ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အဖိုးကိုမေပးဘဲ ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေစျခင္း Lesson 9 Justified Freely by His Grace


အန္ဒရူး

မိတ္ေဆြ

ျပီးခဲ့ေသာသင္ခန္းစာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အျပစ္အားလုံးကို ဘုရားသခင္ေျဖလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏မြန္ျမတ္ ေသာ ဘုန္းအေၾကာင္း သိ႐ွိခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ထာ၀ရအျပစ္လႊတ္ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အျပစ္မ်ားအ တြက္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီးပါၿပီး။

ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းသည္ အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္ျခင္းတစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္အ ျပစ္လြတ္ျခင္းအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုေျဖာင့္မွန္ေစပါသည္။

ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္းထင္႐ွားေစျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း

၄င္းသည္ တရား႐ုံးအသုံးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ လူတိုင္းဟာတေန႕တြင္တရားစီရင္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္၍ ၾကီးျမတ္ေသာ တရားသူႀကီးမွာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါသည္။

ေယ႐ႈကိုုယုံၾကည္ေသာအျပစ္သားသည္ သခင္ေ႐ွ႕ေမွာက္၌ေျဖာင့္မတ္သူျဖစ္သည္။ ႐ွင္ေပါလုက““ထိုေၾကာင့္ညီ အစ္ကိုတို႕၊ ထိုသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္အျပစ္လႊတ္ျခင္းတရားကိုသင္တို႕အား ေဟာၾကားသည္ကို၄င္း၊ ထိုသခင္ ကို ယုံၾကည္ေသာသူ႐ွိသမွ်တို႕သည္ေမာေ႐ွ၏တရားအတိုင္းမလြတ္ႏိုင္ေသာအျပစ္႐ွိသမွ်တို႕ႏွင့္လႊတ္ရၾက သည္ကို၄င္းသိ မွတ္ၾကေလာ့””ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ တမန္ ၁၃း၃၈-၃၉

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ အျပစ္႐ွိသမွ်တို႕ႏွင့္လႊတ္ရၾကျခင္းသည္ ဘုရား၏အကန္႕အသတ္ မ႐ွိေၾကညာခ်က္ျဖစ္သည္။ အျပစ္လႊတ္ခံရျခင္းျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ဘုရားသခင္ ၏ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ထိုသူတို႕သည္ ေျဖာင့္မတ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕တြင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ရပ္တည္ခ်က္ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕၌ ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေစျခင္း၊ အခ်က္ဘာေၾကာင့္လိုပါသနည္း။

အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ အံ့ဘြယ္ေကာင္းသည္။ သို႕ေသာ္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၌ အျပစ္လႊတ္ျခင္းထက္ပို၍လုိပါေသးသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘုရားတရားကိုင္း႐ႈိင္းေသာခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္၏တစ္ဦးတည္းေသာ သားကိုသတ္ခဲ့သည္ဆိုပါစို႕။ ထိုဖခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို စိတ္ႏွလုံးအတြင္းမွအျပစ္လႊတ္ႏိုင္သည္ တိုင္ေအာင္ သူ၏အေ႐ွ႕တြင္ ကၽြန္ေတာ္အေနရက်ပ္ တည္းပါမည္။

တဖန္တရားဥပေဒအပိုင္းကလည္း ႐ွိပါေသးသည္။ အေဖကခြင့္လႊတ္ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္ လူသတ္မႈအတြက္ အမႈဆိုင္ရမည္။““ေျဖာင့္မွတ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေစျခင္း””ဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႕၌႐ွိ႐ွိသမွ်စြဲဆိုမႈမ်ားမွ ကင္း႐ွင္းျခင္း ျဖစ္ သည္။ ခရစ္ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ အျပစ္႐ွိသမွ်တို႕ႏွင့္လႊတ္ရၾကသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ယုံၾကည္သူတိုင္းကို သူ၏ေ႐ွ႕ေတာ္ ၌အတား အဆီး မ႐ွိ ခရစ္ေတာ္၌ေပ်ာ္ေမြ႕ေစခ်င္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕အား ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေစဖို႕ မည္သူလုပ္ပါသနည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႕အား ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္းထင္႐ွားေစဖို႕လုပ္ေပးသည္မွာ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ သည္ ဘုရားသခင္ကိုျပစ္မွားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္တစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ေျဖာင့္မတ္ ႏိုင္ေစသည္။

ဘုရားသခင္သည္ စၾကာ၀ဠာ၏ျမင့္ျမတ္ေသာတရားသူႀကီးျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က““ယုံၾကည္သူတိုင္းအျပစ္ ႐ွိသမွ်ႏွင့္လႊတ္ရၾကသည္။””ဟုႁမြတ္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သိမ္းက်ဳံး၍ကၽြႏ္ုပ္တို႕အျပစ္ အားလုံးကို လႊတ္လုိက္ပါျပီ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ကိုယ္တုိင္က ေျဖာင့္မွတ္ေစၿပီးလွ်င္ အဘယ္သူက ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို အ ျပစ္တင္ႏိုင္မည္နည္း။““ဘုရားသခင္ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ သူတို႕ကိုအဘယ္သူသည္အျပစ္တင္ႏိုင္မည္နည္း။ ေျဖာင့္ မတ္ရာ၌တည္ေစေသာသူကား ဘုရားသခင္ေပတည္း””

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကို““ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္းထင္႐ွားေစျခင္း””၏အရင္းအျမစ္မွာအဘယ္နည္း။

ထိုအရင္းအျမစ္မွာဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ဆိုသည္မွာ အျပစ္သား မ်ား ထံသို႕ယိုစီးေသာအကန္႕အသတ္မ႐ွိ၊ ဘုရား၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပင္ျဖစ္သည္။ အျပစ္သားမ်ားသည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ၌ ႐ွိေသာကယ္တင္ေရြးႏုတ္ျခင္းျဖင့္ အခမဲ့အျပစ္လႊတ္ၾကပါသည္။

က်မ္းစာတစ္အုပ္လုံးတြင္ ေျဖာင့္မွတ္ရျခင္းအေၾကာင္းတစ္ခုတည္းေသာ က်မ္းပိုဒ္မွာ ““ေယ႐ႈခရစ္ေရြးႏႈတ္ေတာ္ မူ ေသာအားျဖင့္ အဖုိးကိုမေပးဘဲ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ရၾက၏။”” ေရာ ၃း၂၄

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ၊ ဤက်မ္းပိုဒ္ကို က်က္၍ထပ္ခါထပ္ခါရြတ္ဆိုပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုေျဖာင့္မတ္ေစဖို႕ လုပ္ရာတြင္ တြန္႕တိုျခင္းမ႐ွိပါ။ ထိုအခ်က္ကိုသတိျပဳသင့္ပါ သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေပၚစြဲဆိုခ်က္မ်ား အားလုံး႐ွင္းသြားၿပီး အျပစ္႐ွိသမွ်တုိ႕လည္း လႊတ္ျငိမ္းျပီးျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ သည္ ယုံၾကည္သူတို႕၏အျပစ္မ်ားကို ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ျခင္း မလုပ္ေတာ့ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းရင္ကားအဘယ္နည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကိုေျဖာင့္မတ္ျခင္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းရင္းကား၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ အသြန္းခံရေသာခရစ္ ေတာ္၏အေသြးေတာ္တည္း။ ““သို႕ျဖစ္၍ ယခုတြင္အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ၿပီးမွ၊ ထုိသခင္အားျဖင့္ အျပစ္ငရဲမွကယ္ခၽြတ္ေတာ္မူျခင္းသို႕ေရာက္မည္ဟုသာ၍ ေျမာ္လင့္စရာ႐ွိ၏။”” ေရာ ၅း၉

ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္ျခင္းသည္ အျမဲတေစအျပစ္ကိုဆန္႕က်င္သည္။ သို႕ေသာ္ ကားတုိင္ေပၚတြင္အ ျပစ္ကိုဆန္႕က်င္ေသာ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္သည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အျပစ္ကို ေဆာင္ေသာ ခရစ္ေတာ္အေပၚသို႕ က် ေရာက္ ခဲ့၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အျပစ္အားလုံးကို ေပးဆပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ယုံၾကည္သူတုိ႕၏ အျပစ္ ကိုလႊတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္သည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ကိုယ္စား ခရစ္ေတာ္ လုပ္ခဲ့ေသာအမႈကို ဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္တို႕အား သိမွတ္ေစပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ က““....ေယ႐ႈကိုယုံၾကည္ေသာသူတုိ႕၏ အျပစ္ကိုလႊတ္ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ တရားသျဖင့္ ျပဳေတာ္မူျခင္းငွါ ၄င္း၊ ေယ႐ႈခရစ္၏အေသြးေတာ္ကိုယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္၊ ထိုခရစ္ေတာ္ကိုအျပစ္ေျဖစရာအေၾကာင္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ခန္႕ထား ေတာ္မူ၏။”” ေရာ ၃း၂၆

ခရစ္ေတာ္မေပၚမွီ ဓမၼေဟာင္း ယုံၾကည္သူမ်ားအဘယ္သို႕ ကယ္တင္ျခင္းရသနည္း။ ဓမၼေဟာင္းယုံၾကည္သူမ်ား သည္ ၾကြလာမည့္ကယ္တင္႐ွင္ႏွင့္သူ၏ကားတိုင္ေပၚတြင္အပ္ႏွံျခင္းအေၾကာင္းကို ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေျမာ္ၾကည့္ျခင္း ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကမူ၊ ကားတုိင္ေပၚတြင္အပ္ႏွံခံရေသာခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ျပန္ ၾကည့္ေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရၾကပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ကယ္တင္ျခင္းနည္းလမ္းသည္ ဘယ္ေသာအခါမွမေျပာင္းပါ။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ျခင္း ေၾကာင့္၄င္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အတြက္ အသြန္းခံရေသာခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ေၾကာင့္၄င္း၊ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ သည္ကယ္တင္ျခင္းကို ရၾက၏။

ေျဖာင့္မွတ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားေစဖို႕ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဘယ္အပိုင္းမွာပါ၀င္ပါသနည္း။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အတြက္ အံ့ဘြယ္အမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္၏အက်ိဳး ကိုကၽြႏ္ုပ္တို႕မည္ကဲ့သို႕ရယူသနည္း။

““ခရစ္ေတာ္၏ေသြးေတာ္အားျဖင့္””

““ခရစ္ေတာ္ကို  ယုံၾကည္သူျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္”” ရယူပါသည္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္သူ၏ျပဳခဲ့ေသာအမႈကို ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုခံရသည္။““ထိုေၾကာင့္၊ ငါတုိ႕ သည္ ယုံၾကည္ျခင္း႐ွိ၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္လွ်င္၊ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ ျငိမ္သက္ျခင္းကိုခံစားၾက၏။”” ေရာ ၅း၁

ကယ္တင္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းဆုိသည္မွာအဘယ္နည္း။

ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္းဆိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႕အျပစ္မ်ားအတြက္အသြန္းခံရေသာ အေသြး ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေပၚတြင္တည္ပါသည္။ ““ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ၾကားနားျခင္းအားျဖင့္ျဖစ္၏။ၾကား နားျခင္းလည္း၊ ဘုရားသခင္၏စကားေတာ္အားျဖင့္ျဖစ္၏။”” ေရာ ၁၀း၁၇

ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအမႈေပၚတြင္ တည္ပါသည္။ ““ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္႐ွိေသာ သူတုိ႕ကိုကယ္တင္ျခင္းငွါ၊ ဤေလာကသို႕ႂကြလာေတာ္မူသည္””၁တိ ၁း၁၅

ခရစ္ေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္သည္ ျပီးေျမာက္ခဲ့ပါသလား။ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က““အမႈၿပီးၿပီ”” ဟုႁမြတ္ဆိုခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အတြက္ခရစ္ေတာ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမႈသည္ ၿပီးျပည့္စုံပါသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ ခရစ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အတြက္လုပ္ခဲ့ေသာအမႈအေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္ ေျပာျပပါသည္။ ဘုရားသခင္ကိုယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ကားတုိင္ ေပၚတြင္ခရစ္ေတာ္ျပဳခဲ့ေသာအမႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ပိုင္ဆိုင္ထိုက္သင့္ခြင့္႐ွိၾကသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ကယ္မဖို႕ခရစ္ေတာ္ကို ေ႐ွး႐ႈေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ကယ္တင္ခဲ့ၿပီးပါ ၿပီ။ သို႕ေသာ္ ထိုကယ္တင္ျခင္းကို မိမိႏွင့္စပ္ဆုိင္ေစရမည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္သားမ်ားအတြက္အေသခံသည္ဟု ယုံ ၾကည္တာနဲ႕မၿပီးပါ။ ခရစ္ေတာ္သည္ စာဖတ္သူတုိင္း၊ ကၽြန္ေတာ္၊ကၽြန္မ..မိမိအတြက္အေသခံခဲ့ေၾကာင္း ယုံၾကည္ရမည္။ ႐ွင္ေပါလုက““...သားေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္၍ငါ့အဖို႕ကိုယ္ကိုကိုယ္စြန္႕ေတာ္မူ၏။”” ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ ဂလာတိ ၂း၂၀

မာတင္လူးသာက““ခရစ္ယာန္ဘာသာဆိုသည္မွာ မိမိႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာနာမ္စားဘာသာ””ျဖစ္သည္ဟု ေျပာ ခဲ့ပါ သည္။ ““ကၽြႏ္ုပ္တို႕အားလုံးအျပစ္သား”” မွ်သာမဟုတ္ဘဲ ““ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ကယ္တင္႐ွင္””ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႕ ခရစ္ေတာ္ကိုသင္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေစမည္ဆိုလွ်င္ သင္သည္ကယ္တင္ခံရၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏အေတြ႕အၾကဳံအရျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းရဖို႕လုပ္ကိုင္လုံးပန္းခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္က သူ႕အပိုင္းသူလုပ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္လည္း ကိုယ့္အပိုင္းကိုယ္လုပ္ရမည္ဟု အမ်ားထင္သလုိ ထင္ခဲ့ ပါသည္။ လူေကာင္းတစ္ေယာက္လုပ္ထိုက္ေသာ အလုပ္မ်ိဳးုလုပ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ခရီး မတြင္ခဲ့ပါ။ ကၽြႏု္ပ္အျပစ္ မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္အေပၚတြင္ေလးလံစြာ ဖိစီးေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တြင္ထိုလုံးပန္းမႈေတြကို ရပ္ၿပီးဒူူးေထာက္ခါ““ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္မည္ဆိုလွ်င္၊ အဖဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ အားလုံးလုပ္ရပါေတာ့မည္””ဟု ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ ထိုဆုေတာင္း ခ်က္ကိုဘုရားသခင္နားေညာင္းၿပီး ကၽြႏု္ပ္ကိုအ႐ွိအတိုင္းလက္ခံခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္၌ခံစားခ်က္ အေထြအထူး ဘာမွမ႐ွိပါ။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္၏ကိစၥအလုံးစုံကို ဘုရားသခင္ထံအပ္ႏွံလုိက္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႕အိပ္ယာက ထလာ ေသာ အခါအျပစ္မ်ား၏ေလးပင္ေသာဖိစီးမႈလုံး၀ေပ်ာက္သြားသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ျငိမ္သက္မႈ႐ွိခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္ကို လက္ခံလုိက္ေၾကာင္းကိုလည္း သိ႐ွိသြားသည္။

မည္သူမ်ိဳးကို ဘုရားသခင္က ေျဖာင့္မတ္ေစသနည္း

က်မ္းစာ၌႐ွိေသာ အံ့ၾသဖြယ္အေကာင္းဆုံးအမွန္တရားမွာ““ဘုရားသခင္သည္ မတရားေသာသူကိုေျဖာင့္မတ္ေစ သည္””

““အက်င့္မရွိေသာသူမည္သည္ကား၊ မတရားေသာသူ၏အျပစ္ကို ေျဖေသာသူကို ယုံၾကည္လွ်င္၊ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႕မွတ္လ်က္႐ွိ၏”” ေရာ ၄း၅

ဤသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ေၾကညာခ်က္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ မတရားေသာသူကိုေျဖာင့္မတ္ေစသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ က်မ္းစာတြင္ပါေသာ၊ ““မတရားေသာသူ”” ““ ungodly ””ဆိုရာတြင္ ဆိုးသြမ္းသူကိုရည္ညႊန္းျခင္း  မဟုတ္ ပါ။ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ကြဲကြာ၍ေနေသာ မည္သူမဆိုကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာ အဓိပၸါယ္အရ ကယ္တင္ျခင္း မရသူတိုင္းဟာ မတရားေသာသူ““ ungodly ””ျဖစ္သည္။ သူတို႕သည္ ဤေလာကတြင္ မွန္ကန္သူ၊ အၾကည္ညွိခံရသူ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ခရစ္ေတာ္ကိုလုိအပ္ေၾကာင္းမထင္၊ ခရစ္ေတာ္ထံ အျပစ္လႊတ္ရန္ မလာေသာသူမ်ားသည္ မတရားေသာသူ““ ungodly ””ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းေသာသူမ်ားကိုေျဖာင့္မတ္ေစသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တိုကမ်ားေသာအားျဖင့္ ထင္မိသည္။ တ ခါတရံ ဆိုးသြမ္းသူကိုလည္း ကယ္တင္ပါမည္။ သို႕ေသာ္ ဤက်မ္းပိုဒ္အရ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ဘုရားသခင္ကိုယုံ ၾကည္ေသာအျပစ္သားကို ဘုရားသခင္ကေျဖာင့္မတ္သည္ဟုမွတ္ယူပါသည္။ ဤအမႈကိုဘုရားအဘယ္ကဲ့သို႕လုပ္သနည္း၊ ယုံၾကည္မူသေဘာအေပၚတြင္ လုပ္ပါသည္။““ယုံၾကည္ေသာ ေၾကာင့္ေျဖာင့္မတ္သည္။””

က်မ္းစာတစ္ေလွ်ာက္ လူသားကိုေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္မွတ္ယူျခင္းမွာ ယုံၾကည္ျခင္းသေဘာတစ္ခု တည္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အာျဗဟံကိုယုံၾကည္သူတို႕၏ဖခင္ဟုေခၚပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္သူသည္ ေျဖာင့္မတ္သူဟု မွတ္ယူခံရပါသနည္း။ ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ေပတည္း။ ““အာျဗဟံသည္ ဘုရားသခင္ကိုယုံၾကည္သည္ျဖစ္၍၊ သူ၏ယုံ ၾကည္ျခင္းကိုေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႕ မွတ္ေတာ္မူ၏။”” ေရာ ၄း၃

ကၽြႏ္ုပ္တို႕အတြက္လည္း ထိုနည္း၄င္းပင္ျဖစ္သည္။ သခင္ေယ႐ႈကိုယုံေသာေၾကာင့္ ထိုယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အျဖစ္မွတ္ယူခံရပါသည္။ (ေရာ ၄း၁၉-၂၅ ဖတ္ပါ)

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသို႕မေရာက္ေသာနည္းလမ္း(၄)မ်ိဳးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား က်မ္းစာကသတိေပးပါသည္။

၁။မိဘမ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕မေရာက္ပါ။

ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာယုံၾကည္သူမိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားသည္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ ခံစားရပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕မေရာက္ပါ။

၂။ေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕မေရာက္ပါ။

ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္းထင္႐ွားျခင္း ကိစၥ၌ကၽြႏ္ုပ္တို႕လုပ္ေသာေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားသည္ မွတ္ယူျခင္းမခံရပါ။ ““အက်င့္မ႐ွိေသာသူမည္သည္ကား၊ မတရားေသာသူ၏အျပစ္ကိုေျဖေသာသူကို ယုံၾကည္လွ်င္၊ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သုိ႕မွတ္လ်က္႐ွိ၏။”” ေရာ ၄း၅

တကယ္ေတာ့ေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားေပၚ ယုံၾကည္အားထားျခင္းကို ဘုရားသခင္မႏွစ္သက္ပါ။ ဆိုလုိခ်င္သည္ မွာ သားေတာ္ကားတုိင္ေပၚတြင္ ျပဳခဲ့ေသာေကာင္းျမတ္ေသာအမႈေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ မွီ၀ဲျခင္းမ႐ွိဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ျပဳေသာအလုပ္ေကာင္းမႈမ်ားကိုသာ ဘုရားထံဆက္ကပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာအလုပ္မ်ားသည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ကိစၥတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမ႐ွိေသာ္လည္း ကယ္တင္ျခင္းရ႐ွိၿပီးသည္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မ်ားစြာအေရးႀကီးပါသည္။ ““ငါတို႕သည္ ေကာင္းေသာအ က်င့္တို႕ကိုက်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယ႐ႈခရစ္၌ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာျဖစ္ၾက၏။ ထိုေကာင္းေသာ အက်င့္တို႕၌ ငါတုိ႕ သည္ က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕ကိုျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။”” ဧဖက္ ၂း၁၀

၃။ပညတ္ေတာ္ကို လုိက္နာျခင္းျဖင့္ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ မေရာက္ပါ။

““...ပညတ္တရား၏အက်င့္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌အဘယ္ေသာသူမွ်ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕မေရာက္ပါ။”” ေရာ ၃း၂၀

၄။ အသင္း၀င္ျဖစ္၍ေသာ္၄င္း၊ အျခားနည္းလမ္းဥပေဒတစ္ခုခုျဖင့္ေသာ္၄င္း ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ မေရာက္ပါ။

အသင္း၀င္ျဖစ္၍ေသာ္၄င္း၊ ဗတ္ၱိဇံျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ အသင္းေတာ္နည္းလမ္းဥပေဒျဖင့္ေသာ္၎ ဘုရားသခင္ ေရွ႕ ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ရာမေရာက္ပါ။ ““ငါတုိ႕က်င့္ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္း အက်င့္အားျဖင့္မဟုတ္ဘဲ၊ မိမိသနားျခင္း ဂ႐ုဏာ ေတာ္ႏွင့္အညီဒုတိယေမြးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆးေၾကာျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အသစ္ ျပဳျပင္ျခင္း အားျဖင့္၄င္း ငါတုိ႕ကိုကယ္တင္ေတာ္မူ၏။”” တိတု ၃း၅

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏အျပစ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ ဘုရားသခင္၌ေျဖာင့္မတ္သန္႕ရွင္းေသာနည္းရွိပါသည္။ ထိုနည္းမွာ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေကာင္းျမတ္ေသာေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အျပစ္အားလုံးကို ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္အားျဖင့္ေျဖလႊတ္ပါသည္။ ““...ထိုသားေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို ငါတုိ႕သည္ ခံရၾက၏။”” ဧဖက္ ၁း၇

““ စိန္႕လူး၀ိ(စ္)ၿမိဳ႕တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ မတရားဆုံး၊ ဘုရားကိုမၾကည္ညွိဆုံးသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။””

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ထံမွေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ေတာင္းဆိုမည့္အစား၊ ေယ႐ႈကိုယုံၾကည္သူတုိင္းကိုျပည့္စုံ ေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုေပးသနားေတာ္မူသည္။ ““ေရာမသားမ်ား””စာအုပ္ထဲတြင္ဆရာၾကီး၀ီလ်ံႏ်ဴး၀ဲလ္က ေအာက္ပါပုံ ျပင္ကိုေရးသားထားပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ကၽြန္ေတာ္သည္စိန္႕လူး၀ိ(စ္)ျမိဳ႕႐ွိရာျပည့္ဇာတ္႐ုံတြင္ေန႕လည္စည္းေ၀းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ေန႕တြင္ ကၽြန္ေတာ္၊ ေရာမ ၄း၅ က်မ္းပိုဒ္အေၾကာင္းေျပာသည္။ ““အက်င့္မရွိေသာသူမည္သည္ ကား၊ မတရားေသာသူ၏အျပစ္ကိုေျဖေသာသူကို ယုံၾကည္လွ်င္၊ သူ၏ယုံၾကည္ျခင္းကိုေျဖာင့္မတ္ျခင္းကဲ့သို႕မွတ္လ်က္႐ွိ ၏။”” စည္းေ၀းၿပီး၍ လူထုထြက္ခြာေသာအခါ လူလတ္စားအရြယ္၊သန္႕ျပန္႕သူတစ္ဦးကၽြန္ေတာ့္ထံခ်ဥ္းကပ္လာၿပီး““ကၽြန္ ေတာ္ဟာ ကပၸတိန္ဂ်ီ...(ျမိဳ႕တြင္းလူသိမ်ားသူတစ္ဦး)ျဖစ္ၿပီး စိန္႕လူး၀စ္(စ္)ၿမိဳ႕မွ ဘုရားကိုမၾကည္ညွိဆုံးသူ၊ မတရားဆုံး သူျဖစ္ပါတယ္””လုိ႕ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ““ေက်းဇူးေတာ္ဘဲ””လို႕ျပန္ေျပာပါသည္။

““ဘာလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္မတရားတာကို ခင္ဗ်ားက၀မ္းသာေနတာလား””ဆိုၿပီး သူကျပန္ေျပာပါတယ္။ ““မဟုတ္ပါဘူး၊ အျပစ္ သားတစ္ေယာက္က ကိုယ့္အျပစ္ကိုသိတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာတာပါ”” လုိ႕ေျဖပါတယ္။ တဖန္သူက ““ခင္ဗ်ား၊ သိတာတစ္ ၀က္ဘဲ ႐ွိပါေသးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီျမိဳ႕မွာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုံး၀ကို မတရားဆိုးသြမ္းတဲ့လူပါ။ ကၽြန္ေတာ္ မစၥစပီ     ( mississpi )သေဘၤာႏွစ္စီးပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ လူတိုင္းကၽြန္ေတာ့္ကိုသိပါတယ္။ ဒီျမိဳ႕မွာကၽြန္ေတာ္က မတရားဆုံ သူပါ””ဟုေျပာပါသည္။ကၽြန္ေတာ္က““ဒီေန႕မတရားေသာသူေတြအေၾကာင္းေဟာတာၾကားလား””ဟုေမးေသာ္..သူက““ခင္ဗ်ားရဲ႕ ေန႕လည္စည္းေ၀း ေတြကို(၆)ပတ္တိုင္တုိင္လာခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္လႊတ္ခဲ့သည့္ စည္းေ၀းတစ္ခုမွမရွိပါ။ သို႕ေသာ္ ခင္ဗ်ား ဒီေန႕ေျပာသြားတာ တေတြကို ကၽြန္ေတာ္ဘာမွျပန္မေျပာတတ္ပါ။ ညတုန္းက လုံး၀အိပ္လုိ႕မရဘူး၊ သုံးပတ္ တိုင္တုိင္ အိပ္ဖို႕ခက္ခဲေနပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ဆီသြားၿပီး ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာေမးခဲ့တယ္။ သူတို႕ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ က်မ္းစာဖတ္တယ္၊ ဆုေတာင္းတယ္။ အလွဴေငြေပးတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီၿမိဳ႕ထဲမွာမတရားဆုံး၊ စိတ္ဒုကၡအေရာက္ဆုံးလူပါ။ ကၽြန္ေတာ္နည္းမ်ိဳးစုံ ၾကိဳးစားခဲ့ပါၿပီ၊ ဒီေန႕ခင္ဗ်ားကိုေစာင့္ေနတာဟာ ကၽြန္ေတာ္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာေမးဖို႕ ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ မတရားဆုံးသူပါ”” ဟုဆိုပါသည္။

ထိုအခါ ကၽြန္ေတာ္ကသူ႕ကို ေရာ ၄း၅ က်မ္းပိုဒ္ကိုဘဲျပန္ညႊန္းျပပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္က ““ခင္ဗ်ား၊ ကို ဘာလုပ္ရမလဲလုိ႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္၊ ခင္ဗ်ားတစ္ခုခုလုပ္ဖို႕႐ွိခဲ့ပါတယ္၊ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္လုပ္ေပးၿပီးၿပီ””လုိ႕ေျပာ လုိက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္သည္ သူႏွင့္အျခားမတရားသူေတြကို ဘုရားသခင္ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႕အတြက္ခရစ္ေတာ္ ကိုအေသခံဖုိ႕ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။ ဘုရားသခင္၏စီရင္ခ်က္သည္ ခရစ္ေတာ္ေပၚက်ေရာက္ခဲ့သည္။ ခရစ္ ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ထိုကပၸတိန္ဂ်ီ...ရဲ႕အျပစ္ေၾကာင့္စြန္႕လႊတ္အပ္ႏွံျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႕ေနာက္ ခရစ္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ျပန္လည္ထေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အေသြးေတာ္အားျဖင့္ မတရားေသာသူအေပါင္းတို႕ကို ဘုရားသ ခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည့္အေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕တရားေဟာဆရာမ်ားက လူတိုင္းကိုၾကားရန္ ေဟာ ေျပာဖို႕ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကပၸတိန္ဂ်ီ ကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ သူသည္ထခုန္ၿပီး ““ခင္ဗ်ားေျပာတာကို ကၽြန္ ေတာ္လက္ခံပါတယ္။””ဆိုၿပီးဘာမွဆက္မေျပာေတာ့ဘဲထြက္သြားပါသည္။

ေနာက္တစ္ေန႕ ေန႕လည္စည္းေ၀းတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုသူက လက္ျပေခၚၿပီး““စည္းေ၀းလာတက္သူေတြကို ကၽြန္ ေတာ္ စကားအနည္းငယ္ေျပာလုိ႕ရမလား””ဟုေမးပါသည္။ သူ႕မ်က္ႏွာမွာေတာက္ပလ်က္ ႐ွိေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕ကို ၀မ္းသာအားရစြာ စကားေျပာခြင့္ေပးလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က ၾကားနာသူတုိ႕အား““မိတ္ေဆြတို႕၊ ဒီလူဟာခင္ဗ်ားတို႕အား လုံးနီးပါးသိတဲ့ကပၸတိန္ဂ်ီ...ပါ။ သူစကားအနည္းငယ္ေျပာခ်င္ပါတယ္””လို႕ေျပာလုိက္ပါတယ္။

သူက ““ခင္ဗ်ားတို႕ကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕႐ွိခဲ့ေသာအၾကီးဆုံးအၾကံေပးခ်က္ကိုေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ စီးပြားေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္သလုိ အၾကံေကာင္းကိုလည္းသိပါတယ္။ မေန႕ညက ေတြ႕႐ွိခဲ့ရတဲ့အၾကံေကာင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ညလုံးအိပ္လို႕မရေအာင္၀မ္းသာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္ကိုယုံၾကည္ေသာမတရားသူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ အဖို႔အလုိ႕ငွါ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသို႕ေရာက္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္သိခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ မတရားေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း အားလုံးသိၾကပါသည္။ မေန႕က ကၽြန္ေတာ္ဘုရားသခင္ကို ယုံၾကည္ခဲ့ပါၿပီ၊ နားေထာင္ေနသူအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကို ဘုရားသခင္ကေျဖာင့္မတ္သူဟု အံ့ဖြယ္ရာမွတ္ယူျခင္းကိုခင္ဗ်ားတို႕ကို မေျပာဘဲမေနႏိုင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၾကီးေသာအျပစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။””ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို မွန္ကန္စြာေျဖာင့္မတ္ေစျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္ဘုန္းထင္႐ွားသည္။

ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္အားျဖင့္ျပဳေသာအမႈေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အခမဲ့လြတ္လပ္စြာေျဖာင့္မတ္ျခင္းသို႕ ေရာက္ေလၿပီ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႕အပိုင္းက ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေပးတာကိုယူၿပီး ႐ိုး႐ိုးေလးယုံၾကည္ဖို႕ဘဲျဖစ္ပါ သည္။  အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ အလြန္ဆင္းရဲ၍ဒုကၡႀကီးစြာေရာက္ေနသည္။ သူသည္ အိမ္အိုႀကီးအေပၚတြင္ေနပါသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ အိမ္လခ မေပးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ အိမ္႐ွင္ကႏွင္ထုတ္မွာကို၄င္း၊ သူ႕တြင္႐ွိသည့္တန္ဖိုးနည္းေသာအိမ္ ေထာင္ ပရိေဘာဂကို ေရာင္းၿပီးေႂကြးဆပ္ရမွာကို၄င္း၊ အလြန္ေၾကာက္ေနပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာတစ္ဦးက သူမ၊ လုိအပ္ ခ်က္အေၾကာင္းၾကားသိေသာအခါ မိတ္ေဆြမ်ားအကူအညီျဖင့္ သူမလိုေသာေငြကို ေထာက္ခံရ႐ွိခဲ့သည္။  ထို႕ေနာက္    ပိုက္ဆံျဖတ္ပိုင္းေပးရန္ သူမအခန္းတံခါးကို ေခါက္သည္။ သူမ မထူးပါ။ ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ေခါက္ေသာ္လည္း မထူးပါ။ သူမ၏နာမည္ကိုေခၚေသာ္လည္း အေျဖမရပါ။ ဓမၼဆရာျပန္လွည့္ထြက္ခ်ိန္တြင္ အိမ္နီးနားခ်င္တစ္ေယာက္ က““သူ႕ ကို႐ွာလုိ႕ရလား”” ဟုေမးခဲ့ရာ ဆရာက ““မေတြ႕ဘူး၊ သူမအခန္းထဲမွာမရွိဘူး””လုိ႕ေျဖသည္။ ထိုအခါအိမ္နီးနားခ်င္က ““သူမ ႐ွိပါတယ္။ ႐ွင့္ကိုအ၀င္မခံတာပါ။ တံခါးဖြင့္ဖို႕ေၾကာက္ေနတာပါ”” ဓမၼဆရာသည္ ထိုအိမ္နီးခ်င္းႏွင့္အမ်ိဳးသမီး အခန္း သို႕ျပန္ၿပီးအိမ္နီးခ်င္းက အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာေသာအခါမွတံခါးဖြင့္ေပးပါေတာ့သည္။ ဓမၼဆရာက ““သူငယ္ခ်င္း အခ်ိဳ႕ ခင္ဗ်ားလိုအပ္ခ်က္ကိုၾကားေတာ့ ခင္ဗ်ားအေႂကြးေတြအားလုံးဆပ္ေပးၿပီး”” ဆိုၿပီးေငြျဖတ္ပိုင္းနဲ႕ ေရွ႕ဆက္သုံးဖို႕ ေငြ အနည္း ငယ္ပါေပးလိုက္သည္။ အမ်ိဳးသမီးသည္ အလြန္၀မ္းေျမာက္သြားသည္။ သူက““ကဲ...ၾကည့္ပါေတာ့၊ ကၽြန္မ တံခါး မဖြင့္ရတဲ့အေၾကာင္းက ဆရာ့ကိုအေႂကြးလာေတာင္း တဲ့အိမ္႐ွင္ထင္လုိ႕ပါ””ဟု ေျပာပါသည္။ ဘုရားသခင္ ကၽြုႏု္ပ္တို႕ အေပၚ ထားေသာစိတ္ေနသေဘာထားကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္လည္း ထိုအမ်ိဳးသမီးႏွင့္တူပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕မေပးႏိုင္ေသာ အရာကိုအႏိုင္အထက္ေတာင္းဆိုမည္ကိုေၾကာက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႕““တံခါးမဖြင့္ပါ။ ”” တကယ္ေတာ့ ဘုရားသခင္သည္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႕လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္တင္းရန္ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

““ငါ့ထံသို႕လာရင္ မင္းတို႕အတြက္ ငါအားလုံးလုပ္ေပးမည္”” ဟုဘုရားသခင္ေျပာေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကယ္တင္ျခင္းဆိုသည္ ဘုရား၏လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ေရာ ၆း၂၃ ““အျပစ္တရား၏အခကားေသ ျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတို႕သခင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း”” ေရာ ၆း၂၃

ေက်းဇူးေတာ္ဆိုသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဘာမွမလုပ္ဘဲ အခမဲ့ရေသာ ကယ္တင္ျခင္းကိုဆိုလုိပါသည္။ သားေတာ္ ေယ႐ႈ ခရစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုယုံသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ထာ၀ရအသက္ ဆုေက်းဇူး ကိုရပါသည္။

““ ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ကယ္တင္ျခင္းသို႕ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလုိအေလ်ာက္ ေရာက္ သည္ မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ကိုယ့္ကုုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႕ ေရာက္သည္ မဟုတ္၊ သုိ႕ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်၀ါႂကြားစရာအေၾကာင္းမ႐ွိ။ ဧဖက္ ၂း၈၊၉

ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း၌ ဘုန္းသေရႀကီးပါသည္။ သူသည္ ခ်စ္သနားျခင္း၌လည္း ဘုန္းသေရႀကီး ပါသည္။ ႀကီးျမတ္ေသာခရစ္ေတာ္၏ေရြးႏႈတ္ျခင္းအမႈ၌လည္း ဘုန္းသေရႀကီးပါသည္။ ““ငါသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာခ်စ္သ နားျခင္း၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုျပဳေသာ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းတည္းဟူေသာ ငါ့သေဘာကိုသိနား လည္ျခင္း၌သာ၀ါႂကြားေစ၊ ငါသည္ထိုအရာတို႕၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ဟု ထာ၀ရဘုရားမိန္႕ေတာ္မူ၏။”” ေယရမိ ၉း၂၄

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္စဥ္ကပင္ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္လက္ခံသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ေျဖာင့္မတ္သူ မ်ားအျဖစ္ဘုရားသခင္ေၾကညာပါသည္။ ““ေယ႐ႈခရစ္ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္ အဖိုးကိုမေပးဘဲဘုရားသခင္၏ေက်း ဇူးေတာ္ေၾကာင့္ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ရၾက၏။”” ေရာ ၃း၂၄

ဤက်မ္းပိုဒ္ကို မိမိအတြက္ျဖစ္ရန္ေတာင္းဆိုပါ။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္သားျဖစ္စဥ္ ေယ႐ႈခရစ္ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူ ေသာအားျဖင့္ အဖိုးကိုမေပးဘဲ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ပါသည္။”” ဤကဲ့သို႕ ျဖစ္ရန္ ဘုရားသခင္အလုိ႐ွိပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို က်မ္းစာထဲ၌ပါသည့္ အမွန္တရားမ်ားကို ယုံၾကည္ျပီး ရဲရင့္ စြာေတာင္းဆိုေစခ်င္ပါသည္။

အက်ဥ္းခ်ဴပ္

ကၽြႏု္ပ္တို႕အျပစ္မ်ားအတြက္ သြန္းခံရေသာခရစ္ေတာ္အေသြးေတာ္ကိုအေၾကာင္းခံ၍၊ ခရစ္ေတာ္ကိုကယ္တင္႐ွင္ အျဖစ္ယုံၾကည္လက္ခံေသာ အျပစ္သားကိုဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္းေၾကညာသည္။

ျပန္လည္စဥ္းစားလ်က္

ဘုရားသခင္၏ႀကီးျမတ္ေသာေက်းဇးူေတာ္အေၾကာင္းကိုစဥ္းစားသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ မအံ့ၾသဘဲ မေနႏိုင္ ပါ။““ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္သည္အဘယ္ေၾကာင့္ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကယ္မပါသနည္း။”” အနည္းဆုံးအေၾကာင္းအ ရာ(၂)ခု႐ွိပါသည္။

၁။ဘုရားသခင္ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုခ်စ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္၏အကန္႕အသတ္မ႐ွိေသာေမတၱာမွေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစားရသည္။ သူသည္ ကယ္တင္႐ွင္ဘုရားႏွင့္ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းတို႕၏ဘုရားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ထံျပန္လာေသာအခါ သူ၏အလြန္၀မ္းေျမာက္ျခင္းကိုကၽြႏု္ပ္တို႕ခံစားႏိုင္မည္ ဆိုပါကကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္မ်ားစြာအကူအညီျဖစ္ပါမည္။ ေယ႐ႈကို ယုံေသာ အျပစ္သားသည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္သြားျခင္းကို ဘုရားသခင္အလြန္၀မ္းေျမာက္သည္။ ““ထိုအတူ၊ ဘုရားသခင္သည္ အက်င့္ကိုမေထာက္ဘဲလ်က္ေပးေတာ္မူေသာေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုရေသာ သူ၏မဂၤလာကိုဒါ၀ိဒ္သည္  ရည္မွတ္၍ ဆိုသည္ကား - အျပစ္မွလႊတ္ျခင္း၊ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ကိုဖုုံးအုပ္ျခင္းသို႕ေရာက္ေသာသူတို႕သည္ မဂၤလာ႐ွိၾက၏။ ထာ၀ရဘုရား အျပစ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္လြတ္ေသာသူသည္ မဂၤလာ႐ွိသည္ဟုေျပာဆိုသတည္း။”” ေရာ ၄း၆-၈

မွတ္ခ်က္။ ။ ““ထာ၀ရဘုရားအျပစ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္လြတ္ေသာသူသည္ မဂၤလာ႐ွိ၏။”” ဤအခ်က္သည္ ေျဖာင့္ မတ္ရာသို႕ေရာက္သူတိုင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထိုသူတို႕၏အျပစ္ကို မွတ္ယူျခင္းမ႐ွိေတာ့ပါ။ သူတို႕သည္ ဘုရားေ႐ွ႕ေတာ္တြင္ေျဖာင့္မတ္သူမ်ားအျဖစ္ထာ၀ရရပ္တည္ေနပါသည္။

၂။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္၏ႀကီးမားေသာၾကံရြယ္ခ်က္။

ပုံျပင္တစ္ခုတြင္ အဖိုးအိုတစ္ေယာက္သည္ အိမ္အေဟာင္းတစ္လုံးပါေသာ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ ေျမကြက္ကိုပိုင္ သည္။ အဖိုးအို၏ေျမကြက္တည္ရာျမိဳ႕သည္ တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အိမ္ေျမေစ်းကြက္မ်ားေကာင္းလာသည္။ တစ္ေန႕ ဒီေျမကြက္ေရာင္းလွ်င္သူ႕အတြက္ ေငြအမ်ားႀကီးရမည္ကိုနားလည္ထားသည္။ သူထင္သလုိဘဲ၊ သူေဌးတစ္ဦးလာၾကည့္ သြားၿပီးသူ႕ကိုယ္စားလွယ္ကိုအဖိုးအို၏ အိမ္ေျမေတာင္း၀ယ္ဖို႕ေစလႊတ္လုိက္သည္။ အဖိုးအိုက သူ႕အတြက္ႀကီးမားသည္ ထင္ရေသာေစ်းကိုေျပာေသာအခါ ကိုယ္စားလွယ္သေဘာတူၿပီး ေဒၚလာတစ္ေထာင္ေပး၀ယ္လုိက္သည္။ ေနာက္(၂)ပတ္ က်ရင္  လာသိမ္းမည္ဟုလည္း ေျပာခဲ့သည္။ အဖိုးအိုမွာ အလြန္၀မ္းေျမာက္သြားၿပီး    ““ငါ့ကိုအိမ္ျခံအတြက္ ေငြ ဒီေလာက္

ေတာင္ ေပးသြားၿပီဆိုရင္ ဒီအိမ္ေလးကိုပိုေကာင္းေအာင္မြမ္းမံေပးရင္ေကာင္းမယ္””လုိ႕ထင္မိလုိက္သည္။ သူသည္အိမ္အို ေလးကိုေဆးအသစ္ျပန္သုတ္ၿပီးကြဲေနေသာမွန္ခ်ပ္မ်ားကိုလည္း အသစ္ျပန္ထည့္သည္။ ဒါနဲ႕သူေဌးနဲ႕ကိုယ္စားလွယ္လာ ေသာအခါ အဖိုးႀကီးဟာ အိမ္ကိုျပဳျပင္ထားသည့္အတြက္ ပီတိျဖစ္ေနပါသည္။ အဖိုးအိုက အိမ္ကိုလက္ညႈိးထိုးၿပီး““ငါဒီ အိမ္ကိုပိုလွေအာင္ေဆးသုတ္ေပးတယ္၊ျပတင္းေပါက္ေတြလည္းအသစ္ျပန္တပ္ေပးတယ္။ အခုအိမ္ကၾကည့္ေကာင္းၿပီးေန ထိုင္လုိ႕အဆင္ေျပမယ္လုိ႕ထင္ပါတယ္””ဟုေျပာေသာအခါ သူေဌးက““ငါဒီေျမကို၀ယ္တာ ငါလိုခ်င္တဲ့တိုက္ေဆာက္ဖို႕ပါ။ အခု အဖိုးအို ျပဳျပင္ထားတဲ့အိမ္အတြက္မဟုတ္ပါဘူး””ဟု ေျပာသည္။

ဤအျဖစ္အပ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ စီစဥ္မႈ႐ွိေသာဘုရားသခင္ႏွင့္တူပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၌႐ွိေသာအရာ ေၾကာင့္ဘုရားသခင္ ကယ္တင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို သူျဖစ္ေစခ်င္ေသာအရာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုလူသစ္အျဖစ္သို႕ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ထုိလူသစ္မ်ားကိုသူ၏ေရွ႕ ေတာ္၌ သင့္ေတာ္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္။ တစ္ေန႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕ေကာင္းကင္ကိုေရာက္ေသာအခါ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ႏွင့္ တူၿပီး ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးေျမာက္ၾကမည္။””

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းေၾကာင္း ထင္႐ွားေစျခင္းဆုိသည္မွာ

(က) ကၽြႏု္ပ္တို႕အျပစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း

(ခ) ေယ႐ႈကိုယုံေသာအျပစ္သားသည္ ေျဖာင့္မွန္သည္ဟု ဘုရားေ႐ွ႕တြင္မွတ္ယူခံရျခင္း

၂။ ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္း ထင္႐ွားျခင္းသည္

(က) ကၽြႏု္ပ္တို႕၌ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္း

(ခ) ဘုရားေ႐ွ႕ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ရပ္တည္မႈေျပာင္းလဲျခင္း

၃။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ေျဖာင့္မတ္ေၾကာင္းထင္႐ွားေစျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ

(က) ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ သြန္းခံရေသာခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္

(ခ) အျပစ္သားမ်ားကို ဘုရားကသနားေသာေၾကာင့္

၄။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ေျဖာင့္မွန္ျခင္းအေၾကာင္းသည္

(က) ခရစ္ေတာ္၏ေရြးႏႈတ္ျခင္းအားျဖင့္ အဖိုးမေပးရေသာဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္

(ခ) ဘုရားပညတ္ေတာ္မ်ား အသင္းေတာ္၏နည္းဥပေဒသမ်ားကိုေကာင္းစြာ လိုက္နာျခင္းေၾကာင့္

၅။ ဓမၼေဟာင္းယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ကယ္တင္ျခင္းကို

(က)ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါး ေစာင့္ထိန္း၍ရသည္။

(ခ) လာမည့္ကယ္တင္႐ွင္ကို ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ျခင္းျဖင့္ရပါသည္။

၆။ ေျဖာင့္မွန္ျခင္းသေဘာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ပါ၀င္ေသာအပိုင္းမွာ

(က)အသက္တာကိုေကာင္းမြန္စြာေနၿပီးအျခားလူမ်ားကို ေကာင္းစြာဆက္ဆံျခင္း

(ခ) ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ အသြန္းခံရေသာသူ၏အေသြးေတာ္

၇။ ယုံၾကည္ျခင္းသည္

(က) ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို အထူးဂ႐ုျပဳအာ႐ုံစိုက္ျခင္း

(ခ) ကိုယ္ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္ျခင္း

၈။ ကယ္တင္ေသာ ယုံၾကည္ျခင္း႐ွိဖို႕အတြက္ ကၽြႏု္ပ္ယုံၾကည္ရမည္မွာ

(က) ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္သားမ်ားအတြက္ အေသခံၿပီးကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

(ခ) ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိအျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံၿပီးမိမိ၏ကယ္တင္႐ွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

၉။ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးကို ဘုရားသခင္ေျဖာင့္မွန္ေစသနည္း။

(က) ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားကိုယုံၾကည္ေသာအျပစ္သားမ်ား

(ခ) ေကာင္းတာကိုသာ ၾကိဳးစားလုပ္ေသာလူေကာင္းမ်ား

၁၀။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အဖိုးမေပးရေသာ ေျဖာင့္မွန္ျခင္းသို႕ေရာက္ရျခင္းမွာ

(က) ဘုရားအတြက္လုပ္ေသာအမႈမ်ားေၾကာင္း

(ခ) သားေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ ဘုရားသခင္လုပ္ခဲ့ေသာအမႈေၾကာင့္