ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳး Three kinds of Love Lesson 2


ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)


ဂ်ပ္စတင္က သူသည္ တခ်ိန္တည္း၌ ေကာင္မေလး(၃)ဦးႏွင့္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနသည္ဟု သူထင္ခဲ့ သည္။ Karen သည္ ဂ်ပ္စတင္ႏွင့္အသင္းေတာ္တစ္ခုတည္းကျဖစ္ၿပီး ဘုရားေက်ာင္း၀တ္ျပဳစည္းေ၀းပြဲမ်ားတြင္ မၾကာခဏေတြ႕ၾကသည္။ ဤေကာင္မေလးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထူးျခားတာတစ္ခုုခုရွိသည္။ သူမသည္ သခင့္ထံမိမိကုိယ္ကုိ လံုး၀ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားၿပီး တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းကင္းမဲ့၍ အျခားသူမ်ား အတြက္ အၿမဲတမ္းစဥ္းစားေပးသည္။ သူမႏွင့္အတူရွိစဥ္အခ်ိန္အတြင္း ဂ်ပ္စတင္သည္ ႀကီးက်ယ္စြာ ေတြးေတာၿပီးအိပ္မက္ႀကီးႀကီးမားမား မက္ေလ့ရွိသည္။ သူသည္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းကိုခံရၿပီး သခင္အတြက္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ အေစခံေပးသည္။


ထို႔ေနာက္ Sandra  ဆိုေသာေကာင္မေလးရွိသည္။ သူမသည္ ဂ်ပ္စတင္ႏွင့္ေဘးခ်င္းကပ္အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္္ၿပီး ဂ်ပ္စတင္ႏွင့္အတူ ႀကီးျပင္းလာသူျဖစ္သည္။ သူႏွင့္သူမအၾကားတြင္ မည္သည့္ကိစၥကိုမဆို ေျပာဆို ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ သူမသည္ အားကစားထူးခၽြန္ၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနတတ္သူျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုး အခ်က္မွာ သူမသည္ သူ႔ကိုအမွန္တကယ္နားလည္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔တြင္ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိၿပီး အႀကံဥာဏ္လိုအပ္ပါက၊ ဂ်ပ္စတင္သည္ သူမထံသို႔သာ တည့္တည့္မတ္္မတ္သြားခဲ့သည္။ သူသည္ သူမ အတြက္နက္႐ႈိင္းစြာဂ႐ုစိုက္ေသာ္လည္း သူမကို တစ္ခါမွ မနမ္းခဲ့ပါ။ အမွန္မွာ သူသည္ သူမအား  နမ္းလို စိတ္ပင္မရွိပါ။ Sandra အေပၚတြင္ထားေသာ သူူမကို တစ္ခါမွမနမ္းခဲ့ပါ။ အမွန္မွာ သူသည္ သူမအားနမ္းလို စိတ္ပင္မရွိပါ။  သူသည္ သူမ အတြက္ သူ၏ေမတၱာ မွာ ၅၂၈ ေမတၱာမ်ိဳးသာျဖစ္သည္။

ဂ်ပ္စတင္၏ဘ၀ရွိ တတိယေျမာက္မိန္းကေလးမွာ Linda  ျဖစ္သည္။ သူမသည္ လံုး၀ဥႆံု ေႂကြေလာက္ေသာ သူ ျဖစ္သည္။ သူမတြင္ လွပေသာမ်က္ႏွာေလးရွိ႐ံုသာမက ကိုယ္ခႏၶာလွပေက်ာ့ရွင္းသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ သူမႏွင့္ ပါတီပြဲမ်ားသို႔ အတူတူသြားရျခင္းအတြက္ အလြန္ပင္ဂုဏ္ယူခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ခ်ိန္းေတြ႔ၾက ေသာအခါ သူတို႔အၾကားတြင္ေဆြးေႏြးစရာကိစၥမ်ား မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။  သူတို႔ႏွစ္ဦးအၾကားရွိ ဆြဲေဆာင္မႈမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ခႏၶာပိုင္းအရ ဆြဲေဆာင္မႈသာျဖစ္သည္။

ဂ်ပ္စတင္၏အခ်စ္ (၃) ခ်စ္က အခ်စ္အမ်ိဳးအစား (၃)မ်ိဳးရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေဖာ္ျပသည္။ လူငယ္အမ်ားစု သည္ တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ လက္ထပ္လိုၾကၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္း၍ေအာင္ျမင္ေသာအိမ္ေထာင္ ေရးကိုသာ လိုခ်င္မည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤကဲ့သို႔အိမ္ေထာင္ေရးမ်ိဳးကို အလြယ္တကူမရ ႏိုင္ပါ။ အမွန္မွာ အိမ္ေထာင္ေရး ႏွစ္ခု အနက္ တစ္ခုမွာ ကြာရွင္းျခင္းျဖင့္သာ အဆံုးသတ္သြားေလ့ရွိသည္။ ဤအခ်က္ကဆိုလိုသည္မွာ လက္ထပ္ထားေသာ လူမ်ား၏ တစ္၀က္ခန္႔မွာ သူတို႔သည္ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနသည္ ဟုထင္ၾကေသာ္လည္း အလ်င္အျမန္ အဆံုးသတ္သြားေလ့ ရွိသူတို႔၏အိမ္ေထာင္ေရးကဲ့သို႔ လက္ေလွ်ာ့အ႐ႈံးေပးလိုလာၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္အမ်ားစုသည္ အခ်င္းခ်င္း မုန္းတီး ျခင္းအားျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားၿပီး ကံေကာင္းေသာအခ်ိဳ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားသာ ဆက္လက္အဆင္ေျပစြာ ေပါင္းသင္း ႏိုင္ၾက သေလာ၊ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ လူအမ်ားစု႐ႈံးနိမ့္သြားေသာ ေလာင္းကစားပြဲတစ္ခုျဖစ္သေလာ၊ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းေသာအိမ္ေထာင္တစ္ခုတြင္ မရွိမျဖစ္ပါ၀င္ရမည့္အရာမ်ားရွိသည္။

သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုတြင္ ရွိရမည့္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအမ်ိဳးအစား (၃)မ်ိဳးရွိသည္။ ဤအမ်ိဳး အစား (၃)ခုကုိ ပိရမစ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ပါက၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔နားလည္ႏိုင္ရန္ အကူအညီ ေပးလိမ့္မည္။ ပိရမစ္၏ ေအာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ အဂၢါေပ ဆိုေသာ အထူးခ်စ္ျခင္းေမတၱာအမ်ိဳးအစားရွိသည္။ အလယ္အဆင့္တြင္ ၅၂၈ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ အမ်ိဳးအစားရွိၿပီး၊ ထိပ္ဆံုးတြင္ ခႏၶာ (သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိသည္။


အဂၢါေပခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
Agape Love

အဂၢါေပ ဟူေသာဂရိစကားလံုးကုိ အထူးခ်စ္ျခင္းေမတၱာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုအား ေဖာ္ျပရာတြင္အသံုး ျပဳသည္။ ဤစကားလံုးအားအသံုးျပဳရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမွာ ဤသို႔ေသာေမတၱာကိုေဖာ္ျပရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စကားလံုး မရွိေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


အဂၢါေပခ်စ္ျခင္းေမတၱာဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ယင္းေမတၱာမွာ အျခားသူတဦး၏အထြတ္အထိပ္ ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုစြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ေသာ ေမတၱာမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။


အဂၢါေပခ်စ္ျခင္းေမတၱာတြင္ အဓိကၾကန္အင္လကၡဏာႏွစ္ခုရွိသည္။


(၁) ဤေမတၱာသည္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း လံုး၀ကင္းမဲ့သည္။

(၂) ဤေမတၱာသည္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံထားမႈရွိေသာေမတၱာမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ မိမိခ်စ္ေသာသူက ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆက္လက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေနေသာ ေမတၱာျဖစ္သည္။

၁ေကာအခန္းႀကီး (၁၃)ကို အခ်စ္အခန္းႀကီးဟုေခၚသည္။ အေၾကာင္းမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက မည္သိို႔ျပဳမူသလဲ ဆိုတာ ကို ေျပာထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာက ဤနည္းလမ္းအားျဖင့္ မိမိ ကိုယ္ကိုထုတ္ေဖာ္ျပသသည္။

ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ။ ၀ါႂကြားျခင္း မရွိ။ မာန္မာန မရွိ။ မေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္။ ကိုယ္အက်ိဳးကိုမရွာတတ္။ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္။ အျပစ္ရွိသည္ဟုမထင္တတ္။ မတရားေသာအမႈ၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္။ သမၼာတရား၌၀မ္းေျမာက္ တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကိုယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာ ကိုေမွ်ာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။

အဂၢါေပခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ထူးျခားေသာခံစားခ်က္တစ္ခုသာမဟုတ္ပါ။ စိတ္အလို၏တိက်စြာ ေရြးခ်ယ္မႈ ပင္ ျဖစ္သည္။ အဂၢါေပအခ်စ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍အံ့ၾသဖြယ္အရာမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ ဤအရာျဖစ္သည္။ သင္သည္ တစံုတဦးအား တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ခ်စ္၍ႏွစ္လိုဖြယ္သူ႔အေပၚတြင္ ျပဳမူဆက္ဆံရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ပါက၊ အခ်ိန္တန္ေသာအခါ သူ႔အေပၚတြင္ခ်စ္လာႏိုင္သည္ကို ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

အဂၢါေပခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သင္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာေနရာတစ္ခုကို ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္ တို႔အား ေပးထားသည္။ ထိုေနရာမွာ မိမိတို႔၏အိမ္ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အိမ္၌ေနေနပါက ဘုရားသခင္ က သင့္အား ေမတၱာကို အျခားအိမ္ေထာင္စု၀င္တို႔အားျပေစလိုသည္။ အျခားသူမ်ားအေပၚေမတၱာထားလိုေသာ ခံစားခ်က္ ရွိ လာသည့္အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ဆိုင္းစရာမလိုပါဆိုသည့္ အခ်က္ကိုသတိရပါ။ သင္သည္ သူတို႔အား ခ်စ္ရန္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၿပီး သူတို႔အေပၚတြင္ စတင္၍ႏွစ္လိုဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံႏိုင္သည္။ ဤသို႔လုပ္ျခင္းသည္ သင္၏အနာဂတ္ အိမ္ေထာင္ေရး အတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာေလ့က်င့္ခန္းပင္ျဖစ္သည္။

မည္သူမဆိုသည္ မိမိလက္ထပ္ရန္ျပင္ဆင္ထာသည့္ သူအေပၚတြင္ႏွစ္လိုဖြယ္ျပဳမူဆက္ဆံမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ထိုသို႔ဆက္ဆံမွသာ သူတို႔အတြက္အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ထပ္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔၏အေျခခံသဘာ၀သည္ေပၚလြင္လာမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူတို႔ သည္ လက္ရွိမိသားစုဘ၀တြင္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး မိမိအက်ိဳးကိုသာၾကည့္ပါက၊ သူတို႔၏ အနာဂတ္ အိမ္ေထာင္ေရး တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔သာျဖစ္လိမ့္မည္။

လူငယ္လူရြယ္မ်ားလုပ္ေလ့ရွိသည့္ အႀကီးမားဆံုးအမွားမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ မိမိတို႔၏အိမ္တြင္ မေနလိုေသာေၾကာင့္ အလ်င္စလို လက္ထပ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ အိမ္၌ေနထိုင္တတ္ရန္ႏွင့္အျခားမိသားစု၀င္မ်ားအား လက္ခံ ရန္၊ ခ်စ္တတ္ရန္အတြက္ မသင္မယူမခ်င္း သင္သည္ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကိုတည္ေထာင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ ေသးပါ။

အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ မစဥ္းစားမီတြင္ သင္ႏွင့္လက္ထပ္မည့္သူအား အဂၢါေပေမတၱာမ်ိဳးျဖင့္ခ်စ္ႏိုင္ရဲ႕လားဆိုတာႏွင့္ သူကေရာ သင့္ကို အဂၢါေပေမတၱာမ်ိဳးျဖင့္ခ်စ္ႏိုင္လားဆိုတာကို သိရွိရန္လုိအပ္သည္။

သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာအိမ္ေထာင္ဆိုသည္မွာ ၿပီးျပည့္စံုေသာလူႏွစ္ဦး မေတာ္တဆေတြ႔ၿပီး လက္ထပ္ၾကျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ၿပီးျပည့္စံုေသာသူမ်ားဟူ၍မရွိပါ။ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရး ဆိုသည္မွာ မၿပီးျပည့္စံုေသာ လူႏွစ္ဦး သည္ ေတြ႕ဆံုေပါင္းဖက္ၾကၿပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး တစ္ကိုယ္ေကာင္း ဆန္ျခင္း ကင္းမဲ့၍ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမႈရွိေသာ အဂၢါေပ ေမတၱာမ်ိဳးျဖင့္ ခ်စ္ၾကေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကိုဆိုလိုသည္ အဂၢါေပအခ်စ္သည္ မ်က္ကန္းအခ်စ္မဟုတ္ပါ။ ဤအခ်စ္သည္ အျခားသူ၏အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ျမင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ဖံုးကာလိုက္မည္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ တစံုတဦးကို အမွန္ တကယ္ခ်စ္ေသာအခါ၊ သူတို႔အား ေျပာင္းလဲလာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ သင္ႀကိဳးစားမည္ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔၏ လက္ရွိဘ၀၌ပင္ သူတို႔အား သင္သည္လက္ခံ၍ခ်စ္မည္ျဖစ္သည္။ အဂၢါေပအခ်စ္က ဤသို႔ေျပာသည္။ ““ဘာေတြပဲျဖစ္လာပါေစ၊ ကၽြႏု္ပ္သင့္ကိုခ်စ္မည္ျဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္းခ်စ္ေနမွာပါ။”” သာယာေပ်ာ္ရႊင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခု၌ ဤသို႔ေသာေမတၱာမ်ိဳးရွိရန္ မည္မွ်မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ကို သင္ေတြ႔ႏိုင္ၿပီးျဖစ္သည္။

အဂၢါေပခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္သာမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူတိုင္းအေပၚတြင္ အဂၢါေပ ေမတၱာမ်ိဳးထားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ လူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းကို ခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ လူအေယာက္ စီတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္အတြက္အလြန္အမင္းအဖိုးထုိက္လွသည္။ သူ၏ေမတၱာသည္ လူတိုင္းအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိသကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္၏ေမတၱာမွာလည္း ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္သင့္သည္။

အဂၢါေပေမတၱာႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿပီးျပည့္စံုေသာဥပမာတစ္ခုကို ဘုရားသခင္ကေပးထားသည္။ သူသည္ အျပစ္ရွိ ေသာလူသားမ်ားျဖစ္သည့္ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ သူ၏သားေတာ္ကိုကားတိုင္ထက္၌ ေသေစခဲ့သည္။ က်မ္းစာက ““ငါတို႔သည္အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္အေသခံေတာ္မူသည္ ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အားထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏””
သူငယ္ခ်င္း (၅၂၈) ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
Friendship Love


ဤသို႔ေသာေႏြးေထြးသည့္ေမတၱာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ပလဲနံပသင့္ေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားအေပၚ တြင္ ထားၾက သည္။ ဤသို႔ေသာေမတၱာမ်ိဳးျဖင့္ခ်စ္ႏုိင္ေသာ ေယာက္်ားေလးမိတ္ေဆြမ်ား၊ မိန္းခေလးမိတ္ေဆြမ်ား သင့္တြင္ရွိသင့္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ လူတိုင္းအား အဂၢါေပေမတၱာျဖင့္ ခ်စ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားသင့္ ေသာ္လည္း၊ လူတိုင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ား မျဖစ္လာႏုိင္ပါ။ ၅၂၈ ေမတၱာသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ခံရေသာအရာမ်ားသည္ က်ဥ္းေျမာင္းသြားသည္ကို ပိရမစ္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၅၂၈ ေမတၱာမ်ိဳးျဖင့္ လူအခ်ိဳ႕ ကိုသာ ခ်စ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးကို ရ႐ွိရန္အတြက္၊ သင္ႏွင့္သင့္ခင္ပြန္းၾကားတြင္ ၅၂၈ ေမတၱာရွိရ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွသာအတူတူေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ အတူတူေနထိုင္ရျခင္းႏွင့္ တဦးကိုတဦးေ၀မွ်ေပး ဆပ္ျခင္းတို႔တြင္ သင္သည္ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးၾကားတြင္ ႐ိုေသေလးစားမႈႏွင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းမရွိေသာအိမ္ေထာင္ေရးသည္ အိပ္ရာေပၚတြင္ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း ေက်နပ္ႏွစ္သက္စရာေကာင္းသည့္ အိမ္ေထာင္ေရးမ်ိဳး ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။လိင္ပိုင္းအရ ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာ
Sexual Love

ဤသို႔ေသာေမတၱာသည္ ခင္ပြန္းႏွင့္ဇနီးအၾကားတြင္ရွိေသာ အရင္းႏွီးဆံုးႏွင့္အထူးျခားဆံုး ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အမ်ိုဳး အစား တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းအရေမတၱာကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ လက္ထပ္မည့္သူတဦး အေပၚတြင္သာ ထားသင့္သည္။ လိင္းပိုင္းအရေမတၱာႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ လူတဦးအေပၚတြင္သာ ထားရမည္ကို ပိရမစ္၏ ထိပ္ဆံုးအဆင့္က အလြန္ က်ဥ္းေျမာင္းသြားျခင္းအားျဖင့္ျပသသည္။


အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ လူေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ တဦးကို တဦး တဘ၀လံုး အတြက္ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံထားၾကသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ဘုရားသခင္၏အစီအမံမွာ လူေယာက္်ား တစ္ဦး ႏွင့္ မိန္းမတစ္ဦးသည္ တစ္ဘ၀လံုးအတြက္ အခ်င္းခ်င္းဆက္ကပ္အပ္ ႏွံထားၾကရန္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကေလးမ်ားေမြးဖြားရန္အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ သာယာေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္လည္း လိင္ကို ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေယာက္်ားႏွင့္ ဇနီးမယားသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ တဦးအေပၚတြင္ တစ္ဦး ထားေသာ ေမတၱာကို အျပည့္၀ဆံုး ျပသႏိုင္သည္။ ဤသည္မွာ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀၏အႀကီးမားဆံုး ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာႏွင့္ အခြင့္ထူး မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏အိမ္ေထာင္ေရး၌ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာ၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ကာကြယ္ရန္ ထိန္းသိမ္းရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္က ဤအမိန္႔ကိုေပးထားသည္။ ““ သူ႔မယားႏွင့္မျပစ္မွားရ”” ဤအမိန္႔က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အညစ္ အေၾကး အားလံုးကို တားဆီးသည္။ မတရားေသာ ေမထုန္၌မွီ၀ဲသည္ဆိုသည္မွာ လက္မထပ္ရေသးေသာေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ေဖာက္ျပန္ျခင္းဆိုသည္မွာ လက္ထပ္ၿပီးေသာသူက သူ႔ခင္ပြန္းမဟုတ္ေသာသူ တစ္ဦးဦးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ အဓမၼ ေမထုန္ႏွင့္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွစ္ခုစလံုးကို အျခားေသာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ညစ္ညဴးျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္က တားျမစ္ထားသည္။

ဘုရားသခင္က လိင္ကိုမဆန္႔က်င္ပါ။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအသံုးမွားျခင္းကိုမူဆန္႔က်င္သည္။ အမွန္ မွာလိင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ကနဦးအႀကံအစည္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀၌ ဤအရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၀မ္းေျမာက္ႏုိင္ေသာ ေကာင္းခ်ီးမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ထိုသို႔ျဖစ္ေစလို သည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်စ္ခ်င္းေမတၱာသည္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရး တစ္ခု၏ အုတ္ျမစ္လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စံုတြဲမ်ားစြာတို႔သည္ သူတို႔၏အိမ္ေထာင္ေရးကို ခႏၶာပိုင္း ဆိုင္ရာ အခ်စ္(သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေပၚတြင္ အေျချပဳ၍ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ သူတို႔၏အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ခဏတာသာ တည္ၿမဲႏုိင္ၿပီး ဘ၀၏မုန္တိုင္းမ်ား က်လာေသာအခါ သူတို၏အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ႐ံႈးနိမ့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လိင္ဆိုင္ရာ ေမတၱာေပၚ၌ အေျချပဳ၍သာယာေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကို မတည္ေဆာက္ႏုိင္ေၾကာင္းကို သူတို႔သည္ အလြန္ ေနာက္က်မွ သိသြားၾကေလ့ရွိသည္။


ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာအမ်ိဳးအစား (၃)ခုစလံုးကိုလိုအပ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာအမ်ိဳးအစား(၃)ခုျဖစ္သည့္ အဂၢါေပ၊ သူငယ္ခ်င္း(၅၂၈)၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ အေၾကာင္းတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤ(၃)ခုထဲမွ ဘယ္ေမတၱာသည္ အိမ္ေထာင္ ေရးဘ၀တြင္ အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္မည္နည္း? အေျဖမွာ (၃)ခုစလံုးပင္ျဖစ္သည္ဍ ေျခေထာက္(၃)ေခ်ာင္းပါေသာ ခံုႏွင့္တူသည္။ ဤခံုကို မလဲက် ေစရန္အတြက္ ေျခေထာက္(၃)ေခ်ာင္းစလံုးကို သင္လိုအပ္ သည္။


သို႔ေသာ္ ဤေမတၱာအမ်ိဳးအစား(၃)ခုသည္ အစဥ္အတိုင္းအတူတကြျဖစ္တည္ရန္မွာ အလြန္အေရး ႀကီးသည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခုအတြက္ သင့္တြင္အဂၢါေပေမတၱာ ရွိရမည္။ ဤေမတၱာသည္ အျခားသူ၏အထြဋ္အထိပ္ေကာင္းက်ိဳးကုိသာ လိုလားေသာ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ျခင္းကင္းမဲ့သည့္ ေမတၱာျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္သင္သည္ သူငယ္ခ်င္းေမတၱာကို လိုအပ္သည္။ ဤသို ေသာေမတၱာက ခင္ပြန္းေယာက္်ားႏွင့္ ဇနီးသည္ အတူတူ ရွိရျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ေစသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရး၌ စိတ္ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေမတၱာရွိရမည္။


ကံမေကာင္းစြာပင္ လူငယ္အမ်ားစုသည္ ခႏၶာပိုင္း(သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေမတၱာအေပၚတြင္သာ အေလးအနက္ ထား အလ်င္စလိုျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဤအရာကသာ၍စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း၊ ဤသို႔လုပ္ျခင္းက ပိရပစ္ကို ေဇာက္ထိုးတည္ေဆာက္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။ေယာက္်ားျဖစ္သူႏွင့္ ငါးလၾကာသာေပါင္းဖက္ၿပီး ကြာရွင္းခဲ့ေသာမိန္းခေလးတစ္ဦးက သူ႔ ေယာက္်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ ““ကၽြန္မေယာက်္ားဟာ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္နဲ႔မခ်စ္တတ္ပါဘူး။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်စ္ သည္ အစပိုင္း၌သူတို႔ႏွစ္ဦးအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈအရွိဆံုးအရာျဖစ္ခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကားတြင္ ၅၂၈ ေမတၱာလည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ ကစားပြဲမ်ားကိုအတူတူသြားရျခင္းႏွင့္ ဂီတအမ်ိဳးအစား အခ်ိဳ႔ကို အတူတူနားေထာင္ရျခင္း၌ ၀မ္းေျမာက္ခဲ့သည္။

ဘယ္အရာက ေပ်ာက္ဆံုးေနသနည္း။ အျခားသူတစ္ဦး၏အထြတ္အထိပ္အက်ိဳးကို လိုလားၿပီး တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ျခင္း ကင္းမဲ့စြာ ခ်စ္ေသာအခ်စ္သည္သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကားတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္။ ဤ သို႔ေသာအခ်စ္သည္ ဆက္ကပ္ အပ္ႏွံျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး လူႏွစ္ဦးအားအတူတူရွိေစႏိုင္ၿပီး သူတိုိ႔၏ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေစႏိုင္သည္။ သင္သည္ သင္၏အနာဂတ္အေဖာ္ႏွင့္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး စစ္မွန္ေသာ အဂၢါေပေမတၱာႏွင့္ ၅၂၈ ေမတၱာတို႔ျဖင့္ခ်စ္ႏိုင္သည္ဟု ေသခ်ာမွ သာ လက္ထပ္သင့္သည္။

ေမတၱာအမ်ိဳးအစား (၃)ခုကို ပိရမစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ စဥ္းစားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပိရမစ္အား မခိုင္မာေသာ သဲေပၚတြင္မေဆာက္ႏုိင္ပါ။ မာေက်ာေသာအုတ္ျမစ္လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပိရမစ္အေျခခံအုတ္ျမစ္မွာ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ဘာသာ ဆိုလွ်င္ အျခားသူ မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္တို႔အဂၢါေပေမတၱာမ်ိဳးျဖင့္ ခ်စ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံလိုက္ခ်ိန္တြင္ ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္အရာမ်ားထဲမွတစ္ခုသည္ျဖစ္လာသည္။ ဘုရားသခင္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ႏွလံုးသားအတြင္းသို႔ သြန္းေလာင္းျခင္း ကိုခံရသည္။ က်မ္းစာက ““...ငါတို႔အားေပးေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို ငါတို႔စိတ္ႏွလံုးထဲသို႔ ၫႊန္းေလာင္းေတာ္မူ၏။”ဟုဆိုသည္။ ေရာမ ၅ း ၅


ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္းရွိ ဘုရားသခင္ေမတၱာေတာ္သည္ အရာရာအားလံုးကို အလုပ္ျဖစ္ေစသည္။ အျခားသူမ်ားအား အဂၢါေပေမတၱာမ်ိဳးျဖင့္ ခ်စ္လာႏုိင္ေစသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ခ်စ္လာ ႏိုင္ေစသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဘ၀ လက္တြဲေဖာ္ကိုလည္း ဘုရားသခင္ရည္ရြယ္ထားေသာပံုစံအတိုင္း ခ်စ္လာ ႏုိင္ေစသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အိမ္သည္ ကမၻာေပၚရွိေကာင္းကင္ဘံုေလးျဖစ္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုလိုအပ္သည္။


လူတုိင္းသည္ သူတို႔အတြက္ အေရးပါသူတစ္ဦးဦး၏ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းကို ခံရရန္အလြန္အမင္းလို အပ္သည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္သည္ ငယ္ရြယ္သူမ်ား၌ အလြန္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ မွားေသာနည္းလမ္းအားျဖင့္ အခ်စ္ကို ရွာၾကသည္။


က်မ္းစာက ““ႏုိးၾကားစြာ သင္၏ႏွလံုးသားကုိေစာင့္ေရွာက္ပါ”” ဟုေျပာထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အရာအားလံုး ထက္ သင္၏ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းပါဟူ၍ ဆိုလိုသည္။ တနည္းအားျဖင့္ သင္သည္ တစံုတဦးႏွင့္မ်က္ကန္းပမာ အ႐ူးအမူး ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေနစရာမလိုပါ။ အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းျခင္း၏ လႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ မိုက္မဲေသာအရာမ်ားကို မလုပ္မိ ေစရန္ အတြက္ သင္၏စိတ္ႏွလံုးကိုေစာင့္ထိန္းရမည္။

စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ မ်က္ကန္းအခ်စ္မဟုတ္ပါ။ တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ပါ၀င္ပတ္သက္လိုလား၊ မလိုလား ဆိုတာကို သာမန္အသိတရားကိုအသံုးျပဳ၍ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ရမည္။ သင္သည္ အခ်စ္ႏြံထဲသို႔ နစ္သြားစရာမလိုပါ။ သင့္အတြက္ မမွန္ကန္ေသာသူကိုမခ်စ္မိရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အလ်င္စလိုမလုပ္ပါႏွင့္။ သင္ႏွင့္သူ႔ၾကား၌ အဂၢါေပ ေမတၱာရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္ႏွင့္ အ႐ူးအမူးစြဲလမ္းျခင္း (သို႔) ခႏၶာပိုင္းအရ တပ္မက္ျခင္းပဲလားဆိုတာကိုု သိႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္သည္ သင္၏အေကာင္းဆံုး မိတ္ေဆြျဖစ္သည္။Peggi ဆီမွ ေအာက္ပါစာက မိန္းကေလးတစ္ဦး၏အခ်စ္ကို ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ပံု၊ သူမလုပ္ခဲ့ေသာ အမွားမ်ား ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး၌ သူမက်ားကုတ္က်ားခဲရွာေနေသာအခ်စ္ကို မည္သို႔ရွာေတြ႕ခဲ့ပံုအေၾကာင္းကို ေျပာျပထားသည္။

Peggi က ဒီလိုစာတစ္ေစာင္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၉ႏွစ္ေလာက္က ရခဲ့ရင္သိပ္ေကာင္းမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ မရခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဒီစာကိုေရးရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ေယာက်္ားတစ္ဦးဆီမွ စစ္မွန္တဲ့ အခ်စ္ကိုရလိုၾကတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေကာင္မေလးေတြအတြက္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။

ခ်စ္လွစြာေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးမ်ား၊ ကၽြန္မရဲ႕ေဘးပတ္လည္မွာ လူေတြဟာ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္ေန အခ်စ္နဲ႔ အတူတူ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းေနၾကၿပီး သူတို႔ရွာေတြ႔ထားတဲ့အခ်စ္အားျဖင့္ ရွင္သန္ႀကီးထြားေနတာကို ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မရဲ႕အထီးက်န္မႈကို ပိုမိုႀကီးထြားေစပါတယ္။ ယခုကၽြန္မဟာ ကေလးႏွစ္ဦးကို ေမြးဖြားထားခဲ့ၿပီး တစ္ဦးကို သူတစ္ပါးအားေပးလိုက္ၿပီး တစ္ဦးကိုေတာ့ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ စတင္ႀကိဳး ပမ္းေနပါတယ္။

““ကၽြန္မလိုခ်င္ခဲ့တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအရာကေတာ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပါပဲ။ ကၽြန္မ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ တစ္ခုတည္း ေသာအရာကေတာ့ အိမ္တစ္အိမ္နဲ႔တစ္ညတာကို ေကာင္းမြန္စြာအိပ္ေပ်ာ္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္မကိုဖက္ထားမည့္ သန္မာတဲ့ လက္ေတြ ပါပဲ။ မနက္ခင္းကို ကၽြန္မနဲ႔အတူႀကိဳဆိုမယ့္သူတစ္ဦးကိုသာ ကၽြန္မလုိအပ္ ခဲ့တယ္။””

ကၽြန္မ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ေရာက္ေတာ့ ေနာက္လာမည့္ ၉ ႏွစ္တာဟာ စိတ္ပ်က္စရာမ်ား၊ အထီးက်န္မႈ မ်ားနဲ႕ ၀မ္းနည္းစရာမ်ားကို ကၽြန္မဆီ သယ္ေဆာင္လာမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မ မသိခဲ့ဘူး။ ယခုအသက္ ၂၄ ႏွစ္ အရြယ္မွာလည္း၊ ကၽြန္မဟာ တစ္ေယာက္တည္းပါပဲ။ သင္ဟာ သူ႔အခ်စ္ကို သင့္ဆီေရာက္လာဖို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္မွာ၊ ကၽြန္မဟာ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြန္မဟာ ဘယ္ေတာ့မွမေစာင့္ဆိုင္းလိုခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မဟာအခ်စ္ကို အလြန္ဆာေလာင္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ အေစာႀကီးကတည္းကအခ်စ္ကို အလ်င္အျမန္ ျမည္းစမ္းခဲ့တဲ့ အတြက္ ယခုမွာေတာ့ အခ်စ္အနည္းငယ္သာ က်န္ပါေတာ့တယ္။

““သင္ခ်စ္ေသာသူတစ္ဦးအား “NO” ဟု ေျပာလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သူကသင့္ကို စြန္႔ခြာသြားျခင္းသည္ သင့္အတြက္ အလြန္နာက်င္ဖြယ္ေကာင္းလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ သင္က သူ႔ကုိ “YES” ဟုေျပာလိုက္ၿပီးေနာက္၊ သူကသင့္ကိုၿငီးေငြ႕လာၿပီး သူ လက္ထပ္ခ်င္ေသာသူသည္ သင္မဟုတ္ဟုေျပာလိုက္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ ပို၍ နာက်င္ဖြယ္ေကာင္းလိမ့္မည္။ သင္သည္ ကၽြန္မကို ယံုခ်င္မွယံုလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ဤအရာဟာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

““သင့္ကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ေသာသူသည္ သင္၏ခႏၡာကို အရင္ဆံုးေတာင္းဆိုလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ ေစာင့္ဆိုင္းၿပီး သူ႔အားလက္ထပ္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္။ သင့္အတြက္ ျပင္ဆင္စီမံေပးရန္ႏွင့္ သင္၏လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ ႀကိဳးစားလိမ့္မည္။ ဤသို႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ယံုၾကည္မႈ စိတ္ခ်မႈႏွင့္ သင့္ စိတ္ ႏွလံုး၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ရရွိရန္အတြက္ သူႀကိဳးစားလိမ့္မည္။ သင္ေပးေသာလက္ေဆာင္၏ လွပမႈ႕ကို သူဟာ တန္ဖိုး ထားၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူရွာေဖြေနေသာ အဖိုးထိုက္သည့္ ပုလဲတစ္လံုးကဲ့သို႔ ညင္သာျမတ္ႏိုးစြာ ေစာင့္ေရွာက္ လိမ့္မည္။


သင့္ကို သင္ တန္ဖိုးထားပါ။ အေၾကာင္းမွာသင္ဟာ အဖိုးထိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သင့္ကိုသင္ မေရာင္းစား ပါႏွင့္။ ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံမႈ႕ရွိ၍ ေစာင့္ဆိုင္းလိုေသာ အခ်စ္မွလြဲ၍ မည္သည့္ေစ်းႏႈန္းမဆို သင့္ အတြက္ မထိုက္တန္ပါ။ ေစ်းေပါလြန္းလွသည္။ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းသည္ သင့္အတြက္ အလြန္ခက္ခဲလိမ့္မည္။ သင့္အတြက္ခက္ခဲျခင္းမွာ သင္ဟာ ငယ္ရြယ္ၿပီး ခေလးတစ္ေယာက္၏စိတ္မရွည္မႈမ်ိဳးသည္ သင့္တြင္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သည္းခံျခင္းကို သင္ယူပါ။ ဤသို႔ သင္ယူျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို စည္းကမ္း ေပးျခင္း၏အစအဦးျဖစ္ၿပီး အေႏွးနဲ႔အျမန္ သင္ယူရမည့္ သင္ခန္းစာ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္သင္ယူေလေလ သင္၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းသည္ သာ၍ႀကီးထြား ေလေလ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ၿပီး သင္၏၀မ္းနည္းမႈမွာမူ သာ၍ေလ်ာ့နည္းသြားလိမ့္မည္။ ကၽြန္မအဲ့ဒါကို ယခုသင္ယူရမွာကို သိပါတယ္။ အေစာႀကီး ကတည္းက ကၽြန္မ သင္ယူသင့္ခဲ့ပါတယ္။


ယခုကၽြန္မနဲ႔ စိတ္ပ်က္စရာအေကာင္းဆံုးကိစၥအၾကားမွာ သူတစ္ဦးတည္းသာ ရွိပါေတာ့တယ္။ ထိုသူမွာ ေယ႐ႈခရစ္ပင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ကၽြန္မ၏လက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ပံုစံကိုပင္ ခ်စ္သည္။ ကၽြန္မ အထီးက်န္မႈကို ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနေသာ ကၽြန္မ၏ပံုစံျဖစ္သည့္ အမာရြတ္မ်ားစြဲထင္ေနျခင္း၊ ေကာက္လိမ္ေနျခင္း၊ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေနျခင္းတို႔သည္ ကၽြန္မ၌ျဖစ္ေနစဥ္ပင္ သူသည္ ကၽြန္မကိုခ်စ္သည္။ သူ၏မ်က္စိ၌ ကၽြန္မက ငယ္ရြယ္ တက္ႂကြလန္းဆန္းတဲ့ ေကာင္မေလး တစ္ဦးျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ့မ်က္စိေတြဟာ အေရာင္ တလက္လက္ေတာက္ပေနၿပီး ကၽြန္မအၿပံဳးရဲ့ ေနာက္ကြယ္ မွာလည္း နာက်င္ျခင္းေတြ မရွိဘူးလို႔ ဘုရားသခင္ က ျမင္ပါတယ္။

““သူ႔ရဲ႕အခ်စ္ဟာ မေပ်ာက္ကြယ္သြားပါဘူး။ သူ႔အခ်စ္ဟာမနက္တိုင္းကၽြန္မနဲ႔အတူ ႏိုးထၿပီး ခန္းဆီး ကုလားကို ဖြင့္ကာ ေန႔သစ္ကိုႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဤဘ၀မွာ ကၽြန္မဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္မရဲ့ကေလးကို လံုး၀မျမင္ရေတာ့တဲ့အတြက္ ျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ ကၽြန္မရဲ့နာက်င္မႈေတြကို သက္သာေစပါတယ္။ မိမိ၏ ကိုယ္ကို ေရာင္းစားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ ကေလးကိုလည္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ေစဖို ႔ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာ ကၽြန္မဟာ မိမိကိုယ္ကို ေရာင္းစားျခင္းအားျဖင့္ အႏိုင္မရႏုိင္ဘူးဆိုတာကို သိခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္မရဲ့ စြန္႔လႊတ္ ပူေဇာ္ျခင္းဟာ အခ်ည္းႏွီးလံုး၀မျဖစ္ဘူးဆိုတာကို ေသခ်ာေစမည့္သူဟာ ကၽြန္မမွာရွိေနပါၿပီ။ ကၽြန္မဟာ ဘယ္သူလဲ ဆိုတာကို သိတဲ့သူဟာ ကၽြန္မမွာရွိေနပါၿပီ။ ကၽြန္မကို သူကပိုင္ပါတယ္။

ဘုရားသခင္ဆီမွ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သင္ယူပါ။ လမ္းေတြေပၚမွာ၊ ကားေနာက္ခန္းေတြထဲမွာ အခ်စ္ကို မသင္ ယူပါႏွင့္။ ထိုေနရာေတြမွ သင္ သင္ယူရရွိမည့္ အခ်စ္ဟာ အဆိပ္ေတြသာျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သင့္ရဲ့ သန္႔ရွင္းတဲ့အရာေတြဟာ အဆိပ္မိသြားႏိုင္ပါတယ္။


ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူတဲ့ သူဆီမွ စစ္မွန္တဲ့ေမတၱာကို သင္ယူပါ။ သင္ အစဥ္အၿမဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ အရာ အားလံုးရဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ဟာ ဘုရားသခင္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ သင္ဟာ ဤအေျခခံအမွန္ တရားကို ငံုမိရမည္။ ““ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏”” ဤအမွန္တရားကို သိၿပီး အမ်ိဳးသမီးဘ၀၏လွပမႈကို ဤအမွန္တရား ႏွင့္ အတူ ရယူႏိုင္ပါေစ။ေမးခြန္းမ်ား (မွန္/မွား)

၁။    သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္ေထာင္တစ္ခု၌ ေမတၱာအမ်ိဳးအစား(၃)ခုရွိရမည္။ ဤခ်စ္ခ်င္း ေမတၱာ အမ်ိဳး အစား (၃)ခုကို ပိရမစ္ပံုအားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

၂။    အဂၢါေပေမတၱာဆိုသည္မွာ အျခားသူ၏အထြတ္အထိပ္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို စြန္႔လႊတ္ ပူေဇာ္ေသာ ေမတၱာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

၃။    အဂၢါေပေမတၱာဆိုသည္မွာ အျခားသူအေပၚတြင္ခံစားရေသာ ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵကို ဆိုလိုသည္။

၄။    ကၽြႏု္ပ္တို႔ကဲ့သို႔ အျပစ္ရွိေသာလူသားမ်ားအတြက္ သားေတာ္ကိုစြန္႔လႊတ္ ပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က သူ၏ အဂၢါေပေမတၱာကိုျပသခဲ့သည္။

၅။    သင္သည္ သင္၏မိသားစု၀င္အား တကိုယ္ေကာင္းဆန္ျခင္းကင္းမဲ့စြာ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ အဂၢါေပ ေမတၱာကို အိမ္၌ပင္ သင္ယူႏုိင္သည္။

၆။    အိမ္ေထာင္ေရးတစ္ခု၌ ၅၂၈ ေမတၱာကို လံုး၀မလိုအပ္ပါ။

၇။    သင္သည္ တစ္စံုတစ္ဦးအား စစ္မွန္စြာခ်စ္ေသာအခါ၊ သူလက္ရွိျဖစ္ေနေသာ ဘ၀၌ပင္ သူ႔ကိုလက္ခံ၍ ေလးစား ႐ိုေသ ခ်စ္ခင္မည္ျဖစ္သည္။

၈။    လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေမတၱာဆိုသည္မွာ ေယာက္်ားႏွင့္ ဇနီးအၾကားတြင္ ရွိေသာ ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ ေမတၱာျဖစ္ၿပီး သင္၏ခင္ပြန္းအတြက္သာ ဤအရာကို ထိန္းသိမ္းထားသင့္သည္။

၉။    ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပိရပစ္တြင္ခိုင္မာသည့္ အုတ္ျမစ္ကို လိုအပ္ၿပီး ထိုအုတ္ျဖစ္မွာ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

၁၀။    သင့္ကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ေသာသူသည္ သင္၏ကိုယ္ခႏၶာကို အရင္ဆံုးေတာင္းဆိုလိမ့္မည္။ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ သူ႔အားလက္ထပ္ရန္သင့္ကုိေစာင့္စား၍ ေတာင္းဆိုလိမ့္မည္။

ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)


Download Word file
http://murann.com/stories/Lesson.2.Three.kinds.of.Love.doc