ဘုရားသခင္ကို မည္ကဲ့သို႕ ၀မ္းေျမာက္ေစမည္နည္း။ (အပိုင္း-၂) သင္ခန္းစာ(၁၆) Lesson # 16 How to Enjoy God (part 2)


အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္၊ ၁သက္သာေလာနိတ္ ၅း၉-၁၀
ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္၊  လုကာ ၂၃း၃၃၊၃၄

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္၊ ၁သက္သာေလာနိတ္ ၅း၉-၁၀

အမ်က္ေတာ္ကို ခံေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ခန္႔ထားေတာ္မူသည္မဟုတ္။ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို ခံရေစျခင္းငွါ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ -ငါတို႔သည္ ႏိုးလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္မည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔အဘို႔ အေသခံေတာ္မူၿပီ။

 

ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊

ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေသာႀကီးျမတ္သည့္ကယ္တင္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား၊ ဘုရားသခင္သည္ ယခုခံစားေစခ်င္ပါသည္။ ဤ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကို တရားစီရင္ျခင္းအရပ္မွ ထုတ္၍ သခင္ေယ႐ႈ၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ထားပါသည္။ တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလု က“ “အမ်က္ေတာ္ကိုခံေစျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္၊ ငါတုိ႕ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကိုပိုင္ရ ေစျခင္းငွါ ခန္႕ထားေတာ္ မူ၏။ ငါတို႕သည္ နီးလ်က္႐ွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူအသက္႐ွင္ မည္အေၾကာင္း၊ ငါတုိ႕အဖို႕ အေသခံ ေတာ္မူၿပီ။””ဟုေဟာခဲ့ပါသည္။ ၁သက္ ၅း၉-၁၀

အဘယ္မွ်အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာက်မ္းပိုဒ္ျဖစ္ပါသနည္း။ ကၽြနု္ပ္တို႕ႏိုးသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ျဖစ္ေစ၊ သူႏွင့္အတူ အသက္႐ွင္ရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္အေသခံခဲ့ပါသည္။ စိတ္ ႏွလုံး ထိေတြ႕စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ေနပါသနည္း။ သူသည္ဖခမည္းေတာ္၏အိမ္တြင္ ေနပါ သည္။ ထိုေနရာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကၽြနု္ပ္တို႕ ေနရ မည့္ေနရာျဖစ္ပါသည္။

““အဖခမည္းေတာ္အိမ္””သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ထာ၀ရအိမ္ျဖစ္ပါသည္

လုကာအခန္းႀကီး ၂၃တြင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူလက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ လူဆိုးႏွစ္ေယာက္ကိုသတ္မည္အ ေၾကာင္း ဖတ္သိရပါသည္။ ထိုလူဆိုးႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ေယာက္သည္ ဘုရားသခင္ကိုယုံၾကည္ပါသည္။  သူသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားသားအျဖစ္ ျမင္ၿပီး သူ၏အျပစ္အတြက္အေသခံမည့္အေၾကာင္း သိျမင္ပါသည္။ သူသည္ခရစ္ေတာ္ ဘက္သို႕ လွည့္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေထာင္လ်က္ႂကြလာေသာအခါ အကၽြႏု္ပ္ကိုေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ””ဟု ေလွ်ာက္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ေယ႐ႈကသူ႕အား““ငါ့အမွန္ဆိုသည္ကား၊ ယေန႕တြင္ သင္သည္ငါႏွင့္အတူ ပရဒိသုဘုံ၌႐ွိ လိမ့္မည္””ဟုမိန္႕ေတာ္မူ၏။ လုကာ ၂၃း၄၃

ထိုသူသည္ အနိမ့္ဆုံး၊ အေမွာင္မိုက္ဆုံး စိတ္ဒုကၡခံစားရျခင္းမွ အသန္႕႐ွင္းေတာက္ပဆုံး၊ ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္၀မ္း ေျမာက္ၿပီး၊ ေက်းဇူေတာ္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာအရပ္သုိ႕ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္အတူ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မွာ ယုံၾကည္သူတိုင္းအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံျခင္းျဖင့္ရယူခဲ့ေသာ ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား၊ ဘုရား သခင္၏အမ်က္မွလႊတ္ျခင္းျဖင့္ မေက်နပ္ေသးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္““အဖဘုရား၏အိမ္””ကိုပါ ရယူခဲ့ေပးပါသည္။

တစ္ေန႕တြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏႐ွင္ျပန္ေသာကိုယ္ခႏၶာျဖင့္““အဖခမည္းေတာ္အိမ္””တြင္ တကယ္အမွန္ေနရပါမည္။ ထို ေနရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ထာ၀ရအိမ္ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တို႕ေသေသာအခါ၊ ေလာကေမွာင္မိုက္ျခင္းႏွင့္  ဒုကၡဆင္းရဲခံစားမႈကို

ေက်ာ္လြန္ၿပီး အဖခမည္ေတာ္၏အိမ္၊ ဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္သို႕ ၀င္ရၾကပါသည္။ ေပါလုက““ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ကြာေ၀းရာအ ရပ္သို႕သြား၍၊ သခင္ဘုရားထံ၌ေနျမဲေနျခင္းငွါ၊ အလို႐ွိလ်က္ ရဲရင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ျပည့္စုံၾက၏””ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။၂ေကာ၅း၈

““အဖခမည္းေတာ္အိမ္””သည္ ယခုကၽြႏု္ပ္တုိ႕အိမ္ျဖစ္ပါသည္

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ရယူခဲ့ေသာႀကီးျမတ္သည့္ကယ္တင္ျခင္းမွာ ျပည့္စုံပါသည္။ အတိတ္အတြက္ တာ၀န္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္သလုိ အနာဂတ္အတြက္ လုံး၀စိတ္ခ်ရပါသည္။ ယခုလက္႐ွိအခ်ိန္အတြက္က အဘယ္ နည္း။ ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ယခု““အဖခမည္းေတာ္အိမ္””တြင္ေနပိုင္ခြင့္ရၾက၏။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ မ႐ွိေသးေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ဘုံကို ယခုခံစားႏိုင္ပါသည္။

ယခုကၽြနု္ပ္တုိ႕အတြက္““အဖခမည္းေတာ္””ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္ေမတၱာကို သိျမင္ခံစားရျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားေ႐ွ႕ေတာ္၌႐ွိေနျခင္းကိုသိျခင္း၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေမြ႕ေလ်ာ္ရာတြင္ လုံး၀ အတားအဆီး မ႐ွိျခင္းတုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား သူ႕၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေစခ်င္ပါသည္။

က်မ္းစာဆိုခဲ့သည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူအသက္႐ွင္ေစသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အ တူ ထေျမာက္ေစၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေကာင္းကင္ေနရာမ်ားတြင္ထိုင္ေစသည္။ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ အေၾကာင္း ရင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ““အဖခမည္းေတာ္အိမ္””၌ေနႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို ယခု ကၽြနု္ပ္တို႕ သည္ စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ခံစားႏုိင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလုံးသည္ ေလျပင္း၊မုန္တုိင္း၊ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္းစသည္တုိ႕ကို ၾကဳံခဲ့ဘူးပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဤမုန္ တုိင္းအားလုံးသည္ ကမၻာမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္သာျဖစ္ေပၚပါသည္။ ကမၻာမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၆၊၇မိုင္ကိုတက္သြားလွ်င္ မုန္တုိင္း မ႐ွိေတာ့ဘဲ အဆက္မျပတ္ျငိမ္သက္ေနပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားေန႕စဥ္ ဘ၀မုန္တိုင္းမ်ားမွ မ တင္ခ်င္ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၌တာ၀န္၀တၱရားမ်ား႐ွိၿပီး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ရပါသည္။ ဘုရား သခင္သည္ ဤမုန္တိုင္းမ်ားမွ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကို ၀ိညာဥ္အားျဖင့္ မတင္ခ်င္ပါသည္။

ခရစ္ယာန္ညီအစ္ကိုတစ္ေယာက္ သူ၏တံခါး၀တြင္ဆြဲထားေသာစာသားမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ေကာင္းေသာ လုိက္နာရန္ စကားပုံျဖစ္ပါသည္။

““ေအာက္၌လုပ္ငန္း၊

အေပၚတြင္အိမ္””

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္““အထက္၌ေနထိုင္ျခင္း”” “အဖခမည္းေတာ္အိမ္၌ေနျခင္း” အေၾကာင္းကို သိသင့္ပါသည္။ ဖိနပ္ ခ်ဳပ္သူတစ္ဦးကသူ၏ဇနီးကို ေျပာေသာစကားကိုသတိရဖို႕လုိပါသည္။ သူကေျပာသည္မွာ““ေကာင္းကင္ေပၚမွာေနၿပီး ေအာက္သို႕ဖိနပ္ခ်ဳပ္ရန္သာလာပါသည္။””

သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြုႏု္ပ္တုိ႕ကို ယခု““အဖခမည္ေတာ္အိမ္””၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းသို႕ ေခၚေဆာင္ပါသည္

သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုန္ုးအသေရ႐ွိေသာ ခရစ္ေတာ္ထံမွလာ၍၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား ခရစ္ေတာ္႐ွိသည့္ ေနရာ၏ဘုန္းေတာ္နွင့္၀မ္းေျမာက္မႈအေၾကာင္းတုိ႕ကို သိေစပါသည္။ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဆင္းသက္လာၿပီး ““အဖခမည္းေတာ္အိမ္””၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းသို႕ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုေခၚပါသည္။ ေယ႐ႈက ““ထုိသူသည္ ငါ့ဘုန္းကိုထင္႐ွားေစ လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအရာကိုယူ၍ သင္တုိ႕အားေဘာ္ျပလိမ့္မည္။ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ သမွ် သည္ ငါႏွင့္စပ္ဆုိင္၏။ ထိုေၾကာင့္ ငါႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအရာကိုယူ၍ သင္တုိ႕အားေဖာ္ျပလိမ့္မည္ဟု ငါေျပာ၏””ဟုႁမြက္ဆုိခဲ့ ပါသည္။ ေယာ ၁၆း၁၄၊၁၅

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ဘုံသို႕ မေရာက္ေသးေသာ္လည္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕၌ကိန္း၀ပ္ေနေသာ သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ေနျခင္းႏွင့္ေကာင္းကင္မွလာေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းတုိ႕ကို ခံစား ႏိုင္ၾကပါသည္။ က်မ္းစာက““သင္တုိ႕သည္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးအားျဖင့္ ေျမာ္လင့္ျခင္းပါရမီႏွင့္ႂကြယ္၀ ေစျခင္းငွါ၊ ယုံၾကည္ေသာစိတ္႐ွိ၍ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျခင္း အမ်ိုဳးမ်ိဳးတုိ႕ႏွင့္ျပည့္စုံမည္အေၾကာင္း၊ ေျမာ္လင့္ျခင္း၏အ႐ွင္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မသနားေတာ္မူပါေစေသာ””ဟုဆိုပါသည္။ ေရာ ၁၅း၁၃

““အဖခမည္းေတာ္၏အိမ္””ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ယခုေပ်ာ္ရႊင္စြာခံစားရေနသည္ကို အဖဘုရားသခင္သည္ ၀မ္းေျမာက္ပါ၏””

ဘုရားသခင္ဘက္မွကယ္တင္ျခင္းကို ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေတြ႕ျမင္ရေသာေန႕သည္ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာေန႕ျဖစ္ပါလိမ့္ မည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အိမ္ေတာ္သို႕ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကိုေခၚလာၿပီး၊ သားအရာေပးျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏၀မ္ေျမာက္ရန္အ တြက္သာမဟုတ္ဘဲ သူ၏ႀကီးမားေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာစိတ္ႏွလုံးကို ႏွစ္သိမ့္ေက်နပ္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံ ၾကည္ျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္႐ွိျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ “အဖခမည္းေတာ္အိမ္“၌တည္႐ွိေနၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကို““မိုက္ေသာသား””ပုံျပင္က ပုံေဖာ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ကို သားအရာ ေပးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ “အဖခမည္းေတာ္အိမ္”ႏွင့္စပ္ဆိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္၊ သူ၏အိမ္ သူ၏စားပြဲႏွင့္သူ၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ကၽြနု္ပ္တို႕အား ခံစားေစခ်င္ပါသည္။ မိုက္ေသာသားပုံျပင္ မည္ကဲ့သို႕အဆုံးသတ္ပါသနည္း။ မိုက္ေသာသားသည္ သူ၏အေဖအတြက္အစစအရာရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္သြားသည္။ အေဖ့စားပြဲတြင္ထိုင္ျပီး အေဖ့ေမတၱာကို ခံစားလ်က္အေဖ၌ေမြ႕ေလ်ာ္ရပါသည္။ က်မ္းစာက““သူတို႕သည္ စတင္၍၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါသည္””ဟုေျပာထား သည္။

ဘုရားသခင္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား

ဘုရားသခင္ႏွင့္ေမြ႕ေလ်ာ္ရန္၊ လက္ေတြ႕က်ေသာနည္းလမ္းမ်ား႐ွိပါသည္။

ျငင္းခုံျခင္းအားလုံးကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ေျဖရွင္းပါ။

မ်ားစြာေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ျငင္းပြားမႈမ်ား႐ွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားထံ မခ်ဥ္းကပ္ ၾကပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ႏွင့္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျငင္းပြားမႈတစ္ခုကိုသာ႐ွင္းပါသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သေဘာတူညီသည့္အခ်က္မ်ားစြာ႐ွိေသာ္လည္းဘုရားက ထိုသီးျခားျငင္းပြားမႈကိုသာ ျပန္၍႐ွင္းပါသည္။ သင္ သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျငင္းခုံမႈ႐ွိပါက၊ သင္သည္ဘုရားသခင္ကို ““ဟုတ္ကဲ့ပါ””ဟု၀န္ခံေတာင္းပန္ျခင္းမ႐ွိမျခင္း၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္၌မေမြ႕ေလ်ာ္ႏုိင္ပါ။ သင္၏ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌လည္း တိုးတက္မႈ႐ွိမည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံဘုရားသ ခင္သည္ သူ၏သားသမီးတစ္ေယာက္ကို သူ၏အလိုေတာ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ၁၀ႏွစ္၊၁၅ႏွစ္၊အႏွစ္၂၀ထက္ပင္ၾကာျမင့္ ပါသည္။

သင့္အသက္တာကို ဤကဲ့သို႕မဆုံး႐ႈံးသင့္ပါ။ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္အတုိင္း မလုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါက ဘုရား သခင္ကိုအနည္းဆုံး ဤကဲ့သို႕ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ““အိုအဘ၊ သင္၏အလုိေတာ္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္မလုပ္ခ်င္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အလုိေတာ္အတိုင္းေဆာင္ရြက္စိတ္႐ွိေစရန္ ကူမေတာ္မူပါ။”” ဤကဲ့သို႕ သင္သည္ တကယ္ပင္႐ုိးသားစြာ ဆု ေတာင္းပါက ဘုရားသခင္သည္ သင္၏ႏွလုံးသားေျပာင္းလဲရန္အတြက္စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ပါေတာ့မည္။

ေန႕တိုင္းအိပ္ယာထသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္၊ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကိုေၾကျငာပါ

ကၽြႏု္ပ္သိခဲ့သည့္ စိတ္အခ်မ္းသာဆုံးခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္က သူ၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ဤကဲ့သို႕ေျပာျပပါသည္။ နံနက္အိပ္ယာထတိုင္း သူသည္ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္းသည္မွာ၊ ““သခင္ေယ႐ႈ၊ သင္သည္ကၽြႏု္ပ္အတြက္အေသခံခဲ့ပါ သည္။ ကၽြနု္ပ္သည္လည္း သင္ႏွင့္အတူေသပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္၊ စာတန္ႏွင့္ေလာကကမၻာမွေသျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္ႏွင့္အတူအကၽြုႏု္ပ္ေျမျမဳပ္ခံရသည္။ သင္ႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္သည္ အသက္တာသစ္၌ ျပန္လည္ထေျမာက္လာပါသည္။ သင္ႏွင့္အတူေကာင္းကင္သို႕တက္ျပီး ေကာင္းကင္ေနရာမ်ားတြင္ ထုိင္ပါသည္။ သင္သည္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကို ကၽြႏု္ပ္ထဲ၌ကိန္း၀ပ္ရန္ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႕ကၽြႏု္ပ္၏အသက္သည္ သင္၏ျပန္လည္ထေျမာက္ေသာအသက္ ျဖစ္ဲျပီး၊ ထိုအသက္သည္ အျပစ္မွေသ၍ သင္၏ထံေတာ္ပါး၌ ႐ွင္ေနပါသည္။”” (ဂ်ိမ္း(စ္)စီရီခ်က္ဆင္)

ဤညီအစ္ကို၏အၾကံေပးခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလိုက္နာခဲ့ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္အက်ိဳးမ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။ ဂလာတိ ၂း၂၀ကိုဖတ္ေစခ်င္ပါသည္။

ကိုယ္ကိုကိုယ္မွန္ကန္စြာ ထင္ျမင္ပါ

““ဘုရားသား””ျဖစ္ျခင္းကို သင္နားလည္ပါသလား၊ ဘုရားသားဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ခ်စ္ခင္ျပီး ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ သူ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဘုရားသားသမီးမ်ားက““ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္႐ွိျပီး ဆင္းရဲသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အ တြက္ ဘုရားသခင္လုပ္ေပးသည့္အရာမ်ားႏွင့္မထိုက္တန္ပါ”” ဟုေျပာတတ္ၾကသည္။

ဤကဲ့သို႕ေျပာဆိုျခင္းမွာ စိတ္ႏွိမ့္ခ်မႈကိုျပသျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို သေဘာမေတြ႕ေစပါ။ မိုက္ ေသာသားသည္ အေကာင္းဆုံးေသာ၀တ္႐ုံ၊ လက္စြပ္ႏွင့္ဖိနပ္တုိ႕ကို လက္ခံေသာအခါသူ၏ဖခင္သည္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ ႏွစ္သက္ပါသည္။ သူသည္ ဖခင္စားပြဲတြင္ ထိုင္ျပီး ဖခင္ကေမတၱာျဖင့္ေပးေသာအရာအားလုံးကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာခံစားေနသည္ ကို ဖခင္ကအလြန္ႏွစ္သက္ပါသည္။

ထိုနည္းတူကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ေမတၱာေတာ္ျဖင့္ခ်ေပးသည့္အရာမ်ားကို ကၽြနု္ပ္တုိ႕က ေက်းဇူးတင္လ်က္ လက္ခံပါ ကဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ပါသည္။ လူတစ္ေယာက္က ဤကဲ့သို႕ ေျပာခဲ့ပါ သည္။ ““ဘုရားသခင္က သင့္ကိုမင္းသားေနရာထား ပါက၊ သင့္ကိုယ္သင္ သူေတာင္းစားအျဖစ္ မေယာင္ေဆာင္ပါႏွင့္””။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ဘုရားသခင္က သားအရာေပးထားသည္။ ဘုရားသခင္၌႐ွိသမွ်အရာတုိ႕အတြက္ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ““ဖက္ဆပ္အေမြခံ””မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ မွန္ကန္စြာ ထင္ျမင္လွ်င္ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသားတုိ႕၏ဂုဏ္၊ အခြင့္ အေရးတုိ႕ႏွင့္ အညီ ေနထုိင္ ရပါမည္။

အျပစ္ကိုေျဖရွင္းပါ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အသက္တာတြင္ အခ်ိဳ႕အျပစ္မ်ားကိုဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မေမြ႔ ေလ်ာ္ႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုခ်စ္သည္။ သို႕ေသာ္သူသည္ အျပစ္ဒုစ႐ုိက္ကိုမုန္းတီးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်စ္သည္။ သို႕ေသာ္ သူသည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ကိုမုန္းတီးသည္။ သူသည္ သားသမီးတို႕၏အသက္တာတြင္႐ွိေသာအျပစ္ကို ရြံ႕မုန္း၏။ မည္သည့္အျပစ္မဆို၊ ထိုယုတ္ညံ့ေသာအရာကို ဘုရားသခင္ မႏွစ္သက္ပါ။ ထိုအျပစ္မွထြက္ခြာပါ။ ထိုအျပစ္ကို ဆက္လက္ထားလွ်င္ သင္၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကိုခိုးယူသြားလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၌ေမြ႕ေလ်ာ္လိုပါလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို၄င္း၊ အျခားလူမ်ားကို၄င္း ရွင္းလင္းေသာ ၾသတၱပၸစိတ္႐ွိရေပမည္။ ေပါလုက““ထိုေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ကိုျပစ္မွားၿပီး၊ လူတုိ႕ကို ျပစ္မွားၿပီဟု ကိုယ္စိတ္ ႏွလုံးသည္ ကိုယ္၌အျပစ္တင္ခြင့္ႏွင့္အစဥ္ကင္းလြတ္မည္အေၾကာင္း အကၽြႏု္ပ္သည္အစဥ္ ၾကိဳးစား အားထုတ္ပါ၏””ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ တမန္ ၂၄း၁၆

သင္သည္ဘုရားကိုျပစ္မွားခဲ့လွ်င္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ။ ထိုအခါသူ၏ဂတိေတာ္အတုိင္း သူလုပ္ပါမည္။ က်မ္းစာ က “ကိုယ္အျပစ္တုိ႕ကိုေဖာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတုိ႕အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍ ဒုစ႐ုိက္႐ွိသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္ သည္ သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္းျပည့္စုံေတာ္မူ၏”” ၁ေယာ ၁း၉

သင္သည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုျပစ္မွားခဲ့ေသာ္ ထိုသူႏွင့္ျပန္လည္၍မွန္ကန္ေအာင္လုပ္ပါ။ ““ငါမွားတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူလည္း မွားတာဘဲ””ဆုိုျပီး ဆင္ျခင္မေပးပါႏွင့္။ သင္ေျပာရမည္မွာ””ကၽြန္ေတာ္ဒီကိစၥ(အျပစ္အေၾကာင္း)တြင္မွားပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့ကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္မလား””ျဖစ္သည္။ ထိုလူက““ခြင့္လႊတ္ပါသည္””ဟုေျပာလွ်င္ သင္က““ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ထပ္ေျပာဖို႕ လုိပါေသး သလား””ဟူ၍ ေမးျပီးထိုကိစၥကိုစုံလင္ျပီးျပတ္ေအာင္ ေျဖ႐ွင္းရပါမည္။ သင္ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ လိုပါက ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါ။ အမွားကိုမွန္ေအာင္လုပ္ျပီး ေ႐ွ႕ဆက္သြားပါ။ မွားယြင္းျခင္း ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ မညွင္းပမ္းပါႏွင့္။

ဘုရားသခင္ကိုနာခံပါ

မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳး၌ျဖစ္ေစ၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကိုနာခံမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ။ ယခုပင္စလုပ္ပါ။

ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ နာခံသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက ““ထိုသခင္ကို ကိုယ္တိုင္ သိကၽြမ္းသည္ကို အဘယ္သို႕သိရသနည္း ဟူမူကား၊ ပညတ္ေတာ္တုိ႕ကို ေစာင့္ ေ႐ွာက္လွ်င္ သိရသတည္း”ဟု ဆိုပါသည္။၁ေယာ ၂း၃

ဘုရားသခင္ကိုမနာခံလွ်င္ သူ၌မေမြ႕ေလ်ာ္ႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္၍ နာခံေသာသူမ်ားအတြက္သာ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ထင္႐ွားပါမည္။ ေယ႐ႈက ““ငါ့ ပညတ္တုိ႕ကိုရ၍ ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူသည္ ငါ့ကိုခ်စ္ေသာသူျဖစ္၏။ ငါ့ကိုခ်စ္ ေသာသူကိုငါ့ခမည္းေတာ္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူမည္။ ငါသည္လည္း ထိုသူကိုခ်စ္၍ သူ႕ အား ကိုယ္တုိင္ထင္႐ွားမည္ဟုမိန္႕ ေတာ္မူ၏””ဟုႁမြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ေယာ ၁၄း၂၁

မိမိေဒသတြင္႐ွိေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အသင္းေတာ္ကို သစၥာ႐ွိ႐ွိ တက္ေရာက္၍အားေပးေထာက္ပံ့ပါ

ယုံၾကည္သူတို႕သည္ ပုံမွန္စုေ၀း၍ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ အေစခံျခင္း၊ အျခားယုံၾကည္သူတို႕ႏွင့္မိႆဟာယျပဳျခင္း၊ ပြဲေတာ္စားျခင္းႏွင့္ဆုေတာင္းျခင္းတုိ႕ကိုျပဳျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာမ်ားႏွင့္မွ အစား မထိုးႏိုင္ပါ။ က်မ္းစာက““ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းကို ၀န္ခံ၍မတိမ္းယိမ္းမေရြ႕ေလ်ာ့ဘဲတည္ၾကည္ၾကကုန္အံ့၊ အေၾကာင္း မူကား၊ ဂတိထားေတာ္မူေသာသူသည္သစၥာႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူ၏-လူအခ်ိဳ႕တုိ႕၏ထုံးစံ႐ွိသည့္အတိုင္း၊ အခ်င္းခ်င္းစည္း ေ၀းျခင္းအ မႈကိုမေရွာင္မလႊဲၾကႏွင့္......””ဟုဆိုပါသည္။ ေဟျဗဲ ၁၀း၂၃-၂၅

လူအမ်ားေ႐ွ႕တြင္ သင္၏ယုံၾကည္ျခင္းကို၀န္ခံပါ။ ခရစ္ေတာ္၌ မရွက္မေၾကာက္ပါႏွင့္၊ သင္သည္ ေရဗတ္ၱိဇံ မခံရ ေသး ပါက ယခုပင္ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါ။

ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္၌၀မ္းေျမွာက္ၾကပါ

ဘုရားသခင္ႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္တက္ႂကြစြာဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာသူတို႕သည္၊ ၄င္းတုိ႕ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ခံရေၾကာင္းကို အစဥ္အျမဲသတိရလ်က္႐ွိေလသည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုသည္ မိမိအေပၚက်ေရာက္ခဲ့သည္မ်ား စြာေသာဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္တုိ႕ကို မေမ့ပါ။ သူက““ငါတုိ႕ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္လည္း ေယ႐ႈခရစ္၌ယုံ ၾကည္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ အတိုင္းထက္အလြန္ ႂကြယ္၀ျပီး၊-ေယ႐ႈခရစ္သည္အျပစ္႐ွိေသာသူတို႕ကို ကယ္တင္ျခင္းငွါ၊ ဤေလာကသို႕ႂကြလာေတာ္မူသည္ ဟူေသာစကားသည္ သစၥာစကားျဖစ္၏။ အႂကြင္းမဲ့ခံယူအပ္ေသာစကားလည္းျဖစ္၏။ အျပစ္႐ွိေသာသူတို႕တြင္ငါသည္အၾကီးဆုံးျဖစ္၏””ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ ၁တိ ၁း၁၄-၁၅

ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကပါ

ဘုရားသခင္ကိုသင္သည္ ခ်ီးမြမ္းလွ်င္ သူ႕ကိုလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာခံစားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သူသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ခ်ီး မြမ္းျခင္းအားလုံးႏွင့္ထိုက္တန္သူျဖစ္ပါသည္။ ဤခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ေက်းဇူးတင္ ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ “သူ၏တံခါး ေတာ္”” ႏွင့္““သူ၏ တန္တိုင္းေတာ္ သို႕ ၀င္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက ““ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးပါသည္ဟု၀န္ခံလ်က္၊ တံခါးေတာ္ တို႕ကို၄င္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းလ်က္ တန္တိုင္းေတာ္တို႕ကို၄င္း ၀င္ၾကေလာ့။ ေက်းဇူးေတာ္ ကို ခ်ီးမြမ္း၍နာမ ေတာ္ကိုေကာင္း ၾကီးေပးၾကေလာ့””ဟု ဆိုပါသည္။ ဆာလံ ၁၀၀း၄-၅

အထက္အရာမ်ားကိုသာစြဲလန္းပါ

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ေပးေသာ အသစ္ေသာ အသက္ သည္ ႐ွင္ျပန္ေသာအသက္ျဖစ္သည္။ ေသျခင္း၏အျခား တစ္ဖက္၌ ႐ွိေသာ အသက္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ၊ အတူ ေျမျမဳပ္ ခဲ့ၿပီး အတူအသစ္ေသာ အသက္၌႐ွင္ျပန္လာပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္း၌ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အသစ္ေသာ လူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌အသစ္ေသာအသက္တာကို ခံစားလိုလွ်င္၊ ေလာကီအရာမ်ားမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္း၌႐ွိေသာ အထက္အရာတို႕ကိုသာ စြဲလန္းရပါမည္။ က်မ္းစာက““....သင္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထေျမာက္ၾကသည္မွန္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏လက်္ာေတာ္ဘက္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုင္ေနေတာ္မူရာ အရပ္၌႐ွိေသာ အထက္အရာတို႕ကို႐ွာၾကေလာ့။ ေျမႀကီးေပၚမွာ႐ွိေသာအရာတို႕ကို စြဲလန္းေသာစိတ္ မ႐ွိၾကႏွင့္။ အထက္ အရာတို႕ကိုသာ စိတ္စြဲလန္းျခင္း႐ွိၾကေလာ့”” ဟုဆိုပါသည္။ ေကာေလာသဲ ၃း၁-၂

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ေလာကီအရာမ်ားတြင္စိတ္ေက်နပ္မႈ႐ွာပါက ေသခ်ာေပါက္ စိတ္ပ်က္ရပါမည္။ က်မ္းစာက ““ေလာကကို၄င္း၊ ေလာက၌႐ွိေသာအရာတို႕ကို၄င္း၊ မခ်စ္ၾကနွင့္။ ေလာကကိုခ်စ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ခမည္းေတာ္ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမ႐ွိ””ဟုဆိုပါသည္။ ၁ေယာ ၂း၁၅

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ျမင္သမွ်၊ ၾကားသမွ်၊ ဖတ္သိရသမွ်အေၾကာင္းအရာတုိ႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေပၚ၌လႊမ္းမိုးမႈ၊ ထိခိုက္မႈ တုိ႕ ျဖစ္ေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၌ဘာျဖစ္ေနသည္ကိုသတိထားမိမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သိျမင္လာသည့္အခါမူ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ပ်က္စီးရာသို႕ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ေယာန္တစ္ေယာက္သည္““ခရစ္ေတာ္၏အပိုင္””ျဖစ္၍ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္မပတ္သက္၊ မညီညႊတ္ေသာအရာအားလုံးကိုျငင္းပယ္ရမည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္သူေပးေသာ အရာမ်ား အေပၚ ေရာင့္ရဲပါ။

ေရာင့္ရဲမႈ မ႐ွိပါက ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ႐ွိပါ။ လူ တစ္ေယာက္သည္ အ လြန္ခ်မ္းသာ၍ သူလုိခ်င္ သည့္ အရာအားလုံး ႐ွိ ေသာ္လည္း သူ၌ ေရာင့္ ရဲမႈ မ႐ွိပါက အခ်ည္း အႏွီးပင္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ဘုရားသခင္ ေပးေသာအရာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ ျပည့္စုံ ပါသည္ ဟူ သိျမင္ျခင္းသည္ ေရာင့္ရဲမႈ၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ပင္တည္း။ က်မ္းစာက“ေရာင့္ရဲေသာစိတ္ပါလွ်င္၊ ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ ႀကီးစြာေသာ အက်ိဳးစီးပြာမွန္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႕သည္ ဤေလာကထဲသို႕အ ဘယ္အရာမွ်မပါဘဲ လာသည္ျဖစ္၍၊ ထြက္သြား လွ်င္လည္း၊ အဘယ္အရာ ကိုမွ် ယူ၍မသြားႏိုင္ဟု ထင္႐ွားလ်က္႐ွိ၏။ သို႕ျဖစ္၍၊ စားရန္၊ ၀တ္ရန္ ႐ွိသမွ်ႏွင့္ေရာင့္ရဲလ်က္ ေနၾကကုန္အ့ံ””ဟု ဆိုပါသည္။ ၁တိ ၆း၆-၈

အရာရာတိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကိုဦးထိပ္ထားပါ

ဘုရားသခင္ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ခံစားႏိုင္သည့္ နည္းမွာ ကၽြနု္ပ္တို႕ အသက္တာ၊ အရာရာတုိင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကိုဦး ထိပ္ထားဖို႕ပင္ ျဖစ္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ လိုအပ္ခ်က္ အားလုံး၏ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အ တြက္ သူသည္ကိုယ္ကိုကိုယ္ အပ္ႏွံပါသည္။ ဘုရားသခင္က““ငါသည္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာဘုရားျဖစ္ျပီး သင္တုိ႕ သည္ငါ၏ေမတၱာ၊ တန္ခိုးအားျဖင့္ ငါ့ကိုသိႏိုင္ျခင္းအေပၚတြင္ ငါေပ်ာ္ေမြ႕ပါသည္””ဟုကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားေျပာေနပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အသက္တာတစ္ေလွ်ာက္၊ ဘုရားသခင္ ဘယ္အရာမဆို လုပ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သူ႕ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားကို ျငင္းပယ္ရမည္။ ဤအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ၾသ၀ါဒစာ၏ အဆုံးပိုင္းတြင္ ေယာဟန္က““ခ်စ္သားတုိ႕၊ ႐ုပ္တုဆင္းတုကိုၾကဥ္ေရွာင္ၾကေလာ့””ဟုဆိုပါသည္။ ၁ေယာ ၅း၂၁

““႐ုပ္တုဆင္းတု””ဆိုသည္မွာ ဘုရားႏွင့္သူ၏ေမတၱာကိုေမြ႕ေလ်ာ္ခံစားႏုိင္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားေသာ အဘယ္ အရာကိုမဆို ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘယ္အရာမဆို ႐ုိး႐ုိးေလး စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ -ဤအရာသည္ ကၽြႏု္ပ္၏အသက္တာထဲသို႕ ဘုရားသခင္ကိုယူေဆာင္လာမည္ေလာ၊ သို႕မဟုတ္ ပိတ္ပင္မည္ေလာ။ အကယ္၍ ပိတ္ပင္ မည္ ဆုိပါက ထိုအရာသည္႐ုပ္တုသာျဖစ္ပါသည္။

သင္၏ဦးစားေပးခ်က္မ်ားကိုမွန္ကန္ပါေစ

သင့္အသက္တာ၌ဆက္ဆံႏွီးႏြယ္ျခင္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဆက္ဆံႏွီးႏြယ္ျခင္းမွာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အခ်ိန္မယူလွ်င္ သင္သည္ ဘုရားသခင္ကိုသိပ္မခ်စ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကိုေမြ႕ေလ်ာ္ခံစားရန္ သူႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအခ်ိန္မ်ားမ်ားယူရမည္။ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုဖတ္ဲျပီး ေတြးေတာဆင္ျခင္ရမည္။ ဤကဲ့သုိ႕ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားေမတၱာကိုကၽြႏု္ပ္တို႕သိတတ္လာပါမည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ အၾကီးဆုံးအမွားမွာ၊ အလုပ္မ်ားျပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ အခ်ိန္မယူႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႕သည္ နံနက္တိုင္း““မႏၷ””မုန္႕ကိုစုယူရသကဲ့သို႕ ကၽြနု္ပ္တို႕လည္း လုပ္ရပါမည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေန႕စဥ္အခ်ိန္ယူရပါမည္။ ဘုရားသခင္ကိုေမြ႕ေလ်ာ္ခံစားလိုလွ်င္ သူႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအခ်ိန္ယူျခင္းမွာ အထူးလိုအပ္ေသာအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္႐ွိေသာအေစခံတစ္ဦးက““ေအာင္ ျမင္ေသာအသက္တာသည္ အခ်က္(၃)ခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ အစျပဳျခင္း၊ ခိုင္မာေသာရည္ရြက္ခ်က္ႏွင့္ ေန႕စဥ္အ ေလ့အက်င့္””ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။

““အစျပဳျခင္း””ဆိုသည္မွာ သခင္ခရစ္ေတာ္ကိုကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏သခင္အျဖစ္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္သည္။ ““ခိုင္မာေသာရည္ရြယ္ခ်က္””ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္သည္ အဘယ္အရာကိုမဆို၊ ဘယ္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲဘယ္လုိျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ဆိုလုိပါသည္။ ““ေန႕စဥ္အေလ့အက်င့္””ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္နွင့္ ေန႕စဥ္အခ်ိန္မွန္မွန္ယူျခင္းကိုဆိုလုိပါသည္။

ဘုရားထံကိုယ္ကိုကိုယ္အပ္နွံသည့္ အစျပဳျခင္းလုပ္ျပီး ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ဘုရားႏွင့္တစ္ဦးျခင္း၊ အခ်ိန္ယူ၍ဆု ေတာင္းျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာခရစ္ယာန္အသက္တာ၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (အက္(စ္)ဒီေဂၚဒန္)

ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏ေမတၱာကိုယခုပင္ခံစားေပ်ာ္ေမြ႕ပါ။ ဘုရားသခင္ေမတၱာကိုရယူရန္ေသာ္၄င္း၊ ကိုယ္ႏွင့္ ထုိက္ တန္ရန္ေသာ္၄င္း သင္မည္သို႕မွ် မလုပ္ႏုိင္ပါ။ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေနေသာေၾကာင့္ သင့္ကိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္၍ လက္ခံပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ယခု သင့္ကိုခ်စ္သည္ထက္ ပို၍ခ်စ္ရန္ သင္ဘာမွ မလုပ္ႏိုင္ပါ။ သင့္ကို ဘုရားသခင္ သည္ သူ၏သားေတာ္ကိုခ်စ္သကဲ့သုိ႕ခ်စ္ပါသည္။ ေယာဟန္၏ၾကီးျမတ္ေသာ ဧ၀ံေဂလိတရားအခန္းႀကီး(၁၇)ကိုသင့္ အတြက္ ဖတ္ပါ။ ယခုပင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္သူ၏ေမတၱာကိုစ၍ ခံစားေပ်ာ္ေမြ႕ပါ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဘုရားသခင္သည္ သူႏွင့္သူ၏ေမတၱာကို ကၽြနု္ပ္တို႕အား ခံစားေစခ်င္ ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဘုရားသခင္ကိုခံစား ေပ်ာ္ေမြ႕သင့္သေလာက္ ခံစား ေနပါ သလား။

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း

““အဖခမည္းေတာ္””၌ကၽြႏု္ပ္တို႕ခံစားရမည့္အရာမ်ား

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို သားအရာေပးျပီး““အဖခမည္းေတာ္၏အိမ္””သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ေ၀စုျဖစ္ပါသည္။ သူ၏အိမ္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေပ်ာ္ေမြ႕ခံစားရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ““ခမည္းေတာ္အိမ္””၌ေပ်ာ္ရႊင္ခံစား ႏိုင္မည့္အရာအခ်ိဳ႕ကိုစဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါစို႕။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေက်းဇူးေတာ္အားခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳျခင္းကိုခံစားရန္ ေခၚယူျခင္းခံရပါသည္

ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္၌ စားေသာက္ပြဲသို႕ ကၽြနု္ပ္တို႕ ဖိတ္ေခၚ ခံရပါသည္။ ၄င္းမွာဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ အား ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳသည့္ ပြဲျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ဘာမွ ေပးကမ္းစီမံရန္မလုိပါ။ ““သားမ်ား””အျဖစ္““ အဖ ခမည္းေတာ္အိမ္””ကို၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အား ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳဖို႕ရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ကို ဘုရားသခင္ ေပးကမ္းသည့္အရာမ်ားကိုေပ်ာ္ရႊင္စြာခံစားရန္ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ စာတန္အေပၚဘုရားသခင္၏ေအာင္ႏိုင္ပြဲကို ခံစားရန္ေခၚယူျခင္းခံရပါသည္

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ရန္သူႏွင့္ကၽြနု္ပ္တို႕၏ရန္သူတို႕အေပၚ ဘုန္းပြင့္လ်က္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါျပီး။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ စာတန္ႏွင့္ေမွာင္မိုက္တန္ခိုးတို႕အေပၚ ဘုရားသခင္၏ထူးကဲ့သည့္ ေအာင္ပြဲခံျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳရန္ ေခၚယူျခင္းခံရ ပါသည္။

““ထိုအခါ ေမာေ႐ွႏွင့္ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႕သည္ ထာ၀ရဘုရား အား သီခ်င္းဆိုေသာစကားဟူမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ဘုန္းပြင့္လ်က္ ေအာင္ပြဲ ခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္အားသီခ်င္းဆိုပါအ့ံ။ ျမင္းႏွင့္ ျမင္းစီးသူရဲကို ပင္လယ္ ထဲသို႕ လွဲခ်ေတာ္မူျပီ။-ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ့ အစြမ္းသတ္ၱိ၊ ငါသီခ်င္း ဆို ေၾကာင္း၊ ငါ့ကိုကယ္တင္ေသာအ႐ွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထိုဘုရားသည္ ငါကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၍၊ ေထာမနာ ျပဳ ပါမည္။ ငါ့ဘိုးေဘးတို႕၏ ဘုရား သခင္ျဖစ္ေတာ္ မူ၍၊ ငါခ်ီးေျမာက္ပါမည္။”” ထြက္ ၁၅း၁-၂

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာကို ခံစားရန္အတြက္ ေခၚယူျခင္းခံရပါသည္

ဘုရားသခင္၏ေမတၱာကို စတင္သိျမင္ခံစားရေသာေန႕မွာယုံၾကည္သူအတြက္ ဘုန္းပြင့္ေသာေန႕ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားသိေစပါသည္။ ““ဘုရားသခင္ သည္ ငါတုိ႕ကိုခ်စ္ေတာ္မူျခင္းေမတၱာေတာ္ကို ငါတို႕သည္သိ၍ယုံၾကည္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ ေတာ္မူ၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌တည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၌တည္၏။ ဘုရားသခင္သည္လည္း ထိုသူ၌တည္ေတာ္မူ၏”” ဟုဆိုပါသည္။ ၁ေယာ ၄း၁၆

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေစရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုသူ၏အိမ္ေတာ္သို႕ေခၚ ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို သူႏွင့္လုံးလုံးသင့္ေတာ္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပဳျပင္ခဲ့ပါျပီး၊ ခရစ္ေတာ္၌အကၽြႏု္ပ္သည္““ဘုရား သခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအားျဖင့္ သန္႕႐ွင္း၍အျပစ္ကင္းစင္ပါသည္””။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ““အဖခမည္းေတာ္အိမ္””၌ ကိုယ့္ အိမ္ကဲ့သို႕ ေနပါသည္။ အဖခမည္းေတာ္ကို ကၽြနု္ပ္႐ွိခိုးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ဤကဲ့သို႕ ေကာင္းႀကီးေပးေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္အလြန္ေကာင္းျမတ္ပါသတည္း။

ခရစ္ေတာ္ကိုခံစားႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေခၚယူျခင္းခံရပါသည္

ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘုန္းေတာ္၏ဗဟို အခ်က္အခ်ာျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းကင္ဘုံ႐ွိ သတၱ၀ါတိုင္း သည္ သူ႕အားခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျပီး ခ်ီးမြမ္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏သာလြန္ေသာ ေကာင္းမႈကို ျမင္ေတြ႕ျပီး သူ႕ကို စိတ္ႏွလုံး အႂကြင္းမဲ့ ခ်စ္ပါ က၊ ဘုရားသခင္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ႏွလုံးကို ၀မ္းေျမာက္ေစျခင္း စတင္ျဖစ္ေပၚေနျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္  ခရစ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ သကဲ့သို႕၊ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕ကို လည္း သူေပ်ာ္ေမြ႕သည့္ အရာ၌ ေပ်ာ္ေမြ႕ ေစခ်င္ပါသည္။ ယခုပင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခံစားႏုိင္ပါသည္။

စီေအကုတ္(စ္)က “ဘုရားသခင္ နည္းလမ္းမ်ား၏ အဆုံးသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ အတြက္ အရာ အားလုံး ျဖစ္ေစျခင္း ေပတည္””ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အတြက္ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းမွာ

(က) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ဤအသက္တာ၌႐ွင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေသဆုံးသည္ျဖစ္၊ ““သူႏွင့္အတူ””ေနရန္ျဖစ္သည္။

(ခ)  ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကြယ္လြန္ေသာအခါ ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ေနရာေပးရန္သာျဖစ္သည္။

၂။ ခရစ္ေတာ္မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါသနည္း။

(က) ဤကမၻာေလာက

(ခ) ““အဖခမည္းေတာ္၏အိမ္””

၃။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ ယခု““အဖခမည္းေတာ္အိမ္””ဆိုသည္မွာ

(က) ကမၻာေပၚတြင္ အသက္တာကိုေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္သေလာက္ ေနထိုင္ျပီးေသဆုံးသည့္အခါ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ႐ွိရန္

(ခ)  ဘုရားသခင္ကို သိ၍ခံစားျပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားေမတၱာ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိျခင္း

၄။ယုံၾကည္သူ၏အတိတ္အတြက္ တာ၀န္ယူ႐ွင္းျပီးပါျပီ။ သူ၏အနာဂတ္အတြက္မူ

(က) လုံး၀စိတ္ခ်ရပါျပီ။

(ခ)  ဘာျဖစ္မည္ကိုကၽြုႏ္ုပ္တုိ႕မသိပါ။

၅။ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္လာျခင္းမွာ

(က) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုအံ့ၾသဖြယ္ခံစားခ်က္ႏွင့္အေတြ႕အၾကဳံမ်ားေပးရန္

(ခ) ခရစ္ေတာ္႐ွိေနေသာေနရာ၏၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ရာႏွင့္ဘုန္းေတာ္အေၾကာင္းကၽြႏု္ပ္တုိ႕သိေစရန္ျဖစ္သည္။

၆။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျငင္းခုံျခင္း႐ွိပါက

(က) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ က်မ္းစာဖတ္၊ဆုေတာင္းျပီးဘုရားေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ေနသည့္ ကာလပတ္လုံး ကၽြနု္ပ္တုိ႕ အသက္ တာ ကိုမထိခိုက္ပါ။

(ခ) ဘုရားသခင္ကိုေတာင္းပန္၀န္ခံ၍ ““ဟုတ္ကဲ့ပါ””ဟုမေျပာမခ်င္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုမခံစားရပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တု႕ိ၏ခရစ္ယာန္အသက္တာလည္းၾကီးထြားျခင္းမ႐ွိပါ။

၇။ ဘုရားသားျဖစ္ရန္အတြက္

(က) ကိုယ္ကိုကိုယ္ အရွိတိုင္းထက္သာလြန္၍ထင္ျခင္း

(ခ) ဘုရားသခင္၏ေမတၱာႏွင့္ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း၏အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ရမည္။

၈။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုသင္ျပစ္မွားမိပါက

(က) ဘုရားသခင္ကိုေျပာျပပါ။

(ခ)  ဘုရားသခင္ကို ေျပာ၍ထိုလူထံသြားျပီးေျပလည္ေအာင္လုပ္ပါ။

၉။ သင္သည္ ဘုရားသခင္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ခံစားလုိပါလွ်င္

(က) ခရစ္ေတာ္ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အသင္းေတာ္ကိုသစ္ၥာ႐ွိစြာပါပင္ တက္ေရာက္ပါ။

(ခ)  သင့္အတြက္အဆင္ေျပသည့္ မည္သည့္အသင္းေတာ္ကိုမဆိုတက္ပါ။

၁၀။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အတြက္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

(က) ကၽြနု္ပ္တုိ႕၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရြင္ရန္

(ခ)  ခရစ္ေတာ္ကိုကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အတြက္ အရာအားလုံးျဖစ္ေစရန္။ဖ


Illustration Document - download link

http://murann.com/documents/biblestudy/Lesson16 How to Enjoy God (part 2) Bur.doc