သားအရာ Sonship Lesson 11

အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္  - ဧဖက္ ၁း၃-၄

ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္ - ဧဖက္အခန္းၾကီး (၁)

ခ်စ္မိတ္ေဆြ

ဘုရားသခင္၏မိသားစုထဲသို႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕ေမြးလာသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္၊ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ေက်း ဇူးေတာ္ အရပ္၊ သန္႕႐ွင္းေသာအရပ္သို႕ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္သည္ အေရးႀကီးေသာသူ မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ သူေမြးလာေသာမိသားစုအေပၚ မူတည္ပါသည္။

ၾကီးျမတ္ေသာဘုရင္၏မိသားစုထဲသို႕ ေမြးဖြားလာေသာ သားဦးသည္ အိမ္ေ႐ွ႕ မင္းသားအရာကို ရ၏။ သူသည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ ဘုရင္၏ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀ျခင္း ႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုးတို႕၏အေမြခံ ျဖစ္လာပါသည္။ သို႕ျဖစ္လင့္ကစား၊ သူသည္ ဘုရင္၏သားဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုအရာ အားလုံးတို႕ကို သူ ပိုင္ဆိုင္ သည္။ တစ္ေန႕ ထိုႂကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ဘုန္းတန္ခိုးတို႕ကို တကယ္ပင္ ပိုင္ဆိုင္ လာမည္။

ယုံၾကည္သူအတြက္ ထိုနည္းတူပင္ ျဖစ္သည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပန္ လည္ ေမြးဖြားေသာသူသည္ ဘုရားသား ျဖစ္၏။ ထိုသူသည္ တစ္ျပိဳင္နက္ ဘုရားသခင္ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ၏ အေမြခံျဖစ္လာသည္။ ယုံၾကည္သူအသစ္တစ္ဦး အေနျဖင့္ သူသည္ ထိုႂကြယ္၀ျခင္း ႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းမသိေသးေပမဲ့ ဘုရားသခင္မိသားစုအတြင္းသို႕ေမြးဖြား လာျခင္းေၾကာင့္ ထိုအရာအားလုံးကို သူပိုင္ဆိုင္ျပီးျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ၾကီးျမတ္ေသာကယ္တင္ျခင္း

ဤကယ္တင္ျခင္းတြင္ ႏွစ္ဖက္႐ွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ဘက္၌ ကယ္တင္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ရ႐ွိေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ဘက္၌ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အတုိင္း ျဖစ္ရန္ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ၾကီး ျမတ္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ရန္ ထာ၀ရကာလကိုျပန္ၾကည့္ၾကရမည္။

ပထမ လူသားအာဒံသည္ က်ဆင္းျပီး ေလာကထဲသို႕ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းတရားကို ယူေဆာင္လာမည္ကို ဘုရားသခင္ သိထား ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထာ၀ရကာလကတည္းကပင္ ဘုရားသခင္သည္ လူသားမ်ိဳးတို႕အား ေနာက္ လူတစ္ေယာက္၊ လူသား၊ ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကိုေပးဖို႕စီစဥ္ထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထုိလူသား၊ ခရစ္ေတာ္ ေယ႐ႈကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ လက္ခံျခင္းျဖင့္ သူ၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ထာ၀စဥ္႐ွိေစဖို႕အၾကံအစည္႐ွိခဲ့ပါသည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႕က်င့္ေသာအက်င့္ ကို ေထာက္ေတာ္မမူ၊ ေ႐ွးကပ္ကာလမေရာက္မွီ၊ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတုိ႕အဖို႕ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၾကံစည္ေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ ႏွင့္အညီငါတုိ႕ကိုကယ္တင္၍၊ သန္႕႐ွင္းေသာအရာ၌ ေခၚသြင္းေတာ္မူ၏။”” ဟု ဆိုပါ သည္။ ၂တိ ၁း၉

ဤၾကီးျမတ္ျခင္းကို သင္ေတြ႕ျပီေလာ၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အက်င့္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊ ေ႐ွးကပ္ကာလ မတိုင္မီ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သူ၏ၾကံစည္ေတာ္မူေသာေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္ႏွလုံးသားထဲ၌ အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ အၾကံအစည္ေတာ္သည္ အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္၀မ္းေျမာက္ ရန္အတြက္ အထူးေကာင္းၾကီးခံစားရသည့္ လူတစ္စု႐ွိပါသေလာ။ ႐ွိပါသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ယုံၾကည္လက္ခံသူမ်ားကို ဘုရားသခင္သည္ အထူးေကာင္းၾကီးေပးပါသည္။ ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၀မ္းေျမာက္စြာ ေမြ႕ေလ်ာ္ရန္အၾကံအစည္ကိုေျပာျပသည္။ ““ငါတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ေမတၱာအားျဖင့္သန္႕႐ွင္းလ်က္၊ အျပစ္ကင္းလြတ္လ်က္ျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ဤကမၻာမတည္မ႐ွိမွီ ငါတုိ႕ကို ခရစ္ေတာ္၌ေရြး ေကာက္ေတာ္မူသည္နွင့္အညီ၊ ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ဆုိင္ေသာအရပ္တုိ႕၌ ခပ္သိမ္းေသာဓမၼမဂၤလာတို႕ကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႕အား ေပးသနားေတာ္မူေသာ ငါတုိ႕ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာ႐ွိေတာ္မူေစ သ တည္း။ ဧဖက္ ၁း၃-၄

အံ့ၾသဘြယ္ရာပင္- ကမၻာမတုိင္မွီဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ေရြးႏႈတ္ျပီးျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ျပည့္၀စြာနားမလည္ႏိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္ ကမၻာမတိုင္မွီကတည္းကပင္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ေက်းဇူးေတာ္ အၾကံအစည္မ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဦးညြတ္၍ ႐ွိခုိးပူေဇာ္ရပါမည္။ ထိုထက္မက ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား ခရစ္ေတာ္၌ ၀ိညာဥ္ေကာင္းၾကီးအားလုံးကို ေပးသနားေတာ္မူသည္။ ဘုရင့္မိသားစုထဲ၌ ေမြးလာေသာ သားငယ္ကဲ့သို႕ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ခရစ္ေတာ္၌ႂကြယ္၀ျခင္း၊ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕မသိၾကပါ။ သို႕ေသာ္လည္း ထိုအရာအားလုံး သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ႏွင့္သက္ဆုိင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏အၾကံစည္ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သူ၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ သန္႕႐ွင္း၍ အျပစ္ကင္းစင္ရမည္။ ကမၻာမတိုင္ မီွ အလိုေတာ္အတိုင္း သန္႕႐ွင္း၍ အျပစ္မဲ့ေသာလူမ်ဳိး႐ွိေစရန္ ဘုရားသခင္စဥ္းစားဆင္ျခင္ခဲ့ရပုံကို ေတြးၾကည့္ပါ။ သခင္ ခရစ္ေတာ္၏အဖခမည္းေတာ္ဘုရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို သူ၏အလုိေတာ္အတုိင္းျဖစ္ရန္ ထာ၀ရကာလတြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ခဲ့ပုံကို သိ႐ွိေသာအခါ ဤအမႈသည္ ၾကီးျမတ္ေသာအမႈျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႕နားလည္လာပါသည္။ ““ထိုဘုရားသခင္ သည္ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္ေၾကာင့္၊ ငါတုိ႕အားေပးေးတာ္မူေသာေက်းဇူးေတာ္၏ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတို႕သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သားအရာကိုရမည္အေၾကာင္း အလိုေတာ္႐ွိေသာေစတနာအတိုင္း ေ႐ွးမဆြကခြဲခန္႕ မွတ္သားေတာ္မူ၏။”” ဧဖက္ ၁း၅

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား သန္႕႐ွင္း၍ အျပစ္မဲ့ေသာအေစခံမ်ား မဟုတ္ဘဲ၊ သားမ်ားအျဖစ္ၾကံစည္ခဲ့ပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏အေစခံမ်ားအျဖစ္ ထာ၀စဥ္ေက်နပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ မဟုတ္ပါ။ သူ၏အလုိေတာ္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ဘုရားသားမ်ားျဖစ္ၾကရမည္။

ေပ်ာက္ေသာသား

ေပ်ာက္ေသာသား အေၾကာင္းျပန္လည္စဥ္းစားၿပီး ကၽြႏ္ု္ပ္တို႕အတြက္ ျမင့္ျမတ္ေသာကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ အမွန္ တရားသစ္အခ်ိဳ႕တုိ႕အေၾကာင္းကို သင္ယူၾကပါစို႕။

ေပ်ာက္ေသာသားသည္ ေ၀းလံေသာတိုင္းျပည္တြင္ ၀က္စာေကၽြးေနရင္း သူ႕ဖခင္၏အေစခံမ်ား၀လင္စြာ စား ေသာက္ရျခင္းကို စဥ္းစားမိေနသည္။ ထို႕ေနာက္သူသည္ အေဖ့အိမ္သို႕ ျပန္ျပီး““ေကာင္းကင္ေရာ၊ အေဖ့ကိုပါ သားျပစ္မွား ခဲ့ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သားအရာႏွင့္မတန္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့ကို အေစခံတစ္ေယာက္အျဖစ္ ငွါးရမ္းပါ””ဟု ေျပာဖုိ႕ ဆုံးျဖတ္      လုိက္သည္။

သူသည္ အေစခံအျဖစ္ငွားရမး္ခံရမည္ကို ေက်နပ္ေသာ္လည္း ထိုအခ်က္သည္ သူ႕အေပၚထားေသာ အေဖ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာစိတ္ကိုေတာ့ မေက်နပ္ေစႏိုင္ပါ။ သူအိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အေဖက သူ႕ကို ေပြ႕ဖက္နမ္းပါသည္။ ထို အခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ေသာသားသည္ အျပစ္လြတ္ျခင္းခံရၿပီး လက္႐ွိအေနအထားအတိုင္း ျပန္လည္လက္ခံျခင္းရေၾကာင္း သိ သြားသည္။

ဖခင္သည္ ေပ်ာက္ေသာသား၊ ညစ္ေပေသာအ၀တ္မ်ား၀တ္ထားသည္ကို ဒီအတိုင္း ၾကည့္မေနပါ။ ဖခင္ က အေစခံမ်ားကို ““ျမတ္ေသာ၀တ္႐ုံကို ယူခဲ့၍သူ႕ကိုျခဳံၾက၊ သူ၏လက္၌လက္စြပ္တန္ဆာကို ဆင္ၾက။ ေျခနင္းကိုလည္း စီးေစၾက၊.........””ဟု အမိန္႕ေပးသည္။ လုကာ ၅း၂၂ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ေနာင္တရေသာအျပစ္သားမ်ားအျဖစ္ ဘုရားသခင္ ထံျပန္လာပါက ဘုရားသခင္သည္ ဆိုးညစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို အျပစ္လြတ္၍ ျပန္လည္ လက္ခံပါသည္။ ထို႕ျပင္ သူႏွင့္ သင့္ ေလ်ာ္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ျပဳျပင္ပါသည္။

အေကာင္းဆုံးေသာ၀တ္႐ုံ

ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ယုံၾကည္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ဘုရား သခင္ ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္သူ မ်ားျဖစ္ၾကပါေတာ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ထဲသို႕ ခရစ္ေတာ္ကိုထည့္သြင္းလုိက္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႕ေျဖာင့္ မွန္ျခင္းအတြက္ ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ““အေကာင္းဆုံး၀တ္႐ုံ””မွာခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုအေကာင္းဆုံးေသာ၀တ္႐ုံသည္ ကာလ အစဥ္ အဆက္ တည္႐ွိခဲ့သည္။ ကမၻာႀကီး မတိုင္မွီကပင္ ကၽြႏု္ပ္ တို႕သည္ ဘုရားအေ႐ွ႕တြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ သန္႕႐ွင္း အျပစ္ကင္းေစရန္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္ တို႕ ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏အလုံးစုံေသာ တန္ဖိုးႏွင့္ အဆုံးမ႐ွိေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို လက္ခံေၾကာင္း သိေစခ်င္သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ သည္ အသစ္ေသာသူ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌ ႐ွိေနၿပီး။ ခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ အေကာင္း ဆုံး ၀တ္႐ုံအျဖစ္ ရ႐ွိေသာအခါ သင္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းသည္၊ ဆုိးသည္တို႕ကိုစဥ္းစားစရာမလုိေတာ့ပါ။ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္သင္၏ေျဖာင့္မွန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ပတ္ျခဳံခံရျခင္းထက္ အေရးႀကီးေသာအရာဘယ္အရာမွမ႐ွိပါ။

““လက္စြပ္””

က်မ္းစာထဲတြင္ လက္စြပ္သည္ ဂုဏ္အသေရႏွင့္အာဏာတုိ႕ကို ပုံေဆာင္ပါသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံတြင္႐ွိစဥ္ ဖာေရာဘုရင္သည္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္သည့္ အိပ္မက္ကို မက္ခဲ့သည္။ ထိုအိမ္မက္၏အဓိပၸါယ္ကိုဖာ ေရာဘုရင္၏ပညာ႐ွိမ်ား မဖြင့္ျပႏိုင္ခဲ့ပါ။ ေယာသအမည္႐ွိ ေဟၿဗဲကၽြန္ကမူ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခါ ဖာေရာဘုရင္ သည္ အလြန္ စိတ္ထိေတြ႕ သြားၿပီး သူ႕လက္ေခ်ာင္းမွ စြပ္ထားေသာလက္စြပ္ကို ျဖဳတ္၍ ေယာသကို ေပးပါသည္။ ထိုသို႕ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဖာေရာဘုရင္သည္ သူ၏အာဏာကို ေယာသအားေပးလုိက္ျခင္း အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ သို႕ျဖင့္ ဖာေရာလက္ ေအာက္တြင္ ေယာသသည္ အီဂ်စ္တျပည္လုံးကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသားမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို““လက္စြပ္””ေပးထားသည္။ ဖာေရာဘုရင္သည္ ေယာသကိုလက္စြပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ““မင္း ငါ့ကို ကိုယ္စားျပဳရမယ္””ဟုေျပာလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားဤေလာကတြင္ သူ၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေရြးထားျခင္းျဖစ္သည္။

““ေျခနင္းမ်ား””

ေျခနင္း(ဖိနပ္)ဆုိသည္မွာ သားအရာကို ဆိုလုိပါသည္။ သားမ်ားသာ ေျခနင္း စီးရသည္။ အေစခံမ်ား မစီးရပါ။ ဘုရားသခင္ ဘာေျပာေနပါသလဲ။ ဘုရားသခင္ေျပာေနသည္မွာ ““မင္းတို႕သည္ ငါ့သားေတြ၊ ဘ၀ခရီးတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ မင္းတုိ႕သည္ ဘုရားသားျဖစ္ေၾကာင္း သတိမေမ့ပါႏွင့္””။

ကၽြႏု္္ပ္တို႕သည္ ယခု ဘုရားသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ““ခ်စ္သူတို႕၊ ယခုတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏သား ျဖစ္ၾက၏။”” ၁ေယာ ၃း၂

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား သူေပးႏိုင္သမွ်ေသာ ဂုဏ္သိကၡာကို ေပးခဲ့ပါၿပီး၊ ဤေလာကတြင္ လႈပ္ရွားသြား လာစဥ္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတိရေစခ်င္သည္။ ဘုရားသားျဖစ္ရျခင္း၏ဂုဏ္သိကၡာကို စဥ္းစား ၾကည္႕ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကိုယ္ကို မည္သူျဖစ္သည္ကို နားလည္လာေသာအခါ ဘုရားသခင္ႏွင့္မထိုက္တန္ေသာအမႈ၊ ညံ့ဖ်င္းေသာအမႈမ်ားကို ဘယ္ေသာအခါမွ လုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

““သင္တုိ႕သည္ ျပဳေလသမွ်တုိ႕၌ ျမည္တမ္းျခင္း၊ ျငင္းခုံျခင္းမရွိဘဲ ျပဳၾကေလာ့၊ သို႕ျပဳလွ်င္ အျပစ္တင္ခြင့္မ႐ွိ။ အဘယ္ သူကိုမွ်မျပစ္မွားဘဲေန၍၊ မေျဖာင့္မမွန္ေဖာက္ျပန္ေသာလူမ်ိဳးအထဲ၌ အဘယ္အျပစ္မွ်မပါေသာ ဘုရားသခင္၏ သား ျဖစ္ ၾကလိမ့္မည္။”” ဖိလိပ္ၸိ ၂း၁၄-၁၅

““ ပုံေဆာင္ေသာပုံျပင္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္””

““ေပ်ာက္ေသာသား”” ပုံျပင္တြင္ေဖာ္ျပျခင္းမ႐ွိေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္သည္ အံ့ၾသစရာပင္၊ ထိုလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ ခရစ္ေတာ္ေသျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၌ ၀တ္႐ုံ၊လက္စြပ္ႏွင့္ေျခနင္းတို႕ကိုအဘယ္ကဲ့သို႕ရႏိုင္မည္နည္း။ ခရစ္ေတာ္ ေသျခင္းသည္ ထိုအရာအားလုံးအတြက္ေျဖ႐ွင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ဘုရားသား ျဖစ္ရပါသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ ခရစ္ေတာ္ေသျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား သန္႕႐ွင္း၍ အျပစ္ကင္းလြတ္ လ်က္ ေမတၱာအားျဖင့္ သူ၏ေရွ႕ေတာ္တြင္ ဘုရားသားမ်ားျဖစ္ေစဖို႕ ၾကံစည္ ခဲ့ပါသည္။

ပထမလူသားမွျဖစ္ေပၚလာေသာ အိမ္ေထာင္စုမွာ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အာဒံ၏ကေလး မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရား အၾကံအစည္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ခဲ့သည္။““.....ငါတို႕သည္ ပညာမဲ့ေသာသူ၊ နားမ ေထာင္ေသာ သူ၊ မွားယြင္းေသာသူ၊ အထူးထူးအျပားျပားေသာ တပ္မက္ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခံစားျခင္းအမႈတုိ႕ကို ေဆာင္ရြက္ေသာသူ၊ မနာလုိျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၌ က်င္လည္ေသာသူ၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာဘြယ္ေသာသူ၊ အခ်င္းခ်င္းမုန္းေသာသူ ျဖစ္ၾက၏။”” တိတု ၃း၃

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြဲကြာၿပီး ေသျခင္း ႏွင့္ တရားစီရင္ျခင္း တရားေအာက္သို႕ ေရာက္ခဲ့ သည္။

ဤကဲ့သို႕ေသာ အျပစ္သားမ်ားသည္ ဘုရားသခင္အေရွ႕ေတာ္တြင္ အဘယ္ကဲ့သို႕ သန္႕႐ွင္းၿပီး အျပစ္လြတ္ႏိုင္ပါ မည္နည္း။ အေျဖကသည္၊ ကားတုိင္ေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္ေသျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

““အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကို ငါတို႕အတြက္ေၾကာင့္အျပစ္႐ွိ ေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႕သည္ ထိုသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္ မည္ အေၾကာင္းတည္း။”” ၂ေကာ ၅း၂၁

ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သူ၏အၾကံေတာ္ႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ကမၻာမတိုင္မွီက ပင္ ကယ္တင္ၿပီး ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းစာက ေျပာပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အၾကံေတာ္သည္ ယခုအခါ အေကာင္အထည္ ေပၚလာပါၿပီး။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေလာကသုိ႕ဆင္းလာၿပီး အျပစ္ကိစၥတစ္ခုလုံးကို ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံျခင္းျဖင့္ ရွင္းခဲ့ ပါၿပီး။ သူသည္ ေသဆုံးသူမ်ားထဲမွ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္လာၿပီး ဘုရားသခင္၏အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္း၏ဦးေခါင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အႀကံေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျမတ္ေသာအမႈျဖစ္ပါသည္။ ““အထက္က ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာရွင္း၍၊ ဆုိးညစ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္သျဖင့္ စိတ္ႏွလုံး၌ရန္သူျဖစ္ေသာ သင္တုိ႕ကို၊ ကိုယ္ခႏၶာ၌ အေသခံေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ယခုမိႆဟာယဖြဲ႕ေစေတာ္မူ၏။”” ေကာေလာသဲ ၁း၂၁-၂၂

ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျပန္လည္မိႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း

ဘုရားသခင္ႏွင့္ျပန္လည္မိႆဟာယဖြဲ႕ရျခင္းဆိုသည္မွာ ဘုရားေ႐ွ႕တြင္ လုံး၀ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခံရျခင္း ကို ဆိုလုိပါသည္။ ““အေၾကာင္းမူကား၊ ရန္သူျဖစ္လ်က္ပင္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္အေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္၊ ငါတုိ႕ သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႕ျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကိုခံရသည္......”” ေရာ ၅း၁၀

ေပ်ာက္ေသာသားသည္ ဖခင္အေရွ႕တြင္ လုံး၀ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳုျပင္ခံခဲ့ရသည္။ ေမတၱာအားျဖင့္ ဖခင္ေရွ႕တြင္ သန္႕႐ွင္းအျပစ္ကင္းသူ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ သူသည္ ဖခင္နွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းကို ၀တ္႐ုံ၊ လက္စြပ္ႏွင့္ေျခ နင္း တုိ႕က သိေစသည္။ ဖခင္သည္ သူ႕ကို ခ်စ္ခင္ေမြ႕ေလ်ာ္သည့္ အသိျဖင့္ ေပ်ာက္ေသာသား ျဖစ္ေနရပါသည္။

““မင္း ျပန္ေရာက္ကတည္းက ဖခင္နဲ႕ ဘယ္လို အေျခအေန႐ွိသလဲ””ဟု သူ႕ကို ေမးပါက ““အေကာင္းဆုံး ဆက္ဆံေရး အေျခအေန ႐ွိေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သူ႕အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ေမြ႕ေလ်ာ္ရာျဖစ္တယ္။ သူ ကၽြန္ေတာ္ကို သိပ္ခ်စ္တဲ့အတြက္ သူနဲ႕ေနရတာ ၀မ္းသာပါတယ္””လုိ႕ျပန္ေျဖခဲ့မွာပါ။

မိတ္ေဆြ၊ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျပန္လည္မိႆဟာယဖြဲ႕ခံရၿပီး ဆိုတာ သိရဲ႕လား၊ သင္ ဟာ ဘုရားသခင္အတြက္ေပ်ာ္ရြင္ေမြ႕ေလ်ာ္ရာျဖစ္ေၾကာင္းသိပါသလား၊ ဘုရားသခင္၏ျမတ္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းေၾကာင့္ သင္ ၀မ္းေျမာက္ေနပါသလား။

ခ်စ္ေသာ သား အားျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကို ဘုရားသခင္ လက္ခံခဲ့ပါသည္။

ဘုရားသည္သူ၏ျမင့္ျမတ္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းတြင္ ေမတၱာျဖင့္ သူ႕ေရွ႕ေတာ္၌ယုံၾကည္သူအားလုံးကို သန္႕႐ွင္း၍           အျပစ္ကင္းေသာသားမ်ားအျဖစ္ ထားပါသည္။

““ထိုဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသားေတာ္ေၾကာင့္ ငါတုိ႕အား ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို ခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတုိ႕သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သားအရာကို ရမည္အေၾကာင္း၊ အလုိေတာ္ ႐ွိေသာ ေစတနာ အတိုင္းေရွးမဆြကပင္ ခြဲခန္႕မွတ္သား ေတာ္မူ၏။”” ဧ ၁း၆-၇

““ခ်စ္ေသာသား”” မွာခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္သူ၏““ခ်စ္ေသာသား”” ကဲ့သို႕ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကို ေနရာ ေပးပါသည္။ သူ၏““ခ်စ္ေသာသား”” ကိုခ်စ္သကဲ့သို႕ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကိုလည္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္၍ လက္ခံ ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕ကိုဘုရားသခင္က ခ်စ္ေသာသား၌လက္ခံၿပီျဖစ္သည္။

သားအရာ၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းအေးၾကာင္း

သားေတာ္ကိုယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ခ်ေပးေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ေတြးဆႏိုင္ သည္ထက္ သာလြန္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အျပစ္မ်ားလြတ္သည္။ ေျဖာင့္မတ္သူမ်ားအျဖစ္ ထင္ရွားေစသည္။ ဘုရားသခင္အေ႐ွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္ မတ္သူမ်ား အျဖစ္ မွတ္ယူခံရသည္။ ခရစ္ေတာ္၌အသစ္ေသာလူျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း ျဖစ္သည္။ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြင္း၌ကိန္း၀ပ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ ဘုရားသခင္ လုပ္ေပး ေသာအရာမ်ားအထဲမွအထြဋ္အထိပ္ဆုံးကေတာ့ သားအရာပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ကိုသူ၏သားျဖစ္ေစသည္။

ဤအံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား၏အေျခအျမစ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသခံျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႕သည္ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ခံရသည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာသူ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးသြန္းခံရ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏စိတ္ထဲ၌႐ွိေသာအႀကံစည္ေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ဖို႕အတြက္ မည္မွ်ပင္ အဖိုးအခၾကီးသည္ ျဖစ္ပါ ေစ၊ တကယ္ပင္လုပ္ပါသည္။ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားသားအရာထက္ႀကီးေသာဆုမေပးႏိုင္ေတာ့ပါ။ ဘုရားသား ျဖစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သိျမင္ေစႏိုင္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ပါ သည္။ သားအရာဆို သည္မွာ အဖဘုရားေ႐ွ႕ေတာ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ေပ်ာ္ရြင္မႈခံစားသလုိ ခံစားရျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္ခ်စ္ျခင္း ခံရ သလုိ အခ်စ္ခံရျခင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏အေပါင္းအေဖာ္ျဖစ္ျခင္းတုိ႕ ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္တြင္ ဘုရားသခင္အတြက္ ဂုဏ္ထူးႏွင့္ဘုန္းအသေရခ်ီးေျမာက္ျခင္း ႐ွိသည္။ ဤအရာကို အျခား မည္ သူ မွ် မသိႏိုင္ပါ။ သို႕ျဖစ္လင့္ကစား၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအာႏုေဘာ္တြင္ ေပ်ာ္ေမြ႕ပါ၀င္မည္။ အဖဘုရား သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ခ်စ္သည္နည္းတူ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုလည္း ခ်စ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အဖခမည္းေတာ္ထံ ဆုေတာင္းရာ တြင္““ငါတုိ႕သည္ တစ္လုံးတစ္၀တည္းျဖစ္သကဲ့သို႕၊ အကၽြႏု္္ပ္သည္ သူတို႕၌႐ွိ၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္လည္း အကၽြႏု္ပ္၌႐ွိ ေတာ္မူ ေသာအားျဖင့္ သူတို႔သည္ တစ္လုံးတစ္၀တည္းျဖစ္၍၊ တစ္လုံးတစ္၀တည္း၌စုံလင္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္ ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေၾကာင္းႏွင့္ အကၽြႏု္ပ္ကို ခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သို႕ သူတုိ႕ကိုလည္း ခ်စ္ေတာ္ မူ ေၾကာင္း ကို ေလာကီသားတုိ႕သည္ သိေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္အား ေပးေတာ္မူေသာ ဘုန္းအသေရကို အကၽြႏု္ပ္သည္ သူတို႕အား ေပးပါၿပီ”” ေယာ ၁၇း၂၁-၂၂

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကိုယ္ကိုၾကည့္၍ေသာ္၄င္း၊ အျခားယုံၾကည္သူမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ သားအရာ၏ အဓိပၸါယ္ ကို မသင္ယူႏုိင္ပါ။ ခ်ီးၿမွင့္ျခင္းခံရေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္သာ သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားေ႐ွ႕ေတာ္တြင္ ခ်ီးၿမွင့္ျခင္းခံရေသာလူသား ေယ႐ႈသည္၊ ဘုရားေရွ႕တြင္ ျပည့္စုံေသာ လက္ခံျခင္းကို ရမည့္ေနရာကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားျပသပါ သည္။ သူသည္ ““သားေတာ္”” ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕လည္း သားမ်ားျဖစ္ျပီး ခရစ္ေတာ္၏ျပည့္စုံျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ က ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို လက္ခံပါသည္။

““ငါက အားနည္းၿပီး ဆင္းရဲသူ၊ ဘုရားသားလို႕ ကိုယ္ကို မထင္ပါဘူး”” ဟု ရံဖန္ရံခါ ခံစားရပါမည္။ သို႕ေသာ္ခံ စားခ်က္ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ရပ္မွန္ မဟုတ္ပါ။ ဘုရား႐ွင္အေ႐ွ႕မွာ ငါ၏ျဖစ္ရပ္မွႏ္ကား အဘယ္နည္း။ ျဖစ္ရပ္မွန္က ငါသည္ ဘုရားသားျဖစ္၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား သားအရာေပးရျခငး္ကို ၀မ္းေျမာက္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ရင္၀ယ္ ပိုက္ထားရန္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ယူရပါသည္။ သားအရာသည္ ဘုရားအတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုအရာတြင္ ဘုရားသခင္ ၀မ္းေျမာက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္တြင္ သားအရာရျခင္းထက္ အျခား ဘယ္အရာမွ သူ၏စိတ္ကို မထိေတြ႕ပါ။

““ဘုရား၏သားေတာ္ဟု ေခၚေ၀ၚျခင္းအခြင့္ကို ငါတုိ႕သည္ ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕ကို အဘယ္မွ် ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ၾကေလာ့။ ယခုတြင္ ငါတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾက၏...”” ၁ေယာ၃း၁-၂

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏““သားအရာ””ကို သိရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ဘုရားသခင္သည္ သူ၏၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးထား သည္။ ထို၀ိညာဥ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား ကၽြန္မ်ားကဲ့သုိ႕ ခ်ည္ေနွာင္ေသာ ၀ိညာဥ္ မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ခ်စ္၍ သူ ထံသို႕ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမ႐ွိဘဲ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္သည္ကို သိေစေသာ ၀ိညာဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

““ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႕သည္ တဖန္ ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ေသာ ကၽြန္၏ သေဘာကို ရၾကသည္မဟုတ္။ အဗၺအဘဟု ေခၚရေသာ အခြင့္ႏွင့္သားျဖစ္ျခင္း၏သေဘာကိုရၾကျပီ။”” ေရာ ၈း၁၄-၁၅

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရစံနစ္ႏွင့္ဆိုင္သည္။ ထိုဘုန္းအသေရစံနစ္ကို ခရစ္ေတာ္ျပန္ႂကြလာ ၿပီး ေလာကႀကီးကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခါ၌ ဖြင့္ဟျခင္းခံရမည္။““ငါတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾကသည္ဟု ၀ိညာဥ္ေတာ္ သည္ ငါတုိ႕၏၀ိညာဥ္ႏွင့္အတူ သက္ေသခံေတာ္မူ၏။ သားျဖစ္လွ်င္အေမြခံ၊ ဘုရားသခင္၏အေမြခံျဖစ္ၾက၏။ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ အတူဘုန္း၀င္စားမည္အေၾကာင္း၊ ထိုသခင္ႏွင့္ အတူဆင္းရဲဒုကၡကိုခံရလွ်င္၊ ထိုသခင္ႏွင့္ဆက္ဆံေသာအေမြခံ လည္း ျဖစ္ၾက၏။ ေရာ ၈း၁၆-၁၇

ဘုရားသခင္ အခု ဘာလုပ္ေနပါသနည္း။ ““သားအရာ””ရသူ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မၾကာခင္အခ်ိန္တြင္ ပိုင္ဆုိင္ေတာ့ မည့္ ေကာင္းကင္၌ေပၚထြန္းလတံ့ေသာဘုန္းကို ဘုရားသခင္ထုတ္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေလာကတြင္ ဆင္းရဲ ဒုကၡ ခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသားမ်ားအေနျဖင့္ ရၾကမည့္ ဘုန္းအသေရႏွင့္ ႏႈိိင္းးယွဥ္ပါက ထိုဆင္းရဲဒုကၡျခင္းမ်ား သည္ ဘာမွ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ““ငါတုိ႕အား ေပၚထြန္းလတံ့ေသာဘုန္းကို ေထာက္ေသာ္၊ ယခု မ်က္ေမွာက္ ကာလ၌ခံရေသာဆင္းရဲဒုကၡကို ပမာဏမျပဳထိုက္ဟု ငါသေဘာ႐ွိ၏။”” ေရာ ၈း၁၈

အတိုခ်ဳပ္ေသာ္

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏စိတ္ေပ်ာ္ေမြ႕ေက်နပ္မႈအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို““သားအရာ””ေပးပါၿပီး။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေမတၱာျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္တြင္ သန္႕႐ွင္း၍အျပစ္ကင္းစင္ေသာသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး။

ျပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္

အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္

ယုံၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးေသာအခြင့္အေရး ႐ွိသလို၊ တာ၀န္မ်ားလည္း ပါလာပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ပထမဦးဆုံး အခြင့္အေရး ေပးသည္။ ထို႕ေနာက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕လုပ္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားကို ေျပာပါသည္။ ဘုရားသ ခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို သားအရာႏွင့္ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ဘုရားသခင္ ေပးႏိုင္ သမွ်သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္၀ိညာဥ္ေတာ္တို႕ထဲ၌ ထုပ္ပိုးထားပါသည္။

ဤအခ်က္အတြက္ ဘုရား၏အႀကံစည္ေတာ္က အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္၏အႀကံစည္ေတာ္မွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သည္ ဘုရားသားမ်ားအျဖစ္၊ အေယာက္စီတိုင္း ေလာကတြင္ ခရစ္ေတာ္ ေနခဲ့ေသာ အသက္တာအတုိင္း ဆက္လက္ ေနသြားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို လူအမ်ားတို႕အား ေျပာျပရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းႏွင့္ ေလာကတြင္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို သူကဲ့သို႕ ျပဳမူေသာ သားသမီးအတြင္း၌ျပသရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ဘုရားသခင္က ေျပာေနရာတြင္ ““မင္းတို႕ဟာ ငါရဲ႕သားေတြ၊ မင္းတို႕ဟာ ငါနဲ႕ တူရမည္ ျဖစ္ၿပီး ငါ၏သေဘာသဘာ၀ကို ကယ္တင္ျခင္း မရ႐ွိေသး ေသာသူမ်ားအားျပသရမည္။””

ေယ႐ႈက ““ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူကို ခ်စ္ေလာ့။ ရန္သူကိုမုန္းေလာ့ဟူေသာ ပညတ္စကားကို သင္တုိ႕ၾကားရ ျပီ။ ငါပညတ္သည္ကား၊ သင္တုိ႕သည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌႐ွိေတာ္မူေသာ သင္တုိ႕အဘ၏သားျဖစ္လိုေသာငွါ၊ သင္တုိ႕ ရန္သူတို႕ကို ခ်စ္ၾကေလာ့။ သင္တုိ႕ကို က်ိန္ဆဲေသာသူတို႕အား ေမတၱာပို႕ၾကေလာ့။ သင္တုိ႕ကို မုန္းေသာသူတုိ႕အား ေက်းဇူးျပဳၾကေလာ့။ သင္တုိ႕ကို ေႏွာင့္ယွက္ၫွင္းဆဲေသာသူတို႕အဖို႕ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူ ကား၊ ေကာင္းကင္ဘုံ၌႐ွိေတာ္မူေသာ သင္တုိ႕အဖသည္ ေကာင္းေသာသူ မေကာင္းေသာသူတို႕အေပၚ၌ ကိုယ္ေတာ္၏ ေနကို ထြက္ေစေတာ္မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕အေပၚ၌ မိုဃ္းကိုရြာေစေတာ္မူ၏။”” မႆဲ ၅း၄၃-၄၅။ အရင္ကကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ““နာမခံေသာ ကေလးမ်ား”” ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါ““နာခံေသာကေလးမ်ား””ျဖစ္လာသည္။

““အထက္က သင္တုိ႕သည္ ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ က်င့္ေသာတပ္မက္ျခင္းတရားကို ယခ ုမလိုက္မက်င့္ဘဲ၊ နားေထာင္ တတ္ေသာသူငယ္ကဲ့သို႕ျဖစ္၍၊........ငါသည္ သန္႕႐ွင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သင္တုိ႕သည္လည္း သန္႕႐ွင္းျခင္း႐ွိၾကေလာ့ က်မ္းစာလာသတည္း”” ၁ေပ ၁း၁၄-၁၆

ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ထပ္ခါတလဲလဲ အလုပ္တာ၀န္ကို အရင္ေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထေျမာက္ၾကျပီေလာ၊ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က““....သင္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထေျမာက္ၾကသည္ မွန္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏လက်္ာေတာ္ဘက္မွာ ခရစ္ ေတာ္သည္ ထုိင္ေနေတာ္မူရာအရပ္၌႐ွိေသာ အထက္ အရာတို႕ကို ႐ွာၾက ေလာ့။ ေျမႀကီးေပၚမွာ႐ွိေသာ အရာတုိ႕ကို စြဲလမ္းေသာစိတ္မ႐ွိၾကႏွင့္။ အထက္အရာတို႕ကိုသာ စိတ္စြဲလမ္း ျခင္း႐ွိၾကေလာ့။””ဟုဆိုပါသည္။ ေကာေလာသဲ ၃း၁-၂

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္သ ေလာ။ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ““ထိုေၾကာင့္ သင္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ေသာသူ၊ သန္႕႐ွင္းေသာသူ၊ ခ်စ္အပ္ေသာသူ ကဲ့သို႕၊ သနားစုံမက္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ႏူးညံ့ သိမ္ ေမြ႕ ျခင္း၊ စိတ္႐ွည္ျခင္းတုိ႕ကို ယူတင္ ၀တ္ေဆာင္ၾကေလာ့။ တစ္ေယာက္၌ တစ္ေယာက္ အျပစ္တင္စရာအခြင့္႐ွိလွ်င္၊ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍ အျပစ္ကို လြတ္ၾကေလာ့၊ ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႕၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ သကဲ့ သို႕၊ ထိုနည္းတူျပဳၾကေလာ့””ဟုဆုိပါသည္။ ေကာေလာသဲ ၃း၁၂-၁၃

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ေခၚေတာ္မူျခင္းခံရေသာ လူ အစည္း အေ၀း ျဖစ္သေလာ၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ၀ိညာဥ္ တစ္ခုတည္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားျဖစ္သေလာ၊ ခရစ္ေတာ္ခႏၶာကိုယ္၏ အဂၤါအသီးသီး ျဖစ္ၾက သေလာ။ ထုိသို႕ျဖစ္ပါက ေျပာခဲ့သည့္အတုိင္း လုပ္ရပါလိမ့္မည္။ ဧဖက္ သန္႕႐ွင္းသူ တုိ႕ထံ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပၚလုေရးခဲ့ရာတြင္ ““ေခၚေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို သင့္တုိ႕ခံရသည္ ႏွင့္ အထိုင္အေလ်ာက္ က်င့္ေဆာင္ မည္ အေၾကာင္း၊ သခင္ဘုရားအတြက္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခံရ ေသာ ငါသည္ သင္တုိ႕ကို တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္၏။ အရာရာ၌ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ စိတ္႐ွည္ျခင္း ႏွင့္ ျပည့္စုံသျဖင့္ ေမတၱာစိတ္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္  သည္းခံျခင္း ႐ွိၾက၍၊ အသင့္ အတင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ အစည္း အားျဖင့္၊ သင္ တုိ႕သည္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္သေဘာမျခားမနား တစ္လုံးတစ္၀တည္း ျဖစ္အံ့ေသာငွါ ၾကိဳးစား အားထုတ္ၾကေလာ့”” ဟု ဆိုပါ သည္။ ဧဖက္ ၄း၁-၃

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုကယ္တင္၍ ေခၚယူျခင္းအေၾကာင္းမွာ

(က) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ စြမ္းရည္ႏွင့္ေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားေၾကာင့္

(ခ) ကမၻာမတုိင္မွီ ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈ၌ေပးေသာေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ဘုရားအၾကံအစည္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ေပ်ာ္ရြင္မႈကိုေက်နပ္ေစရန္ မည္သို႕ေသာလူစုကို အထူးေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ပါသနည္း။

(က) ဓမၼေဟာင္းယုံၾကည္သူမ်ား

(ခ) ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ယုံၾကည္သူမ်ား

၃။ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို သန္႕႐ွင္း၍ အျပစ္ကင္းသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကံစည္ခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ

(က) ဘုရားသားမ်ားျဖစ္ရန္

(ခ) ဘုရားအေစခံမ်ားျဖစ္ရန္

၄။ ““ေပ်ာက္ေသာသား”” ပုံျပင္ထဲမွ ““၀တ္႐ုံ””သည္

(က) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ကိုယ္ပိုင္ေျဖာင့္မွန္ျခင္း

(ခ) ခရစ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။

၅။ ““ လက္စြပ္ ”” ဆိုသည္မွာ

(က) ဂုဏ္အသေရႏွင့္အာဏာကိုပုံေဆာင္သည္။

(ခ) တန္ဆာဆင္ လက္၀တ္ရတာနာ

၆။ ““ေျခနင္း”” သည္

(က) သားအရာကိုဆိုလိုသည္။

(ခ)  ကာကြယ္ျခင္းကို ဆိုလုိသည္။

၇။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အေကာင္းဆုံး၀တ္႐ုံ၊ လက္စြပ္ႏွင့္ ေျခနင္း႐ွိျခင္းအေၾကာင္းမွာ

(က) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ ခရစ္ေတာ္အေသခံျခင္းေၾကာင့္

(ခ) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို သနားေသာေၾကာင့္

၈။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျပန္လည္မိႆဟာယရျခင္းဆိုသည္မွာ

(က) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေပၚဘုရားသခင္ အမ်က္ေဒါသ မ႐ွိေတာ့ပါ။

(ခ) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုသူႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ျပဳျပင္သည္။

၉။ ယုံၾကည္သူမ်ားကို ဘုရားသခင္ ဂတိေပးေသာေကာင္းၾကီးမ်ားမွာ

(က) ျပည့္စုံေသာက်န္းမာေရး၊ ေလာကစည္းစိမ္းႏွင့္သက္သာေသာဘ၀

(ခ) အျပစ္လႊတ္ျငိမ္းျခင္း၊ ေျဖာင့္မွန္ေၾကာင္းထင္႐ွားေစျခင္း၊ သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိန္း၀ပ္ျခင္းႏွင့္ သား

အရာ တုိ႕ ျဖစ္သည္။

၁၀။ ယခုဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ ဘာလုပ္ေနပါသလဲ။

(က) ကမၻာေျမေပၚတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနရေအာင္ လုပ္ေနပါသည္။

(ခ) ဘုရားသားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ရမည့္ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ေပၚထြန္းလတ့့ံေသာဘုန္းကို ျပဳလုပ္ေနပါသည္။