မဂၤလာ႐ွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ The Blessed Hope သင္ခန္းစာ(၁၄)


အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္ ။ ၁သက္ ၄း၁၆-၁၇
ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္ ။ တိ ၂း၁၁-၁၄၊ ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈


ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္တဖန္ျပန္လာပါဦးမည္။ ဒီအေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ မည္သို႕ သိႏိုင္မည္နည္း။ သူေျပာခဲ့သည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သိပါသည္။ ကားတိုင္ေပၚမတက္မွီ သူ၏တမန္ေတာ္မ်ား၏နားသို႕ ေယ႐ႈသည္ ဤခ်စ္ျခင္းလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို တီးတိုး ေျပာခဲ့ ပါသည္။
““တဖန္တုံေယ႐ႈက၊ သင္တုိ႕စိတ္ႏွလုံးပူပန္ျခင္းမ႐ွိေစႏွင့္၊ ဘုရားသခင္ကိုယုံၾကည္ၾကေလာ့။ ငါ့ကိုလည္း ယုံၾကည္ၾက ေလာ့။ ငါ့အဘ၏အိမ္ေတာ္၌ေနစရာအခန္းအမ်ား႐ွိ၏။ သို႕မဟုတ္လွ်င္၊ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုသင္တုိ႕အား ငါမေျပာဘဲ မေန၊ သင္တုိ႕ ေနစရာအရပ္ကိုျပင္ဆင္ျခင္းငွါ ငါသြားရ၏။ ငါသည္သြား၍ သင္တို႕ေနစရာအရပ္ကိုျပင္ဆင္ျပီးမွ တဖန္ျပန္လာ၍၊ ငါ႐ွိရာ အရပ္၌ သင္တုိ႕႐ွိေစျခင္းငွါ သင္တုိ႕ကိုငါ့ထံသို႕သိမ္းဆည္းမည္”” ေယာ ၁၄း၁-၃
ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္သည္ ျပည့္စုံပါလိမ့္မည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ မၾကာမွီလာပါလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက ““ထိုနည္းတူ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ လူမ်ားအျပစ္တုိ႕ကိုခံျခင္းငွါ တစ္ခါတည္း ကိုယ္ကိုပူေဇာ္ျပီးမွ၊ ေနာက္တစ္ဖန္ ထိုသခင္ကို ေျမာ္လင့္ လ်က္ေနေသာသူတို႕ကို ကယ္တင္ျခင္းအလိုငွါ၊ အျပစ္ႏွင့္မဆိုင္ဘဲေပၚထြန္းေတာ္မူလတံ့”” ဟုဆိုပါသည္။ ေဟျဗဲ ၉း၂၈
ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ႂကြလာျခင္း အေၾကာင္းကိုက်မ္းစာဆိုရာ၌၊ ေသျခင္းအေၾကာင္း သို႕မဟုတ္ သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႂကြလာမည့္အေၾကာင္းကို ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စုံေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ မ်က္၀ါး ထင္ထင္ ႂကြလာသည္ကိုေျပာေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံသို႕ တက္ႂကြေနသည္ကို ၾကည့္ေနေသာ တပည့္ေတာ္မ်ားထံသို႕ ၀တ္႐ုံအျဖဴေရာင္၀တ္ထားေသာ လူႏွစ္ဦးေပၚလာၿပီး ေျပာသည္မွာ““အုိဂါလိလဲလူတို႕၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္သို႕ ၾကည့္ေမွ်ာ္လ်က္ေနၾကသနည္း။ သင္တုိ႕ႏွင့္ခြာ၍ ေကာင္းကင္သို႕ ေဆာင္ယူျခင္းကိုခံေတာ္မူေသာ ထိုေယ႐ႈသည္ သင္တုိ႕မ်က္ေမွာက္၌ ေကာင္းကင္သို႕ႂကြသြားေတာ္မူသည္နည္းတူ တဖန္ႂကြလာေတာ္မူလတံ့ ဟုေျပာဆို၏။ တမန္ေတာ္ ၁း၁၁

ခရစ္ေတာ္တဖန္ျပန္ႂကြလာေသာအခါ မည္သည့္အရာမ်ားျဖစ္မည္နည္း
ခရစ္ေတာ္ျပန္လာသည့္အခါ ကမၻာေျမႀကီးသည္ ႐ုတ္တရက္ပ်က္စီးၿပီး လူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္တြင္ အစီရင္ ခံရမည္ဟု လူအမ်ားက ထင္ေနပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဤကဲ့သို႕ မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ ပထမႂကြလာေသာအခါ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကဲ့သို႕၊ ဒုတိယႂကြလာေသာအခ်ိန္တြင္လည္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ ႐ွိပါလိမ့္မည္။
ခရစ္ေတာ္ ဒုတိယႂကြလာေသာအခါ၌ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္း ႐ွိပါလိမ့္မည္။ ပထမအပိုင္းတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ယုံၾကည္သူ မ်ား ကိုျပန္လာေခၚေသာအခါ ““ခ်ီေဆာင္ျခင္း””ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဒုတိယအပိုင္းသည္ ““ဗ်ာဒိတ္ေတာ္””ျဖစ္ၿပီး၊ ကမၻာ ေျမႀကီး ေပၚသုိ႕ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားျပန္လာ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္လိမ့္မည္
ကယ္တင္ျခင္းမရေသာသူမ်ားအတြက္ ခရစ္ေတာ္ျပန္လည္ႂကြလာျခင္းသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အခ်ိန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္မွာမူ အလြန္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုသူနွင့္အတူ ခ်ီေဆာင္သြား မည္။ သူသည္ သတို႕သားျဖစ္ၿပီး သူ၏သတိုးသမီးအတြက္ ႂကြလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယုံၾကည္သူအားလုံးတုိ႕သည္ အသင္းေတာ္၊ ခရစ္ေတာ္၏သတိုးသမီးႏွင့္ဖြဲ႕စည္း ေပါင္းစပ္ထားပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏သတိုးသမီးအတြက္လာေသာအခါ၊ ကမၻာသူ ကမၻာ သားတုိ႕သည္ သူ႕အားလုံး၀ျမင္ရမည္ မဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားကိုျပန္လာေခၚယူရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာလာပါမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကမၻာေပၚသို႕ တကယ္ဆင္းသက္လာမည္မဟုတ္ဘဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သူႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ ေလထဲသို႕ ခ်ီေဆာင္ျခင္း ခံရမည္။

ႀကီးေသာအံ့ၾသဖြယ္သုံးခု
ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ႂကြလာေသာအခါႀကီးမားေသာအံ့ၾသဖြယ္သုံးခု ျဖစ္ပါမည္။
၁။ ေသလြန္ၿပီးေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားခ်က္ခ်င္းပင္႐ွင္ျပန္လာမည္
ဘုရားသခင္ျပန္လည္ႂကြလာေသာအခါ ပထမဦးဆံုးျဖစ္မည့္အျဖစ္အပ်က္မွာ ““ခရစ္ေတာ္၌ေသေသာသူမ်ား”” ျပန္လည္ ထေျမာက္လာပါလိမ့္မည္။ ေ႐ွးဦးခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေသသြားေသာယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ သည္ တစ္ေန႕တြင္ ယုံၾကည္သူမ်ားကို ျပန္လာ၍သူႏွင့္အတူ႐ွိရန္ေခၚေဆာင္မည္ကို ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအခ်ိန္ မတိုင္းမွီ ေသဆုံးခဲ့သူမ်ားအတြက္ အဘယ္သို႕ျဖစ္မည္နည္း။ သူတုိ႕က်န္ရစ္ခဲ့မည္ေလာ။
မက်န္ရစ္ခဲ့ရပါ၊ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တမန္ေတာ္ေပါလုက ““ညီအစ္ကိုတို႕၊ ေျမာ္လင့္ျခင္းမ႐ွိေသာအျခားသူတို႕သည္ ၀မ္းနည္းသကဲ့သို႕၊ သင္တုိ႕သည္ ၀မ္းမနည္းမည္အေၾကာင္း၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာ သူတို႕၏အမႈအရာကို မသိဘဲေနေစျခင္းငွါ ငါတုိ႕ အလို မ႐ွိ၊ ေယ႐ႈသည္ ေသျပီးမွတဖန္ထေျမာက္ေတာ္မူသည္ကို ငါတုိ႕သည္ ယုံလွ်င္၊ ထိုနည္းတူေယ႐ႈ၌ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူတို႕ကိုလည္း၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ပို႕ေဆာင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သခင္ဘုရား၏ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ တဖန္ငါတုိ႕ဆိုသည္ကား၊ သခင္ ဘုရား ႂကြလာေတာ္မူေသာအခါ၊ အသက္႐ွင္၍က်န္ႂကြင္းေသာငါတုိ႕သည္ အိပ္ေပ်ာ္ ၿပီးေသာသူတုိ႕၏အရင္အဦး ေနရာ က်ရၾက မည္ မဟုတ္။     
သခင္ဘုရားသည္ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ေကာင္းကင္တမန္မင္းအသံေပးျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏တံပိုးေတာ္ကိုမႈတ္ျခင္းႏွင့္တကြ၊ ေကာင္းကင္ဘုံမွ ကိုယ္တုိင္ဆင္းသက္ေတာ္မူ၍၊ ခရစ္ေတာ္၌ေသလြန္ေသာသူတုိ႕သည္ အဦးထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ အသက္႐ွင္၍က်န္ႂကြင္းေသာငါတုိ႕သည္ အာကာသေကာင္းကင္၌သခင္ဘုရားထံေတာ္သို႕ ေရာက္ေစျခင္းငွါ၊ ထိုသူတို႕ႏွင့္တကြ မိုဃ္းတိမ္ေပၚသို႕ ခ်ီေဆာင္ျခင္းကိုခံရေသာအားျဖင့္ သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ေနရၾကလိမ့္မည္။ သို႕ျဖစ္၍၊ ဤစကားမ်ား အားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ သက္သာေစၾကေလာ့။ ””ဟုဆုိပါသည္။ ၁သက္ ၄း၁၃-၁၈
ခရစ္ေတာ္တဖန္ျပန္ႂကြလာေသာအခါ ခ်က္ျခင္းထေျမာက္ျခင္းသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္မည္။ ““ခရစ္ေတာ္၌ေသလြန္ေသာ သူတို႕အဦးထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။”” ေသၿပီး သင္းခ်ိဳင္းသို႕ေရာက္ခဲ့ေသာ ေနထိုင္ခ်စ္ခင္၊ ဒုကၡခံၿပီးအမႈေတာ္ေဆာင္ခဲ့သည္ ဘုရား သခင္၏သူေတာ္စင္မ်ား၏ကိုုယ္ခႏၶာမ်ားသည္- ဤကိုယ္ခႏၶာမ်ားသည္ ထေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။

၂။ ခရစ္ေတာ္တဖန္ျပန္လာေသာအခါ အသက္႐ွင္လ်က္႐ွိေသာယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ခ်က္ျခင္းေျပာင္းလဲပါလိမ့္ မည္
ယုံၾကည္သူအားလုံး ေသမည္ မဟုတ္ပါ။ ဤေဖာ္ျပခ်က္ေၾကာင့္ အံ့အားသင့္ သြားႏိုုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္တမန္ေတာ္ ေပါလုက““နက္နဲေသာအရာတစ္ခုကိုငါျပဦးမည္။ ငါတုိ႕႐ွိသမွ်သည္ အိပ္ေပ်ာ္ရၾကမည္ မဟုတ္။ သို႕ေသာ္လည္း၊  ေနာက္ဆုံးေသာ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ တခဏျခင္းတြင္ မ်က္စိတမွိတ္၌ ႐ွိသမွ်သည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသို႕ ေရာက္ရၾကမည္။””ဟု ဆိုပါသည္။ ၁ေကာ ၁၅း၅၁-၅၂
ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ထူးဆန္း၍အံ့ၾသဖြယ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ေစသည္။ ခရစ္ေတာ္ ျပန္ႂကြ လာေသာအခါ ေကာင္းကင္မွတံပိုးမႈတ္ၿပီး ေသလြန္ခဲ့သည့္႐ွိသမွ် ခရစ္ယာန္တုိ႕သည္ ဘယ္ေသာအခါမွေသေၾက ပ်က္စီးမႏုိင္သည့္ ကိုယ္ခႏၶာသစ္မ်ားျဖင့္ ႐ုတ္တရက္အသက္႐ွင္လာမည္။ ထိုအခါ၊ အသက္႐ွင္လ်က္႐ွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္၊ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲ သြားမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၌လည္း၊ အသစ္ေသာ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္သည့္ ကိုယ္ခႏၶာမ်ား႐ွိလိမ့္မည္။  ယုံၾကည္သူအားလုံး ေသမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ အားလုံးေျပာင္းလဲမည္။ က်မ္းစာက““လူအေသြးအသားသည္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေမြ မခံႏိုင္”” ဟု ဆိုပါသည္။ ၁ေကာ ၁၅း၅၀ ။ ေကာင္းကင္သို႕သြားရန္ကၽြႏု္ပ္တို႕တြင္ ကြဲျပားေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳး႐ွိရမည္။ ၄င္းကိုကၽြႏု္ပ္တို႕အား ဘုရားသခင္ ေပးမည္။
ခရစ္ေတာ္ျပန္လာေသာအခ်ိန္၌အသက္႐ွင္လ်က္႐ွိေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ေသျခင္းကိုေတြ႕ျမင္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ေသျခင္းအစား ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲသြားမည္။ သူတို႕၏ကိုယ္ခႏၶာမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းအသေရ႐ွိသည့္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ ေသာ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္တူပါမည္။

၃။ယုံၾကည္သူအားလုံးသည္ ေကာင္းကင္သို႕ခ်က္ခ်င္းခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရပါလိမ့္မည္။


တတိယႀကီးမားေသာ အ့့့ံၾသဖြယ္မွာကား ယုံၾကည္သူအားလုံးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ထာ၀စဥ္ေနရန္ ေကာင္းကင္ သို႕ သယ္ေဆာင္ျခင္းခံရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အာကာသ၀တ္စုံ၊ အာကာသယာဥ္မ်ား လိုမည္မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကိုယ္တုိင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ေကာင္းကင္သို႕ ႐ုတ္တရက္ေခၚသြားပါမည္။

တစ္ကမၻာလုံးမသိေလာက္ေအာင္ ဤအျဖစ္အပ်က္အားလုံးသည္ အလြန္လ်င္ျမန္ပါမည္။ ကယ္တင္ျခင္းမရေသာ ခင္ပြန္း သည္မ်ားႏွင့္ဇနီးသည္မ်ားတုိ႕သည္ ထလာေသာအခါ မိမိတို႕၏ယုံၾကည္သူအိမ္ေထာင္ဖက္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္းသိျမင္ ၾကလိမ့္ မည္။ မိဘမ်ားကလည္း ႐ူးမတက္ေအာင္ေပ်ာက္ေသာသားသမီးတို႕ကို ႐ွာၾကပါလိမ့္မည္။ လူငယ္မ်ားကလည္း ေပ်ာက္သြားေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလုိက္႐ွာၾကပါ လိမ့္မည္။
ကယ္တင္ျခင္းမရေသာသူမ်ားက ဤအရာကို မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး ပယ္ထားပါမည္။ သို႕ေသာ္ လူတေတြ လုပ္ေနေသာ ““မျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာမ်ား””ကိုစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ လူသားမ်ား လကမၻာေပၚသို႕ေျခခ်ျခင္း၊ ၿဂိဳလ္တုမ်ားမွတဆင့္ ကမၻာတ၀ွမ္း ေရာင္စုံ ဓာတ္ပုံမ်ား လႊင့္ပို႕ျခင္း၊ တယ္လီဖုန္းအင္ဂ်င္နီယာမ်ားက သဲကို ယူ၍ တစ္လက္မခြဲ စီလီကြန္ၾကိဳးျဖင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ အျပန္ အလွန္ စကားေျပာဆိုျခင္းအၾကိမ္ေပါင္း ၁၆၁၂၅ႀကိမ္ ပို႕ႏိုင္ျခင္းကိုစဥ္းစားၾကည့္ပါ။
အကန္႕အသက္႐ွိေသာအရည္အခ်င္း၊ စြမ္းအား႐ွိသည့္လူသားမ်ားက ဤမွ်ေလာက္ အံ့ၾသဖြယ္မ်ား လုပ္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အဆုံးမ႐ွိေသာတန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ သူေျပာသည့္အတုိင္း သူစြမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သင္မထင္မိေပဘူး လား။

ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ခ်ီးေျမာက္ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံရမည္
ခ်ီးေျမွာက္ဂုဏ္ျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ ယုံၾကည္သူမ်ားကို ဘုရားသားမ်ားကဲ့သို႕ ျပည့္စုံေသာဘုန္းအသေရႏွင့္ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာႏွင့္ျပည့္၀ေသာအသက္တာထဲသို႕သယ္ေဆာင္လာေစျခင္းကို ဆိုလုိပါသည္။
ဆိုလုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏ပုံသ႑ာန္ေဆာင္လိမ့္မည္။ က်မ္းစာက““သို႕ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထင္႐ွားေပၚထြန္းေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတုိ႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူၾကလတံ့ဟုငါတုိ႕သိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္ ျဖစ္ ေတာ္မူသည္အတိုင္းကို ငါတို႕သည္ျမင္ရၾကလတံ့။””ဟုဆိုပါသည္။ ၁ေယာ ၃း၂
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၀ိညာဥ္သေဘာအရ ခရစ္ေတာ္၏သ႑ာန္ကဲ့သို႕တူညီလာပါလိမ့္မည္။ ယုံၾကည္သူတိုင္း၏အသက္တာ၌ အာဒံထံမွဆင္းသက္လာေသာအျပစ္၏သေဘာသဘာ၀ျဖစ္ေသာ““ဇာတိပကတိႏွင့္၀ိညာဥ္ပကတိ အၾကား ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ၾကဳံရပါသည္။ ထုိတုိက္ပြဲသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေမြးကတည္က စတင္ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕ အသက္႐ွင္ေနသည့္ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္ဆက္လက္တုိက္ပြဲျဖစ္ေနပါသည္။ သို႕ေသာ္၊ ဘုရားသခင္ကိုေက်းဇူးတင္ပါ။ တေန႕တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဤတုိက္ပြဲမွ လြတ္ေျမာက္၍ ၀ိညာဥ္သေဘာအရ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူလာၾကပါလိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ပုံသ႑ာန္ကဲ့သို႕ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အထဲ၌ ခရစ္ေတာ္၏အသက္တာ တည္႐ွိေနသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဤ အံ့ၾသဖြယ္အသစ္ေသာအသက္တာသည္ နာက်င္ျခင္း၊ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေရာဂါ ဘယမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ အားနည္းသည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ႐ွိေနပါ သည္။ ႐ွင္ေပါလုက““....ထိုဘ႑ာသည္ေျမ  အိုးထဲမွာထည့္ထားလ်က္ ငါတုိ႕၌ ႐ွိ၏။”” ဟုဆိုပါသည္။ ၂ေကာ ၄း၇
တစ္ေန႕၌ဘုရားသခင္သည္ ထိုဘ႑ာကို သင့္ေတာ္ေသာေျမအိုးထဲသို႕ ထည့္မည္။ ခရစ္ေတာ္၏အဖိုးတန္ေသာအသက္သည္ ၄င္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ေျမ အိုးထဲ၌ထဲ႐ွိျခင္းခံရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုန္းအသေရ႐ွိေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကဲ့သို႕ ဘုန္းအသေရ႐ွိေသာ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္သည့္ ခႏၶာကိုယ္ ရ႐ွိၾကပါ လိမ့္ မည္။ ေပါလုက ““ငါတုိ႕က်င့္ေသာအက်င့္မူကား၊ ေကာင္းကင္ဘုံမွ ႂကြလာေတာ္ မူမည္ဟု ငါတုိ႕သည္ ေျမာ္လင့္လ်က္ေနၾက၏။ ထိုသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အရာကိုပင္ မိမိေအာက္၌ႏွိမ့္ခ်ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ျပဳျပင္ အားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ယုတ္ည့ံေသာငါတုိ႕၏ကိုယ္ခႏၶာကိုပင္၊ ဘုန္းအသေရ ႏွင့္ျပည့္ုစုံေသာကိုယ္ခႏၶာ၏နည္းတူ ျဖစ္ေစျခင္းငွါ အသစ္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူလတ့့ံ””ဟုဆိုပါသည္။ ဖိ ၃း၂၀-၂၁

ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ဆုလဒ္မ်ားရ႐ွိဖို႕အတြက္ စီရင္ျခင္းခံရၾကလိမ့္မည္
ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ေကာင္းကင္ဘုံကို သြားေသာအခါ၊ ““ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလႅင္””တည္းဟူေသာ စီရင္ျခင္းခံရၾကလိမ့္မည္။ ယုံၾကည္သူအားလုံးသည္ ကယ္တင္ျခင္း ရ႐ွိၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း၊ သူတို႕က်င့္ေသာ အက်င့္အတိုင္း ခရစ္ေတာ္၏ေ႐ွ႕၌စီရင္ျခင္းခံရဖို႕အတြက္ အသီးအသီးေပၚလာရၾကလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက ““အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႕ ႐ွိသမွ်သည္ ကိုယ္ခႏၶာ ၌ က်င့္ေသာအက်င့္၊ ေကာင္းမေကာင္း ႐ွိသည့္အတိုင္း အက်ိဳးအျပစ္ကိုအသီးအသီးခံျခင္းငွါ၊ ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလႅင္ ေ႐ွ႕၌ ေပၚ လာ ရၾကမည္။”” ဟုဆိုပါသည္။ ၂ေကာ ၅း၁၀
ဤစီရင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္သူတုိ႕၏အျပစ္အတြက္ မဟုတ္ပါ။ ယုံၾကည္သူတုို႕ သိသင့္၊ သိရမည့္ အခ်က္မွာ ၄င္းတုိ႕၏ အျပစ္မ်ားကို ကားတုိင္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္ ခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူတုိ႕၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ဘယ္အခါမွစီရင္ျခင္း မခံရေတာ့ပါ။     
ဤစီရင္ျခင္းမွာ ဆုလဒ္မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ယုံၾကည္သူအခ်ိဳ႕တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကိုသစၥာ႐ွိ႐ွိ အေစခံခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ႀကီးေသာဆုလဒ္မ်ားကိုရလိမ့္မည္။ အျခားသူမ်ားကမူ ဘုရားသခင္အတြက္အသက္မ႐ွင္၊ ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ အရွက္ရၾကလိမ့္မည္။

ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ခရစ္ႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းျဖင့္ ေပါင္းစီးရလိမ့္မည္။
ယုံၾကည္သူတုိ႕ကို စီရင္ၿပီးေသာအခါ၌ ““သုိးသငယ္၏မဂၤလာေဆာင္ပြဲ”” ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဤ၀မ္း ေျမာက္ရႊင္လန္းေသာျဖစ္ရပ္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏သတို႕ သမီး အျဖစ္၊ သခင္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ထာ၀ရေပါင္းစီးရပါမည္။ က်မ္းစာက““ငါတုိ႕သည္ ၀မ္းေျမာက္ ရႊင္လန္း ၾကကုန္အံ့၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၾကကုန္အံ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သိုးသငယ္၏မဂၤလာေဆာင္ပြဲကိုခံခ်ိန္႐ွိၿပီ၊ သူ၏မိန္းမသည္ ကိုယ္ကိုတန္ဆာဆင္ၿပီဟု စည္းေ၀းေသာသူ အမ်ားတို႕၏အသံ၊ သမုဒၵရာသံ၊ ျပင္းစြာေသာ မိုဃ္းႀကိဳးသံကဲ့သို႕ ငါၾကား၏””ဟုဆိုပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၇

မဂၤလာ႐ွိေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ သန္႕႐ွင္းစင္ၾကယ္ေစသည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္
““ငါတဖန္ျပန္လာၿပီး၊… သင္တုိ႕ကိုငါ့ထံသို႕ သိမ္းဆည္းမည္”” ဟု သခင္ခရစ္ေတာ္ ႁမြတ္ဆိုေသာ အခါ၌၊ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားအေပၚထိုစကားလုံးမ်ားသည္ တန္ခိုးပါေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႐ွိရန္ ၾကံစည္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ စကား မ်ားသည္လည္း အမွန္တကယ္ပင္ အက်ိဳး႐ွိခဲ့့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ျပန္လာၿပီး  တပည့္ေတာ္မ်ားကို သူႏွင့္အတူ ေနရန္ေခၚ ေဆာင္သြားမည္အေၾကာင္း၊ တပည့္ေတာ္တုိ႕အထဲ၌၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေျမာ္လင့္ခ်က္သည္ မီးလွ်ံကဲ့သို႕ ဆြေပးေနပါသည္။ သက္သာေလာနိတ္ ႐ွိယုံၾကည္သူမ်ားကို ေပါလုက““ငါတုိ႕သည္ သင္တုိ႕အထဲသို႕ အဘယ္သို႕ ၀င္ၾကသည္အေၾကာင္းအရာကို သူတုိ႕သည္ ကိုယ္တုိင္ၾကားေျပာၾက၏။ အသက္ႏွင့္ျပည့္စုံလ်က္ မွန္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္ကို သင္တုိ႕သည္ ေဆာင္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ေရာက္လတ့ံေသာ ေဘးဒဏ္မွငါတုိ႕ကို ကယ္ႏႈတ္ေသာသခင္ေယ႐ႈတည္းဟူေသာ ေသျခင္းမွာ ဘုရားသခင္ ထေျမာက္ေစေတာ္မူေသာသားေတာ္သည္၊ ေကာင္းကင္ဘုံမွႂကြလာေတာ္မူမည္အရာကိုငံ့လင့္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ႐ုပ္တု ဆင္းတု တုိ႕ကို ပစ္ပယ္၍၊ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႕ေျပာင္းလဲၾကသည္အေၾကာင္းအရာကိုလည္းၾကားေျပာၾက၏။””၁သက္ ၁း၉-၁၀
ခရစ္ေတာ္ျပန္လာမည့္အေၾကာင္း““မဂၤလာ႐ွိေသာ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္””ေၾကာင့္ ေ႐ွးယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ““ေကာင္းကင္ ႏုိင္ငံ သား””မ်ားကဲ့သို႕ ျဖစ္ရန္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သန္႕စင္ခဲ့ၾကသည္။ က်မ္းစာက““ခ်စ္သူတုိ႕၊ ယခုတြင္ ငါတို႕သည္ ဘုရားသခင္၏သား ျဖစ္ၾက၏။ ေနာက္မွအဘယ္သို႕ေသာသူ ျဖစ္မည္ဟု မထင္႐ွားေသး၊ သို႕ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္သည္ ထင္႐ွားေပၚထြန္း ေတာ္မူ ေသာအခါ၊ ငါတုိ႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူၾကလတ့ံဟုငါတုိ႕သိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ အတိုင္းကို ငါတုိ႕သည္ ျမင္ၾကရလတ့ံ။ ထိုသို႕ေျမာ္လင့္ေသာ သူ မည္သည္ကား၊ ကိုယ္ ေတာ္ သန္႕႐ွင္းေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သန္႕႐ွင္းေစတတ္၏။ ”” ဟုဆိုပါသည္။ ၁ေယာ ၃း၂
သခင္ေယ႐ႈျပန္လာမည္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ မည္ကဲ့သို႕ ေနထိုင္က်င့္ၾကံရမည္အေၾကာင္းကို က်မ္းစာ ေျပာထားပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ““အေၾကာင္းမူကား၊ မဂၤလာ႐ွိေသာေျမာ္လင့္ရာကို၄င္း၊ ႀကီးျမတ္ေသာဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ၊ ငါတုိ႕ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ အ႐ွင္သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ဘုန္းအသေရ ထင္႐ွားေပၚ ထြန္းျခင္းကို၄င္း၊ ငါတုိ႕ သည္ ေျမာ္လင့္လ်က္၊ ဘုရားမဲ့တရားမဲ့ေနျခင္း၊ ေလာကီတပ္မက္ျခင္းကို ဖယ္ ႐ွားလ်က္၊ ယခုဘ၀၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းတုိ႕ကို ျပဳေနရမည္အေၾကာင္း၊ ငါတုိ႕ကို ဆုံးမသြန္သင္၍၊ လူအေပါင္းတုိ႕ကုိ ကယ္တင္ တတ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ ထင္႐ွား ေပၚထြန္း လ်က္႐ွိ၏”” ဟု ဆိုပါသည္။ တိတု၂း၁၁-၁၃
ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းကို ယူေဆာင္လာသည္သာမက၊ ဤေလာက ကမၻာေပၚတြင္ မည္ကဲ့သို႕ ေနထိုင္ရမည္ကိုပါ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားသင္ၾကားပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားမဲ့ တရားမဲ့ျခင္းႏွင့္ေလာကီတပ္မက္မႈမ်ားကို ျငင္းဆိုရမည္
ယခုလက္႐ွိ ကမၻာႀကီးသည္ ဘုရားမဲ့တရားမဲ့မ်ားေၾကာင့္ ဆိုးသြမ္းလ်က္႐ွိေၾကာင္း သိသာထင္႐ွားပါသည္။ ““ဘုရားမဲ့ တရားမဲ့””ျဖစ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အသက္တာ၌ ဘုရားကို ဖယ္ထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူတုိ႕သည္ ဘုရားကို ထည့္သြင္း မစဥ္းစားဘဲ မိမိတို႕၏ အၾကံအစည္အတိုင္း ဆုံးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ က်မ္းစာက““မတရားေသာသူသည္ မာန ေထာင္လႊားေသာေၾကာင့္ မစဥ္းစားတတ္ပါ။ ဘုရားသခင္မ႐ွိဟု အစဥ္ေအာက္ေမ့တတ္ပါ၏”” ဟုဆိုသည္။ ဆာလံ ၁၀း၄ ကယ္တင္ျခင္းမရေသာသူမ်ားသည္ ဘုရားတရားၾကည္ညွိသည့္ပုံစံမ်ိဳး႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ သူတုိ႕အသက္တာ၌ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ႐ွိပါ။
ဘုရားကိုေၾကာက္႐ြ႕ံရမည့္အစား၊ ၄င္းတို႕ကို ေလာကီတပ္မက္မႈမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။ ၄င္းတို႕သည္ မိမိကိုယ္ မိမိ ခ်စ္သူမ်ား၊ ပိုက္ဆံႏွင့္အေပ်ာ္အပါးကို ခ်စ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေအာက္တြင္ ေရာက္႐ွိေသာ ယုံၾကည္ သူမ်ားသည္ ဤအရာအားလုံးကို ေက်ာခိုင္းပါသည္။ သူသည္ေလာကီတပ္မက္မႈမ်ားႏွင့္ဘုရား၊ တရားမဲ့ျခင္းကိုျငင္းဆိုသည္။ သူ သည္ အျပစ္ႏွင့္အေသြးအသားတပ္မက္မႈတို႕ကိုဆန္႕က်င္ရာတြင္ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ပါသည္။ သူသည္ မိမိကိုယ္ကို ဘုရားသခင္ ထံ အပ္ႏွံၿပီး ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္အတိုင္း လုပ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ အသက္႐ွင္ၾကရမည္
““တည္ၾကည္စြာေနျခင္း””ဆုိသည္မွာ စိတ္ႏွလုံးႏွိမ့္ခ်ၿပီး ဆင္ျခင္စြာေနထိုင္ျခင္းကို ဆိုလုိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သဘာ၀အရ အနည္းႏွင့္အမ်ား ဘ၀င္႐ွိသူမ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကိုယ္ကို ထင္သင့္သည္အတိုင္း ထက္ လြန္၍ထင္သည့္သေဘာ႐ွိပါသည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက““သင္တုိ႕သည္ ကိုယ္ကို ထင္သင့္အတိုင္းထက္ လြန္၍ မထင္ဘဲ၊ ဘုရား သခင္သည္ လူအသီးအသီးတုိ႕အား ယုံၾကည္ျခင္းကို ေ၀ေပးေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ကိုယ္ကိုေလ်ာက္ပတ္စြာ ထင္ရမည္ အေၾကာင္း ငါသည္ ကိုယ္ခံရေသာေက်းဇူးေတာ္ကိုအမွီျပဳလ်က္၊ သင္တို႕တြင္႐ွိသမွ်ေသာသူတုိ႕ကိုမွာထား၏”” ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ ေရာ ၁၂း၃
ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကိုယ္ကိုကုိယ္ ႏွိမ့္ခ်၍ဆင္ျခင္စြာ ေနထိုင္လွ်င္၊ လူအမ်ားႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ ျဖစ္ေပၚမည့္ ျပႆနာ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျပလည္ေစႏိုင္ပါမည္။ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုကသူ႕ကိုယ္သူ““အငယ္ဆုံးသူေတာ္စင္ ထက္ပင္ ငယ္ ေသာသူ””ဟုဆုိခဲ့လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႕က မည္မွ်ႀကီးျမတ္ပါသနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေျဖာင့္မွန္စြာအသက္႐ွင္ေနထိုင္ရမည္
မ်ားေသာအားျဖင့္ ကမၻာေပၚ႐ွိ ကယ္တင္ျခင္းမရေသာသူမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေငြေရးေၾကးေရးကိုင္တြယ္ပုံကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို အကဲျဖတ္ၾကပါသည္။ သူတုိ႕သည္ မိမိကိုယ္မိမိ ခရစ္ယာန္ဟု ၀န္ခံေသာသူမ်ားက အေႂကြး ယူၿပီး ျပန္ မဆပ္ျခင္းေပၚမွာေသာ္၄င္း၊ အျပစ္မ်ားက်ဴးလြန္ၿပီး ျပန္ေပးဆပ္ျခင္း မ႐ွိသည့္အေပၚမွာေသာ္၄င္း၊ သိပ္မစဥ္းစား ၾကပါ။ ေျဖာင့္မွန္စြာ ေနထုိင္ျခင္းဆိုသည္မွာ သစၥာ႐ွိစြာ အေႂကြးကိုျပန္ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္သူတစ္ပါးအား ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ လုပ္ၿပီး ျပန္လည္ ေျပလည္ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕ထက္ ပိုပါသည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္ ေျဖာင့္မွန္စြာေနထိုင္ ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ သူ၏ အေပၚ ျပဳမူသကဲ့သို႕ သူသည္လည္း အျခားေသာသူမ်ားအေပၚ ျပဳမူျခင္းကို ဆိုလုိ ပါသည္။ ဘုရားသခင္က သူ၏အဆုံး မ႐ွိေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကိုျပခဲ့ပါလ်က္၊ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္ အျခားသူအေပၚ မာေၾကာျခင္းမွာ ““မေျဖာင့္ မွန္ျခင္း”” ျဖစ္ေပသည္။ မႆဲ ၁၈း၂၁-၃၅ကိုၾကည့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုန္းအသေရႏွင့္ေပၚလာမည့္ ၾကီးျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ကယ္တင္႐ွင္ ေယ႐ႈကိုေမွ်ာ္လ်က္ေနပါမည္။
သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားကိုေခၚရန္ မၾကာခင္လာပါမည္။ သခင္ေယ႐ႈ ဘယ္အခ်ိန္ လာပါမည္နည္း။ က်မ္းစာက ““သင္တုိ႕အ႐ွင္သည္ အဘယ္အခ်ိန္နာရီ၌ ေရာက္လာမည္ကို သင္တုိ႕မသိေသာေၾကာင့္ ေစာင့္ေနၾကေလာ့””ဟု ဆိုပါ သည္။ မႆဲ ၂၄း၄၂
ခရစ္ေတာ္သည္ ျပန္လာေသာအခါ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားက သူ႕အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္ကို ေတြ႕ခ်င္ပါသည္။ ဤကမၻာ ေလာကတြင္ ေ႐ွ႕ဆက္ၿပီး ဆိုး၀ါးေသာအရာမ်ား ျဖစ္မည္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ထုိ အရာ ျဖင့္သာ ပူပန္၍ အလုပ္႐ႈပ္ မေနေစခ်င္ဘဲ သူ၏ျပန္ႂကြလာျခင္းကိုသာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေစခ်င္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈကို မိမိ၏ ကယ္တင္႐ွင္ အျဖစ္သိၿပီး၊ ထိုကယ္တင္႐ွင္ ေပၚလာေသာအခါတြင္ အဆုံးမ႐ွိေသာ ေကာင္းကင္ဘုန္း အသေရ အျဖစ္ ခဏခ်င္း ေျပာင္းလဲမည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေသာသူအတြက္၊ ဤကမၻာေလာက၏ဥစၥာႂကြယ္၀မႈ၊ ခမ္းနာမႈတို႕ကို တပ္မက္ျခင္းသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားပါမည္။

““မဂၤလာ႐ွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ မုခ်တကယ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္သည္””
ခရစ္ယာန္တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္ႂကြလာျခင္းသည္““မဂၤလာ႐ွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္”” ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ သုံးေသာ““ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္””သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕လုိခ်င္သည့္အရာ ျဖစ္လာမည္ အေၾကာင္းကို ခံစားရျခင္းမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ““ ေသခ်ာေသာမဂၤလာ႐ွိသည့္ အနာဂတ္””ကို ဆိုလိုပါသည္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ထို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္လာမည္ဟု ေျပာပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုသည္မွာ အနာဂတ္တြင္႐ွိေသာ္လည္း ထိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျပည့္စုံမည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ သိပါသည္။ ကယ္တင္ျခင္းမရေသာသူမ်ားက ေလွာင္ေျပာင္ သေရာ္ေသာ္လည္း ဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ရွင္းလင္း ပါသည္-ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ လာပါမည္။ ဘုရားသခင္က တစ္ခုခုျဖစ္မည္ ဟုဆုိေသာအခါ၊ သံသယ ျဖစ္စရာ အေၾကာင္း လုံး၀မ႐ွိ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား တန္ခုိးပါေသာ““ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္””

အေၾကာင္းငါးခုေပးထားပါသည္။
““ေကာင္းကင္မွ ဘုရားသခင္ဆင္းသက္လာမည္””
““ေသေသာသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၌ျပန္လည္ထေျမာက္လာမည္””
““ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလုံးေျပာင္းလဲမည္””
““ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရမည္””
““ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ ထာ၀စဥ္ေနရမည္””

ခရစ္ေတာ္ မၾကာခင္ လာေတာ့မည္
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာအခ်ိန္တြင္ ေနထိုင္ေနပါသည္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္လု နီးပါျပီး။ ယုံၾကည္သူမ်ားခ်ီေဆာင္ခံရျခင္း၊ ႀကီးမာေသာဆင္းရဲဒုကၡကပ္သင့္ျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္သူ၏သူေတာ္စင္မ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပန္လာျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ဤကဲ့သို႕ေျပာခဲ့ပါသည္။
““ငါသည္ အလ်င္အျမန္ျပန္လာ မည္။ ဤစာေစာင္၏အနာဂတ္ၱိစကားကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာသူသည္ မဂၤလာ႐ွိ၏”” ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၇
““ငါသည္ အလ်င္အျမန္လာမည္။ ငါသည္အက်ိဳးအျပစ္ကိုေဆာင္ခဲ့သည္ျဖစ္၍၊ လူအသီးအသီးတုိ႕အား မိမိတို႕အက်င့္အတိုင္း ဆပ္ေပးမည္”” ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၁၂
““ငါသည္ အလ်င္အျမန္ျပန္လာမည္မွန္ေပ၏”” ဗ်ာဒိတ္ ၂၂း၂၀

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ႏိုင္ငံေတာ္ကာလ၌ ကၽြနု္ပ္တို႕ရပ္တည္မႈ
ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားကိုေခၚရန္ႂကြလာပါမည္။ သူသည္ ယေန႕ပင္ ႂကြလာႏိုင္ပါသည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ကို သူ႕အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္ကို ေတြ႕ပါမည္ေလာ။

ျပန္လည္စဥ္းစားခ်က္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္    ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္ေၾကာင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းရၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္စိုးစံေသာ ဘုန္းႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာလတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ရပ္တည္မႈမွာ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကယ္တင္ျခင္း ရၿပီး ေနာက္ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္း မည္ကဲ့သို႕ က်င့္ခဲ့သည္အေပၚတြင္ မူတည္ပါမည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ႕၏ယုံၾကည္သူ မ်ား အတြက္ ျပန္လာေသာအခါ၊ ကမၻာေပၚ႐ွိ ယုံၾကည္သူ တစ္ဦးခ်င္းကို ဘုန္းအသေရ႐ွိေသာ ျပန္လည္ထေျမာက္သည့္ ကိုယ္ခႏၶာ ကို ေပးျခင္းသည္ သူ၏ပထမဆုံး တန္ခိုး႐ွိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေပမည္။ ဤသည္မွာ““မဂၤလာ႐ွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္””-ဘုရားသခင္ သည္ သူ၏အသင္းေတာ္သို႕ ျပန္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ခရစ္ေတာ္ျပန္လာသည့္အခါ သူသည္ မိမိ၏မိသားစု အက်ဥ္းခ်ခံရသည့္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ သိမ္းပိုက္လုိက္သည့္ စစ္သူႀကီး ကဲ့သို႕ ျဖစ္မည္။ ““ငါ့မိသားစုကို အရင္ကယ္တင္ဖို႕လုပ္ရမည္””ဟုေျပာမည္။ ခရစ္ေတာ္ျပန္လာသည့္အခါ၊ ပထမ ဦးဆုံး လုပ္မည့္ အလုပ္မွာ မိမိ၏မိသားစုကို ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မ်က္စိတမွိတ္အတြင္း ယုံၾကည္သူ အားလုံးသည္ ခ်ီေဆာင္ျခင္း ခံရ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေလထဲတြင္ ဆုံၾကမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္သူႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႕သြားမည္။ ေကာင္းကင္၌ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေနာက္၊ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတိုင္း မည္ကဲ့သို႕က်င့္ခဲ့သည္ကို စီရင္ ျခင္းခံရေပမည္။
က်မ္းစာက““အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႕႐ွိသမွ်သည္ ကိုယ္ခႏၶာ၌က်င့္ေသာအက်င့္၊ ေကာင္းမေကာင္း႐ွိသည္အ တိုင္း အက်ိဳး အျပစ္ကို အသီးအသီးခံျခင္းငွါ၊ ခရစ္ေတာ္၏တရားပလႅင္ေ႐ွ႕၌ေပၚလာရၾကမည္””ဟုဆိုပါသည္။၂ေကာ ၅း၁၀
ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကိုရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ခရစ္ေတာ္၏ႏွစ္တစ္ေထာင္ စိုးစံေသာကာလတြင္ ဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုေပးမည့္ အရည္အခ်င္းႂကြယ္၀မႈႏွင့္အခြင့္အေရးတုိ႕ကို မည္ကဲ့သို႕ အသုံးခ်သည္ အေပၚတြင္ပိုင္းျခား၍ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ရပ္တည္ရာကို ဆုံးျဖတ္ကန္႕သတ္ပါမည္။ လုကာအခန္းႀကီး(၁၉)တြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ မိမိကိုယ္ မိမိ မင္းႀကီးအရာကုိခံလုိ၍ ေ၀းေသာျပည္သို႕ သြားေသာအမတ္တစ္ဦးႏွင့္ ပုံေဆာင္ထားပါသည္။ ထိုအမတ္သည္ ငယ္သား တက်ိပ္ ကို တစ္ဦးစီ ေငြတပိႆာစီေပးၿပီး သူ မ႐ွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကုန္သြယ္ျခင္းအမႈကို ျပဳလုပ္ေစေလသည္။ အမတ္ႀကီး ျပန္လာေသာ အခါ ငယ္သားမ်ား အျမတ္ ဘယ္ေလာက္ရသလဲဟု ေမးေသာ္၊ ငယ္သားတစ္ေယာက္ က အျမတ္ ဆယ္ဆ ရပါ၏ဟု ေျဖပါသည္။ ထိုအခါအမတ္သည္ သာဓုဆိုၿပီး သင္ဟာ အမႈငယ္၌ သစၥာေစာင့္ေသာေၾကာင့္ ျမိဳ႕ဆယ္ျမိဳ႕ကို အုပ္စိုးေစေလာ့ဟု မိန္႕ေတာ္မူသည္။ ေနာက္ ငယ္သားတစ္ေယာက္ အမတ္ေပးခဲ့ေသာေငြထက္ ငါးဆျမတ္သည္ ဟု ေျပာေသာအခါ သူ႕ကို အမတ္က ျမိဳ႕ငါးျမိဳ႕ကို အုပ္စိုးေစသည္။ သို႕ေသာ္ငယ္သားတစ္ေယာက္မွာမူ ဘာမွ်အျမတ္မရ႐ွိပါ ဟုဆုိ ေသာအခါ အမတ္မွာ မႏွစ္သက္ပါ။


ဤပုံေဆာင္ခ်က္စကားသည္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ အဘယ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းခံရသည့္ အေၾကာင္းကိုျပပါသည္။ ဘုရားသခင္ ၏ေကာင္းမႈမ်ားကို ထိုက္တန္စြာ ကိုင္တြယ္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္း ခံရပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ လုပ္ငန္းကိုတည္ေထာင္ၿပီး ကုန္သြယ္ဖို႕အတြက္ အရင္းအႏွီး ထုတ္ေပး ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ သတင္း ေကာင္းတည္းဟူေသာ ဧ၀ံေဂလိကို သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ယုံၾကည္စြာ အပ္နွံထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ ေတာ္လည္း ေပးခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သူယုံၾကည္ အပ္ႏွံ ခဲ့ေသာအမႈကို သစၥာ ႐ွိစြာ ေဆာင္ရြက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါေစ။

ဘုရားသခင္ကကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ““သစၥာ႐ွိေသာ လုပ္သားမ်ား အလုပ္ ေကာင္းစြာလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသို႕ ၀င္ၾကေလာ့”” ဟုေျပာႏုိင္ပါေစ။

ေမးခြန္းမ်ား
၁။ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျပန္လာမည္အေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မည္ကဲ့သို႕သိပါသနည္း။                    
(က) သူကိုယ္တိုင္ေျပာခဲ့သည္။                                    
(ခ) သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားထင္ၾကသည္။

၂။ သခင္ေယ႐ႈျပန္လာမည္အေၾကာင္းကို က်မ္းစာကေျပာသည္မွာအဘယ္ကဲ့သုိ႕ ညႊန္းပါသနည္း။                    
(က) သခင္ေယ႐ႈသည္ ၀ိညာဥ္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ျပန္လာမည္။                            
(ခ) ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ျပန္လာျခင္းကိုျမင္ေတြ႕ရျခင္း။

၃။ ခရစ္ေတာ္၏ဒုတိယအၾကိမ္ျပန္လာျခင္းသည္                                
(က) ကမၻာေျမၾကီး၏အဆုံးျဖစ္မည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ဘုရားသခင္သည္ လူသားအားလုံးကိုစီရင္မည္။        
(ခ) အပိုင္းနွစ္ပိုင္းျဖစ္မည္။ ““ခ်ီေဆာင္ျခင္း””ႏွင့္““ဗ်ာဒိတ္””တို႕ျဖစ္သည္။

၄။ခ်ီေဆာင္ျခင္းသည္                                            
(က) ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ အလြန္၀မ္းနည္းရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။                    
(ခ) ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

၅။ ခရစ္ေတာ္ျပန္ႂကြလာေသာအခါ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္ယုံၾကည္သူမ်ားသည္                     
(က) ခ်က္ခ်င္း႐ွင္ျပန္လာမည္။                                    
(ခ) ခရစ္ေတာ္၏ႏွစ္တစ္ေထာင္စိုးစံမႈကိုလြဲေခ်ာ္မည္။

၆။ ခရစ္ေတာ္ျပန္ႂကြလာသည့္အခ်ိန္တြင္ အသက္႐ွင္လ်က္႐ွိေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္                
(က) ခ်က္ခ်င္း၀ိညာဥ္လူသားမ်ားအသြင္၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကဲ့သို႕ေျပာင္းလဲသြားမည္။            
(ခ) ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲ၍၊ ဘယ္ေသာအခါမွ်မေသႏုိင္ေသာကိုယ္ခႏ္ၶာအသစ္မ်ား႐ွိၾကမည္။

၇။ သခင္ေယ႐ႈ ျပန္ၾကြလာခ်ိန္၌
(က) ယံုၾကည္သူမ်ား ခရစ္ေတာ္၏ပံုသ႑ာန္ကဲ့သို႔ ၀ိညာဥ္ပိုင္းႏွင့္ခႏၶာပိုင္း ေျပာင္းလဲၾကလိမ့္မည္။
(ခ)ယံုၾကည္သူမ်ား သူတို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္း ခံရလိမ့္မည္။

၈။ ယုံၾကည္သူတုိင္းသည္ ထၿပီးတစ္ဦးခ်င္းခရစ္ေတာ္၏အေရွ႕ေတာ္၌ အစီရင္ခံရမည့္အေၾကာင္းမွာ            
(က) ၄င္းတို႕ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေနာက္ ျပဳခဲ့ေသာအမႈမ်ားအတြက္                    
(ခ) ၄င္းတို႕၏အျပစ္မ်ားအတြက္

၉။ ““မဂၤလာ႐ွိေသာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း”” သည္ယုံၾကည္သူတို႕အား                            
(က) ေနာက္ဆုံးတြင္ အရာရာတုိင္းအေကာင္းသာျဖစ္လာမည္ကိုသိေသာေၾကာင့္ မိမိတို႕ႏွစ္သက္သလုိ ေနထုိင္ ေစျခင္း
(ခ) စိတ္ႏွလုံးႏွိမ့္ခ်ၿပီး၊ ဆင္ျခင္တုံတရားျဖင့္ ေျဖာင့္မွန္၍ ဘုရား တရားကိုင္း႐ႈိင္းစြာေနထိုင္ေစျခင္း၊

၁၀။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ျပန္လာမည္ဆိုသည္မွာ                    
(က) ကၽြနု္ပ္တို႕ေမွ်ာ္လင့္ေသာအရာျဖစ္သည္။ တကယ္ျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႕တကယ္လည္းမျဖစ္ႏုိင္ပါ။            
(ခ) ေသခ်ာေသာမဂၤလာ႐ွိသည့္အနာဂတ္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းျပည့္စုံျခင္းသည္လုံး၀ေသခ်ာပါသည္။

PDF file with illustration to download
http://murann.com/documents/Lesson14.The.Blessed.Hope.Bur.pdf