ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္အႏၲရာယ္မ်ား Lesson 7: Dating - the Benefits and Dangers


ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

မိဘမ်ားႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ဒိတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အစည္းအေ၀းပြဲတစ္ခုကုိ က်င္းပခဲ့ခ်ိန္၌ ဆယ္ေက်ာ္သက္မေလးတဦးက ပင္တုိင္ေဆြးေႏြးသူ Bill Gothard အား ဤသုိ႔ေမးခဲ့ သည္။ ““ဘယ္အသက္အရြယ္ ေလာက္ မွာ ဒိတ္စတင္လုပ္သင့္ပါလဲ..ရွင့္”” ထုိအခါ သူက ဤသို႔ျပန္ေျဖသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကုိ ေသခ်ာ သိထားရင္ သမီး ဒိတ္ စတင္လုပ္ႏုိင္ပါၿပီ။””

၁။ ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္အႏၲရာယ္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သည့္အခ်ိန္တြင္၊

၂။ ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ က်မ္းစာကေျပာထားတာကုိ ကုိယ္တုိင္သိရွိနားလည္ ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္၊

၃။ မိမိ ဒိတ္လုပ္ထားသည့္သူကုိ ဆုံး႐ႈံးရမည္ဆုိတာေတာင္မွ ထုိစံႏႈန္းမ်ားကုိ မစြန္႔ပယ္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အခိ်န္တြင္၊

ဒိတ္လုပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။

ဒိတ္လုပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တဦးဦးႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႕ၿပီး အတူတူ အခ်ိန္ကုိ ကုန္ဆုံး ေစျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ အုပ္စုလိုက္ ဒိတ္လုပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ စုံတြဲအေတာ္မ်ားမ်ား ခ်ိန္းခ်က္ ေတြ႕ဆုံၾကျခင္းကုိဆုိလုိသည္။ စုံတြဲ ႏွစ္တြဲသည္ အတူတကြခ်ိန္းေတြ႕သြားလာျခင္းကုိ ““ႏွစ္တြဲခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း”” ဟုေခၚ သည္။ အျခားသူမ်ားမပါဘဲ သင္တုိ႔ ႏွစ္ဦးတည္း ခ်ိန္းေတြ႕မည္ဆုိပါက ““တစ္တြဲတည္း ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း””ဟု ေခၚေပမည္။

ပထမဆုံးအႀကိမ္ဒိတ္လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ အုပ္စုလုိက္ဒိတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပမည္။ အေပ်ာ္ခရီး ထြက္ျခင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းပြဲမ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္အစီအစဥ္မ်ားမွ သင္ႏွင့္ပထမဆုံးဒိတ္လုပ္မည့္သူကုိ စတင္ ေတြ႕ႏုိင္သည္။ အုပ္စုလုိက္ ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏အားသာခ်က္မွာ သင္သည္ ပုိ၍သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး စကားေျပာဆုိျခင္းမ်ားကုိ သင္က ဦးေဆာင္၍ ေျပာသြားစရာမလုိေပ။ အုပ္စုလုိက္ခ်ိန္းေတြ႕သြားလာၾကၿပီး ေနာက္ သာမန္အားျဖင့္ အျခားစုံတြဲတစ္တြဲႏွင့္ သင္တုိ႔စုံတြဲ အတူတူ သြားလာၾကလိမ့္မည္။ သင္တုိ႔စုံတြဲခ်ည္း ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္းသည္ ေနာက္ပုိင္းမွျဖစ္သင့္သည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ ေကာင္မေလး၏ ပထမဆုံး ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္းမ်ားသည္ ႏွစ္ဦးတည္း ဒိတ္လုပ္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါ။

ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏အက်ဳိးအျမတ္မ်ား


ဒိတ္လုပ္ျခင္းသည္ သင္၏ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးရာကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္သည္။

သင္သည္အေျခအေနမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္ရမည္ကုိ သင္ယူႏုိင္ၿပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံျခင္း အားျဖင့္ သင္သည္ မည္သုိ႔ ရင့္က်က္ ႀကီးထြား လာႏုိင္မည္ကုိ သင္ယူႏုိင္သည္။


လူမႈေရးအရ ေျပျပစ္ေအာင္ဆက္ဆံတတ္ရန္ ဒိတ္လုပ္ျခင္းက သင့္ကုိကူညီေပးလိမ့္မည္။

ေကာင္မေလး(သို႔)ေကာင္းေလးတဦး ႏွင့္ စတင္ေတြ႕ဆုံခိ်န္၌ သင္သည္ အနည္းငယ္ ဟန္ပန္မက် ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္ လည္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္ရန္အတြက္ ဒိတ္လုပ္ျခင္းက သင့္ကုိ ကူညီ ေပး ႏုိင္မည္။


ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ သင္၏ဘ၀အေဖၚကုိ ရွာေတြ႕ႏုိင္သည္။

လူငယ္အမ်ားစုသည္ တေန႔ေန႔တြင္ လက္ထပ္ ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ ဒိတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္၏အနာဂတ္ လက္တြဲေဖာ္ ကုိ ေတြ႕ရွိလာႏုိင္႐ုံမက သင္ လက္ထပ္လုိသည့္ လူစားမ်ိဳးကုိ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။

ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏ အႏၲရာယ္မ်ား

ဒိတ္လုပ္ျခင္းသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အျပစ္မရွိေသာ္လည္း၊ ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏ရလဒ္အေနျဖင့္ လူငယ္ မ်ားစြာတုိ႔သည္ အျပစ္ႏြံအတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္တက္ၾကသည္။ ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏အႏၲရာယ္မွာ သင္သည္ သင္၏အနာဂတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႔ႏွင့္ သာယာေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ ရႏုိင္မည့္အခြင့္အေရးတုိ႔အား မ်ားစြာထိခုိက္ပ်က္စီးေစမည့္ အျပဳအမူတုိ႔ကုိ သင္သည္ လုပ္မိႏုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားက ဤသုိ႔လြယ္ကူစြာ ေတြးႏုိင္သည္။ ““ငါေရွ႕ဆက္ရမည့္ဘ၀ခရီး အရွည္ႀကီး ရွိေသးတယ္။ ယခု ငါလုပ္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈ႔ဟာ ငါ့ဘ၀အနာဂတ္ကုိ ထိခုိက္မႈ႔ရိွမွာမဟုတ္ဘူး။”” ထိခုိက္မႈ႔ ရွိပါတယ္။ သင္၏ဒိတ္ လုပ္သည့္ ပုံစံႏွင့္ သင္လုပ္သည့္အရာမ်ားသည္ သင့္အနာဂတ္ဘ၀၏ အရည္အေသြး အေပၚတြင္ မ်ားစြာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ႔ ရွိသည္။

ဒိတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္အခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

ဒိတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အသဲကြဲႏိုင္သည္။

လူငယ္မ်ားစြာတို႔သည္ သေဘာထားေလးနက္မႈမရွိဘဲ ဒိတ္လုပ္တတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ အေလ အနက္မထားဘဲ လုပ္ျခင္းကို Flirting လုပ္သည္ဟုေခၚသည္။ Flirting လုပ္ျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သင့္ဘက္မွ အေလးအနက္ ထားမႈ မရွိဘဲ အျခားသူတဦးႏွင့္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း ဖန္တီးလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တစ္ဦးဦးႏွင့္ အခ်စ္ ဇာတ္လမ္း စတင္ျခင္းဆိုသည့္ အိုင္ဒီယာသည္ လူငယ္မ်ားစြာကို ရင္ခုန္ေစသည္။ ဤသို႔ေသာအခ်စ္ ဇာတ္လမ္းသည္ ယာယီ သာ ျဖစ္သည္ကိုလည္း လူငယ္တို႔က နားလည္ ထားၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ိဳး၌ တဦး အေပၚ တဦး ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံထားမႈ မရွိပါ။ ေကာင္းေလးေရာ ေကာင္မေလးေရာက သူတို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္မဆို အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုခုေပး၍ အဆံုးသတ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို နားလည္ထားၾကသည္။

ဤသို႔ေသာ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းမ်ိဳးက အႏၲရာယ္မရွိဟုထင္ရေသာ္လည္း လူႏွစ္ဦးသည္ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာတို႔ႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သတ္လာသည္ႏွင့္အမွ်၊ သူတို႔သည္ တဦးကိုတဦး စိတ္ပိုင္းအရ ၿငိတြယ္လာၾကသည္။ တဦးအေပၚတဦး ဆပ္ကပ္ အပ္ႏွံထားမႈမရွိေသာ္လည္း၊ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ စံုတြဲတစ္တြဲအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္ကို ျမင္လာၾကမည္။ သူတို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ား က လည္း သူတို႔ကို တပူးတြဲတြဲျမင္ၾကၿပီး စံုတြဲတစ္တြဲ အေနျဖင့္ မွတ္ယူၾကမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ တဦးကိုတဦး ၿငိတြယ္လာၿပီး သူတို႔၏ႏွလံုးသားတို႔သည္ လည္း ကပ္ညိလာမည္ျဖစ္သည္။

ဤစံုတြဲသည္ ကြဲၿပဲသြားေသာအခါ တခုႏွင့္တခု ကပ္ညိလွ်က္ရွိေသာ ႏွလံုးသားႏွစ္ခုသည္လည္း ဆြဲဆုတ္ခံလိုက္ ရသလို ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ စိတ္ဒဏ္ရာရသြားၾကၿပီး တဘ၀လံုးစာ အမာရြတ္မ်ား က်န္ရစ္ခဲ့ႏိုင္သည္။ ႏွစ္ဦးလံုး (သို႔) တဦးသည္ ျငင္းပယ္ခံရေသာခံစားခ်က္မ်ိုဳးကို ခံစားရၿပီး မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးေသာစိတ္သည္လည္း ဆံုး႐ႈံး သြားႏိုင္ေပသည္။

အသဲခြဲခံရျခင္းသည္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလိမ့္မည္။ အမွန္မွာ ေၾကကြဲဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္အခ်ိဳ႕သည္ သူတို႔၏စိတ္ကို မာေစျခင္းအားျဖင့္ ဤကိစၥကို ကိုင္တြယ္တတ္ၾကသည္။ သူတို႔က ““ဒါကေအးေဆးပါ။ ေနာက္ တစ္ ေယာက္ ထပ္ရွာတာေပါ့””။

ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာ၌ က်႐ႈံးခဲ့ရာမွ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေအာင္ ႀကိဳးစားေနသူသည္ အလြန္ထိခိုက္လြယ္သည္။ သူတို႔ ခ်စ္ခဲ့ေသာသူ၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကိုခံလိုက္ရေသာခံစားခ်က္မ်ိဳးသည္ အလြန္ဆိုး၀ါးသည္။ မၾကာခဏပင္၊ သူတို႔သည္ သူတို႔ အေပၚတြင္ စိတ္၀င္စားေသာသူတဦးဦးကို အသည္းအသန္ ရွာေနေလ့ရွိ ၾကသည္။ သူတို႔သည္ သတိထားျခင္း မရွိေတာ့ပဲ ေနာက္ထပ္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြင္းသို႔ အလ်င္အျမန္ခုန္၀င္တက္ၾကၿပီး ဤဆက္ဆံေရးက အရင္က ဆက္ဆံေရး ထက္ ပိုဆိုးေနတတ္သည္။

ဒိတ္လုပ္ျခင္းသည္ ခႏၶာပိုင္းအရ နီးကပ္မႈကိုျဖစ္ေစသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏လိင္ကို ႐ူးသြပ္ေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈက ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာတစ္ခု၌ အေရးအၾကီးဆံုးမွာ လိင္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ေစေလ့ရွိသည္။ ခႏၶာပိုင္းအရ ဆက္ဆံေရးကို အခ်စ္စစ္ႏွင့္ မွားယြင္းတတ္ၾကၿပီး စံုတြဲတို႔သည္ ကမန္းကတန္း လက္ထပ္ တတ္ၾကသည္။

လိင္ပိုင္းအရပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းသည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို အမ်ားအားျဖင့္ ပ်က္စီးပစ္သည္။ ပိရမစ္ ကို သတိရပါရဲ႕လား? လိင္အေပၚတြင္ အေျခတည္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး (သို႔)အခ်စ္ဇာတ္ လမ္းသည္ ၾကာရွည္ ခံမည္ မဟုတ္ပါ။ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတစ္ခု အဆံုးသတ္သြားျခင္းသည္ နာက်င္ဖြယ္ ေကာင္းသည္။ အကယ္၍ ဤဇာတ္လမ္း ထဲမွ စံုတြဲသည္ လိင္ပိုင္းအရ ေရာယွက္ခဲ့ပါက သူတို႔၏ကြဲကြာျခင္းသည္ ဆယ္ဆ ပိုဆိုးေပလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ အနီးကပ္ဆံုး ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ခဲ့ၿပီး သင္တို႔၏ တစိတ္တပိုင္းကို တဦးကိုတဦးေပးခဲ့ၾကၿပီး ထိုအရာကို ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဒိတ္လုပ္ျခင္းသည္ ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္မ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

မနာလိုမႈမ်ားႏွင့္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈမ်ားသည္ ကြဲၿပဲသြားေသာ ေယာက်္ား၊ မိန္းမမ်ားအၾကားႏွင့္ သူတို႔၏ရည္စား အသစ္မ်ားအၾကားတြင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ ျဖစ္တည္လာႏိုင္သည္။ သူတို႔၏အေတြးမွာ ““သူက ငါ့ေကာင္ေလး (သို႔) ေကာင္မေလးကို ခိုးသြားတယ္””ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ မုန္းတီးမႈမ်ား သည္ လူငယ္ခရစ္ယာန္ အုပ္စုတစ္ခုကို ကြဲျပားေစႏိုင္သည္။

ဒိတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အ႐ႈပ္ထုပ္အခ်ိဳ႕ကို သင့္အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀အတြင္းသို႔ သယ္ေဆာင္မိလိမ့္ မည္။

သင္က သင္လူပ်ိဳ (သို႔)အပ်ိဳဘ၀၌ ႐ႈပ္ခ်င္သလို႐ႈပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ထိုအ႐ႈပ္ထုပ္တို႔ကို ေနာက္မွာခ်န္ ထား၍ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ကို စတင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ထင္လိမ့္မည္။ မွားေသာေတြးေခၚမႈျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့ သို႔ေသာ ခႏၶာပိုင္းအရ ဆက္ႏြယ္ခဲမႈအားလံုးတို႔သည္ ““စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအ႐ႈပ္ထုပ္မ်ား””ျဖစ္လာၿပီး အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။

ဒိတ္လုပ္ျခင္းသည္ ဟန္ေဆာင္မႈျဖင့္ျပည့္ႏွက္ေသာ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

လူတဦးစီက အျခားသူတဦးအား အထင္ႀကီးေစရန္ အႀကီးအက်ယ္ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ လူတဦးစီ တိုင္းသည္ အျခားသူတဦးက သူတို႔ကို အေကာင္းဘက္ကခ်ည္းျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကၿပီး မိမိတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တဦး၏ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္ကို အျခားတဦးက မွန္ကန္စြာသတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္မွာ အလြန္ ခက္ခဲ့သည္။

မည္သူမဆိုသည္ မိမိတို႔၏ ပင္ကိုယ္စ႐ိုက္အစစ္အမွန္ကို ခဏတာသာ ဖံုးဖြယ္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စံုတြဲ တစ္တြဲသည္ တဦးကိုတဦး ေသခ်ာမသိဘဲ ႏွစ္အနည္းငယ္ တြဲေနႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ လက္ထပ္ ၿပီးမွ သူတို႔၏ လက္ထပ္ လိုက္ေသာသူသည္ မည္သို႔ေသာသူျဖစ္သည္ကို သိလာၾကသည္။ သူတို႔က ““သူ(သို႔)သူမဟာ အဲဒီလိုပံုစံမ်ိဳးဆိုတာကို မသိခဲ့ဘူး။””

သင့္အတြက္မွန္ကန္ေသာသူကိုရွာေဖြျခင္း

လူငယ္ခရစ္ယာန္အမ်ားစုကို လက္ထပ္ေစရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ အသက္ရွင္ေသာ ရင္ေသြး မ်ား ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေစရန္မွာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္က ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္အေပၚတြင္ သူတို႔၏စိတ္၀င္စားမႈကို ႏိႈးဆြေပးလိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိကေမးခြန္းမွာ ““ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ဘုရား သခင္ စိတ္ထဲမွာ ၾကံစည္ထားတဲ့သူကို ဘယ္လိုရွာေတြ႕ႏိုင္မလဲ? ဒိတ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္အခ်ိဳ႕ကို ရႏိုင္ ေသာ္လည္း၊ ဒိတ္လုပ္ျခင္းအမ်ားစု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ““ရရန္””သာျဖစ္ၿပီး ““ေပးရန္””မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မွားယြင္း ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အေျခခံထားၿပီး သင္သြားႏိုင္သမွ်သြား ဆိုသည့္ မွားယြင္းေသာပန္းတိုင္လည္းရွိသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မွားေသာရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေသာ အသဲကြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ပိုင္းအရ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ယေန႔ကာလ ယဥ္ေက်းမႈ၌ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ တေယာက္ႏွင့္ကြဲသြားလိုက္၊ ေနာက္ တေယာက္ႏွင့္ တြဲလိုက္၊ ထပ္ခါတလဲလဲ လုပ္ေနသည္မွာ အထူးအဆန္းမဟုတ္ေတာ့ပါ။ အႀကိမ္တိုင္းတြင္ ၿပီး ခဲ့သည့ ္တႀကိမ္၌ ရခဲ့ေသာ နာက်င္မႈသည္ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာအခါ၊ ေနာက္တဦးႏွင့္ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းစရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ နက္႐ိႈင္းစြာခ်စ္ႀကိဳက္လိုက္၊ ကြဲၿပဲလိုက္ျဖစ္ေနၿပီး ထပ္ခါတလဲလဲ ခ်စ္လိုက္၊ ကြဲလိုက္လုပ္ေနသည့္ပံုစံသည္ ကြာရွင္မႈ အတြက္ အစမ္းေလ့က်င့္ထားသလို ျဖစ္ေနသည္။ ၄င္းႏွင့္မတူ ကြဲျပားေသာနည္းလမ္းရွိပါသလား? ရွိပါတယ္။ ဤအရာကို Courtship (အေလးအနက္ထား၍ပိုးပန္းျခင္း) ဟုေခၚသည္။

Courtship ဆိုသည္မွာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းဆက္ဆံေရးအတြင္း၌ ေကာင္းေလးႏွင့္ ေကာင္မေလး ႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ တူညီေသာ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုရားသခင္ ေရြးခ်ယ္ထားေပးေသာသူႏွင့္ လက္ထပ္ ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ Courtship ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မွာ ေကာင္ေလးႏွင့္ ေကာင္မေလးႏွစ္ဦးစလံုးက သတ္မွတ္ထား ေသာ စည္းမ်ဥ္းအခ်ိဳ႕ကို သစၥာရွိရွိ လိုက္နာရ မည္။

ပထမဆံုးစည္းမ်ဥ္းမွာ တစ္ဘ၀လံုးတြင္ တဦးတည္းႏွင့္သာ ေပါင္းဖက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဟို႐ႈပ္ဒီ႐ႈပ္မလုပ္ေတာ့ပါ။ ဤသို႔ျဖင့္ ေကာင္ေလးႏွင့္ ေကာင္မေလး ႏွစ္ဦးသည္ တဦးကိုတဦး အျပန္ အလွန္ သိနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆႏၵျပင္းျပစြာ ႀကိဳစားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ သူတို႔၏ အိမ္ေထာင္ေရးကိုလည္း ဘုရားသခင္က သေဘာတူလား၊ မတူ လားဆိုတာကို ေလ့လာရွာေဖြၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယစည္းမ်ဥ္းမွာ ရမၼက္စိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ရမၼက္စိတ္တြင္ အရယူလိုေသာ သေဘာသဘာ၀ ရွိသည္။ ဤစိတ္က သူ႔အားခ်က္ခ်င္း ေက်နပ္ေစရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ စစ္မွန္ေသာ အခ်စ္မွာမူ မွန္ကန္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အေန အထား ကို ေစာင့္လိမ့္မည္။ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံမႈရွိေသာ ခရစ္ယာန္ႏွစ္ဦးသည္ လက္မထပ္မီ လက္တြဲသည္မွလြဲ၍ ခႏၶာပိုင္း အရ ထိေတြ႕မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္မွာ အထူးအဆန္း မဟုတ္ပါ။ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး လက္ထပ္ထားေသာ သူမ်ားအထဲမွ အခ်ိဳ႕က သူတို႔၏ပထမဆံုးအနမ္းမွာ လက္ထပ္ပြဲက်င္းပရာ စင့္ျမင့္ေပၚ၌ျဖစ္သည္ဟု သက္ေသခံၾကသည္။

တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ရွိ မိဘမ်ားအား ႐ိုေသေလးစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ စီမံ ေပး ေသာ Courtship တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ရွိ မိဘမ်ား၏သေဘာတူမႈကို ရရွိရန္လိုအပ္သည္။ သင္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးကို ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ မိဘမ်ားက သေဘာမတူပါက ဤအခ်က္သည္ လ်စ္လွ်ဴမ႐ႈသင့္သည့္ အႏၲရယ္ အခ်က္ျပမႈ တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။

စတုတၳစည္းမ်ဥ္းမွာ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀အတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမႏွစ္ဦး စလံုးက အေလးအနက္ျပင္ဆင္ထားမွသာ ေအာင္ျမင္ေသာအိမ္ေထာင္တစ္ခုအား တည္ေဆာက္ ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဘ႑ာေရးအရလြတ္လပ္မႈရွိျခင္းကိုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအိမ္ေထာင္တစ္ခုတြင္ လို အပ္သည္။ ဤစံုတြဲသည္ ဘက္ဂ်က္ တစ္ခု ထားရန္အေလးအနက္စဥ္းစားသင့္သည္။ သင္တို႔သည္ တဦးကို တဦး အ႐ူးအမူးခ်စ္ၾကေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ တစ္ခုခုကိုမတတ္ဘဲ၊ ဘ႑ာေရးအရ လြတ္လပ္မႈလည္းမရွိပါက Courtship စတင္ရန္ အသင့္ မျဖစ္ေသးပါ။

ေယာက်္ားႏွင့္ဇနီးႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ေယ႐ႈကို စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ခ်စ္၍ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈရွိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ပါက အေကာင္းဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ တဦးက လံုး၀ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈကိုရွိေသာ ခရစ္ယာန္ ျဖစ္ၿပီး အျခားတဦးက ဘုရားသခင္၏အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပါ့ပ်က္ပ်က္သေဘာထားပါက ျပသနာ ႀကီးမ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ေမြးဖြားျခင္းကို ခံၿပီးေသာခရစ္ယာန္တဦးသည္ မယံုၾကည္သူ တဦးႏွင့္ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို လက္မထပ္သင့္ပါ။

Courtship (အေလးအနက္ထား၍ပိုးပန္းျခင္း) အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

Courtship (အေလးအနက္ထား၍ ပိုးပန္းျခင္း) သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ လြတ္လပ္မႈ ရွိေစသည္။ သင္သည္ တဦးတည္းအေပၚတြင္သာ အာ႐ံုထားၿပီး သင္ေတြ႕သမွ်ေယာက်္ား(သို႔) မိန္းမမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ပါ။ ဤသို႔ေသာပိုးပန္းျခင္းသည္ မနာလို၀န္တိုမႈမ်ားအား ကင္းစင္ ေစသည္။ Courtship သည္ မိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ျမင့္မားေစသည္။ တာ၀န္သိစိတ္ကို ျမင့္မားေစေသာေၾကာင့္ သင္သည္ သင့္ဘ၀အတြက္ အေလးအနက္ထား၍ ျပင္ဆင္စီမံ ေနမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ဘာေျပာသနည္း? ဘုရားသခင္သည္ သူ႔သားသမီးမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၌ ၀မ္းေျမာက္သည္။ ကၽြႏု္ုပ္တို႔သည္ အျပည့္အ၀ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပညတ္ေတာ္တခုစီကို ေပးထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုပညတ္ေတာ္တစ္ခုစီတိုင္းက ဘုရားသခင္ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚတြင္ ထားေသာေမတၱာႏွင့္ အႀကံအစည္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္အတြက္ စီမံထားေသာ အေကာင္း ဆံုးအရာ ကို ရလိုပါက က်မ္းစာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဒိတ္လုပ္ရန္စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္သည္။

လိင္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္က ဘာေျပာထားသည္ ေလ့လာၾကပါစို႔။

မတရားေသာေမထုန္မွီ၀ဲျခင္း

လက္မထပ္ရေသးေသာသူႏွစ္ဦး လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို မတရားေသာေမထုန္မွီ၀ဲျခင္းဟု ေခၚသည္။ က်မ္းစာက “ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ဟူမူကား၊ သင္တို႔သည္ မတရားေသာေမထုန္ကို ၾကဥ္ေရွာင္၍ သန္႔ရွင္းေစျခင္းငွာ၄င္း၊” ၁ သက္ ၄း၃ ဟု ဆိုသည္။ လိင္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုရားသခင္၏ သားသမီး တိုင္းကို ေျပာထားသည္မွာ ““မတရားေသာ ေမထုန္ကို ၾကဥ္ေရွာင္ရန္မွာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္” ျဖစ္ သည္။

ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္အားလံုးကို မုန္းတီးသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီ၀ဲ ျခင္းဆိုသည့္ အျပစ္ကို အထူးမုန္းတီးသည္။ က်မ္းစာက ““မတရားေသာေမထုန္ကို ၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလာ့။.... မတရားေသာေမထုန္ကို ျပဳေသာသူမူကား၊ မိမိကိုယ္ကိုပင္ျပစ္မွား၏။””ဟုဆိုသည္။ ၁ေကာ ၆ း ၁၈ ဘုရား သခင္က ဤအျပစ္မုန္းတီးရျခင္းမွာ ဤအျပစ္က သင့္အတြက္ သူႀကံစည္ထားေသာလွပသည့္ အစီအစဥ္ ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သင္သည္ ခရစ္ယာန္တဦးျဖစ္ပါက၊ သင္၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ ဘုရားသခင္၏ ဗိမာန္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက သင္တို႔ကိုယ္ခႏၶာသည္ ဘုရားသခင္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္း ကို ၄င္း၊ မိမိတို႔ကိုယ္ကို မိမိတို႔မပိုင္ေၾကာင္းကို၄င္း မသိၾကသေလာ။ သင္တို႔ သည္ အဘိုးႏွင့္၀ယ္ေသာသူ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ....ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကေလာ့။”” ဟုဆိုသည္။ ၁ေကာ ၆ း ၁၉,၂၀။


လိမ္ညာျဖားေယာင္းျခင္း

က်မ္းစာက ““သင္တို႔သည္ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ အေသေရတင့္တယ္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းတက္ေစ ျခင္းငွာ၄င္း၊ အမႈအရာတို႔ကို လြန္က်ဴး၍ ညီအစ္ကိုကို ပရိယာယ္အားျဖင့္ မျပစ္မွားေစျခင္းငွာ၄င္း....””ဟု ဆိုသည္။

လိမ္ညာျဖားေယာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ သင္သည္ အမွန္တကယ္ မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဘဲ အျခားသူ တဦး၏ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္တို႔ကို ျမင့္တက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၌ လိမ္ညာျဖားေယာင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ကလိန္က်ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးအျမတ္ရမည္ဟု လိမ္ညာကာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခု၌ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေစျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ေယာက္်ားတဦးသည္ ေကာင္းမေလးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံႏိုင္ရန္အတြက္ သူမအားခ်စ္သည္ဟု ဟန္ေဆာင္ ေျပာဆိုၿပီး တေန႔တြင္ လက္ထပ္မည္ဟု လိမ္ညာေျပာျခင္းသည္ လိမ္ညာျဖားေယာင္းေနျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ဘုရားသခင္သည္ ဤအျပစ္ကို ေသခ်ာမွတ္သားၿပီး ဤသို႔ေသာအရာမ်ားကို လုပ္ေသာသူတို႔ကို စီရင္ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ေျပာထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤအျပစ္ကို က်ဴးလြန္ေသာ သူမ်ားကို ဘုရားသခင္က အျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းကေလးႏွစ္ဦးစလံုးအတြက္ စည္းမ်ဥ္းေကာင္းတစ္ခုမွာ တေန႔တြင္ အျခားသူတဦးက တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္မည့္အရာတစ္ခုကို ေပးလည္းမေပးပါႏွင့္။ ယူလည္းမယူပါႏွင့္။

လိင္တူဆက္ဆံျခင္းအျပစ္

ဘုရားသခင္က လိင္တူဆက္ဆံျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ က်မ္းစာက ““မိန္းမႏွင့္ေပါင္းေဘာ္ သကဲ့သို႔ ေယာက်္ားခ်င္း မေပါင္းေဘာ္ရ။ ရြံရွာဖြယ္ေသာမႈျဖစ္၏”။ ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၈း၂၂ ဟုဆိုသည္။ ဘုရားသခင္သည္ လိင္တူ ဆက္ဆံသူမ်ားကို မမုန္းပါ။ အမွန္မွာ သူတို႔ကိုခ်စ္သည္။ သူတို႔ကို အလြန္ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ အေသခံရန္ သူ႔သားေတာ္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ဘုရားသခင္က သူတို႔၏အျပစ္ မ်ားကို မုန္းတီးသည္။ သူက ဤအျပစ္သည္ သူ႔အတြက္ ရြံရွာဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ က်မ္းစာက ဘုရားသခင္သည္ ေသာဒံုၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဂါေမာရၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းမွာ သူတို႔၏အျပစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္စု ဆိုသည္။

မယံုၾကည္သူတဦးအား လက္ထပ္ျခင္း

ခရစ္ယာန္တဦးက မယံုၾကည္သူတဦးကို လက္ထပ္ျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္က မတိမက် သတိမေပးထားပါ။ ““မယံု ၾကည္ေသာသူတို႔ႏွင့္တြဲတတ္၍ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ထမ္းဘိုးကို မထမ္းၾကႏွင့္။ (၂ေကာ ၆း၁၄)ဟု ဆိုသည္။

ဤအခ်က္သည္ သင့္စိတ္ထဲတြင္ စြဲေနပါေစ။ မယံုၾကည္သူတဦးကို လက္ထပ္ရန္မွာ ဘုရားသခင္ ၏အလိုေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ မွန္ေသာအခ်ိန္ႏွင့္လူကို ေစာင့္ပါ။

သုေတသနျပဳသူတဦးသည္ ၄ ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ဤနည္းလမ္းကို ဤသို႔စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ သူသည္ သခြားသီးတစ္လံုးႏွင့္ ခံုတစ္ခံုမွလြဲ၍ အျခား ဘာမွမရွိေသာ အခန္းငယ္တစ္ခုအတြင္းသို႔ ၄ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားအား တဦးၿပီးတဦး ၀င္ေစသည္။ ထို႔ေနာက္ သူက ““ကဲ ကေလး သင္ ဒီ သခြားသီးကို ယခုခ်က္ခ်င္းယူၿပီး စားခ်င္ရင္ စားလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာ ကိစၥ အခ်ိဳ႕ လုပ္ ၿပီး သည့္အထိ ေစာင့္ပါက၊ ဆရာျပန္ လာတဲ့အခါ၊ သခြားေမႊးသီး၂ လံုးစားရမယ္”” ဟုေျပာၿပီး သူဟာ ထြက္သြားခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ သူသည္ အျပင္ဘက္မွေန၍ သခြားေမႊးသီးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကေလးငယ္တဦးစီ၏ ျပဳမူ မႈကို အေပါက္ ေလး တစ္ေပါက္မွ ၾကည့္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ သူထြက္သြားသည္ ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သခြားေမႊးသီးကို ယူစား ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ မိနစ္အနည္းငယ္သာေစာင့္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ စိတ္ပိုင္းျဖတ္၍ ေစာင့္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ မ်က္စိကို လက္ျဖင့္အုပ္ထားၿပီး ဂိမ္းကစားရန္၊ သီခ်င္းဆိုရန္ ႏွင့္ အိပ္ေပ်ာ္သြားရန္ပင္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ သုေတသန ပညာရွင္သည္ ျပန္ေရာက္လာ ေသာအခါ သူတို႔ ခက္ခက္ခဲခဲ ရယူခဲ့ရေသာ သခါြးေမႊးသီး ၂လံုးကို ဤကေလးမ်ားအား ေပးခဲ့သည္။

ဤမွ်ႏွင့္ ဤအျဖစ္အပ်က္ အဆံုးမသတ္သြားပါ။ ဤကေလးမ်ားသည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ေသာ အခါ၊ ဒုတိယေျမာက္ သခြားေမႊးသီးကိုရရန္အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ေသာကေလးမ်ားသည္ အေစာပိုင္းကတည္းက ေသြးေဆာင္မႈကို အ႐ႈံးေပးခဲ့ေသာကေလးမ်ားထက္ ပို၍ေစ့စပ္ေသခ်ာ၊ လူႀကိဳက္ မ်ား၊ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိၿပီး မွီခိုႏိုင္ေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္ကို ပညာရွင္က ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

လူ႔ေလာက က ““သင္ရႏိုင္သမွ်၊ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို ယခုခ်က္ခ်င္းအရယူပါ။ ဒါဟာ ဘ၀ပဲ“” ဟု ေျပာသည္။ ဘုရားသခင္က ““သင္သည္ မွန္ေသာလူ၊ မွန္ေသာအခ်ိန္ႏွင္ မွန္ကန္ေသာ အေနအထားတို႔ကို ေစာင့္ပါက၊ ““သခြားေမႊး””ကို ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း ၀မ္းေျမာက္စြာစားႏိုင္သည္”” ဟုေျပာသည္။

အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္

လူသားကို ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားေသာေၾကာင့္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ မတူ ကြဲျပား သည္။ ဘုရားသခင္သည္ တပါးတည္းေသား ဘုရားျဖစ္ၿပီး ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တို႔ျဖင့္ ေပါင္းဖြဲ႕ထားေသာ သံုးပါးေသာတစ္ဆူဘုရားျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္း အပိုင္း ၃ ပိုင္းအားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ယင္းတို႔မွာ ခႏၶာ၊ စိတ္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ ယခုဘ၀တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနထိုင္ရာ အိမ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမွာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား၊ အလိုိဆႏၵႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာအရာျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀ိညာဥ္မွာ အတြင္းပိုင္းအက်ဆံုး တြင္ ရွိေသာအရာျဖစ္ၿပီး ဤ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သိကၽြမ္းႏိုင္စြမ္း ရွိၿပီး သူ႔၏ အသက္ ကို လက္ခံရ ယူႏိုင္သည္။

အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္မွာ ဘုရားသခင္အား စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္း မဲ့ခ်စ္ၾက ေသာ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းကေလးကို အတူတကြဆံုးဆည္းေစရန္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈအေပၚတြင္ ထားေသာသူတို႔ ႏွစ္ဦးလံုး၏ ေမတၱာကို အေျချပဳ၍သူတို႔သည္ နက္႐ိႈင္းေသာ ၅၂၈ ေမတၱာကို တည္ ေဆာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ျဖစ္လာႏိုင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ရွာေဖြသည္ႏွင့္အမွ် သူတို႔၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးသည္ Courtship (အေလးနက္ထား၍ပိုးပန္းျခင္း)အျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

Courtship ဆက္ဆံေရးအတြင္း၌ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် အခ်င္းခ်င္းလည္း သာ၍ နီးကပ္လာမည္။ လက္ထပ္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ ပိုင္းျခားသိျမင္လာေသာအခါ၊ သူတို႔သည္ ေစ့စပ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး၌ လက္ထပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္မ်ား တလံုးတ၀တည္း ျဖစ္သြားျခင္း ၌ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တလံုးတ၀တည္း ျဖစ္လာၾကသည္။

ရလဒ္အေနျဖင့္ သူတို႔သည္ ဤဘ၀တြင္ လူႏွစ္ဦးရႏိုင္ေသာ အနက္႐ိႈင္းဆံုး၊ အေပ်ာ္ရႊင္ဆုံးႏွင့္ ေက်နပ္ ႏွစ္သိမ့္မႈ အေပးဆံုး အိမ္ေထာင္ေရးကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔၏အိမ္ေထာင္ေရးကို ၿပံဳး၍ၾကည့္ေနၿပီး ““ဒါဟာငါ့စိတ္ထဲမွာရွိတဲ့အရာ””ပဲဟု ေျပာမည္ျဖစ္သည္။

ဒိတ္လုပ္ရန္စံႏႈန္းမ်ားကိုေလ့လာသိရွိျခင္း

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ အေရးႀကီးေသာစံႏႈန္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

(၁) ကၽြႏ္ုပ္သည္ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀အတြက္သာ လိင္ကိုသီးသန္႔ဖယ္ထားမည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ဒိတ္လုပ္ထားေသာသူမ်ားကို ဆံုး႐ႈံးရမည္ဆိုတာေတာင္မွ မတရားေသာ ေမထုန္၌ မွီ၀ဲျခင္းဆိုသည့္ အျပစ္ကိုမက်ဴးလြန္ပါ။ လိုအပ္လာလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ဒိတ္လုပ္သူအား ဤသို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေျပာမည္။ ““တေန႔က်လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ လက္ထပ္ဖို႔ရည္ရြယ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္က်မွ ဘုရားသခင္ရည္ရြယ္ထားတဲ့ လိင္ရဲ႔ အခန္း က႑ ပါ၀င္လာမွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ထိ ကၽြႏ္ုပ္ေစာင့္ ခ်င္တယ္””။

(၂) “ NO ”ဟုေျပာတက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္သင္ယူမည္။

သင္သည္ သင္မလုပ္သင့္သည့္အရာမ်ားကို လုပ္ရန္အတြက္ ေသြးေဆာင္ျခင္းကိုခံရမည္ျဖစ္သည္။ အျပစ္ရွိေသာ ေလာကီအမႈမ်ား၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားကိုလည္း သူတို႔အဆင့္သို႔ေရာက္ ေအာင္ဆြဲခ်လိုၾကသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ဆင္ေျခဆင္လက္သာေပးေနပါက၊ သူတို႔သည္ သင့္ေနာက္ မွထပ္ၾကပ္မကြာ လိုက္လိမ့္မည္။ သင္သာ ဤသို႔က်က္သေရရွိစြာ၊ ျငင္သာစြာေျပာပါက၊ သူတို႔သည္ သင့္ကို အားနာ ေပးလိမ့္မည္။ ““သခင္ေယ႐ႈဟာ ကၽြႏ္ုပ္၏သခင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအရာဟာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ လုပ္ဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့အရာ မဟုတ္ပါဘူး””။

(၃) အပ်ိဳ (သို႔) လူပ်ိဳအေနျဖင့္ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲစြာေနႏိုင္ရန္သင္ယူမည္။

အမွန္စင္စစ္၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အပ်ိဳ (သို႔) လူပ်ိဳဘ၀၌ ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈမရွိပါက၊ အိမ္ေထာင္ က်ၿပီးေသာ လူတဦးအေနျဖင့္လည္း ေက်နပ္ေရာင့္ရဲႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

(၄) ကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ႏွလံုးကို ေစာင့္ထိန္းမည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ မွားေသာလူအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္သြားစရာမလိုပါ။ ကၽြႏ္ုပ္အားအလြန္ခ်စ္ ေသာေၾကာင့္ သူႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ အတူေနႏိုင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ေသြးစြန္းေသာကားတိုင္ေပၚ၌ အေသ ခံခဲ့သည့္သူအား ကၽြႏ္ုပ္၏ စိတ္ႏွလံုးကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူေရြးခ်ယ္ေပးမည့္သူကိုသာ ေစာင့္မည္။

(၅) ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကိုသာ ဒိတ္လုပ္မည္။

မယံုၾကည္သူတဦးကို လက္ထပ္ရန္မွာ သူ၏အလိုေတာ္မဟုတ္ပါဟု ဘုရားသခင္က အတိအက် မေျပာထားပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ဒိတ္မလုပ္ပါက၊ မယံုၾကည္သူတဦးႏွင့္ လက္ထပ္မိ လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

(၆) ကၽြႏ္ုပ္သည္ Courtship (အေလးအနက္ထား၍ပိုးပန္းျခင္း) ကိုအေလးထားပါမည္။

လက္ထပ္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါက ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျပသနာမ်ားစြာျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေပါ့ ပ်က္ပ်က္ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္မည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေပါ့ပ်က္ပ်က္သေဘာ ထားမ်ိဳးျဖင့္ ပိုးပန္းျခင္းကို ေရွာင္ရွားၿပီး ဒိတ္လုပ္ျခင္းကစားပြဲ၌ ၀င္မကစားပါ။ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားစင္ၾကယ္မႈႏွင့္ တာ၀န္ သိ စိတ္ကို ျမင့္မားေစေသာ Courtship ကိုသာ အေလး အနက္ထားပါမည္။

(၇) ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အနာဂတ္ကို ဘုရားသခင္၏လက္ထဲ၌အပ္ထားပါမည္။

ဤသို႔လုပ္ျခင္းက စြန္႔စားရာေရာက္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း၊ က်မ္းစာက ““ထာ၀ရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုး အႂကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ္ဥာဏ္ကိုအမွီမျပဳႏွင့္။ သြားေလရာရာ၌ ထာ၀ရဘုရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သို႔ျပဳလ်င္ သင္၏လမ္းခရီးတို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္”” ဟုဆိုထားသည္။ သု ၃ း ၅,၆။

သူ႔ကို မယံုႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္၏ေမတၱာ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို ရရန္ အတြက္ သူသည္ အရာအားလံုးကို မလုပ္ခဲ့သေလာ? ဘုရားသခင္က ““ငါသည္ သင္တို႔ကိုအက်ိဳးနည္း ေစျခင္းငွာ၊ ႀကံစည္ေသာ အႀကံ မဟုတ္ဘဲ သင္တို႔သည္ ေျမာ္လင့္ေသာအက်ိဳးကိုရမည္အေၾကာင္း၊ ၿငိမ္၀ပ္ ေစျခင္းငွာသာ သင္တို႔အဘို႔ ႀကံစည္ေသာ အႀကံတို႔ကိုငါသိ၏“”ဟုဆိုသည္။ ေယရမိ ၂၉ း၁၁

(၈) ကၽြႏ္ုပ္၏ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို၀န္ခံမည္။

လူငယ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ဘ၀ႏွင့္အနာဂတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ အရက္ႏွင့္ လိင္အေပၚ တြင္ဘာေၾကာင့္ အေျချပဳထားသနည္း? အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ ပ်င္းရိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ ဘ၀ကို ၿငီးေငြ႕ ေနသနည္း? အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ မိမိအတြင္း၌ မိမိ ပိတ္မိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ဇာတိပကတိ စိတ္သည္ သူတို႔ဘ၀၏အလယ္ဗဟို၌ရွိသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ပ်င္းရိေသာသူမ်ားအျဖစ္ မဖန္ဆင္း ထားပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္း၍ ႂကြယ္၀ေသာ အသက္တာကို ရႏိုင္ရန္အတြက္ သူသားေတာ္ကို စြန္႔လႊတ္ ပူေဇာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈက ““...ငါမူ ကား သိုးတို႔သည္ အသက္ႏွင့္လြတ္႐ံုသာမ၊ အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစျခင္း (abundant life) ငွာ လာသနည္း””။ ဟုဆိုသည္။ ေယာ ၁၀ း ၁၀

ဘုရားသခင္ထံ၌ ကၽြန္ုပ္ဘ၀အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္။ သူသာအလိုေတာ္ရွိပါက မွန္ကန္ေသာ အခ်ိန္၌ သင့္ေတာ္ေသာသူကို ကၽြႏ္ုပ္ဘ၀အတြင္းသို႔ သူသည္ ယူေဆာင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွစ္ဦး လံုးအတြက္ သူ၏ အလိုေတာ္ ကို ၿပီးေျမာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ သူသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္၌ ဤအရာကို သူလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ယံုပါမည္။

ေရႊလိုအဖုိးတန္သည့္စည္းမ်ဥ္း

အျခားသူတဦးက တေန႔ေန႔တြင္ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္မည့္အရာကို ေပးလည္းမေပးပါႏွင့္။ ယူလည္း မယူပါႏွင့္။ အျခားမိန္းကေလးတစ္ဦးအား သင္ကိုယ္တိုင္းလည္း မလုပ္ပါႏွင့္။ John ႏွင့္ Mark သည္ ေကာလိပ္တြင္ အခန္းေဖာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ John ၏အတိတ္ဘ၀တြင္ ျပင္းထန္းသည္ အမွားမ်ားရွိခဲ့ ေသာ္လည္း၊ သူအနာဂတ္တြင္ အေလးအနက္ ထား၍ နမ္းမည့္သူမွာ သူ႔ဇနီးသာျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ႀကံဳး၀ါး ထားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ John သည္ Maryanne  ကို စတင္ ဒိတ္လုပ္ခဲ့သည္။

ညစဥ္ညတိုင္း John သည္ ခ်ိန္းေတြ႕ရာမွ ျပန္လာေသာအခါ Mark သည္ သူ႔ဒိတ္အေၾကာင္းကို သူ႔အား ဤသို႔ ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရွိသည္။  ““အေျခအေနဘယ္လိုလဲ၊ ကိုယ့္လူ”” “မင္းဘာရခဲ့သလဲ”။ John  က ““ Mark ၊ ငါ အဲဒီလို ပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ Maryanne  ကိုေလးစားလြန္းတဲ့အတြက္ သူမကို ဟိုဟာဒီဟာ လုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမွာမဟုတ္ဘူး””ဟု အၿမဲတမ္း ျပန္ေျဖေလ့ရွိသည္။

တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ John ႏွင့္ Maryanne တို႔ကြဲသြားခဲ့သည္။ လအနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္ Maryanne ကို ဘယ္သူက ဒိတ္လုပ္လဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းၾကည့္ပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။ Mark ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ သြားၾကၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ John သည္ သူတို႔၏ မဂၤလာပြဲတြင္ သတို႔သား အရံျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ John သည္ Mark ကို လူဆိတ္ညံရာေနရာသို႔ ဆြဲေခၚ သြားၿပီး Mark အား ဤသို႔တိုးတုိးေလးေျပာခဲ့သည္။ ““ Mark ေရ ငါ Maryanne ကိုငါဒိတ္လုပ္ေနတံုးက၊ သူမ ႏွင့္ လိင္ပိုင္းအရ မပတ္သက္ျခင္းကို မင္းကေထာက္ခံခဲ့တာကို မွတ္မိေသးလား? ထိုအခါ Mark  က မင္း အဲ့ဒီလိုမပတ္သက္ခဲ့တာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ငါမင္းကို ဘယ္ေလာက္ ေက်းဇူးတင္လဲ ဆိုတာကို မင္းမသိႏိုင္ ပါဘူး”” ဟု ျပန္ေျဖသည္။ ““ငါ သူမကို အဲ့ဒီလို ႐ိုး႐ိုးသားသား ဆက္ဆံခဲ့တာကို မင္း ၀မ္းမသာ ဘူးဘား?”” ဟု John က ထပ္ေမးလိုက္သည္။“” ထိုအခါ Mark သည္ မ်က္ရည္ေတြမက်ေအာင္ မနည္းထိန္းလိုက္ၿပီး ““အဲ့ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ငါမင္းကို ဘယ္ေလာက္ေက်းဇူးတင္ ေလးစားလဲဆိုတာကို မင္းသိႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး ကြာ“” ဟုေျဖလိုက္သည္။

ေမးခြန္းမ်ား (မွန္/မွား)

၁။    ဒိတ္လုပ္ျခင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အျပစ္မရွိေသာ္လည္း၊ ဒိတ္လုပ္ျခင္း၏ရလဒ္အေနျဖင့္ လူငယ္ မ်ားစြာတို႔သည္ အျပစ္ႏြံအတြင္းသို႔က်ေရာက္တတ္ၾကသည္။

၂။    သင္ဒိတ္လုပ္သည့္ပံုစံႏွင့္ ခ်ိန္းေတြ႕ခ်ိန္၌ သင္လုပ္ေသာအရာမ်ားသည္ သင္၏အနာဂတ္ဘ၀ အေပၚတြင္ မ်ားစြာ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မည္။

၃။    ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္တဦးဦးႏွင့္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ကင္းမဲ့ၿပီး အသဲခြဲခံရျခင္းသည္ လည္း အေသး အမႊား ျပသနာတစ္ခုသာျဖစ္သည္။

၄။    အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတစ္ခု ကြဲျပဲသြားျခင္းသည္ နာက်င္ဖြယ္ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ဇာတ္လမ္းအတြင္း ရွိ စံုတြဲသည္ လိင္ပိုင္းအရပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ပါက သူတို႔အတြက္ ဆယ္ဆပို၍နာက်င္ဖြယ္ေကာင္းလိမ့္မည္။

၅။    ခရစ္ယာန္လူငယ္အမ်ားစုအား လက္ထပ္ေစလိုၿပီး ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔၏ ရင္ေသြးမ်ားအား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေစရန္မွာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ျဖစ္သည္။

၆။    Courtship (အေလးအနက္ထားရန္ ပိုးပန္းျခင္း) ဆိုသည္မွာ ဤသို႔ေသာ္ဆက္ဆံေရးအတြင္း၌ ေကာင္းေလ၊ ေကာင္မေလး ႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေလးနက္ေသာ သေဘာထားမ်ား ႏွင့္ ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ရွိသည္။

၇။    ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္အားလံုးကို မုန္းတီးသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္မတရားေသာ ေမထုန္၌ မွီ၀ဲ ျခင္းဆိုသည့္ အျပစ္ကိုအထူးတလည္ မုန္းတီးရျခင္းမွာ သင္တို႔ႏွစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏လွပေသာ အႀကံအစည္ကို ဤအျပစ္က ဖ်က္ဆီး ပစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၈။ အခ်ဳိ႕ေသာ အထူး အေျခအေနမ်ား၌ ခရစ္ယာန္တေယာက္သည္ မယံုၾကည္သူတစ္ဦးႏွင့္လက္ထပ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ျဖစ္သည္။

၉။    သင္သည္ ဘုရားသခင္ႀကံစည္ထားေသာ အေကာင္းဆံုးအရာကို ရယူလိုပါက သင္၏စံႏႈန္းမ်ား အား ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထံမွ ေလ့လာရယူပါ။

၁၀။    သင္သည္ သခင္ေယ႐ႈအား သင့္ဘ၀၏ အေရးႀကီးဆံုးအရာအျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါက၊ သင့္အား ေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္မႈအမ်ားဆံုး ေပးမည့္အရာကို ေရြးခ်ယ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

The End..