၡဏာ၊ ထူးဆန္းေသာလကၡဏာႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍”” (ဆာလံ ၁၃၉ း ၁၄) ဟုဆိုခဲ့သည္။

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား လွည့္ဖ်ားရန္အတြက္ စာတန္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ မုသားႀကီးမ်ားထဲတြင္ ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္ သီအိုရီသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဤသက္ေသ မျပႏုိင္ေသာ သီအိုရီသည္ ဘုရားသခင္အား လံုး၀ ခ်န္လွပ္ ထားခဲ့ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၌ပင္ အခ်က္အလက္တစ္ခုအေနျဖင့္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ သီအိုရီတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တကမၻာလံုးနီးပါး၌လည္း သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ ထပ္မံ၍ မည္သည့္သိပၸံပညာရွင္မွ မေျဖႏိုင္ေသာေမးခြန္းမွာ ““ပထမဆံုး သက္ရွိဆဲလ္က ဘယ္ကလာသနည္း။””

ယေန႕ေခတ္ကာလ ယဥ္ေက်းမႈရွိ လူငယ္အမ်ားစုက တိက်ေသာကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ သမၼာ တရားမရွိ ဟု ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ သူတို႔က လူတဦးစီတိုင္းသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာ၊ မိမိကမွန္သည္ ဟုထင္ေသာ ဘယ္အရာကိုမဆို လုပ္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္ ဟု တရားေသယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈ၌ ဤအရာကို လက္မခံျခင္း သည္ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ေသာအျပစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင္သည္ ထုိအရာကို သေဘာမတူပါက၊ သည္းခံ နားလည္တတ္မႈ မရွိေသာသူ ဟူ၍ထင္ျခင္းခံရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာဘုရားျဖစ္သည္။ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးႏွင့္ က်မ္းစာ ထဲရွိ အျခားပညတ္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဘယ္အရာကမွန္သည္၊ မွားသည္ကို ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေျပာျပထားသည္။ အျခားဘုရားမ်ားအား ကိုးကြယ္ျခင္း၊ ႐ုပ္တုမ်ားအားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မိဘကို မ႐ိုေသျခင္း၊ လူ႔အသက္ကို သတ္ျခင္း၊ ခုိး၀ွက္ျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားေဖာက္ျပားျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္းႏွင့္ အျခားသူတဦးပိုင္ဆိုင္ေသာ အရာကို တပ္မက္ျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ဟု ဘုရားသခင္ ေျပာထားသည္။

ဤသမၼာတရားသည္ အခ်ိန္ကာလတိုင္း၌ ေနရာအသီးသီးရွိ လူအားလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သမၼာတရားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေျပာထားသည္ကို ပမာ မခန္႔ျပဳ၍ လ်စ္လ်ဴ႐ႈႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရား သခင္ ေရွ႕၌ မတ္တပ္ရပ္ရေသာေန႔တြင္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ သူ႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ထူးဆန္းစြာပင္ လူငယ္မ်ားစြာတို႔သည္ အထူးဆန္းဆံုး မုသားစကားတစ္ခုကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ သူတို႔က တစံုတခုကိုယံုၾကည္လွ်င္ ထိုအရာသည္ သူတို႔အတြက္ အစစ္အမွန္ျဖစ္လာသည္ ဟုထင္ၾကသည္။ ကိုယ္က်င့္တရား ဆိုင္ရာ သမၼတရားကို ယံုၾကည္ရန္အတြက္ မေရြးခ်ယ္မခ်င္း၊ ထိုတရားသည္ သူတို႔အတြက္ အစစ္အမွန္မျဖစ္လာပါ ဟု သူတို႔က ယံုၾကည္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မုသားတစ္ခုကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုမုသားကို လူတိုင္းအတြက္ အစစ္အမွန္ျဖစ္လာေအာင္ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။ သမၼာတရားကို မယံုၾကည္ျခင္းသည္လည္း သမၼာတရားအား ထိခုိက္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္က ““ကၽြႏု္ပ္ ကမၻာ့ ဆြဲအား နိယာမကိုမယံုၾကည္ဘူး။”” ဟုေျပာႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဆယ္ထပ္တိုက္ေပၚမွခုန္ခ် ပါက၊ ကၽြႏု္ပ္ယံုသည္ျဖစ္ေစ၊ မယံုၾကည္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကမၻာ႔ဆြဲအား နိယာမသေဘာတရားက ကၽြႏ္ုပ္အေပၚ တြင္ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဘာသာတရားအားလံုးတို႔သည တူညီေသာဘုရားတစ္ပါးတည္းကိုသာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ၿပီး ဘာသာ တရား အားလံုးဟာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ ဟုစာတန္က အခုိင္အမာဆိုသည္။ အကယ္၍ ဤသို႔ဆိုျခင္းသာ မွန္ပါက သူ႔ သားေတာ္(ေယရႈခရစ္)အား ေၾကာက္ရြံ႕ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေသျခင္းမ်ိဳးျဖင့္ ေသြးစြန္းေသာ ကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံ ေစခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္သည္ ဆိုး၀ါးေသာအမွားတစ္ခုကိုက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းေလာ။ ဤသို႔ေသာ ေသျခင္းမ်ိဳးသည္ ဆိုး၀ါးလွ ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ပင္လွ်င္ ““အကၽြႏု္ပ္ဘုရား ကၽြႏု္ပ္ အားဘာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္း။”” ဟု ေအာ္ဟစ္ ခဲ့သည္။

သမၼာက်မ္းစာထဲရွိ ဘုရားတည္းဟူေသာ အသက္ရွင္၍စစ္မွန္ေသာ ဘုရားတစ္ပါးတည္းသာ ရွိသည္။ သူက ““ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားမရွိ။ ငါသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာဘုရား၊ ကယ္တင္ေသာဘုရား ျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာဘုရားမရွိ။ ေျမႀကီးစြန္းသားအေပါင္းတို႔ ငါ့ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ကယ္တင္ျခင္း ေက်းဇူးကိုခံၾကေလာ့။”” ဟုဆိုသည္။ (ေဟရွာယ ၄၅ း ၂၁-၂၂)

ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ဘာသာတရားမ်ားသည္ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေတာင္းဆို ေသာ ဘုရားမ်ား ကို ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ဤဘာသာတရားမ်ား၌ သူတို႔၏ဘုရားႏွင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး အရ မည္သို႔ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႕ႏုိင္မည္ကို မတင္ျပထားပါ။

က်မ္းစာထဲရွိ ဘုရားသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဘုရားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ သူ႔အားခ်စ္ရန္ ျပန္ လည္ တံု႕ျပန္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မတံု႕ျပန္သည္ျဖစ္ေစ၊ သူသည္ ကမၻာေပၚရွိ လူတစ္ဦးစီတိုင္းအား ခ်စ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဖန္ဆင္းရွင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ အား သူႏွင့္ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအရ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ေစလို သည္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚ၌အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္အေပၚတြင္ထားေသာ ဘုရားသခင္၏ အံ့ၾသဘြယ္ ထာ၀ရကာလ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္အား ေဖာ္ထုတ္ျပသၿပီး ဤသိို႔ေသာ ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ ခ်စ္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပသည္။ ေယ႐ႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္ေႂကြးကို အျပည့္အ၀ေပးေခ်ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္ရွင္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ေသျခင္းမွထေျမာက္လာခဲ့သည္။ သူက ““ငါသည္လမ္းခရီး၊ သမၼာတရားႏွင့္ အသက္ျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရၾက။”” ဟုဆို သည္။ (ေယာ ၁၄ း ၆)

စာတန္က ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ လူေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ မဟုတ္ဟု လူမ်ားအားယံုၾကည္ေစလိုသည္။ မွန္ကန္ေသာအခ်က္မွာ ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ျဖစ္ၿပီး ကတိေတာ္ ထားေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္သည့္ ေယ႐ႈပင္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိပါ။ ေလာကအတြင္းသို႔ သူ၏ႂကြလာမႈသည္ အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းသည္။ သူ၌အျပစ္မရွိဘဲ သူ၏အခါးသီးဆုံုးရန္သူမ်ားကေတာင္ သူ၌ အျပစ္ တစံုတခု ရွိသည္ ဟူ၍ေထာက္မျပႏုိင္ခဲ့ပါ။ ေယ႐ႈသည္ ကတိထားေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ဘုရားသခင္ တစ္ဦးတည္းသာ လုပ္ႏုိင္ေသာအရာမ်ားကို သူ လုပ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ေလႏွင့္လႈိင္းမ်ားကို အမိန္႔ေပးခဲ့ၿပီး ထိုအရာတို႔ သည္ သူ႔ကိုနာခံခဲ့သည္။ သူသည္ လူ ၃ ဦးကိုေသျခင္းမွထေျမာက္ေစခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ထက္မွ ဤသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့ သည္။ ““ဤသူကား၊ ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ ငါ၏ခ်စ္သားေပတည္း။””

လူမ်ားအား လွည့္ဖ်ားရန္အတြက္ စာတန္သံုးေသာအျခားနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ျခင္းမရွိ ဟုေျပာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ခဲ့ေသာ ကိုယ္ခႏၶာအသစ္ျဖင့္ ေသျခင္းမွထေျမာက္လာခ့ဲသည္။ အဓိကဘာသာေရးမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ား၏ ဂူသခ်ႋဳင္းမ်ားသည္ ထိုဘာသာ၀င္မ်ား အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာေနရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ ၏အုတ္ဂူသည္ ဗလာက်င္းေနေသာ အုတ္ဂူျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေနသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၄၀ ၾကာ ဤကမၻာေပၚ၌ ကိုယ္ထင္ျပခဲ့သည္။ သူသည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားအား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ကုိယ္ထင္ျပခဲ့သည္။ တႀကိမ္၌ လူေပါင္း ၅၀၀ သည္ သူ႔ကိုျမင္ခဲ့ၿပီး ခရစ္၀င္ က်မ္းမ်ားကုိ ေရးသားခ်ိန္၌ သူတို႔သည္ အသက္ရွင္ဆဲျဖစ္သည္။

လူသားကို ဖန္ဆင္းခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသျခင္းသည္ အစိုးရေနခဲ့သည္။ ဤ အျခင္းအရာသည္ စာတန္၏ေအာင္ပြဲတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ ကားတိုင္ထက္၌ ေသဆံုးေသာအခါတြင္ သူလည္းပဲ ေသမင္း၏အရိပ္ေအာက္သို႔သက္ဆင္းခဲ့ၿပီး ေသျခင္းက သူ႔အား၀ါးၿမိဳ သြားၿပီဟု ထင္ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မဲေမွာင္ေသာ ေသမင္း၏ေခ်ာက္အတြင္းမွ လူသားခရစ္ေတာ္သည္ ေအာင္ပြဲခံကာ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ခဲ့ေသာကိုယ္ခႏၶာအသစ္ျဖင့္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အျပစ္၊ စာတန္ႏွင့္ေသျခင္းကို ေအာင္ႏုိင္သူအျဖစ္လည္း ထေျမာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူေျပာသည့္အတုိင္း၊ သူဟာ ဘုရား ျဖစ္ ေၾကာင္းႏွင့္ သူေျပာသည့္အရာအားလံုးသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ ခရစ္ေတာ္၏ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းက သက္ေသ ျပသည္။ က်မ္းစာက ေယ႐ႈခရစ္တာ္သည္ ““ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူ၍ ... တန္ခိုးႏွင့္တကြ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ထင္ရွားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္တည္း ဟူေသာ ...”” ဟုဆိုသည္။ (ေရာ ၁ း ၁၄) ေယ႐ႈက ““ငါသည္ အသက္ရွင္ေသာေၾကာင့္ သင္တို႔သည္လည္း အသက္ ရွင္ရၾကလိမ့္မည္။”” ဟုဆိုသည္။

စာတန္က ““သင္သည္ လူေကာင္းျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အလံုအေလာက္လုပ္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္ က သင့္ကို လက္ခံလိမ့္မည္”” ဟုေျပာသည္။ အမွန္တရားမွာ မိမိတို႔ျပဳလုပ္ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အားျဖင့္ မည္သူကမွ ကယ္တင္ျခင္းမခံရႏုိင္ပါ။ က်မ္းစာက ““ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္ တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္ သတည္း။ ကိုယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်၀ါႂကြား စရာအခြင့္မရွိ။”” ဟုဆိုသည္။ (ဧ ၂ း ၈-၉)

အျခားေသာ ဘာသာတရားအားလံုးတို႔သည္ လူလုပ္ေသာအမႈကို အဓိကထားေျပာဆိုၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ အတြက္ လုပ္ေပးေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသည္ ကယ္တင္ျခင္း ကိုမခံရဘဲ၊ ဘုရားသခင္က ေယ႐ႈဟူေသာပုဂ္ၢိဳလ္၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ လုပ္ေပးေသာအရာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းခံရသည္။ က်မ္းစာက ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ ““ငါတို႔ကိုခ်စ္၍ မိမိအေသြးႏွင့္ ငါတို႔၏အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ”” ဟုဆိုသည္။ (ဗ်ာ ၁ း ၅) ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ႏွလုံးသားကုိ ထိေတြ႕မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

စာတန္က ငရဲဟူေသာေနရာသည္ အမွန္တကယ္မရွိဟု ထင္ေစျခင္းအားျဖင့္လူမ်ားအား လွည့္ဖ်ားသည္။ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ အစစ္အမွန္တည္ရွိသကဲ့သို႔၊ ငရဲသည္လည္း အမွန္တကယ္ရွိသည့္ေနရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဓမၼသစ္ က်မ္းတြင္ ငရဲဟူေသာ စကားလံုးကုိ ၁၂ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေတြ႕ရၿပီး ကၽြႏုု္ပ္တို႔သည္ ထိုေနရာကို မသြားရ ေစရန္ အတြက္ သူ႔အသက္ကိုစြန္႔လႊတ္ခဲ့ေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သခင္ေယ႐ႈ၏ ႏႈတ္ဖ်ားမွ ၁၁ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ထိုငရဲဆိုေသာ စကားလံုး ထြက္ခဲ့သည္။ ငရဲကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ မေကာင္းဆုိး၀ါးႏွင့္ သူ၏ေကာင္းကင္တမန္မ်ား  အတြက္ ဖန္ဆင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရား သခင္သည္ အဘယ္သူကိုမွ် မပ်က္စီးေစလို”” ဟု ေျပာထား ေသာ္လည္း သူ၏ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ျငင္းပယ္ၿပီး စာတန္ေနာက္သို႔လိုက္ေသာသူမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔ျပဳေသာ အမႈ၏အက်ိဳးဆက္တို႔ကုိ ရင္ဆိုင္ရ ေပမည္။

ငရဲကုိ ““မီးအိုင္”” ဟုေဖာ္ျပထားၿပီး ခရစ္ေတာ္ကိုမရရွိဘဲ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားသည္ ထိုေနရာ၌ထာ၀ရ ကာလ ေနသြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူတို႔သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ထာ၀ရကာလေနႏိုင္ရန္ အတြက္ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္လက္ေဆာင္ကိုေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း သူတို႔သည္ ေယ႐ႈကို လက္မခံခဲ့ပါ။ ထိုသူတို႔၏မေဖာ္ျပႏုိင္ေသာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈသည္ သူတို႔ငရဲသို႔ ေရာက္ သြားခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ထက္လြန္ကဲေသာအရာမ်ားကို ရယူရန္ဆႏၵျပင္းျပေနေသာလူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ စုန္း ကေ၀ပညာ၊ နတ္ပြဲမ်ား၊ နကၡတ္ပညာ၊ ေဗဒင္ပညာႏွင့္ ၀ိညာဥ္ကမၻာႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ စမ္းသပ္ၾကည့္ ၾကသည္။ ဤအရာမ်ားကို လုပ္ျခင္းသည္ မွားယြင္းသေလာ။ မွားယြင္းသည္။ ၀ိညာဥ္က်င့္စဥ္ကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ က်င့္သည္မဆို သင္သည္ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္၍ရသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ဤအရာမ်ားကို လုပ္ေသာသူအားလံုးတို႔သည္ သူ႔အတြက္ ရြံရွာဘြယ္ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀အတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚမွသာ၊ သူသည္ ၀င္ေရာက္မည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏စိတ္ႏွလံုးတံခါးကုိ မဖြင့္မေပးခ်င္း၊ ၀ိညာဥ္ဆိုး မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၀ိညာဥ္ကမၻာႏွင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ရန္္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ပါက၊ ကၽြႏု္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀ကို သူတို႔အတြက္ ဖြင့္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး သူတို႔သည္ ၀င္လာလိမ့္မည္။

အံ့ၾသဘြယ္အမႈအားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာသည္ ဟုထင္ေစျခင္းအားျဖင့္ စာတန္သည္ လူမ်ားအား လွည့္ဖ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ စာတန္တြင္ ႀကီးမားသည့္တန္ခိုးရွိၿပီး သူသည္ အံ့ၾသဘြယ္အမႈႀကီး မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔မ်ား၌ ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသို႔ ေနာက္တႀကိမ္ႂကြ လာမည္ဆဲဆဲအခ်ိန္တြင္ စာတန္သည္ သူ၏အေကာင္းဆံုးလက္ရာျဖစ္ေသာ ““အႏ္ၲိခရစ္””ကို ေစလႊတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤ လူမေကာင္း ဆိုး၀ါးႀကီး သည္ စာတန္၏အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို အျပည့္ အ၀ခံထားရသည္။ က်မ္းစာက ထိုအဓမၼလူသည္ ““စာတန္ျပဳျပင္ေသာအားျဖင့္ မုသာႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ထူးဆန္းေသာတန္ခိုး၊ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ၄င္း၊ လာလိမ့္မည္။”” (၂သက္ ၂ း ၉) ဟုေျပာထားသည္။ တကမၻာလံုး သူ႔ေနာက္သုိ႔လိုက္လာေအာင္ သူသည္ လွည့္ဖ်ားလိမ့္မည္။

သင္သည္ ငရဲသို႔ျဖတ္လမ္းမွသြားလိုပါက၊ ထိုျဖတ္လမ္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးပင္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ေဆးစြဲ သြား ပါက စာတန္သည္ အျခားသူတဦးဦးကို အာ႐ံုစိုက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သင္သည္ သူ၏တန္ခိုးေတာ္၌ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ သင့္စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာကို ဖ်က္ဆီးသည္။ ကိုကိန္း (သို႔) ကုတ္(ခ္) သည္ မည္သည့္ပံုစံ၌မဆို ေသေစႏုိင္သည္။ Len Bias ဆိုေသာ ေကာလိပ္ဘက္စကတ္ေဘာ ၾကယ္ပြင့္တစ္ဦးသည္ ေၾကးစားကစားရန္ ေတာက္ပေသာအနာဂတ္ ရွိေသာ္လည္း၊ ကိုကိန္းအား တႀကိမ္တခါမွ် အလြန္အကၽြံသံုးစြဲ႐ံုမွ်ျဖင့္ သူ၏ေၾကးစားဘ၀ႏွင့္ အသက္တာမွာ အဆံုးသတ္သြားသည္။ ထိုစဥ္က မူးယစ္ေဆး၀ါးအား စမ္းသပ္ဖူးသည္မွာ သူ႔အတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏွင့္ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ပင္ ျဖစ္သည္။

လူငယ္အမ်ားစုက မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ သူတို႔၏စိတ္ႏွင့္ခႏၶာအတြက္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည္ဟု သိၾက သည္။ ေဆးစြဲသူ တစ္ဦးက ““မူးယစ္ေဆး၀ါးကို စြဲသြားျခင္းသည္ ငရဲႏွင့္အနီးဆံုးေနရာသို႔ ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။”” လူငယ္မ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ကစားၾကသနည္း အမ်ားအားျဖင့္ သက္တူရြယ္တူမ်ား၏ ဖိအားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သင္အမွန္တကယ္ ဂ႐ုမစိုက္ေသာသူမ်ား၏လက္ခံမႈကိုရရန္အတြက္ သင္၏အနာဂတ္ႏွင့္ ဘ၀ကုိ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။

လူငယ္မ်ားသည္ ေသရည္ေသရက္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခုကို ပို၍ပို၍သံုးစြဲလာၾကၿပီး ထိုအရာေပၚတြင္ မွီခို ေနရ သည္။ သူတို႔သည္ အရက္ကို မူးယစ္ေဆး၀ါဟု မသတ္မွတ္ဘဲ၊ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု မယံုၾကည္ၾကပါ။ ပညာရွင္မ်ားက ေသရည္ေသရက္ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားထဲတြင္ ပ်က္စီးမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာအရာျဖစ္သည္ ဟုဆိုၾကသည္။ သင္သည္မူးေအာင္ေသာက္သည့္ အႀကိမ္တိုင္း တြင္ ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစေသာအရာျဖစ္သည္ဟုဆို ၾကသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မေလးတဦးက ““ကၽြန္မအရက္ကို လံုး၀မႀကိဳက္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မနဲ႔အလြန္ရင္းႏွီးတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ား ထဲမွ ႏွစ္ဦးဟာ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ မေတာ္တဆမႈေတြမွာပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဆိုး၀ါးစြာဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါတယ္။ Tom က ပထမ တစ္ဦးျဖစ္ ပါတယ္။ သူဟာ Van ကားတစီးႏွင့္ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္တိုက္မိခဲ့ၿပီး သူဟာယခုအခ်ိန္မွာ မ်က္မျမင္ ျဖစ္ေနၿပီး ေဆး႐ံုမွာ ၈လၾကာ ကုသမႈခံယူေနပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာလူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး cheerleader တဦးျဖစ္တဲ့ Ann ဟာ သစ္ပင္နဲ႔ေခါင္းခ်င္းဆိုင္တိုက္မိၿပီး Coma ျဖစ္ေနတာ ႏွစ္လေက်ာ္ပါၿပီ။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ဘယ္သူကမွ အရက္ေသာက္ ျခင္း ကို မရပ္တန္႔ၾကပါဘူး။

ထင္ရွားသည့္အခ်က္မွာ အသင့္အတင့္သာေသာက္သူေတာင္မွ သူေသာက္သည့္အႀကိမ္တုိင္းတြင္ ျပန္လည္ အစားထုိး၍ မရႏုိင္ေသာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားအခ်ဳိ႕ပ်က္စီးျခင္းကုိ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ သင္ႏွင့္ အတူ ေသာက္ခ်င္သူမ်ား အား NO ဟုေျပာႏုိင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းတခုမွာ ဤသုိ႔ျပန္ေျပာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ““ကၽြန္ေတာ္ မေသာက္တတ္ ပါဘူး။ အရက္ေသာက္တာဟာ ပညာရွိတဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ မျမင္ဘဲ ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိတဲ့ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ အားလုံးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္လုိအပ္ပါတယ္။””

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ OK ပါသည္ဟု ေျပာျခင္းအားျဖင့္ စာတန္က လူမ်ားအား ျဖားေယာင္း ေလ့ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ နီကုိဒင္းသည္ အလြန္အမင္းစြဲေစေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတခုျဖစ္သည္။ ဤအရာက သင့္အားအရက္ႏွင့္အျခား မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား စြဲေစသည္ထက္ သာ၍ စြဲညိေစလိမ့္မည္။ လူအမ်ားစုအတြက္ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ ျဖတ္ရန္ထက္ ေဆးလိပ္ကုိျဖတ္ရန္သာ၍ ခက္ခဲသည္။ နီကုိဒင္းစဲြသူ တဦးျဖစ္လာရန္အတြက္ ႐ုိးရွင္းေသာအဆင့္ ၃ဆင့္သာ လုိသည္ကုိ သိသင့္သည္။

ပထမဆုံးအဆင့္မွာ စီးကရက္ကုိေသာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စီးကရက္သည္ အရသာ ဆုိးေသာ္လည္း၊ သင္စေသာက္ပါက၊ စီးကရက္ေသာက္သူလူစု၏ လက္ခံမႈကုိရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အဆင့္မွာ ေဆးလိပ္ကုိ ပါတီပြဲမ်ား၊ ခ်ိန္းေတြ႕ခ်ိန္မ်ား၌ အခါအားေလ်ာ္စြာေသာက္သုံးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားက မီးညႇိေသာအခါ၊ သင္ကလည္း မီးညႇိသည္။ တတိယအဆင့္မွာ သင္သည္စည္းေက်ာ္ၿပီး အမာခံေဆးလိပ္ေသာက္သူတဦး ျဖစ္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ခ်ိတ္မိသြားၿပီးျဖစ္သည္။ စီးကရက္ ကုိစမ္းသပ္ေသာက္သည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အမ်ားစုသည္ ၁၂ မွ ၁၄ အရြယ္အေရာက္တြင္ စြဲညိသြားၾကသည္။

ေဆးလိပ္ေလာင္ကၽြမ္းေသာအခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကတၱရာဟူေသာေစးကပ္ေသာအမဲေရာင္ အရည္တြင္ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အဆိပ္အေတာက္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ပါသည္ဟု သိထားၾကသည္။ ထုိအရာမ်ားသည္ အဆုတ္ အတြင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ အဆုတ္၌ကပ္ေနၾကသည္။ ေဆးလိပ္မေသာက္သူ တဦး၏အဆုပ္သည္ ပန္းေရာင္ ျဖစ္ၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား၏ အဆုပ္မွာအမဲေရာင္ျဖစ္ေနသည္။ သင္၏အဆုပ္မ်ားသည္ အမဲေရာင္ကတၱရာမ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ ေနပါက၊ သင္သည္ အားကစားသမားေကာင္း တဦးျဖစ္မလာႏုိင္ပါ။

စီးကရက္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားတဦးကုိ ဤစာတန္းတုိေလးႏွင့္ ေဆးလိပ္ တစ္ဘူးကုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ပုိ႔ေပးခဲ့သည္။ ““ဒီေဆးလိပ္ေတြဟာ သင့္အတြက္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမယ္လုိ႔ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။”” တစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ သူကဤသုိ႔ျပန္ေရးလုိက္သည္။ ““ေဆးလိပ္ေတြကုိ ပုိ႔ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ တကယ္အသုံး၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေဆးလိပ္ ေတြကုိ ေရထဲမွာႏွစ္လုိက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သီးႏွံပင္ေတြ အေပၚမွာ အဲဒီေရေတြကုိေလာင္းလုိက္တဲ့အခါ၊ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာရွိတဲ့ ပုိးမႊားအားလုံးဟာ ေသသြားပါတယ္။””

သင္သည္ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္ပါက၊ သင္၏ကုိယ္ခႏၶာသည္ ““ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္””ျဖစ္ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္လုိက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္၊ ဘုရားသခင္သည္ သင့္အတြင္း၌ လာ ေရာက္ေနထုိင္သည္။ သင္၏ကုိယ္ခႏၶာသည္ သင္ႏွင့္မသက္ဆုိင္ေတာ့ပါ။”” မိမိတုိ႔ ကုိယ္ကုိ မိမိတုိ႔မပုိင္ေၾကာင္းကုိ၄င္း၊ သင္တုိ႔သည္ အဖုိးႏွင့္၀ယ္ယူေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ၄င္း၊”” ဘုရားသခင္၏ဗိမာန္ေတာ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ သင့္ကုိယ္ ခႏၶာကိုလည္း ေကာင္းစြာျပဳမူပါ။

လိင္သည္ အရာအားလုံးပင္ျဖစ္ၿပီး လူအားလုံးကလုပ္ေနၾကသည္ဟု ယုံၾကည္ေစျခင္းအားျဖင့္ စာတန္က လူမ်ားအား လွည့္ျဖားသည္။ လိင္သည္ အရာရာတုိင္းမဟုတ္ဘဲ၊ လူအားလုံးကလည္း မလုပ္ေန ၾကပါ။ သင္သည္ ဤစည္းကို မေက်ာ္မီ၊ ေသေသခ်ာခ်ာႏွင့္အခ်ိန္တန္ၾကာစဥ္းစားပါ။ သင္သည္ လိင္ကုိ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀အတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ထားပါက၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ႏွင့္ သင္သည္ မ်ားစြာေသာအရာတုိ႔၌ ၀မ္းေျမာက္ႏုိင္သည္။ လြယ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ားအား ေယာက္်ားမ်ားက မေလးစားပါ။ သင္သည္ သူ႔အားဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ခ်ည္ထားရန္အတြက္ လိင္ကုိ အသုံးျပဳပါက၊ သူစိတ္၀င္စားေသာ သင္၏တစ္ခု တည္းေသာ အစိတ္အပုိင္းမွာ လိင္သာျဖစ္လိမ့္မည္။

မိန္းကေလးမ်ား၊ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၾကပါ (အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာသူတဦး၏ စကားသံ)

““မိန္းကေလး၊ ကၽြန္မ၏စကားကုိ ယုံၾကည္ပါ။ လိင္ကိစၥသည္ ႐ုပ္ရွင္ေတြထဲကလုိ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္း သလုိ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈ႕ကုိလည္း မရေစပါ။ ဤကိစၥသည္ အေသးအမႊားကိစၥသာျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ဤအရာသည္ အလြန္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းသည္။ ဤလိင္ကိစၥဟာ ဘယ္လုိပုံစံမ်ဳိးဆုိတာကုိ ကၽြန္မသာသိခဲ့မယ္ဆုိရင္၊ ဤကိစၥကုိ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ကုိေစာင့္ဆုိင္းခဲ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မနဲ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ဆက္ဆံခဲ့သူဟာ ကၽြန္မသိပ္ၿပီး ဂ႐ုမစုိက္ တဲ့သူျဖစ္ခဲ့ျခင္းကုိ ကၽြန္မအမွန္တကယ္ ေနာင္တရခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ သူႏွင့္ဆက္တြဲဆဲျဖစ္ၿပီး ဤသုိ႔တြဲျခင္းက ကၽြန္မအတြက္ ျပႆနာတစ္ခု လုိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ဤသုိ႔ေသာဆက္ဆံေရးကုိ အဆုံးသတ္လုိၿပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဒိတ္လုပ္လုိ ေသာ္လည္း၊ ကၽြန္မတုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ ခႏၶာပုိင္းအရ အလြန္နီးကပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ကိစၥဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခက္ခဲပါတယ္။

ပထမအႀကိမ္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ညမွစ၍၊ ခ်ိန္းေတြ႕တဲ့အခ်ိန္တုိင္းမွာ သူႏွင့္ဆက္ဆံဖုိ႔ သူက ေမွ်ာ္လင့္ ထား ပါ တယ္။ လက္ထပ္ထားတဲ့သူမ်ားကဲ့သုိ႔ေပါ့။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ႔ တခုလုံးဟာ အိပ္ရာထဲ ၀င္လုိက္ ထြက္လုိက္ နဲ႔ပဲ တ၀ဲလည္လည္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မက လုပ္ဖုိ႔ဆႏၵမရွိတဲ့အခါတုိင္းမွာ၊ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ စကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရပါတယ္။ သူ႔ုကုိမေပးမျဖစ္ေပးရမယ့္ ပုံေပါက္ေနပါတယ္။ ဒီလူဟာ ကၽြန္မကုိ ခ်စ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္မ မထင္ပါဘူး။ အနည္းဆုံး ခ်စ္တယ္ လုိ႔ေတာင္ မေျပာဖူးပါဘူး။ သူ႔ကုိကၽြန္မ မခ်စ္တာကုိလည္း ကၽြန္မရဲ႕ အနက္႐ႈိင္းဆုံးေနရာကေန သိေနပါတယ္။ ဤသုိ႔ သိေနျခင္းဟာ ကၽြန္မအား ေစ်းေပါေစပါတယ္။ မိန္းကေလးတဦးရဲ႕ဘ၀မွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ဟာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ေျခလွမ္းျဖစ္တာကုိ ကၽြန္မ အခု နားလည္ပါၿပီ။ သင္ဤကိစၥကုိလုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္၊ အရာရာဟာ အရင္က ကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ေတာ့ ပါဘူး။ ဤသုိ႔လုပ္ျခင္းဟာ အရာရာကုိေျပာင္းလဲေစပါတယ္။ ၪဏ္ပညာရွိစြာျဖင့္ သင္ႏွင့္ တဘ၀လုံး အတူ လက္တြဲ အသက္ရွင္မည့္သူအတြက္သာ သင့္ကုိယ္ကို ေစာင့္ထိန္းထားသင့္ပါသည္။””

ကၽြန္မဟာ မေစာင့္ဆုိင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ၀မ္းနည္းခဲ့ရၿပီး ကၽြန္မရဲ႕အပ်ဳိစင္ဘ၀ကုိ ျပန္ရပါရေစဟု ဆႏၵျပဳေနရပါတယ္။

ပညာရွိေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ပါ။

သင္သည္ နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ သင္ဟာအႏၲရာယ္ရွိတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ ႀကီးျပင္း ေနပါ တယ္။ စာတန္အား ““ဤေလာက၏အရွင္သခင္””ဟု ေခၚျခင္းမွာ သူသည္ ကုလားကာ၏ေနာက္ကြယ္၌ အရာရာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ မေကာင္းဆုိး၀ါးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူ၏ေလာကီေရးရာစနစ္မ်ားျဖင့္ သင္၏စိတ္၊ ခႏၶာ၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး၊ အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ထာ၀ရပန္းတုိင္တုိ႔ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္အတြက္ ပုံစံသြင္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အမ်ားစုသည္ ျပသနာကုိလုိက္မရွာ ၾကေသာ္လည္း၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားမ်ားကုိ ခ်ရန္မွာ လြန္စြာ လြယ္ကူသည္။ အျပစ္၏အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ လူငယ္မ်ားကုိ မၿမဲတမ္းအံ့ၾသေစသည္။

သင္ဟာ ေကာင္းေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား မည္မွ်ပင္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္တဘ၀လုံး ေနာင္တ ရမည့္အရာမ်ား ကုိ လုပ္မိရန္မွာ လြန္စြာနီးကပ္သည္။

မွားယြင္းေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ား

သခင္ႏွင့္ေ၀းရာသုိ႔ ေရာက္သြားျခင္း

မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ေသရည္ေသရက္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးကုိစြဲသြားျခင္း

အဖမ္းခံရျခင္း၊

ကုိယ္၀န္ရလာျခင္း

ေက်ာင္းေနဘ၀၌ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိလာျခင္း

AIDS သို႔မဟုတ္ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာ အျခားေရာဂါမ်ားကုိ ရရွိျခင္း

ထ၀ရကာလအက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ရျခင္း

သင္သည္ သင္၏အသက္တာအား မိမိကုိယ္ကုိသာ ႏွစ္သက္ေစမည္ဟူေသာ မူ၀ါဒအရအသက္ရွင္ ပါက၊ တေန႔တြင္ သင္ ေနာင္တရလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ဘုရားသခင္ထံမွ ၪဏ္ပညာကုိေတာင္းခံ ပါက၊ သူသည္ သင့္အား လမ္းျပလိမ့္မည္။ အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပထမဆုံးေမး ရမည့္ ေမးခြန္းမွာ ဤလိင္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာထဲတြင္ ဘုရားသခင္က ဘာေျပာထားသနည္း? ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ထဲ၌ သူေျပာေသာအရာကုိ ဘယ္ေတာ့မွဆန္႔က်င္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေမးရမည့္ ဒုတိယေမးခြန္းမွာ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္ ဤကိစၥအား လုပ္တာကုိ ေတြ႕ခ်င္ပါမလား? သူမေတြ႕ လုိေသာကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္သည္ဟု သင္ထင္ပါက ထုိကိစၥကုိ မလုပ္ပါႏွင့္။

ဤသုိ႔ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ျခင္းက သက္တူရြယ္တူမ်ား၏ မွားယြင္းေသာ ဖိအားကုိ ေရွာင္ကြင္းျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ သင္ႏွင့္သက္တူရြယ္တူမ်ား၏ မွားယြင္းေသာဖိအားမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ ၿပံဳး၍ ဤသို႔ေျပာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ““အဲဒါကို လုပ္တာဟာ ကၽြႏ္ုပ္ အတြက္ ပညာရွိစြာလုပ္တဲ့ကိစၥလို႔ မထင္ဘူး။”” မည္သူက ဤသို႔ေျပာျခင္းအား ျပန္လည္တံု႔ျပန္ႏုိင္မည္နည္း။

မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ား

သင္လုပ္သမွ်အရာအားလံုး၌ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းကိုရသည္။

ေဆးစြဲျခင္းႏွင့္ အျခားအႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားစြဲျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစသည္။

AIDS ႏွင့္ အျခားလိင္မွတဆင့္ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားကို မရေစပါ။

နာမည္ေကာင္းရသည္။

အျခားသူမ်ားအေပၚတြင္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။    ၀ိညာဥ္ကမၻာ၌ စာတန္၊ သူ႔ေနာက္လုိက္မ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ၾကားတြင္ႀကီးမားေသာတိုက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္္ေနသည္။

၂။    ဤတိုက္ပြဲမွာ လူမ်ား၏စိတ္ႏွလံုးသားကုိ ရရန္အတြက္တိုက္ၾကေသာ တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။ စာတန္၏ မုသားမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္၏သမၼာတရားၾကားရွိ တိုက္ပြဲျဖစ္သည္။

၃။    “ Big Bang” သီအိုရီက အာကာသဟင္းလင္းျပင္၌ စၾကာ၀ဠာဓါတ္ႀကီး “cosmic material”  တစ္ခု ျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲ မႈေၾကာင့္ စၾကာ၀ဠာႀကီး စတင္ျဖစ္တည္လာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ မည္သည့္သိပံၸရွင္မွ မေျဖႏိုင္ေသာ ေမးခြန္း (၂)ခုကို ဤသီအိုရီက ခ်န္ထားခဲ့သည္။

စၾကာ၀ဠာဓါတ္ႀကီးသည္ “cosmic material”   ဘယ္ကျဖစ္လားသနည္း? ႀကီးမားသည့္ ေပါက္ကြဲမႈႀကီးအား ဘယ္အရာက ျဖစ္ေစခဲ့သနည္း?

၄။    က်မ္းစာထဲရွိ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးႏွင့္ အျခားပညာတ္ေတာ္မ်ားထဲတြင္ ဘယ္ရာကမွားသည္၊ ဘယ္အရာက မွန္သည္ကို ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာျပထားသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ အခ်ိန္ ကာလအဆက္ဆက္၌ ေနရာေဒသ အသီးသီးရွိ လူအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အမွန္ တရားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ေျပာထားေသာအရာမ်ား၏ စစ္ေၾကာျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ ခံရမည္။

၅။    တစံုတခုသည္ မွန္ခ်င္မွမွန္မည္။ သို႔ေသာ္သင္သည္ ထိုအရာကို ယံုၾကည္လိုက္ပါက၊ ထိုအရာ သည္ သင့္အတြက္ အမွန္ ျဖစ္လာသည္။

၆။    သမၼာက်မ္းစာထဲရွိ အသက္ရွင္၍ စစ္မွန္ေသာဘုရားတပါးတည္းသာရွိသည္။ ေယ႐ႈက ““ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔ မေရာက္ ရၾက””ဟု ဆိုသည္။

၇။    ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပဳလုပ္ေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းကို မရဘဲ၊ သူ၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္လုပ္ခဲ့ေသာအရာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကိုခံရသည္။ သူ (သို႔) သူမ ျပဳေသာ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ားအားျဖင့္ မည္သူကမွ် ကယ္တင္ျခင္းကိုမခံရႏိုင္ပါ။

၈။    စုန္းကေ၀ပညာ၊ နတ္ပြဲ၊ နကၡတ္ေဗဒ၊ အနာဂတ္ေဟာကိန္းထုတ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားမျမင္ရေသာ ၀ိညာဥ္ကမၻာႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားကို စမ္းသပ္ျခင္းသည္ မမွားယြင္းပါ။

၉။    စာတန္က အံ့ၾသဖြယ္အမႈအားလံုးတို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာသည္ဟု ေျပာျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ားအား လွည့္ဖ်ား သည္။ သို႔ေသာ္ စာတန္တြင္ ႀကီးမားသည့္ တန္ခိုးရွိၿပီး အံ့ဖြယ္အမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ သည္။

၁၀။    လိင္သည္ အရာရာတိုင္းမဟုတ္ဘဲ၊ လူတိုင္းကလည္း ဤကိစၥကို မလုပ္ေနပါ။ ေကာင္မေလး (သို႔) ေကာင္ေလးတဦး၏ဘ၀၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လုပ္ျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ သည္။ သင္သည္ လုပ္ၿပီးေနာက္ အရာရာတို႔သည္ အရင္ကကဲ့သို႔မဟုတ္ေတာ့ပါ။

Download Orginal MS Word - click here