ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္သစ္ God’s New Covenant God’s Great Salvation Lesson (12)

အန္ဒရူး
ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္ ေယရမိ ၃၁း၃၁-၃၄ ေဟၿဗဲ အခန္းၾကီး ၈၊၉

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္ ၊ ထုိမွတပါး၊ ေယရႈသည္ သာ၍ျမတ္ေသာဂတိေတာ္တို႔၌ တည္ ေသာ၊ သာ၍ျမတ္ေသာ ပဋိိညာဥ္တရား ၏ အာမခံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ သာ၍ျမတ္ေသာ ဝတ္ျပဳျခင္းအခြင့္အရာကုိ ရေတာ္မူ၏။  ေဟၿဗဲ ၈း၆

 

ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊

ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္ စီမံထားေသာၾကီးျမတ္သည့္ ကယ္တင္ျခင္း သည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါမည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ထုိေက်းဇူးေတာ္ကို နည္း(၃)ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (၁) ဘုရားသခင္၏အျဖစ္အပ်က္ မွန္မ်ား

(၂) ဘုရားသခင္၏ဂတိေတာ္မ်ား (၃) ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏အျဖစ္အပ်က္မ်ားဆိုသည္ အတိတ္တြင္ ဘုရားသခင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။    ဘုရားသခင္ ဂတိေတာ္မ်ားမွာ အနာဂတ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုမွ်မက၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္သည္ ပဋိညာဥ္ပါ ေပးပါသည္။

ပဋိညာဥ္ဆိုသည္မွာ ခ်ဴပ္ေႏွာင္ထားၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သ ေဘာ တူညီခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ လူႏွစ္ဦးသည္ ပဋိညာဥ္လက္မွတ္ေရးထိုးေသာအခါ သူတုိ႕သည္ ထိုပဋိညာဥ္၏ စီမံခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ တရားဥပေဒအရ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံရၿပီးျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ပဋိညာဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့မႈအေပၚ ပ်က္ကြက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ သစၥာမ႐ွိသူ၊ မေကာင္းေသာသူ ျဖစ္ေပမည္။ ထိုထက္မက၊ ပဋိညာဥ္ျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း တရားဥပေဒအရ အတင္းအၾကပ္ လုပ္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ လူသားႏွင့္အဘယ္ေၾကာင့္ ပဋိညာဥ္ ျပဳပါသနည္း

ေနာဧေခတ္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားႏွင့္ပထမပဋိညာဥ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ မိုက္မဲဆိုး သြမ္းမႈ အလြန္မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က““ငါဖန္ဆင္းေသာလူကို၄င္း ၊ လူမွစ၍သားမ်ား၊ တြားတတ္ေသာ တိရစၦာန္မ်ား၊ မိုယ္းေကာင္းကင္ငွက္မ်ားတို႕ကို၄င္း ေျမႀကီးမ်က္ႏွာမွငါသုတ္သင္ပယ္ရွင္းမည္။.....””ဟုဆိုပါသည္။ ကမၻာဦး ၆း၇

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္တြင္ ေနာဧ ဆို သူမွာ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရသည္။ ဘုရားသခင္က ေနာဧႏွင့္သူ၏ သား (၃)ေယာက္ကို သေဘၤာႀကီး တစ္စင္း တည္ေဆာက္ခိုင္း သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမည္ဟု ေျပာပါသည္။

ေနာဧမိသားစုႏွင့္ သေဘၤာႀကီးေပၚသို႕ ေနာဧေခၚေဆာင္လာ ေသာ သက္႐ွိသတၱ၀ါမ်ားကို ဘုရားသခင္က ေစာင့္ထိန္းမည္ ဟု ဂတိေပးခဲ့ပါသည္။

ေနာဧႏွင့္မိသားစုတို႕သည္ ထိုသေဘၤာေပၚတြင္ (၁) တစ္ႏွစ္ ေနခဲ့ရသည္။  ေရျပန္က်သြားေသာအခါမွ  ေနာဧႏွင့္

မိသားစုတို႕ သေဘၤာထဲမွျပန္ထြက္လာရပါသည္။ သူတို႕သည္ ေဘးကင္းၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ၾကိမ္လူသားတို႕ကို ဘုရားသခင္သည္ ေရလႊမ္းျခင္းျဖင့္ ထပ္ဖ်က္ဆီးမွာကို ေတြး၍ ေၾကာက္ရြ႕ံေနၾကပါသည္။ လူသားတို႕ မေၾကာက္ရြ႕ံဘဲ စိတ္ခ် ေစရန္ ဘုရားသခင္သည္ ေနာဧ၊ သူ႕သားမ်ားတို႕ႏွင့္ ပဋိညာဥ္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထိုပဋိညာဥ္၏လကၡဏာမွာ သက္တ့ံျဖစ္ပါသည္။ ““ငါ၏သက္တ့ံကို မိုယ္းအိမ္၌ငါထား၏။ ထိုသက္တ့ံသည္ ေျမႀကီးႏွင့္ငါျပဳေသာကဋိညာဥ္၏သက္ေသျဖစ္ေစ လိမ့္မည္။”” ကမၻာဦး ၉း၁၃

ပဋိညာဥ္ဆိုသည္မွာ “ငါ ဒါကို လုပ္မည္”ဟု လူသားအား ဘုရားသခင္က ေျပာဆိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ““ဘုရားသခင္လုပ္ေပးမည္။ သူ၏ပဋိညာဥ္ေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈထားႏိုင္သည္”” ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသ ခင္သည္ အာျဗဟံႏွင့္သူ၏သားစဥ္ေျမးစဥ္ဆက္တုိ႕ကိုေကာင္းႀကီးေပးၿပီး ခါနာန္တိုင္းျပည္ကိုပါေပးမည္ဟု အာျဗဟံႏွင့္ ပဋိညာဥ္ျပဳခဲ့သည္။

ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး၏သားစဥ္ေျမးဆက္တစ္ေယာက္သည္ ယာကုပ္အမ်ိဳးအႏြယ္ကို ထာ၀ရအုပ္စိုးမည့္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္သည္ ဒါ၀ိဒ္ႏွင့္ပဋိညာဥ္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုပဋိညာဥ္ဂတိသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပည့္စုံခဲ့ပါသည္။ ေယ႐ႈ၏ မယ္ ေတာ္ မာရိထံ ေကာင္းကင္တမန္ေပၚလာၿပီး““ သင္သည္ ပဋိသေႏၡစြဲယူ၍ သားေယာက်္ားကိုဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ထို သားကို ေယ႐ႈအမည္ျဖင့္ မွည့္ရမည္။ ထိုသားသည္ကား၊ ႀကီးျမတ္ေသာသူ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အျမင့္ဆုံးေသာ ဘုရား၏ သားေတာ္ ဟုေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းကိုခံရလိမ့္မည္။ သူ႕အဘဒါ၀ိဒ္၏ ရာဇပလႅင္ ကို ထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ သူ႕အား ေပးေတာ္ မူမည္။ ထိုသူသည္ လည္း ယာကုပ္အမ်ိဳးအႏြယ္ကိုအစဥ္မျပတ္အုပ္စိုးလိမ့္မည္။ သူ၏ႏိုင္ငံသည္ လည္း အဆုံးမရွိ ရဟု ေျပာဆို၏။””ဟုဆိုခဲ့ပါ သည္။ လုကာ ၁း၃၁-၃၃

ပဋိညာဥ္အေဟာင္း

က်မ္းစာက ပဋိညာဥ္ႏွစ္ခုအေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ပဋိညာဥ္အေဟာင္းႏွင့္ပဋိညာဥ္အသစ္တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။ ပဋိညာဥ္ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ဣသေရလတုိ႕အၾကားျဖစ္ပါသည္။ ပဋိညာဥ္အေဟာင္းကို ေမာေ႐ွ ပဋိညာဥ္ ဟုေခၚျပီး ေမာေ႐ွမွတစ္ဆင့္ ဣသေရလတို႕ကို ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေမာေ႐ွသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးအတြက္ ဘုရားသခင္ ၏ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ႕ကို ပဋိညာဥ္ေဟာင္း၏ေစ့စပ္ျဖန္႕ေျဖသူဟု ေခၚပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ေမာေ႐ွအား သိနေတာင္ေပၚတြင္ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးေရးထားေသာေက်ာက္ျပား ႏွစ္ျပားကို ေပးခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႕၏ဘာသာေရးႏွင့္လူမႈေရးကို အုပ္စိုးရမည့္နည္းလမ္း ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ား၊ ၀တ္ျပဳနည္းမ်ားကိုပါေပးခဲ့သည္။ ထိုနည္းလမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္၀တ္ျပဳနည္းမ်ားမွာ ဣသေရလလူမ်ိဳးအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးမွာမူ လူတိုင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ေပးေသာ က်င့္၀တ္ တရား မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဣသေရလ လူမ်ိဳး တို႕အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေမာေ႐ွ ေျပာခဲ့ သည္။ ““သင္တို႕က်င့္စရာဖို႕မွာထားေတာ္မူေသာ ပဋိညာဥ္တရားတည္းဟူေသာ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးတို႕ကိုမိန္႕ႁမြတ္၍ ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားေပၚ၌ ေရးထား ေတာ္မူ ၏။”” တရား ၄း၁၃

ပဋိညာဥ္ေဟာင္းမွာ ေထာက္ထားရန္အခ်က္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ၊ ၄င္း ကိုလိုက္နာလွ်င္ ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးမည္။ ဘုရားသခင္က““ ငါမွာထား ေသာအရာဟူ မူကား၊ ငါ့စကားကိုနားေထာင္ၾကေလာ့။ သို႕ျပဳလွ်င္၊ ငါသည္ သင္တို႕၏ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။ သင္တုိ႕သည္လည္း ငါ၏ လူမ်ိဳးျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ သင္တုိ႕သည္ ကိုယ္အက်ိဳးကိုေစာင့္လုိေသာငွာ၊ ငါစီရင္သမွ် ေသာတရားလမ္းသို႕ လိုက္ရမည္ ဟုမွာထား၏”ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ ေယရမိ ၇ း၂၃

ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္သည္ သူ၏ဆႏၵကိုေဖာ္ျပသည္။ သူ႕မ်က္ေမွာက္တြင္ အဘယ္အရာ မွားသည္၊ မွန္ သည္ကို ျပသသည္။ ဘုရားသခင္၏တရားေတာ္သည္ ေကာင္းသည္၊ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ၿပီး ေျဖာင့္မွန္သည္။ သို႕ေသာ္ ထိုပညတ္ေတာ္သည္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ။ အျပစ္ကိုခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ပါ။ လူသားကိုေကာင္းေစဖို႕မ လုပ္ႏုိင္ပါ။ ထာ၀ရအသက္ကို မေပးႏုိင္ပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ပညတ္တရားကို အဘယ္ေၾကာင့္ေပးသနည္း။

ပညတ္တရားသည္ လူသားတို႕ကိုမကယ္တင္ႏိုင္၊ ေကာင္းေအာင္မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ဘုရားသခင္ေပး ခဲ့ပါသနည္း။

ပညတ္တရား၏ႀကီးမားေသာလုပ္ရပ္မွာ လူသားတို႕အားအျပစ္ကိုထင္႐ွားေစ၍၊ ၄င္းတို႕သည္ ကယ္တင္႐ွင္ လိုအပ္ေၾကာင္းျပသျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက ““ထိုသို႕ပညတ္တရားသည္ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ကိထင္ရွားေစသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ပညတ္တရား၏အက်င့္အားျဖင့္ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌အဘယ္သူမွ်ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ မေရာက္ရာ ““ဟု ဆိုပါသည္။ ေရာ ၃း၂၀

လူတို႕သည္ မိမိတို႕၏အျပစ္မ်ားကိုျမင္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ တရားစီရင္ျခင္း ေအာက္သို႕ ေရာက္ေနျခင္းကို သိေသာအခါ မိမိတို႕အတြက္ ကယ္တင္ရွင္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိလာပါသည္။

ပဋိညာဥ္ေဟာင္းကို မွားေၾကာင္းေတြ႕ရွိျခင္း

ပဋိညာဥ္ေဟာင္းသည္ လူေရာ ဘုရားကိုပါ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈ မရေစပါ။ ပညတ္တရားသည္ လူသားကို ဘာလုပ္ ရမည္ကို ေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း၊ လူသားကို ထိုအရာလုပ္ႏိုင္ရန္ အင္အားက ေပးႏိုင္စြမ္း မရွိပါ။


ပညတ္တရား၌ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ရွိေနပါသေလာ၊ မရွိပါ။ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ တရားသည္ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ၿပီး ေျဖာင့္မတ္ပါသည္။ ျပႆနာကေတာ့ လူတို႕၏ စိတ္ႏွလုံးသားပင္ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက ဣသေရလအေၾကာင္းေျပာရာ ၌““ ဘုရားသခင္၏သစၥာေတာ္ကို မေစာင့္၊ တရားေတာ္လမ္း၌သြားျခင္းငွါ အလုိမ႐ွိ၊ သူ တုိ႕၏စိတ္သေဘာထားမူကား၊ ေရွ႕ေတာ္၌မေျဖာင့္၊ သစၥာကိုမေစာင့္ဘဲ ေနၾက၏။ ” ”  ဆာလံ ၇၈း၁၀၊ ၃၇

ပဋိိညာဥ္သစ္

ေယရမိအနာဂတ္ၱိက်မ္းႏွင့္ေယဇေက်လအနာဂတ္ၱိက်မ္းတို႕တြင္ ဘုရားသခင္သည္ တစ္ေန႕၌ ဣသေရလတို႕ႏွင့္ ျပဳမည့္ ပဋိညာဥ္သစ္အေၾကာင္း ဖတ္သိရပါသည္။   ““ထာ၀ရဘုရား မိန္႕ေတာ္မူသည္ကား၊ ေနာင္ကာလအခါ ဣသေရလ

အမ်ိဳးသားတို႕၌ငါေပးအ့ံေသာ ပဋိညာဥ္တရားဟူမူကား၊ ငါထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ပညတ္တရားကို သူတို႕အတြင္းထဲသို႕ သြင္းမည္။ သူတို႕ႏွလုံးေပၚမွာ ေရးထားမည္။ ငါသည္သူတုိ႕ဘုရား ျဖစ္မည္။ သူတို႕သည္လည္း ငါ၏လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ထိုသူတုိ႕က၊ ထာ၀ရဘုရားကို သိေလာ့ဟု အမ်ိဳးသားခ်င္း ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ဆုံးမ ၾသ၀ါဒမေပးရၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ အငယ္ ဆုံး ေသာသူမွစ၍အၾကီးဆုံးေသာ သူတိုင္ေအာင္၊ ထိုသူအေပါင္းတို႕သည္ ငါ့ ကို သိၾကလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ငါသည္ သူတို႕အျပစ္မ်ားကို သည္းခံမည္။ သူတုိ႕ျပဳ ေသာဒုစ႐ုိက္မ်ားကို မေအာက္ေမ့ဘဲေန မည္ဟု ထာ၀ရဘုရား မိန္႕ ေတာ္မူ၏””။ ေယရမိ ၃၁း၃၁၊၃၃၊၃၄

ဘုရားသခင္က “ၾကည့္ေလာ့၊ ထိုေန႕မ်ားလာမည္” ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဤစကား ႁမြက္ဆိုေသာအခ်ိန္တြင္ ထိုေန႕မ်ား မေရာက္လာေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ဘုရားသခင္က““ထိုေန႕မ်ား ေနာက္မွဤပဋိညာဥ္ကို ဣသေရလ အမ်ိဳးအႏြယ္ႏွင့္ျပဳမည္။ က်မ္းစာထဲမွ ပေရာဖက္ျပဳခ်က္မ်ားအရ၊ ခရစ္ေတာ္ ကမၻာ ေပၚတြင္ ႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးခ်ိန္ အစပိုင္းတြင္ ပဋိညာဥ္သစ္ကို ဣသေရလ ႏွင့္ ဖြဲ႕ ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႕ယုံၾကည္ ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္၌ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလတုိ႕အေပၚ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုသြန္းေလာင္း၍ပဋိညာဥ္သစ္ ၏ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမႈအတြင္းသို႕ ေခၚေဆာင္လာမည္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ပဋိညာဥ္သစ္၏ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမႈ အတြင္းသို႕ယုံၾကည္သူမ်ားကို ေခၚေဆာင္လာသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဓမၼေဟာင္းထဲတြင္ ပဋိညာဥ္သစ္အေၾကာင္းဖတ္သိရေသာ္လည္း ထိုအေၾကာင္းကို ေနာက္ႏွစ္ ေပါင္း ရာခ်ီၿပီး ဘာမွမၾကားရေတာ့ပါ။ ေမ့ေပ်ာက္သြားသကဲ့သို႕ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ကမၻာေျမၾကီးေပၚအမႈေဆာင္ ကာလ၌လည္း ေဖာ္ျပျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သို႕ေသာ္ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္၊ ေနာက္ဆုံး ပသခါ ညစာစားပြဲတြင္ ေယ႐ႈသည္ခြက္ကို ယူ၊ ေကာင္းၾကီးေပးလ်က္ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ေပးရင္း““ဤခြက္ကား သင္တို႕အဖို႕အလိုငွါသြန္းေသာ ငါ၏အေသြး၌တည္ ေသာပဋိညာဥ္တရားသစ္ျဖစ္၏”” ဟုႁမြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။  လုကာ ၂၂း၂၀

ဤေနရာတြင္ သခင္ေယ႐ႈ ဘာလုပ္ေနပါသနည္း။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ယုဒလူမ်ိဳးမ်ား တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႕ကို ယခုပင္ပဋိညာဥ္သစ္၏ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမႈ ထဲသို႕ ေခၚေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ႏွစ္တစ္ေထာင္အုပ္စိုးမႈ ကနဦးပိုင္းအထိ၊ ဣသေရလတို႕သည္ ပဋိညာဥ္သစ္ ၏ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမႈကို မခံစားရေသာ္လည္း၊ ခရစ္ေတာ္ေရြးႏႈတ္ခဲ့ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားမွာမူ ယခုပင္ခံစား ခြင့္ရၿပီ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေပၚ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းျမတ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္ဘ႑ာအိမ္ကိုဖြင့္ျပီး သူခ်စ္ေသာ သူတို႕အား ေကာင္းၾကီးဘ႑ာမ်ားကို ေပးေနပါ သည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္းထဲ၌ အသစ္ေသာလူမ်ားျဖစ္႐ုံမက၊ ပဋိညာဥ္သစ္၏ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာမႈကို ပါခံစားေနရပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ယခုအခ်ိန္၌ ပဋိညာဥ္သစ္ထဲ၌ အဘယ္ေၾကာင့္ တည္ ေန ပါသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ သြန္းခဲ့သည့္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ေသြးေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သူ ထိေရာက္စြာ ေျပာေနသည္ကား ““ဤခြက္ကား၊ သင္တုိ႕အဖို႕အလိုအငွါ သြန္းေသာငါ၏အေသြးေတာ္၌တည္ေသာ ပဋိညာဥ္ တရားသစ္ ျဖစ္၏။””

သခင္ေယ႐ႈ၏ေသြးသြန္းျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အျပစ္လႊတ္ရန္ အတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ပဋိညာဥ္သစ္၏ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာမႈအတြင္းသို႕ေခၚေဆာင္လာရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေက်းဇူးေတာ္ကာလသည္ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ပဋိညာဥ္သစ္ ကာလျဖစ္ပါသည္။

ပဋိညာဥ္သစ္၏ေကာင္းၾကီးဘ႑ာကို ၾကည့္ၾကစို႕

““ငါထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ပညတ္တရားကိုသူတို႕အတြင္းထဲသို႕ သြင္းမည္။ သူတုိ႕ႏွလုံးေပၚမွာ ေရးထားမည္””             ပဋိညာဥ္ေဟာင္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ျပႆနာတစ္ခု အျမဲရွိခဲ့ပါသည္။ လူ႕ႏွလုံးသားသည္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္မွန္ကန္ျခင္း မရွိပါ။ ပဋိညာဥ္သစ္တြင္မူ ဤမေကာင္းမႈေပ်ာက္ကင္းသြားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူတို႕ကို သူႏွင့္တစိတ္တည္း၊ ၀ိညာဥ္တစ္ခုတည္းရွိေစၿပီး သူ၏အလိုေတာ္၌ေပ်ာ္ေမြ႕ေစခ်င္သည္။ ““ငါသည္ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္ ေၾကာင္းကို၊ သူတုိ႕သိႏိုင္ေသာစိတ္ႏွလုံးကို ငါေပးမည္။ သူတို႕သည္ ငါ၏လူျဖစ္ၾက၍၊ ငါသည္လည္း သူတို႕၏ဘုရားသခင္

သခင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ငါ့ထံသို႕စိတ္နွလုံးအႂကြင္းမဲ့ႏွင့္ျပန္လာၾကလိမ့္မည္။”” ေယရမိ ၂၄း၇

““ သူတုိ႕သည္ ငါ၏လူျဖစ္ၾက၍၊ ငါသည္လည္းသူတုိ႕၏ဘုရားသခင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္၏လူတုိ႕သည္ သူ႕ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုိးၿပီး သူ၏အလိုအတုိင္း၊ လုပ္ခ်င္သူမ်ားျဖစ္မွသာ ဘုရားသခင္သည္သူတို႕အတြက္ သူျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ ေစႏိုင္ပါမည္။ ဘုရားသခင္ဆိုလုိသည္မွာ ““ငါသည္သင္တုိ႕၏ဘုရားသခင္ျဖစ္မည္။ ငါ၌ရွိေသာအရာအားလုံးကို သင္ တုိ႕ ပိုင္ဆိုင္ ၾကလိမ့္မည္””

““ထိုသူတို႕က၊ ထာ၀ရဘုရားကိုသိေလာ့ဟု အမ်ိဳးသားခ်င္း၊ ညီအစ္ကိုအခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ဆုံးမၾသ၀ါ ဒမေပးရၾက၊ အေၾကာင္းမူကား၊ အငယ္ဆုံးေသာသူမွစ၍ အၾကီးဆုံးေသာသူတိုင္ေအာင္၊ ထိုသူအေပါင္းတို႕ သည္ ငါ့ကိုသိ ၾကလိမ့္မည္။”” ပဋိညာဥ္အသစ္၌ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း မိႆဟာရျပဳႏိုင္သည့္ အံ့ၾသဖြယ္အ ခြင့္အေရးရွိၾကပါသည္။

““ငါသည္ သူတို႕အျပစ္မ်ားကို သည္းခံမည္။ သူတုိ႕ျပဳေသာဒုစ႐ုိက္မ်ားကို မေအာက္ေမ့ဘဲေနမည္”” ခရစ္ေတာ္ ၏အေသြးေတာ္သည္ ဘုရားသခင္အတြက္တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အျပစ္မ်ားကို ပ်က္ေစ၍ မေအာက္ ေမ့ ႏိုင္ေတာ့ပါ။

ခရစ္ေတာ္သည္ ပဋိညာဥ္သစ္၏အာမခံျဖစ္သည္

ပဋိညာဥ္ေဟာင္းတြင္ ေမာေ႐ွသည္ ဘုရားသခင္၏ ကိုယ္စား လွယ္၊ အာမခံျဖစ္၏။

ပဋိညာဥ္သစ္တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ကိုယ္စား လွယ္၊ အာမခံျဖစ္၏။““ထိုမွတစ္ပါး၊ ေယ႐ႈသည္သာ၍ျမတ္ေသာ ဂတိေတာ္တုိ႕၌တည္ေသာ၊ သာ၍ျမတ္ေသာပဋိညာဥ္တရား၏အာမခံ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ သာ၍ျမတ္ေသာ ၀တ္ျပဳျခင္းအခြင့္အရာကို ရေတာ္ မူ၏”” ေဟျဗဲ ၈း၆

ပဋိညာဥ္ေဟာင္းသည္ လူတို႕၏တာ၀န္၀တၱရား၊ လုပ္ရပ္မ်ား ေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ အကန္႕အသတ္ရွိသည္။ စည္းကမ္းခ်က္ပါသည္။ ဘုရား သခင္ကို နာခံလွ်င္ ေကာင္းၾကီးရမည္။ ပဋိညာဥ္သစ္သည္ ဘုရားသခင္၏ၾကံစည္ခ်က္ ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္ေပၚတြင္ အေျခခံ သည္၊ ၄င္း သည္ အကန္႕အသတ္၊ စည္းကမ္းခ်က္မရွိပါ။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူး ေတာ္ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ လူသားေပၚတြင္ လုံး၀မမူတည္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သူဘာလုပ္မည္ကို ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။

ပဋိညာဥ္သစ္၏ေကာင္းၾကီးဘ႑ာမွာ အဘယ္အရာမ်ားရွိပါသနည္း။ ၄င္းတို႕မွာ၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္အားလုံးကို ခြင့္ လႊတ္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္တရားကို ႏွလုံးေပၚတြင္ ေရးထားျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အလုိ ေတာ္ကို လုပ္ရန္ ေပ်ာ္ေမြ႕ျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကိုကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ဘုရားအျဖစ္ ရရွိျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းၿပီးမိႆဟာရျပဳျခင္း စသည္တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။

ပဋိညာဥ္သစ္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားျပည့္စုံေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ကို ေပးပါ သည္။ ထိုေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ က်ိဳးႏြံ႕လ်က္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူတကြ ဆက္ဆံႏိုင္သည္။

ပဋိညာဥ္သစ္သည္ ၊ အလြန္ႂကြယ္ေသာ ဖခင္က၊ မဂၤလာေန႕တြင္ သမီးျဖစ္သူသတိုးသမီးကိုေပးေသာ မဂၤလာ လက္ေဆာင္ႏွင့္တူပါသည္။ သတိုးသမီးက လက္ေဆာင္ကိုဖြင့္ၾကည့္ေသာအခါ ေသာ့တစ္ေခ်ာင္းသာ ေတြ႕ပါသည္။ ဤ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို နားမလည္ေသာသူအတြက္ ေသာ့သည္ဘာမွတန္ဖိုးမရွိပါ။ သို႕ေသာ္ သတိုးသမီးက ထိုလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ ကို နားလည္ပါသည္။ သူမသည္ ဖခင္ျဖစ္သူကို ေပြ႕ဖက္ၿပီး နမ္း ပါ သည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုေသာ့သည္ အလြန္လွပေသာ အိမ္သစ္၏ေသာ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ေပတည္း။


ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ အားလုံး၏ ေသာ့ကို ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေပးပါသည္။ ထိုေသာ့သည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ပလႅင္ေပၚတြင္ ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ အၾကား အဆက္အသြယ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က ““ငါ၀ိညာဥ္ကိုလည္း သင္တုိ႕အထဲသို႕ သြင္း ေပးသျဖင့္၊ သင္တုိ႕သည္ ငါ၏တရားလမ္းသို႕လိုက္၍၊ ငါစီရင္ ေတာ္မူခ်က္တို႕ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မည္။””ဟုဆိုပါသည္။ ေယဇေက်လ ၃၆း၂၇

၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၌ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၌တည္ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၌ခရစ္ေတာ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤေလာက ၾကီးတြင္ ေျဖာင့္မွန္စြာေနထိုင္ပါသည္။“ငါအသက္ရွင္သည္ အရာမွာခရစ္ေတာ္ျဖစ္၏။ ေသလွ်င္မူကား၊ သာ၍ အက်ိဳး ရွိ၏။” ဖိ ၁း၂၁

အံ့ၾသဖြယ္ရာလက္ေဆာင္ႏွစ္ခု

၁။ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ အေသခံေစသည္။

““ငါတို႕သည္ သား၏အခြင့္အရာကိုခံရမည္အေၾကာင္း၊ ပညတ္တရားလက္၌ရွိေသာ ငါတို႕ကိုေရြးႏႈတ္ေစျခင္းငွါ၊ မိန္းမ၀မ္း၌ယူ၍ ပညတ္တရားေအာက္၌ျမင္ရေသာ သားေတာ္ကို ဘုရားသခင္သည္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏” ဂလာတိ ၄း၄-၅

၂။ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္၏၀ိညာဥ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕၌ တည္ေစသည္။

““ထိုသို႕သင္တုိ႕သည္ သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္အဗၺအဘဟု ေခၚတတ္ေသာ သားေတာ္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သင္တုိ႕ စိတ္ႏွလုံးထဲသို႕ဘုရားသခင္ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏”” ဂလာတိ ၄း၆

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္အေသခံျခင္းေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တို႕ဘုရားသားျဖစ္ရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသား ကဲ့သို႕ ေန ထိုင္ႏိုင္ရန္ ဘုရားသခင္က သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ကၽြနု္ပ္တုိ႕အထဲ၌ကိန္း၀ပ္ေစသည္။

ကၽြႏု္္ပ္တို႕ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဣသေရလလူမ်ိဳးသည္ ကမၻာေပၚရွိလူမ်ိဳးျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေလာကီေကာင္းၾကီးႏွင့္ ေလာကီအေမြကိုရၾက မည္။ သို႕ေသာ္ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္တြင္ သာလြန္ေကာင္းေသာအရာရွိပါသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ပဋိညာဥ္အသစ္၌တည္ရွိၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုပဋိညာဥ္သစ္၏ အာမခံျဖစ္သည္။

ယေန႕ ခရစ္ေတာ္ ဘယ္မွာရွိပါသနည္း။

သူသည္ ဘုရားသခင္၏လက်ာ္လက္ဖက္၌ရွိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ပလႅင္ ေပၚသို႕ ခ်ီးျမွင့္ခံရၿပီး ျဖစ္သည္။ သူသည္ အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္း၏ ဦးေခါင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႕အား ကားတိုင္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေစပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေသၿပီး၊ အတူျပန္လည္ ထေျမာက္ၿပီး အသစ္ေသာ အသက္တာ၌ တည္ေနပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရၿပီး သူႏွင့္အတူ ေကာင္းကင္ ေနရာမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္ တုိ႕ေနရပါသည္။ ဒါဟာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ၀ိညာဥ္ေရးအရာ အဆင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ၾကီးျမတ္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းသည္ သူ၏ၾကီးျမတ္ေသာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ျဖစ္သည္။ ထိုတန္ခုိး ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ေဟာင္းေသာ ေလာက ဖန္ဆင္းျခင္းမွ ႏႈတ္ယူ၍ အသစ္ေသာ ေကာင္းကင္ဖန္ဆင္းျခင္းသို႕ ပို႕ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေ႐ွးဦးစြာေသာလူႏွင့္မဆိုင္ဘဲ၊ ဒုတိယလူႏွင့္ဆိုင္သည္။ ““ေ႐ွးဦးစြာေသာ လူသည္ေျမၾကီးကျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ ေျမသားျဖစ္၏။ ဒုတိယလူမူကား၊ ေကာင္းကင္ဘုံကျဖစ္ေတာ္မူေသာ သခင္ေပတည္း။ ေျမသားတုိ႕သည္ထို ေျမသားကဲ့သုိ႕ျဖစ္ၾက၏။ ေကာင္းကင္သားတုိ႕သည္ ထိုေကာင္းကင္သားကဲ့သို႕ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။”” ၁ေကာ ၁၅း၄၇-၄၈

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကိုယ္ခႏၡာအားျဖင့္ ေလာကကမၻာေပၚတြင္ ေနေသာ္ လည္း ၀ိညာဥ္ေရးရာ အဆင့္မွာေတာ့ ဘုရားသခင္၏ အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူတကြ ေနထိုင္ ေနၾကသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဤကမၻာေျမၾကီးတြင္ ေနထိုင္စဥ္၊ ေလာကီေရးရာမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႕အျမဲ တန္း အခ်က္တစ္ခုကို သတိရေနရပါမည္။ ထိုအခ်က္မွာကား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေကာင္းကင္ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအ ေတြး ႐ိုး႐ုိးေလးကို ယုံၾကည္သူတုိင္း သတိရေနမည္ဆိုပါက တစ္သက္တာလုံးအတြက္ အက်ိဳး႐ွိပါမည္။ ဤကမၻာေျမၾကီး သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အိမ္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ပလႅင္ေပၚတြင္ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္  ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အဆက္အသြယ္ ရွိပါသည္။   ရွင္ေပါလုက        ““ငါသည္

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသခံၿပီ။ သို႕ေသာ္လည္း အသက္ရွင္ေသး၏။ ထိုသို႕ဆိုေသာ္ငါသည္ ကိုယ္တိုင္ မရွင္၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၌ရွင္ေတာ္မူ၏။””ဟုဆိုပါသည္။ ဂလာတိ ၂း၂၀


ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားေတာ္၏၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုကၽြႏု္ပ္ တို႕၏ ႏွလုံးထဲသို႕ ပို႕သြင္းေပးသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ထဲ၌ ႐ွိေသာ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ၊ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ၌ကိန္း၀ပ္ေသာသန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ႏွင့္အတူတူျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ျမင္သိေစပါ။ သန္႕ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အထဲ၌ကိန္း၀ပ္ေနပါသည္။ ဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္ စုံၿပီး ခ်ီးေျမာက္ခံရေသာခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၌ကိန္း၀ပ္ေနေသာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ႏွင့္နာခံလိုက္နာဆက္သြယ္ေသာ အသက္တာ ကိုေနႏိုင္ပါသည္။ ရွင္ေပါလုက ““ငါ့ကိုခြန္အားႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႕ကို ငါ တတ္စြမ္းႏိုင္၏”” ဟုဆိုပါသည္။ ဖိ ၄း၁၃

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ပဋိညာဥ္သစ္၌တည္ေနၾကသည္။ ယခု ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏ယုံၾကည္သူကို ပဋိညာဥ္သစ္၏ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာထဲသို႕ ေခၚေဆာင္လ်က္႐ွိသည္။

ျပန္လည္စဥ္းစားခ်က္မ်ား

ဘုရားသခင္၏ပဋိညာဥ္တရားေတာ္ သို႕ မဟုတ္ ေသတမ္းစာ

က်မ္းစာက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ပဋိညာဥ္သစ္သည္ ေသတမ္းစာလည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဘုရားအေနျဖင့္၄င္း သည္ ပဋိညာဥ္တရားေတာ္ျဖစ္ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈအေနျဖင့္၄င္းသည္ ေသတမ္းစာျဖစ္သည္။ အဖဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္အား အရာခပ္သိမ္း၏ အေမြခံအျဖစ္ခန္႕အပ္ထားလ်က္ရွိသည္။ တဖန္သခင္ေယ႐ႈကလည္း ယုံၾကည္သူတိုင္းကို ပဋိညာဥ္သစ္၏ခ်မ္းသာႂကြယ္၀မႈအားလုံးကို အေမြအျဖစ္ ေပးအပ္ထားသည္။

ဤေသတမ္းစာတြင္ အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ရွိပါသည္။ ပထမ - ေသတမ္းစာေရးခဲ့သူ၊ ဒုတိယ - အေမြရရွိသူမ်ားႏွင့္တတိယ - ေသတမ္းစာအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ အပ္ႏွင္းခံရသူ ျဖစ္သည္။

ေသတမ္းစာမွ သင္ရရွိေသာအရာသည္ သင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ရရွိသည့္အရာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ အျခားသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ သင့္အတြက္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ထားခဲ့ေပးသည့္အရာျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း သင္သည္ ထိုပုဂ္ၢိလ္ မေသမခ်င္း လက္ခံရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသတမ္းစာေရးခဲ့သူ -သူ၏ယုံၾကည္သူမ်ား ထာ၀ရ အေမြခံေစေသာသူျဖစ္ သည္။သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ေနာက္ဆုံးညစာစားပြဲ၌ခြက္ကိုယူ၍ ေျပာခဲ့ သည္မွာ ““ ဤခြက္က ပဋိညာဥ္တရားသစ္ႏွင့္ဆုိင္၍ လူမ်ားတို႕၏အျပစ္ကို လႊတ္ေစျခင္းငွါ သြန္းေသာ ငါ၏အေသြး ျဖစ္၏”။သခင္ေယ႐ႈက မၾကာမီ ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံရမည္ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ သူဆိုလုိသည္မွာ ““ဤခြက္သည္ ငါ၏အေသြး၊ ငါ၏ေသျခင္း၊ ငါ၏ယုံၾကည္သူမ်ားကိုပဋိညာဥ္တရားသစ္၏အသက္၀င္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ သခင္ေယ႐ႈ သည္ အေသခံခဲ့႐ုံမကဘဲ၊ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ၿပီးေျမာက္ေစသူအျဖစ္ ျပန္လည္႐ွင္ျပန္ထေျမာက္လာပါသည္။ သူသည္ ပဋိညာဥ္သစ္၏ အာမခံျဖစ္၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ႂကြယ္၀ေသာအေမြကို ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး ထိုအေမြ ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ရယူပိုင္ဆိုင္ ဖို႕အတြက္ သူ၌တန္ခုိးရွိသည္။

ပဋိညာဥ္သစ္၌ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဘာကိုလက္ခံရပါသနည္း။

အျပစ္႐ွိသမွ်မွ ကင္းစင္သည္။ ““ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္၏ အေသြးေတာ္သည္၊ ငါတို႕အျပစ္႐ွိသမွ် ကိုေဆးေၾကာေတာ္မူ၏”” ၁ေယာ ၁း၇ (ခ)

ဘုရားသခင္ကိုကိုယ္တိုင္သိျခင္း ““...အငယ္ဆုံးေသာသူမွစ၍ အၾကီးဆုံးေသာသူတိုင္ေအာင္ ထိုသူအေပါင္းတို႕ သည္ ငါ့ကို သိၾကလိမ့္မည္။”” ေဟျဗဲ ၈း၁၁

အျပစ္တန္ခိုးမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း ““.....သင္တုိ႕သည္ ပညတ္တရားလက္၌မရွိ၊ ေက်းဇူးတရားလက္၌ ႐ွိေသာေၾကာင့္ အျပစ္ တရားသည္ သင္တို႕ကိုမအုပ္စိုးရ”” ေရာ ၆း၁၄

ဘုရားသခင္အလုိေတာ္ကိုသိၿပီး လုပ္ႏိုင္စြမ္း ““ငါ့၀ိညာဥ္ကိုလည္းသင္တို႕အထဲသို႕သြင္းေပးသျဖင့္၊ သင္တု႕ိ သည္ ငါ၏တရားလမ္းသို႕လိုက္၍၊ ငါစီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႕ကိုေစာင့္ေရွာက္ၾကလိမ့္မည္”” ေယဇေက်လ ၃၆း၂၇

ပဋိညာဥ္သစ္ထဲ၌ပါေသာအရာ အားလုံးကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ရၾကသည္။ ထိုအရာမ်ားအတြက္ ကၽြနု္ပ္တို႕ ဘာမွမလုပ္ေဆာင္ရပါ။ သို႕ေသာ္ ထိုအရာမ်ား၏ေကာင္းက်ိဳးကိုေတာ့ အလြယ္တကူ မခံစားႏိုင္ပါ။ ထိုအေမြကို ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယုံၾကည္ျခငး္အားျဖင့္ ေတာင္းဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး သခင္ေယ႐ႈကို အားကိုးယုံၾကည္ရပါ သည္။ ““.....ျငိမ္သက္ျခင္း၏အရွင္ဘုရားသခင္သည္ မိမိနွစ္သက္ေတာ္မူေသာအမႈအရာကို ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သင္တုိ႕၌ ျပဳေတာ္မူ၍၊ သင္တုိ႕သည္ အလုိေတာ္သို႕လိုက္မည္အေၾကာင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င့္အမ်ိဳးမ်ိဳး၌သင္တုိ႕ကိုျပဳ ျပင္ေတာ္မူပါေစေသာ၊ ထိုသခင္ေယ႐ႈသည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ဘုန္းၾကီးေတာ္မူပါေစသတည္း။ ေဟျဗဲ ၁၃း၂၀-၂၁

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ပဋိညာဥ္ဆိုသည္မွာ

(က) ကၽြႏု္ပ္တို႕တတ္ႏိုင္သမွ် ေစာင့္ထိန္းအပ္သည့္ဂတိ။

(ခ) တရား၀င္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္

 

၂။ က်မ္းစာက အထူးသျဖင့္ ပဋိညာဥ္ႏွစ္ခုအေၾကာင္းေျပာပါသည္။

(က) ပဋိညာဥ္ေဟာင္းႏွင့္ပဋိညာဥ္သစ္

(ခ) အာျဗဟံႏွင့္ျပဳေသာ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ေမာေရွႏွင့္ျပဳေသာပဋိညာဥ္

 

၃။ ပဋိညာဥ္ေဟာင္းတြင္ ဘုရားႏွင့္ဣသေရလအၾကား၊ ဘုရားေပးေသာဂတိမွာ

(က) ဘုရားစကားနားေထာင္လွ်င္ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာရမည္။

(ခ) ဘုရားစကားနားေထာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမေထာင္သည္ျဖစ္ေစေကာင္းၾကီးရမည္။

 

၄။ ပညတ္တရား၏ၾကီးမားေသာအလုပ္မွာ

(က) လူသားကို အျပစ္ေဖာ္ျပၿပီး၄င္းတုိ႕၌ကယ္တင္ရွင္လိုေၾကာင္းျပသျခင္း

(ခ) လူသားကိုေကာင္းေစျခင္းျဖင့္ ေသေသာအခါေကာင္းကင္ကိုေရာက္ဖို႕၊

 

၅။ ပဋိညာဥ္သစ္သည္

(က) ဣသေရလႏွင့္ ေ႐ွးယခင္တကည္းကပင္ သက္ေရာက္ခဲ့သည္

(ခ) ခရစ္ေတာ္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္တေထာင္ အုပ္စိုးခ်ိန္အစပိုင္းတြင္ သက္ေရာက္မည္

 

၆။ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္သူမ်ားသည္

(က) ပဋိညာဥ္သစ္၌ ဣသေရလေရာက္ေသာအခ်ိန္၌ေရာက္မည္။

(ခ) ယခုပင္လွ်င္ပဋိညာဥ္အသစ္၌႐ွိေနျပီျဖစ္သည္။

 

၇။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသြးေတာ္သြန္းျခင္းအားျဖင့္

(က) အျပစ္မ်ားကိုဖယ္ရွားလိုက္သည္။

(ခ) ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလတို႕အေပၚသန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို သြန္းေလာင္း၍ပဋိညာဥ္၏ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္း သာမႈအတြင္းသို႕ေခၚေဆာင္လာမည္။

 

၈။ ပဋိညာဥ္သစ္တြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကိုယ္တိုင္မိႆဟာရျပဳႏိုင္ေသာ အထူးအခြင့္အေရး႐ွိသူမ်ားမွာ

(က) သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ အသင္းေတာ္လူၾကီး၊ သင္းေထာက္မ်ား

(ခ) ယုံၾကည္သူတိုင္း

 

၉။ ပဋိညာဥ္သစ္သည္

(က) အကန္႕အသတ္မ႐ွိ- ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ

(ခ) အကန္႕အသတ္႐ွိ- ဘုရားသခင္၏ပညတ္ေတာ္မ်ားကို လုိက္နာျခင္းေပၚမူတည္

 

၁၀။ ယုံၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိညာဥ္သစ္၌ရေသာ အရာမ်ားမွာ

(က) ဣသေရလကို ဘုရားသခင္ ဂတိေပးခဲ့သမွ်ေကာင္းၾကီးမ်ား

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႕၌ ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ေတာ္ကိန္း၀ပ္ေနျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသားမ်ားအျဖစ္ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း။