ဘုရားသခင္၏ၾကီးျမတ္ေသာအၾကံအစည္ God’s Great Plan Lesson 13

 

အန္ဒရူး 

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္ ၂တိ ၁း၉
ဖတ္ရန္ က်မ္းပိုဒ္ ဧဖက္ ၁၊ ေရာ ၈

မိတ္ေဆြ၊

ဘုရားသခင္သည္သူ၏သား သမီးမ်ားကို ခရစ္ေတာ္၌ အျမစ္ခ် တည္ ေဆာက္ေစခ်င္သည္။ ယုံၾကည္ျခင္း၌ လည္းေဆာက္တည္ခ်င္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ သည္ ယုံၾကည္ျခင္း၌မည္ ကဲ့သို႕ ေဆာက္ထားပါမည္နည္း။ ဘုရားသခင္၏ ၾကီးျမတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေတြ႕ ျမင္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အၾကံအစည္႐ွိေသာ ဘုရား ျဖစ္ပါ သည္။ သူ ဘာလုပ္ မည္ကိုၾကံစည္သည္။ ထို႕ေနာက္ၾကံစည္သည့္အတိုင္း လုပ္ ေဆာင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အၾကံ အ စည္မ်ားသည္ တကယ္ မုခ် ျဖစ္ လာမည္။

ဘုရားသခင္က ““.....ငါ သည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါမွတစ္ပါး အျခားေသာဘုရားမ႐ွိ။အဦးမွစ၍ အဆုံး တုိင္ေအာင္၄င္း၊ ေ႐ွးကာလမွစ၍ မျဖစ္ ေသးေသာအမႈအရာတို႕ကို၄င္း ေဖာ္ျပလ်က္၊ ငါ့အၾကံတည္လိမ့္မည္။ ငါ အလုိ ႐ွိသမွ်ကို ငါျပည့္စုံေစမည္ဟု ဆိုလ်က္၊ ေ၀းေသာအရပ္၊ အေရွ႕မ်က္ႏွာမွငါ၏လက္ေထာက္တည္းဟူေသာ ငွက္ရဲကိုေခၚလ်က္၊ ငါသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏။ ငါ့ႏွင့္တူေသာ သူ မည္မွ်မ႐ွိ။ ငါသည္ ႏႈတ္ထြက္အတုိင္းျပဳမည္။ ၾကံသည္ အတိုင္းစီရင္ မည္”” ေဟရွာယ ၄၆း၉-၁၁

ကမၻာကိုမဖန္ဆင္းခင္ကတည္းက ဘုရားသခင္သည္ သူဘာလုပ္မည္ကို သိထားပါသည္။ က်မ္းစာက ““...ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာ ဦးမွစ၍ မိမိစီရင္ေတာ္မူေသာ အမႈအရာတုိ႕ကိုသိေတာ္မူသည္””ဟုဆိုပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္အၾကံေတာ္ထဲ၌ ေဆာက္ တည္ ခဲ့ေသာ္ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိုးကိုနားလည္ပါမည္။ ထိုတန္ခိုးအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အၾကံအစည္ကိုၿပီးေျမာက္ေစသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္အၾကံအစည္အားလုံ၏အဓိက အခ်ဳပ္အျခာျဖစ္သည္

ဘုရားသခင္သည္ အၾကံအစည္အားလုံး၏ဗဟိုအဓိကအခ်ဳပ္အျခာမွာ သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ အမွန္တရားမ်ားသည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌ဗဟိုျပဳေနပါသည္။ ဘုရားသခင္ဂတိေတာ္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ျပည့္စုံပါလိမ့္္မည္။

ဘုရားအၾကံကို႐ွင္းလင္းစြာမျမင္ သူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဘယ္ေသာအခါမွ နားလည္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရား သခင္သည္ သူျပဳေသာအမႈကို အဘယ္ေၾကာင့္ လုပ္ပါသနည္း။ အရာရာတိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္သည္ သားေတာ္၏ဘုန္းတန္ ခိုးအာႏုေဘာ္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ျပဳသမွ် အရာအားလုံးသည္ ထာ၀ရအတိတ္ကာလမွ ထာ၀ရ အနာဂတ္ တိုင္ေအာင္ သားေတာ္ကို ခ်ီးေျမာက္ရန္ႏွင့္ သားေတာ္၏ဘုန္းထင္႐ွာ ေစရန္ ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေရွးယခင္က၊ နကၡတ္တာရာ အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္တူပါသည္။ ကမၻာ ေျမႀကီးကိုစၾကာ၀ဠာ၏ဗဟိုဟုထင္ၿပီး၊ ေနသည္ ကမၻာကို ပတ္ေနသည္ဟု ထင္ၾကသည္။ နကၡ တာရာ အတတ္ပညာသည္ ႐ႈပ္ေထြးနက္႐ႈိင္းပါသည္။ ေနသည္ စၾကာ၀ဠာ၏ဗဟို ျဖစ္မွန္း သိလာ ၾကေသာအခါ အထက္ပါ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ရွင္းသြားပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ လူသားမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရား၏သားေတာ္သည္သာ ဗဟိုျဖစ္ေၾကာင္းသိေသာအခါမွသာ က်မ္းစာသည္ ရွင္းလင္းသြား ပါသည္။

ဖန္ဆင္းျခင္း၌ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္

စၾကာ၀ဠာ၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား၊ လူသားတုိ႕အဘယ္ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းခံရသနည္း။ အရာခပ္သိမ္းကိုခရစ္ေတာ္သည္ သူ႕အတြက္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္ဟု ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကေျပာပါသည္။ ““အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသားေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚ၊ ေျမၾကီးေပၚမွာ ရွိသမွ်ေသာ ႐ူပအရာ၊ အ႐ူပအရာ၊ ရာဇပလႅင္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာစက္ျဖစ္ေစ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုသခင္ အားျဖင့္ ၄င္း၊ ထိုသခင္အဖို႕အလုိငွါ၄င္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႕သည္ ဖန္ဆင္းလ်က္ျဖစ္ၾက၏”” ေကာေလာ ၁း၁၆

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုထူးျမတ္ေစ၍ အရာခပ္သိမ္းတြင္ မူလအရင္းႏွင့္အေရးၾကီး ဆုံးေနရာတြင္ ထားပါသည္။ က်မ္းစာက သားေတာ္သည္လည္း၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာမျဖစ္မီွျဖစ္ေတာ္မူ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႕သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ သာတည္ၾက၏။ အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္၏ဦးေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အရာရာ၌ ထူးျမတ္ျခင္းငွါ မူလအရင္းျဖစ္၍ ေသေသာ သူတို႕ တြင္ သားဦးျဖစ္ေတာ္မူ၏”” ေကာေလာသဲ ၁း၁၇-၁၈

လူကိုဖန္ဆင္းရာတြင္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္

လူကိုဖန္ဆင္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ဖက္မွအလြန္အေရးၾကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္က ““ငါတို႕ပုံသ႑ာန္ ႏွင့္ အညီတစ္သ႑ာန္တည္ ဖန္ဆင္းၾကစို႕၊ သူသည္ပင္လယ္ငါးတို႕ကို၄င္း၊ မိုယ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႕ကို၄င္း၊ သားယဥ္တုိ႕ကို၄င္း. .......အုပ္ စိုး ေစ””ဟု အမိန္႕ေတာ္႐ွိ၏”” ကမၻာ ၁း၂၆

ဘုရားသခင္သည္ လူကိုမိမိသ႑ာန္ႏွင့္အညီဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္အဂၤါအက်င့္စ႐ုိက္ႏွင့္တူေအာင္ ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ဘုရား၏အၾကံအစည္မွာ မိမိေပ်ာ္ရြင္မႈအတြက္ ဤလူသည္ ကမၻာေပၚရွိခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႕  အေပၚအုပ္စိုး ရမည္ျဖစ္သည္။


ပထမလူ၊ အာဒံသည္ ဘုရားစကားကိုမနာခံျခင္းျဖင့္ ေလာကထဲသို႕ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းတုိ႕ကို ယူေဆာင္လာ သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားတို႕အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေနာက္တစ္ေယာက္-သူ၏သားေတာ္ကိုေပးခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ဒုတိယလူ၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ လူႏွင့္ဘုရားအၾကား႐ွိေသာ ကာဆီးမႈႀကီးကိုဖယ္႐ွားခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရား သခင္၏ေျဖာင့္မွန္ေသာ အမ်က္ေတာ္ကို သူ႕ခႏၡာကိုယ္၌သယ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕ကို ေသရာမွ ထေျမာက္ေစၿပီး မိမိ၏လက်္ာလက္၌ေနေစပါသည္။

ယခုဘုရားသခင္ေ႐ွ႕၌ သူအစဥ္အၿမဲရည္ရြယ္ခဲ့သည့္ လူသားျဖစ္ေနပါၿပီး၊ ဘုရားသခင္၌ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္အျဖစ္႐ွိေနပါၿပီး။

သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္

ကမၻာကိုအျမစ္မခ်ခင္ကတည္းက၊ သူ၏သားေတာ္ႏွင့္တူေသာ သားမ်ားရွိရန္ ဘုရားသခင္၌အံ့ၾသဖြယ္ အေတြးမ်ား ရွိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ခ်ီးေျမာက္ခံရသလို သူ၏အေပါင္းအေဖာ္မ်ားလည္း ဘုန္းအသေရႏွင့္႐ွိေစရမည္။  က်မ္းစာက ခရစ္ေတာ္သည္““ အမ်ားေသာ ညီတို႕တြင္ သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္””ဟု ဆိုထားပါသည္။ ေရာ ၈း၂၉

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ခရစ္ယာန္အသက္တာ၌ ရွိသမွ်အရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယုံၾကည္လက္ခံသည့္အခ်ိန္မွ စသည္ဟု ထင္ပါမည္။ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ပိုမိုသိ႐ွိလာေသာအခါမွသာ၊ ကၽြနု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာေျမ အျမစ္မခ်ခင္ကတည္းကပင္ မွတ္သားထားေၾကာင္း အံ့ၾသဖြယ္သိျမင္လာရပါသည္။ က်မ္းစာက““ဘုရားသခင္သည္ ငါ တုိ႕က်င့္ေသာအက်င့္ကိုေထာက္ေတာ္မမူ၊ ေရွးကပ္ ကာလမေရာက္မွီ၊ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ငါတုိ႕အဖို႕ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၾကံစည္ေတာ္မူေသာေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္အညီ ငါတို႕ကိုကယ္တင္၍၊ သန္႕ရွင္း ေသာ အရာ၌ေခၚသြင္းေတာ္မူ၏””ဟုဆိုပါသည္။ ၂တိ ၁း၉။

ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္မ်ားသည္ သူ၏ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ထာ၀ရအတိတ္မွ ထာ၀ရ အနာဂတ္အထိ ဆန္႕ထားေသာ ေရႊကြင္းၾကိဳးသဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက““ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာသူတည္းဟူေသာ ႀကံစည္ေတာ္မူျခင္း အတိုင္း ေခၚေတာ္မူေသာ သူ တုိ႕၏အက်ိဳးကို ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕သည္ တစ္ညီတညႊတ္တည္းျပဳစုၾကသည္ကို ငါတုိ႕သိၾက၏။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ အမ်ား ေသာညီတို႕တြင္ သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေ႐ွးမဆြကသိေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကို သားေတာ္၏ပုံသ႑ာန္ႏွင့္ တစ္ ညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေ႐ွ႕မဆြက ခြဲခန္႕ မွတ္သားေတာ္မူ၏။ ထိုသို႕ခြဲခန္႕မွတ္သားေသာသူတုိ႕ကိုေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႕ကို လည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ၌ တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထိုသို႕တည္ေစေတာ္မူေသာသူတုိ႕ကိုလည္း ခ်ီးေျမာက္ေတာ္မူ၏”” ဟုဆိုပါသည္။ ေရာ ၈း၂၈-၃၀

ဤေရႊကြင္းၾကိဳး၏ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစဥ္းစားၾကပါစို႕။

တင္ကူးသိျမင္ျခင္း

ဆိုလုိသည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာကိုမဖန္ဆင္းမွီကတည္းက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုသိိၿပီိးသားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ကို ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈ၌ရေသာ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္သူ၏အၾကံစည္ေတာ္အားျဖင့္ ေရြးေကာက္ထားပါသည္။ ဤအရာအားလုံး ေမတၱာေၾကာင့္ သူ႕ အား ဦးခ်၍႐ွိခိုးပူေဇာ္ႏုိင္ပါသည္။

တင္ကူးျပဌာန္းျခင္း

ဆိုလိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ ဘုရားသခင္၏ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ပုံ႑ာန္ ေဆာင္ရ မည္။

ေခၚယူခံရျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ေခၚျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဧ၀ံေဂလိကိုၾကားၿပီး ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယုံၾကည္လ်က္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုလက္ခံခဲ့ပါသည္။

ေျဖာင့္မွန္ေၾကာင္းထင္႐ွားျခင္း

တိက်ေသာအခ်ိန္တစ္ခုတြင္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေျဖာင့္မွန္ေၾကာင္း ေၾကျငာခံရပါမည္။

ခ်ီးေျမာက္ခံရျခင္း

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အၾကံအစည္ကိုျပည့္စုံေစရာ၌ ေသခ်ာေသာေၾကာင့္ ခ်ီးေျမွာက္ခံရသူမ်ားကို ခ်ီးေျမွာက္ခံရ သူကဲ့ သို႕ပင္ ၾကည့္႐ႈပါသည္။ ထာ၀ရမွထာ၀ရသို႕ ဆန္႕ထားေသာ ဤေရႊကြင္းၾကိဳးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လုံးလုံး လ်ားလ်ားျဖစ္သည္။ သူေတာ္စင္မ်ား မွာ တင္ကူးသိျခင္း၊ တင္ကူျပဌာန္းျခင္း၊ အေခၚခံရျခင္း။ ေျဖာင့္မွန္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေစျခင္းႏွင့္ခ်ီးေျမာက္ခံရျခင္း - အားလုံးသည္ ဘုရားသခင္၏အၾကံေတာ္ အတုိင္းျဖစ္သည္။ ထိုေရႊကြင္းၾကိဳး၏အဆက္မ်ားသည္ လုံး၀ မက်ိဳးျပတ္ႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ၾကီးျမတ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အၾကံ အစည္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္ထား ႏိုင္ပါသည္။

““ဘုရားသခင္၏ရလဒ္ကား ယခုခရစ္ေတာ္ျဖစ္သကဲ့သုိ႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက““.....ကိုယ္ေတာ္သည္ ထင္႐ွား ေပၚထြန္း ေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတုိ႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္တူၾကလတံ့......၁ေယာ ၃း၂

အသင္းေတာ္အတြက္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္

ဘုရားသခင္၏အခ်ိန္ နာရီတြင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကမၻာေျမသို႕ျပန္ႂကြလာမည္။ က်မ္းစာက““ခရစ္ေတာ္သည္ လူမ်ား  အျပစ္ကိုခံျခင္းငွါ တစ္ခါတည္း ကိုယ္ကိုပူေဇာ္ၿပီးမွ၊ ေနာက္တစ္ဖန္ထိုသခင္ကိုေျမာ္လင့္လ်က္ေနေသာ သူတို႕ကို ကယ္တင္ျခင္းအလုိငွါ၊ အျပစ္နွင့္မဆိုင္ဘဲ ေပၚထြန္းေတာ္မူလတံ့။”” ေဟျဗဲ ၉း၂၈

ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားကို သူႏွင့္အတူ႐ွိရန္ လာေခၚလိမ့္မည္။ ယုံၾကည္သူအားလုံး၊ ေသလြန္ၿပီးခဲ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္လာခ်ိန္တြင္ အသက္ရွင္ေသာသူမ်ားတုိ႕သည္ ေလထဲတြင္ သခင္ဘုရားႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသို႕ သူႏွင့္အတူ ခ်ီ ေဆာင္ျခင္းကိုခံရေပလိမ့္မည္။ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ဆုလဒ္ရရွိရန္၊ သို႕မဟုတ္ ဆုလဒ္ဆုံး႐ႈံးရန္  စီရင္ျခင္း ခံရၾက ေပလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္အားသစၥာ႐ွိစြာ အေစခံလ်က္ရွိၾကေသာသူတိုိ႕သည္ ၾကီး မားေသာ ဆုလဒ္မ်ားကို ရရွိၾကလိမ့္မည္။

ေယ႐ႈက““ လူသားသည္ မိမိအဘခမည္းေတာ္၏ဘုန္းအားႏုေဘာ္ကိုေဆာင္လ်က္၊ ေကာင္းကင္တမန္အျခံအရံတို႕ႏွင့္ႂကြလာေတာ္ မူ လတံ့။ ထိုအခါသူအသီးအသီးက်င့္ေသာအက်င့္ႏွင့္အေလ်ာက္ အက်ိဳးအျပစ္ကို ေပးဆပ္ေတာ္မူ လတံ့””ဟု ဆိုပါသည္။ မႆဲ ၂၆း၂၇

ထို႕ေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕စိတ္ကူးေတြးေတာထားေသာ အံ့ၾသဖြယ္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ရပ္ ““သိုးသူငယ္၏ မဂၤလာပြဲ”” က်င္းပလိမ့္မည္။ ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ အသင္းေတာ္၏အစိတ္အပိုင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏သတိုးသမီးျဖစ္ၾကသည္။ တစ္ေန႕၌ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သူႏွင့္ လက္ထပ္ ၾကရေပလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက““ ......သိုးသငယ္၏မဂၤလာပြဲသို႕ ေခၚဘိတ္ျခင္းကို ခံရေသာ သူတို႕သည္ မဂၤလာရွိၾက၏.....””ဗ်ာဒိတ္ ၁၉း၉

ယုံၾကည္သူတို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘုံတြင္႐ွိေနခ်ိန္တြင္ မယုံၾကည္သူတို႕သည္ ဤကမၻာေျမျပင္ေပၚတြင္ ဒုကၡ အၾကီး အက်ယ္ ေရာက္လိမ့္မည္။ ထိုဒုကၡၾကီးသည္ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာမည္။ မေကာင္းမႈႏွင့္ဒုစ႐ုိက္ေပါမ်ားမည္။ ထို အခ်ိန္၌အႏ္ၲီခရစ္အမည္ရွိ လူသည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းအာဏာရလာမည္။ ““အႏ္ၲီ””ဆိုသည္မွာ ““ဆန္႕က်င္””သည္ကို ဆိုလိုပါသည္။ ထိုအႏ္ၲီခရစ္သည္၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဘုရားသခင္ကို ဆန္႕က်င္မည္။ အႏ္ၲီခရစ္သည္ ၾကီးေသာအံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ား ျပဳလုပ္မည္။ သို႕ေသာ္ သူ၏တန္ခိုးသည္ ဘုရားသခင္ထံမွမဟုတ္ဘဲ၊ စာတန္ထံမွ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုခုနစ္ႏွစ္ အလယ္ပိုင္းတြင္၊အႏ္ၲီခရစ္သည္ တစ္ကမၻာလုံးကို လႊမ္းမိုးမည္။ သူသည္ ကမၻာေပၚတြင္ သုံးႏွစ္ခြဲအုပ္ခ်ဴပ္မည္။

ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ေသာကမၻာ၊ ဆိုးယုတ္ေသာသူမ်ားအေပၚ ဘုရားသခင္၏ေဒါသသြန္းေလာင္းသကဲ့သို႕ ကမၻာေပၚတြင္ ဘယ္ ေသာအခါမွ် မေတြ႕မျမင္ခဲ့ရဘူးေသာ စစ္မ်ား၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းမ်ား၊ ေျမငလ်င္မ်ား၊ ကပ္ေရာဂါမ်ားစသည့္ ကမၻာအ၀ွမ္း ေဘးအႏၲရယ္ မ်ား ႀကဳံေတြ႕ၾကရေပလိမ့္မည္။ ဤေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်ိန္ကို ““ေဘးဒဏ္ၾကီးကာလ””ဟုေခၚပါသည္။(မႆဲ ၂၄း၁၅-၂၂)

ဘုရားသခင္ ခြဲခန္႕မွတ္သားေသာအခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ား၊ သူ၏အင္အားၾကီးေသာ ေကာင္းကင္တမန္တို႕ ႏွင့္အတူ ဤကမၻာသုိ႕ျပန္လာလိမ့္မည္။ သူသည္ၾကီးေသာဘုန္းတန္ခုိးအာႏုေဘာ္ႏွင့္ ျပန္လာမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အႏ္ၲီခရစ္ႏွင့္ သူ၏ ေနာက္လိုက္မ်ားကို ေခ်မႈန္းျပီး ေဘးဒဏ္ၾကီးကာလကိုလည္း အဆုံးသတ္လိမ့္မည္။ အႏ္ၲီခရစ္ကို ေခ်မႈန္းျပီးေသာအခါ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကမၻာေျမၾကီးေပၚတြင္ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္အတူ အႏွစ္တစ္ေထာင္ အုပ္စိုးမည္။

 

လာမည့္ေနာက္ဆုံးအျဖစ္အပ်က္မ်ား

ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္

အသင္းေတာ္သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ႏွင့္အတူတည္႐ွိရန္ ကမၻာေျမၾကီးေပၚမွ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရသည့္အခါ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ အတိုင္း ကမၻာေျမၾကီးေပၚမွာ အထူးလူမ်ား႐ွိေနလိမ့္ဦးမည္။ ထိုသူမ်ားသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။ ဘုရားသည္ ယုဒလူတို႕အား ေပးထားသည့္ သူ၏ၾကီးမားေသာဂတိေတာ္မ်ားကို ျပီးျပည့္စုံလိမ့္မည္ေလာ။ ယုဒလူ တို႕အတြက္ ဂတိျပဳထားေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ေမရွိယ သည္ သူတို႕ထံအမွန္လာလိမ့္မည္ေလာ။

ပေရာဖက္ေဟရွာယ ၊ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္အတိုင္း မင္းစိုးရာဇာမ်ားသည္ ေမရွိယအား မွီခိုလိမ့္မည္ေလာ။ သူတို႕၏ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ ေရွးေဟာင္းတိုင္းျပည္ကို ဘုရားသခင္ျပန္ေပးမည္ေလာ။ ဒါ၀ိဒ္၏သားေတာ္သည္ ဣသေရလပလႅင္ေပၚတြင္ ထိုင္လ်က္ ဣသေရလ ဆယ့္ ႏွစ္မ်ိဳးကိုေျဖာင့္မွန္စြာ တရားစီရင္မည္ေလာ။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးကို သူ၏လူမ်ားဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဣသေရလ လူမ်ိဳးကလည္း ထာ၀ရဘုရားကိုသူတုိ႕၏ဘုရားဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တဖန္ျပန္၍ ေခၚဆိုၾကလိမ့္မည္ေလာ။ ဤေမးခြန္းအားလုံး၏အေျဖမွာ ““ ဟုတ္ပါသည္””။ ဘုရားသခင္သည္ သူေရြး ေကာက္ခဲ့သည့္ လူမ်ိဳး၊ ဣသေရလ၏သားသမီးမ်ားကိုေပးခဲ့သည့္ ဂတိအားလုံးကိုျပည့္စုံေစမည္။

ေဘးဒဏ္ၾကီးကာလ၌ ကမၻာေပၚ႐ွိ ဘုရားမဲ့ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႕ကို ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းရန္ၾကိဳးစားမည္။ သို႕ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ၾကီးေသာဘုန္းတန္ခိုးျဖင့္သူ၏ ေရွးေဟာင္းလူမ်ိဳးကို ကယ္တင္ဖို႕ႂကြလာမည္။ ထိုအခ်ိန္၌ ဣသေရလ လူမ်ိဳး တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုသူတို႕ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ေသာ ေမ႐ွိယအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါ မည္။ ခရစ္ေတာ္အေၾကာင္းေျပာရာတြင္ က်မ္းစာက““....သူတို႕သည္ မိမိတို႕ ထိုးေဖာက္ ေသာ ငါ့ကို႐ႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ တစ္ေယာက္တည္းေသာသားအတြက္ အဘသည္ ငိုေႂကြး ျမည္တမ္း သကဲ့သို႕၊ ထိုသူအတြက္ ငိုေႂကြးျမည္တမ္းရၾက လိမ့္မည္.....”” ဇာခရိ ၁၂း၁၀


သခင္ေယ႐ႈသည္ ကမၻာေျမၾကီးေပၚတြင္ ႏွစ္တစ္ေထာင္ စိုးစံေသာအခါ၊ ဘုရား သခင္ ဂတိျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ဒါ၀ိဒ္၏ပလႅင္ေပၚတြင္ ထိုင္ၿပီး ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ ပါမည္။ ယုဒသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ အေကာင္းဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ထိုႏိုင္ငံအားျဖင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားေပၚ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေကာင္းၾကီး သြန္းေလာင္း ပါမည္။

ဤအခ်ိန္ကာ ကမၻာ၏ေရႊကာလျဖစ္မည္။ စာတန္မာနသည္ လူအေပါင္းတို႕ကို ဒုကၡ မေပး၊ မစုံစမ္းႏိုင္ေအာင္ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံရ ေပလိမ့္မည္။ ဘုရားသားျဖစ္ေသာ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္သည္ ကမၻာကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားနွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ပါမည္။ လူအေပါင္းတို႕သည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြေနထိုင္ၾကပါမည္။ လူတိုင္း ဘုရားသခင္ကိုသိၾကပါမည္။ က်မ္းစာက““....ပင္လယ္ေရသည္ မိမိေနရာကိုလႊမ္းမိုးသကဲ့သို႕၊ ေျမၾကီးသည္ ထာ၀ရဘုရားကို သိကၽြမ္းျခင္း ပညာႏွင့္ ျပည့္စုံ လိမ့္မည္။””ဟုဆိုပါသည္။ ေဟရွာယ ၁၁း၉

ခရစ္ေတာ္စိုးစံသည့္ႏွစ္တစ္ေထာင္ၿပီးေသာအခါ စာတန္သည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမွ ခဏ လႊတ္လာမည္။ သူသည္လူ အေပါင္းတို႕ကို သူ ေနာက္ လုိက္ဖို႕ ထပ္မံလွည့္ျဖားပါမည္။ ဒီတစ္ခါ၊ စာတန္ႏွင့္သူ၏ေနာက္လိုက္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းရန္ ေကာင္းကင္မွ မီးက် ေရာက္လာ ပါမည္။ စာတန္သည္ မီးအိုင္ထဲသို႕ပစ္ခ်ခံရမည္။ ေနာင္ဘယ္ေသာအခါမွဒုကၡ မေပးႏုိင္ ေတာ့ပါ။ ဆိုးယုတ္သူ၊ လူေသ၊ မယုံၾကည္သူ အားလုံး၊ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌တရားစီရင္ခံရၾကဖို႕ ရပ္ၾကလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႕သည္ အျခားေသာသူမ်ား ထက္ သာ၍ၾကီးေသာ အျပစ္ဒဏ္ ခံရပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ အားလုံးထာ၀ ရဆုံး႐ႈံးျခင္းသို႕ ေရာက္လိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္သစ္မ်ားႏွင့္ကမၻာေျမၾကီးအသစ္ကို ဖန္ဆင္းပါမည္။ အျပစ္လည္း လုံး၀မ႐ွိေတာ့ပါ။ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ထာ၀စဥ္ စိုးစံပါေတာ့မည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ၾကီးျမတ္ေသာအၾကံအစည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕အားသိေစခဲ့ပါသည္။


ဘုရားသခင္သည္ သူႏွင့္သူလုပ္ေဆာင္ရန္ၾကံစည္သမွ် အားလုံးကို သိကၽြမ္းေစျခင္းထက္ သူ႕သားသမီးအေပၚ သာ၍ၾကီးမားေသာ မ်က္ႏွာသာ ေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳႏိုင္ေတာ့ပါ။ အတိတ္ကာလမ်ား၌ ဘုရားသခင္၏ၾကီးမားေသာအၾကံအစည္မွာ ““နက္႐ႈိင္း၍နားမလည္ႏိုင္ေသာ အရာ””ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာကိုဘုရားသခင္တစ္ဦးသာလွ်င္ သိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယခု အခါ၌႐ွင္ေပါလုအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ၾကီးျမတ္ ေသာ အၾကံအသည္ကိုသူ၏ ယုံၾကည္သူတိုင္းကို သိေစခဲ့ပါၿပီး။ ေပါလုက ““ခပ္သိမ္းေသာ သတိ ပညာေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ ငါတုိ႕၌ အတိုင္းထက္ အလြန္ မ်ားလွစြာေသာေက်းဇူးေတာ္သည္ ႂကြယ္၀ ျပည့္စုံသည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုသားေတာ္၏အေသြး အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကို ငါတို႕သည္ ခံရၾက ၏။ ဘုရားသခင္ႏွလုံးသြင္းေတာ္မူေသာ ေစတနာ ေတာ္ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ အလိုေတာ္၏နက္နဲေသာ အရာကိုငါ တုိ႕အား ျပေတာ္မူ ၏”” ဟုဆိုပါသည္။ ဧဖက္ ၁း၈-၁၀

ဘုရားသခင္၏ၾကီးျမတ္ေသာ အၾကံအစည္ေတာ္မွာ ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမၾကီးေပၚ ႐ွိ႐ွိသမွ် အရာအားလုံး၏အခ်ဳပ္အျခာသည္ ခရစ္ေတာ္သာလွ်င္ ျဖစ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏စၾကာ၀ဠာ၌ အထြဋ္အျမတ္ႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာ ျဖစ္ လိမ့္မည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကမၻာေပၚမွာ႐ွိ႐ွိသမွ် အားလုံး အေပၚ အႂကြင္းမဲ့အုပ္ခ်ဳပ္စိုးစံသူျဖစ္ လိမ့္မည္။ က်မ္းစာက““ ....ေလာကီႏိုင္ငံသည္ ငါတုိ႕အ႐ွင္၏ႏိုင္ငံျဖစ္ေလၿပီး။ ထိုအ႐ွင္၏ခရစ္ေတာ္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေလၿပီ။ သူသည္လည္း ကမၻာ အဆက္ဆက္ စိုးစံေတာ္မူမည္””ဟု ဆိုထား ပါသည္။ ဗ်ာဒိတ္ ၁၁း၁၅

ခရစ္ေတာ္ ခ်ီးေျမာက္ခံရျခင္းဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ၄င္း၏ဘုန္းအသေရ၌ေ၀မွ်ခံစားျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ သူသည္ သားမ်ား စြာကို ဘုန္းအသေရသို႕ယူေဆာင္သည္။ ဘုရားသခင္ကိုဆန္႕က်င္ပုန္ကန္မႈမ်ားအားလုံးကို ခရစ္ေတာ္က အဆုံးသတ္ေစမည္ဟုလည္း အဓိပၸါယ္ ရပါသည္။

ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးေပၚ႐ွိ သတၱ၀ါအားလုံးတို႕သည္ ခရစ္ေတာ္အား သခင္ဟု ဘုုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္အဖို႕ အလိုငွါ ၀န္ခံၾက လိမ့္မည္။ က်မ္းစာက ““ထို႕ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုအလြန္ခ်ီးေျမာက္၍ဘြဲ႕နာမတကာတုိ႕ ထက္ၾကီးျမတ္ေသာ ဘြဲ႕နာမကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္သတၱ၀ါ၊ ေျမၾကီးသတၱ၀ါ၊ ေျမႀကီးေအာက္၌႐ွိေသာသတၱ၀ါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱ၀ါတုိ႕သည္ ေယ႐ႈ၏ဘြဲ႕နာမေတာ္ကိုဒူးေထာက္၍-ေယ႐ႈခရစ္သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟုႏႈတ္ႏွင့္၀န္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္႐ွားေစၾကမည္အေၾကာင္းတည္း”” ဟုဆိုပါသည္။ ဖိလိပ္ၸိ ၂း၉-၁၁

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕သည့္ စၾကာ၀ဠာတစ္ခု ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ အရာခပ္သိမ္းတို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္အာဏာစက္ေအာက္၌႐ွိရန္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက““ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕ကို သားေတာ္လက္သို႕အပ္ေပးေတာ္မူၿပီ၊ ””ဟုဆိုပါသည္။  ေယာ ၃း၃၅

ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ဘုန္းအသေရႏွင့္ျပည့္စုံေသာစၾကာ၀ဠာသစ္၏ ဦးေခါင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ထာ၀ရစိုးစံေတာ္မူမည္ျဖစ္ျပီး၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္လည္း သူႏွင့္အတူ စိုးစံလ်က္၊ သူ၏ပလႅင္ႏွင့္ဘုန္းအသေရတုိ႕၌အတူ ပါ၀င္ ခံစားရပါမည္။ ဤသည္မွာ ဘုရားသခင္၏သားသမီးတိုင္းကိုေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ အနာဂတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေကာင္းၾကီး ခံစားရပါ သနည္း။ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာလူတို႕ မလုပ္ေပမဲ့၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အျပစ္ကို၀န္ခံ၍ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ပါသနည္း။ ဤသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ျမင့္ျမတ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္အရ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ကယ္တင္ျပီး ေခၚေဆာင္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို သိျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ကို ကိုင္း႐ႈိင္းစြာ ၀တ္ျပဳပူေဇာ္လုိပါသည္။ ႐ွင္ေပါလု ႏွင့္ အတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ““ဘုရားသခင္၏ပညာႏွင့္ဥာဏ္ေတာ္သည္ အလြန္ က်ယ္၀န္းနက္နဲစြတကား။ စီရင္ေတာ္မူ ခ်က္တုိ႕ကို အဘယ္ သူမွ် စစ္၍မကုန္ႏိုင္၊ ႂကြေတာ္မူရာလမ္းတို႕ကိုလုိက္၍ ႐ွာေသာ္လည္းမေတြ႕ မမွီႏိုင္........ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ အထဲ က ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဖို႕ အလုိငွါ၄င္းျဖစ္ၾက၏။ ကမၻာ အဆက္ဆက္ဘုန္းၾကီးေတာ္မူေစသတည္း။”” ေရာ ၁၁း၃၃၊၃၆

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္တို႕အေပၚ၌႐ွိၿပီး၊ ၄င္းကို ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က ကၽြႏု္ပ္ တို႕အား၊ ကမၻာမစမွီကပင္ ေပးခဲ့ပါၿပီး။

 

ျပန္လည္စဥ္းစားခ်က္မ်ား

ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံေသာ ခရစ္ေတာ္

ဘုရားသခင္ဦးေခါင္းျဖစ္ျခင္း၌၊ လူတစ္ေယာက္စီတြင္ဘုရားသခင္၏ထူးျခားေသာ ဂုဏ္ က်က္ သေရ႐ွိပါသည္။ အဖခမည္းေတာ္၏ဂုဏ္ေတာ္မွာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အၾကံဥာဏ္အားလုံးတုိ႕ကို ကနဦး အစ ျပဳသူျဖစ္သည္။ သားေတာ္၏ဂုဏ္ေတာ္မွာကား ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ ေစသူျဖစ္ၿပီး သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္မွာကား ဘုရား ဘုန္းေတာ္အတြက္ အရာရာကို ၿပီး ေျမာက္ေစေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္၏ကယ္တင္ေရြးႏႈတ္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္မႈ၌ သူ၏ ျပီးျပည့္စုံေသာ ေက်နပ္မႈ႐ွိေၾကာင္းကို သားေတာ္အား ေသျခင္းမွ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ ေစၿပီး သူ၏ လက်္ာလက္ဖက္၌ ထိုင္ေစျခင္းျဖင့္ ျပသပါသည္။ ခ်ီးေျမာက္ျခင္း ခံရေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရား သခင္၏အၾကံအစည္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ အားလုံး ျပည့္စုံ ၿပီးေျမာက္ဖို႕အတြက္ အာမခံျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာေျမျပင္႐ွိ လူသုံးဦးျဖစ္ေသာ ေပတ႐ု၊ ယာကုပ္ႏွင့္ေယာဟန္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏အနာ ဂတ္ ဘုန္းအသေရ ကိုၾကိဳတင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္၄င္းတို႕သည္ ေတာင္ေပၚတြင္ ႐ွိေနစဥ္၊ သူတို႕ေ႐ွ႕၌ပင္ခရစ္ေတာ္ အသြင္ အျပင္ ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ သူ၏မ်က္ႏွာမွာ မြန္းတည့္ ေရာင္ျခည္ ထြန္းလင္း သကဲ့သို႕ ေတာက္ပေနျပီး သူ၏အ၀တ္မ်ားမွာအလင္းေရာင္ ကဲ့သို႕ ျဖဴစင္ ေနပါသည္။

ကမၻာေပၚ႐ွိ လူသုံးဦးျဖစ္ေသာ သေတဖန္၊ ေပါလုႏွင့္ေယာဟန္တို႕သည္ ေကာင္းကင္ဘုံသို႕ တက္ၿပီးေနာက္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း ခံရ ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို မုခ်တကယ္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အတြက္ ပထမဦးဆုံး မာတုရျဖစ္သူ သေတဖန္သည္ အသတ္ခံရေသာ အခ်ိန္၌ဘုန္းအသေရ႐ွိေသာ ခရစ္ေတာ္ကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ ““သူသည္လည္း သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္သျဖင့္၊ ေကာင္းကင္သို႕ ေစ့ေစ့ၾကည့္ေမွ်ာ္၍ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏လက်္ာေတာ္ ဘက္၌ ေယ႐ႈ ရပ္ေနသည္ ကို၄င္း ျမင္လွ်င္-ၾကည့္ပါ”” တမန္ ၇း၅၅

ေပါလုေျပာင္းလဲၿပီး မၾကာခင္မွာ တပည့္ေတာ္တစ္ဦးထံမွ သတင္းရခဲ့ပါသည္။ အာနနိကေပါလုကို““သင္သည္ ျမင္ေလသမွ်၊ ၾကား ေလသမွ်တုိ႕ကို လူအေပါင္းတုိ႕အားေျပာ၍သခင္ဘုရား၏သက္ေသခံျဖစ္ရမည္အေၾကာင္း၊....””ဟုဆို ပါသည္။ တမန္ ၂၂း၁၄

ခရစ္ေတာ္၏လူျဖစ္ေသာေပါလုသည္ ပရဒိသုဘုံသို႕ ဘုရား၏၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုေနရာ၌ သူ႕ကို အေကာင္းဆုံးနည္းျဖင့္ ၾကိဳဆိုလက္ခံျပီးသူသည္ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း ခံရေသာခရစ္ေတာ္ကုိ မုခ်တကယ္ပင္ ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ (၂ေကာ ၁၂း၁-၄)


ခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေတြ႕ရေသာအခါ ေယာဟန္သည္ အလြန္အမင္း စိတ္လႈပ္ရွားၿပီး သူ၏ေျခရင္း၌ ေသမတတ္ လဲက်သြားခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏လက်္ာလက္ကို ေယာဟန္ အေပၚ တင္ၿပီး““ထိုသူကို ငါျမင္ေသာအခါ၊ ေသမတတ္ျဖစ္၍ ေျခေတာ္ရင္း၌ လဲလ်က္ေန၏။ ထိုသူသည္ လက်္ာ လက္ေတာ္ကို ငါ့အေပၚသို႕ တင္လ်က္၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိႏွင့္။ ငါသည္ အရင္ေသသည္ျဖစ္၍၊ ကမၻာ အဆက္ဆက္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စုံ၏။”” ဗ်ာဒိတ္ ၁း၁၇-၁၈။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး သက္ေသျဖစ္ပါသည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ ေလာက၌မျမင္ရေသာအရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေစရန္ ႂကြလာေတာ္မူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယ႐ႈက““ထိုသူသည္ ငါ့ ဘုန္းကို ထင္ရွားေစ လိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာအရာကိုယူ၍ သင္တုိ႕အား ေဖာ္ျပ လိမ့္မည္။””ဟုဆိုပါသည္။ ေယာ ၁၆း၁၄

ထိုခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရေသာ ခရစ္ေတာ္ကိုကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သဘာ၀မ်က္လုံးမ်ားႏွင့္ မျမင္ေတြ႕ရ ေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္မ်ား၊ ၀ိညာဥ္ မ်က္စိ မ်ားျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ဲဲဲျပီးျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက ““ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႕ကို သူ၏ေျခေအာက္၌ခ်ထား ေတာ္မူၿပီဟု သက္ေသခံ သတည္း။ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕ကို ခ်ေတာ္မူ၏ဟု ဆိုေသာ္၊ မခ်မထားဘဲ က်န္ရစ္ေသာအရာ တစ္စုံတစ္ခုမွ် မရွိရ။ ယေန႕မူကား၊ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတုိ႕သည္ ခ်ထားလ်က္ရွိသည္ကို ငါတုိ႕မျမင္ရၾကေသး။ ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္းတို႕ အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံရေသာ အခြင့္႐ွိေစျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္တမန္ တို႕ ေအာက္၌အနည္းငယ္ ႏွိမ့္ျပီးမွ အေသခံ ရေသာ ေၾကာင့္ ေခါင္းေတာ္၌ဘုန္းအသေရ ပတ္ရစ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါတို႕ျမင္ၾက၏””ဟုဆို ပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၂း၈-၉

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ယုံၾကည္ျခင္း၌တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္

က။ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အႀကံအစည္ေတာ္မ်ားကိုျမင္ေတြ႕ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ခ။ အံ့ၾသဖြယ္အေတြ႕အၾကဳံမ်ားေၾကာင့္ အထူးခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပျခင္း၊

 

၂။ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၏ အဓိကအခ်က္မွာ

က။ လူ

ခ။ သားေတာ္၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္

 

၃။ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္၌ သူ၏သားေတာ္၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္တြင္

က။ အရာခပ္သိမ္းတုိ႕၌အေရးၾကီးေသာေနရာရွိရမည္။

ခ။ အရာခပ္သိမ္းတို႕၌ပထမဆုံးႏွင့္အေရးၾကီးဆုံးေနရာ ရွိရမည္။

 

 

၄။ တင္ကူးသိျမင္ျခင္းဆိုသည္မွာ

က။ကမၻာေျမၾကီးကို မဖန္ဆင္းခင္ကတည္းက ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုသိၿပီး၊သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ခ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကယ္တင္ခံရၿပီး၊ ေနာက္ဘာလုပ္မည္ကို ဘုရားသခင္ သိႏွင့္ၿပီးေၾကာင္း၊

 

၅။ ““တင္ကူးျပဌာန္းျခင္း””သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္၏ပန္းတုိင္ကိုရည္ညႊန္းပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ ျပဌာန္းခံရျခင္းမွာ

က။ ေသသည့္အခါ ေကာင္းကင္သို႕သြားမည္။

ခ။ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ပုံသ႑ာန္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။

 

၆။ ““ဘုရားသခင္ေခၚျခင္း””၏ေနာက္ဆုံးရလဒ္မွာ

က။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္၌႐ွိေသာေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္တူလိမ့္မည္။

ခ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ယခု႐ွိေနသကဲ့သို႕ျဖစ္လိမ့္မည္။

 

၇။ အႏ္ၲီခရစ္သည္ၾကီးေသာ အံ့ၾသဖြယ္မ်ားကို ျပဳလုပ္မည္။ သူ၏တန္ခိုးသည္

က။ ဘုရားထံမွလာမည္။

ခ။ စာတန္ထံမွလာမည္။

 

၈။ ဣသေရလအတြက္ ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

က။ သူတုိ႕ကိုေပးခဲ့သည္ ဂတိမ်ားစုံေစျခင္း

ခ။ ၄င္းတုိ႕၏မနာခံမႈေၾကာင့္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း

 

၉။ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍

က။ ဘုရားသခင္သည္ သူလုပ္ေဆာင္ရန္ႀကံစည္ခ်က္မ်ားႏွင့္သူ႕ကို သိကၽြမ္းရန္ သူ၏သားသမီးမ်ားအား ေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး

ခ။ ဘာျဖစ္လာမည္ကို မည္သူမွအတိအက် မသိေသာေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ဖို႕သာေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

 

၁၀။ ဘုရားသခင္၏ မဟာအႀကံေတာ္မွာ

က။ ေနာက္ဆုံး၌ကမၻာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီး လူသားမ်ားလုပ္ခ်င္တာလုပ္ၿပီး ေပ်ာ္ရြင္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္

ခ။ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမၾကီးေပၚမွာ ႐ွိ႐ွိသမွ်အရာခပ္သိမ္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုသာ ေမာ္ၾကည့္ကိုးကြယ္ရန္။