ဘုရားသခင္ကို မည္ကဲ့သို႕ ၀မ္းေျမာက္ေစမည္နည္း။ (အပိုင္း-၁) သင္ခန္းစာ (၁၅) Lesson # 15 How to Enjoy God (part 1)


အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္၊ ေယရမိ၊ ၃၁း၃။

ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္၊  ေရာမ၊ ၅း၁-၁၁။ ၁ေယာ၊ ၄း၇-၂၁။

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္၊ ေယရမိ၊ ၃၁း၃။

ထာဝရဘုရားသည္ အေဝးက ထင္ရွား၍၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အကယ္စင္စစ္ ထာဝရေမတၱာႏွင့္ သင့္ကို ငါ ခ်စ္ ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ကရုဏာေက်းဇူးကုိ သင္၌ၾကာျမင့္စြာ ျပ၏။

ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၌ျပည့္၀စြာေပ်ာ္ေမြ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္္ပ္တို႕အား သူ႕အေၾကာင္း ကို လြန္စြာပင္ သိေစခ်င္ပါသည္။ သူသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ယုံၾကည္မႈႏွင့္ခ်စ္ခင္မႈကိုရယူျခင္းျဖင့္ သူ၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ကိုေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း၊ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေပၚ၌ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ၀မ္းေျမာက္ ခံစားေစခ်င္ပါသည္။

ဘုရားကိုတစ္ကယ္ခ်စ္ၿပီး ဘုရားသားျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေပၚဘုရားသခင္၏စိတ္ေနသေဘာထားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သိခ်င္မွသိႏိုင္ပါမည္။ မ်ားစြာေသာဘုရားသခင္ခ်စ္သည့္သားသမီးမ်ားက၊ သူတို႕ကိုဘုရားသခင္သည္ အစဥ္ အျမဲ မႏွစ္သက္ဘဲ စိတ္ပ်က္ေနသည္ဟု ထင္ၾကပါသည္။ သူတို႕၏အမွားမ်ား၊႐ႈံးႏွိမ့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႕ အေပၚ ေမတၱာ႐ွိႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ၾကပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ မည္ကဲ့သို႕ထင္ျမင္သည္ကိုမေထာက္ထားဘဲ၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူပါသည္။ က်မ္းစာက““ေၾကာက္ရြံ႕ေသာသူႏွင့္ဂ႐ုဏာေတာ္ကိုေျမာ္လင့္ေသာ သူတုိ႕ကို ထာ၀ရဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။””ဟုဆိုပါသည္။ ဆာလံ ၁၄၇း၁၁ ယုံၾကည္သူအားလုံးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕၍ သူ၏ ဂ႐ုဏာေတာ္ကိုေျမာ္လင့္ေသာေၾကာင့္ ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ ဘုရားသခင္၏လူတုိ႕ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ တဖန္က်မ္းစာက““ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ မိမိလူစုကိုႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႕ကို ကယ္တင္ျခင္းအားျဖင့္ အသေရ တင့္တယ္ေစေတာ္မူ၏””ဟုဆုိပါသည္။ ဆာလံ ၁၄၉း၄

ကၽြႏု္ပ္၏အသက္တာတြင္ မ်ားစြာေသာ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ ႐ႈံးႏွိမ့္မႈမ်ား႐ွိပါလ်က္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေပၚ အဘယ္ကဲ့သို႕ႏွစ္သက္ႏိုင္ပါသနည္း။ အေျဖကေတာ့ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို ခရစ္ေတာ္၌ျမင္ၿပီး ခ်စ္ပါသည္။ လူတစ္ ေယာက္၌၀မ္းေျမာက္ရန္အတြက္ ထိုလူကို ခ်စ္ရပါမည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုခ်စ္ပါသည္။

လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္ေသာအခါ ထိုလူ၏အျပစ္မ်ားကိုဂ႐ုမျပဳေတာ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ယုံၾကည္ သူမ်ား တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး ခ်စ္ခင္မႈအေပၚတြင္ ႀကီးစြာေသာ အေလးေပးထားပါသည္။ က်မ္းစာက ““အခ်ဳပ္အျခာစကား ဟူမူကား သင္တုိ႕အေပါင္းသည္ စိတ္တစ္ညီတညြတ္တည္း႐ွိၾကေလာ့။ စိတ္ၾကင္နာျခင္း၊ ညစ္အစ္ကိုခ်င္းကဲ့သို႕ ခ်စ္ျခင္း၊ သနားစုံမက္ျခင္း၊ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း႐ွိၾကေလာ့။”” ဟုဆိုပါသည္။ ၁ေပ ၄း၈

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူစုကိုခ်စ္သည္။ သူ၏လူအားလုံးကို ခ်စ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေသခ်ာေပါက္ ပါ ၀င္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏မ်ားျပားေသာအျပစ္မ်ားကို ဖုံးလႊမ္းသြားပါၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ အတြက္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ႏွလုံးထဲ႐ွိ အဆုံးမ႐ွိေသာေမတၱာသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ သူအားလုံး လုပ္ေနျခင္း၏အရင္းအ ျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုရွင္းျပ၍မတတ္၊ နားမလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း က်မ္းစာ ကို ဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာ အရာမ်ားကိုသိ႐ွိနိုင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ျမင့္ျမတ္ပါသည္

ဘုရားသခင္ကုိယ္တိုင္ျမင့္ျမတ္ပါသည္။ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္၌မဆို ဘုရားသခင္သည္ သူႏွစ္သက္ရာကိုသူလုပ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚ႐ွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ အဘယ္ေၾကာင့္ သင့္ကိုခ်စ္၍ ကယ္တင္ခဲ့ ပါသနည္း ဟုေမးခဲ့ေသာ္ဘုရားသခင္သည္ ဤအမႈ၌ေပ်ာ္ေမြ႕ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျခားသူမ်ားထက္ မေကာင္းျမတ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုေရြးၿပီး သူ႕ထံပါးသို႕ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ ျမင့္ျမတ္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာေၾကာင့္ ကၽြုႏု္ပ္တုိ႕သည္ သူ႕အား ကိုးကြယ္ ထိုက္ ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ထာ၀ရျဖစ္ပါသည္

ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ အစမ႐ွိသကဲ့သို႕ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္လည္း အစမ႐ွိပါ။ ထာ၀ရျဖစ္သည္။ ဘုရား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က““ထာ၀ရဘုရားသည္အေ၀းကထင္႐ွား၍မိန္႕ေတာ္မူသည္ကား၊ အကယ္စင္စစ္ ထာ၀ရေမတၱာႏွင့္ သင့္ ကို ငါခ်စ္၏။ ထိုေၾကာင့္၊ ဂ႐ုဏာေက်းဇူးကိုသင္၌ၾကာျမင့္စြာျပ၏။””ဟုဆိုပါသည္။ ေယရမိ ၃၁း၃

ဤျမတ္ႏိုးဘြယ္အမွန္တရားကို ဧဖက္ ၁း၄တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ““ဤကမၻာမတည္မ႐ွိမွီ ငါတုိ႕ကိုခရစ္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာတို႕၌ ခပ္သိမ္းေသာဓမၼမဂၤလာတုိ႕ကို ခရစ္ေတာ္အား ျဖင့္ငါတုိ႕အားေပးသနားေတာ္မူေသာ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာ႐ွိေတာ္မူေစသ တည္း။””

ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးမတည္မ႐ွိမွီကပင္ သန္႕႐ွင္းေသာဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႕ကိုခ်စ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည့္ အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕မေမြးမွီအခ်ိန္ကပင္ ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကို ခ်စ္ ခဲ့ပါသည္။ တရားေဟာ ဆရာၾကီးခ်ားလ္(စ္)စပါဂ်င္က ဤကဲ့သို႕ေျပာခဲ့ပါသည္။ ““ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္မေမြးမွီ အခ်ိန္ မွာ ကၽြႏု္ပ္ကိုေရြးခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းကို သိပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္ေမြးၿပီးေသာအခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို မုခ်ေရြးေတာ့မည္မဟုတ္ပါလား။””

ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ သူကိုယ္တိုင္ႏွင့္သာစပ္ဆိုင္သည္

ဘုရားသခင္သည္ လူသားကိုေယဘုယ်အားျဖင့္သာ ခ်စ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တစ္ဦးစီကိုိ သိၿပီး ခ်စ္ပါသည္။ ““သင္တုိ႕ဆံပင္သည္လည္း အကုန္အစင္ေရတြက္လ်က္႐ွိ၏။”” လုကာ ၁၂း၇

လူတုိ႕သည္ သူတို႕၏အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ၄င္းတို႕ကို မုန္းတီးသည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား ထံမွ ထြက္ေျပးၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္မ်ားကို မေထာက္ထားဘဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တစ္ေယာက္စီကို ဘုရားသခင္ ခ်စ္ပါ သည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ မလက္ခံေသာသူသည္ ေသလြန္သြားေသာအခါ ကယ္တင္ျခင္းမရဘဲ ေသသြား ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕ကိုခ်စ္ျမဲပင္ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားသည္ အမွား တစ္စုံတစ္ခုလုပ္ေသာအခါ၌ မိဘမ်ားက ၄င္းတို႕ကို ဘုရားသခင္ မခ်စ္ပါဟု မွားယြင္းစြာ ေျပာတတ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ဘုရားသခင္ အေပၚ အထင္ အျမင္မွားေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မိမိ၏ကေလးကို အမွားလုပ္ေသာေၾကာင့္ မမုန္းပါ။ သူဟာ မိိမိ၏ကေလးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႕ကိုခ်စ္ပါသည္။

ယုံၾကည္သူတုိင္းသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ အထူးတန္ဖိုး႐ွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ႐ွိသည့္ အေျခအေနအတိုင္း ဘုရားသခင္ခ်စ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ႐ွိသည့္ အေျခ အေနအတိုင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုစြန္႕ခြာရမည့္အစား မစြန္႕ခြာဘဲလ်က္ လြန္စြာ ခ်စ္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုသူ၏နည္းလမ္းမ်ားကို သြန္သင္မည္။ လိုသည့္ အခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုဆုံးမပဲ့ျပင္မည္။ သို႕ေသာ္ သူသည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို တစ္ခ်ိန္လုံးခ်စ္၍ ခရစ္ေတာ္၌လက္ခံပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အကန္႕အသတ္မ႐ွိ

လူသားတုိ႕သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးထားေသာ ေမတၱာေပၚ၌အကန္႕အသတ္႐ွိပါသည္။ ““ငါ ေျပာတာကိုလုပ္ရင္ မင္းကိုခ်စ္မယ္”” ””ငါ့ကိုႏွစ္သက္ေအာင္လုပ္တဲ့အထိ ငါမင္းကိုခ်စ္မယ္””စသည္တုိ႕ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေပၚ၌ စည္းမ်ဥ္း အကန္႕အသတ္ မထားပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ မည္သူမည္၀ါ၊ မည္သည့္ အလုပ္ အကိုင္ကို လုပ္ျခင္းစသည္တုိ႕ကို ေထာက္၍ ဘုရားသခင္ကကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်စ္သည္မဟုတ္ပါ။ ““ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္သည္””ဆုိသည့္အတိုင္း ဘုရားသခင္က ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကိုခ်စ္ပါသည္။ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အႂကြင္း မ႐ွိ၊ အကန္႕အသတ္မ႐ွိျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိပါ

ဘုရားသခင္သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိပါ။ ““ငါသည္ထာ၀ရဘုရားျဖစ္၏။ ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိ”” မာလခိ ၃း၆

က်မ္းစာက““....ေရြ႕လ်ားတိမ္းယိမ္းျခင္းမ႐ွိ၊ ေျပာင္းလဲျခင္းအရိပ္ႏွင့္ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏””ဟု ဆိုပါသည္။ ယာကုပ္ ၁း၁၇ ထိုေၾကာင့္ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိ။ လူတို႕၏ခ်စ္ျခင္းမွာမူ အားနည္း သြားႏိုင္ သည္။ သို႕မဟုတ္ လုံး၀မတည္ေတာ့ဘဲ ပ်က္ျပားသြားႏုိင္သည္။ ေယ႐ႈသည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားကို မေျပာင္းလဲေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ခ်စ္ပါသည္။ ေယ႐ႈမေသမွီ ေနာက္ဆုံးညစာစားပြဲတြင္ ေပတ႐ုသည္ သူ႕အား သုံးၾကိမ္တိုင္တုိင္ ျငင္းဆိုမည့္အေၾကာင္း၊ အျခားလူမ်ား သူ႕ကိုစြန္႕လႊတ္မည္အေၾကာင္းကို သိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုလုပ္ရပ္မ်ားသည္ သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကို မထိခိုက္၊ မပ်က္ျပားေစပါ။

က်မ္းစာက““.....ဤေလာကမွခမည္းေတာ္ထံသို႕ ေျပာင္းရေသာအခ်ိန္ေရာက္သည္ကိုသိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဤ ေလာက၌႐ွိေသာမိမိလူတို႕ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အဆုံးတိုင္ေအာင္ခ်စ္ေတာ္မူ၏””ဟုဆိုပါသည္။ ေယာ ၁၃း၃

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အေနအထားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုမသိႏိုင္ပါ

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ျပင္ပအေနအထားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာႏွင့္ေက်းဇူးျပဳျခင္းတုိ႕ကို မသိႏိုင္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အ လြန္ ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းက်ေရာက္ရန္ ဘုရားသခင္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ဘုရားသခင္၏လူမ်ားသည္ ဒုကၡဆင္းရဲ ျခင္း အလြန္ေရာက္ၾကပါသည္။ သူတုိ႕၏ျပင္ပအေနအထားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ၄င္းတုိ႕ကိုခ်စ္သည့္ ပုံ မေပၚပါ။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားထဲတြင္ အသက္႐ွင္ခဲ့ေသာအၾကီးျမတ္ဆုံး ခရစ္ယာန္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏အသက္တာသည္ သက္သာလြယ္ကူခဲ့့ပါသေလာ။ မလြယ္ကူခဲ့ပါ။ ေပါလုေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္က““ အ ေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူသည္ ငါ၏နာမေၾကာင့္အဘယ္မွ်ေလာက္ပင္ ဆင္းရဲခံရမည္ကို ငါသည္သူ႕အားျပမည္။””ဟုႁမြတ္ ဆုိသည္။ တမန္ ၉း၁၆

ေယ႐ႈအတြက္ တမန္ေတာ္ေပါလုသည္ အလြန္ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ေလာကတြင္ အေရးႀကီးေသာအရာ အားလုံးကိုဆုံး႐ႈံးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကိုသိတတ္ေသာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ အသက္႐ွင္ ခဲ့ပါသည္။ ေပါလုက ““ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ငါတုိ႕ကို အဘယ္သူကြာေစမည္နည္း။ အကယ္စင္စစ္ကိုယ္ေတာ္အ တြက္ အကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အစဥ္မျပတ္အေသသတ္ျခင္းကိုခံရၾကပါ၏။ သတ္ဖို႕ရာထားေသာသိုးကဲ့သို႕ အကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို သူ တစ္ပါး မွတ္တတ္ၾကပါ၏ဟုက်မ္းစာလာသည္ႏွင့္အညီ၊ ဆင္းရဲျငိဳျငင္ျခင္း၊ ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေဘးႏွင့္ေတြ႕ၾကဳံျခင္း၊ ကြပ္မ်က္ျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း၊ ထိုအမႈတုိ႕တြင္ အဘယ္အမႈသည္ ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ႏွင့္ငါတုိ႕ကို ကြာေစ မည္နည္း။ မကြာေစသည္သာမက၊ ငါတုိ႕ကိုခ်စ္ေတာ္မူေသာသူ၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတုိ႕သည္ ထိုအမႈခပ္သိမ္းတုိ႕ကို ခံစဥ္တြင္ပင္ အထူးသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ သက္႐ွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္ ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာလတ့ံေသာအရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤေနရာမွစ၍ အဘယ္နိမ္ၼိတအရာမွ်သည္၊ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ခံရေသာဘုရားသ ခင္ ၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ငါတုိ႕ကိုမကြာေစႏိုင္ဟုငါသည္ သေဘာက်လ်က္႐ွိ၏””ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ ေရာ ၈း၃၅-၃၉

လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ အေသခံခဲ့သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကိုငါတုိ႕သိရပါသည္

စာတန္၏အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမွာ၊ လူတို႕၏ႏွလုံးသားထဲ၌ပုန္ကန္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းတုိ႕ကို ျပဳလုပ္ ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ သူအားလူသားမ်ားသိ၍ခ်စ္ ျမတ္ႏိုး ေစရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚ တြင္ အေသခံရျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေပၚ ထား႐ွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ထာ၀ရအေထာက္အထားျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက ““ငါတို႕သည္ အက်ိဳးနည္း႐ွိ စဥ္တြင္ အခ်ိန္တန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ မတရားေသာသူတို႕အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ ေသာ သူအတြက္ ေၾကာင့္အေသခံမည့္သူ ႐ွိခဲ၏။ သူေတာ္ေကာင္း အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံ၀ံ့ေသာသူ ႐ွိေကာင္း႐ွိလိမ့္မည္မွန္ေစေတာ့။ ငါတို႕သည္ အျပစ္႐ွိစဥ္ပင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕ကိုအ ဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မသည္ကို ငါတို႕အား ထင္႐ွားစြာ ျပေတာ္ မူ၏”” ဟုဆိုပါသည္။ ေရာ ၅း၆-၈

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သံသယ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္၊ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အေသခံ ခဲ့ေသာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုသာ တဖန္ျပန္ၾကည့္ဖုိ႕ သင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို အဖခမည္းေတာ္တင္မကဘဲ သားေတာ္ကပါခ်စ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အတြက္ ေယ႐ႈသည္ကားတုိင္တက္ဖို႕ေရြးခဲ့ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္ တုိ႕ကို သူခ်စ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေယ႐ႈက ““ကိုယ္အေဆြတုိ႕ အဖို႕အလုိငွါ ကိုယ္အသက္ကို စြန္႕ျခင္းေမတ္ၱာထက္သာ၍ ျမတ္ေသာ ေမတၱာသည္ အဘယ္သူ၌ မွ်မ႐ွိ””ဟု ႁမြက္ဆို ခဲ့ပါ သည္။ ေယာ ၁၅း၁၃

““ကၽြႏု္ပ္ကိုမည္သူမွ်မခ်စ္ဘူးလား””ဟုစုံစမ္းျခင္းခံ၍ေျပာလွ်င္၊ ေယ႐ႈ၏““ငါခ်စ္ပါသည္””ဟူေသာ စကားကို သတိ ရပါ။ သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုသံသယမ႐ွိေအာင္သက္ေသျပခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၌ကိန္း၀ပ္ေနေသာ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကို သိရပါသည္

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကၽြႏု္ပ္တို႕အား အလြန္ ခံစား ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တို႕အား သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုေပးခဲ့ပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သိျမင္ဖို႕ျဖစ္ပါသည္။ သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ႏွလုံးသားအတြင္း သို႕ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကို သြန္းေလာင္းပါသည္။ က်မ္းစာက““.....ငါတုိ႕အားေပးေတာ္မူေသာသန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို ငါတုိ႕စိတ္ႏွလုံးထဲသို႕ သြန္း ေလာင္းေတာ္မူ၏။””ဟုဆိုပါသည္။ ေရာ ၅း၅ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုခ်စ္ေၾကာင္းႀကီးမားေသာ သက္ေသ ႏွစ္ခု ႐ွိပါသည္။

လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္ အေသခံျခင္းသည္““ျပင္ပ””သက္ေသျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႕၌ကိန္းေအာင္းေန ေသာ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္မွာ ““အတြင္း””သက္ေသျဖစ္ပါသည္။ အ့ံၾသဖြယ္အမွန္တရားတည္းဟူေသာ ဘုရား သခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုသိျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ယုံၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမတ္ႏိုးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ နည္းလမ္း ႏွစ္ခု ျဖင့္သိရပါသည္။ ဘုရားသားေတာ္အေသခံျခင္းျဖင့္၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ႏွလုံးသား ထဲသို႕ သြန္းေလာင္းေသာ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ၄င္းျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ေၾကာက္႐ြ႕ံျခင္းအခ်ီအေႏွာင္မွ လႊတ္ေျမာက္ေစခ်င္သည္

ကယ္တင္ျခင္းရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္သည္လူသားအားလုံးကိုခ်စ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္သူ၏ သန္႔႐ွင္းသူမ်ား၌အထူးေပ်ာ္ေမြ႕ပါသည္။ ယုံၾကည္သူအားလုံးတုိ႕သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေစတနာ ကို ခံစားရေသာအထူးလူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ မ်ားစြာေသာဘုရားသားသမီးတို႕သည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကိုခံရပါ သည္။ ၄င္းတို႕ထင္ေနသည္မွာ ဘုရားေမတၱာႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ တစုံတစ္ခုေသာ စံနႈန္းကို၊ မွီရန္လုပ္ေဆာင္ေနထိုင္ရမည္။ သူတို႕ထင္ေနသည္မွာ ““ငါဟာ ႐ႈံးနိမ့္သူ တစ္ဦးပါ၊ ငါ့လုိလူမ်ိဳးကိုဘုရားသခင္ဘယ္လုိခ်စ္ႏိုင္မွာလဲ””

ဤကဲ့သို႕အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ရန္သူျဖစ္သူ၊ စာတန္ထံမွ လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို သူ၌သာ ေမြ႕ေလ်ာ္ေစခ်င္ၿပီး စာတန္ကမူ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို၊ ကိုယ္အတြက္သာ ေပ်ာ္ေမြ႕ေစခ်င္ပါသည္။ စာတန္က ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဤသို႕ေျပာပါလိမ့္မည္။““မင္းကိုယ္ကို ျပန္ၾကည့္စမ္း၊ အဆင့္အတန္း မမွီဘူး၊ မင္းဟာဘုရားသား ျဖစ္ရမဲ့အစား၊ ႐ႈံးႏွိမ့္သူျဖစ္ေနတယ္။ မင္းဟာ ေျဖာင့္မွန္စြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ ဘုရားက မင္းကိုခ်စ္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ ယခု မင္းဟာ ဘုရားအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ေနတယ္။ ဘုရားသခင္ မင္းကို မခ်စ္ ႏိုင္ပါဘူး””

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ စာတန္၏လိမ္လည္မႈကိုလက္ခံပါက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၌သာ ေနရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုဘယ္အရာ ကလႊတ္ေျမာက္ေစပါသလဲ၊ ဘုရားသခင္၏သမၼာတရားကလႊတ္ေျမာက္ေစပါသည္။ ေယ႐ႈက““သမၼာတရားကိုလည္း သိ ၾကသျဖင့္၊ ထိုတရားသည္ သင္တုိ႕ကိုလႊတ္လိမ့္မည္.....””ဟုႁမြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ေယာ ၈း၃၂

ကၽြႏု္ပ္ကိုဘုရားသခင္ခ်စ္သည္ဆိုသည့္သမၼာတရားသည္ ကၽြႏု္ပ္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြနု္ပ္၏မည္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ သူသည္ ေမတၱာေတာ္႐ွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပတည္း။ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာကို ႐ွင္းျပ၍ မရပါ။ သူ၏ျမင့္ျမတ္ေသာစိုးစံျခင္း၌ သူ၏ေမတၱာေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ထံ ခ်ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူသည္ ႏွစ္သက္ ေပ်ာ္ေမြ႕ပါသည္။ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ ႐ွင္းျပရန္ႏွင့္နားလည္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယုံၾကည္ခံစား ႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏု္္ပ္ မည္သူမည္၀ါႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေပၚ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္သည္ဟုထင္ပါက ကၽြႏု္ပ္သည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းသေဘာနွင့္ျပည့္ေနပါသည္။ တကယ္ေတာ့၊ ကၽြႏု္ပ္အဆိုး၀ါး ဆုံး အေျခအေန၌႐ွိစဥ္ပင္ ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္ကို ခ်စ္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြုႏု္ပ္သည္ အင္းအားမဲ့၊ ဘုရားမဲ့အျပစ္သား၊ ဘုရား ရန္ သူ ျဖစ္လ်က္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အကန္႕အသတ္မ႐ွိေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို အ့ံၾသဖြယ္အေကာင္းဆုံးနည္းျဖင့္ သက္ ေသျပခဲ့ပါသည္။ ယခု၊ ဘုရားသားျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္သည္ အ႐ႈံးသမားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားက ကၽြႏု္ပ္အား မခ်စ္ေတာ့ဘဲ ေနမည္ေလာ၊ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က““အေၾကာင္းမူကား၊ ရန္သူျဖစ္လ်က္ပင္ ဘုရားသခင္၏ သား ေတာ္ အေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္၊ ငါတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရသည္ မွန္လွ်င္၊ မိႆဟာယဖြဲ႕ၿပီးမွ၊ အသက္ေတာ္အားျဖင့္ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႕ ေရာက္မည္ဟု သာ၍ေျမာ္လင့္စရာ႐ွိ၏””ေရာ ၅း၁၀

ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုခ်စ္သည္နည္းတူ ကၽြနု္ပ္တို႕ကိုခ်စ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကမၻာေပၚတြင္႐ွိစဥ္ႏွင့္ ယ ခု ေကာင္းကင္ေပၚျပန္တက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္သည္ သူ႕အေပၚ၌တည္႐ွိေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေပၚ၌လည္း ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္တည္႐ွိေနပါသည္။ က်မ္းစာက““ထိုသို႕ငါတို႕ သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ျပည့္စုံေသာအားျဖင့္၊ တရားဆုံးျဖတ္ေတာ္မူေသာေန႕၌ရဲရင့္ရေသာ အခြင့္႐ွိၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္၏နည္းတူ ဤေလာက၌ျဖစ္ၾက၏”” ၁ေယာ ၄း၁၇

စာတန္သည္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို လိမ္လည္ၿပီး အျပစ္တင္ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သည္ သူႏွင့္စကားအေခ်အတင္ ေျပာစရာ မလုိပါ။““ ကၽြနု္ပ္ မၾကာခဏ မွားပါ သည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြနု္ပ္သည္ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေသာေၾကာင့္ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္ကို လက္ခံ၍ ခ်စ္ပါ သည္”” ဟုသာ႐ုိး႐ုိးေလးေျပာရပါမည္။

ဘုရားသခင္၌မည္ကဲ့သို႕ ၀မ္းေျမာက္မည္နည္း

ဘုရားသခင္၌၀မ္းေျမာက္ရန္ အထူးလုိအပ္ခ်က္ႏွစ္ခု႐ွိပါသည္။

၁။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ဘုရားသခင္ခ်စ္သည္ကို ယုံၾကည္ၿပီးသိရမည္။

၂။ ဘုရားသခင္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ခ်စ္ရမည္။

၁။ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ခ်စ္သည္ကိုယုံၾကည္ၿပီးသိရမည္။

ကမၻာေျမႀကီးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အိမ္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ႏွင့္မဆိုင္ပါ။ ဤေနရာ၌ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ မသင့္ေတာ္ပါ။ ကၽြနု္္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ဘုံသို႕ မေရာက္ေသးသည့္အတြက္ ေလာေလာဆယ္ အဘယ္ေနရာမွာ ေနရပါမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာေတာ္၌၀မ္းေျမာက္စြာ ခံစား၍ေနရပါမည္။ က်မ္းစာက““ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕ကို  ခ်စ္ေတာ္မူျခင္းေမတၱာေတာ္ကို ငါတုိ႕သည္ သိ၍ယုံၾကည္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ၌တည္ေသာသူသည္ ဘုရားသခင္၌တည္၏။ ဘုရားသခင္သည္လည္း ထိုသူ၌တည္ေတာ္မူ၏””၁ေယာ ၄း၁၆

ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကၽြႏု္ပ္တို႕အားသိေစပါသည္။ ထိုခ်စ္ျခင္းေမတၱာ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ဆင္းရဲနာက်င္ကိုက္ခဲေသာ ႏွလုံးသားမ်ားအတြက္““အိမ္””ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ သူ၏သားေတာ္ေပၚတြင္ ဗဟိုျပဳပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခရစ္ေတာ္၌ ထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ ထာ၀စဥ္ ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ၿပီး သူႏွင့္တကိုယ္တည္းထဲ၌႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လည္း ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အတြင္း၌ ေနပိုင္ခြင့္႐ွိပါသည္။ က်မ္းစာက““ခ်စ္သူတို႕၊ သင္တုိ႕သည္ မိမိတို႕ အလြန္ သန္႕႐ွင္းေသာ ယုံၾကည္ျခင္းအေပၚမွာ မိမိတို႕ကိုတည္ေဆာက္လ်က္၊ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳလ်က္၊ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္၍၊ ထာ၀ရအသက္အလုိငွါ၊ ငါတုိ႕ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္၏ဂ႐ုဏာေတာ္ကို ေျမာ္လင့္၍ေနၾကေလာ့””ဟုဆိုပါသည္။ ယုဒ ၂၀း၂၁

““ဘုရားသခင္၏ေမတၱာ၌ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္””ဟူေသာ စာပိုဒ္၏အဓိပၸါယ္မွာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရား သခင္၏ေမတၱာေတာ္၌ေပ်ာ္ေမြ႕စြာခံစား၍ ေနရမည္ကို ဆိုလုိပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွဘယ္ေသာအခါမွ မထြက္ႏိုင္ေသာလည္း ဘုရား သခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုခံစားႏိုင္ခြင့္မွထြက္နိုင္ပါသည္။ မိုက္ေသာသားသည္ ဖခင္၏အိမ္မွထြက္သြားေသာအခါ၊ ဖခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွထြက္သြားရပါသလား၊ မထြက္သြားရပါ။ ဖခင္ျဖစ္သူသည္ သား၏အျပဳအမူမ်ားကိုမေထာက္ထားဘဲ ၄င္းကို ဆက္လက္၍ခ်စ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူႏွင့္ခရစ္ေတာ္၏ကၽြႏု္ပ္တို႕အေပၚ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား သိျမင္ခံစားေစခ်င္ပါ သည္။ ေယ႐ႈက““ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သုိ႕ ငါသည္သင္တုိ႕ကိုခ်စ္၏။ ငါ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌တည္ေန ၾကေလာ့””ဟုႁမြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ေယာ ၁၅း၉

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဆက္လက္၍ ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ မည္ကဲ့သို႕ ခံစား၍ေနထိုင္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ ေနာက္ တစ္ပိုဒ္တြင္ ေျပာထားပါသည္။ သူ၏ပညတ္ေတာ္တုိ႕ကိုေစာင့္ေရွာက္ၿပီး၊ သူ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုလုိက္နာရပါမည္။ ေယ႐ႈက““ငါသည္ ငါ့ခမည္းေတာ္၏ပညတ္တုိ႕ကိုေစာင့္ေရွာက္၍ ခမည္းေတာ္၏ေမတၱာ၌တည္ေနသကဲ့သို႕၊ သင္တုိ႕သည္ ငါ့ပညတ္တို႕ကို ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ ငါ့ေမတၱာ၌တည္ေနၾကလိမ့္မည္””ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ ေယာ ၁၅း၁၀

ခရစ္ေတာ္၏ပညတ္ေတာ္တုိ႕ကို ေစာင့္ေရွာက္၍၊ သူ၏ေမတၱာ၌တည္လွ်င္ သူ၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ရ ၿပီး ထို၀မ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္း တည္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ သင္တုိ႕၀မ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္းစုံလင္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဤစကား ကုိ သင္တုိ႕အား ငါေဟာေျပာ၏”” ေယာ ၁၅း၁၁

၂။ဘုရားသခင္ကိုကၽြနု္ပ္တို႕ခ်စ္ရမည္။

လူတစ္ေယာက္၌၀မ္းေျမာက္ရန္နည္းလမ္းမွာ ထိုလူကိုခ်စ္ဖို႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ လူသားႏွင့္၄င္း၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္၄င္း မွန္ကန္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၌၀မ္းေျမာက္ရန္ နည္းလမ္းမွာ ဘုရားကိုခ်စ္ဖို႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသ ခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႕အား ထာ၀ရကာလကတည္ကပင္ ခ်စ္ခဲ့့ပါသည္။ သူ႕အားခ်စ္၍ ယုံၾကည္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား သူ႕ထံသို႕ေခၚ    ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကိုကၽြႏု္ပ္တုိ႕ခ်စ္ခင္ျခင္းသည္ ကၽြနု္ပ္တို႕ကို သူက ေ႐ွးဦးစြာ ခ်စ္ခဲ့ျခင္း ကိုျပန္၍ တုန္႕ျပန္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရား သခင္သည္ ငါတုိ႕ကို ေ႐ွးဦးစြာ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္၊ ငါတုိ႕သည္ဘုရားသခင္ ကိုခ်စ္ၾက၏”” ၁ေယာ ၄း၁၉

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကို မည္မွ် ခ်စ္ၿပီး ေရြးႏႈတ္ခဲ့ရေသာ အဖိုးအခ အေၾကာင္းကို စဥ္းစားေသာ အခါ၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ေမတၱာအျပည့္အ၀ကို သူရ႐ွိ ထိုက္ သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားက ““သူသည္ ငါ့ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ သူ႕ကိုငါ ကယ္ႏႈတ္မည္။ ငါ၏နာမကို သိေသာေၾကာင့္၊ သူ႕ကိုငါခ်ီးေျမာက္မည္။ သူသည္ ငါ့ကို ေခၚေသာအခါ ငါထူးမည္။ ဒုကၡခံရ ေသာအခါ သူ႕ဘက္ မွာ ငါေန၍ ခ်မ္းသာေပးမည္။ သူ၏ဘုန္းကိုလည္း ထင္႐ွား ေစမည္။ ႐ွည္ေသာအသက္ႏွင့္သူ႕ကို ေရာင့္ရဲေစ၍၊ ငါ၏ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကို သူ႕အားျပမည္””ဟုႁမြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဆာလံ ၉၁း၁၄-၁၆

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္၍ သူႏွင့္အခ်ိန္ယူလွ်င္၊ သူသည္ကၽြႏု္ပ္တို႕အား ခရစ္ေတာ္၏အံ့ဘြယ္မ်ားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ သူ၏အံ့ဘြယ္ၾကံရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အား ကၽြနု္ပ္တို႕ ခ်စ္ခင္ရန္ အတြက္ သူ၏ေမတၱာ၊ ေကာင္းမႈႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္တုိ႕ျဖင့္ ျဖည့္စည္းၿပီး ေက်နပ္ေစပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ သူေတာ္စင္ တစ္ဦးက ““ကၽြနု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ခြန္အား႐ွိသ၍ စိတ္ႏွလုံးအႂကြင္းမဲ့ ခ်စ္ပါက၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေကာင္းကင္ ေပၚ တြင္ ၀မ္းေျမာက္ သကဲ့သို႕ယခုလည္း ၀မ္းေျမာက္ပါမည္။””ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။

ဤသည္မွာ ဘုရားသခင္ကို အလြန္ခ်စ္ေသာသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ ျမတ္ႏိုးမွသာ ၀ိညာဥ္ေကာင္းႀကီးမ်ားခံစားရပါလိမ့္မည္။ ကၽြနု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကို ထုံထိုင္းသြား ေစမည့္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အစဥ္သတိထားရမည္။ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုသတိရပါ။ ““ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ကိုယ္ကိုကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္၍........”” ယုဒ ၂၁

ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သင္သိ၍ယုံၾကည္ၿပီေလာ၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာကို သိျမင္ခံစားလ်က္ အသက္႐ွင္ေနပါလား။ ဘုရားသခင္၏ေမတၱာကိုသင္၏““အိမ္””သဖြယ္ ထားၿပီလား၊ ဘုရား သခင္သည္ သင့္ႏွလုံးသား၏လြန္ကဲေသာ ေမတၱာ ျဖစ္ၿပီလား။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႕ကို သူ၏ႏွလုံးသားေပးရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ကၽြနု္ပ္တို႕၏ႏွလုံးသားတုိ႕ကို သူအတြက္ ရရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႕၀မ္းေျမာက္ျခင္း၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္

ကၽြနု္ပ္တို႕အား ဘုရားသခင္သည္ သူႏွင့္သူ၏ႀကီးမားေသာကယ္တင္ျခင္းကို ခံစားေစခ်င္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၌ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးအားျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ႂကြယ္၀ေသာ ေျမာ္လင့္ျခင္းတုိ႕ျဖင့္ျပည့္၀ ေစရန္မွာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက““သင္တုိ႕သည္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးအားျဖင့္ ေျမာ္လင့္ျခင္းပါရမီႏွင့္ႂကြယ္၀ေစျခင္းငွါ၊ ယုံၾကည္ေသာစိတ္႐ွိ၍ ၀မ္းေျမာက္သက္သာျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕ႏွင့္ျပည့္စုံမည္ အေၾကာင္း၊ ေျမာင္လင့္ျခင္း၏အ႐ွင္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္မ သနားေတာ ္မူပါေစေသာ””ဟုဆုိပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ မည္သည့္ေနရာမွကယ္တင္ခံရပါသနည္း ဆိုသည့္အေၾကာင္းကိုစဥ္းစားလွ်င္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ စိတ္ျငိမ္းခ်မ္း သက္သာ ပါမည္။ သို႕ေသာ္ ဘာအတြက္ ကယ္တင္ ခံရပါသနည္း ဟု စဥ္းစားေသာ္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္၊ အလုံးစုံေသာ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္၀ပါ လိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ယုံၾကည္ျခင္းမွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏လက်္ာလက္ဖက္သို႕ ခ်ီးေျမာက္ျခင္းခံရၿပီး၊ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို သူႏွင့္ထာ၀ရ႐ွိ ရန္မၾကာခင္ျပန္လာ၍ ေခၚယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဤကမၻာေပၚတြင္ တိုးတက္လာမည့္ အရာမ်ားကိုမၾကည့္ပါဘဲ ေကာင္းကင္မွလာမည့္မဂၤလာ႐ွိေသာ အရာမ်ားကိုသာ ၾကည့္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းေခတ္ သူေတာ္စင္ မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္မ်ားေပၚ၌ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။  သို႕ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ ပလႅင္ေပၚ႐ွိ ခရစ္ေတာ္ကိုၾကည့္၍ သူ၌တည္ေနေသာ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္မ်ား၌ ၀မ္းေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။

က်မ္းစာက““ထိုသခင္မွာ ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္႐ွိသမွ်တုိ႕သည္ ငါတုိ႕အားျဖင့္ဘုန္းအသေရေတာ္ကိုထင္႐ွား ေစျခင္းအလိုငွါ၊ ဟုတ္မွန္၏ဟူ၍၄င္း၊ အာမင္ဟူ၍၄င္းျဖစ္သတည္း””။ ၀မ္းေျမာက္ရန္ ဘယ္ကိုေမွ်ာ္ရမည္ကို သိျခင္းသည္ ႀကီးျမတ္ေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္း၌ လူသစ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အသက္၊ အနာဂတ္ႏွင့္အေမြအားလုံးတုိ႕သည္ ဘုန္းအသေရႏွင့္ခ်ီးေျမာက္ခံရသည့္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိပါ သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏““အလုံးစုံေသာအရာ””ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏စိတ္ႏွလုံးကို လုံး၀ ေက်နပ္ ေစပါသည္။ ဤသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၀မ္းေျမာက္ျခင္း၏လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြုႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၌၀မ္းေျမာက္ ပါသည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္၌အစဥ္မျပတ္၀မ္းေျမာက္ျခင္း႐ွိၾကေလာ့။ တဖန္ငါဆိုသည္ကား၊ ၀မ္းေျမာက္ၾက ေလာ့”” ဖိ ၄း၄

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ျပႆနာမ်ား၊ စုံစမ္းျခင္းတုိ႕ႏွင့္ျပည့္ေသာ ကမၻာေလာကႀကီးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏စိတ္ႏွလုံး၊ ၀ိညာဥ္ထဲ၌၀မ္းေျမာက္ျခင္းသာ႐ွိေသာ အျခားျမင္ကြင္းတစ္ခုကို ခရီးျပဳခဲ့ၿပီးပါၿပီး။ ကၽြႏု္ပ္ တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌၀မ္းေျမာက္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အေမြသည္ ထိုေနရာ၌႐ွိေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႕သိပါသည္။ က်မ္းစာက ““ထိုသခင္ကိုသင္တုိ႕သည္ မျမင္ဘူးေသာ္လည္းခ်စ္ၾက၏။ ယခုမွာလဲမျမင္ဘဲလ်က္၊ ယုံၾကည္ေသာ အားျဖင့္ ဘုန္းအသေရႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ၊ ေျပာ၍မမွီႏိုင္ေသာ ရႊင္လန္းျခင္းစိတ္ႏွင့္၀မ္းေျမာက္ၾကသည္”” ၁ေပ ၁း၈

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုန္းအသေရျပည့္ၿပီး၊ ေျပာ၍မမွီႏိုင္ေသာ၊ ရႊင္လန္းျခင္းႏွင့္ျပည့္စုံရန္၊ ဘုရားသခင္၏လက်္ာ ဖက္လက္၌ထိုင္ေနေသာ ခရစ္ေတာ္႐ွိရာအရပ္၌႐ွိေသာအရာမ်ားကို ႐ွာရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဤေလာကတြင္႐ွိေသာ အရာမ်ားႏွင့္၀မ္းေျမာက္ျခင္းတုိ႕ကို ႐ွာလွ်င္ စိတ္ပ်က္ရပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အထက္အရာမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ႏွလုံးသားတုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္႐ွိရာ၀မ္းေျမာက္ရေသာမဂၤလာျမင္ကြင္းသို႕ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရပါမည္။

ဘုရားသခင္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ ေကာင္းကင္၀မ္း ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အေၾကာင္းအရာႏွင့္ကမၻာေပၚ႐ွိ အရာတုိ႕ထက္ သာလြန္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႕ၾကည့္ျမင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏စိတ္ႏွလုံးကို မၾကာမွီ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ထာ၀စဥ္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ပိုင္မည့္ဘုန္းအသ ေရ ကိုေျမာ္လင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ျပည့္၀ေနေစရန္ ဘုရားသခင္အလုိ႐ွိသည္။ က်မ္းစာက ““ငါတို႕အသက္တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထင္႐ွားေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတို႕သည္လည္း ထိုသခင္ႏွင့္အတူဘုန္းႀကီး၍ထင္႐ွားရလတံ့။”” ေကာ ၃း၄ ခ်စ္သူ၊ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္႐ွိသည္မွာ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္ ၀ဖို႕ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္တာ္၏တန္ခိုး၌လည္း ေျမာ္လင့္ျခင္းမ်ားစြာ ႐ွိရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၌မွားယြင္းမႈမ်ား၊ မေအာင္ျမင္မႈမ်ား႐ွိလ်က္ ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္ကဲ့သို႕ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၌၀မ္းေျမွာက္ႏိုင္ ပါသနည္း။

(က) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုခရစ္ေတာ္၌ျမင္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အမွားမ်ားႏွင့္႐ႈံးနွိမ့္မႈမ်ားကို မသိဟန္ေဆာင္သည္။

၂။ လူတစ္ေယာက္၌ ၀မ္းေျမွာက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း

(က) သူတုိ႕ကိုေျပာင္းလဲေစရမည္။

(ခ) ၄င္းတို႕၏အမွား၊ ႐ႈံးနိမ့္မႈတုိ႕ကိုမေထာက္ထားဘဲ ၄င္းတို႕ကိုခ်စ္ရမည္။

၃။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေမတၱာကိုကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေပၚက်ေရာက္ေစျခင္းမွာ

(က) ဘုရားသခင္၀မ္းေျမွာက္သည့္အတြက္

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျခားသူမ်ားထက္ေကာင္းေၾကာင္းသိလို႕

၄။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုခ်စ္ခဲ့သည္မွာ

(က) ကၽြႏု္ပ္တို႕မေမြးမွီေ႐ွးကတည္းက

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တိုက အဘယ္ကဲ့သုိ႕ ေျပာင္းလဲလာမည္ကို ေတြ႕ၿပီးေနာက္

၅။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဘုရား၏ေမတၱာသည္

(က) ခရစ္ယာန္အသက္တာကိုမည္ကဲ့သို႕ေနထိုင္သည္အေပၚမူတည္သည္။

(ခ)  အကန္႕အသတ္မ႐ွိ၊ ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိ

၆။ဘုရားသခင္သည္ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကိုခ်စ္မွန္းကၽြနု္ပ္တို႕သိရသည့္အေၾကာင္းမွာ

(က) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ေကာင္းေသာက်မ္းမာေရးေပးျခင္း၊ အသက္တာတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ အေျခအေနတုိ႕ကို ေပးေသာ

ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) လက္၀ါးကပ္တုိင္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၌ကိန္း၀ပ္ေနေသာသန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္

ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

၇။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအခ်ဳပ္အေနွာင္မွကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို မည့္သည့္အရာကလႊတ္ေျမာက္ေစပါသနည္း။

(က) ကၽြနု္ပ္တို႕၏အသက္တာကိုမွန္ေအာင္ျပဳျပင္ျခင္း

(ခ)  ဘုရားသခင္၏သမၼာတရား

၈။ဘုရားသခင္ေမတၱာေတာ္၏အမွန္တရားသည္

(က) ကၽြနု္ပ္မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္သည္ေမတၱာ႐ွင္ ျဖစ္ေသာ

ေၾကာင့္ေပတည္း။

(ခ)   ကၽြႏု္ပ္မည္သူမည္၀ါႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေသာအမႈတို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္ကိုခ်စ္ပါသည္။

၉။ ဘုရားသခင္ကိုမနာခံေသာအခါ

(က) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာမွ ထုတ္ယူလိုက္သည္။

(ခ) ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ဘုရားသခင္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ခံစားျခင္းမွ ထုတ္ယူလုိက္သည္။

၁၀။ ဘုရားသခင္၌ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားေသာနည္းမွာ

(က) သူ႕အား အလြန္ခ်စ္ျခင္း

(ခ) ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနၿပီး အနာဂတ္အတြက္ စိတ္မပူျခင္း

Down load the illustration
http://murann.com/documents/Lesson15.How.to.Enjoy.God%20_part1_%20Bur.pdf