ခရစ္ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ရန္ ျပဳျခင္းကို ခံရျခင္း Made Righteous in Christ Lesson 10


အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္ ဩ ၂ေကာ ၅း၂၁

ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္ ဩ ဖိလိပ္ၸိ ၃း၁-၉၊ ၂ေကာ ၅း၁၇-၂၁

ခ်စ္မိတ္ေဆြ

လူသားသည္ ဘုရားသခင္ကိုခ်ီးေျမွာက္ရန္ႏွင့္ဘုရားသခင္၌ေပ်ာ္ေမြ႕စြာ မိႆဟာယျပဳရန္ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မွန္ကန္ေသာ ေတာ္စပ္ဆက္ႏြယ္မႈျပန္လည္႐ွိျခင္းျဖင့္ သူႏွင့္အတူေပ်ာ္ရႊင္စြာ မိႆ ဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ကယ္တင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသည္ အလင္းႏွင့္ဘုန္းအသေရျဖစ္ျပီး သန္႕႐ွင္း ျမင့္ျမတ္ပါသည္။ သူ႕ထံအျပစ္႐ွိေသာသတၱ၀ါမ်ား မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ပါ။ ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယသည္ ဘုရားသခင္ကိုရာဇပလႅင္ေပၚတြင္ ထိုင္ေန သည့္႐ူပါ႐ုံ ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုရာဇပလႅင္ကို၀ိုင္းၿပီး ေကာင္းကင္သား မ်ား က ““သူတုိ႕ကလည္း၊ ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခ အ႐ွင္ထာ၀ရဘုရားသည္ သန္႕ရွင္းေတာ္မူ၏။ သန္႕႐ွင္းေတာ္မူ၏။ သန္႕႐ွင္းေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီးတစ္ခုလုံးသည္ ဘုန္းေတာ္ ႏွင့္ျပည့္ေလ၏ဟု တပါးကိုတစ္ပါး ေႂကြးေၾကာ္၍ ႁမြတ္ဆိုၾက၏။”” ေဟ႐ွာယ ၆း၃

ေဟ႐ွာယသည္ ဘုရားသခင္၏ျမင့္ျမတ္သန္႕႐ွင္းေသာဘုန္းကိုျမင္ေသာအခါ စိတ္မျငိမ္မသက္ျဖစ္ၿပီး ေအာ္ဟစ္ ကာ““ငါကလည္း၊ ငါ၌အမဂၤလာ႐ွိ၏။ ငါအက်ိဳးနည္း႐ွိၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ညစ္ညူးေသာႏႈတ္ခမ္း႐ွိလ်က္၊ ညစ္ ညႈးေသာႏႈတ္ခမ္း႐ွိေသာလူမ်ိဳးတြင္ ေနလ်က္ႏွင့္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအ႐ွင္ ထာ၀ရဘုရားတည္းဟူေသာ ႐ွင္ဘုရင္ကို၊ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ျမင္ေလၿပီတကား”” ေဟ႐ွာယ ၆း၅

““ငါ၌အမဂၤလာ႐ွိ၏။ ငါအက်ိဳးနည္း႐ွိၿပီ”” ဟုေဟ႐ွာယ အဘယ္ေၾကာင့္ေအာ္ဟစ္ရပါသနည္း။ သူသည္ကိုယ္ ကိုအျပစ္႐ွိေၾကာင္း သိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုန္းအသေရႏွင့္ျပည့္စုံ၍ သန္႕႐ွင္းျမင့္ျမတ္ေသာဘုရားသခင္ ေ႐ွ႕သို႕တိုး ၀င္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေျဖာင့္မွန္ျခင္းသည္ သူ၌မ႐ွိေၾကာင္း သိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာ မိႆဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တြင္ ဘုရားသခင္လက္ခံႏုိင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း႐ွိ ရ ေပမည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ေရခ်ိဳးျခင္းႏွင့္တူပါသည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမွာ အ၀တ္အစား အသစ္မ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ တူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကိုယ္ကို သန္႕စင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အ၀တ္အစားကို၀တ္ဆင္ပါသည္။ ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးကို ေတြ႕ရမည္ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အ၀တ္အစားကိုအထူးအေရးေပးပါမည္။ သန္႕႐ွင္းေသာ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕သို႕ ၀င္ေရာက္ၿပီး မိႆဟာယဖြဲ႕မည္ဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အထူးအ၀တ္အစား ဆင္ရင္ရပါမည္။ ဘုရားသခင္ လက္ခံႏိုင္ ေသာ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းတည္းဟူေသာအ၀တ္ကို ၀တ္ဆင္ရပါမည္။

ဘုရားသခင္သည္ မည္သို႕ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုလက္ခံပါသနည္း။ ဘုရားသခင္သည္ ျပည့္စုံေသာေျဖာင့္မတ္ ျခင္းကိုသာ လက္ခံပါသည္။ ဤျပည့္စုံေသာေျဖာင့္မတ္မူကို ကၽြႏု္ပ္တို႕အားဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ေပးရမည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား သူ၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ မည္ကဲ့သို႕ေျဖာင့္မတ္ေစသနည္း။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား သူ၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ျပည့္စုံေျဖာင့္မတ္ေစရန္အတြက္ အံ့ၾသဖြယ္(၃)ခုလုပ္ခဲ့ပါ သည္။

(၁) အာဒံ၌႐ွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အသက္တာေဟာင္းကို အဆုံးသတ္ ဖ်က္ဆီးလုိက္သည္။

(၂) ခရစ္ေတာ္၌ကၽြႏု္ပ္ တို႕ကိုအသက္တာသစ္ေပးသည္။

(၃) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္မည္အေၾကာင္း ခရစ္ေတာ္ ကိုေပးခဲ့သည္။

႐ုိး႐ုိးေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ျဖစ္ရပ္ေဟာင္းမ်ားကိုဖယ္႐ွားၿပီး ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား ခရစ္ေတာ္ ကို ေပးပါသည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုၾကည့္ၾကပါစို႕။

(၁)အာဒံ၌႐ွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အသက္တာေဟာင္းကို ဘုရားသခင္အဆုံးသတ္ဖ်က္ဆီးလုိက္ျခင္း

ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အျပစ္မ်ားကို ထာ၀ရဖယ္႐ွားၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ေပၚတြင္႐ွိေနေသာ အမႈအလုံးစုံကိုလည္း ႐ွင္းထုတ္ၿပီး ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ အခေၾကးမေပးရဘဲ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုေျဖာင့္မတ္ ေစပါၿပီး၊ သုိ႕ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တြင္ ပိုနက္နဲေသာျပႆနာ႐ွိပါသည္။ က်မ္းစာက ဤုျပ ႆနာကို ““လူေဟာင္း””ဟုေခၚပါသည္။ အာဒံ၌တည္ခဲ့ေသာလူေဟာင္းျဖစ္သည္။ အာဒံ၌႐ွိခဲ့ေသာ လူေဟာင္းသည္““ အ ျပစ္စက္႐ုံ”” ေပတည္း။ လူ႕ႏွလုံးသားအေၾကာင္းကို သခင္ေယ႐ႈက ““လူ အတြင္းႏွလုံးထဲက မေကာင္းေသာ ၾကံစည္ျခင္း၊ သူ႕မယားကိုျပစ္မွားျခင္း၊ မိန္းမလြတ္ႏွင့္မွားယြင္းျခင္း၊  လူအသက္ကိုသတ္ျခင္း၊သူ႕ဥစၥာကိုခိုးျခင္း၊ ေလာဘလြန္က်ဴး ျခင္း၊ မနာလုိျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း၊ ညစ္ညဴးျခင္း၊ ျငဴစူျခင္း၊ သူ႕အသေရကိုဖ်က္ျခင္း၊ ေထာင္လႊားေစာ္ကားျခင္း၊ လွ်ပ္ေပၚျခင္း .. ..”” ဟု ေျပာပါသည္။ မာကု ၇ း၂၁-၂၂

ဘုရားသခင္သည္ ထိုလူေဟာင္းကိုေျပာင္းရန္ မဟုတ္ဘဲ အဆုံးသတ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ““ငါတို႕လူေဟာင္းသည္ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တုိင္မွာ အေသသတ္ျခင္း ကိုခံရၿပီ......””ေရာ ၆း၆

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အာဒံ၌ အသက္တာေဟာင္းကို ကားတုိင္ေပၚ တြင္ အၿပီး ဖ်က္ဆီးၿပီးဆိုတာကို သိေစခ်င္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသၿပီး အတူသၿဂိဳဟ္ခံရသည္။သၿဂိဳလ္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကား အဘယ္ သို႕နည္း။ ဘုရားေ႐ွ႕ေတာ္မွဖယ္႐ွားျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ ဘုရားသခင္ေျပာေနသည္မွာ ““ငါ မင္းအသက္တာေဟာင္းကို ကားတုိင္ေပၚမွာ အဆုံးသတ္လိုက္ၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္နဲ႕အတူ သၿဂိဳဟ္ခံရတဲ့ မင္းရဲ႕ အသက္တာေဟာင္းကို ငါ၏မ်က္ေမွာက္ ေတာ္ေအာက္မွ ဖယ္႐ွား လုိက္ၿပီး။

(၂)ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႕အား ခရစ္ေတာ္၌ အသက္တာသစ္ကို ေပးသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူသၿဂိဳဟ္ခံရၿပီး အသက္တာေဟာင္းဖ်က္ဆီးအဆုံးသတ္သြားသည္။ ဘုရားက ““ ယခုပင္ သင့္ကို ခရစ္ေတာ္၌အသစ္ေသာလူအျဖစ္ ဖန္တီးၿပီး””ဟုေျပာပါသည္။ က်မ္းစာက““ငါတုိ႕သည္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ တုိ႕ကို က်င့္ရမည္ အေၾကာင္း၊ ေယ႐ႈခရစ္၌ ျပဳျပင္၍ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာျဖစ္ၾက၏။ ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တုိ႕၌ငါ တုိ႕သည္ က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕ကို ျပင္ဆင္ ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ””ဟုဆိုပါသည္။ ဧဖက္ ၂း၁၀

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌အသစ္ေသာအသက္တာရပါၿပီး၊ ထိုအသစ္ေသာအသက္တာသည္ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ခ်ိန္မွစတင္ခဲ့ၿပီး၊ ““လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိလွ်င္အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏။”” ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဘု ရားသခင္က ““ယုံၾကည္သူဟာ ခရစ္ေတာ္၌အသစ္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ၿပီး။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခရစ္ေတာ္၌သင့္ကို ငါဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ငါ၏မ်က္ေမွာက္၌သင့္ရပ္တည္မူသည္ ခရစ္ေတာ္၏ရပ္တည္ရာေနရာႏွင့္အတူပင္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္၌ထာ၀စဥ္တည္႐ွိေနၿပီးျဖစ္သည္။

(၃) ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္သည္ ျပည့္ုစုံေသာေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္မည္ အေၾကာင္းခရစ္ေတာ္ကိုေပးခဲ့သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ မေျဖာင့္မွန္ႏိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္္္ပ္တုိ႕ကိုသူ၏မ်က္ေမွာက္ တြင္ ေျဖာင့္မတ္ ေစႏုိင္သည္။ ဘုရားသခင္အဘယ္ကဲ့သို႕လုပ္ပါသနည္း။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏  ေျဖာင့္မတ္ရာျဖစ္ေစပါသည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကို ငါတုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ အျပစ္ ႐ွိေသာသူ ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတုိ႕သည္ ထိုသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူ ျဖစ္မည္ အေၾကာင္းတည္း။”” ဟုဆိုပါသည္။ ၂ေကာ ၅း၂၁

ဤက်မ္းပိုဒ္တြင္ ““ငါတုိ႕သည္ သူအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္း””ဟုဆို ထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုေျဖာင့္မတ္ သူကဲ့သို႕ျမင္သလုိ၊ ခရစ္ေတာ္ထဲ၌႐ွိေသာကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုလည္း ေျဖာင့္မတ္သူမ်ားကဲ့သို႕ပင္ျမင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္မ်ား၊ ႐ႈံးနိမ့္မႈမ်ားကိုျပန္ၾကည့္ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္သူမ်ားျဖစ္ သည္ကို ယုံရန္ ခက္ခဲပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဤအခ်က္မွာ အမွန္အကန္ျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္ ၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က အတိအလင္း ေၾကညာ ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။     ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ႐ွိေသာ ေကာင္းကင္ တမန္ ဂါေျဗလသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေရွ႕တြင္ေပၚလာမည္ဆိုပါက ““သူသည္ ေျဖာင့္မတ္ သန္႕႐ွင္းသူ ျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ မေျဖာင့္မတ္၊ မသန္႕႐ွင္းပါ””ဟူ၍ေတြးမိၾကပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ဤကဲ့သို႕ထင္ျမင္ျခင္းမွာ လုံး၀မွားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ သည္ ေျဖာင့္မတ္ရန္အတြက္ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ခရစ္ေတာ္အားေပးထားပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါၿပီး။

ေပ်ာက္ေသာသားကို အေကာင္းဆုံး၀တ္႐ုံေပးျခင္း

ဖခင္ထံျပန္လာေသာ ““ေပ်ာက္ေသာသား””သည္ ညစ္ေပၿပီး၊ ေငြလည္းတစ္ျပားမွမ႐ွိပါ။ သူ႕ကိုဖခင္က အဘယ္ သို႕ ျပန္လက္ခံပါသနည္း။ သားကိုျမင္သည္ႏွင့္ေျပးေပြ႕ၿပီးနမ္းပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွာပင္ သားက သူ၏အျပစ္အားလုံးကို ဖခင္ ခြင့္လြတ္လုိက္ေၾကာင္း သိသြားပါသည္။ ေနာင္တႏွင့္ ျပန္လာေသာ အျပစ္သားမ်ားကုိလည္း ထိုနည္းတူပင္ဘုရား သ ခင္ ျပန္၍ လက္ခံပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေျပးလာၿပီး ထိုအျပစ္သားမ်ားကို ေပြ႕ဖက္နမ္းပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ အျပစ္ အားလုံးကို လြတ္ၿပီး သူ၏ေမတၱာျဖင့္ ျခဳံ ထားပါသည္။

““ေပ်ာက္ေသာသား”” ကို ဖခင္က ခြင့္လြတ္ေသာ္လည္း သူသည္အေဖ့အိမ္တြင္ေနရထိုင္ရခက္ပါလိမ့္မည္။ ထို အခါ အေဖျဖစ္ သူက ဘာလုပ္သလဲ။ အေဖျဖစ္သူက အေစခံမ်ားကို ““အေကာင္းဆုံး ၀တ္႐ုံ ကို ယူၿပီး သားကို ၀တ္ေပး ပါ” ဟု ခိုင္းလုိက္ပါသည္။ အလွဆုံးတင္မက၊ အေကာင္းဆုံး ၀တ္႐ုံျဖစ္သည္။ ဖခင္သည္ သားကို အိမ္ထဲတြင္ သက္သာစြာ ေနႏိုင္ရန္ သူ႕မွာရွိေသာ အေကာင္းဆုံးအရာကို ေပးပါသည္။ ထိုအေကာင္းဆုံး၀တ္႐ုံသည္ သားအား ဖခင္ေ႐ွ႕တြင္ သင့္ ေလ်ာ္ေစသည္သာမက၊ ဖခင္က သူ႕အားျပန္လက္ခံေၾကာင္းကို သိေစသည္။ သားက ဖခင္ကို ““ဒီအရာကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ မထိုက္ တန္ပါ”” ဟုျပန္မေျပာပါ။ အေဖ ေပးသည့္အရာမ်ားကို ၀မ္းသာအားရစြာယူျခင္းအားျဖင့္ ဖခင္ကို ဂုဏ္ျပဳပါသည္။

အေကာင္းဆုံး၀တ္႐ုံသည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။

ဤပုံျပင္သည္ နက္နဲေသာအဓိပၸါယ္႐ွိပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုဘုရားသခင္ျပန္လက္ခံေၾကာင္း ကို သိေစလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို အေကာင္းဆုံး၀တ္႐ုံေပးပါသည္။ ထို၀တ္႐ုံသည္ ခရစ္ေတာ္ပင္တည္း။   ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္မည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ခရစ္ေတာ္အား ေပးခဲ့ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္၌ ေက်နပ္မႈႏွင့္ေမြးေလ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရမည္ အ ေၾကာင္း သားေတာ္ကိုေပးပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ေျဖာင့္မတ္မႈ ျဖစ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ သင့္ေလ်ာ္ဆုံးေသာအရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား အေကာင္းဆုံးေပးႏိုင္သည့္အရာမွာ ခရစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ““၀တ္႐ုံ””ေပတည္း။ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ ေ႐ွ႕ေတာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္သူ႕အား ““ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအ႐ွင္သခင္””ဟုေခၚပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍က်မ္းစာက ““ထုိမင္းသည္ ေယေဟာ၀ါေဇာဒကနဟူေသာဘြဲ႕နာမ႐ွိလိမ့္သတည္း။””ဟု ဆို ထားပါသည္။ ေယရမိ ၃း၆

ကၽြႏု္္ပ္တို႕သည္ မည္သူမည္၀ါ၊ မည္သည့္အမႈလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ေျဖာင့္မတ္ရျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေျဖာင့္မွန္ျခင္းသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ ထဲ၌ တည္ေစ၍၊ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ““ထိုဘုရားသခင္ အားျဖင့္သင္တုိ႕သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌တည္ေနၾက၏။ ထိုသခင္မူကား၊ ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူသည္ အတုိင္း၊ ငါတုိ႕၌ ပညာမွ စ၍ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ သန္႕႐ွင္းျခင္း၊ ေရြးႏႈတ္ျခင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။”” ၁ေကာ ၁း၃၀ ဤက်မ္းပိုဒ္သည္ မည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါ သနည္း။ ယုံၾကည္သူတိုင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ပါသည္။ ယုံၾကည္သူတိုင္း ခရစ္ေတာ္၌ တည္ပါသည္။ ယုံၾကည္သူ တိုင္း က ““ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း”” ဟုေျပာႏိုင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ျပည့္စုံေသာေျဖာင့္မွန္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ေပးေသာ ျပည့္စုံသည့္ေျဖာင့္မွန္ျခင္းသည္ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ထိုလက္ေဆာင္ ကို  ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္လက္ခံသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ရ႐ွိသည္။ ေပါလုသည္ ကယ္တင္ျခင္းမရမွီ၊ ဘုရားသခင္ အလုိေတာ္ ေတြ႕ေအာင္ ပင္ပန္းစြာ ၾကိဳးစာလုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပညတ္ေတာ္အတုိင္းက်င့္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္လိုအပ္သည့္ျပည့္စုံေသာ ေျဖာင့္မွန္ျခင္းကို ဘယ္လုိမွမရႏိုင္ပါ။ သို႕ျဖစ္၍ ေပါလုသည္ သူ၏ ယုံၾကည္မႈကို ခရစ္ေတာ္ထံ အပ္ႏွံေသာအခါမွသာ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း”” ကိုရပါေတာ့သည္။ ေပါလုက““ထိုမွ်မက ငါ၏သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကိုသိေသာပညာသည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ျမတ္သည္ကိုေထာက္၍၊ ခပ္သိမ္း ေသာအရာတို႕ကို ႐ႈံးေစေသာအရာကဲ့သို႕ငါထင္မွတ္၏။”” ဟုဆုိပါသည္။ ဖိလိပ္ၸိ ၃း၈-၁၀

ျပည့္စုံေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လုပ္ကိုင္၍မရပါ။ ဘုရားသခင္ ေပးသနားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုျပည့္စုံေျဖာင့္မတ္ျခင္း လက္ေဆာင္ကိုအခမဲ့ေပးပါသည္။ “ေက်းဇူးေတာ္၏ႂကြယ္၀ျခင္းကို၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕သြင္းေပးေတာ္မူျခင္းကို၄င္း ခံရ ေသာ သူတုိ႕သည္ တစ္ေယာက္ေသာသူတည္းဟူေသာ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသက္႐ွင္လ်က္သာ ၍စိုးစံရၾကလတံ့”

ေရာ ၅း၁၇

““ႂကြယ္၀ေသာ ေက်းဇူးေတာ္””ႏွင့္““ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလက္ေဆာင္””  စာပုိဒ္(၂)ပိုဒ္ကို ေလ့လာၾကပါစို႕

““ႂကြယ္၀ေသာေက်းဇူးေတာ္””ဆိုရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အေပၚထား႐ွိေသာ ဘုရားသခင္၏စိတ္ေနသေဘာထား ျဖစ္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခ်ေပးရာတြင္ ကပ္ေစးႏွဲေသာသူ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ ““ေက်းဇူးေတာ္အလုံးစုံ၏ဘုရား””ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ သူ၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ အလြန္ေပါမ်ားပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍ သူေပးသမွ်တို႕ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ၀မ္းေျမာက္ေက်းဇူးတင္စြာ ယူျခင္းအားျဖင့္ သူ႕ကို ဂုဏ္ျပဳပါသည္။

““ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလက္ေဆာင္”သည္ ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႕ကို ဘုရားသခင္ေပးႏိုင္ေသာ အံ့ၾသဖြယ္လက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားေပးေသာေျဖာင့္မွန္ျခင္းသည္ ျပည့္စုံေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ ေပးသည့္ အေျခအေနထက္ ပိုေကာင္းေအာင္လည္း မလုပ္ႏုိင္ ေတာ့ပါ။ ကၽြႏု္္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ ျခင္း ျဖစ္ၾကပါသည္။

ယခုသင္သည္ ခဏနားၿပီးေအာက္ပါစာပိုဒ္ကို သုံးၾကိမ္ရြတ္ဆိုပါ။

““ႂကြယ္၀ေသာ ေက်းဇူးေတာ္””   ““ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလက္ေဆာင္””

““ႂကြယ္၀ေသာ ေက်းဇူးေတာ္””   ““ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလက္ေဆာင္””

““ႂကြယ္၀ေသာ ေက်းဇူးေတာ္””  ““ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလက္ေဆာင္””

ဤအခ်က္သည္ သင့္အား မ၀မ္းေျမာက္ေစဘူးလား။ ဤအခ်က္သည္ ဘုရားသခင္က သူ၏သားသမီးမ်ား အတြက္ ေပးေသာ လက္ေဆာင္ပင္တည္း။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ အျပစ္ မလုပ္ေတာ့ပါ ဘူးဟု ဆိုလိုတာလား။ မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာရိႏၲဳအသင္းသို႕ ေပါလုေရးေသာစာမ်ားအရ၊ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ နားလည္ရန္ ခက္ပါသည္။ တဖက္တြင္ ထိုယုံၾကည္သူမ်ားကို ေပါလုက “သူေတာ္စင္၊ သန္႕႐ွင္းသူ”မ်ားဟုေခၚၿပီး သူတို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌သန္႕စင္ၿပီး သက္သန္႔ ခြဲထားျခင္းခံရသူမ်ားဟုဆိုပါသည္။

ေနာက္တစ္ဖက္၌ ထိုစာေစာင္ထဲတြင္ပင္ ေပါလုက ထိုသူမ်ား၏အသက္တာတြင္ ဆိုး၀ါးေသာအျပစ္မ်ား အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕က စိတ္ေနျမင့္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္ျခင္း၊ ဒုစ႐ုိက္အမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းစသည္တို႕ ျဖစ္ပါ သည္။ ဤအခ်က္ကို မည္ကဲ့သို႕ေျဖ႐ွင္းပါမည္နည္း။ ေပါလုက ““သူေတာ္စင္”” ဟုေခၚေသာသူမ်ားသည္ တခ်ိန္ တည္း မွာပင္ ခရစ္ယာန္ မဆန္ေသာ အသက္တာမ်ားကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနပါသည္။ ဤအခ်က္ကိုေျဖ႐ွင္းရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ၏““အေနအထား(Standing)””ႏွင့္ ““ေနထိုင္ျပဳမူပုံ(State)””  ျခားနားခ်က္မ်ားကို နားလည္ရပါမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဘယ္အေနအထားမွာ ႐ွိေနပါသနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ခရစ္ေတာ္၌   တည္ေနေသာအေနအထားတြင္ ႐ွိေနပါသည္။ ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့သ မွ်အမႈအားလုံး ပါ၀င္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္တာေဟာင္းကို အဆုံးသတ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ အသက္တာသစ္ကိုေပးခဲ့သည္။ ဤခရစ္ေတာ္၌ တည္ေသာအသက္တာသစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အမွန္ တကယ္ အသက္တာ    ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို တစ္ဦးတည္း ထာ၀ရျဖစ္ေစသည္။ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အသက္တာႏွင့္ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေျဖာင့္မတ္ရာျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အေနအထားသည္ တစ္ခ်ိန္လုံးျပည့္စုံပါလား၊ ျပည့္စုံပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ျပည့္စုံပါသနည္း။ ခရစ္ေတာ္၌ ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ျပည့္စုံၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေနအထားလည္း ဘယ္ေသာအခါမွ မေျပာင္းပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေနထိုင္ျပဳမႈပုံက အဘယ္နည္း။

ဤသည္မွာ ေနထိုင္ျပဳမူပုံ အက်င့္ဓေလ့ျဖစ္ပါသည္။ ဤကမၻာေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေနထိုင္ပုံျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႕၏ေနထုိင္ပုံမွာ ျပည့္စုံပါသလား။ မျပည့္စုံပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေပၚတြင္ မူတည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အသက္တာမွာ ငါ႐ွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ဘယ္လုိမွမျပည့္စုံႏိုင္ပါ။ တမန္ေတာ္ ေယာဟန္က ““ကိုယ္အျပစ္မ႐ွိဟုငါတို႕သည္ ဆိုလွ်င္၊ ကိုယ္ကိုလွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတို႕၌သစၥာတရားမ႐ွိ””ဟုဆိုပါသည္။ ၁ေယာ ၁း၈

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဤေလာကမွာသြားလာေနထိုင္စဥ္အခါ၊ ခရစ္ေတာ္၌ ကၽြႏု္္ပ္တို႕႐ွိသည့္အေနအထားကို သတိရ မည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ခရစ္ယာန္အသက္တာအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕႐ွိသည္အတိုင္း ဘုရားသခင္လက္ခံသည္။

ေလာကတြင္ ကၽြႏု္္ပ္တို႕ေနထိုင္ျပဳမူပုံေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊ ကၽြႏု္္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌အျမဲတည္ေနေသာအေနအ ထားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုလက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““....ငါတုိ႕အားေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူး ေတာ္၏ဘုန္းအသေရကိုခ်ီးမြမ္းေစျခင္းငွါ၊ ငါတုိ႕သည္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္သားအရာကို ရမည္အေၾကာင္းအလိုေတာ္႐ွိ ေသာ ေစတနာအတိုင္း ေရွးမဆြက ခြဲခန္႕မွတ္သား ေတာ္မူ၏။ ””ဟု ဆုိပါသည္။ ဧဖက္ ၁း၆

ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ သူသည္အေကာင္း ဆုံး““၀တ္႐ုံ””ျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္သည္ ထို၀တ္႐ုံကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ထံမွ ဘယ္ေတာ့မွျပန္မယူပါ။ သူ၏ျပည့္စုံျခင္းကို ဘာမွ ထပ္ျဖည့္စရာ မလုိသကဲ့သို႕ ဘာမွလည္း ႏႈတ္ယူလုိ႕ မရပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္႐ႈံးနိမ့္ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အစဥ္အျမဲျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်နပ္ရၾကမည္ေလာ၊ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ဘုရားသည္ သန္႕႐ွင္းျမင့္ ျမတ္ေသာဘုရားျဖစ္သည္နည္းတူ သူ၏လူမ်ားကိုလည္း ေန႕စဥ္ အသက္တာ တြင္ သန္႕႐ွင္းေစခ်င္ပါသည္။ ““သင္တုိ႕ကို ေခၚေတာ္မူေသာသူသည္သန္႕႐ွင္းေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ က်င့္ႀကံျပဳမူသမွ်တုိ႕ ၌သန္႕႐ွင္းျခင္း႐ွိၾကေလာ့။””၁ေပ ၁း၁၅

ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႕လုပ္မည္နည္း။

ဘုရားသခင္သည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သူ႕ကိုႏွစ္သက္ေစမည့္အသက္တာကိုေျပာျပထား ပါသည္။ ““မ်က္ေမွာက္ မျမင္ဘဲ ယုံၾကည္ေျမာ္လင့္ျခင္း႐ွိသည္အတိုင္း၊ ငါတုိ႕သည္ ျပဳမူက်င့္ေဆာင္မည္ျဖစ္၍...”” ၂ေကာ ၅း၇ ““ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသည္”” ဆိုသည္မွာအဘယ္သို႕နည္း။ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေနျခင္းကို မွတ္ယူလ်က္ ေနထိုင္ျခင္းကိုဆိုလုိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေနအထားေပၚ႐ွိ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အသက္တာတြင္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေစသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္ကို သိျမင္လာလွ်င္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေန႕စဥ္အသက္တာသည္ လည္း ေျဖာင့္မတ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေသာသူေတာ္စင္မ်ားဟု သိျမင္လာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္ တို႕သည္ သူေတာ္စင္မ်ားကဲ့သို႕ေနထိုင္ပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေနေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ သည္ သူ ၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ေန႕စဥ္အသက္တာမ်ားကိုေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း သိမွတ္ေစခ်င္သည္။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ထပ္တလဲလဲ ““ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေနပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္သည္။””ဟုရြတ္ဆိုပါ။ က်မ္းစာထဲတြင္ ထိုအမွန္တရားသည္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံသည့္အခါတြင္ အထက္ကေဖာ္ျပပါအခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ဘုရားသခင္လုပ္ေပးေတာ္မူသည္။ ဤသင္ခန္းစာ ကို ထပ္ခါထပ္ခါဖတ္ပါ။ သင္သည္ တကယ္ပင္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေနၿပီး ခရစ္ေတာ္သည္ သင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကို သင့္အား ျပသခိုင္းပါ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြင္း႐ွိ အလုံးစုံကို ဖယ္႐ွားၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္ သည္ျပည့္စုံေျဖာင့္မတ္ပါၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ကၽြႏု္ပ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြင္း ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊

ဘုရားသခင္၏ၾကီးျမတ္ေသာ ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္ရန္ ကၽြႏု္္ပ္တုိ႕အတြက္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအရာႏွင့္သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြင္းလုပ္ေနေသာအရာကို ပိုင္းျခားခြဲေပရပါမည္။

(၁)ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအရာ

ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေပၚက်ေရာက္ေသာ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာအားလုံး၏အေျခခံမွာ ကားတုိင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အျပစ္မ်ားအားလုံးလႊတ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းရၿပီး၊ သားအရာ ေကာင္း ႀကီး အခြင့္အေရးကိုလည္း ရပါသည္။

ကၽြႏု္္ပ္တို႕အတြက္ခရစ္ေတာ္လုပ္ခဲ့ေသာအမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္သူသည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရား သခင္ ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ျပည့္စုံ မွန္ကန္ေသာ ရပ္တည္မႈ ႐ွိပါသည္။ ကားတိုင္ေပၚ၌ခရစ္ေတာ္၏ပူေဇာ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ယုံၾကည္ သူသည္ ထာ၀ရသန္႕စင္ၿပီး လက္ခံေတာ္မူျခင္း ခံရပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထပ္လုပ္ဖို႕မလိုေတာ့ပါ။ ယုံၾကည္သူ သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျပန္လည္ဆက္ဆံမႈရ႐ွိၿပီး ဘုရားသခင္အေ႐ွ႕ေတာ္တြင္ သန္႕စင္သည္။ ဘုရားသခင္အတြက္ ထာ၀ရ သက္သန႔္ခြဲျခားထားျခင္း ခံရသည္။ ““အေၾကာင္းမူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာသူတို႕သည္ ထာ၀ရစုံလင္ျခင္းအက်ိဳးကို ရေစျခင္း ငွါ၊ တစ္ခါတည္းပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ျပဳေတာ္မူ၏။”” ေဟ ၁၀း၁၄

(၂)ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြင္း ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေနေသာယုံၾကည္သူ၏ ရပ္တည္မႈမွာ ျပည့္စုံၿပီး ေျပာင္းလဲျခင္း မ႐ွိပါ။ သို႕ေသာ္ ေန႕စဥ္ သန္႕စင္ ေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႕လုိပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းမွ ယဇ္ပေရာဟိတ္မ်ားသည္ တဲေတာ္ထဲသို႕မ၀င္မွီကုိယ္လက္တို႕ကို (ေၾကး၀ါ အင္တုံ) ၌ ေဆးရသည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တို႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြင္း၌ အလုပ္ လုပ္ ေန ပါသည္။ ေန႕စဥ္အဆက္မျပတ္လုပ္ေနပါသည္။ ေလာကတြင္ ယုံၾကည္သူ၏အသက္တာ တစ္ေနရာတြင္ ဘုရားသခင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈၿပီးေျမာက္ျပည့္စုံသြားၿပီး ဆိုတာ မ႐ွိပါ။ ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြင္း၌အစဥ္အျမဲအလုပ္လုပ္ ေနပါ သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ေလာကီခႏၡာကိုယ္၌တည္ေနသ၍ အျပစ္သည္ ကိုယ္အဂၤါအသီးသီးတြင္ က်ိန္း၀ပ္ေနမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေသြးသားသည္ ခႏၡာကိုယ္တြင္း႐ွိ အဓိကအျပစ္ျဖစ္သည္။ ““ကိုယ္အျပစ္မ႐ွိဟု ငါတို႕သည္ဆိုလွ်င္၊ ကိုယ္ကို ကိုယ္ လွည့္ျဖားၾက၏။ ငါတို႕၌သစၥာတရားမ႐ွိ။ ”” ၁ေယာ ၁း၈ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္၏လက္ေအာက္မွလႊတ္ၿပီး ျဖစ္ ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ အျပစ္မလုပ္ႏိုင္ဟု မေျပာႏိုင္ပါ။ အျပစ္ထပ္လုပ္မိခဲ့ေသာ္ အဘယ္သို႕ လုပ္မည္နည္း။ မိမိ အျပစ္ကို ဘုရားထံ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ၿပီး ထိုအျပစ္ကို ဘုရားသခင္ခြင့္လြတ္ၿပီးဟု ယုံၾကည္ရမည္။ “ကိုယ္အျပစ္တို႕ကို ေဘာ္ ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႕အျပစ္မ်ားကိုလြတ္၍ ဒုစ႐ုိက္႐ွိသမွ်ႏွင့္ကင္းစင္ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္ ၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္ ၄င္း ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။”” ၁ေယာ ၁း၉

ေလာကေပၚတြင္ အသက္႐ွင္စဥ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေန႕စဥ္ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေလ့လာျခင္းတို႕ကို လုပ္ဖို႕ လိုပါသည္။ ထိုမွသာ ေန႕စဥ္ျပဳလုပ္မိေသာအျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္က သန္႕စင္ေပးပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြင္း၌ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို မတားဆီးထားရပါ။ ”” ဘုရားသခင္၏သန္႕ရွင္း ေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို စိတ္မနာေစၾကႏွင့္””

ေမးခြန္းမ်ား

(၁) မည္ကဲ့သို႕ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ဘုရားသခင္အလို႐ွိပါသနည္း။

(က) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတတ္ႏိုင္ဆုံးၾကိဳးစားအားထုတ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

(ခ) ဘုရားသခင္သာလွ်င္ေပးႏုိင္ေသာ ျပည့္စုံသည္ေျဖာင့္မတ္ျခင္း

(၂) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အသက္တာေဟာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

(က) ထိုအသက္တာေဟာင္းသည္ ကားတုိင္ေပၚတြင္အဆုံးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို ဘုရားသခင္ သိေစလုိသည္။

(ခ) ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုအျပစ္အားလုံး ႐ွင္းသြားသည္ အထိ တစ္ခုခ်င္းလုပ္ေဆာင္သြားေစခ်င္သည္။

(၃) အသက္တာေဟာင္းအဆုံးသတ္သည္ႏွင့္ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႕အား

(က) ““သင္တုိ႕ခရစ္ေတာ္၌ လူသစ္အျဖစ္ဖန္ဆင္းလုိက္ၿပီး””

(ခ)   ““သင့္ကိုပို၍ ၾကိဳးစားေစခ်င္ပါသည္။””

(၄) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုခရစ္ေတာ္ေပးရာ၌

(က) သူကဲ့သို႕ေနႏိုင္ရန္စုံလင္ေသာသက္ေသအျဖစ္ေပးျခင္း၊

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ျပည့္စုံေသာ ေျဖာင့္မွန္ျခင္းျဖစ္ရန္

(၅) ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို

(က) ယခင္ကထက္ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္သည္။

(ခ) ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္ေစသည္။

(၆) ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ေပးေသာစုံလင္သည့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမွာ

(က) ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္တစ္သက္တာလုံး လုပ္ေဆာင္သြားရမည္အရာျဖစ္သည္။

(ခ)လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ခရစ္ေတာ္ကိုကယ္တင္႐ွင္အျပစ္လက္ခံယုံၾကည္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ရေသာ လက္ေဆာင္

(၇) ဘုရားေ႐ွ႕၌ ကၽြႏု္ပ္တို႕ရပ္တည္မႈအနအထားသည္

(က) ကၽြႏု္ပ္တို႕ေနေသာ ခရစ္ယာန္အသက္တာေပၚတြင္ မူတည္သည္။

(ခ) ခရစ္ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ရပ္တည္ေနမႈအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(၈) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ေနထိုင္ျပဳမူပုံသည္

(က) ေလာကတြင္ေနထုိင္ပုံ

(ခ) ေန႕စဥ္ျပဳလုပ္ေသာ ကာယေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

(၉) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုလက္ခံရျခင္းအေၾကာင္းမွာ

(က) ေလာကတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ေနပုံထိုင္ပုံေၾကာင့္

(ခ) ခရစ္ေတာ္၌တည္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အေနအထားေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(၁၀) ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ေလွ်ာက္လွမ္းေသာ အသက္တာဆိုသည္မွာ

(က) ခရစ္ေတာ္၌ရရွိသည့္အသက္တာျဖင့္ သိမွတ္အသက္႐ွင္ရန္

(ခ) ေန႕စဥ္အတတ္ႏိုင္ဆုံးၾကိဳးစား၍ သန္႕႐ွင္းစြာအသက္ရွင္ျခင္းကို ဘုရားသခင္လက္ခံလိမ့္မည္ဟုယုံၾကည္ရန္